Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak"

Transcriptie

1 Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Auteur: Mevrouw mr. J. Westerveld[1] Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak 1.Inleiding Indien een werknemer een auto van de zaak ter beschikking krijgt en deze ook voor privédoeleinden gebruikt, vindt consumptief gebruik plaats. Volgens de systematiek van de btw hoort daarop btw te drukken. Tot 1 juli 2011 werd dit bereikt via het correctiemechanisme van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 ( BUA ). Voor ondernemers die niet in loondienst waren, gold een soortgelijk correctiemechanisme op grond van art. 15 lid 1 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 ( Uitv. Besch. Wet OB ). Met ingang van 1 juli 2011 geldt echter voor beide categorieën een nieuwe systematiek. De regeling geldt in beginsel voor alle btw-ondernemers. In deze bijdrage licht ik graag een en ander toe over de achtergrond van de wijzigingen en de kenmerken van de nieuwe regeling, waarbij ik een nadruk leg op de toepassing van de nieuwe regeling voor DGA's. De regeling geldt ook voor ondernemers die geheel of gedeeltelijk van btw vrijgestelde prestaties verrichten (bijvoorbeeld ondernemers die rente ontvangen). Vanwege hun van btw vrijgestelde activiteiten zijn deze ondernemers in beginsel beperkt in de aftrek van aan hen in rekening gebrachte voorbelasting. De nieuwe regeling werkt voor (deels) btw-vrijgestelde ondernemers hetzelfde uit als overige ondernemers, maar bevat op een aantal punten nuances. In deze bijdrage ga steeds uit van een ondernemer met een volledig recht op aftrek van voorbelasting. Tot slot wil ik vooraf opmerken, dat in deze bijdrage het btw-tarief wordt gebruikt zoals dit thans (juni 2012) geldt. Het effect van de aangekondigde verhoging van het btw-tarief (zoals dat eventueel zal ingaan per 1 oktober 2012) is nog niet in aanmerking genomen. Een dergelijke verhoging zal mogelijk doorwerken in de nieuwe regeling. 2.Correctie tot 1 juli 2011 Tot 1 juli 2011 werd de btw-correctie in verband met privégebruik van de auto van de zaak door werknemers gebaseerd op het BUA. Deze correctie gold ook voor DGA's die in dienst zijn bij hun BV en die van de BV mede voor privédoeleinden de beschikking over een auto hebben gekregen. Het BUA beoogt btw te laten drukken bij het geven van relatiegeschenken en verstrekkingen aan personeelsleden die weliswaar vanuit zakelijk oogpunt zijn verstrekt, maar mede een privékarakter hebben.[2] Het BUA corrigeert aan de aftrekzijde. Gedurende het boekjaar mag de voorbelasting op de verstrekking in aftrek gebracht worden, maar in het laatste tijdvak van het boekjaar ontstaat de verplichting om (een deel van) de eerder in aftrek gebrachte voorbelasting aan de Belastingdienst terug te betalen.[3] - 1 -

2 Omdat het voor een ondernemer vanuit administratief oogpunt nauwelijks mogelijk is om per werknemer exact aan te geven in welke mate een auto van de zaak voor privé- dan wel zakelijke doeleinden wordt gebruikt, bestond onder het BUA goedkeurend beleid op grond waarvan het privégebruik met behulp van een bepaald forfait mocht worden vastgesteld. Dit beleid was opgenomen in het besluit van 9 februari 2009.[4] Hierin werd goedgekeurd dat voor de vaststelling van het privégebruik mocht worden aangesloten bij de bijtelling voor de loon- en inkomstenbelasting. De bijtelling voor de loon- en inkomstenbelasting is een bepaald percentage van de catalogusprijs, zijnde de geadviseerde verkoopprijs inclusief btw en BPM. Het percentage is afhankelijk van de CO 2 -uitstoot van de betreffende auto. In het volgende staatje wordt aangegeven hoe deze bijtelling wordt berekend. Tabel IB-bijtelling voor auto's jonger dan vijftien jaar categorie bijtelling CO 2 -uitstoot diesel CO 2 -uitstoot niet diesel algemeen 25% van catalogusprijs > 116 g/km zuinig > 140 g/km 20% van catalogusprijs > 95 g/km en 116 g/km > 110 g/km en 140 g/km zeer zuinig 14% van catalogusprijs 95 g/km elektrisch 0% van catalogusprijs Overigens geldt de categorie elektrisch per 1 januari g/km 0 g/km De btw-correctie bedroeg vervolgens 12% van deze bijtelling. Dit percentage werd een voldoende hoog percentage geacht om de voorbelasting ter zake van het privégebruik te corrigeren. Voorbeeld: btw-correctie onder het BUA De BV stelt een auto aan de DGA-werknemer ter beschikking met een cataloguswaarde van Deze auto valt niet in een zuinige categorie. De BV brengt gedurende het jaar alle voorbelasting in verband met de auto in aftrek (dus de voorbelasting op de aanschaf-, onderhouds-, brandstofkosten, enz.). In het laatste tijdvak van het boekjaar geeft de BV een correctie aan van (12% * 25% * ). In het besluit van 9 februari 2009 werd goedgekeurd dat woon-werkverkeer als zakelijk gebruik kwalificeerde. Indien een auto verder niet voor privédoeleinden werd gebruikt, hoefde er voor de btw dus geen correctie te worden aangegeven. Ook voor ondernemers die een auto uit het bedrijfsvermogen voor privédoeleinden gebruikten, gold een correctiemechanisme. Deze was gebaseerd op art. 15 Uitv. Besch. Wet OB. De systematiek van deze correctie komt overeen met die van het BUA. Juist de genoemde koppeling aan de CO 2 -uitstoot zou het einde van de btw-correctie op grond van het BUA betekenen. Daarover meer in de volgende paragraaf. 3.Systematiek BUA-correctie onder vuur Op 1 juni 2011 besliste Rb. Haarlem dat het onderscheid, dat de Staatssecretaris van Financiën in het besluit van 9 februari 2009 maakt tussen milieuvriendelijke en andere auto's, - 2 -

3 strijdig is met de geldende wetgeving.[5] De gedachte die aan de uitspraak van de rechtbank ten gronde ligt, is als volgt. Zoals aangegeven beoogt de btw-correctie het privégebruik te belasten. Voor de berekening van de correctie zou daarom alleen het bedrag van de voorbelasting en de mate van het privégebruik van belang moeten zijn. Verschillen in technische specificaties, zoals het brandstofverbruik, dienen weliswaar een (nobele) milieudoelstelling maar zijn niet in lijn met de btw-doelstelling en daarom irrelevant. De strijdigheid met de btw-wetgeving zet regeling als het ware opzij. Op basis van het gelijkheidsbeginsel mag de btw-correctie vervolgens in alle situaties, dus ook bij niet-zuinige auto's, worden beperkt tot de (veel lagere) btw-correctie voor milieuvriendelijke auto's van 14%. De uitspraak is overigens inmiddels bevestigd door Hof Amsterdam op 23 februari 2012.[6] Tegen deze uitspraak is cassatie ingesteld. De uitspraak zag op het jaar In dat jaar was het laagste percentage 14%. Per 1 januari 2010 bestaat voor elektrische auto's een correctie van 0%. Bij een overeenkomstige toepassing van de uitspraak zou de btw-correctie voor alle auto's vanaf dat jaar geheel komen te vervallen. Immers, ook voor wat betreft de tijdvakken vanaf 1 januari 2010 zouden belastingplichtigen zich op het gelijkheidsbeginsel kunnen beroepen en stellen dat het meest gunstige percentage ook voor hen geldt. In 2010 werden in Nederland circa auto's van de zaak deels privé gebruikt. Het vervallen van de btw-correctie zou voor de staat een schadepost van honderden miljoenen euro's per jaar betekenen. Het mag dan ook geen verbazing wekken, dat de staatssecretaris vrij snel hoger beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank. In zijn brief van 14 juni 2011 gaf hij verder aan dat hij versneld nieuwe wetgeving zou laten voorbereiden.[7] Met het Besluit van 23 juni 2011 werd de auto per 1 juli 2011 uitgezonderd van het BUA.[8][9] Art. 15 Uitv. Besch. Wet OB is komen ter vervallen.[10] In de besluiten van 29 juni 2011 en 20 december 2011 werd de nieuwe regeling verder uitgewerkt.[11] In de volgende paragraaf zal ik de werking van de nieuwe regeling uiteenzetten. 4.Correctie vanaf 1 juli Algemeen De nieuwe correctie is direct op de wet zelf gebaseerd, en wel op art. 4 lid 2 Wet op de omzetbelasting 1968 ( Wet OB ). Dit artikel betreft de fictieve dienst. In de nieuwe systematiek wordt de terbeschikkingstelling van de auto s voor privédoeleinden gezien als een dienst door de ondernemer aan de werknemer respectievelijk de ondernemer/natuurlijke persoon. Over de vergoeding voor deze dienst is 19% btw verschuldigd. Er is daarmee niet langer sprake van een correctie aan de aftrekzijde, maar van een correctie in de sfeer van de verschuldigdheid van btw. Ook de nieuwe regeling brengt in beginsel de noodzaak van splitsing tussen privé- en zakelijke kilometers met zich mee. De staatssecretaris stelt dat de ondernemer om de splitsing te kunnen maken een sluitende kilometeradministratie moet bijhouden. Hij heeft zich echter - 3 -

4 gerealiseerd, dat dit eigenlijk niet van ondernemers kan worden gevraagd. Daarom bevat ook de nieuwe regeling weer een forfait. Dit bedraagt 2,7% van de catalogusprijs. Naar verwachting zal het grootste deel van de belastingplichtigen dit forfait toepassen. In het navolgende zal ik allereerst de nieuwe systematiek zonder toepassing van het forfait toelichten. In par ga ik vervolgens in op de (aanzienlijk eenvoudigere) situatie met toepassing van het forfait. In de nieuwe regeling is de eerdere goedkeuring, dat woon-werkverkeer als zakelijk kwalificeerde, per 1 juli 2011 vervallen. Woon-werkverkeer moet dus weer als privégebruik worden behandeld. Hierdoor is de reikwijdte van de regeling uitgebreid tot de groep berijders die de auto wel gebruiken voor woon-werkverkeer, maar niet voor overige privédoeleinden. Volgens het besluit van 20 december 2011 is woon-werkverkeer Het (heen en/of terug) reizen van de woonplaats naar de in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van arbeid overeengekomen vaste werkplaats(en) waar men (één of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht. Bij het ontbreken van een overeenkomst kwalificeren alle reizen van de woonplaats naar een bedrijfsadres van de ondernemer als woon-werkverkeer. Op basis van de definitie is al sprake van woon-werkverkeer indien de werknemer zelden naar het kantooradres rijdt. Voor zogenaamde ambulanten is in de nieuwe regeling geen voorziening getroffen. In gevallen waarin het besluit tot een onevenredig hoge correctie leidt, omdat er van woon-werkverkeer geen of nauwelijks sprake is, kan met de inspecteur in overleg worden getreden. 4.2 Correctie zonder toepassing forfait Zoals aangegeven kwalificeert de terbeschikkingstelling van een auto voor privédoeleinden als een fictieve dienst. Aan deze dienst toerekenbare voorbelasting mag in aftrek worden gebracht. Over de dienst is vervolgens 19% btw verschuldigd. De vraag rijst, hoe de maatstaf van heffing moet worden vastgesteld. Er moet tussen twee situaties worden onderscheiden: 1 de auto wordt kosteloos of tegen een symbolische vergoeding in gebruik gegeven voor privédoeleinden; of 2 de auto wordt voor privédoeleinden in gebruik gegeven tegen een vergoeding lager dan de zogenaamde normale waarde. Wordt de auto kosteloos ter beschikking gesteld, dan is de fictieve dienst belast naar het werkelijke privégebruik. De vergoeding wordt op grond van art. 8 lid 7 Wet OB vastgesteld op de door de ondernemer voor het verrichten van de dienst gemaakte uitgaven. Art. 5a Uitv. Besch Wet OB, dat nadere aanwijzingen geeft over de gemaakte uitgaven, is met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2011 aangepast en omvat nu uitgaven voor verwerving (die door vijf moeten worden gedeeld om de uitgaven per jaar vast te stellen), onderhoud en feitelijk gebruik van de auto. Voorbeeld: btw-correctie nieuwe regeling bij kosteloze terbeschikkingstelling De BV stelt kosteloos een auto aan de DGA-werknemer ter beschikking. Uit de administratie van de BV blijkt dat de DGA de auto voor 15% voor privédoeleinden heeft gebruikt. Om de maatstaf van heffing van de fictieve dienst te bepalen, zijn de uitgaven bepalend. Uitgaande van een aankoopprijs van , aan onderhoudskosten en aan - 4 -

5 brandstofkosten, moet aan kosten in aanmerking worden genomen: Aankoopprijs [12] Onderhoudskosten Brandstofkosten De maatstaf van heffing van de fictieve dienst is daarmee 15% * De correctie is daarmee 427 (19% van 15% van ). Wordt een auto in gebruik gegeven tegen een lagere vergoeding dan de normale waarde, dan zou de maatstaf van heffing in beginsel de lagere vergoeding zijn. Om dit te voorkomen, wordt de maatstaf van heffing voor de btw-heffing verhoogd naar de zogenaamde normale waarde. Het begrip normale waarde is gedefinieerd in art. 2a lid 1 onderdeel s Wet OB. Het gaat om het volledige bedrag (exclusief btw) dat de afnemer zou moeten betalen indien hij een zelfde auto onder de zelfde voorwaarden in gebruik zou willen krijgen van een zelfstandige leverancier bij vrije mededinging. Als er geen vergelijkbare dienst is, wordt de normale waarde op een ander bedrag vastgesteld, dat echter nooit lager is dan het totale bedrag van alle door de ondernemer ter zake van het in gebruik geven van de auto gemaakte uitgaven. Voorbeeld: btw-correctie nieuwe regeling bij terbeschikkingstelling tegen eigen bijdrage Een BV stelt aan een DGA-werknemer tegen een eigen bedrage van 200 per maand dus per jaar een auto aan de DGA ter beschikking. Uit de administratie van de BV blijkt dat de DGA de auto voor 15% voor privédoeleinden heeft gebruikt. Indien moet worden aangenomen dat de auto tegen een waarde beneden de normale waarde ter beschikking wordt gesteld, moet de vergoeding tot deze normale waarde worden gecorrigeerd. Zou een normale waarde bijvoorbeeld per jaar zijn, dan komt deze in de plaats van de daadwerkelijke eigen bijdrage van Over 15% van deze normale waarde is de BV vervolgens 19% btw verschuldigd, zodat in de btw-aangifte een bedrag van 342 moet worden opgenomen. 4.3 Correctie met toepassing forfait De berekening van de correctie (zie hiervoor in 4.2.) legt een substantiële administratieve last bij zowel de ondernemer als zijn personeelsleden. Hier biedt het forfait van 2,7% (eventueel naar tijdsgelang berekend) van de catalogusprijs uitkomst. Voorbeeld: btw-correctie nieuwe regeling bij toepassing forfait De BV stelt halverwege 2012 een auto aan de werknemer-dga ter beschikking. De cataloguswaarde van de auto is De BV dient in het laatste tijdvak van het kalenderjaar een tijdsgelange correctie aan te geven, gebaseerd op het aantal dagen in de tweede helft van 2012 ten opzichte van het totaal aantal dagen: (184/366) * (2,7% * ). De correctie bedraagt dan Verder goedkeurend beleid Naast de bovengenoemde aanwijzingen bevat het besluit van 20 december de volgende - 5 -

6 goedkeuringen. - Als het privégebruik alleen bestaat uit woon-werkverkeer hoeft geen kilometeradministratie bijgehouden te worden. Dan is een vaststelling van de afstand woon-werk en de frequentie van die reis (of een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar) voldoende. - Als een auto is aangeschaft zonder aftrek (bijvoorbeeld omdat het een zogenaamde margeauto betreft), mag het forfait op 1,5% van de catalogusprijs worden gesteld. - Voor nog niet onherroepelijk vaststaande tijdvakken tussen 1 januari 2008 tot 1 juli 2011 mag 27% van de werkelijk gemaakte en geadministreerde autokosten met btw worden aangemerkt als toerekenbaar aan privégebruik. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het standpunt dat veel btw-plichtigen onder de oude regeling al innamen, namelijk dat ook statistiekgegevens kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van het privégebruik. Voor werknemers die de auto ook voor privédoeleinden gebruikten maar geen woon-werkverkeer hadden, mag in de periode vóór 1 januari 2008 worden uitgegaan van een percentage van 26%. Er is een bijzondere regeling getroffen voor de situatie waarin de goedkeuring niet wordt toegepast over het jaar van aanschaf van de auto (om ervoor te zorgen dat ook de aanschafkosten meetellen). Een tijdvak staat overigens nog niet onherroepelijk vast, als de voldoening of teruggaaf van btw nog niet onherroepelijk vaststaat (in de regel omdat tijdig bezwaar is gemaakt tegen de voldoening op aangifte of de teruggaaf). - Nu het woon-werkverkeer weer als privé is aangemerkt, is de vraag gerezen of het bieden van parkeergelegenheid bij het bedrijf nog wel als zakelijk kon worden gezien. Volgens het besluit dient de verstrekking van parkeergelegenheid bedrijfsdoeleinden. Op dit punt hoeft dus niet te worden gecorrigeerd. 5. Bezwaren tegen de nieuwe regeling Aangespoord door de uitspraken van Rb. Haarlem en Hof Amsterdam hebben belastingplichtigen massaal bezwaar ingediend tegen de btw-correctie over de eerste helft van Er is zelfs een speciale regeling in het leven geroepen, op grond waarvan dienstverleners voor meerdere cliënten tegelijk bezwaar kunnen indienen. De vraag rijst echter, welke bezwaren zouden kunnen worden ingebracht tegen de regeling zoals die per 1 juli 2011 geldt. Naar mijn mening zijn dat de volgende. 1 Wordt een reële eigen bijdrage betaald en wordt daaruit btw op aangifte voldaan, dan kan men stellen dat de verhoging naar de normale waarde niet mag plaatsvinden. Deze correctie is gebaseerd op art. 80 Btw-richtlijn, een bepaling die door EU Lidstaten mag worden ingeroepen in gevallen waarin belastingfraude en -ontwijking dreigt. Naar mijn mening is dit bij het ter beschikking stellen van een auto (mede) voor privédoeleinden in beginsel niet aan de orde. Ook is twijfelachtig, of deze bepaling met terugwerkende kracht mag worden geïntroduceerd. Voor deze situatie is het tevens, op basis van het Europese Scandic-arrest verdedigbaar dat (maximaal) de eigen bijdrage de vergoeding is voor de fictieve dienst.[13] 2 Aan art. 5a Uitv. Besch Wet OB zijn met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2011 de gebruikskosten van de auto toegevoegd. Deze terugwerkende kracht is mogelijk in strijd met het rechtzekerheidsbeginsel. 3 Er is in de nieuwe regeling geen rekening gehouden met zogenaamde ambulante personeelsleden. Indien zij geen of weinig woon-werkverkeer hebben, is een correctie op basis van het forfait wellicht onevenredig hoog. In aanvulling hierop kan op grond van het Europese Fillibeck-arrest onder bepaalde omstandigheden zelfs gesteld worden dat woon-werkverkeer zakelijk is.[14] - 6 -

7 6. Conclusie In dit artikel ben ik ingegaan op de wijze waarin in Nederland het privégebruik van de auto van de zaak belast wordt met btw. Hierbij zijn de correctiemechanismen van tot en vanaf 1 juli 2011 aan de orde gekomen, alsmede de aanleiding voor de wijziging. Voor wat betreft de oude regeling is het afwachten, of de Hoge Raad de uitspraak van Hof Amsterdam zal bevestigen. De houdbaarheidsdatum van de nieuwe regeling is vooralsnog onzeker. De staatssecretaris heeft in oktober 2011 in de Nota naar Aanleiding van het Verslag van de Wet Uitwerking Autobrief (33007) al aangegeven dat met medewerkers van de Europese Commissie en het georganiseerde bedrijfsleven wordt gesproken over een definitieve regeling voor de btw-heffing op het privégebruik van de auto van de zaak. De verwachting is dus, dat aan de nieuwe regeling nog een en ander zal worden gesleuteld. De auto van de zaak blijft dus in de komende tijd een belangrijk gespreksonderwerp. Eigenlijk is het nooit anders geweest. Voetnoot [1] [2] [3] [4] Mevrouw mr. J. Westerveld is VAT manager bij KPMG Meijburg & Co in Den Haag. Gezien het onderwerp van dit artikel zal ik in het navolgende uitsluitend nog aan personeelsverstrekkingen refereren. Aangezien bij de verstrekking van een auto van de zaak (mede) voor privédoeleinden het BUA-drempelbedrag van 227 vrijwel altijd werd overschreden en dus buiten beschouwing kon worden gelaten, ga ik in deze bijdrage verder niet in op dit drempelbedrag. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP/2009/109M, V-N 2009/ [5] Rb. Haarlem, nr. AWB 09/3866, LJN BQ8237. [6] Hof Amsterdam, nr. 11/00539, V-N 2012/ [7] Brief van 14 juni 2011, nr. DV/2011/307U. [8] Dit is overigens gunstig voor de berekening van de BUA-correctie op overige verstrekkingen, omdat het drempelbedrag van 227 minder snel bereikt zal zijn. [9] AMvB, van 23 juni 2011, Stb. 2011, 321, V-N 2011/ [10] Wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting, 20 juni 2011, Stcrt. 2011, (regelingnummer: DV2011/324M). [11] Besluiten van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/1233M, V-N 2011/35.18 en 20 december 2011, nr. BLKB2011/2560M, V-N 2012/6.14. [12] - 7 -

8 / 5 [13] HvJ EG 20 januari 2005, zaak C-412/03, V-N 2005/8.22. [14] HvJ EG 16 oktober 1997, zaak C-258/95, V-N 1998/2.35. Copyright Kluwer 2012 Kluwer Online Research Dit document is gegenereerd op Op dit document zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Kluwer van toepassing

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/2560M Staatscourant 2011,

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 14 januari 2014 www.bakertillyberk.nl Inhoudsopgave Introductie... 3 Privégebruik auto... 4 1. Woon-werkverkeer...4 2. Werkelijk gebruik...5 3. Alleen zakelijk

Nadere informatie

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Privé gebruik auto BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Wijzigingen met betrekking tot de verwerking van het privé gebruik auto voor de BTW per 1 juli 2011. Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517

Nadere informatie

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO MEMO INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO AAN : VOLGERS BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : 30 JUNI 2011 1 Inleiding Het is al jaren onrustig ten aanzien van de btw-aftrekcorrectie voor het

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Besluit van 11 juli 2012, Nr. BLKB 2012/639M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris

Nadere informatie

Het privégebruik auto in de omzetbelasting

Het privégebruik auto in de omzetbelasting Het privégebruik auto in de omzetbelasting Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 is de in Nederland gehanteerde correctiemethode terzijde geschoven. Teneinde het privégebruik

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Btw-nieuwsbrief 29 december 2011 Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Inhoudsopgave Introductie 3 1. Privégebruik auto 3 2. BUA 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen

Nadere informatie

themadossier Auto werknemer/dga en de btw

themadossier Auto werknemer/dga en de btw themadossier Auto werknemer/dga en de btw Inhoudsopgave 1. Werknemer/DGA rijdt met auto van de zaak... 1 1.1 Werknemer/DGA rijdt ook privé met auto van de zaak... 1 1.1.1. Correctie op basis van fictieve

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren Update BTW 11 november 2011 Carola van Vilsteren Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten Auto van de zaak Laatste aangifte 2011 BTW tips Casus Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23123 23 december 2011 Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA 20 december 2011 Nr. BLKB 2011/2560M

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto januari 2009 NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto De regels rondom de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto zijn verre van eenvoudig. Deze notitie beoogt aan de hand van diverse casusposities

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING MEMO Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING Bij besluit van 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris een nieuwe regeling voor privé gebruik auto s geïntroduceerd. De aanleiding

Nadere informatie

MEMO. Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING

MEMO. Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING MEMO Betreft : Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING Bij besluit van 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris een nieuwe regeling voor privé gebruik auto s geïntroduceerd. De aanleiding

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/Limburg/kantoor Maastricht, de inspecteur,

de inspecteur van de Belastingdienst/Limburg/kantoor Maastricht, de inspecteur, LJN: BV6981, Gerechtshof Amsterdam, 11/00539 Datum uitspraak: 23-02-2012 Datum publicatie: 29-02-2012 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Naar het oordeel van het Hof

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak

Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak Tilburg University Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak De situatie vanaf 1 juli 2011 Naam: Studierichting: R.J.T. van Erp Fiscale economie Administratienummer: 551442 Datum: 17 april 2015

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 6 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor van de woon- of verblijfplaats naar [1]als een woon-werkverkeer bedrijfsadres v

Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor van de woon- of verblijfplaats naar [1]als een woon-werkverkeer bedrijfsadres v Heffing privégebruik auto en toepassing 11 juli 2012 BLKB2012/639M Heffing privégebruik auto en toepassing BUA. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleids De staatssecretaris

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com

Nadere informatie

AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI Inleiding

AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI Inleiding MEMO BTW & ZONNEPANELEN AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI 2014 1 Inleiding Door het HvJ EU is in de zaak Fuchs 1 geoordeeld dat een huiseigenaar btw-ondernemer

Nadere informatie

kpmg Meijburg & Co Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) en btw-correctie privégebruik auto van de zaak door werknemers

kpmg Meijburg & Co Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) en btw-correctie privégebruik auto van de zaak door werknemers Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) en btw-correctie privégebruik auto van de zaak door werknemers Januari 2016 Voorwoord In dit memorandum gaan wij in op de btw behandeling van relatiegeschenken,

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Privégebruik auto per 1 juli Administratienummer Datum Prof. Dr. G.J. van Norden

Bachelor Thesis. Privégebruik auto per 1 juli Administratienummer Datum Prof. Dr. G.J. van Norden Bachelor Thesis Privégebruik auto per 1 juli 2011 Naam Edward Li Studierichting Fiscale Economie Administratienummer 514342 Datum 17-11-2014 Examencommissie Dr. A.H. Bomer Prof. Dr. G.J. van Norden Afkortingslijst

Nadere informatie

Notitie btw-correctie privégebruik 2012. Indirect Tax

Notitie btw-correctie privégebruik 2012. Indirect Tax Notitie btw-correctie privégebruik 2012 Indirect Tax Januari 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com December 2012 Deze publicatie is uitsluitend

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 007 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 99, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 994 en enige andere wetten (Wet

Nadere informatie

Inhoud WHITEPAPER. Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar. Ondernemend, net als u

Inhoud WHITEPAPER. Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar. Ondernemend, net als u 2016 WHITEPAPER Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA) Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar Inhoud Inleiding p. 2 Relatiegeschenken en andere giften p. 2 Verstrekkingen

Nadere informatie

Automobiellink > 426 22 december 2011

Automobiellink > 426 22 december 2011 Automobiellink > 426 22 december 211 De leden van het Team Automotive van Loyens & Loeff die verantwoordelijk zijn voor de uitgave van de AutomobieLLink, wensen u en de uwen fijne feestdagen en een goed

Nadere informatie

Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], belanghebbende

Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], belanghebbende Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 13/00784 Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], wonende te [woonplaats], hierna: belanghebbende,

Nadere informatie

Omzetbelasting II -- Deel 2

Omzetbelasting II -- Deel 2 belasting les 3 programma Aftrek voorbelasting hoofdregels aftrek voorbelasting herzieningsregels BUA privégebruik auto kantineverstrekkingen 1 Aftrek voorbelasting 1 van 2 In art. 15 vinden wij welke

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchty...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchty... 1 van 5 15-8-2012 15:59 LJN: BX4254, Rechtbank Breda, 11/3113 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 15-06-2012 10-08-2012 Belasting Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013

Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013 December 2012 - nummer 439 Automobiellink Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013 Onderstaand de meest in het oog springende gebeurtenissen in 2012. De jurisprudentie ter zake

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod:

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod: BTW-nieuwtjes 4-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 In dit BTW-nieuwtje komen

Nadere informatie

RB bijeenkomst Btw actualiteiten

RB bijeenkomst Btw actualiteiten RB bijeenkomst Btw actualiteiten Annette Pol-Habing 8 februari 2016 Hengelo Btw-actualiteiten Ondernemerschap Holdingvennootschap Aftrek van voorbelasting Afnemer van de prestatie Leegstand Privé gebruik

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

1. Inleiding. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

1. Inleiding. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en belasting van personenauto s en motorrijwielen. Directeur-grootaandeelhouder en gevolgen Van der Steen arrest Hof van Justitie EG, zaak C-355/06 1 Omzetbelasting,

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A.

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A. Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst Auteur: Drs. J.A. Bult FB MFP[1] Al jarenlang is de belastingheffing op de auto van de zaak onderwerp van

Nadere informatie

7.3 De Hoge Raad stelt nieuwe prejudiciële vragen Tussenconclusie 31 8 De alternatieve regelingen voor het BUA 31 8.

7.3 De Hoge Raad stelt nieuwe prejudiciële vragen Tussenconclusie 31 8 De alternatieve regelingen voor het BUA 31 8. De gevolgen van het X-Holding en Oracle Nederland BV arrest voor de door de Hoge Raad onverbindend verklaarde onderdelen van het BUA en de fictieve prestaties Tim Jansen 5673194 12 juli 2010 Fiscale Economie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 Drs. K. Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 De laatste btw-aangifte van het jaar is altijd een bijzondere aangifte, omdat deze wordt gebruikt om een aantal correcties

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

Wat is fiscaal aantrekkelijker: Auto in de onderneming of in privé?

Wat is fiscaal aantrekkelijker: Auto in de onderneming of in privé? Wat is fiscaal aantrekkelijker: Auto in de onderneming of in privé? Naam: W.R. Snijders Studentnummer: 0297518 Telefoonnummer: 06-41372609 Datum: 25 september 2007 Vak: Bachelorscriptie fiscale economie

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS

DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS VRAAG 1. Intracommunautaire levering DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 1. Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting

Nadere informatie

E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013. Inhoud. Voorwoord

E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013. Inhoud. Voorwoord E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013 Inhoud Voorwoord 1. Correctiemechanismen in de btw wet- en regelgeving 1.1. Horeca-btw 1.2. BUA 1.3. Btw-heffing als gevolg van fictieve

Nadere informatie

De gemeente is opdrachtgever, maar is zij ook de afnemer van de prestatie?

De gemeente is opdrachtgever, maar is zij ook de afnemer van de prestatie? De gemeente is opdrachtgever, maar is zij ook de afnemer van de prestatie? Deze vraag houdt menige gemeente bezig. Als opdrachtgever ontvangt zij weliswaar een factuur, maar alleen als afnemer van de prestatie

Nadere informatie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen inzake de procedures over btw en leerlingenvervoer.

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 2. Btw-administratie en urenen kilometerregistratie Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Papieren en

Nadere informatie

FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB)

FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB) FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB) Motiveer je antwoorden en vermeld de belangrijkse wetsartikelen. Tenzij anders vermeld worden de prestaties

Nadere informatie

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink 2015. Autobrief ll

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink 2015. Autobrief ll 23 december 2015 - nummer 462 Automobiellink EindejaarsautomobieLLink 2015 De leden van het Automotive Team van Loyens & Loeff hopen dat u een goed jaar achter de rug heeft en wensen u fijne feestdagen

Nadere informatie

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met het RB-BTW-Specialistennetwerk.

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met het RB-BTW-Specialistennetwerk. Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering VRAAG 1 Intracommunautaire levering Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is voor de toepassing van het nultarief voor intracommunautaire leveringen vereist

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Btw-correctie privégebruik 2013

Btw-correctie privégebruik 2013 www.pwc.nl Btw-correctie privégebruik 2013 Indirect Tax December 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com 2 PwC

Nadere informatie

Btw-correctie privégebruik 2013

Btw-correctie privégebruik 2013 www.pwc.nl Btw-correctie privégebruik 2013 Indirect Tax December 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com 2 PwC

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur?

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Onlangs heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting heeft opgelegd,

Nadere informatie

2014 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen en maakt deel uit van KPMG International

2014 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen en maakt deel uit van KPMG International 2014 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen en maakt deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit.

Nadere informatie

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften 1 2 BIJLAGE Toelichting knelpunten: 1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften De uitspraak van rechtbank Zeeland-West Brabant ( 27 augustus 2015, nr AWB 15/424 (RBZWB:2015:5628) leidt

Nadere informatie

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Het Ministerie van Financiën heeft het voornemen de autobelastingen grondig te herzien. Een voorstel hiertoe is in juni 2011 aan de Tweede Kamer gepresenteerd

Nadere informatie

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers)

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan cliënten en relaties van Breda, 19 januari 2003 Inleiding Geachte mevrouw, mijnheer, Met ingang van 1 januari 2004

Nadere informatie

BTW tjes actualiteiten juli 2010

BTW tjes actualiteiten juli 2010 Inhoudsopgave 1. Ziekenhuis BTW verschuldigd over administratieve diensten 2. Kosten voor gemene rekening 3. School kan slechts een klein deel van de voorbelasting in aftrek brengen 4. Besluit tot wijziging

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987 GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN BELASTINGKAMER UITSPRAAK Nr. 208/86 10 april 1987 Uitspraak (na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 januari 1986, nr. 23.254) van bet Gerechtshof te

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0074 (NLE) 7910/15 FISC 32 VOORSTEL van: ingekomen: 13 april 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl BTW en Zonnepanelen De Omzetbelasting ziet iemand als ondernemer (en dus BTW-plichtig) op het moment dat hij duurzaam

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2016 Programma Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 3 Administratie Administratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Auto van de zaak. Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Auto van de zaak. Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. Auto van de zaak Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Ter beschikking stellen auto van de zaak 5 1.1 Ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid

Nadere informatie