Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A."

Transcriptie

1 Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst Auteur: Drs. J.A. Bult FB MFP[1] Al jarenlang is de belastingheffing op de auto van de zaak onderwerp van discussie in politiek Den Haag. De regeling is al menigmaal aangepast. Bekend is het kwartje van Kok onder Kabinet Lubbers III (1991), waarmee tekorten op de rijksbegroting moesten worden teruggedrongen. Door staatssecretaris Weekers van Financiën werd in de zomer van 2011 de zoveelste wetswijziging aangekondigd in de belastingheffing op personenauto s via een afzonderlijk wetsvoorstel. Er is veel kritiek geweest op al deze wijzigingen. Met name de inperking van de faciliteiten op (zeer) zuinige auto s heeft tot een storm van kritiek geleid. Dit is niet verwonderlijk in tijden waarin vergroening zich mag verheugen op een steeds breder maatschappelijk draagvlak. Daarnaast zal de zoveelste wijziging in de regelgeving het vertrouwen in de wetgever ook niet ten goede komen. In deze bijdrage wordt op hoofdlijnen de personenauto van de IB-ondernemer besproken alsmede enkele aspecten die voor de dga van belang zijn. Zowel de inkomstenbelasting als de omzetbelasting komen aan de orde. Bijzondere regelingen aangaande oldtimers en de bestelbus vallen buiten het kader van dit artikel. De stand van de wetgeving en jurisprudentie medio april 2012 is leidend. Daar waar gesproken wordt van auto van de zaak wordt bedoeld de auto die behoort tot het ondernemingsvermogen voor de inkomstenbelasting en/of omzetbelasting. Regeling in de Wet Inkomstenbelasting 2001 Wanneer een zakelijke auto ook gebruikt wordt voor privédoeleinden, heeft men te maken met een forfaitaire bijtelling.[2] Deze bijtelling wordt door menig belastingplichtige verguisd en is niet aan de orde indien men aantoonbaar minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. Velen pogen een privégebruik van minder dan 500 km per jaar aan te tonen door een sluitende rittenadministratie, maar veel van deze pogingen stranden echter in schoonheid. Het blijkt in de praktijk toch te veel administratief gedoe. Het is onvermijdelijk dat belastingplichtigen en hun adviseurs zoeken naar creatieve oplossingen. Tot de verbeelding spreekt het voorbeeld waar de dga (enig aandeelhouder) een riant inkomen genoot en aan zijn vrouw een bescheiden salaris werd toegekend voor een parttime dienstbetrekking. Als secundaire arbeidsvoorwaarde werd daarnaast een zeer luxe auto van de zaak aan haar ter beschikking gesteld. Creatief, maar fiscaal natuurlijk niet houdbaar. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden waarin adviseurs de belastingdruk op de auto van de zaak trachten te matigen. Het is een hardnekkig misverstand dat in de bewijsvoering een sluitende rittenadministratie als eis wordt gesteld. Omdat in het fiscale recht de vrije bewijsleer geldt, kan het tegenbewijs ook op een andere manier blijken. In de volgende omstandigheden kan er sprake zijn van geaccepteerd tegenbewijs: het niet verzekerd zijn van de auto bij privégebruik, het stallen van de auto na afloop van de werktijd op een afgesloten bedrijfsterrein en de omstandigheid dat de auto niet geschikt is voor privégebruik vanwege bijvoorbeeld vetvlekken op de bekleding of de aard van de auto. Naast het zakelijke gebruik van een auto kan men ook een andere auto aanschaffen c.q. gebruiken voor het privégebruik. Een bekend voorbeeld is de oldtimer waarvan de aanschaf en gebruik op zichzelf onvoldoende tegenbewijs vormen, maar natuurlijk wel gewicht in de schaal leggen. Het tegenbewijs mag zelfs mondeling geleverd worden. In het besluit van 9 april 2004 staat een aantal praktische voorbeelden opgesomd van - 1 -

2 aanvaardbaar en niet aanvaardbaar bewijs.[3] Het is overigens zo dat woon-werkverkeer als zakelijke kilometers worden aangemerkt, ook als de rit wordt gebruikt om thuis te lunchen.[4], [5] Het kan voorkomen dat slechts een deel van het jaar de auto ter beschikking staat. Het aantal privékilometers moet dan herleid worden tot een volledig jaar.[6] Stel dat de auto op 1 november ter beschikking staat en in de maanden november en december wordt 200 kilometer privé gereden. Het herleide aantal kilometers in dat jaar is dan 12/2 x 200 = Stel dat de cataloguswaarde bedraagt, dan moet de bijtelling (zeg 25%) tijdsevenredig worden bepaald en bedraagt deze 2/12 x 25% x = De grondslag voor de bijtelling is de cataloguswaarde van de auto. De cataloguswaarde is de prijs inclusief btw en bpm zoals vermeld in de Nederlandse catalogus van het jaar waarin de auto is gefabriceerd.[7] De buitenlandse cataloguswaarde doet niet terzake. Van auto s die na 1 januari 2010 op naam zijn gesteld is de cataloguswaarde ook op te vragen bij het RDW. Met ingang van 1 juli 2006 blijven accessoires aan een auto die niet door de fabrikant of importeur zijn aangebracht, buiten de heffingsmaatstaf voor de BPM. Eventuele later aangebrachte accessoires beïnvloeden de grondslag voor de autokostenfictie derhalve niet.[8] De aldus berekende bijtelling kan hoger zijn dan de werkelijke kosten die een ondernemer maakt voor de betreffende auto. Dit zal zich met name voordoen bij auto s waarop al is afgeschreven. In dat geval mag de bijtelling gemaximeerd worden tot deze werkelijke kosten. De bijtelling wordt in dat geval gemaximeerd tot het bedrag dat als autokosten ten laste van de winst is gebracht. Het gaat hierbij om alle (overige) kosten die op deze auto betrekking hebben, zoals brandstofkosten, verzekeringspremies, onderhoudskosten, de kosten van de aanschaf van winterbanden, maar ook een boekverlies.[9] De regeling wordt niet als praktisch ervaren en is gevoelig voor manipulatie. Dat de wetgever daar ook oog voor heeft, blijkt wel uit het feit dat onderzoek is ingesteld waaruit is gebleken dat 30% van de werknemers met een verklaring geen privégebruik auto van de zaak toch regelmatig de 500 km-grens overschreed. Deze problematiek heeft zelfs de landelijke tv gehaald. Spraakmakend zijn de controles op zondag bij de pretparken en meubelboulevards. Steeds meer mensen trekken deze verklaring in en het aantal rijders dat te maken kreeg met het autokostenforfait steeg van in 2009 naar in 2010.[10] Voor werknemers is de autokostenfictie in de loonbelasting terechtgekomen en hiermee is de werkgever inhoudingsplichtig geworden. Indien achteraf is gebleken dat ten onrechte de verklaring privégebruik is afgegeven en de werkgever wist van deze situatie, zal worden nageheven van de werkgever i.c. de inhoudingsplichtige.[11] Verlaagd percentage bijtelling Als men er niet in slaagt te bewijzen dat er minder dan 500 km per jaar privé wordt gereden, is er sprake van de bekende bijtelling. De hoogte van het bijtellingspercentage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Hoe schoner de auto, hoe lager het percentage bijtelling. Tabel 1 illustreert hoe de CO2-eisen toenemen

3 Tabel benzine 14% < 111 < 103 < 96 < 89 < 83 20% % > 140 > 132 > 124 > 117 > 110 diesel 14% < 96 < 92 < 89 < 86 < 83 20% % > 116 > 114 > 112 > 111 > 110 Het percentage bijtelling wordt bepaald op het moment dat de auto voor het eerst op naam is gesteld. Vanaf dat moment is het dan geldende percentage voor zestig maanden van kracht, ook al zijn de CO2-grenzen tussentijds aangescherpt. Uit tabel 1 blijkt dat de CO2-grenzen worden aangescherpt. Auto s die na 1 juli 2012 op naam worden gesteld vallen mogelijk onder een hoger percentage bijtelling. Het kan dus aantrekkelijk zijn om voor 1 juli 2012 een (nieuwe) auto zakelijk aan te schaffen. Eigen bijdrage In tijden van bezuinigingen komt het steeds vaker voor dat het ter beschikking stellen van een auto van de zaak gepaard gaat met een eigen bijdrage door de werknemer. Deze eigen bijdrage voor privégebruik komt in mindering op het autokostenforfait. Indien de bijdrage geen betrekking heeft op het privégebruik, maar bijvoorbeeld op het feit dat de werknemer een duurdere leaseauto wil rijden, is deze eigen bijdrage niet aftrekbaar.[12] Wanneer en voor zover de eigen bijdrage hoger is dan de bijtelling, is deze niet aftrekbaar. De bijtelling kan niet lager zijn dan nihil. Dat is ook het geval als er geen bijtelling is en de ondernemer als privépersoon een vergoeding betaalt voor het zakelijke gebruik.[13] De eigen bijdrage wordt ook wel ingezet als financieel planningsinstrument bij de dga: verhoging van het salaris met het bedrag van de eigen bijdrage leidde tot een hogere pensioengrondslag, terwijl de (aftrekbare) eigen bijdrage niet leidde tot verlaging hiervan. De belastingdruk in box 1 bleef in deze opzet gelijk. Auto van de zaak of auto privé? De vraag of de auto voor de inkomstenbelasting beter tot het ondernemingsvermogen of tot het privévermogen gerekend moet worden, is niet eenvoudig te beantwoorden. Indien de totale autokosten hoger zijn dan het forfait, zal het in de regel gunstiger zijn de auto zakelijk aan te schaffen. Met name de afschrijvingskosten zullen hierop van invloed zijn. Als vuistregel wordt bij een nieuw aangeschafte auto wel eens gehanteerd dat de eerste drie jaren de auto tot het ondernemingsvermogen moet worden gerekend, daarna kan de auto naar privé. Auto s met een bijtellingspercentage van 14% kennen natuurlijk een ander omslagpunt dan auto s met een bijtellingspercentage van 25%. In voorbeeld 1 is bij gelijkblijvende variabelen de conclusie dat de auto zakelijk rijden voordeliger is. Auto s met een lager autokostenforfait kennen doorgaans ook een lagere kostenstructuur. Indien een sluitende rittenadministratie wordt bijgehouden waaruit een privégebruik blijkt van minder dan 500 km per jaar (en er dus géén autokostenforfait van toepassing is), is het bijna altijd aanzienlijk voordeliger de auto tot het ondernemingsvermogen te rekenen. Let hierbij nog op het volgende. Er wordt in de praktijk wel eens vergeten rekening te houden met de kosten van het alternatieve vervoer. Immers, privé zal er meestal toch ook een auto gereden moeten worden? - 3 -

4 Daarnaast zullen ook de neveneffecten in beeld gebracht moeten worden van een hogere of juist lagere winst. De hoogte van het inkomen in box 1 is van invloed op de hoogte van het fiscale voordeel van aftrekposten zoals bijvoorbeeld de persoonsgebonden aftrek en hypotheekrente. Tot 1 januari 2012 was het zo dat een lagere winst leidde tot een hogere zelfstandigenaftrek.[14] Vanaf 1 januari is de hoogte van de zelfstandigenaftrek niet meer gekoppeld aan het winstniveau en betreft een vast bedrag van Tot slot zou nog het rente-effect berekend moeten worden. Met andere woorden: wat zijn de kosten van het geïnvesteerde vermogen? (eigen vermogen en/of vreemd vermogen). Het voert buiten het kader van dit schrijven om de financieringsaspecten zoals bijvoorbeeld lease aan de orde te stellen. Voorbeeld 1 De totale autokosten bedragen Dit betreft de jaarlijkse afschrijving, verzekeringskosten en brandstofkosten. De cataloguswaarde bedraagt De auto wordt meer dan 500 km per jaar gebruikt. In het voorbeeld is het voordeliger de auto privé aan te schaffen en de zakelijke kilometers ( km) à 0,19 per km ten laste van de winst te brengen. Auto van de zaak IB Totale autokosten af: Autokostenforfait (max totale kosten) Bedrag ten laste van de winst Auto privé Vergoeding zakelijke en woonwerkkilometers Bedrag ten laste van de winst Verschil per jaar 416 Verschil over de geschatte gebruiksduur Conclusie: auto privé voordeliger Regeling in de wet op de omzetbelasting Het is mogelijk dat er voor de auto een andere etikettering plaatsvindt voor de omzetbelasting dan voor de inkomstenbelasting. De auto kan voor beide belastingwetten als zakelijk worden aangemerkt of voor slechts één van beiden. Het feit dat er op de auto wordt afgeschreven betekent niet dat de auto voor de omzetbelasting ook zakelijk vermogen is. De ondernemer zal dus tweemaal een keuze uit moeten brengen aangaande de fiscale etikettering van de auto. Indien de auto tot het ondernemingsvermogen voor de omzetbelasting wordt gerekend, is de btw op aanschaf en de btw begrepen in de kosten voor het gebruik zoals onderhoud en brandstof eveneens aftrekbaar. De auto dient dan wel gebruikt te worden voor belaste prestaties. Zo zal een arts wiens prestaties zijn vrijgesteld[15], geen recht hebben op aftrek van de btw. In beide wetten kennen we een correctiemechanisme om privégebruik te belasten. In de Wet op de inkomstenbelasting betreft het het eerder genoemde autokostenforfait. In de Wet op de omzetbelasting is de systematiek per 1 juli 2011 gewijzigd en is de koppeling met het autokostenforfait in de inkomstenbelasting losgelaten

5 Heffing over privégebruik Indien een zakelijke auto ook privé wordt gebruikt, wordt dit privégebruik belast. Een particulier kan de autokosten en btw immers ook niet in aftrek brengen. De mogelijkheid om het privégebruik van de auto te belasten heeft een wettelijke basis.[16] De vergoeding waarover btw is verschuldigd is gesteld op de kosten voor het werkelijke privégebruik[17], waarbij woon-werkverkeer als privégebruik kwalificeert. In het uitzonderlijke geval dat privégebruik wordt gerechtvaardigd door zakelijke motieven, zal dit als zakelijk gebruik worden aangemerkt.[18] De kosten voor het gebruik van de auto bestaan naast de gebruikskosten zoals onderhoudskosten en brandstofkosten, ook uit de aanschafkosten. Deze kosten worden voor het kalenderjaar waarin de auto in gebruik is genomen en de vier daarop volgende jaren, jaarlijks voor 1/5 meegenomen. Na een periode van vijf jaar worden de aanschafkosten op nihil gesteld en heeft de correctie alleen betrekking op de kosten van het gebruik en onderhoud. Voorbeeld 2 Een ondernemer heeft op 1 juli 2011 een nieuwe auto aangeschaft en de btw volledig in aftrek genomen. De aanschafprijs van de auto inclusief bpm maar exclusief btw bedraagt Met deze auto heeft hij 5000 km privé gereden. De teller staat ultimo 2011 op km. Het werkelijke privégebruik van de auto bedraagt 25% (5000/20000 x 100%). De volgende kosten zijn gemaakt: aanschafkosten 8000; brandstof 1800; aanschaf set winterbanden 1000; totale kosten excl. btw Aan het privégebruik is toe te rekenen 25%. Dat betekent dat over een bedrag van 2700 (25% x ) 19% btw verschuldigd is, te weten 513. Dit bedrag moet op de btwaangifte over het laatste tijdvak van 2011 worden opgenomen en uiteraard ook worden voldaan. In dit voorbeeld wordt de aanname gedaan dat de omvang van het privégebruik bekend is. Met andere woorden, er is een kilometeradministratie bijgehouden. In deze kilometeradministratie zullen maximaal vier soorten fiscale ritten bijgehouden moeten worden: woon-werkverkeer, privéritten, ritten voor zakelijk belast gebruik en ritten voor zakelijk vrijgesteld gebruik. Het is niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld een assurantietussenpersoon in de praktijk ook daadwerkelijk al dit soort ritten maakt. Voor wat betreft het woon-werkverkeer is nog een nuance op zijn plaats. Heen- en terugreizen naar andere plaatsen dan de vaste werkplaats zijn voor de btw geen woon-werkverkeer. Indien bijvoorbeeld een bouwvakker naar en van de (tijdelijke) bouwplaats rijdt, is deze rit geen woon-werkverkeer.[19] Het kan ook voorkomen dat een ondernemer alleen maar woonwerkverkeer heeft. In dat geval hoeft geen kilometeradministratie bijgehouden te worden. Indien men daarnaast ook niet de frequentie bijhoudt van het woon-werkverkeer, kan worden uitgegaan van een vast aantal werkdagen van 214 per jaar

6 Voorbeeld 3 Een ondernemer heeft op 1 juli 2011 een nieuwe auto aangeschaft. Deze auto wordt uitsluitend voor (belaste) zakelijke doeleinden gebruikt naast het woon-werkverkeer. De dagelijkse afstand woon-werk bedraagt 40 km. De frequentie van het woon-werkverkeer is niet bijgehouden. Ultimo 2011 staat de teller op km. Het privégebruik kan als volgt worden bepaald: 107 (214:2) x 40 = 4280 km. Aan het einde van het jaar zal de heffing over het privégebruik als volgt worden vastgesteld: 19% btw x 21,40% (4.280 : ) x de autokosten (zie voorbeeld 1). Er is weinig verbeelding voor nodig om te bedenken dat deze regeling in voorkomende gevallen ver afstaat van een praktische benadering. Vaak wordt er helemaal geen kilometeradministratie bijgehouden, laat staan een specificatie naar het soort fiscale rit. De staatssecretaris heeft dit ingezien en biedt de mogelijkheid van een forfaitaire bepaling ter vaststelling van het privégebruik als geen rittenadministratie is bijgehouden.[20] De regeling is betrekkelijk eenvoudig. Volstaan kan worden met afdracht van 2,7% over de catalogusprijs inclusief bpm en btw. Indien de auto slechts een deel van het jaar ter beschikking staat, mag dit percentage tijdsevenredig toegepast worden. Voorbeeld 4 De catalogusprijs van de auto incl. btw en bpm bedraagt De auto wordt ook privé gebruikt en er is geen rittenadministratie. De correctie voor privégebruik wordt als volgt bepaald: 2,7% x x 50% (het betreft in dit voorbeeld een half jaar) = 607,50. Dit bedrag moet op aangifte worden voldaan. Indien de auto is aangeschaft zonder dat de btw op aanschaf in aftrek kon worden genomen, bedraagt het forfait 1,5%. De verlaging met 1,2% is een compensatie voor de afschrijving. Eigen bijdrage Het geven van gelegenheid tot privévervoer is een dienst van de ondernemer waarover btw verschuldigd is. Echter, dit privégebruik kan slechts belast worden indien er geen of een symbolische vergoeding wordt betaald voor het eigen gebruik. Als de vergoeding voor het privégebruik lager is dan de normale waarde van dit gebruik, is btw verschuldigd over deze normale waarde.[21] Onder normale waarde moet worden verstaan wat voor een vergelijkbare dienst betaald moet worden of indien geen prijs voorhanden is, de gemaakte uitgaven.[22] Het is naar mijn mening niet duidelijk hoe moet worden vastgesteld of de hoogte van de eigen bijdrage zakelijk is. De belastingdienst stelt dat deze niet zakelijk is als deze niet kostendekkend is. Wanneer in de markt voor soortgelijke diensten een lagere vergoeding wordt betaald, is sprake van een zakelijke vergoeding.[23] De staatssecretaris keurt goed dat, als de vergoeding gelijk is aan of lager dan de normale waarde (lees: kostendekkend is), niet periodiek 19% btw op aangifte afgedragen hoeft te worden over de eigen bijdrage. In dit geval kan volstaan worden met de aangifte en voldoening van 2,7% over de cataloguswaarde van de auto. Deze aangifte dient gedaan te worden met de laatste btw-aangifte van het kalenderjaar. De positie van de dga Het Hof van Justitie heeft op 18 oktober 2007 beslist dat een dga geen ondernemer is voor de werkzaamheden die hij verricht ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst[24], maar een werknemer. De dga kan wel ondernemer zijn uit hoofde van andere werkzaamheden, maar - 6 -

7 deze situatie zal in de praktijk niet veel voorkomen. Voor de goede orde: de ondernemer in box 1 is meestal tevens ondernemer voor de Wet op de omzetbelasting. De status van personeelslid betekent dat de dga (de natuurlijke persoon aandeelhouder) niet in aanmerking kan komen voor (gedeeltelijke) aftrek van btw voor goederen die hij zowel zakelijk als privé gebruikt zoals bijvoorbeeld een auto. Daarnaast moest de BV tot 1 juli 2011 rekening houden met de aftrekcorrecties in het Besluit uitsluiting aftrek (BUA)[25] indien de ter beschikking gestelde auto ook privé werd gebruikt. De dga gebruikt de auto dan bijvoorbeeld voor de reis naar de wintersportbestemming. Vanaf 1 juli 2011 kan de volledige btw in aftrek worden genomen door de BV als jaarlijks 2,7% van de catalogusprijs wordt voldaan op de laatste btw-aangifte van het kalenderjaar.[26] Voorbeeld 5 Assurantiekantoor Y BV stelt op 1 oktober 2011 een auto ter beschikking aan de dga. De dga gebruikt de auto voor privédoeleinden en hij houdt geen rittenadministratie bij. De omzet van het kantoor bestaat voor 40% uit vrijgestelde prestaties (bemiddeling in verzekeringen) en voor 60% uit belaste prestaties (adviesdiensten). Y BV kan de btw op aanschaf en gebruik derhalve slechts voor 60% in aftrek brengen. De catalogusprijs van de auto incl. btw en bpm bedraagt Wegens het privégebruik is Y BV verschuldigd aan btw: 60% x 3/12 x 2,7% x = 162. Auto van de zaak of privé? Indien de auto tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend, kan als er sprake is van belast gebruik, alle btw op de verbruikskosten zoals brandstof en onderhoud in aftrek worden genomen. Als deze btw hoger is dan de jaarlijkse correctie voor privégebruik, is het meestal voordeliger de auto te rekenen tot het ondernemingsvermogen. Indien de auto met btw is geleverd, kan ook de btw op aanschaf in aftrek worden genomen. Bij verkoop zal btw afgedragen moeten worden over de (lagere) verkoopprijs. Er is immers afgeschreven op de auto. De btw over de afschrijving is dan verdiend. Of het daadwerkelijk voordelig is om de auto te rekenen tot het ondernemingsvermogen, zal per geval bekeken moeten worden. Het lastige hierbij is dat men een prognose moet maken voor toekomstig gebruik en kosten. Diverse scenario s dienen in beeld gebracht te worden. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een assurantie intermediair steeds meer belaste omzet genereert en steeds minder vrijgestelde (provisie) omzet. In de tijd zal dan steeds meer btw in aftrek genomen kunnen worden. Indien het verschil tussen zakelijk en privé heel erg klein is, zou gekozen kunnen worden om de auto tot het privévermogen te rekenen. Dat scheelt administratieve lasten. Toekomstige wetswijzigingen? Ten tijde van het schrijven van dit artikel komen ook de eerste gelekte berichten aangaande het Lenteakkoord naar buiten. In dit zogenoemde Lenteakkoord wordt volgens de laatste berichtgeving woon-werkverkeer voor de inkomstenbelasting als privégebruik aangemerkt. Ondanks dat de 500 km-grens blijft bestaan, zal dit voor de meeste werknemers weinig soelaas bieden. Immers, het woon-werkverkeer zal op jaarbasis bijna altijd meer dan 500 km bedragen. Daarnaast zal volgens deze berichtgeving de onbelaste kilometervergoeding van 0,19 per kilometer verdwijnen. Het omslagpunt tussen de auto zakelijk rijden of privé rijden zal, indien de onbelaste kilometervergoeding daadwerkelijk wordt afgeschaft, veranderen. Het is uit de praktijk een bekend gegeven dat, indien men een auto van de zaak rijdt en te - 7 -

8 maken heeft met het jaarlijkse autokostenforfait, er vaak geen (financiële) stimulans meer is op matiging van het privégebruik. De hoogte van het autokostenforfait neemt immers niet toe naarmate het aantal privékilometers toeneemt. Aan werknemers met een auto van de zaak wordt daarom een soort van bonus/malus leasebudget voorgesteld.[27] In dit voorstel wordt de werknemer middels een variabele kostenvergoeding gestimuleerd om minder en zuiniger te gaan rijden of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Maakt de werknemer minder kosten, dan krijgt hij het overschot als bonus uitgekeerd. Werknemers zonder auto van de zaak krijgen in het voorstel een persoonlijk mobiliteitsbudget. Bovenstaande voorstellen worden momenteel door het Ministerie van Financiën nader bestudeerd. In het Lenteakkoord wordt tevens voorgesteld de btw te verhogen naar 21%. Omdat de zakelijke autorijder enerzijds de btw in aftrek kan nemen over aanschaf en kosten en anderzijds btw verschuldigd is over het privégebruik, zal het effect van deze verhoging op de keuze om de auto zakelijk of privé te rijden m.i. niet groot zijn. Het zijn min of meer communicerende vaten. Conclusie Autorijden zal in de toekomst niet goedkoper worden. Mobiliteit krijgt een geheel andere dimensie als de kosten hiervan blijven toenemen. De meest verkochte auto in 2011 was de Volkswagen Polo Blue Motion. Toeval? Een toegenomen milieubewustzijn, steeds hogere brandstofprijzen, een overheid die middels fiscale regelgeving gedrag probeert te sturen en zeker ook het effect van de crisis hebben steeds meer invloed op de keuze voor een bepaald type auto. Maar gaan we ook minder rijden? Het blijkt dat een stijging van de brandstofprijzen met 12% op lange termijn slechts leidt tot een daling van het aantal kilometers met 2,5%.[28] De fiscale regelgeving met betrekking tot de auto is al jaren sterk in beweging. Dat maakt het lastig om reeds nu keuzes te maken voor een langere periode. Flexibiliteit is daarom belangrijk, zoals bijvoorbeeld korte flexibele leasecontracten in plaats van standaardcontracten met een looptijd van doorgaans drie jaar of een bepaald kilometrage. De ondernemer zal daarnaast ook zijn contract met de fiscus op moeten stellen: de auto tot het ondernemingsvermogen rekenen of niet? Zowaar geen gemakkelijke keuze. Een calculatie voor zowel de omzetbelasting als de inkomstenbelasting kan de beslissing hieromtrent ondersteunen. Hier is een mooie taak weggelegd voor diens financieel adviseur. Keuzes worden uiteraard gemaakt op basis van de huidige wetgeving en omstandigheden. Maar deze kunnen veranderen en laten zich niet altijd prognosticeren. Winstgevendheid kan tegenvallen of juist meevallen, regelgeving kan wijzigen en brandstofprijzen veren mee met het mondiale politieke sentiment. De voorgestelde wetswijzigingen in het Lenteakkoord zullen het rijden van een auto van de zaak in ieder geval niet goedkoper maken. Met zoveel onzekere factoren dringt zich de vergelijking op tussen een autobezitter en een belegger. In het verleden gemaakte afspraken bieden geen garantie voor de toekomst. Het is maar dat u het weet. Voetnoot [1] [2] [3] is partner bij Argues BV, belastingadviseurs en financieel planners. Art Wet IB

9 Besluit 9 april 2004, nr. CPP2004/19M. [4] Hof Arnhem, 2 november 2010 nr. 09/00303, NTFR 2010/205. [5] Hoge Raad, 11 november 2011, LJN BU3782. [6] Besluit van 30 januari 2002, nr. DGB2001/1744M. [7] Besluit van 12 december 2002, nr. RTB2000/3235M. [8] Besluit van 31 oktober 2006, nr. CPP2006/1991M. [9] HR 17 maart 1993, nr , BNB 1993/166. [10] Ministerie van Financiën, [11] Art. 13bis, zestiende lid, Wet LB [12] Besluit 25 februari 2004, nr. CPP2003/588M. [13] HR 17 april 1996, nr , BNB 1996/197. [14] Art Wet IB [15] Art. 11, eerste lid, onderdeel g, Wet OB [16] Art. 4, tweede lid, onderdeel a en b, Wet OB [17] Art. 8, zevende lid, Wet OB [18] HvJ EG 16 oktober 1997, C-285/95 Julius Fillibeck. [19] Besluit 20 december 2011, nr. 2011/2560M. [20] Besluit 20 december 2011, nr. 2011/2560M. [21] Art. 80 BTW-richtlijn. [22] Art. 72 BTW-richtlijn. [23] HvJ EG 29 mei 1997, nr. C 63/96. [24] HvJ EG 18 oktober 2007, nr. C-355/06 vd Steen. [25] Art. 16 Wet OB 1968 jo. art. 1, eerste lid, onderdeel c, BUA. [26] Besluit 20 december 2011, nr. 2011/2560M. [27] MvF , nr. DB/201213u, aanhangselnr [28] - 9 -

10 Ministerie van I&M, 'Over brandstofprijzen en mobiliteit', januari Copyright Kluwer 2012 Kluwer Online Research Dit document is gegenereerd op Op dit document zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Kluwer van toepassing

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Fiscale beloning 2014

Fiscale beloning 2014 Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Index Trefwoorden BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Fiscale beloning 2014 is een onmisbare gids voor

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014 Fiscaal Actueel 3-2014 Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast De werkkostenregeling is sinds 2011 van kracht en is mede daardoor nog enigszins nieuw en onbekend. De onbekendheid is groter omdat

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 Amersfoort, mei 2010 Hoewel aan de inhoud van deze brochure uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke onvolledigheid

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

IFAA. In dat geval worden de emolumenten. Fiscaal Actueel. Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Vrije ruimte wordt verlaagd tot 1,2% ~

IFAA. In dat geval worden de emolumenten. Fiscaal Actueel. Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Vrije ruimte wordt verlaagd tot 1,2% ~ Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 03 IFAA IFAA Accountants & Belastingadviseurs - Amsterdam Singel 148, 1015 AG, Amsterdam Postbus: 3732, 1001 AM, Amsterdam T +31 (0) 20 771 99 09 F +31

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen Kilometeradministratie Tot 75 procent aftrekbaar! Nog meer aftrek Elektrische personenauto Belasting nog strenger Deponeer vooral niet te laat Kilometerregistratie Vier handige tips pagina 2 pagina 4 pagina

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Btw-correctie privégebruik 2013

Btw-correctie privégebruik 2013 www.pwc.nl Btw-correctie privégebruik 2013 Indirect Tax December 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com 2 PwC

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen

KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen Samengesteld door RAM Mobile Data.

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

negentig In dit nummer: Werkkostenregeling: een doordachte keuze! Rittenregistratie om bijtelling te voorkomen Gehuwd in gemeenschap van goederen?

negentig In dit nummer: Werkkostenregeling: een doordachte keuze! Rittenregistratie om bijtelling te voorkomen Gehuwd in gemeenschap van goederen? Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 4 keer per jaar uit dertiende jaargang ZOMER 2010 N I E U W S 2 negentig In dit nummer: Werkkostenregeling: een doordachte keuze! Rittenregistratie

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren.

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren. Lodder Nieuws DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR JAARGANG 8 NUMMER 2 - MEI 2010 WELKE UREN TELLEN MEE VOOR DE ONDERNEMERSAFTREK? Demissionair minister De Jager van Financiën heeft onlangs aangekondigd

Nadere informatie