Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L Luxembourg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg"

Transcriptie

1 AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING FYSIEKE PERSOON LEES AANDACHTIG EN VUL IN Document 1 Document 2 Aanvraag tot het openen van een rekening Algemene voorwarden + Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten STUUR ONS Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L Luxembourg Documenten te voorzien: Een verklarend en gelijkvormig afschrift (recto-verso) van de identiteitskaart (of paspoort) van elke titularis van de rekening. Deze schriftelijke verklaring moet door een publieke en bevoegde autoriteit (bv. Gemeentehuis, commissariaat, advocaat, notaris ) gedaan worden. In geval u geen verklarend en gelijkvormig afschrift van uw identiteitskaart of paspoort heeft, gelieve de bijgevoegde overschrijving in te vullen en te ondertekenen (bz 6). Overeenkomstig met de Luxemburgse wetgeving zijn we verplicht om na te kijken of de eerste geldoverschrijving afkomstig is van een rekening op uw naam bij een instelling die onderworpen is aan gelijkwaardige professionele verplichtingen in de strijd tegen het witwassen van geld voor dat het geld op uw Keytrade Bank S.A. rekening gestort wordt. Een recent (maximaal 3 maanden) bewijs van woonst ( een schriftelijke verklaring door een publieke en bevoegde autoriteit, document van uw belastingdienst ). Een rekeningoverzicht als u een externe rekening wil laten opnemen om geldoverschrijvingen via de veilige website uit te voeren. Een document dat de herkomst van de fondsen te investeren bewijst (bv. : verkoopakte, een huidig overzicht bij uw gewone bank, kopie van arbeidsovereenkomst of loonsformulier ). Opgelet, alle velden moeten volledig ingevuld worden. Indien u persoonlijk naar onze kantoren wenst te komen om een rekening te openen, wordt de schriftelijke verklaring gedaan door een mederwerker. Na de goedkeuring van u aanvraag, worden uw toegangscodes tot de beveiligde site van Keytrade Bank Luxembourg S.A. verstuurd (de Bank). CREDITEER DE REKENING Cash: depot in onze kantoren (EUR). Voor een storting hoger dan EUR is een bewijs in original van herkomst daterend van minder dan één maand verplicht. Effectenoverplaatsing: gelieve ons te contacteen. Bankoverschrijving: op één van de volgende rekeningen (voor andere valuta, gelieve ons te contacteren). 1 - EUR Rekening Banque de Luxembourg, swift BLUXLULLXXX Voor rekening n LU van Keytrade Bank Luxembourg S.A. 2 - USD Rekening Banque de Luxembourg, swift BLUXLULLXXX Voor rekening n LU van Keytrade Bank Luxembourg S.A. De Bank behoudt zich het recht om enkel de stortingen te aanvaarden afkomstig van een bankrekening op naam van de titularis bij een andere financiële instelling die onderworpen is aan gelijkwaardige professionele verplichtingen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. Ze behoudt tevens het recht om het deponeren van gematerialiseerde aandelen te weigeren. Voor inlichtingen: (+352) of 1

2 VOORBEHOUDEN AAN DE BANK o Post o Kantoor Rekeningnummer Spaarrekeningnummer Goedgekeurd door Handtekening Datum AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING - TITULARIS 1 De ondergetekende(n) wenst (en) een rekening te openen bij: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg o Individuele rekening o Gezamenlijke rekening (alle titularissen zullen toegang hebben tot de rekening) Indien er meer dan twee titularissen zijn, gelieve een kopie te maken van dit document of het document te downloaden. Waar hoorde u over Keytrade Bank Luxembourg? o Pers/Reclame o Radio o Televisie o Internet o Mond-tot-mondreclam o Aandere (specifieer) TITULARIS 1 in te vullen met hoofdletters o Mevrouw o Juffrouw o Mijnheer Voornaam Naam Postcode Gemeente Land Tel.thuis Tel.GSM Fax thuis Tel.kantoor adres Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Burgerlijke stand o Alleenstaand o Gehuwd o Samenwonend o Gescheiden o Weduw(e)(naar) Beroep/Activiteit o Bediente o Zelfstandige o Vrij Beroep o Rentenier/ster o Gepensioneerd o Zonder beroep Specifieer: Naam en adres van uw huidig of laatste werkgever Bedrijfssector Beroep Anciënniteit o Student (Gelieve uw studierichting en de naam van uw school te vermelden) Oefent u, of een verwante, een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal vlak uit of hebt u er een uitgeoefend? 1 o Ja o Ne Indien ja, specifieer: Benaming van het mandaat of het ambt Datum van indiensttreding Naam van de person (in geval van verwante), band met u Datum van uitdiensttreding 1 Een persoon die een politiek mandaat of openbaar ambt bekleedt of heeft bekleed op regionaal, nationaal of internationaal vlak als staatshoofd, minister, parlementslid, voorzitter van een politieke partij vertegenwoordigd binnen een regering, hoge staatsambtenaar (uitvoerende macht met inbegrip van het leger - en rechterlijke macht), leider van een overheidsbedrijf van nationaal belang, hoge politieke verantwoordelijke of hoge ambtenaar van een internationale of supranationale organisatie zoals de Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie of de Verenigde Naties. Heeft u toegang tot bevoorrechte informatie betreffende de financiële markten? o Ja o Ne Indien ja, welke effecten Datum en handtekening van de titularis 1 2

3 TITULARIS 2 (indien van toepassing) in te vullen met hoofdletters o Mevrouw o Juffrouw o Mijnheer Voornaam Naam Postcode Gemeente Land Tel.thuis Tel.GSM Fax thuis Tel.kantoor adres Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Burgerlijke stand o Alleenstaand o Gehuwd o Samenwonend o Gescheiden o Weduw(e)(naar) Beroep/Activiteit o Bediente o Zelfstandige o Vrij Beroep o Rentenier/ster o Gepensioneerd o Zonder beroep Specifieer: Naam en adres van uw huidig of laatste werkgever Bedrijfssector Beroep Anciënniteit o Student (Gelieve uw studierichting en de naam van uw school te vermelden) Oefent u, of een verwante, een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal vlak uit of hebt u er een uitgeoefend? 1 o Ja o Neen Indien ja, specifieer: Benaming van het mandaat of het ambt Datum van indiensttreding Naam van de person (in geval van verwante), band met u Datum van uitdiensttreding 1 Een persoon die een politiek mandaat of openbaar ambt bekleedt of heeft bekleed op regionaal, nationaal of internationaal vlak als staatshoofd, minister, parlementslid, voorzitter van een politieke partij vertegenwoordigd binnen een regering, hoge staatsambtenaar (uitvoerende macht met inbegrip van het leger - en rechterlijke macht), leider van een overheidsbedrijf van nationaal belang, hoge politieke verantwoordelijke of hoge ambtenaar van een internationale of supranationale organisatie zoals de Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie of de Verenigde Naties. Heeft u toegang tot bevoorrechte informatie betreffende de financiële markten? o Ja o Neen Indien ja, welke effecten Datum en handtekening van de titularis 2 3

4 BANKREKENING Via de beveiligde site is het mogelijk om cash te transfereren van uw rekening bij Keytrade Bank Luxembourg S.A. naar één enkele rekening, op naam van één van de titularissen of op naam van de twee titularissen. Indien er geen bankrekening werd ingegeven, kan u enkel per schriftelijke en getekende aanvraag cash transfereren. o Gelieve de rekening vermeld op het overzicht in bijlage opnemen als externe rekening. INVESTERINGSPROFIEL /FINANCIELE SITUATIE Objectief o Behoud vermogen o Inkomsten o Vermogenstoename o Agressieve vermogenstoename Uw jaarlijkse inkomsten die u gaat investeren o < EUR o EUR o > EUR Welk percentage van uw vermogen gaat u beleggen o 0-25% o 25-50% o 50-75% o % Herkomst van het kapitaal dat u wenst te investeren o Erfenis o Professionele inkomsten o Verwezenlijking van actieven o Andere, specifieer Wat is het bedrag van de voorziene beleggingen: Een formulier op uw kennis en ervaring met financiële produkten moet (MIFID profiel) ingevuld worden op de veilige platform. BRIEFWISSELING (voor co-titularissen één antwoord) Hoe wenst u uw paswoorden te ontvangen (1 antwoord) o Ik kom ze afhalen in uw kantoren o Per post naar het bovenstaand vermeld adres (op bz 2 of 3) FINANCIËLE INFORMATIE (verplicht) u U ondertekent in eigen naam en voor eigen rekening, en niet in naam of voor rekening van een bedrijf, een vereniging, een partenariaat of een trust. u U gebruikt de financiële informatie enkel voor uw persoonlijke investeringsactiviteiten, en niet voor professionele of commerciële activiteiten. u U bent niet ingeschreven, eigenaar of vennoot bij de Securities and Exchange Commission, bij de Commodities Futures Trading Commission, van een agentschap van roerende waarden, van een Beurs of een vennootschap van beursnoteringen van roerende waarden, van een gereglementeerde markt of gelijk welk andere organisatie gelijkwaardig in het buitenland. u U ontvangt de informatie enkel op het opgegeven adres op het inschrijvingsformulier en u geeft geen informatie door aan derden. U erkent u e hebben gelezen en te hebben goedgekeurd verbonden te zijn door de Nasdaq Consolidated Subscriber Agreement, waarvan u een kopie op onze site kan vinden, u geen agent van de Nasdaq te zijn en dat u niet toegelaten bent tot het toevoegen, het verwijderen of het wijzigen van één of meerdere bepalingen van de Nasdaq Consolidated Subscriber Agreement, u te hebben gelezen en te hebben goedgekeurd verbonden te zijn door de NYSE en de AMEX Agreements, waarvan u een kopie op onze site kan vinden. Het activeren en het uitschakelen van de real time koersen kan u zelf beheren via de beveiligde website in het hoofdmenu onder Voorkeuren. 4

5 VERKLARING De klant(en) verklaart (verklaren) u juridisch bekwaam te zijn om dit contract af te sluiten en om zijn/haar (hun) portefeuille te beheren, u de Algemene Voorwaarden alsook het overzicht van de belangrijkste Karakteristieken en Risico s van de financiële instrumenten te hebben ontvangen en te hebben gelezen, die hij/zij zal (zij zullen) respecteren en aanvaarden met al de bepalingen, u voor eigen rekening te handelen, en indien hij (zij) voor derden handelt (en), zal hij/zij (zullen zij) de identiteit van deze personen verklaren, u door zijn/haar (hun) handtekening(en) dat de bezittingen die hij (zij) in bezit heeft (hebben) of zal (zullen) bezitten niet van criminele herkomst zijn, u een Non-US Person te zijn (cfr Verklaring hierna), u dat alle informatie op dit document volledig en correct is, en dat hij (zij) de firma zal (zullen) informeren van elke verandering, ook wat betreft het statuut van Non-US Person en de verklaring van niet-professionele gebruiker, u over een geschikte kennis en ervaring te beschikken betreffende zijn/haar eigen investeringsbeslissingen, en kennis genomen te hebben van het feit dat Keytrade Bank Luxembourg S.A geen advies verleend, u zijn/haar (hun) verantwoordelijkheid(heden) te nemen en bewust te zijn van alle risico s verbonden aan de orders die aan Keytrade Bank Luxembourg S.A. zullen worden overgebracht, aangezien Keytrade Bank Luxembourg S.A. niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de investeringsbeslissingen en de financiële gevolgen van de orders, u te aanvaarden dat elk order iutgevoerd zal worden op de manier dat deze wordt ingegeven, u voldoende kennis te hebben in informatica en Internet om onze diensten te mogen gebruiken, u dat hij (zij) de financiële informatie op onze site niet zal (zullen) verkopen of verspreiden. u dat de Bank het recht heeft, zonder zich te hoeven te verantwoorden, de opening van een algemene of bijzondere rekening te weigeren aan een persoon die daartoe de aanvraag doet of de opening te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden. De bank kan ook vragen andere bijkomende documenten. GOEDKEURING VAN DE BIJZONDERE VOORWAARDEN De klant(en) verklaart/verklaren in het bijzonder de clausules van de Algemene Voorwaarden goed te keuren waarin er verantwoordelijkheidsbeperkingen, rechten van éénzijdige ontbinding of van uitgestelde uitvoering en een bevoegdheidsclausule ten gunste van Keytrade Bank Luxembourg S.A. zijn bedongen. Dit betreft artikelen 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 37 en 44 van de Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg S.A. VERKLARING VAN HET STATUUT VAN NON - US PERSON Deze verklaring staat Keytrade Bank Luxembourg S.A. toe de Amerikaanse autoriteiten te bevestigen dat haar klanten geen Amerikaanse staatburgers zijn, noch Amerikaanse ingezetenen, teneinde voor alle klanten een voorkeursbehandeling te verkrijgen inzake de bronbelasting op dividenden die afkomstig zijn van Amerikaanse effecten. Elke ondergetekende verklaart eveneens ermee in te stemmen dat dit formulier aan elke bevoegde wordt bezorgd. De ondergetekende veklaart hierbij en bevestigt aan Keytrade Bank Luxembourg S.A. de volgende informatie Titularis 1 Titularis 2 u Bent u een Amerikaanse burger (enkele of dubbele nationaliteit)? o Ja o Neen o Ja o Neen u Bent u gedomicilieerd in de USA of beschikt u over een verblijfsvergunning in de USA? o Ja o Neen o Ja o Neen (een permanente verblijfsvergunning kan een green card zijn, een verlengd verblijf in de USA dit jaar en in de loop van de twee laatste jaren) u Waar is uw fiscale residentie - land? u De ondergetekende verklaart dat hij degene is die recht heeft op de bezittingen en inkomsten die hij bezit en zal bezitten op de rekening geopend bij Keytrade Bank Luxembourg S.A. u De ondergetekende verbindt zich er toe om Keytrade Bank Luxembourg S.A. zo snel mogelijk te informeren in geval van verandering van statuut van Non-US Person overeenkomstig aan het Amerikaans fiscaal recht. Als ik Keytrade Bank niet tijdig verwittigt, ben ik aansprakelijk voor alle schade die hieruit kan voortvloeien. Ten gevolge van de Amerikaanse regelgeving en fiscale wetgeving verstrekt Keytrade Bank geen diensten aan US Persons en is dan ook gemachtigd om in dit geval de bankrelatie te beëindigen. u De ondergetekende bevestigt dat de inlichtingen die in dit document voorkomen volledig, juist en oprecht zijn. Vergissingen of verzuim kunnen aanleiding geven tot sancties. 5

6 OVERSCHRIJVING Geachte, Gelieve de volgende overschrijving uit te voeren Bedrag OPDRACHTGEVER o Mevrouw o Juffrouw o Mijnheer Voornaam Naam Postcode Gemeente Land REKENING TE DEBITEREN (Vul in of voeg een rekeningoverzicht met het adres van de bank) Bank naam Postcode Gemeente Land Bank bic of swift code IBAN rekening nr REKENING TE CREDITEREN aankruisen aub o EUR Rekening Banque de Luxembourg, swift BLUXLULLXXX Voor rekening n LU van Keytrade Bank Luxembourg S.A. o USD Rekening Banque de Luxembourg, swift BLUXLULLXXX Voor rekening n LU van Keytrade Bank Luxembourg S.A. HANDTEKENING Gedaan te op Voor akkoord, Handtekening van de aanvrager 62, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg Tel. (+352) Fax (+352) Voor één overplaatsing van effecten, gelieve ons te contacteren. 6

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

Informatiepagina Een trading rekening openen

Informatiepagina Een trading rekening openen Eenvoudig actief beleggen Aanvraag sturen naar: WH SelfInvest Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Informatiepagina Een trading rekening openen Deze aanvraag tot rekening-opening bevat 3 documenten.

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen? Gelieve de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen aan: Eenvoudig actief beleggen WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto) Indien een aanvraag voor hetzelfde risico ingediend werd via de toepassing TBONLINE, zal enkel deze behandeld worden. TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

Nadere informatie

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen I Naam Aanvrager 1 man vrouw Aanvrager 2 man vrouw Voorletters Adres Postcode Woonplaats Land Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum IBAN (tegenrekening)

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB)

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Met dit formulier kunt u de Multi Valuta Rekening aanvragen Let op: Op de Multi Valuta Rekening zijn geen Automatische Incasso s mogelijk en kunnen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Geachte makelaar, De Foreign Account Tax Compliance Act (hierna FATCA genoemd) is een Amerikaanse wetgeving die de strijd

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie