Btw-correctie Privégebruik auto / BUA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Btw-correctie Privégebruik auto / BUA"

Transcriptie

1 Btw-nieuwsbrief 29 december 2011 Btw-correctie Privégebruik auto / BUA

2 Inhoudsopgave Introductie 3 1. Privégebruik auto 3 2. BUA 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer 5 4. Forfait 5 5. Eigen bijdrage 6 6. Regeling voor auto(verhuur)bedrijven 7 7. Auto gekocht zonder aftrek van btw 8 8. IB-ondernemers / eenmanszaken 8 9. Btw-correctie vóór 1 juli Laatste btw-aangifte BUA Procedure Laatste btw-aangifte Contact 12 Bijlagen 1. Btw-nieuwsbrief 3 november 2011: Btw-correctie privégebruik auto 2. Modelbezwaarschrift 2

3 Introductie Met betrekking tot de btw-correctie voor het privégebruik van auto s en het BUA (besluit uitsluiting aftrek) hebben zich het afgelopen jaar belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Hierover willen wij u in deze nieuwsbrief nader informeren. 1. Privégebruik auto Eerder dit jaar heeft Rechtbank Haarlem uitspraak gedaan met betrekking tot de btw-correctie voor het privégebruik van auto s van de zaak. De rechtbank heeft beslist dat voor de btw-correctie geen onderscheid mag worden gemaakt tussen milieuvriendelijke en onvriendelijke auto s. Dit had tot gevolg dat voor alle auto s mocht worden aangesloten bij het meest gunstige percentage dat werd gehanteerd voor de bijtelling in de loon- / inkomstenbelasting. Kort na de uitspraak van Rechtbank Haarlem heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd over hoe de btw-correctie voor het privégebruik van auto s vanaf 1 juli 2011 moet worden aangegeven. In dit besluit trok de staatssecretaris alle vorige besluiten en specifieke goedkeuringen met betrekking tot het privégebruik van auto s in. Hierbij kan worden gedacht aan de goedkeuring voor bestelauto s, auto s van autodealers, auto s waarbij bij de aanschaf geen btw in aftrek is gebracht en privéauto s die zakelijk worden gebruikt. De staatssecretaris bood echter (nog) geen alternatieven voor deze vervallen goedkeuringen, maar gaf aan daarover in overleg te treden met het bedrijfsleven. Derhalve had de praktijk het afgelopen half jaar nog veel openstaande vragen. Inmiddels heeft de staatssecretaris op 20 december 2011 een nieuw besluit uitgevaardigd waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de nieuwe regelgeving per 1 juli In deze nieuwsbrief zullen wij u nader informeren over het nieuwe besluit en hoe moet worden gehandeld bij de laatste btw-aangifte van het jaar Hierbij zullen wij onder andere door middel van voorbeelden de nieuwe regelgeving duidelijk maken. Wij benadrukken dat deze nieuwsbrief alleen geldt voor de btw-correctie. Deze regelingen hebben geen betrekking op de bijtelling in de loon- / inkomstenbelasting. Volledigheidshalve hebben wij onze vorige nieuwsbrief van 3 november 2011 met betrekking tot de btw-correctie voor het privégebruik van auto s opgenomen als bijlage. 2. BUA Er is de afgelopen jaren veel discussie geweest over de vraag of de Nederlandse regeling die is opgenomen in het BUA, in strijd is met het Europees recht. Vorig jaar heeft het Europese Hof van Justitie beslist dat het BUA op een aantal onderdelen niet in strijd is met het Europees recht (het Hof van Justitie heeft zich daarbij niet over het hele BUA uitgelaten). Vervolgens heeft de Hoge Raad de beslissing van het Europese Hof van Justitie overgenomen en de zaak doorverwezen naar een gerechtshof. Inmiddels zijn naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof nieuwe standpunten ingenomen die gevolgen kunnen hebben voor uw BUA-correcties. 3

4 Privégebruik auto Hierna zullen wij beschrijven hoe u de hoogte van de btw-correctie voor het privégebruik van de auto dient te bepalen onder de nieuwe regeling die geldt per 1 juli In paragraaf 9 Btwcorrectie vóór 1 juli 2011 gaan wij ook in op hoe moet worden omgegaan met betrekking tot de eerste helft van Bij de nieuwe regelgeving is van groot belang om rekening te houden met het feit dat woonwerkverkeer voor de btw ook als privégebruik wordt aangemerkt. Onder de oude regelgeving was dit als gevolg van de aansluiting bij de bijtelling in de loon- / inkomstenbelasting in de meeste situaties niet het geval. Hierdoor moet onder de nieuwe regelgeving vaker een btw-correctie voor het privégebruik worden aangegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij berijders die een Verklaring geen privégebruik hebben. Uiteraard is het niet nodig om een btw-correctie aan te geven indien een auto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt. 1. Woon-werkverkeer Onder woon-werkverkeer moet volgens de staatssecretaris worden verstaan: Het (heen en / of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van arbeid overeengekomen vaste werkplaats(en) waar men (één of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht. Voorbeeld: een administratief medewerker die dagelijks vanuit zijn woonplaats Utrecht naar het kantoor van zijn werkgever rijdt in Amsterdam. Als een overeenkomst als hiervoor bedoeld niet is gesloten, dan kwalificeren alle reizen van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van de ondernemer als woon-werkverkeer. Voorbeeld: een zzp-er die dagelijks vanuit zijn woonplaats in Utrecht naar het kantoor van zijn onderneming in Amsterdam rijdt. Reizen naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaatsen of bedrijfsadressen worden niet als woon-werkverkeer aangemerkt. Voorbeeld: de reizen van een bouwvakker naar de bouwplaats zijn in de regel geen woonwerkverkeer, tenzij dit als vaste werkplaats is overeengekomen (bijvoorbeeld bij langlopende projecten of tijdelijke dienstverbanden op projectbasis). Voorbeeld: de reizen van een onderhoudsmonteur naar de adressen van klanten kwalificeren niet als woon-werkverkeer. 4

5 2. Werkelijk gebruik Uiteraard is het net als onder de oude regelgeving mogelijk om de hoogte van de btw-correctie te bepalen op basis van het werkelijk privégebruik. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een sluitende kilometeradministratie. Voorbeeld: bij de aanschaf van een auto is aan btw in rekening gebracht. Deze aanschaf-btw schrijft u voor de btw-correctie in vijf jaren af, oftewel per jaar. Bij de overige kosten (onderhoud, brandstof, enzovoorts) is in een jaar aan btw in rekening gebracht. De totale aan dat jaar toe te rekenen btw is dus ( ). De werknemer heeft in totaal km gereden in dat jaar, waarvan woon-werkkilometers, zakelijke kilometers en privékilometers. Voor de btw-correctie wordt de auto dus voor 80% privé gebruikt (( km km) / km). De btw-correctie bedraagt (80% van 4.000). 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer Als het privégebruik van een auto alléén bestaat uit woon-werkverkeer, is het niet per se nodig om voor de privékilometers een kilometeradministratie bij te houden om de btw-correctie te berekenen. In dat geval is het voldoende om de afstand woon-werk te bepalen en hoeveel dagen dit woonwerkverkeer plaatsvindt. Dit is niet anders als de auto door verschillende personen wordt gebruikt. Het voorgaande dient dan per berijder te worden bepaald. In plaats van het daadwerkelijk bijhouden van de frequentie mag ook worden uitgegaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar. Bij dit aantal is onder andere al rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie, sabbatsverlof en zorgverlof. Indien de berijder parttime werkt, moeten deze 214 dagen naar rato van het parttime percentage worden genomen. Voorbeeld: een bestelauto wordt door een werknemer dagelijks voor woon-werkverkeer gebruikt. De woon-werkafstand bedraagt 100 km per dag, oftewel km (100 km x 214 dagen) per jaar. Het zakelijk gebruik bedraagt in dat jaar in totaal km. De totale btw op kosten die betrekking hebben op dat jaar bedroeg De hoogte van de btw-correctie is derhalve ( km / km x 4.000). 4. Forfait De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat wanneer er geen vergoeding wordt betaald voor het privégebruik van een auto, de hoogte van de btw-correctie mag worden bepaald aan de hand van een forfaitaire berekening. De btw-correctie bedraagt in die gevallen 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de betreffende auto. De goedkeuring kan worden toegepast indien uit de administratie niet is te herleiden hoeveel privégebruik heeft plaatsgevonden en welke kosten daaraan zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld indien er geen kilometeradministratie aanwezig is bij de onderneming). Wij merken op dat een kilometeradministratie niet in de weg hoeft te staan aan de toepassing van de goedkeuring, omdat deze in het algemeen slechts in bezit is van de berijder en niet in de administratie van de onderneming is opgenomen. Voorbeeld: de catalogusprijs van een auto is , dus de btw-correctie bedraagt 810 (2,7% x ), ongeacht de omvang van het daadwerkelijke privégebruik. 5

6 5. Eigen bijdrage Indien de berijder van een auto een eigen bijdrage betaalt, dan moet de ondernemer in beginsel btw afdragen uit de ontvangen eigen bijdrage. Indien echter de eigen bijdrage lager is dan de normale waarde (wij lichten dit begrip hierna toe), dan dient de ondernemer in beginsel uit die normale waarde btw af te dragen. Wij merken op dat de normale waarde uitsluitend van belang is voor de btw-correctie. Het is niet noodzakelijk dat de berijder een eigen bijdrage betaalt ter hoogte van de normale waarde. Voor de situaties waarbij de eigen bijdrage lager is dan de normale waarde, heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat geen btw hoeft te worden afgedragen uit de normale waarde, maar dat kan worden aangesloten bij de forfaitaire regeling zoals beschreven in paragraaf 4 Forfait. Voor de situaties waarbij de eigen bijdrage hoger is dan de normale waarde moet btw worden afgedragen uit de eigen bijdrage (19/119 van de eigen bijdrage). Om te bepalen of de eigen bijdrage lager of hoger is dan de normale waarde, moet eerst de normale waarde worden vastgesteld. De staatssecretaris heeft aangegeven wat onder de normale waarde moet worden verstaan: Deze beoordeling is in eerste instantie niet aan de Belastingdienst maar aan de ondernemer. Het bedrag van de normale waarde wordt in beginsel bepaald door het aan privégebruik toe te schrijven bedrag te nemen dat de afnemer zou moeten betalen indien hij een zelfde auto onder dezelfde voorwaarden in gebruik zou willen krijgen van een zelfstandige leverancier bij vrije mededinging. Indien alle autokosten door een leaseovereenkomst gedekt worden, zou het aan het privégebruik toe te schrijven deel van de leaseprijs als uitgangspunt genomen kunnen worden. Naar onze mening biedt de toelichting van de staatssecretaris geen praktische handreiking indien er bijvoorbeeld geen kilometeradministratie aanwezig is. Er zijn dan namelijk geen gegevens bekend over de omvang van het privégebruik, waardoor het niet te bepalen is welk deel van de kosten aan het privégebruik is toe te schrijven. In dergelijke situaties kan naar onze mening bijvoorbeeld worden aangesloten bij het rapport Zicht op de zakelijke (auto)mobiliteit van Ecorys van 13 mei Hierin is geconcludeerd dat auto s van de zaak gemiddeld 25% zakelijk worden gebruikt en de overige 75% privé (inclusief woonwerkverkeer). Op basis hiervan zou de normale waarde 75% van de werkelijke kosten per jaar moeten bedragen (waarbij de aanschafkosten moeten worden verdeeld over vijf jaren). Wij benadrukken dat de staatssecretaris geen verdere aanwijzingen heeft gegeven over het bepalen van de normale waarde, waardoor de Belastingdienst wellicht van mening is dat deze (praktische) berekening onjuist is. Echter, deze methode biedt naar onze mening een eenvoudig en praktisch aanknopingspunt om de normale waarde te benaderen. 6

7 Voorbeeld: aan een werknemer staat een auto ter beschikking ter waarde van Hiervoor betaalt de werknemer een eigen bijdrage van per jaar ( 150 per maand). Met de auto rijdt de werknemer woon-werk kilometers, zakelijke kilometers en privékilometers. De ondernemer heeft dit gebruik opgenomen in zijn administratie. De totale kosten van de auto bedragen per jaar (inclusief afschrijving en btw) In het voorbeeld wordt de auto voor 80% privé gebruikt. Derhalve is (80% x ) toerekenbaar aan het privégebruik. De normale waarde is dus Aangezien de eigen bijdrage lager is ( 1.800) zal de ondernemer btw moeten afdragen uit de normale waarde, oftewel (19 / 119 x 9.600). Indien de werknemer een eigen bijdrage betaalt van , dan is de eigen bijdrage hoger dan de normale waarde. In dat geval moet uit de eigen bijdrage 19% btw worden afgedragen, oftewel (19 / 119 x ). Voorbeeld: aan een werknemer staat een auto ter beschikking ter waarde van Hiervoor betaalt de werknemer een eigen bijdrage van per jaar ( 150 per maand). De totale kosten van de auto bedragen per jaar (inclusief afschrijving en btw) De ondernemer heeft geen inzicht in het gebruik van de auto. Aangezien niet bekend is hoeveel de auto voor privégebruik wordt gebruikt, kan op grond van het rapport van Ecorys het privégebruik worden vastgesteld op 75%. De kosten toerekenbaar aan het privégebruik bedragen derhalve (75% van ). De normale waarde is dan De eigen bijdrage ( 1.800) is dus lager dan de normale waarde. Derhalve moet btw worden afgedragen uit de normale waarde, oftewel (19 / 119 x 9.000). Ook kan worden gekozen voor de forfaitaire berekening. In dat geval is 810 (2,7% x ) als btwcorrectie verschuldigd. De forfaitaire berekening is in dat geval 626 voordeliger ( ). Indien de werknemer een eigen bijdrage betaalt van , dan is de eigen bijdrage hoger dan de normale waarde. In dat geval moet uit de eigen bijdrage 19% btw worden afgedragen, oftewel (19 / 119 x ). Op basis van het bovenstaande verwachten wij dat de normale waarde in de meeste gevallen hoger zal zijn dan de eigen bijdrage die wordt betaald. 6. Regeling voor auto(verhuur)bedrijven Indien meerdere (demonstratie)personenauto s aan één of meerdere berijders ter beschikking worden gesteld, heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat de (ongewogen) gemiddelde catalogusprijs van deze auto s als grondslag mag dienen voor de berekening van de hoogte van de btw-correctie. Het betreft een ongewogen gemiddelde, dus er dient geen rekening te worden gehouden met de duur dat de auto s beschikbaar stonden. Uiteraard kan de btw-correctie ook op basis van het werkelijk privégebruik worden berekend. Voorbeeld: een autodealer stelt aan twee van zijn werknemers gedurende het jaar 3 demonstratiepersonenauto s ter beschikking voor privégebruik. De auto s hebben catalogusprijzen van , en De werknemers rijden wisselend in de auto s. De (ongewogen) gemiddelde catalogusprijs is (( ) / 3). De hoogte van de btw-correctie bedraagt per werknemer (2,7% x ). 7

8 7. Auto gekocht zonder aftrek van btw Het is mogelijk dat bij de aanschaf van een auto geen btw in aftrek gebracht kon worden, bijvoorbeeld omdat het een marge-auto betreft of omdat de auto als privévermogen is geëtiketteerd voor de inkomstenbelasting. Voor deze auto s heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat gedurende het jaar alle btw op kosten met betrekking tot de auto in aftrek kan worden gebracht (onderhoud, brandstof, enzovoorts). In de laatste btw-aangifte van het jaar dient echter wel een btw-correctie te worden aangegeven ter hoogte van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de auto. Voorbeeld: een zzp-er heeft een auto gekocht voor zakelijk gebruik (catalogusprijs ), maar als privévermogen geëtiketteerd voor de inkomstenbelasting. De btw op bijvoorbeeld brandstof en onderhoud kan in aftrek worden gebracht. In de laatste btw-aangifte van het jaar moet dan wel een btw-correctie worden aangeven ter hoogte van 750 (1,5% x ). 8. IB-ondernemers / eenmanszaken Naast de btw-correctie die moet worden aangegeven voor auto s die door werknemers worden gebruikt, moet ook een correctie worden aangegeven voor auto s die door de ondernemer zelf werden gebruikt. Hierbij kon tot juli 2011 ook worden aangesloten bij de bijtelling voor de loon- / inkomstenbelasting. Deze regeling is ook komen te vervallen. Voor de btw-correctie voor auto s die zijn gebruikt door ondernemers gelden nu dezelfde regels als voor de btw-correctie voor auto s die zijn gebruikt door werknemers. Overigens merken wij op dat er onlangs vragen zijn gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de btw-correctie die moest worden aangegeven voor auto s die zijn gebruikt door ondernemers. In dat kader kan het van belang zijn om bezwaar te maken tegen de correctie die u maakt (zie hierna paragraaf 10 Laatste btw-aangifte 2011 ). 9. Btw-correctie vóór 1 juli 2011 Op basis van de uitspraak van Rechtbank Haarlem kunt u kiezen of u de btw-correctie voor het privégebruik auto wilt aangeven (zie hierna paragraaf 10 Laatste btw-aangifte 2011 ). Indien u ervoor kiest om een correctie aan te geven voor de eerste helft van 2011, dan heeft u drie manieren om de hoogte van de btw-correctie te berekenen: 1. Op basis van werkelijk privégebruik; 2. Op basis van 12% van de bijtelling in de loon- / inkomstenbelasting; 3. Op basis van 27% privégebruik (zie alinea hierna). In het nieuwe besluit heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat de btw-correctie tot 1 juli 2011 kan worden berekend op basis van het al eerder aangehaalde Ecorys rapport Zicht op de zakelijke (auto)mobilist van 13 mei Hieruit kan worden opgemaakt dat 27% van de werkelijk gemaakte autokosten toerekenbaar zijn aan de privékilometers (exclusief woon-werkverkeer). Voorbeeld: een ondernemer wil in zijn laatste btw-aangifte voor het jaar 2011 een btw-correctie voor het privégebruik aangeven. De kosten van de auto van dat jaar bedroegen , inclusief btw. De hoogte van de btw-correctie voor het gehele jaar 2011 bedraagt 513 (27% x 1.900), dus voor de eerste helft moet de ondernemer 256,50 (50% x 513) als btwcorrectie aangeven. 8

9 10. Laatste btw-aangifte 2011 In de laatste btw-aangifte over het jaar 2011 moet u de btw-correctie voor het privégebruik van auto s aangeven. In verband met de nieuwe regelgeving die met ingang van 1 juli 2011 in werking is getreden dient u in de btw-aangifte rekening te houden met de oude en nieuwe regelgeving. De staatssecretaris is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van Rechtbank Haarlem. Dit betekent dat het gerechtshof en wellicht de Hoge Raad nog uitspraak zullen doen over deze casus. In de laatste btw-aangifte kunnen de volgende standpunten worden ingenomen met betrekking tot de btw-correctie voor de eerste helft van U conformeert zich aan de uitspraak van Rechtbank Haarlem, waardoor u geen btwcorrectie voor het privégebruik van auto s hoeft af te dragen. Voordeel: u hoeft op dit moment geen btw terug te betalen. Nadeel: indien door hogere rechters wordt beslist dat de uitspraak van Rechtbank Haarlem niet in stand kan blijven, moet u wellicht alsnog btw afdragen (met heffingsrente en eventuele boetes). 2. U kunt volgens de oude regelgeving de btw-correctie aangegeven en vervolgens bezwaar maken tegen uw eigen aangifte. Daarbij kunt u de Belastingdienst verzoeken om het bezwaar aan te houden in afwachting van de lopende procedure. Voordeel: indien de uitspraak van Rechtbank Haarlem bij de hogere rechters in stand blijft, krijgt u de betaalde btw terug. Bovendien hoeft u in de toekomst niet alsnog btw te betalen als blijkt dat de uitspraak van Rechtbank Haarlem onjuist blijkt. Nadeel: u dient op dit moment btw af te dragen. Daarnaast kan de Belastingdienst het verzoek om aanhouden afwijzen, waardoor u zelf in beroep moet gaan bij de voor u bevoegde rechtbank. 3. U kunt de btw-correctie aangeven en afdragen, zonder dat u bezwaar maakt. Voordeel: in de toekomst heeft u geen omkijken meer naar de btw-correctie voor Nadeel: indien de uitspraak van Rechtbank Haarlem in stand blijft, kunt u de betaalde btw niet meer terugkrijgen. Afhankelijk van uw situatie, kunt u beslissen welk standpunt uw voorkeur geniet. Indien u bezwaar wenst te maken, kunt u gebruik maken van het modelbezwaarschrift dat wij als bijlage bij deze nieuwsbrief hebben opgenomen. 9

10 BUA Zoals aangegeven is er de afgelopen jaren discussie ontstaan over een aantal BUA-correcties die u in de laatste btw-aangifte van het jaar dient aan te geven. 1. Procedure Vorig jaar heeft het Europese Hof van Justitie beslist dat de Nederlandse regels zoals opgenomen in het BUA op een aantal onderdelen niet in strijd is met het Europees recht. Het betrof de volgende punten: het gelegenheid geven tot privévervoer; het verstrekken van spijzen en dranken aan het personeel van de ondernemer; het geven van relatiegeschenken of het doen van andere giften aan degenen bij wie, indien aan hen ter zake btw in rekening is of zou zijn gebracht, deze in het geheel niet of hoofdzakelijk niet voor aftrek in aanmerking komt of zou komen; het aan het personeel van de ondernemer verlenen van huisvesting; het aan het personeel van de ondernemer geven van gelegenheid tot ontspanning. Vervolgens heeft de Hoge Raad de beslissing van het Europese Hof van Justitie overgenomen en de zaak doorverwezen naar een gerechtshof. In de procedure bij het gerechtshof kwamen vervolgens nog drie BUA-correcties ter sprake, namelijk: 1. loon in natura; 2. verstrekkingen voor andere persoonlijke doeleinden van het personeel van de ondernemer; 3. de zogenoemde kantineregeling. Over deze BUA-correcties heeft het Europese Hof van Justitie destijds geen oordeel gegeven. Ondanks dat de Hoge Raad reeds in 2008 had beslist dat de correcties voor loon in natura en verstrekkingen voor andere persoonlijke doeleinden van het personeel in strijd waren met het Europees recht, is hierover toch weer discussie ontstaan. Inmiddels is de procedure met betrekking tot deze drie genoemde BUA-correcties weer voorgelegd aan de Hoge Raad, waarbij de mogelijkheid bestaat dat er prejudiciële vragen worden gesteld aan het Europese Hof van Justitie. 10

11 2. Laatste btw-aangifte 2011 In de laatste btw-aangifte van het jaar moet u eventuele BUA-correcties aangeven, indien u de btw op kosten met betrekking tot verstrekkingen aan personeel en / of relaties in aftrek heeft gebracht. De BUA-correcties waarover het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad hebben beslist dat ze niet in strijd zijn met het Europees recht, dient u in uw laatste btw-aangifte van het jaar aan te geven. U kunt in uw laatste btw-aangifte een aantal standpunten innemen met betrekking tot de drie in paragraaf 1 genoemde BUA-correcties die momenteel ter discussie staan. 1. U kunt zich conformeren aan de uitspraak van de Hoge Raad in 2008, dat de BUAcorrecties in strijd zijn met het Europese recht. Voordeel: u hoeft nu geen btw af te dragen. Nadeel: indien de Hoge Raad beslist dat deze BUA-correcties niet in strijd zijn met het Europees recht, dan moet u wellicht alsnog afdragen (met heffingsrente en eventuele boetes). 2. U kunt een BUA-correcties aangeven voor (één van) de drie genoemde BUA-correcties en bezwaar indienen tegen uw eigen aangifte. Daarbij kunt u de Belastingdienst verzoeken om het bezwaar aan te houden in afwachting van de lopende procedure. Voordeel: indien de Hoge Raad beslist dat de Nederlandse regels in strijd zijn met het Europees recht, krijgt u de betaalde btw terug. Bovendien hoeft u in de toekomst niet alsnog btw te betalen als blijkt dat de BUA-correcties niet in strijd zijn met het Europees recht. Nadeel: u dient op dit moment btw af te dragen. Daarnaast kan de Belastingdienst het verzoek om aanhouden afwijzen, waardoor u zelf in beroep moet gaan bij de voor u bevoegde rechtbank. 3. U kunt de BUA-correcties aangeven en afdragen, zonder dat u bezwaar maakt. Voordeel: in de toekomst heeft u geen omkijken meer naar de BUA-correctie voor Nadeel: indien de uitspraak uit 2008 van de Hoge Raad in stand blijft, dan kunt u de betaalde BUA-correcties niet meer terugkrijgen. Afhankelijk van uw situatie, kunt u beslissen welk standpunt uw voorkeur geniet. Indien u bezwaar wenst te maken, kunt u gebruik maken van het modelbezwaarschrift dat wij als bijlage bij deze nieuwsbrief hebben opgenomen. 11

12 Contact Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon binnen Baker Tilly Berk of met de Btw-adviesgroep. Jayant Rakhan Partner Btw-adviesgroep Suzanne van de Snepscheut Btw-specialist Rob van Praat Junior btw-specialist Roderick Knipsael Junior btw-specialist Marisa Hut Junior btw-specialist Disclaimer Aan de samenstelling van deze nieuwsbrief is veel zorg besteed. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden en onvolledigheden. Gezien het min of meer algemene karakter van deze informatie, kan niet worden ingestaan voor toepassingsmogelijkheden in specifieke situaties. 12

13 Bijlage 1 Btw-nieuwsbrief 3 november 2011: Btw-correctie privégebruik auto

14 Btw-correctie privégebruik auto 3 november 2011 De regels voor de btw-correctie voor het privégebruik van auto s van de zaak zijn per 1 juli 2011 gewijzigd. Voor de btw-correctie wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen milieuvriendelijke en onvriendelijke auto s. Daarnaast geldt dat woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik wordt aangemerkt. De nieuwe regeling heeft (financiële) gevolgen voor vrijwel alle auto s van de zaak. In deze nieuwsbrief maken wij aan de hand van voorbeelden de verschillen duidelijk. Oude regelgeving Onder de oude regelgeving kon de btwcorrectie voor het privégebruik van een auto van de zaak op twee manieren worden berekend, namelijk op basis van het werkelijk privégebruik (bijvoorbeeld aan de hand van een kilometeradministratie) of op basis van een forfaitair percentage. Het forfaitaire percentage bedroeg 12% van de bijtelling in de inkomsten- en loonbelasting. Dit betekende dat mocht worden aangesloten bij bijvoorbeeld een lager bijtellingspercentage voor milieuvriendelijke auto s en bij het uitblijven van een bijtelling voor berijders met een verklaring geen privégebruik. Daarnaast bestonden goedkeuringen voor bijzondere situaties zoals bestelauto s, auto s van autodealers, auto s waarbij bij de aanschaf geen btw in aftrek is gebracht en privéauto s die zakelijk werden gebruikt. Rechtbank Haarlem Op 1 juni 2011 heeft Rechtbank Haarlem beslist dat voor de btw-correctie geen onderscheid mag worden gemaakt tussen milieuvriendelijke en onvriendelijke auto s. Op grond van het gelijkheidsbeginsel mag volgens de Rechtbank voor alle auto s worden aangesloten bij het gunstigste bijtellingspercentage in de inkomsten- en loonbelasting. Dit geldt dus ook voor het 0% bijtellingspercentage dat per 1 januari 2010 bestaat, waardoor de btw-correctie 0 zou zijn. Ter voorkoming van verlies van belastinginkomsten, heeft de staatssecretaris nieuwe regelgeving geïntroduceerd. Baker Tilly Berk N.V. Herculesplein Postbus AA Utrecht T: + 31 (0) F: +31 (0) E: KvK:

15 Nieuwe regelgeving Onder de nieuwe regelgeving kan nog steeds de btw-correctie op basis van het werkelijk gebruik worden berekend (bijvoorbeeld aan de hand van een kilometeradministratie). Hierbij is het belangrijk rekening te houden met het feit dat woon-werkverkeer voor de btw wordt aangemerkt als privégebruik. Daarnaast kan ook nog gebruik worden gemaakt van een forfaitair percentage. Dit percentage bedraagt 2,7% van de catalogusprijs (inclusief bpm en btw). Hierbij is de koppeling met de bijtelling in de inkomsten- en loonbelasting dus losgelaten. De nieuwe regelgeving heeft onder andere grote financiële gevolgen voor de auto s waarvoor de berijders een verklaring geen privégebruik hebben ondertekend. In het verleden hoefde voor deze auto s namelijk geen btw-correctie te worden aangegeven. Nu de koppeling met de bijtelling in de inkomsten- en loonbelasting is losgelaten en woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik wordt aangemerkt, zal ook voor deze auto s vrijwel altijd een btw-correctie moeten worden aangegeven. De goedkeuringen voor bijzondere situaties zijn per 1 juli 2011 ingetrokken, waardoor het percentage van 2,7% ook voor die situaties van toepassing is. Indien de werknemer een eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto betaalt die minimaal gelijk is aan de zogenaamde normale waarde, hoeft geen btw-correctie voor het privégebruik te worden gemaakt. In dat geval moet wel btw worden afgedragen uit de eigen bijdrage. Indien de eigen bijdrage lager is dan de normale waarde moet in beginsel toch btw worden afgedragen uit de normale waarde. Een btw-correctie is dan niet meer nodig. De staatssecretaris heeft aangekondigd dat er een besluit komt waarin wordt goedgekeurd dat in dit geval ook mag worden aangesloten bij het percentage van 2,7%. Wij verwachten dat het begrip normale waarde in het besluit ook verder zal worden gedefinieerd. Wellicht bevat het besluit ook goedkeuringen voor bijzondere situaties. Btw-correctie 2011 Voor het aangegeven van de btw-correctie voor 2011 moet rekening worden gehouden met zowel de oude als de nieuwe regelgeving. Voor de eerste helft van dit jaar kan op twee manieren worden gehandeld: 1. Op basis van de uitspraak van Rechtbank Haarlem geen btw-correctie aangeven. Let op: indien de uitspraak van Rechtbank Haarlem geen stand houdt bij hogere rechters, kan de Belastingdienst naheffingsaanslagen opleggen. Hierbij kan naar onze mening in beginsel geen boete worden opgelegd. 2. Wel een btw-correctie aangeven en bezwaar maken tegen de eigen aangifte. Voor de tweede helft van het jaar moet worden aangesloten bij de nieuwe regelgeving. Voorbeelden Op de volgende pagina treft u een aantal voorbeelden aan waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen de oude en de nieuwe regeling. Slot Het voorgaande is onze interpretatie van de huidige wet- en regelgeving. Wijzigingen in deze wet- en regelgeving kunnen derhalve gevolgen hebben voor de hiervoor beschreven uitwerking. Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de Btw-adviesgroep op

16 Voorbeeld: verklaring geen privégebruik Indien een berijder beschikt over een verklaring geen privégebruik, hoefde onder de oude regeling geen btw-correctie te worden gemaakt. Onder de nieuwe regeling zal wel een btw-correctie moeten worden gemaakt omdat woon-werkverkeer voor de btw ook privé is. Voor een auto met een cataloguswaarde van inclusief bpm en btw betekent dit een extra kostenpost van per jaar. Voorbeeld: eigen bijdrage Onder de oude regeling moest btw worden afgedragen ter zake van de eigen bijdrage. Deze btw kon echter in mindering worden gebracht op de btw-correctie. Onder de nieuwe regeling moet worden getoetst of deze eigen bijdrage minimaal gelijk is aan de normale waarde. Indien de eigen bijdrage lager is, zal in beginsel toch uit de hogere normale waarde btw moeten worden afgedragen. Indien de eigen bijdrage minimaal de normale waarde is, moet uit de (gehele) eigen bijdrage btw worden afgedragen. Een btw-correctie is dan niet meer nodig. Voorbeeld: auto met 25% bijtelling Voor een auto die in de 25% bijtellingscategorie valt, bedroeg de btw-correctie onder de oude regeling 3% (= 12% x 25%) van de catalogusprijs. Onder de nieuwe regeling bedraagt de btw-correctie 2,7% van de catalogusprijs. Bij een catalogusprijs van levert dit een voordeel op van 120 per jaar. Voorbeeld: auto met 14% bijtelling Voor een auto die in de 14% bijtellingscategorie valt, bedroeg de btw-correctie onder de oude regeling 1,68% (= 12% x 14%) van de catalogusprijs. Onder de nieuwe regeling bedraagt de btw-correctie 2,7% van de catalogusprijs. Bij een catalogusprijs van levert dit een extra kostenpost op van 408 per jaar. Voorbeeld: auto met 0% bijtelling Voor een auto die in de 0% bijtellingscategorie valt, bedroeg de btw-correctie onder de oude regeling 0% (= 12% x 0%) van de catalogusprijs. Onder de nieuwe regeling bedraagt de btw-correctie 2,7% van de catalogusprijs. Bij een catalogusprijs van levert dit een extra kostenpost op van per jaar.

17 Bijlage 2 Modelbezwaarschrift

18 Indien u bezwaar wenst te maken tegen uw eigen aangifte, houdt er dan rekening mee dat het bezwaarschrift tijdig moet zijn ontvangen door de Belastingdienst! U kunt dit modelbezwaarschrift gebruiken om zelf een bezwaarschrift op uw eigen briefpapier in te dienen. Wij hebben het bezwaarschrift tevens als Word-document bijgevoegd. Uiteraard zijn wij graag bereid om dit bezwaarschrift voor u op stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw Baker Tilly Berk contactpersoon. Het modelbezwaarschrift is ingedeeld in drie delen. Afhankelijk van uw situatie kunt u bepalen welke delen voor u relevant zijn om op te nemen in uw bezwaarschrift. Bij de tekst tussen de rechte haakjes dient u iets in te vullen of iets te verwijderen.

19 AANGETEKEND Belastingdienst / [regio] Kantoor [naam kantoor] Postbus [postbusnummer] [Postcode] [Plaats] [Datum] Betreft [Naam onderneming] / fiscaal nummer [fiscaal nummer] Bezwaarschrift btw-aangifte [vierde kwartaal 2011 / december 2011 / 2011] / [btwcorrectie privégebruik auto / BUA-correctie] Geachte heer, mevrouw, Hierbij maken wij bezwaar tegen de btw die over [het vierde kwartaal 2011 / de maand december 2011 / 2011] op aangifte is aangegeven en [betaald / waarvoor een teruggaaf is verleend]. Btw-correctie privégebruik auto Het bezwaar is gericht tegen de in de btw-aangifte aangegeven btw-correctie wegens het privégebruik van de auto s van de onderneming voor de eerste zes maanden van 2011, zijnde een bedrag van [bedrag]. Deze correctie is gemaakt op basis van artikel 1, lid 1, onderdeel c van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA). Rechtbank Haarlem heeft in haar uitspraak van 1 juni 2011, nr. 09/3866, kort gezegd, aangeven dat voor de btw-correctie geen onderscheid mag worden gemaakt tussen milieuvriendelijke en onvriendelijke auto s. Voor de hoogte van de btw-correctie kan dan op grond van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M, worden aangesloten bij de laagste bijtellingscategorie in de loon- / inkomstenbelasting, zijnde 0%. Derhalve is geen btw verschuldigd. IB-ondernemers / eenmanszaken Met betrekking tot artikel 15 van de Uitvoeringsbeschikking behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968 is in de btw-aangifte een bedrag aangegeven ter hoogte van [bedrag]. Echter, wij zijn van mening dat deze in strijd is met de zogenaamde standstillbepaling. In dit kader verwijzen wij u naar het arrest van de Hoge Raad van 29 oktober 2010, nr. 08/ In dit arrest heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie of artikel 15 van de Uitvoeringsbeschikking in strijd is met de standstillbepaling.

20 BUA Het bezwaarschrift is [tevens] gericht tegen de volgende aangegeven en afgedragen BUA-correctie[s]: [Loon in natura]; [Verstrekkingen voor andere persoonlijke doeleinden]; [Kantineregeling]. Voor de bovenstaande BUA-correctie[s] is een bedrag aangegeven en afgedragen ter hoogte van [bedrag]. De Advocaat-generaal Van Hilten heeft in haar conclusie van 20 oktober 2011, nr. 10/04656, de Hoge Raad geadviseerd om prejudiciële vragen te stellen inzake de bovenstaande BUA-correctie[s]. Wij verzoeken u vriendelijk om de verschuldigde btw te verminderen met het bedrag van de bovengenoemde correctie[s] ad [bedrag] en dit bedrag te restitueren. Indien u zich niet in [ons / onze] standpunt[en] kunt vinden, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit bezwaarschrift aan te houden tot in de genoemde procedures beslist is of de hiervoor genoemde correcties in stand blijven. Ten slotte verzoeken wij u vriendelijk om toepassing van de wettelijke vergoedingsregeling van artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht voor het vergoeden van de kosten die wij in verband met de behandeling van dit bezwaarschrift hebben moeten maken. Hoogachtend, [naam]

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 14 januari 2014 www.bakertillyberk.nl Inhoudsopgave Introductie... 3 Privégebruik auto... 4 1. Woon-werkverkeer...4 2. Werkelijk gebruik...5 3. Alleen zakelijk

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/2560M Staatscourant 2011,

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Besluit van 11 juli 2012, Nr. BLKB 2012/639M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris

Nadere informatie

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Privé gebruik auto BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Wijzigingen met betrekking tot de verwerking van het privé gebruik auto voor de BTW per 1 juli 2011. Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23123 23 december 2011 Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA 20 december 2011 Nr. BLKB 2011/2560M

Nadere informatie

Het privégebruik auto in de omzetbelasting

Het privégebruik auto in de omzetbelasting Het privégebruik auto in de omzetbelasting Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 is de in Nederland gehanteerde correctiemethode terzijde geschoven. Teneinde het privégebruik

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

themadossier Auto werknemer/dga en de btw

themadossier Auto werknemer/dga en de btw themadossier Auto werknemer/dga en de btw Inhoudsopgave 1. Werknemer/DGA rijdt met auto van de zaak... 1 1.1 Werknemer/DGA rijdt ook privé met auto van de zaak... 1 1.1.1. Correctie op basis van fictieve

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren Update BTW 11 november 2011 Carola van Vilsteren Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten Auto van de zaak Laatste aangifte 2011 BTW tips Casus Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Auteur: Mevrouw mr. J. Westerveld[1] Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-04-2014 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AWB-13_2856 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2015:2589, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

MEMO. Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING

MEMO. Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING MEMO Betreft : Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING Bij besluit van 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris een nieuwe regeling voor privé gebruik auto s geïntroduceerd. De aanleiding

Nadere informatie

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO MEMO INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO AAN : VOLGERS BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : 30 JUNI 2011 1 Inleiding Het is al jaren onrustig ten aanzien van de btw-aftrekcorrectie voor het

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING MEMO Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING Bij besluit van 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris een nieuwe regeling voor privé gebruik auto s geïntroduceerd. De aanleiding

Nadere informatie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen inzake de procedures over btw en leerlingenvervoer.

Nadere informatie

Algemeen Met ingang van 1 juli 2011 is de regelgeving met betrekking tot de bepaling van de verschuldigde BTW voor privé gebruik van een auto ingrijpe

Algemeen Met ingang van 1 juli 2011 is de regelgeving met betrekking tot de bepaling van de verschuldigde BTW voor privé gebruik van een auto ingrijpe 2 mei 2017 BTW-nieuwtje 3: Hoge Raad geeft duidelijkheid over BTW privé gebruik auto Hoge Raad geeft duidelijkheid over BTW privé gebruik auto Na lang wachten heeft de Hoge Raad op 21 april 2017 uitspraak

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod:

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod: BTW-nieuwtjes 4-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 In dit BTW-nieuwtje komen

Nadere informatie

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto januari 2009 NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto De regels rondom de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto zijn verre van eenvoudig. Deze notitie beoogt aan de hand van diverse casusposities

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummer 13/01077 uitspraakdatum: 20 mei 2014 Uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van drs.

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 6 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

Inhoud WHITEPAPER. Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar. Ondernemend, net als u

Inhoud WHITEPAPER. Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar. Ondernemend, net als u 2016 WHITEPAPER Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA) Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar Inhoud Inleiding p. 2 Relatiegeschenken en andere giften p. 2 Verstrekkingen

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) I. Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12bis Belastbare

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Uitspraak van de meervoudige kamer ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 14 maart 2013 inzake [X], wonende

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Privégebruik Inzicht in uw btw-correctie

Privégebruik Inzicht in uw btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Inzicht in uw btw-correctie Indirect Tax December 2017 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 7 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto VOORBEELDAFSPRAAK Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto De ondergetekenden: A. [ NAW-gegevens + loonheffingennummer]., hierna te

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013

Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013 December 2012 - nummer 439 Automobiellink Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013 Onderstaand de meest in het oog springende gebeurtenissen in 2012. De jurisprudentie ter zake

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Aanpassing zelfstandigenaftrek 1.2 BTW verrekenen bij zakelijk gebruik privéauto 1.3 Vitaliteitsregeling

Nadere informatie

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl BTW en Zonnepanelen De Omzetbelasting ziet iemand als ondernemer (en dus BTW-plichtig) op het moment dat hij duurzaam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:7076

ECLI:NL:RBGEL:2015:7076 ECLI:NL:RBGEL:2015:7076 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 17-11-2015 Datum publicatie 18-01-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 1164 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

kpmg Meijburg & Co Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) en btw-correctie privégebruik auto van de zaak door werknemers

kpmg Meijburg & Co Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) en btw-correctie privégebruik auto van de zaak door werknemers Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) en btw-correctie privégebruik auto van de zaak door werknemers Januari 2016 Voorwoord In dit memorandum gaan wij in op de btw behandeling van relatiegeschenken,

Nadere informatie

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:83, Contrair In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:2589, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:83, Contrair In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:2589, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen ECLI:NL:HR:2017:711 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 21-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Zaaknummer 15/02004 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:83,

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013. Inhoud. Voorwoord

E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013. Inhoud. Voorwoord E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013 Inhoud Voorwoord 1. Correctiemechanismen in de btw wet- en regelgeving 1.1. Horeca-btw 1.2. BUA 1.3. Btw-heffing als gevolg van fictieve

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2015

NIEUWSBRIEF december 2015 Het jaar 2015 is al bijna weer ten einde. Een periode waarin iedereen vaak even terugkijkt op het afgelopen jaar, en verwachtingen, plannen en goede voornemens heeft voor het nieuwe jaar 2016. Oostwerk

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers)

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan cliënten en relaties van Breda, 19 januari 2003 Inleiding Geachte mevrouw, mijnheer, Met ingang van 1 januari 2004

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA1901

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA1901 ECLI:NL:RBGEL:2013:CA1901 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 04-06-2013 Datum publicatie 04-06-2013 Zaaknummer AWB 13/675 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], belanghebbende

Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], belanghebbende Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 13/00784 Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], wonende te [woonplaats], hierna: belanghebbende,

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Bashir over de regeling van de belastingrente

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Bashir over de regeling van de belastingrente > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6681

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6681 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6681 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-02-2011 Datum publicatie 04-03-2011 Zaaknummer AWB 10/1461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Belasting op personenauto s en motorrijwielen, afschrijvingslijn, mogelijkheid tot tegenbewijs

Belasting op personenauto s en motorrijwielen, afschrijvingslijn, mogelijkheid tot tegenbewijs tegenbewijs 1 Belasting op personenauto s en motorrijwielen, afschrijvingslijn, mogelijkheid tot tegenbewijs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Keten aangiftebelastingen, team

Nadere informatie

Notitie btw-correctie privégebruik 2012. Indirect Tax

Notitie btw-correctie privégebruik 2012. Indirect Tax Notitie btw-correctie privégebruik 2012 Indirect Tax Januari 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com December 2012 Deze publicatie is uitsluitend

Nadere informatie

Doorgeven btw-correcties verplicht!

Doorgeven btw-correcties verplicht! Doorgeven btw-correcties verplicht! Per 1 januari 2012 is wettelijk geregeld dat de ondernemer verplicht is de Belastingdienst te informeren bij onjuiste of niet volledig ingediende btwaangiften. Tot 1

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009. Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto

Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009. Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009 Nummer: 12 2009 Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto Een verklaring aanvragen Als u een auto van uw werkgever ter beschikking heeft, kunt u met dit formulier

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:BX9444

ECLI:NL:HR:2013:BX9444 ECLI:NL:HR:2013:BX9444 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 12-04-2013 Datum publicatie 12-04-2013 Zaaknummer 12/01372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Cassatie Omzetbelasting.

Nadere informatie

Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak

Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak Tilburg University Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak De situatie vanaf 1 juli 2011 Naam: Studierichting: R.J.T. van Erp Fiscale economie Administratienummer: 551442 Datum: 17 april 2015

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 8 maart 2011, nummers AWB 10/2670 en 10/2672, in het geding tussen belanghebbende en

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 8 maart 2011, nummers AWB 10/2670 en 10/2672, in het geding tussen belanghebbende en Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM Sector belastingrecht nummers 11/00311 en 11/00312 uitspraakdatum: 20 september 2011 Uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van X te Z (hierna:

Nadere informatie

BUA-Correctie en Privégebruik Auto 2017

BUA-Correctie en Privégebruik Auto 2017 BUA-Correctie en Privégebruik Auto 2017 December 2017 www.meijburg.nl 1 Inhoudsopgave 1 Hoofdlijnen en systematiek van het BUA... 3 2 Verstrekkingen aan het personeel... 4 2.1 De kantineregeling... 4 2.2

Nadere informatie

Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor van de woon- of verblijfplaats naar [1]als een woon-werkverkeer bedrijfsadres v

Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor van de woon- of verblijfplaats naar [1]als een woon-werkverkeer bedrijfsadres v Heffing privégebruik auto en toepassing 11 juli 2012 BLKB2012/639M Heffing privégebruik auto en toepassing BUA. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleids De staatssecretaris

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 10-05-2017 Datum publicatie 17-05-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-16/00396

Nadere informatie

Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775. Belastingrecht. Cassatie. Rechtspraak.nl

Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775. Belastingrecht. Cassatie. Rechtspraak.nl ECLI:NL:HR:2015:1084 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775 In cassatie op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2013:6459

ECLI:NL:RBNNE:2013:6459 ECLI:NL:RBNNE:2013:6459 Instantie Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 15-11-2013 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland AWB-13_1050

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie