BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan HN Amsterdam. Postbus AA Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam"

Transcriptie

1 Bank N.V. Barbara Strozzilaan HN Amsterdam Postbus AA Amsterdam t f e i is een handelsnaam van Bank N.V.

2 Openingsformulier Particulieren

3 2 Open in 4 stappen uw rekening bij Het openen van een rekening bij is zo voor elkaar. Let er alstublieft goed op dat u onderstaande punten doorloopt. Dan kunt u zo snel mogelijk aan de slag Vul uw persoonsgegevens in Let er goed op dat u uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens duidelijk invult. Kies uw tariefstructuur: Basic of Active Maak op het openingsformulier uw keuze voor de te hanteren tariefstructuur. Via de website kunt u elk kwartaal uw keuze wijzigen. Onderteken de Basisovereenkomst Vergeet niet om de Basisovereenkomst op pagina 6 te ondertekenen en mee te sturen. Kopie legitimatiebewijs maken en opsturen naar Voorzie de gehele openingsset van een kopie van uw legitimatiebewijs en stuur het in de bijgevoegde antwoordenvelop naar. Heeft u geen antwoordenvelop? Dan kunt u het formulier opsturen naar: t.a.v. Klantenadministratie Antwoordnummer WC Amsterdam. Een postzegel is niet nodig. Openingsformulieren Aanvullende diensten (optioneel) Wenst u gebruik te maken van effectenkrediet of wilt u een effectenportefeuille overboeken? Gebruik dan de formulieren op pagina 7 en 10. Wilt u handelen in opties en futures? Geef dat dan aan bij stap 2. Opent u een en/of rekening? Maak dan ook een kopie van het legitimatiebewijs van de tweede rekeninghouder. En stuur een kopie van uw bankafschrift mee waarop uw beide namen en het rekeningnummer zichtbaar zijn. Dit is ter identificatie van beide rekeninghouders. Let erop dat uw eerste storting vanaf deze rekening afkomstig is. Wilt u een rekening voor een bedrijf, minderjarige of beleggingsclub openen? Of woont u in het buitenland? Neem dan contact op met onze Informatiedesk via het gratis nummer Vanuit het buitenland belt u

4 Stap 1 Openingsformulier Particuliere effectenrekening Rekeninghouder In te vullen door Rekeningnummer N L Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Geboortedatum m v Achternaam Geboorteplaats Adres Geboorteland Postcode Nationaliteit Woonplaats Mobiel nummer* Land 2e telefoonnummer adres Burgerservicenummer In welk land bent u belastingplichtig? * maakt gebruik van een twee-staps-verificatie als extra beveiliging om uw rekening te beschermen. U ontvangt een verificatiecode per SMS op het mobiele nummer dat u in dit veld opgeeft. Deze code heeft u nodig om uw rekening te activeren. Afwijkend correspondentieadres (als u uw post op een ander adres wilt ontvangen) Adres Plaats Postcode Land 2e rekeninghouder (als u een en/of-rekening wilt openen) Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Geboortedatum m v Achternaam Geboorteplaats Adres Geboorteland Postcode Nationaliteit Woonplaats Mobiel nummer 3 Openingsformulieren Land 2e telefoonnummer adres Burgerservicenummer In welk land bent u belastingplichtig? Nederlandse tegenrekening (bij kan geld alleen worden weggeboekt naar een door u van te voren opgegeven tegenrekening) Tegenrekeningnummer (IBAN) N L Tenaamstelling* Naam bank Buitenlandse tegenrekening (voor een tegenrekening in het buitenland) Tegenrekeningnummer** BIC-code Ten name van* * Let op! De tenaamstelling van uw tegenrekening moet gelijk zijn aan de tenaamstelling van uw rekening. ** Vul hier een IBAN in als u de tegenrekening aanhoudt in een land dat deel uitmaakt van SEPA (Single European Payments Area). is een handelsnaam van Bank N.V. Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten K.V.K. Amsterdam *00001* *00001*

5 4 Stap 2 Kies uw tariefstructuur: Basic of Active De tariefstructuur van kunt u elk kwartaal wijzigen. Informatie over de verschillende tariefstructuren vindt u op en op het bijgevoegde overzicht. Ik kies voor Basic Ik kies voor Active Handelen in opties en futures Wilt u handelen in opties en futures? Ja, ik wil kunnen beleggen in opties die geen margin vereisen Ja, ik wil kunnen beleggen in opties met en zonder margin en ook in futures Nee, ik wil niet beleggen in opties of futures Door ja te kiezen bij deze vraag gaat u akkoord met de Voorwaarden en Handleiding Derivaten (zoals gepubliceerd op en verklaart u deze te hebben gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen. Cliënt verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud het hoofdstuk met de titel Risico s van Derivaten zoals opgenomen in de Handleiding Derivaten te hebben gelezen, de inhoud daarvan te begrijpen en deze risico s te aanvaarden. Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van opties en futures. Meer informatie leest u in de Handleiding Derivaten. Openingsformulieren Beleggingsinstrument Opties kopen Opties schrijven Futures Korte beschrijving Een optie geeft de koper het recht gedurende een vastgestelde termijn een vaste hoeveelheid van de onderliggende waarde tegen een overeengekomen prijs te kopen (callopties) danwel te verkopen (putopties). Een belegger die een optie verkoopt (schrijver) neemt de verplichting op zich, indien hij daartoe wordt aangewezen, per optie de vaste hoeveelheid van de onderliggende waarde te verkopen (calloptie) respectievelijk te kopen (putoptie) tegen de vastgestelde prijs. Een future is een overeenkomst tot koop of verkoop van een goed of financiële waarde die op een bepaald tijdstip in de toekomst door de verkoper aan de koper moet wordt geleverd. Dit tegen een prijs die bij het aangaan van het contract wordt vastgelegd. Er bestaan futures die fysieke levering van de onderliggende waarde kennen, de meeste futures worden echter contant afgerekend (cash settlement). Op de derivatenmarkt van Euronext worden futures verhandeld op diverse financiële waarden zoals aandelenindices en valuta s. Risico Het maximale verlies bij een long call en long put is de geïnvesteerde premie. Bij een short call is het verlies onbeperkt en bij een short put is het maximale verlies het verschil tussen de uitoefenprijs en de ontvangen optieprijs (premie). Bij het kopen van een future (long gaan) kunt u maximaal het verschil tussen de aankoopprijs en 0 verliezen (de AEX-index kan bijvoorbeeld niet negatief worden). Het maximale verlies bij het verkopen van een future (short gaan) is onbeperkt (de AEX-index kan onbeperkt stijgen). is een handelsnaam van Bank N.V. Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten K.V.K. Amsterdam

6 Aanvullende vragen Wij kunnen uw rekening alleen openen als u onderstaande vragen beantwoordt. 1 Laat u uw vermogen op deze rekening door een vermogensbeheerder of iemand anders beheren? Nee, ik beheer mijn vermogen zelfstandig Ja, ik laat mijn vermogen beheren door iemand anders, te weten: Gaat u op deze rekening vermogen beheren van iemand anders? Nee, ik beheer alleen het vermogen van mijzelf Ja, ik ga het vermogen beheren van iemand anders, te weten: Banken spelen een sleutelrol in het nationale en internationale geldverkeer. Helaas kunnen zij ook worden misbruikt voor criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld. is wettelijk verplicht om misbruik zo veel mogelijk te voorkomen, en doet dit onder andere door inzicht te verkrijgen in de financiële situatie van haar klanten. Dit is van belang voor de integriteit van Bank en de financiële sector als geheel. Om u een betrouwbare en veilige dienstomgeving te kunnen bieden hebben wij wel uw medewerking nodig. Daarom verzoeken wij u onderstaande vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden. Bij handelt u op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico. De door u gegeven antwoorden op de vragen worden door niet gebruikt bij het verwerken van uw beursopdrachten. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beleggingsbeslissingen die niet zouden aansluiten bij de antwoorden op de vragen. behandelt al uw persoonsgegevens zo ook deze vertrouwelijk. In onze privacyverklaring op de website leest u daar meer over. 2 Welk startbedrag heeft u voor deze beleggingsrekening beschikbaar? 0 < < < < < Wat is uw bruto jaarinkomen? rekeninghouder 2e rekeninghouder 0 < < < < < < < < Wat is uw totale vrij beschikbare vermogen? rekeninghouder 2e rekeninghouder* 0 < < < < < < < < < < * Als het gaat om een gezamenlijk beschikbaar vermogen van beide rekeninghouders, kunt u dit delen door twee. De categorie waar de uitkomst onder valt, vult u vervolgens voor beide rekeninghouders in. Bijvoorbeeld totaal beschikbaar vermogen = per rekeninghouder. U vult dan dus voor beide rekeninghouders de categorie < in. 5 Openingsformulieren 5 Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en bent u door uw werkgever aangewezen als insider? rekeninghouder 2e rekeninghouder Nee Nee Ja, bij (naam onderneming) Ja, bij (naam onderneming) 6 Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere beursgenoteerde ondernemingen? rekeninghouder 2e rekeninghouder Nee Nee Ja, in (naam onderneming(en)) Ja, in (naam onderneming(en))

7 Openingsformulieren 6 Stap 3 Basisovereenkomst De ondergetekende(n), 1 bovengenoemde rekeninghouder(s), hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen: de Cliënt ; 2 Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend aan de Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN te Amsterdam, hierna te noemen, ; komen het volgende overeen: Artikel 1 Definities De in deze Basisovereenkomst met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Basisvoorwaarden. Artikel 2 Toepasselijkheid Basisvoorwaarden Op deze Basisovereenkomst zijn de Basisvoorwaarden van kracht. De Basisvoorwaarden maken een onverbrekelijk deel uit van deze Basisovereenkomst. Artikel 3 Basisvoorwaarden, Basishandleiding, Bankvoorwaarden Cliënt stemt uitdrukkelijk in met het elektronisch ter beschikking stellen van de Voorwaarden en de Handleidingen en overige voor Cliënt bestemde informatie alsmede met het elektronisch beschikbaar stellen van de wijzigingen en aanvullingen op de Voorwaarden en Handleidingen. Door ondertekening van de Basisovereenkomst verklaart Cliënt de Basisvoorwaarden, de Basishandleiding en de Bankvoorwaarden, zoals gepubliceerd op te hebben ontvangen en opgeslagen, gelezen en de inhoud ervan te hebben begrepen. Artikel 4 Pandrecht Voor zover nodig geldt deze Basisovereenkomst als pandakte in verband met de in artikel 23 van de Basisvoorwaarden respectievelijk artikel 24 van de Bankvoorwaarden vervatte verpandingen. Cliënt doet hierbij tevens voor zover nodig mededeling ingevolge artikel 3:94 BW en 3:98 BW van de verpanding en deze akte aan en het Bewaarbedrijf. Voor zover mededeling aan door ingeschakelde derden nodig is, zal daarvoor zorgdragen. Artikel 5 Aangebrachte wijzigingen Eventuele in deze Basisovereenkomst handmatig aangebrachte wijzigingen zullen geen onderdeel uitmaken van de Basisovereenkomst. Voorts verklaart Cliënt: 1. Dat Cliënt op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico handelt en ermee bekend is dat deze vorm van dienstverlening zogeheten execution-only dienstverlening betreft, en 2. Dat Cliënt voldoende in staat is om zelf een verantwoorde keuze te maken uit de verschillende Effecten zoals aandelen, obligaties, opties en futures. Wanneer de kennis van Cliënt daarover tekortschiet, zorgt Cliënt zelf voor aanvullende informatie, en 3. Cliënt stemt uitdrukkelijk in met het Beleid Orderuitvoering van zoals vermeld op de Internetsite en, in voorkomende gevallen, met het uitvoeren van Orders in Effecten buiten een gereglementeerde markt of MTF om of door middel van OTCtransacties waaronder prof trades met gegarandeerde uitvoering en 4. Dat Cliënt niet kwalificeert als US Person. De Basisovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van Cliënt door Bank N.V. Ondertekening Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend: Plaats Datum Naam 1e rekeninghouder Naam 2e rekeninghouder Opent u een en/of-rekening? Dan moeten beide rekeninghouders tekenen. Handtekening 1e rekeninghouder Vincent Germyns Handtekening 2e rekeninghouder Evert-Jan Kooistra

8 Aanvullende diensten (optioneel) Overeenkomst Effectenkrediet In te vullen door IBAN N L De ondergetekenden, 1. Naam rekeninghouder Naam mederekeninghouder hierna, (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen: de Cliënt ; 2. De naamloze vennootschap Bank N.V., handelend onder de naam, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan de Barbara Strozzilaan, 1083 HN te Amsterdam, hierna te noemen,, komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities, toepasselijke documentatie 1.1 De in deze Overeenkomst Effectenkrediet met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Basisvoorwaarden en de Voorwaarden Effectenkrediet. 1.2 Op deze Overeenkomst Effectenkrediet zijn de Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet van toepassing. De Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet maken een onverbrekelijk deel uit van deze Overeenkomst Effectenkrediet. 1.3 Door ondertekening van deze Overeenkomst Effectenkrediet verklaart Cliënt de Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet te hebben ontvangen en opgeslagen, gelezen en de inhoud ervan te hebben begrepen. Artikel 2 Dienstverlening en bestedingsdoel Effectenkrediet 2.1 zal aan Cliënt waarop een overeenkomst inzake Effectendienstverlening van kracht is, onder de voorwaarden van de Overeenkomst Effectenkrediet tegen onderpand van Effecten een doorlopend Effectenkrediet aanbieden, waarmee Cliënt transacties kan verrichten in Effecten. Cliënt beslist zelf of en in hoeverre gebruik wordt gemaakt van Effectenkrediet. geeft hierbij geen advies. 2.2 Cliënt verklaart dat hij het aan hem ter beschikking gestelde Effectenkrediet niet zal gebruiken voor een ander doel dan voor de financiering van transacties in Effecten. Artikel 3 Verpanding 3.1 Cliënt verpandt hierbij aan, voor zover nodig bij voorbaat, tot zekerheid voor al wat al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van Cliënt te vorderen heeft of zal hebben uit hoofde van deze Overeenkomst Effectenkrediet (i) alle zaken, waardepapieren en Effecten die, het Bewaarbedrijf of een derde van of voor Cliënt onder zich heeft of krijgt; en (ii) alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen van Cliënt jegens en/of het Bewaarbedrijf. 3.2 Het pandrecht op het in vorig artikellid genoemde onderpand zal tot stand komen op de wijze en worden geregeerd door het bepaalde van artikel 23 Basisvoorwaarden. 7 Openingsformulieren Artikel 4 Duur van de overeenkomst en beëindiging 4.1 De Overeenkomst Effectenkrediet wordt aangegaan voor onbepaalde tijd onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van Cliënt door. 4.2 De Overeenkomst Effectenkrediet kan door Cliënt kosteloos schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en door met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 4.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst Effectenkrediet, om wat voor reden dan ook, - zullen bepalingen uit deze overeenkomst die uitdrukkelijk of naar de kennelijke doelstelling daarvan onbeperkt van kracht dienen te blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst Effectenkrediet hun werking behouden; - blijft Cliënt jegens Bank gebonden aan alle verplichtingen die op de datum van beëindiging bestaan en daarna kunnen ontstaan ten gevolge van het afwikkelen van de Overeenkomst Effectenkrediet. is een handelsnaam van Bank N.V. Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten K.V.K. Amsterdam *00005* *00005*

9 8 Artikel 5 Wijzigingen overeenkomst, toepasselijk recht, bevoegde rechter, geschillen 5.1 is te allen tijde gerechtigd deze overeenkomst te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen vinden plaats op de wijze zoals bepaald in de Voorwaarden Effectenkrediet. 5.2 Eventuele (handmatig) in deze overeenkomst Effectenkrediet aangebrachte wijzigingen zullen geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen. 5.3 De Overeenkomst Effectenkrediet wordt beheerst door Nederlands recht. In geval van enig geschil is de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen. Nadere informatie over de geschillenregeling is te vinden in de Voorwaarden Effectenkrediet. Voorts verklaart Cliënt: 1. te hebben kennisgenomen van de Europese Standaardinformatie effectenkrediet, zoals door ter beschikking gesteld aan Cliënt voorafgaand aan de ondertekening van de Overeenkomst Effectenkrediet en de inhoud daarvan te hebben begrepen. 2. Cliënt verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud het hoofdstuk met de titel Risico s van Effectenkrediet zoals opgenomen in de Handleiding Effectenkrediet te hebben gelezen, de inhoud daarvan te hebben begrepen en deze risico s te aanvaarden. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op te. Handtekening rekeninghouder 1 Vincent Germyns Handtekening rekeninghouder 2 Evert-Jan Kooistra Openingsformulieren LET OP: Is het effectenkrediet bedoeld voor een en/of-rekening? Dan moeten beide rekeninghouders tekenen.

10 Aanvullende diensten (optioneel) Overstapservice Heeft u een effectenportefeuille bij een andere bank? maakt overstappen gemakkelijk. Doorloop onderstaande drie stappen, en wij gaan voor u aan de slag. 1 2 Vul het formulier op de achterzijde in Vul uw rekeninggegevens en de gegevens van uw bank in op het formulier. Vergeet niet het formulier te ondertekenen. Maak een kopie van uw portefeuilleoverzicht Dit kan een kopie van een recent overzicht zijn, of een (scherm)print van uw portefeuille. Wilt u alleen een deel van uw portefeuille overboeken? Geef op deze kopie dan duidelijk aan welk deel dat is. 3 Stuur het formulier en het portefeuilleoverzicht naar Stuur het formulier en het portefeuilleoverzicht mee in de antwoordenvelop met het openingsformulier. neemt contact met u op Aan de hand van uw portefeuilleoverzicht bekijkt hoe u het meest eenvoudig kunt overstappen. Daarbij letten wij onder andere op kosten, gemak en snelheid. Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op om u te informeren over uw overstap. Graag bespreken wij met u welke vergoeding wij u kunnen bieden voor de eventuele kosten van de overboeking. Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze Informatiedesk via het gratis nummer of stuur een naar 9 Openingsformulieren

11 Formulier overboeken effectenportefeuille Gegevens van de bank waar uw portefeuille nu wordt aangehouden Naam bank Effectenrekeningnummer Plaats Land Ten name van Rekeninghouder * 2 e rekeninghouder Adres Postcode Plaats Land * Boekt u over van een zakelijke rekening, vul dan de naam en het vestigingsadres van de zakelijke rekeninghouder in. 10 Openingsformulieren Hierbij verzoek ik: Mijn gehele portefeuille over te boeken (Stuur een kopie van uw portefeuilleoverzicht mee) Een deel van mijn portefeuille over te boeken (Stuur een kopie van uw portefeuilleoverzicht mee en geef daarop duidelijk aan welk deel van uw portefeuille u wilt overboeken) Ook mijn effectenkrediet over te boeken Mijn rekening-courant saldo over te boeken Naar rekening: N L (heeft u nog geen rekeningnummer, dan vullen wij dit voor u in) Datum Handtekening rekeninghouder/ rechtsgeldige vertegenwoordiger Handtekening 2 e rekeninghouder/ rechtsgeldige vertegenwoordiger Boekt u over van een en/of-rekening? Dan moeten beide rekeninghouders tekenen. Boekt u over van een zakelijke rekening? Dan moet(en) de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) tekenen. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming om uw gegevens aan uw huidige bank te verstrekken. is een handelsnaam van Bank N.V. Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten K.V.K. Amsterdam

12 Stap 4 Kopie legitimatiebewijs U bent nu klaar met het invullen van de formulieren. Let u alstublieft op de volgende punten: Opent u een rekening op naam van één persoon? Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Als u een kopie van uw rijbewijs of ID kaart opstuurt, ontvangen wij ook graag een kopie van de achterkant. Indien u een andere nationaliteit dan de Nederlandse heeft, stuurt u dan een kopie van uw paspoort mee. Opent u een gezamenlijke (en/of) rekening? Stuur dan een kopie van het legitimatiebewijs van beide rekeninghouders mee. Als u een kopie van uw rijbewijs of ID kaart opstuurt, ontvangen wij ook graag een kopie van de achterkant. Voeg tevens een kopie van een bankafschrift van uw bestaande en/of rekening toe. Let op dat de tenaamstelling en het rekeningnummer daarvan zichtbaar zijn. Zorg ervoor dat uw eerste storting afkomstig is van deze rekening. 11 Openingsformulieren + Wilt u een rekening op naam van minderjarige openen? Neem dan contact op met onze Informatiedesk via het gratis nummer

13 Kopie Basisovereenkomst voor uw administratie 1 bovengenoemde rekeninghouder(s), hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen: de Cliënt ; 2 Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend aan de Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN te Amsterdam, hierna te noemen, ; komen het volgende overeen: Artikel 1 Definities De in deze Basisovereenkomst met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Basisvoorwaarden. Artikel 2 Toepasselijkheid Basisvoorwaarden Op deze Basisovereenkomst zijn de Basisvoorwaarden van kracht. De Basisvoorwaarden maken een onverbrekelijk deel uit van deze Basisovereenkomst. Artikel 3 Basisvoorwaarden, Basishandleiding, Bankvoorwaarden Cliënt stemt uitdrukkelijk in met het elektronisch ter beschikking stellen van de Voorwaarden en de Handleidingen en overige voor Cliënt bestemde informatie alsmede met het elektronisch beschikbaar stellen van de wijzigingen en aanvullingen op de Voorwaarden en Handleidingen. Door ondertekening van de Basisovereenkomst verklaart Cliënt de Basisvoorwaarden, de Basishandleiding en de Bankvoorwaarden, zoals gepubliceerd op te hebben ontvangen en opgeslagen, gelezen en de inhoud ervan te hebben begrepen. Artikel 4 Pandrecht Voor zover nodig geldt deze Basisovereenkomst als pandakte in verband met de in artikel 23 van de Basisvoorwaarden respectievelijk artikel 24 van de Bankvoorwaarden vervatte verpandingen. Cliënt doet hierbij tevens voor zover nodig mededeling ingevolge artikel 3:94 BW en 3:98 BW van de verpanding en deze akte aan en het Bewaarbedrijf. Voor zover mededeling aan door ingeschakelde derden nodig is, zal daarvoor zorgdragen. 12 Openingsformulieren Artikel 5 Aangebrachte wijzigingen Eventuele in deze Basisovereenkomst handmatig aangebrachte wijzigingen zullen geen onderdeel uitmaken van de Basisovereenkomst. Voorts verklaart Cliënt: 1. Dat Cliënt op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico handelt en ermee bekend is dat deze vorm van dienstverlening zogeheten execution-only dienstverlening betreft, en 2. Dat Cliënt voldoende in staat is om zelf een verantwoorde keuze te maken uit de verschillende Effecten zoals aandelen, obligaties, opties en futures. Wanneer de kennis van Cliënt daarover tekortschiet, zorgt Cliënt zelf voor aanvullende informatie, en 3. Cliënt stemt uitdrukkelijk in met het Beleid Orderuitvoering van zoals vermeld op de Internetsite en, in voorkomende gevallen, met het uitvoeren van Orders in Effecten buiten een gereglementeerde markt of MTF om of door middel van OTCtransacties waaronder prof trades met gegarandeerde uitvoering en 4. Dat Cliënt niet kwalificeert als US Person. De Basisovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van Cliënt door Bank N.V. Ondertekening Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend: Plaats Datum Naam 1e rekeninghouder Naam 2e rekeninghouder Opent u een en/of-rekening? Dan moeten beide rekeninghouders tekenen. Handtekening 1e rekeninghouder Vincent Germyns Handtekening 2e rekeninghouder is een handelsnaam van Bank N.V. Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten K.V.K. Amsterdam Evert-Jan Kooistra

14 Kopie Overeenkomst Effectenkrediet voor uw administratie In te vullen door IBAN N L De ondergetekenden, 1. Naam Adres Postcode Plaats hierna, (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen: de Cliënt ; 2. De naamloze vennootschap Bank N.V., handelend onder de naam, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan de Barbara Strozzilaan, 1083 HN te Amsterdam, hierna te noemen,, komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities, toepasselijke documentatie 1.1 De in deze Overeenkomst Effectenkrediet met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Basisvoorwaarden en de Voorwaarden Effectenkrediet. 1.2 Op deze Overeenkomst Effectenkrediet zijn de Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet van toepassing. De Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet maken een onverbrekelijk deel uit van deze Overeenkomst Effectenkrediet. 1.3 Door ondertekening van deze Overeenkomst Effectenkrediet verklaart Cliënt de Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet te hebben ontvangen en opgeslagen, gelezen en de inhoud ervan te hebben begrepen. Artikel 2 Dienstverlening en bestedingsdoel Effectenkrediet 2.1 zal aan Cliënt waarop een overeenkomst inzake Effectendienstverlening van kracht is, onder de voorwaarden van de Overeenkomst Effectenkrediet tegen onderpand van Effecten een doorlopend Effectenkrediet aanbieden, waarmee Cliënt transacties kan verrichten in Effecten. Cliënt beslist zelf of en in hoeverre gebruik wordt gemaakt van Effectenkrediet. geeft hierbij geen advies. 2.2 Cliënt verklaart dat hij het aan hem ter beschikking gestelde Effectenkrediet niet zal gebruiken voor een ander doel dan voor de financiering van transacties in Effecten. Artikel 3 Verpanding 3.1 Cliënt verpandt hierbij aan, voor zover nodig bij voorbaat, tot zekerheid voor al wat al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van Cliënt te vorderen heeft of zal hebben uit hoofde van deze Overeenkomst Effectenkrediet (i) alle zaken, waardepapieren en Effecten die, het Bewaarbedrijf of een derde van of voor Cliënt onder zich heeft of krijgt; en (ii) alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen van Cliënt jegens en/of het Bewaarbedrijf. 3.2 Het pandrecht op het in vorig artikellid genoemde onderpand zal tot stand komen op de wijze en worden geregeerd door het bepaalde van artikel 23 Basisvoorwaarden. 13 Openingsformulieren Artikel 4 Duur van de overeenkomst en beëindiging 4.1 De Overeenkomst Effectenkrediet wordt aangegaan voor onbepaalde tijd onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van Cliënt door. 4.2 De Overeenkomst Effectenkrediet kan door Cliënt kosteloos schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en door met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 4.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst Effectenkrediet, om wat voor reden dan ook, - zullen bepalingen uit deze overeenkomst die uitdrukkelijk of naar de kennelijke doelstelling daarvan onbeperkt van kracht dienen te blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst Effectenkrediet hun werking behouden; - blijft Cliënt jegens Bank gebonden aan alle verplichtingen die op de datum van beëindiging bestaan en daarna kunnen ontstaan ten gevolge van het afwikkelen van de Overeenkomst Effectenkrediet. is een handelsnaam van Bank N.V. Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten K.V.K. Amsterdam

15 Kopie voor uw administratie Artikel 5 Wijzigingen overeenkomst, toepasselijk recht, bevoegde rechter, geschillen 5.1 is te allen tijde gerechtigd deze overeenkomst te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen vinden plaats op de wijze zoals bepaald in de Voorwaarden Effectenkrediet. 5.2 Eventuele (handmatig) in deze overeenkomst Effectenkrediet aangebrachte wijzigingen zullen geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen. 5.3 De Overeenkomst Effectenkrediet wordt beheerst door Nederlands recht. In geval van enig geschil is de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen. Nadere informatie over de geschillenregeling is te vinden in de Voorwaarden Effectenkrediet. Voorts verklaart Cliënt: 1. te hebben kennisgenomen van de Europese Standaardinformatie effectenkrediet, zoals door ter beschikking gesteld aan Cliënt voorafgaand aan de ondertekening van de Overeenkomst Effectenkrediet en de inhoud daarvan te hebben begrepen. 2. Cliënt verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud het hoofdstuk met de titel Risico s van Effectenkrediet zoals opgenomen in de Handleiding Effectenkrediet te hebben gelezen, de inhoud daarvan te hebben begrepen en deze risico s te aanvaarden. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op te. Handtekening cliënt 1 Vincent Germyns 14 Openingsformulieren Handtekening cliënt 2 LET OP: Is het effectenkrediet bedoeld voor een en/of-rekening? Dan moeten beide rekeninghouders tekenen. Evert-Jan Kooistra is een handelsnaam van Bank N.V. Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten K.V.K. Amsterdam

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

Fondsenmozaïek voor particulieren

Fondsenmozaïek voor particulieren Fondsenmozaïek voor particulieren Welkom bij NNEK. U besluit uw Vermogen door ons te laten beheren. Deze beslissing verheugt ons en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Met het ondertekenen

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Offertenummer Beleggingsrekeningnummer 1 Gegevens tussenpersoon (eventueel stempel) 2 Gegevens aanvrager(s) Naam Voorletter(s) Adres Postcode

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo RegenboogRekening

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie

Rente Rekening. Rekening

Rente Rekening. Rekening REGLEMENT Rente Rekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor

Nadere informatie

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

Handleiding voor insiders

Handleiding voor insiders Handleiding voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Cliëntenonderzoek 4 1.3 Openen van een rekening 4 1.4 Overboeken effectenportefeuille 4 1.5 Classificatie 5 1.6 Uitvoering

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

prospectus effectenkrediet

prospectus effectenkrediet prospectus effectenkrediet INHOUDSOPGAVE 1 Omschrijving Effectenkrediet 3 2 Procedure aanvraag en beoordeling 4 3 Procedure kredietregistratie 5 3.1 Intrekking kredietregistratie 5 4 Kredietwaardigheid

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie