Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013"

Transcriptie

1 Drs. K. Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 De laatste btw-aangifte van het jaar is altijd een bijzondere aangifte, omdat deze wordt gebruikt om een aantal correcties aan te brengen. Zoals ieder jaar gaan we in de laatste aflevering van het jaar van BTW-bulletin in op de eindejaarscorrecties en geven wij eindejaarstips. 1. De eindejaarscorrecties Correcties eerdere tijdvakken en wijziging in het renteregime van de Belastingdienst Correcties van over eerdere tijdvakken gedane btw-aangiften dienen te worden verwerkt in een afzonderlijke suppletieaangifte. Hiervoor is een digitaal formulier opgesteld. Sinds 1 januari 2012 zijn ondernemers verplicht om onjuist ingediende aangiften omzetbelasting te suppleren of zelf te herstellen, formeel zodra het de ondernemer bekend is dat hij een btw-correctie moet aanbrengen (artikel 10a AWR; artikel 15 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968). Bij relatief kleine correcties gedurende het jaar wordt in beginsel geaccepteerd, dat deze tezamen in één suppletieaangifte voor het gehele jaar worden gecorrigeerd. Bedraagt de suppletie in totaal minder dan 1.000,- btw (te ontvangen of te betalen), dan mag de suppletie woren verwerkt in de eerstvolgende aangifte. De suppletieaangifte voor het jaar 2013 moet bij voorkeur vóór 1 april 2014 worden ingediend. Bij indiening vóór 1 april 2014 hoeft er geen belastingrente te worden betaald. Wel is het mogelijk dat er een verzuimboete door de Belastingdienst wordt opgelegd. Bij indiening vanaf 1 april 2014 moet er wel belastingrente worden betaald en bestaat de mogelijkheid dat de Belastingdienst een vergrijpboete oplegt. Pro rata voor ondernemers die deels btw-belaste en deels btw-vrijgestelde omzet realiseren Kosten die niet duidelijk zijn toe te rekenen aan belaste dan wel vrijgestelde activiteiten (ook wel: algemene kosten) zijn aftrekbaar volgens het percentage waarvoor de onderneming belaste prestaties verricht. Dit percentage wordt in beginsel berekend op basis van de omzetverhouding, te weten: (btw-belaste omzet / totale omzet) * 100%. Wanneer de omzetverhoudingen niet maatgevend zijn voor het belaste gebruik van de kosten, wordt de aftrek vastgesteld op basis van het werkelijk gebruik. De ondernemer moet dan wel aantonen dat zijn berekening een meer juiste benadering geeft dan de berekening op basis van omzetverhouding. Voor de periodieke aangiften binnen 2013 moet het pro rata percentage steeds worden geschat, omdat de definitieve het pro rata percentage voor dat jaar nog niet bekend is. Na afloop van het kalenderjaar 2013 moet de ondernemer aan de hand van een pro rata berekening voor het gehele jaar 2013 bezien of het pro rata percentage juist is geschat. Blijkt in de aangiften over 2013 een te laag of te hoog pro rata percentage te zijn vastgesteld, dan moet dit worden gecorrigeerd. In de praktijk gebeurt dit in de laatste aangifte over Het kan voorkomen dat niet alle gegevens voor de juiste berekening van het pro rata percentage tijdig bekend zijn. In dat geval wordt doorgaans met de inspecteur een afspraak gemaakt ten aanzien van de termijn waarbinnen een suppletieaangifte moet worden ingediend. 1 Drs. Klaas Dijkstra en mr. Iris Duinker zijn verbonden aan DHK Tax & Legal te Rotterdam.

2 Herziening Aftrek van voorbelasting vindt op grond van artikel 15, lid 4, Wet OB plaats overeenkomstig de bestemming van de goederen en diensten op het tijdstip waarop de belasting aan de ondernemer in rekening wordt gebracht c.q. in gebruik wordt genomen. Voor onroerende zaken en roerende zaken geldt daarbij een herzieningstermijn, respectievelijk van negen boekjaren volgende op het boekjaar waarin de ondernemer het goed is gaan gebruiken (steeds voor een tiende gedeelte) en van vier jaren volgende op het boekjaar waarin de ondernemer het goed is gaan gebruiken (steeds voor een vijfde gedeelte). Gedurende deze periode moet steeds aan het eind van het boekjaar worden beoordeeld of de oorspronkelijke fiscale bestemming van het goed nog wordt gevolgd. In het eerste boekjaar van gebruik wordt het gehele btw-bedrag herrekend/ herzien. Wanneer het gebruik aan het einde van het tweede boekjaar en de daarop volgende boekjaren tot een andere btw-aftrek dan de oorspronkelijke aftrek bij aanschaf leidt, moet de btw-aftrek voor 10% of voor 20% van het btwbedrag worden gecorrigeerd in rubriek 5b van de aangifte. Een en ander op basis van artikel 13, Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting %-verklaring en 70% verklaring bij levering en verhuur van onroerende zaken De levering en verhuur van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van btw. Een uitzondering op deze hoofdregel is de levering of verhuur van een onroerende zaak, waarbij is geopteerd voor btwheffing. Opteren voor btw-heffing is slechts mogelijk wanneer de onroerende zaak door de afnemer/ huurder volledig of nagenoeg volledig wordt gebruikt voor met btw-belaste doeleinden. In de meeste gevallen houdt dit minimaal 90% belast gebruik in; in bepaalde gevallen volstaat 70% belast gebruik (zie Besluit Levering en verhuur van onroerende zaken, bijv. arbodiensten en reisbureaus). Deze goedkeuring is in het nieuwe Besluit Levering en verhuur van onroerende zaken (nr. BLKB2013/1686M) uitgebreid naar postvervoersbedrijven en openbare radio- en televisieorganisaties. Bij een door optie met btw-belaste levering wordt het volledig of nagenoeg volledig belast gebruikt getoetst over het boekjaar van levering en het daarop volgende boekjaar van de afnemer. Op het moment dat het tweede boekjaar (de referentieperiode) is afgelopen, moet de afnemer binnen vier weken een ondertekende verklaring toezenden aan de leverancier en aan de inspecteur, waarin wordt verklaard of de afnemer aan de 90%-eis heeft voldaan. Voldoet de afnemer niet aan de 90%- eis, dan vervalt de optie voor belaste levering met terugwerkende kracht. Bij een door optie met btw-belaste verhuur wordt zowel bij aanvang van de verhuur als bij het einde van het boekjaar van de huurder getoetst of aan de 90%-eis is voldaan. Wordt aan het einde van het boekjaar voldaan aan de 90%-eis, dan wordt de belaste verhuur voor dat jaar definitief. Wordt er niet voldaan aan de 90%-eis, dan vervalt de optie voor belaste verhuur voor dat jaar. Hierop bestaat een uitzondering, ingeval de huurder niet kon voorzien dat hij niet zou voldoen aan de 90%-eis. In dat geval kan de belaste verhuur dat jaar in stand blijven. Wordt in het volgende jaar weer niet aan de 90%-eis voldaan, dan geldt deze uitzondering niet meer. Een huurder die niet voldoet aan de 90%-eis moet dit binnen vier weken na het einde van het boekjaar aan de verhuurder verklaren. De inspecteur van de huurder moet een afschrift van deze verklaring ontvangen. Tot voor kort had het vervallen van de optie voor een met btw-belaste levering voor de afnemer de consequentie dat, op grond van artikel 12a Wet OB, de achteraf bezien ten onrechte door de leverancier in aftrek gebrachte voorbelasting van de afnemer nageheven. Het Hof van Justitie heeft inmiddels korte metten gemaakt met dit artikel 12a Wet OB (HvJ 10 oktober 2013, C-622/11, Pactor Vastgoed BV). Met het oog hierop is een tweede nota van wijziging bij het Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 ingediend, waarmee artikel 12a Wet OB zal komen te vervallen. Wanneer

3 de nota en het wetsvoorstel worden aangenomen, zal de door het vervallen van de optie alsnog verschuldigde belasting met ingang van 10 oktober 2013 weer van de leverancier worden nageheven. Privégebruik auto, aan te geven in laatste aangifte boekjaar Bij de aanschaf van bedrijfsgoederen of diensten is de algemene regel dat de bij aanschaf in rekening gebrachte voorbelasting door de ondernemer in aftrek kan worden gebracht. Vervolgens is de ondernemer verplicht om btw te voldoen over de bedrijfsgoederen of diensten die voor privédoeleinden worden gebruikt of gratis worden verstrekt. Bij het privégebruik van de auto van de zaak betekent dit, dat de ondernemer gedurende het boekjaar alle voorbelasting ten aanzien van de auto van de zaak in aftrek kan brengen. Het privégebruik wordt op grond van artikel 4, lid 2, onderdeel a, Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB) aangemerkt als een met btw-belaste dienst, wanneer voor het goed geheel of gedeeltelijk recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Deze btw is verschuldigd op de laatste dag van het boekjaar waarin het privégebruik plaatsvindt. Het indienen van de aangifte voor het privé-gebruik van de auto blijft derhalve een jaarlijks terugkerend aandachtspunt. Het Besluit 11 juli 2012, nr. BLKB 2012/639M ( Heffing privégebruik auto en toepassing BUA ) is hierbij leidend. Gedurende 2013 zijn er geen nadere wijzigingen ten aanzien van het privégebruik auto aangebracht in de wet- en regelgeving. Uitgangspunt blijft een btw-correctie op basis van werkelijk privégebruik, waarbij woon-werkverkeer ook onder dit privégebruik valt. Een andere mogelijkheid is de toepassing van de forfaitaire regeling waarin het voornoemde Besluit voorziet. In dat geval bedraagt de forfaitaire regeling 2,7% van de catalogusprijs bij auto s die minder dan vijf jaar oud zijn. Vanaf het zesde jaar wordt de correctie verlaagd tot 1,5%. De forfaitaire regeling kan overigens ook worden toegepast, wanneer van de werknemer een eigen bijdrage voor het privégebruik wordt gevraagd. Daarnaast geldt de correctie van 1,5% voor gebruik van een auto waarop de aanschaf-btw niet in aftrek is gebracht (bijvoorbeeld bij een auto die uit privé is overgebracht naar de onderneming). Indien de btw-correcties op basis van het werkelijk privégebruik worden vastgesteld, dient de voorbelasting te worden gecorrigeerd op basis van de verhouding kilometers woon-werk + privé : totale kilometers, zulks in overeenstemming met de sluitende kilometeradministratie van de ondernemer. In deze situatie moet gedurende de eerste vijf jaren na de aanschaf voor de aanschafbtw 20% van het btw-bedrag in de correctie worden meegenomen. Indien deze correctie voor een onderneming een belangrijk bedrag betreft omdat er een groot wagenpark is, is het raadzaam aandacht te besteden aan deze problematiek en de meest optimale keuze te maken. Er lopen momenteel diverse gerechtelijke procedures waarbij de hoogte van de correctie voor privégebruik auto in het geding is. Daarbij is goedgekeurd dat de reeds ingediende bezwaarschriften ook voor navolgende jaren gelden. Indien er een belang bestaat bij de uitkomst van de lopende procedures, raden wij aan zekerheidshalve bezwaar te maken tegen de correctie privégebruik auto. Personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken (BUA) Op grond van artikel 16 Wet OB kan de regering besluiten om in bepaalde gevallen (onder meer bij kosten die worden gemaakt voor het bevredigen van behoeften van andere dan ondernemers zoals werknemers) het recht op aftrek van voorbelasting uit te sluiten. Dit wetsartikel is uitgewerkt in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA). Samengevat worden in dit Besluit personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken uitgesloten van het aftrekrecht. Het gaat hierbij onder meer om:

4 Kerstpakketten; Telefoons of computers voor privégebruik; Sport en ontspanning; Personeelsfeesten; Kantineverstrekkingen; Huisvesting. Overigens bevat het BUA een uitzondering op de uitsluiting van het recht op aftrek van voorbelasting, indien de aanschaffings- of voortbrengingskosten danwel de kosten die door de ondernemer ten aanzien van één bepaalde belanghebbende zijn gemaakt niet hoger zijn dan 227. Als dit bedrag wordt overschreden, moet de in aftrek gebrachte btw worden aangegeven in rubriek 1d van de aangifte over het laatste belastingtijdvak. In het artikel Eindejaarscorrecties en eindejaarstips in het laatste btw Bulletin van 2012 werd melding gemaakt van de destijds bij de Hoge Raad voorliggende vraag of het BUA in strijd is met EUregelgeving. Eind vorig jaar, bij arrest van 21 december 2012, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het BUA met de EU-regelgeving in overeenstemming is (HR 21 december 2012, nr. 10/04656). De Hoge Raad is daarmee teruggekomen op een eerdere uitspraak dat het BUA niet zou gelden voor vestrekkingen die als loon in natura kwalificeren. Overig; margeregeling en kleine ondernemingsregeling Voor het overige is voor de margeregeling in combinatie met de globalisatieregeling van belang dat voor het vaststellen van een negatieve jaarmarge, bij de eerste aangifte over 2014, een beschikking bij de Belastingdienst wordt aangevraagd waarmee de hoogte daarvan wordt vastgelegd. Daarnaast dienen ondernemers die de kleine-ondernemersregeling omzetbelasting benutten een slotberekening op te stellen. 2. Btw-ontwikkelingen in 2013 Afschaffing btw-integratieheffing De btw-integratieheffing komt met ingang van 1 januari 2014 te vervallen (zie ook het artikel Afscheid van de btw-integratieheffing, BTW-bulletin Afl. 10). De afschaffing van de integratieheffing heeft voor van btw vrijgestelde ondernemers tot gevolg dat zij niet langer worden geacht een btw-levering te verrichten, wanneer zij in het eigen bedrijf goederen vervaardigen. Hiervoor is niet langer btw verschuldigd over de kostprijs van het vervaardigde goed. Daar staat tegenover dat er bovendien geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat, hetgeen ook het ongunstige gevolg heeft dat de pro rata lager wordt. De btw-integratieheffing kwam voorheen vaak aan de orde bij de vervaardiging van onroerend goed door bijvoorbeeld woningcorporaties of zorginstellingen. Bij roerende zaken speelde de integratieheffing bijvoorbeeld bij de printprijsregeling voor omroepen. Voor onroerende zaken betekent de afschaffing van de btw-integratieheffing bovendien dat er een hernieuwde aandacht bestaat voor de vraag of de grond voor een bouwproject niet beter in de overdrachtsbelastingsfeer dan in de btw-sfeer (als bouwterrein) kan worden verkregen. Aankoop van een niet-bouwterrein (vrijgesteld van btw; belast met overdrachtsbelasting) wordt nu voordelig voor van btw vrijgestelde ondernemers. Koop-/ aannemingsovereenkomsten De Hoge Raad oordeelde op 22 maart 2013 dat bij een koop-/ aannemingsovereenkomst de handelingen van de aannemer met betrekking tot de overdracht van de grond en de bouw van een appartement tezamen als één (belaste) prestatie moest worden beschouwd (HR 22 maart 2013, nr.

5 12/02180). Dit in overeenstemming met het welbekende Don Bosco -arrest (HvJ 19 november 2009, nr. C-461/08). De wetgever heeft dit overgenomen in het Belastingplan 2014 en vervolgens in het nieuwe besluit Levering en verhuur van onroerende zaken. Het is hierdoor niet langer mogelijk om de levering van grond (door dezelfde partij als degene die de bouw verzorgt) vrij van btw over te dragen en vervolgens alleen de verbouwing belast met btw te laten plaatsvinden. In het voornoemde Besluit is wel een goedkeurende regeling opgenomen op grond waarvan onder voorwaarden de juridische levering van de grond en de bouw van een nieuwe onroerende zaak tot 1 januari 2016 als afzonderlijke prestaties kunnen worden behandeld. Definitie bouwterrein, arresten Don Bosco en Maasdriel Uit de Woningstichting Maasdriel -jurisprudentie bleek, dat het Europeesrechtelijke begrip bouwterrein ruimer is dan de Nederlandse omschrijving van dit begrip (zie: HvJ 17 januari 2013, C- 543/11 en HR 7 juni 2013, nr. 10/02888bis). Het HvJ stelde vast, dat alle onbebouwde terreinen die bestemd zijn als ondergrond voor een opstal c.q. om te worden bebouwd onder het begrip bouwterrein moeten vallen. Dit komt naar onze opvatting overeen met het streven om bij interpretatie van de btw-wetgeving de economische in plaats van de juridische realiteit te laten prevaleren, zoals ook naar voren kwam in het Don Bosco-arrest en die bovendien naar voren komt in de voornoemde ontwikkeling ten aanzien van koop-/ aanneemovereenkomsten. De Staatssecretaris van Financiën lijkt in het nieuwe besluit Levering en verhuur van onroerende zaken echter toch nog te willen vasthouden aan de bestaande, beperktere definitie in de Nederlandse wet. Er moet, wanneer het oorspronkelijk bebouwde grond betreft, in ieder geval door de verkoper worden gesloopt om te bereiken dat deze een bouwterrein kan leveren. Verhuur plus In het nieuwe Besluit Levering en verhuur van onroerende zaken is voorts verduidelijkt wanneer bij de ter beschikking stelling van een onroerende zaak niet langer sprake is verhuur. Daarbij wordt verwezen naar recente arresten van de Hoge Raad over dit onderwerp. Het gaat hierbij steeds om een samengestelde prestatie, waarbij de terbeschikkingstelling van de onroerende zaak opgaat in de andere, meer omvattende, prestatie. Aan de hand van alle feiten en omstandigheden moet worden beoordeeld of sprake is van een verhuur sec. of van een prestatie sui generis, namelijk het faciliteren van een afnemer met een totaalprestatie waar de ter beschikking stelling van de onroerende zaak niet als hoofdprestatie kwalificeert, maar daarin opgaat. Eén van de voorbeelden die in het Besluit worden genoemd als een prestatie sui generis betreft de ter beschikking stelling van een theaterzaal (met bijgaande faciliteiten). Duidelijk is wel, dat de Staatssecretaris de jurisprudentie eng interpreteert en snel wil aannemen dat sprake is van verhuur. Wij verwachten op dit punt nog de nodige jurisprudentie waarin zal worden bepaald in hoeverre het enge standpunt van de Staatssecretaris houdbaar is. Ontwikkelingen verlaagd tarief voor renovatie van woningen en voor aanbrengen isolatiemateriaal Met de Fiscale Verzamelwet 2014 krijgt het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar een wettelijke basis, namelijk in Tabel I, post b-21 van de Wet op de omzetbelasting Volgens de Memorie van Toelichting bij deze wet geldt het verlaagde tarief tot 1 maart Op dat moment moet de verbouwing zijn afgerond. In de Begrotingsafspraken 2014 is echter de afspraak opgenomen dat het verlaagde btw-tarief nog voor heel 2014 geldt. Deze afspraak is niet opgenomen in de (Memorie van Toelichting bij) de Fiscale Verzamelwet 2014, maar de regeringspartijen zullen naar verwachting niet op deze begrotingsafspraak terug willen komen. De nieuwe tabelpost zal daarom naar verwachting niet eerder dan met ingang van 1 januari 2015 weer

6 worden ingetrokken. Dit betekent dat de renovatie- en herstelwerkzaamheden uiterlijk op 31 december 2013 moeten worden afgerond. Een andere ontwikkeling is de verruimde toepassing van het 6%-tarief dat geldt voor het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal. Per 1 januari 2014 is het aanbrengen van glas niet langer uitgezonderd van dit verlaagde btw-tarief. De wettelijke basis voor dit btw-tarief is te vinden in Tabel I, post b-19 van de Wet op de omzetbelasting Verruiming fondsenwervingsvrijstelling voor sportverenigingen Organisaties die zich bezighouden met bepaalde vrijgestelde diensten en daarnaast met fondsenwerving, zijn onder voorwaarden ook voor de fondsenwerving vrijgesteld. Het gaat hierbij met name om het vrijgesteld verzorgen en verplegen van in een inrichting opgenomen personen, jeugdwerk, dienstverlening aan (leden van) sportverenigingen, leveringen en diensten van sociale of culturele aard, onderwijsverstrekking, het verlenen van diensten aan leden van werkgeversorganisaties. Een voorwaarde voor toepassing van de fondsenwervingsvrijstelling is dat de omzet beneden twee drempelbedragen blijft, namelijk per jaar voor leveringen en voor diensten. Bij sportverenigingen geldt een drempelbedrag voor diensten van In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2013 werd voorgesteld het drempelbedrag voor diensten voor sportverenigingen te verhogen naar Deze verhoging heeft als doel bij te dragen aan een vermindering van de administratieve lasten van sportverenigingen. Tegelijk met de verhoging van de fondswervingsgrens wordt de huidige kantineregeling voor sportverenigingen ingetrokken. Zonnepanelen Het arrest Fuchs veroorzaakte eerder dit jaar veel opschudding (HvJ 20 juni 2013, C-219/12). In dit arrest oordeelde het Hof van Justitie dat de particulier Fuchs, die de met zijn zonnepanelen opgewekte energie leverde aan zijn energieleverancier en hiervoor een vergoeding/ een soort korting ontving, als btw-ondernemer moest worden aangemerkt. Lange tijd was onduidelijk hoe in Nederland met deze uitspraak zou worden omgegaan. Inmiddels heeft de Belastingdienst een en ander verduidelijkt (zie Antwoorden op vragen over zonnepanelen en ondernemerschap voor de btw, 8 november 2013). De Belastingdienst (her)bevestigt allereerst, dat een particulier die de met zijn zonnepanelen opgewekte energie levert aan de energieleverancier en hiervoor een vergoeding ontvangt, als btwondernemer wordt aangemerkt. Daarbij geldt in beginsel dat een ondernemer die wil verzoeken om teruggaaf van de btw die drukt op de aanschaf en de installatie van zonnepanelen zich als ondernemer moet hebben gemeld bij de Belastingdienst. Vanzelfsprekend staat daartegenover, dat de ondernemer ook btw moet berekenen over de vergoeding die hij voor de levering van energie ontvangt. Daarnaast moet er in de meeste gevallen btw worden voldaan over de stroom die via de zonnepanelen wordt opgewekt en rechtstreeks door de ondernemer in privé wordt gebruikt. In de toelichting van de Belastingdienst wordt vervolgens gewezen op een uitzondering, indien het per saldo te betalen btw-bedrag per jaar of minder is. In dit geval is de zogenoemde kleineondernemersregeling van toepassing. Er bestaat in deze situatie recht op teruggaaf van voorbelasting voorzover het terug te vragen bedrag aan voorbelasting boven het over de leveringen van energie te berekenen btw-bedrag uitkomt. In de Vragen en Antwoorden van de Belastingdienst is voorts opgemerkt dat een zonnepaneeleigenaar zich niet als ondernemer bij de Belastingdienst hoeft te melden, indien de voorbelasting op de aanschaf en de installatie over een kalenderjaar minder is dan

7 Btw voor personenalarmering beperkt vanaf 2014 In het Belastingplan 2014 is voorts een wijziging opgenomen van de vrijstelling voor personenalarmering. Ten aanzien van niet-winstbeogende bejaardenoorden en andere instellingen voor bejaardenzorg strekt de vrijstelling voor leveringen en diensten van sociale aard zich uit tot maatregelen die deze instellingen nemen om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Hieronder vallen nu ook alle personenalarmeringsdiensten. In het vervolg zal het aanbieden van personenalarmeringsdiensten alleen onder de vrijstelling vallen, wanneer het gaat om diensten die de instelling aan haar eigen bewoners verricht. Gewijzigde gang van zaken bij de elektronische btw-aangifte Met ingang van 1 januari 2014 wordt het gebruik van SBR (Standard Business Reporting) verplicht voor het doen van de btw-aangifte en de Opgaaf ICP in die gevallen waarin tot 2014 werd gewerkt met BAPI-certificaten. Het is raadzaam om tijdig de aanbieder van de BAPI-certificaten te benaderen om de overstap in werking te zetten. Daarbij zijn er twee situaties te onderscheiden: 1. Er is een BAPI-certificaat toegekend. In dit geval kan dit certificaat nog tot 1 juni 2014 worden gebruikt. 2. Er is een pincode toegekend. Deze pincode kan worden gebruikt tot 1 februari Een andere wijziging is voorts dat de Belastingdienst per 1 januari 2014 stopt met het uitreiken van aangiftebrieven voor de btw. Toekomstige standaard btw-aangifte binnen de EU? Op EU-niveau is overleg gestart over de invoering van een Europese btw-aangifte. De drijfveer is om het voor internationaal opererende bedrijven eenvoudiger te maken om btw-aangifte te doen. De standaardaangifte zal overigens ook na implementatie per lidstaat verschillend zijn. Volgens het huidige voorstel zou de gestandaardiseerde aangifte bestaan uit 5 verplichte boxen en 26 optionele boxen. Binnen de optionele boxen zullen de verschillende lidstaten de mogelijkheid behouden om een eigen aangifteformulier op te stellen. Gewijzigde EU-terminologie in de Wet OB Met ingang van 1 januari 2014 treedt de Fiscale verzamelwet 2013 in werking. Voor de btw bevat deze wet met onder meer een wijziging in de te gebruiken EU-terminologie. De voornaamste verandering is de wijziging van de term Gemeenschap in Unie. Deze aanpassing van EUterminologie was in de EU-regelgeving al veel eerder doorgevoerd, namelijk op 1 december 2009 in het Verdrag van Lissabon. 3. Tot besluit Met name in de sfeer van de levering en exploitatie van onroerende zaken zijn er vele wijzigingen in de btw-wetgeving te onderkennen. Deze hebben betrekking op transacties en niet zozeer op de btweindejaarsaangifte. Wel betreffen deze wijzigingen belangrijke aandachtspunten voor In de slotaangifte moeten de voornoemde vermelde correcties worden opgenomen. Grote wijzigingen ten opzichte van deze correcties zijn er in vergelijking met voorgaande jaren niet.

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 17-2013

BTW-nieuwtjes 17-2013 BTW-nieuwtjes 17-013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 06-7071710 KvK Arnhem 0913609 1. Nieuw vastgoedbesluit

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening drs. Klaas Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening Het rommelt in de btw-regelgeving ten aanzien van sportbeoefening, zowel voor wat

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/2560M Staatscourant 2011,

Nadere informatie

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod:

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod: BTW-nieuwtjes 4-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 In dit BTW-nieuwtje komen

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u?

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Dit is eerder bekendgemaakt in de Voorjaarsnota van 25 mei 2012

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Besluit van 11 juli 2012, Nr. BLKB 2012/639M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012 Special BTW-verhoging Per 1 oktober 2012 Gevolgen van de BTW verhoging per 1 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Facturering en aangifte 4 3. Doorlopende prestaties 4 4. Nieuwbouw/verbouwingen

Nadere informatie

BTW tips. Audit І Tax І Advisory

BTW tips. Audit І Tax І Advisory BTW tips Audit І Tax І Advisory Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Ondernemer 3 3. Onroerend goed 3 4. Vrijstelling 6 5. Aftrek voorbelasting 7 6. Teruggaaf BTW 10 7. Margeregeling/reisbureauregeling 11 8.

Nadere informatie

Verruiming btw-sportvrijstelling

Verruiming btw-sportvrijstelling omzetbelasting Verruiming btw-sportvrijstelling FISCAAL PRAKTIJKBLAD 2015-16 6 oktober 2015 De btw-sportvrijstelling voor sportverenigingen moet op termijn verruimd worden. Dit heeft de Staatssecretaris

Nadere informatie

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren Update BTW 11 november 2011 Carola van Vilsteren Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten Auto van de zaak Laatste aangifte 2011 BTW tips Casus Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-04-2014 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AWB-13_2856 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2015:2589, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI Inleiding

AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI Inleiding MEMO BTW & ZONNEPANELEN AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI 2014 1 Inleiding Door het HvJ EU is in de zaak Fuchs 1 geoordeeld dat een huiseigenaar btw-ondernemer

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. De gevolgen van het arrest van de Hoge Raad (HR 15 december 2017, 15/05937, ECLI:NL:HR:2017:3127) worden verwerkt

Nadere informatie

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21% als onderdeel van de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 10 januari 2014 nr. 09/01485 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 maart 2009, nr. 07/00372, betreffende

Nadere informatie

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Page 1 of 2 Zakelijk Btw Btw berekenen Hoe berekent u btw? Btw-tarief Overgangsregelingen 21% Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Het algemene

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wanneer doet u een suppletie omzetbelasting? Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Als dit bedrag meer dan 1.000 is, meldt u dit aan

Nadere informatie

Mr. Carola van Vilsteren-Maters Verhuur, met btw?

Mr. Carola van Vilsteren-Maters Verhuur, met btw? Mr. Carola van Vilsteren-Maters Verhuur, met btw? De verhuur van een onroerende zaak door een btw-ondernemer is op grond van art. 11, lid 1, onderdeel b, Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB 1968)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO MEMO INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO AAN : VOLGERS BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : 30 JUNI 2011 1 Inleiding Het is al jaren onrustig ten aanzien van de btw-aftrekcorrectie voor het

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Auteur: Mevrouw mr. J. Westerveld[1] Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik

Nadere informatie

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Privé gebruik auto BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Wijzigingen met betrekking tot de verwerking van het privé gebruik auto voor de BTW per 1 juli 2011. Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 14 januari 2014 www.bakertillyberk.nl Inhoudsopgave Introductie... 3 Privégebruik auto... 4 1. Woon-werkverkeer...4 2. Werkelijk gebruik...5 3. Alleen zakelijk

Nadere informatie

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur?

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Onlangs heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting heeft opgelegd,

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met het RB-BTW-Specialistennetwerk.

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met het RB-BTW-Specialistennetwerk. Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Btw. Intermediairdagen.nl

Btw. Intermediairdagen.nl Intermediairdagen 2013 Btw Onderwerpen - Administratief - Onderwijsvrijstelling - Actuele ontwikkelingen - Vouchers Btw Administratief Mededelingen Administratieve wijzigingen Teruggaaf van Btw bij oninbare

Nadere informatie

Wij gaan gewoon door!

Wij gaan gewoon door! BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 1 maart 2010 Wij gaan gewoon door! Nu ja, zo gewoon is dat eigenlijk niet. Het zal u zijn opgevallen, ons kabinet is er bijvoorbeeld mee opgehouden.

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wat is een suppletie omzetbelasting? Hebt u dit jaar of de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan moet u uw btw-aangifte

Nadere informatie

Omzetbelasting II -- Deel 2

Omzetbelasting II -- Deel 2 belasting les 3 programma Aftrek voorbelasting hoofdregels aftrek voorbelasting herzieningsregels BUA privégebruik auto kantineverstrekkingen 1 Aftrek voorbelasting 1 van 2 In art. 15 vinden wij welke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23123 23 december 2011 Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA 20 december 2011 Nr. BLKB 2011/2560M

Nadere informatie

Actualiteiten btw en overdrachtsbelasting

Actualiteiten btw en overdrachtsbelasting Actualiteiten btw en overdrachtsbelasting Mr. Henk de Kat Bouw- en vastgoedcursus Slot Zeist 11 juni 2015 Programma BTW: Leegstand gebouw Verbouwing / btw-aftrek Overdracht gebouw aan derde/ in de plaats

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS BTW 2010

EINDEJAARSTIPS BTW 2010 EINDEJAARSTIPS BTW INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 MELD VERBREKING/WIJZIGING FISCALE EENHEID BTW 3 ONROEREND GOED 4 BELASTE LEVERING 4 BELASTE VERHUUR 4 HERZIENING AFTREK BIJ LEEGSTAND 4 AFTREK VOORBELASTING

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen

Stimuleringsmaatregelen BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 2 september 2010 Stimuleringsmaatregelen Op 30 augustus jl. is bekend geworden dat er op verzoek vanuit de Tweede Kamer maatregelen worden genomen

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE Datum: 5 september 2012 Onderwerp: Tariefsverhoging BTW Inleiding Onderdeel van het zogenaamde Lenteakkoord (of Kunduzakkoord ) is een verhoging

Nadere informatie

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl BTW en Zonnepanelen De Omzetbelasting ziet iemand als ondernemer (en dus BTW-plichtig) op het moment dat hij duurzaam

Nadere informatie

De schijnbaar oneindige discussie over bouwterreinen

De schijnbaar oneindige discussie over bouwterreinen Begraafplaatsen Recent heeft rechtbank Den Haag een beslissing genomen over de behandeling van gemeentelijke begraafplaatsen voor het BTW-compensatiefonds. De rechtbank hanteert daarvoor een bijzondere

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper 13.02.16 Zonnepanelen op uw woning Vraag de btw terug! whitepaper In dit whitepaper: Het Europese Hof heeft bepaald dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer.

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

Op een set panelen van circa is uw voordeel 740 (zie het voorbeeld verderop genoemd.

Op een set panelen van circa is uw voordeel 740 (zie het voorbeeld verderop genoemd. Gooiland 2 1948 RC Beverwijk www.greenwhat.nl info@greenwhat.nl BTW en onze particuliere GreenWhat klant Sinds november 2013 is het mogelijk voor de particulier de BTW terug te krijgen van het aangeschafte

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper Zonnepanelen op uw woning Vraag de btw terug! 13.02.16 whitepaper In dit whitepaper: Als particulier met zonnepanelen kunt u de btw met betrekking tot uw zonnepanelen terugvragen. In dit whitepaper leest

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987 GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN BELASTINGKAMER UITSPRAAK Nr. 208/86 10 april 1987 Uitspraak (na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 januari 1986, nr. 23.254) van bet Gerechtshof te

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35894 23 december 2013 Omzetbelasting. Fondswerving en kantines 18 december 2013 Nr. BLKB 2013/2001M Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

Afschaffing btwintegratielevering 19 september 2013 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc.

Afschaffing btwintegratielevering 19 september 2013 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc. www.pwc.nl Afschaffing btwintegratielevering 19 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc. : achtergrond Voor de heffing van btw is het voor btw-ondernemers vanuit btw-perspectief door de integratielevering

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER 2016 9.00-11.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale aspecten van de onderneming B / 6 Vraag 1 2016 NGO-ENS

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Btw; never a dull moment!

Btw; never a dull moment! Btw; never a dull moment! Dr. Redmar Wolf 1 24 De btw (en onze nationale variant: de omzetbelasting) is uw belangstelling meer dan waard. Deze op EU-niveau alle EU-lidstaten een belangrijke - zo niet belangrijkste

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 INLEIDING

EINDEJAARSTIPS 2015 INLEIDING EINDEJAARSTIPS 2015 INLEIDING Het jaar 2016 is in aantocht. Dit betekent dat de btw-aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2015 weer ingediend moet worden. BTW-PLAZA wil u hierbij helpen door aan

Nadere informatie

Vastgoedsector bespaart geld met deze fiscale nieuwjaartips :33

Vastgoedsector bespaart geld met deze fiscale nieuwjaartips :33 Vastgoedsector bespaart geld met deze fiscale nieuwjaartips 02-01-2014 10:33 Het jaar 2014 is van start gegaan. Dit betekent dat de btw-aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2013 binnenkort moet

Nadere informatie

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 1 Inleiding / 11 2 Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 2.1 Levering aan een btw-plichtige ondernemer / 14 2.1.1 Voorwaarde 1: vervoer naar een andere lidstaat / 15 2.1.2 Afhaaltransacties

Nadere informatie

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl Raadsvoorstel Vergadering : 23 april 2013 Nummer : Raad 2013/023 Datum voorstel : 26 maart 2013 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp Soort voorstel : P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

De gemeente is opdrachtgever, maar is zij ook de afnemer van de prestatie?

De gemeente is opdrachtgever, maar is zij ook de afnemer van de prestatie? De gemeente is opdrachtgever, maar is zij ook de afnemer van de prestatie? Deze vraag houdt menige gemeente bezig. Als opdrachtgever ontvangt zij weliswaar een factuur, maar alleen als afnemer van de prestatie

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Btw-nieuwsbrief 29 december 2011 Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Inhoudsopgave Introductie 3 1. Privégebruik auto 3 2. BUA 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. Vaak is het voordelig om de

Nadere informatie

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486)

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV Zonnig BTW-nieuws Omzetbelasting op zonnepanelen Op 20 juni 2013 heeft de hoogste Europese rechter een arrest gewezen, waarin is beslist dat eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding de

Nadere informatie

Inhoud WHITEPAPER. Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar. Ondernemend, net als u

Inhoud WHITEPAPER. Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar. Ondernemend, net als u 2016 WHITEPAPER Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA) Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar Inhoud Inleiding p. 2 Relatiegeschenken en andere giften p. 2 Verstrekkingen

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. In sommige situaties is het

Nadere informatie

Vraag 1: Antwoord 1: Vraag 2:

Vraag 1: Antwoord 1: Vraag 2: Veelgestelde vragen en antwoorden over de btw-vrijstelling voor het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die geschikt en noodzakelijk zijn voor sportbeoefening. Vraag 1: Is

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de BTW Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan heeft u te maken met bepaalde BTW-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Algemeen Met ingang van 1 juli 2011 is de regelgeving met betrekking tot de bepaling van de verschuldigde BTW voor privé gebruik van een auto ingrijpe

Algemeen Met ingang van 1 juli 2011 is de regelgeving met betrekking tot de bepaling van de verschuldigde BTW voor privé gebruik van een auto ingrijpe 2 mei 2017 BTW-nieuwtje 3: Hoge Raad geeft duidelijkheid over BTW privé gebruik auto Hoge Raad geeft duidelijkheid over BTW privé gebruik auto Na lang wachten heeft de Hoge Raad op 21 april 2017 uitspraak

Nadere informatie

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN WORKSHOP BTW EN BOUW (INCLUSIEF TARIEFSWIJZIGING) Op 1 maart 2013 is een tijdelijke maatregel van kracht geworden voor renovatie- en herstelwerkzaamheden aan woningen. In deze workshop wordt aandacht besteed

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie