Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantenovereenkomst Particuliere rekening"

Transcriptie

1 Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201*

2 Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE , RPR Antwerpen, Maatschappelijke zetel BinckBank N.V., Barbara Strozzilaan 310 te 1083 HN Amsterdam, wordt overeengekomen een geld- en effectenrekening te openen op naam van: Stap 1: Personalia Gegevens rekeninghouder (1/2) Naam Voornaam Straatnaam Nummer Bus Postcode Gemeente Land Correspondentieadres (indien verschillend van wettelijke woonplaats) Straatnaam Nummer Bus Postcode Gemeente Land Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit 2 Telefoon GSM 1 US Person (Inwoner van de Verenigde Staten, Amerikaanse Nationaliteit of houder van de Green Card. De uitgebreide definitie van het begrip US Person vindt u op onze website onder Juridische informatie.) Burgerlijke staat ongehuwd gehuwd, naam echtgeno(o)t(e) 2 wettelijk samenwonend weduwe/weduwnaar Beroepsactiviteit werknemer zelfstandige, sector gepensiord ambtenaar zonder beroep student werkzoekend vrij beroep Politiek mandaat 3 a. Oefent u een prominent publieke functie uit of heeft u er ooit een uitgeoefend? b. Is dit het geval voor één van uw ouders, kinderen of uw echtgeno(o)t(e)? De tegoeden die bij BinckBank zullen worden belegd, zijn afkomstig van arbeid erfenis/testament/schenking beursopbrengsten investeringen in onroerend goed andere 1. U bent verplicht een adres in te vullen. Alleen op dit adres ontvangt u van BinckBank een wachtwoord om toegang te krijgen tot uw rekening. 2. Gelieve de naam van uw echtgeno(o)t(e) in te vullen indien hij/zij géén mederekeninghouder wordt van deze rekening staatshoofden, regeringsleiders, ministers, afgevaardigden van de minister en staatssecretarissen; 2 parlementsleden; 3 leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven en andere hoge rechterlijke instanties die doorgaans beslissingen nemen waartegen geen verder beroep mogelijk is; 4 leden van rekenkamers en van directies van centrale banken; 5 ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren; 6 leden van bestuursorganen, leidinggevende of toezicht houdende organen van overheidsbedrijven. Indien het antwoord op één van deze vragen is, gelieve dan de Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politically Exposed Persons (PEP s) in te vullen, beschikbaar op de Website onder Over BinckBank > Document center.

3 Gegevens Rekeninghouder (2/2) Kleef hier een kopie van de volledige voorzijde van uw identiteitskaart een kopie van de volledige voorzijde (gelieve op te merken dat uw identiteitskaart goed leesbaar moet zijn en alle randen duidelijk zichtbaar.) Kleef hier een kopie van de volledige achterzijde van uw identiteitskaart 3 een kopie van de volledige voorzijde (gelieve op te merken dat uw identiteitskaart goed leesbaar moet zijn en alle randen duidelijk zichtbaar.) Gelieve een bewijs van woonst toe te voegen (een officieel document waarop uw adres duidelijk vermeld staat) Dit kan zijn: Een afdruk van de gegevens van de chip van uw identiteitskaart of een kopie van het laatste aanslagbiljet van de belastingen of een gas-, elektriciteits- of vaste telefoonfactuur op naam van de Rekeninghouder(s) (niet ouder dan 3 maanden) of een kopie van een document van de gemeente (niet ouder dan 3 maanden). Indien de rekening alleen op uw naam staat, ga dan onmiddellijk naar stap 2 op pagina 6.

4 U hoeft onderstaande gegevens alleen in te vullen voor een gemeenschappelijke rekening! Gegevens Mederekeninghouder (1/2) Naam Voornaam Straatnaam Nummer Bus Postcode Gemeente Land Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit Telefoon GSM US Person (Inwoner van de Verenigde Staten, Amerikaanse Nationaliteit of houder van de Green Card. De uitgebreide definitie van het begrip US Person vindt u op onze website onder Juridische informatie.) Burgerlijke staat ongehuwd gehuwd, naam echtgeno(o)t(e) 4 wettelijk samenwonend weduwe/weduwnaar 4 Beroepsactiviteit werknemer zelfstandige, sector Politiek mandaat 5 gepensiord ambtenaar zonder beroep student werkzoekend vrij beroep a. Oefent u een prominent publieke functie uit of heeft u er ooit een uitgeoefend? b. Is dit het geval voor één van uw ouders, kinderen of uw echtgeno(o)t(e)? De tegoeden die bij BinckBank zullen worden belegd, zijn afkomstig van arbeid erfenis/testament/schenking beursopbrengsten investeringen in onroerend goed andere 4. Gelieve de naam van uw echtgeno(o)t(e) in te vullen indien hij/zij géén mederekeninghouder wordt van deze rekening staatshoofden, regeringsleiders, ministers, afgevaardigden van de minister en staatssecretarissen; 2 parlementsleden; 3 leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven en andere hoge rechterlijke instanties die doorgaans beslissingen nemen waartegen geen verder beroep mogelijk is; 4 leden van rekenkamers en van directies van centrale banken; 5 ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren; 6 leden van bestuursorganen, leidinggevende of toezicht houdende organen van overheidsbedrijven. Indien het antwoord op één van deze vragen is, gelieve dan de Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politically Exposed Persons (PEP s) in te vullen, beschikbaar op de Website onder Over BinckBank > Document center.

5 Gegevens Mederekeninghouder (2/2) Kleef hier een kopie van de volledige voorzijde van uw identiteitskaart een kopie van de volledige voorzijde (gelieve op te merken dat uw identiteitskaart goed leesbaar moet zijn en alle randen duidelijk zichtbaar.) Kleef hier een kopie van de volledige achterzijde van uw identiteitskaart 5 een kopie van de volledige voorzijde (gelieve op te merken dat uw identiteitskaart goed leesbaar moet zijn en alle randen duidelijk zichtbaar.) Gelieve een bewijs van woonst toe te voegen (een officieel document waarop uw adres duidelijk vermeld staat) Dit kan zijn: Een afdruk van de gegevens van de chip van uw identiteitskaart of een kopie van het laatste aanslagbiljet van de belastingen of een gas-, elektriciteits- of vaste telefoonfactuur op naam van de Rekeninghouder(s) (niet ouder dan 3 maanden) of een kopie van een document van de gemeente (niet ouder dan 3 maanden). Vergeet niet bij stap 5 op pagina 7 uw handtekening te plaatsen.

6 Stap 2: Tegenrekening Tegenrekening (bij BinckBank kan geld alleen worden overgeschreven naar een op voorhand opgegeven tegenrekening - merk op dat dit een zichtrekening op naam van minstens één van de hierboven ingevulde Rekeninghouders moet zijn) IBAN BIC Op naam van Naam en adres financiële instelling Stap 3: Uw BinckBankrekening De Klant wenst (optiol): meer informatie over het effectenkrediet te beleggen in OTC-aandelen te beleggen in Franse effecten 6 te beleggen in Canadese effecten 6 Dienstverlening De dienstverlening van BinckBank beperkt zich tot het registreren en doorgeven en (laten) uitvoeren van effectentransacties en houdt onder geen enkel beding beleggingsadvies of vermogensbeheer in. 6 Vragenlijst beleggingskennis en -ervaring: Krachtens de Wet van 2 augustus 2002 is BinckBank verplicht informatie in te winnen over uw beleggingskennis en -ervaring. Wanr bepaalde financiële instrumenten niet passend worden geacht op basis van uw kennis- en ervaringsniveau, zijn wij wettelijk verplicht u hierover te informeren. U bent daarna nog steeds vrij om in deze financiële instrumenten te beleggen. Telkens u een transactie in een voor u niet passend financieel instrument doet, zal u bij de uitvoering van de transactie een waarschuwing ontvangen. Wanr BinckBank niet kan vaststellen dat u voldoende beleggingskennis en -ervaring heeft, of in het geval dat u onvoldoende beleggingskennis en -ervaring heeft, kan BinckBank steeds oordelen dat de beoogde transactie al dan niet kan uitgevoerd worden. Daarom raadt BinckBank u aan om bij wijziging in uw kennnis- en ervaring (verruiming of verlaging) deze te hertoetsen aan de hand van de kennis- en ervaringstoets. Om de passendheid te kunnen toetsen, zullen wij u bij uw eerste inlogsessie verzoeken een Vragenlijst betreffende uw beleggingskennis en -ervaring in niet-complexe en/of complexe financiële instrumenten te beantwoorden. Bij een gemeenschappelijke rekening dient de Vragenlijst(en) te worden ingevuld, uitgaande van de Rekeninghouder met de minste beleggingskennis en -ervaring. BinckBank moedigt u aan om uw kennis en ervaring te hertoetsen wanr uw kennis en ervaring is af- of toegenomen. Stap 4: Verklaringen De Klant verklaart dat: 1. BinckBank hem/haar voldoende geïnformeerd heeft over: haar dienstverlening en de hieraan verbonden verantwoordelijkheid en risico s; de kenmerken van de financiële instrumenten waarin via BinckBank belegd kan worden, met inbegrip van de hieraan verbonden risico s; de aangesloten handelsplatformen via de welke bij BinckBank belegd kan worden; de kosten en bijbehorende verplichtingen voortvloeiend uit haar dienstverlening; 2. hij/zij op eigen initiatief, voor eigen rekening en risico en voor persoonlijke (niet-professionele) doeleinden handelt; 6. Indien u inkomsten verwerft uit Canadese of Franse effecten, past BinckBank het dubbelbelastingverdrag met Canada / Frankrijk enkel toe als u een extra verklaring invult en opstuurt. Dit document is beschikbaar op de Website onder Over BinckBank > Document center.

7 3. de tegoeden die bij BinckBank geplaatst worden geen illegale oorsprong hebben en dat de rekening op géén enkele wijze zal worden gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme; 4. hij/zij zijn/haar uitdrukkelijke toestemming aan BinckBank geeft om de wettelijk verplichte informatie langs elektronische weg (via een duurzame drager of via de Website van BinckBank) ter beschikking te stellen; 5. hij/zij instemt met het orderuitvoeringsbeleid van BinckBank en BinckBank zijn uitdrukkelijke toestemming geeft om orders buiten een gereglementeerde markt of een MTF (multilaterale handelsfaciliteit) uit te voeren; 6. hij/zij heeft kennis genomen van de instructies, procedures en veiligheidsnormen die BinckBank heeft uitgewerkt onder andere in de Algemene Voorwaarden, in de Handleiding en op de Website en die onder meer verband houden met haar dienstverlening via internet. De Klant verbindt zich ertoe deze strikt na te leven. BinckBank kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Stap 5: Uw handtekening De Klant heeft de verklaringen hierboven gelezen en goedgekeurd. Hij/Zij verklaart dat hij/zij een exemplaar heeft ontvangen van de volgende documenten die integraal deel uitmaken van de 7 : de Algemene Voorwaarden; het Tarievenoverzicht. Hij/Zij erkent de meest recente versie van deze documenten te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden. Opgemaakt in tweevoud waarvan iedere partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben. Plaats Datum 7 Handtekening Klant/Rekeninghouder BinckBank N.V. (identiek aan die op de identiteitskaart) Handtekening Klant/Mederekeninghouder 8 BinckBank N.V. (identiek aan die op de identiteitskaart) Stefaan Roegiers Country Manager België Vincent Germyns Bestuurder Stuur dit formulier naar ons terug met de gratis envelop Wij bezorgen u zo snel mogelijk uw persoonlijk rekeningnummer! Optiol Transfer effectenportefeuille - indien u uw huidige portefeuille bij een andere financiële instelling (geheel of gedeeltelijk) wilt overboeken naar BinckBank, kunt u dit formulier invullen. Wij dragen dan volledig zorg voor de transfer. Dit document vindt u onder het tabblad Klant worden Overeenkomst Opties & Futures - indien u ook in opties en/ of futures wenst te handelen vragen wij u ons ook deze overeenkomst ingevuld te bezorgen. Dit document vindt u onder het tabblad Diversen. Algemene volmacht - indien u andere personen een volmacht op uw rekening wilt geven, kunt u dit document invullen en samen met de andere formulieren toesturen. De volmacht vindt u onder het tabblad Diversen. 7 BinckBank wijst u erop dat de Algemene Voorwaarden en het Tarievenoverzicht aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Gelieve u ervan te verzekeren dat u over de meest recente versie beschikt. U kunt dit doen door de Website te consulteren of door contact op te nemen met de Informatiedesk van BinckBank op het nummer In voorkomend geval bezorgt BinckBank u graag een nieuwe versie van haar volledige klantendocumentatie per post. 8 Alleen van toepassing indien het een gemeenschappelijke rekening betreft.

8 Meer informatie (beleggingsclubs, vennootschappen, enz.) Voor eventuele vragen met betrekking tot het openen van een rekening voor beleggingsclubs, vennootschappen, onverdeeldheden, rechtspersonen en dergelijke, kunt u steeds contact opnemen met de informatiedesk van BinckBank via of telefonisch op De documenten voor het openen van dergelijke rekeningen kunt u terugvinden op onze website onder Over BinckBank > Document center. 8 BB/KLb-NL/0515 Verzakingsrecht U heeft het recht om zonder kosten van de af te zien binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de ondertekening van deze overeenkomst. U dient hiervoor een aangetekende brief te richten aan BinckBank, Quellinstraat 22, 2018 Antwerpen. U kan de overeenkomst op ieder ogenblik zonder kosten opzeggen overeenkomstig de bepalingen van artikel 29 van de Algemene Voorwaarden van BinckBank. Het verzakingsrecht is niet van toepassing op de effectentransacties. Verwerking persoonsgegevens BinckBank verwerkt als verantwoordelijke, uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het klantenbeheer, het rekeningbeheer, het beheer van de effectentransacties, de controle, regelmatigheid van de verrichtingen en de voorkoming van onregelmatigheden en alle wettige doeleinden. Deze persoonsgegevens kunnen ook voor eigen marketingdoeleinden worden verwerkt. U kan hiertegen schriftelijk verzet aantekenen bij BinckBank. U kan uw gegevens opvragen en laten verbeteren door een brief te richten aan BinckBank met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart. BinckBank wijst u erop dat het mogelijk is dat er aan de hand van het identificatienummer op uw identiteitsdocument een verzoek tot verificatie wordt uitgevoerd via onder meer de website Bijkantoor België BTW BE RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan HN Amsterdam Nederland BinckBank is een handelsnaam van BinckBank N.V.

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Informatiepagina Een trading rekening openen

Informatiepagina Een trading rekening openen Eenvoudig actief beleggen Aanvraag sturen naar: WH SelfInvest Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Informatiepagina Een trading rekening openen Deze aanvraag tot rekening-opening bevat 3 documenten.

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB)

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Met dit formulier kunt u de Multi Valuta Rekening aanvragen Let op: Op de Multi Valuta Rekening zijn geen Automatische Incasso s mogelijk en kunnen

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen? Gelieve de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen aan: Eenvoudig actief beleggen WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen I Naam Aanvrager 1 man vrouw Aanvrager 2 man vrouw Voorletters Adres Postcode Woonplaats Land Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum IBAN (tegenrekening)

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl Algemene voorwaarden Huysshop Voorwaarden bij de overeenkomst tussen Huysshop en haar opdrachtgever(s) Art 1: Over de toepasselijke voorwaarden Art 2: Over de totstandkoming van de opdracht en het herroepingsrecht

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie