Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen"

Transcriptie

1 Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

2 Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres: Geboorteland: Postcode: Nationaliteit: Woonplaats: Telefoonnummer: Land: Burgerservicenummer: adres: In welk land bent u belastingplichtig? Beleggingsbedrag Het door u gewenst te beleggen vermogen: Gegevens Tegenrekening Tegenrekeningnummer (IBAN): Naam bank: Naam rekeninghouder: Vanwege veiligheidsoverwegingen maken wij tegoeden enkel over op bij ons bekende tegenrekeningen Deze rekening(en) dienen dezelfde tenaamstelling te hebben als de belegger Indien U meerdere tegenrekeningen wilt opgeven neemt u dan contact met ons op Wij sturen u hiervoor een extra formulier toe Met dit formulier kunt u eventueel ook rekeningen van derden als tegenrekeningen registeren Wijze van rendementsbetaling Maandelijks Ieder kwartaal Jaarlijks 5jaarlijks 1

3 II Uw financiële situatie Intro Schneider Investments probeert te allen tijde te voorkomen dat u in financieel zwaar weer terecht komt Dit begint bij het vaststellen van uw juiste beleggingsbedrag Vandaar dat wij nog een aantal vragen voor u hebben Schneider Investments behandelt al uw persoonsgegevens zeer vertrouwelijk Financiële situatie Met welk bedrag wilt u beleggen? Wat is uw bruto jaarinkomen? (indien u samen belegt graag beide inkomens vermelden) Komen deze inkomsten voort uit loondienst of uit een eigen onderneming? Hoe hoog zijn uw vaste lasten per maand? Wat is uw totale vrij beschikbare vermogen? Deze vragen stellen wij niet alleen voor onze informatie Wij zijn hier ook wettelijk toe verplicht Financiële instellingen spelen een belangrijke rol in het voorkomen van criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld Wij doen dit door een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de financiële situatie van onze beleggers en de herkomst van hun tegoeden Daarom verzoeken wij u deze vragen naar waarheid te beantwoorden 2

4 III Contract De ondergetekenden 1 Bovengenoemde belegger(s), hierna, (indien van toepassing gezamenlijk te noemen): de Cliënt ; 2 Schneider Investments, statutair gevestigd aan de Kinkerstraat 58B, 1053DZ te Amsterdam, hierna te noemen Schneider Investments Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen Overwegende dat: Cliënt gebruik wil maken van de dienstverlening van Schneider Investments, waarbij Schneider Investment het door Cliënt beschikbaar gestelde vermogen beheerst en investeert; Schneider Investments deze dienst wil verlenen en voor rekening en de risico van Cliënt vastgoedinvesteringen zal uitvoeren en alle andere handelingen zal verrichten die daarbij nodig zijn; Partijen daartoe een Overeenkomst Schneider Investments willen aangaan onder de volgende vooraarden; Komen overeen als volgt; Artikel 1 Definities De in deze Overeenkomst Schneider Investments met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die daarin is toegekend in de Voorwaarden Vermogensbeheer Schneider Investments Artikel 2 Volmacht 21 Cliënt verleent met ingang van de datum van ondertekening van deze Overeenkomst Schneider Investments tot wederopzegging volmacht aan Schneider Investments om namens Cliënt en voor diens rekening en risico, zoals beschreven in de Voorwaarden Vermogensbeheer Schneider Investments, het beheer over het vermogen te voeren, welke volmacht Schneider Investments aanvaardt Het beheer is beperkt tot 3

5 het vermogen dat Cliënt aangeeft te willen beleggen op pagina 1 van deze overeenkomst 22 Als gevolmachtigde van Cliënt zal Schneider Investments zonder voorafgaande toestemming van Cliënt vastgoed aanschaffen Hierbij alle voorwaarden in acht nemende zoals beschreven in de Voorwaarden Vermogensbeheer Schneider Investments 23 Met ondertekening van deze Overeenkomst Schneider Investments geeft Cliënt opdracht aan Schneider Investments om het overeengekomen beleggingsbedrag te investeren in vastgoed 24 Cliënt zal gedurende de beleggingsperiode geen aansprak kunnen maken op het belegde vermogen, behalve tegen betaling van een boete Zie artikel 8 Artikel 3 Beleggingswijze 31 Schneider Investments belegt het vermogen van Cliënt op de in Voorwaarden Vermogensbeheer Schneider Investments beschreven wijze Zijnde in vastgoed en de hier toe behorende kosten 32 Schneider Investments zal het vermogen van Cliënt niet koppelen en/of afhankelijk maken van het vermogen of wensen van andere beleggers Artikel 4 Risico s en aansprakelijkheid 41 Cliënt verklaart uitdrukkelijk zich volledig bewust te zijn van de risico s van beleggen en die gevolgen die aan het beheer zijn verbonden In het bijzonder verklaar Cliënt bekend te zijn met de risico s van het beleggen in vastgoed Cliënt verklaart uitdrukkelijk deze risico s te aanvaarden 42 Bij de uitvoering van het beheer handelt Schneider Investments voor rekening en risico van Cliënt Hierbij de risicobeperking van Schneider Investments zoals deze beschreven staat in de Voorwaarden Vermogensbeheer Schneider Investments in acht nemende Deze risicobeperking zijnde: In het geval van een gedaalde vastgoedwaarde op het moment van verkoop na de beleggingsperiode zal Schneider Investments de eerste 20% van de daling van de waarde voor rekening nemen Bij een gedaalde vastgoedwaarde hoger dan 20% zal ook het vermogen van Cliënt belast worden 43 Indien Cliënt besluit voor de vastgestelde beleggingsperiode het contract op te zeggen dan zal een eventuele gedaalde vastgoedwaarde in zijn geheel voor rekening komen van de Cliënt 44 Behalve in het geval van grove nalatigheid of opzet is Schneider Investments niet aansprakelijk voor schade als gevolg van waardedaling Door Cliënt geleden verliezen en/of gederfde winst, of welke andere schade dan ook bij de uitvoering van deze Overeenkomst Schneider Investments 4

6 45 Schneider Investments zal alle benodigde verzekeringen van de vastgoedobjecten voor rekening nemen In de Voorwaarden Vermogensbeheer Schneider Investments vindt u een overzicht van deze verzekeringen Artikel 5 Berichtgeving 51 Eenmaal per maand zal Schneider Investments Cliënt voorzien van een overzicht met daarin de volgende gegevens: - de samenstelling en waarde van het vermogen; - overzicht behaalde rendementen en nog te behalen rendementen; - uitbetalingsstatus van de rendementen; - de kosten die Schneider Investments in rekening heeft gebracht 52 Indien Cliënt niet reageert binnen een termijn van één jaar na verzending van de opgave, wordt deze geacht stilzwijgend in te stemmen met de inhoud daarvan en Schneider Investments décharge te hebben verleend voor het gevoerde beheer 53 Cliënt is te allen tijde gerechtigd de complete status van zijn/haar belegging op te vragen en in te zien Schneider Investments zal deze binnen 72 uur beschikbaar stellen Artikel 6 Vergoedingen 61 Cliënt is Schneider Investments een vergoeding verschuldigd voor het door Schneider Investments gevoerde beheer Deze vergoeding bedraagt eenmalig 15% van het vermogen 62 Deze vergoeding zal voorafgaand aan het beleggen van het vermogen worden geïnd 63 Met de ondertekening van deze Overeenkomst Schneider Investments verklaart Cliënt kennis genomen te hebben van de Schneider Investments tarieven en hiermee in te stemmen 64 Schneider Investments is gerechtigd de door Cliënt verschuldigde vergoedingen aan te passen indien, naar het oordeel van Schneider Investments, de omstandigheden daartoe aanleiding geven In dat geval is Cliënt gerechtigd deze Overeenkomt Schneider Investments op te zeggen conform het bepaalde van artikel 85 van deze Overeenkomst Schneider Investments Artikel 7 Voorwaarden Vermogensbeheer Schneider Investments 71 Op deze Overeenkomst Schneider Investments zijn de bepaling van de Voorwaarden Vermogensbeheer Schneider Investments van toepassing, welke bepalingen een onverbrekelijk deel uitmaken van deze Overeenkomst Schneider Investments Anders gezegd: Wie instemt met deze Overeenkomst stemt automatisch 5

7 ook in met de voorwaarden zoals deze zijn bepaald in Voorwaarden Vermogensbeheer Schneider Investments 72 Cliënt stemt uitdrukkelijk in met het elektronisch ter beschikking stellen van de Vooraarden Vermogensbeheer Schneider Investments, alsmede een kopie van deze Overeenkomst Schneider Investments Door ondertekening van deze Overeenkomst Schneider Investments verklaart Cliënt de Voorwaarden Vermogensbeheer Schneider Investments, zoals gepubliceerd op wwwschneiderinvestmentsnl, te hebben ontvangen en/of opgeslagen, gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen en aanvaard 73 Bij onderlinge strijdigheid tussen deze Overeenkomst Schneider Investments en Voorwaarden Vermogensbeheer, geldt de volgende rangorde: 1 Overeenkomst Schneider Investments, 2 Voorwaarden Vermogensbeheer Schneider Investments, 3 Eventuele andere gerelateerde stukken Artikel 8 Duur en beëindiging 81 De Overeenkomst Schneider Investments wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar Deze periode start op de dag van de eerste rendementsbetaling Indien Cliënt ervoor heeft gekozen om niet maandelijks rendement te ontvangen dan zal Cliënt deze datum kunnen vinden op zijn maandelijkse overzicht (zie Artikel 5) 82 Indien Cliënt de Overeenkomst Schneider Investments gedurende de overgekomen periode wilt verbreken dan is Schneider Investments genoodzaakt een boete van 15% van het belegde vermogen te rekenen Dit om gederfde inkomsten te compenseren Zoals eerder vermeldt in artikel 42 zal een eventueel gedaalde woningwaarde ook voor rekening komen van Cliënt 83 Schneider Investments zal 6 maanden voor het verstrijken van de einddatum van de beleggingsperiode de Cliënt vragen naar zijn/haar wensen Indien Cliënt besluit door te gaan met beleggen gebeurt dit vanaf dat moment op een jaarlijkse basis, waarbij Cliënt jaarlijks kan kiezen voor doorgaan met beleggen of stoppen Indien Cliënt besluit te stoppen na de overeengekomen beleggingsperiode zal Schneider Investments zorg dragen dat de volledige inleg alsmede resterend rendement zal worden voldaan op de tegenrekening van Cliënt op de laatste beleggingsdag Indien Cliënt besluit door te gaan met beleggen dan zal dit contract automatisch met één jaar worden verlengt Artikel 9 Toepasselijk recht, geschillen 91 Op deze Overeenkomst Schneider Investments is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 6

8 92 Geschillen waartoe deze Overeenkomst Schneider Investments aanleiding geeft zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam dan wel bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, op de wijze zoals omschreven in de Handleiding Vermogensbeheer Artikel 10 Wijzigingen 101 Eventuele in dit exemplaar van de Overeenkomst Schneider Investments aangebrachte toevoegingen of doorhalingen zullen geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen 112 Wijzigingen van de Overeenkomst Schneider Investments vinden plaats conform het bepaalde in artikel 17 van de Voorwaarden Vermogensbeheer Schneider Investments Voort verklaart Cliënt uitdrukkelijk in te stemmen met het beleid en beheer van Schneider Investments zoals vermeld op de website en in de Voorwaarden Vermogensbeheer Schneider Investments Ondertekening Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend Plaats: Datum: Naam belegger(s): Handtekening(en) belegger(s) Handtekening Schneider Investment Vervolg na ondertekening Na het ondertekenen van deze Overeenkomst Schneider Investments door partijen zal Schneider Investments Cliënt voorzien van een rekeningnummer alwaar het beleggingsbedrag binnen 14 dagen na ondertekening op overgemaakt dient te worden Na ontvangst van het beleggingsbedrag zal Schneider Investments beginnen met het beheer zoals omschreven in de Voorwaarden Vermogensbeheer 7

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Bank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam Postbus 75047 1070 AA Amsterdam t 020 606 26 66 f 020 320 41 76 e info@binck.nl i www.binck.nl is een handelsnaam van Bank N.V. Openingsformulier Particulieren

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Fondsenmozaïek voor particulieren

Fondsenmozaïek voor particulieren Fondsenmozaïek voor particulieren Welkom bij NNEK. U besluit uw Vermogen door ons te laten beheren. Deze beslissing verheugt ons en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Met het ondertekenen

Nadere informatie

Documenten Bewaargeving en afwikkeling

Documenten Bewaargeving en afwikkeling Documenten Bewaargeving en afwikkeling Inhoudsopgave 2 Verklaring van aanvaarding particulier 3 Verklaring van aanvaarding zakelijk 5 Verklaring juridische entiteiten 7 Overboeken effectenportefeuille

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier Fondsenmozaïek De juiste keuze Openingsformulier Checklist Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bijgevoegd? Formulier gedateerd, geparafeerd en ondertekend? (handtekening op pagina 5, paraferen

Nadere informatie

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Offertenummer Beleggingsrekeningnummer 1 Gegevens tussenpersoon (eventueel stempel) 2 Gegevens aanvrager(s) Naam Voorletter(s) Adres Postcode

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito 1/5 Deze Voorwaarden maken deel uit van de Credit Europe Top- Interest Rekening en het Credit Europe Termijndeposito en zijn hierop integraal van toepassing. In geval van uitsluitend een Credit Europe

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Rekening 2 Reglement Allianz Rekening Artikel 1 Omschrijving van de dienstverlening a. Allianz Nederland Asset Management B.V. (hierna Allianz

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen met een beginnende hoofdletter geschreven en hebben zowel in het enkelvoud als in het meervoud de volgende betekenis, tenzij

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Veelgestelde vragen 1. Hoe open ik een effectenrekening bij Today s? Het invullen en ondertekenen van de openingsdocumenten is noodzakelijk

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Energy Department Collectief BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energy Department Collectief B.V. gevestigd aan

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie