Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A."

Transcriptie

1 Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst Auteur: Drs. J.A. Bult FB MFP[1] Al jarenlang is de belastingheffing op de auto van de zaak onderwerp van discussie in politiek Den Haag. De regeling is al menigmaal aangepast. Bekend is het kwartje van Kok onder Kabinet Lubbers III (1991), waarmee tekorten op de rijksbegroting moesten worden teruggedrongen. Door staatssecretaris Weekers van Financiën werd in de zomer van 2011 de zoveelste wetswijziging aangekondigd in de belastingheffing op personenauto s via een afzonderlijk wetsvoorstel. Er is veel kritiek geweest op al deze wijzigingen. Met name de inperking van de faciliteiten op (zeer) zuinige auto s heeft tot een storm van kritiek geleid. Dit is niet verwonderlijk in tijden waarin vergroening zich mag verheugen op een steeds breder maatschappelijk draagvlak. Daarnaast zal de zoveelste wijziging in de regelgeving het vertrouwen in de wetgever ook niet ten goede komen. In deze bijdrage wordt op hoofdlijnen de personenauto van de IB-ondernemer besproken alsmede enkele aspecten die voor de dga van belang zijn. Zowel de inkomstenbelasting als de omzetbelasting komen aan de orde. Bijzondere regelingen aangaande oldtimers en de bestelbus vallen buiten het kader van dit artikel. De stand van de wetgeving en jurisprudentie medio april 2012 is leidend. Daar waar gesproken wordt van auto van de zaak wordt bedoeld de auto die behoort tot het ondernemingsvermogen voor de inkomstenbelasting en/of omzetbelasting. Regeling in de Wet Inkomstenbelasting 2001 Wanneer een zakelijke auto ook gebruikt wordt voor privédoeleinden, heeft men te maken met een forfaitaire bijtelling.[2] Deze bijtelling wordt door menig belastingplichtige verguisd en is niet aan de orde indien men aantoonbaar minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. Velen pogen een privégebruik van minder dan 500 km per jaar aan te tonen door een sluitende rittenadministratie, maar veel van deze pogingen stranden echter in schoonheid. Het blijkt in de praktijk toch te veel administratief gedoe. Het is onvermijdelijk dat belastingplichtigen en hun adviseurs zoeken naar creatieve oplossingen. Tot de verbeelding spreekt het voorbeeld waar de dga (enig aandeelhouder) een riant inkomen genoot en aan zijn vrouw een bescheiden salaris werd toegekend voor een parttime dienstbetrekking. Als secundaire arbeidsvoorwaarde werd daarnaast een zeer luxe auto van de zaak aan haar ter beschikking gesteld. Creatief, maar fiscaal natuurlijk niet houdbaar. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden waarin adviseurs de belastingdruk op de auto van de zaak trachten te matigen. Het is een hardnekkig misverstand dat in de bewijsvoering een sluitende rittenadministratie als eis wordt gesteld. Omdat in het fiscale recht de vrije bewijsleer geldt, kan het tegenbewijs ook op een andere manier blijken. In de volgende omstandigheden kan er sprake zijn van geaccepteerd tegenbewijs: het niet verzekerd zijn van de auto bij privégebruik, het stallen van de auto na afloop van de werktijd op een afgesloten bedrijfsterrein en de omstandigheid dat de auto niet geschikt is voor privégebruik vanwege bijvoorbeeld vetvlekken op de bekleding of de aard van de auto. Naast het zakelijke gebruik van een auto kan men ook een andere auto aanschaffen c.q. gebruiken voor het privégebruik. Een bekend voorbeeld is de oldtimer waarvan de aanschaf en gebruik op zichzelf onvoldoende tegenbewijs vormen, maar natuurlijk wel gewicht in de schaal leggen. Het tegenbewijs mag zelfs mondeling geleverd worden. In het besluit van 9 april 2004 staat een aantal praktische voorbeelden opgesomd van - 1 -

2 aanvaardbaar en niet aanvaardbaar bewijs.[3] Het is overigens zo dat woon-werkverkeer als zakelijke kilometers worden aangemerkt, ook als de rit wordt gebruikt om thuis te lunchen.[4], [5] Het kan voorkomen dat slechts een deel van het jaar de auto ter beschikking staat. Het aantal privékilometers moet dan herleid worden tot een volledig jaar.[6] Stel dat de auto op 1 november ter beschikking staat en in de maanden november en december wordt 200 kilometer privé gereden. Het herleide aantal kilometers in dat jaar is dan 12/2 x 200 = Stel dat de cataloguswaarde bedraagt, dan moet de bijtelling (zeg 25%) tijdsevenredig worden bepaald en bedraagt deze 2/12 x 25% x = De grondslag voor de bijtelling is de cataloguswaarde van de auto. De cataloguswaarde is de prijs inclusief btw en bpm zoals vermeld in de Nederlandse catalogus van het jaar waarin de auto is gefabriceerd.[7] De buitenlandse cataloguswaarde doet niet terzake. Van auto s die na 1 januari 2010 op naam zijn gesteld is de cataloguswaarde ook op te vragen bij het RDW. Met ingang van 1 juli 2006 blijven accessoires aan een auto die niet door de fabrikant of importeur zijn aangebracht, buiten de heffingsmaatstaf voor de BPM. Eventuele later aangebrachte accessoires beïnvloeden de grondslag voor de autokostenfictie derhalve niet.[8] De aldus berekende bijtelling kan hoger zijn dan de werkelijke kosten die een ondernemer maakt voor de betreffende auto. Dit zal zich met name voordoen bij auto s waarop al is afgeschreven. In dat geval mag de bijtelling gemaximeerd worden tot deze werkelijke kosten. De bijtelling wordt in dat geval gemaximeerd tot het bedrag dat als autokosten ten laste van de winst is gebracht. Het gaat hierbij om alle (overige) kosten die op deze auto betrekking hebben, zoals brandstofkosten, verzekeringspremies, onderhoudskosten, de kosten van de aanschaf van winterbanden, maar ook een boekverlies.[9] De regeling wordt niet als praktisch ervaren en is gevoelig voor manipulatie. Dat de wetgever daar ook oog voor heeft, blijkt wel uit het feit dat onderzoek is ingesteld waaruit is gebleken dat 30% van de werknemers met een verklaring geen privégebruik auto van de zaak toch regelmatig de 500 km-grens overschreed. Deze problematiek heeft zelfs de landelijke tv gehaald. Spraakmakend zijn de controles op zondag bij de pretparken en meubelboulevards. Steeds meer mensen trekken deze verklaring in en het aantal rijders dat te maken kreeg met het autokostenforfait steeg van in 2009 naar in 2010.[10] Voor werknemers is de autokostenfictie in de loonbelasting terechtgekomen en hiermee is de werkgever inhoudingsplichtig geworden. Indien achteraf is gebleken dat ten onrechte de verklaring privégebruik is afgegeven en de werkgever wist van deze situatie, zal worden nageheven van de werkgever i.c. de inhoudingsplichtige.[11] Verlaagd percentage bijtelling Als men er niet in slaagt te bewijzen dat er minder dan 500 km per jaar privé wordt gereden, is er sprake van de bekende bijtelling. De hoogte van het bijtellingspercentage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Hoe schoner de auto, hoe lager het percentage bijtelling. Tabel 1 illustreert hoe de CO2-eisen toenemen

3 Tabel benzine 14% < 111 < 103 < 96 < 89 < 83 20% % > 140 > 132 > 124 > 117 > 110 diesel 14% < 96 < 92 < 89 < 86 < 83 20% % > 116 > 114 > 112 > 111 > 110 Het percentage bijtelling wordt bepaald op het moment dat de auto voor het eerst op naam is gesteld. Vanaf dat moment is het dan geldende percentage voor zestig maanden van kracht, ook al zijn de CO2-grenzen tussentijds aangescherpt. Uit tabel 1 blijkt dat de CO2-grenzen worden aangescherpt. Auto s die na 1 juli 2012 op naam worden gesteld vallen mogelijk onder een hoger percentage bijtelling. Het kan dus aantrekkelijk zijn om voor 1 juli 2012 een (nieuwe) auto zakelijk aan te schaffen. Eigen bijdrage In tijden van bezuinigingen komt het steeds vaker voor dat het ter beschikking stellen van een auto van de zaak gepaard gaat met een eigen bijdrage door de werknemer. Deze eigen bijdrage voor privégebruik komt in mindering op het autokostenforfait. Indien de bijdrage geen betrekking heeft op het privégebruik, maar bijvoorbeeld op het feit dat de werknemer een duurdere leaseauto wil rijden, is deze eigen bijdrage niet aftrekbaar.[12] Wanneer en voor zover de eigen bijdrage hoger is dan de bijtelling, is deze niet aftrekbaar. De bijtelling kan niet lager zijn dan nihil. Dat is ook het geval als er geen bijtelling is en de ondernemer als privépersoon een vergoeding betaalt voor het zakelijke gebruik.[13] De eigen bijdrage wordt ook wel ingezet als financieel planningsinstrument bij de dga: verhoging van het salaris met het bedrag van de eigen bijdrage leidde tot een hogere pensioengrondslag, terwijl de (aftrekbare) eigen bijdrage niet leidde tot verlaging hiervan. De belastingdruk in box 1 bleef in deze opzet gelijk. Auto van de zaak of auto privé? De vraag of de auto voor de inkomstenbelasting beter tot het ondernemingsvermogen of tot het privévermogen gerekend moet worden, is niet eenvoudig te beantwoorden. Indien de totale autokosten hoger zijn dan het forfait, zal het in de regel gunstiger zijn de auto zakelijk aan te schaffen. Met name de afschrijvingskosten zullen hierop van invloed zijn. Als vuistregel wordt bij een nieuw aangeschafte auto wel eens gehanteerd dat de eerste drie jaren de auto tot het ondernemingsvermogen moet worden gerekend, daarna kan de auto naar privé. Auto s met een bijtellingspercentage van 14% kennen natuurlijk een ander omslagpunt dan auto s met een bijtellingspercentage van 25%. In voorbeeld 1 is bij gelijkblijvende variabelen de conclusie dat de auto zakelijk rijden voordeliger is. Auto s met een lager autokostenforfait kennen doorgaans ook een lagere kostenstructuur. Indien een sluitende rittenadministratie wordt bijgehouden waaruit een privégebruik blijkt van minder dan 500 km per jaar (en er dus géén autokostenforfait van toepassing is), is het bijna altijd aanzienlijk voordeliger de auto tot het ondernemingsvermogen te rekenen. Let hierbij nog op het volgende. Er wordt in de praktijk wel eens vergeten rekening te houden met de kosten van het alternatieve vervoer. Immers, privé zal er meestal toch ook een auto gereden moeten worden? - 3 -

4 Daarnaast zullen ook de neveneffecten in beeld gebracht moeten worden van een hogere of juist lagere winst. De hoogte van het inkomen in box 1 is van invloed op de hoogte van het fiscale voordeel van aftrekposten zoals bijvoorbeeld de persoonsgebonden aftrek en hypotheekrente. Tot 1 januari 2012 was het zo dat een lagere winst leidde tot een hogere zelfstandigenaftrek.[14] Vanaf 1 januari is de hoogte van de zelfstandigenaftrek niet meer gekoppeld aan het winstniveau en betreft een vast bedrag van Tot slot zou nog het rente-effect berekend moeten worden. Met andere woorden: wat zijn de kosten van het geïnvesteerde vermogen? (eigen vermogen en/of vreemd vermogen). Het voert buiten het kader van dit schrijven om de financieringsaspecten zoals bijvoorbeeld lease aan de orde te stellen. Voorbeeld 1 De totale autokosten bedragen Dit betreft de jaarlijkse afschrijving, verzekeringskosten en brandstofkosten. De cataloguswaarde bedraagt De auto wordt meer dan 500 km per jaar gebruikt. In het voorbeeld is het voordeliger de auto privé aan te schaffen en de zakelijke kilometers ( km) à 0,19 per km ten laste van de winst te brengen. Auto van de zaak IB Totale autokosten af: Autokostenforfait (max totale kosten) Bedrag ten laste van de winst Auto privé Vergoeding zakelijke en woonwerkkilometers Bedrag ten laste van de winst Verschil per jaar 416 Verschil over de geschatte gebruiksduur Conclusie: auto privé voordeliger Regeling in de wet op de omzetbelasting Het is mogelijk dat er voor de auto een andere etikettering plaatsvindt voor de omzetbelasting dan voor de inkomstenbelasting. De auto kan voor beide belastingwetten als zakelijk worden aangemerkt of voor slechts één van beiden. Het feit dat er op de auto wordt afgeschreven betekent niet dat de auto voor de omzetbelasting ook zakelijk vermogen is. De ondernemer zal dus tweemaal een keuze uit moeten brengen aangaande de fiscale etikettering van de auto. Indien de auto tot het ondernemingsvermogen voor de omzetbelasting wordt gerekend, is de btw op aanschaf en de btw begrepen in de kosten voor het gebruik zoals onderhoud en brandstof eveneens aftrekbaar. De auto dient dan wel gebruikt te worden voor belaste prestaties. Zo zal een arts wiens prestaties zijn vrijgesteld[15], geen recht hebben op aftrek van de btw. In beide wetten kennen we een correctiemechanisme om privégebruik te belasten. In de Wet op de inkomstenbelasting betreft het het eerder genoemde autokostenforfait. In de Wet op de omzetbelasting is de systematiek per 1 juli 2011 gewijzigd en is de koppeling met het autokostenforfait in de inkomstenbelasting losgelaten

5 Heffing over privégebruik Indien een zakelijke auto ook privé wordt gebruikt, wordt dit privégebruik belast. Een particulier kan de autokosten en btw immers ook niet in aftrek brengen. De mogelijkheid om het privégebruik van de auto te belasten heeft een wettelijke basis.[16] De vergoeding waarover btw is verschuldigd is gesteld op de kosten voor het werkelijke privégebruik[17], waarbij woon-werkverkeer als privégebruik kwalificeert. In het uitzonderlijke geval dat privégebruik wordt gerechtvaardigd door zakelijke motieven, zal dit als zakelijk gebruik worden aangemerkt.[18] De kosten voor het gebruik van de auto bestaan naast de gebruikskosten zoals onderhoudskosten en brandstofkosten, ook uit de aanschafkosten. Deze kosten worden voor het kalenderjaar waarin de auto in gebruik is genomen en de vier daarop volgende jaren, jaarlijks voor 1/5 meegenomen. Na een periode van vijf jaar worden de aanschafkosten op nihil gesteld en heeft de correctie alleen betrekking op de kosten van het gebruik en onderhoud. Voorbeeld 2 Een ondernemer heeft op 1 juli 2011 een nieuwe auto aangeschaft en de btw volledig in aftrek genomen. De aanschafprijs van de auto inclusief bpm maar exclusief btw bedraagt Met deze auto heeft hij 5000 km privé gereden. De teller staat ultimo 2011 op km. Het werkelijke privégebruik van de auto bedraagt 25% (5000/20000 x 100%). De volgende kosten zijn gemaakt: aanschafkosten 8000; brandstof 1800; aanschaf set winterbanden 1000; totale kosten excl. btw Aan het privégebruik is toe te rekenen 25%. Dat betekent dat over een bedrag van 2700 (25% x ) 19% btw verschuldigd is, te weten 513. Dit bedrag moet op de btwaangifte over het laatste tijdvak van 2011 worden opgenomen en uiteraard ook worden voldaan. In dit voorbeeld wordt de aanname gedaan dat de omvang van het privégebruik bekend is. Met andere woorden, er is een kilometeradministratie bijgehouden. In deze kilometeradministratie zullen maximaal vier soorten fiscale ritten bijgehouden moeten worden: woon-werkverkeer, privéritten, ritten voor zakelijk belast gebruik en ritten voor zakelijk vrijgesteld gebruik. Het is niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld een assurantietussenpersoon in de praktijk ook daadwerkelijk al dit soort ritten maakt. Voor wat betreft het woon-werkverkeer is nog een nuance op zijn plaats. Heen- en terugreizen naar andere plaatsen dan de vaste werkplaats zijn voor de btw geen woon-werkverkeer. Indien bijvoorbeeld een bouwvakker naar en van de (tijdelijke) bouwplaats rijdt, is deze rit geen woon-werkverkeer.[19] Het kan ook voorkomen dat een ondernemer alleen maar woonwerkverkeer heeft. In dat geval hoeft geen kilometeradministratie bijgehouden te worden. Indien men daarnaast ook niet de frequentie bijhoudt van het woon-werkverkeer, kan worden uitgegaan van een vast aantal werkdagen van 214 per jaar

6 Voorbeeld 3 Een ondernemer heeft op 1 juli 2011 een nieuwe auto aangeschaft. Deze auto wordt uitsluitend voor (belaste) zakelijke doeleinden gebruikt naast het woon-werkverkeer. De dagelijkse afstand woon-werk bedraagt 40 km. De frequentie van het woon-werkverkeer is niet bijgehouden. Ultimo 2011 staat de teller op km. Het privégebruik kan als volgt worden bepaald: 107 (214:2) x 40 = 4280 km. Aan het einde van het jaar zal de heffing over het privégebruik als volgt worden vastgesteld: 19% btw x 21,40% (4.280 : ) x de autokosten (zie voorbeeld 1). Er is weinig verbeelding voor nodig om te bedenken dat deze regeling in voorkomende gevallen ver afstaat van een praktische benadering. Vaak wordt er helemaal geen kilometeradministratie bijgehouden, laat staan een specificatie naar het soort fiscale rit. De staatssecretaris heeft dit ingezien en biedt de mogelijkheid van een forfaitaire bepaling ter vaststelling van het privégebruik als geen rittenadministratie is bijgehouden.[20] De regeling is betrekkelijk eenvoudig. Volstaan kan worden met afdracht van 2,7% over de catalogusprijs inclusief bpm en btw. Indien de auto slechts een deel van het jaar ter beschikking staat, mag dit percentage tijdsevenredig toegepast worden. Voorbeeld 4 De catalogusprijs van de auto incl. btw en bpm bedraagt De auto wordt ook privé gebruikt en er is geen rittenadministratie. De correctie voor privégebruik wordt als volgt bepaald: 2,7% x x 50% (het betreft in dit voorbeeld een half jaar) = 607,50. Dit bedrag moet op aangifte worden voldaan. Indien de auto is aangeschaft zonder dat de btw op aanschaf in aftrek kon worden genomen, bedraagt het forfait 1,5%. De verlaging met 1,2% is een compensatie voor de afschrijving. Eigen bijdrage Het geven van gelegenheid tot privévervoer is een dienst van de ondernemer waarover btw verschuldigd is. Echter, dit privégebruik kan slechts belast worden indien er geen of een symbolische vergoeding wordt betaald voor het eigen gebruik. Als de vergoeding voor het privégebruik lager is dan de normale waarde van dit gebruik, is btw verschuldigd over deze normale waarde.[21] Onder normale waarde moet worden verstaan wat voor een vergelijkbare dienst betaald moet worden of indien geen prijs voorhanden is, de gemaakte uitgaven.[22] Het is naar mijn mening niet duidelijk hoe moet worden vastgesteld of de hoogte van de eigen bijdrage zakelijk is. De belastingdienst stelt dat deze niet zakelijk is als deze niet kostendekkend is. Wanneer in de markt voor soortgelijke diensten een lagere vergoeding wordt betaald, is sprake van een zakelijke vergoeding.[23] De staatssecretaris keurt goed dat, als de vergoeding gelijk is aan of lager dan de normale waarde (lees: kostendekkend is), niet periodiek 19% btw op aangifte afgedragen hoeft te worden over de eigen bijdrage. In dit geval kan volstaan worden met de aangifte en voldoening van 2,7% over de cataloguswaarde van de auto. Deze aangifte dient gedaan te worden met de laatste btw-aangifte van het kalenderjaar. De positie van de dga Het Hof van Justitie heeft op 18 oktober 2007 beslist dat een dga geen ondernemer is voor de werkzaamheden die hij verricht ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst[24], maar een werknemer. De dga kan wel ondernemer zijn uit hoofde van andere werkzaamheden, maar - 6 -

7 deze situatie zal in de praktijk niet veel voorkomen. Voor de goede orde: de ondernemer in box 1 is meestal tevens ondernemer voor de Wet op de omzetbelasting. De status van personeelslid betekent dat de dga (de natuurlijke persoon aandeelhouder) niet in aanmerking kan komen voor (gedeeltelijke) aftrek van btw voor goederen die hij zowel zakelijk als privé gebruikt zoals bijvoorbeeld een auto. Daarnaast moest de BV tot 1 juli 2011 rekening houden met de aftrekcorrecties in het Besluit uitsluiting aftrek (BUA)[25] indien de ter beschikking gestelde auto ook privé werd gebruikt. De dga gebruikt de auto dan bijvoorbeeld voor de reis naar de wintersportbestemming. Vanaf 1 juli 2011 kan de volledige btw in aftrek worden genomen door de BV als jaarlijks 2,7% van de catalogusprijs wordt voldaan op de laatste btw-aangifte van het kalenderjaar.[26] Voorbeeld 5 Assurantiekantoor Y BV stelt op 1 oktober 2011 een auto ter beschikking aan de dga. De dga gebruikt de auto voor privédoeleinden en hij houdt geen rittenadministratie bij. De omzet van het kantoor bestaat voor 40% uit vrijgestelde prestaties (bemiddeling in verzekeringen) en voor 60% uit belaste prestaties (adviesdiensten). Y BV kan de btw op aanschaf en gebruik derhalve slechts voor 60% in aftrek brengen. De catalogusprijs van de auto incl. btw en bpm bedraagt Wegens het privégebruik is Y BV verschuldigd aan btw: 60% x 3/12 x 2,7% x = 162. Auto van de zaak of privé? Indien de auto tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend, kan als er sprake is van belast gebruik, alle btw op de verbruikskosten zoals brandstof en onderhoud in aftrek worden genomen. Als deze btw hoger is dan de jaarlijkse correctie voor privégebruik, is het meestal voordeliger de auto te rekenen tot het ondernemingsvermogen. Indien de auto met btw is geleverd, kan ook de btw op aanschaf in aftrek worden genomen. Bij verkoop zal btw afgedragen moeten worden over de (lagere) verkoopprijs. Er is immers afgeschreven op de auto. De btw over de afschrijving is dan verdiend. Of het daadwerkelijk voordelig is om de auto te rekenen tot het ondernemingsvermogen, zal per geval bekeken moeten worden. Het lastige hierbij is dat men een prognose moet maken voor toekomstig gebruik en kosten. Diverse scenario s dienen in beeld gebracht te worden. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een assurantie intermediair steeds meer belaste omzet genereert en steeds minder vrijgestelde (provisie) omzet. In de tijd zal dan steeds meer btw in aftrek genomen kunnen worden. Indien het verschil tussen zakelijk en privé heel erg klein is, zou gekozen kunnen worden om de auto tot het privévermogen te rekenen. Dat scheelt administratieve lasten. Toekomstige wetswijzigingen? Ten tijde van het schrijven van dit artikel komen ook de eerste gelekte berichten aangaande het Lenteakkoord naar buiten. In dit zogenoemde Lenteakkoord wordt volgens de laatste berichtgeving woon-werkverkeer voor de inkomstenbelasting als privégebruik aangemerkt. Ondanks dat de 500 km-grens blijft bestaan, zal dit voor de meeste werknemers weinig soelaas bieden. Immers, het woon-werkverkeer zal op jaarbasis bijna altijd meer dan 500 km bedragen. Daarnaast zal volgens deze berichtgeving de onbelaste kilometervergoeding van 0,19 per kilometer verdwijnen. Het omslagpunt tussen de auto zakelijk rijden of privé rijden zal, indien de onbelaste kilometervergoeding daadwerkelijk wordt afgeschaft, veranderen. Het is uit de praktijk een bekend gegeven dat, indien men een auto van de zaak rijdt en te - 7 -

8 maken heeft met het jaarlijkse autokostenforfait, er vaak geen (financiële) stimulans meer is op matiging van het privégebruik. De hoogte van het autokostenforfait neemt immers niet toe naarmate het aantal privékilometers toeneemt. Aan werknemers met een auto van de zaak wordt daarom een soort van bonus/malus leasebudget voorgesteld.[27] In dit voorstel wordt de werknemer middels een variabele kostenvergoeding gestimuleerd om minder en zuiniger te gaan rijden of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Maakt de werknemer minder kosten, dan krijgt hij het overschot als bonus uitgekeerd. Werknemers zonder auto van de zaak krijgen in het voorstel een persoonlijk mobiliteitsbudget. Bovenstaande voorstellen worden momenteel door het Ministerie van Financiën nader bestudeerd. In het Lenteakkoord wordt tevens voorgesteld de btw te verhogen naar 21%. Omdat de zakelijke autorijder enerzijds de btw in aftrek kan nemen over aanschaf en kosten en anderzijds btw verschuldigd is over het privégebruik, zal het effect van deze verhoging op de keuze om de auto zakelijk of privé te rijden m.i. niet groot zijn. Het zijn min of meer communicerende vaten. Conclusie Autorijden zal in de toekomst niet goedkoper worden. Mobiliteit krijgt een geheel andere dimensie als de kosten hiervan blijven toenemen. De meest verkochte auto in 2011 was de Volkswagen Polo Blue Motion. Toeval? Een toegenomen milieubewustzijn, steeds hogere brandstofprijzen, een overheid die middels fiscale regelgeving gedrag probeert te sturen en zeker ook het effect van de crisis hebben steeds meer invloed op de keuze voor een bepaald type auto. Maar gaan we ook minder rijden? Het blijkt dat een stijging van de brandstofprijzen met 12% op lange termijn slechts leidt tot een daling van het aantal kilometers met 2,5%.[28] De fiscale regelgeving met betrekking tot de auto is al jaren sterk in beweging. Dat maakt het lastig om reeds nu keuzes te maken voor een langere periode. Flexibiliteit is daarom belangrijk, zoals bijvoorbeeld korte flexibele leasecontracten in plaats van standaardcontracten met een looptijd van doorgaans drie jaar of een bepaald kilometrage. De ondernemer zal daarnaast ook zijn contract met de fiscus op moeten stellen: de auto tot het ondernemingsvermogen rekenen of niet? Zowaar geen gemakkelijke keuze. Een calculatie voor zowel de omzetbelasting als de inkomstenbelasting kan de beslissing hieromtrent ondersteunen. Hier is een mooie taak weggelegd voor diens financieel adviseur. Keuzes worden uiteraard gemaakt op basis van de huidige wetgeving en omstandigheden. Maar deze kunnen veranderen en laten zich niet altijd prognosticeren. Winstgevendheid kan tegenvallen of juist meevallen, regelgeving kan wijzigen en brandstofprijzen veren mee met het mondiale politieke sentiment. De voorgestelde wetswijzigingen in het Lenteakkoord zullen het rijden van een auto van de zaak in ieder geval niet goedkoper maken. Met zoveel onzekere factoren dringt zich de vergelijking op tussen een autobezitter en een belegger. In het verleden gemaakte afspraken bieden geen garantie voor de toekomst. Het is maar dat u het weet. Voetnoot [1] [2] [3] is partner bij Argues BV, belastingadviseurs en financieel planners. Art Wet IB

9 Besluit 9 april 2004, nr. CPP2004/19M. [4] Hof Arnhem, 2 november 2010 nr. 09/00303, NTFR 2010/205. [5] Hoge Raad, 11 november 2011, LJN BU3782. [6] Besluit van 30 januari 2002, nr. DGB2001/1744M. [7] Besluit van 12 december 2002, nr. RTB2000/3235M. [8] Besluit van 31 oktober 2006, nr. CPP2006/1991M. [9] HR 17 maart 1993, nr , BNB 1993/166. [10] Ministerie van Financiën, [11] Art. 13bis, zestiende lid, Wet LB [12] Besluit 25 februari 2004, nr. CPP2003/588M. [13] HR 17 april 1996, nr , BNB 1996/197. [14] Art Wet IB [15] Art. 11, eerste lid, onderdeel g, Wet OB [16] Art. 4, tweede lid, onderdeel a en b, Wet OB [17] Art. 8, zevende lid, Wet OB [18] HvJ EG 16 oktober 1997, C-285/95 Julius Fillibeck. [19] Besluit 20 december 2011, nr. 2011/2560M. [20] Besluit 20 december 2011, nr. 2011/2560M. [21] Art. 80 BTW-richtlijn. [22] Art. 72 BTW-richtlijn. [23] HvJ EG 29 mei 1997, nr. C 63/96. [24] HvJ EG 18 oktober 2007, nr. C-355/06 vd Steen. [25] Art. 16 Wet OB 1968 jo. art. 1, eerste lid, onderdeel c, BUA. [26] Besluit 20 december 2011, nr. 2011/2560M. [27] MvF , nr. DB/201213u, aanhangselnr [28] - 9 -

10 Ministerie van I&M, 'Over brandstofprijzen en mobiliteit', januari Copyright Kluwer 2012 Kluwer Online Research Dit document is gegenereerd op Op dit document zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Kluwer van toepassing

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP AUTO & FISCUS Marcel Kiele FB FFP Algemeen (1) De fiscus houdt van uw auto Wat cijfers * 7,3 mln auto s * 1 op 6 = auto van de zaak * Gebruik: 14.000 km per jaar * Auto van de zaak: 26.000 km * Particulier

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

themadossier Auto werknemer/dga en de btw

themadossier Auto werknemer/dga en de btw themadossier Auto werknemer/dga en de btw Inhoudsopgave 1. Werknemer/DGA rijdt met auto van de zaak... 1 1.1 Werknemer/DGA rijdt ook privé met auto van de zaak... 1 1.1.1. Correctie op basis van fictieve

Nadere informatie

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto januari 2009 NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto De regels rondom de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto zijn verre van eenvoudig. Deze notitie beoogt aan de hand van diverse casusposities

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 14 januari 2014 www.bakertillyberk.nl Inhoudsopgave Introductie... 3 Privégebruik auto... 4 1. Woon-werkverkeer...4 2. Werkelijk gebruik...5 3. Alleen zakelijk

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/2560M Staatscourant 2011,

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Privé gebruik auto BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Wijzigingen met betrekking tot de verwerking van het privé gebruik auto voor de BTW per 1 juli 2011. Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Het privégebruik auto in de omzetbelasting

Het privégebruik auto in de omzetbelasting Het privégebruik auto in de omzetbelasting Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 is de in Nederland gehanteerde correctiemethode terzijde geschoven. Teneinde het privégebruik

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-04-2014 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AWB-13_2856 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2015:2589, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers)

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan cliënten en relaties van Breda, 19 januari 2003 Inleiding Geachte mevrouw, mijnheer, Met ingang van 1 januari 2004

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Auteur: Mevrouw mr. J. Westerveld[1] Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Besluit van 11 juli 2012, Nr. BLKB 2012/639M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO MEMO INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO AAN : VOLGERS BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : 30 JUNI 2011 1 Inleiding Het is al jaren onrustig ten aanzien van de btw-aftrekcorrectie voor het

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Commentaar op concept besluit 'Autokostenfictie. Bewijs 2,5%-bestelauto.', nr.

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Commentaar op concept besluit 'Autokostenfictie. Bewijs 2,5%-bestelauto.', nr. JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Ministerie van Financiën mevrouw B.M. van Bronckhorst-David Richard Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Amsterdam, 5 september 2002 Betreft: Commentaar op

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Btw-nieuwsbrief 29 december 2011 Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Inhoudsopgave Introductie 3 1. Privégebruik auto 3 2. BUA 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen

Nadere informatie

Auto van de zaak. Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Auto van de zaak. Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. Auto van de zaak Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Ter beschikking stellen auto van de zaak 5 1.1 Ter beschikking gestelde

Nadere informatie

AUTO EN FISCUS Nieuwe spelregels voor zakelijk autogebruik

AUTO EN FISCUS Nieuwe spelregels voor zakelijk autogebruik AUTO EN FISCUS Nieuwe spelregels voor zakelijk autogebruik Per 1 januari 2004 zijn de fiscale spelregels voor zakelijk autogebruik opnieuw ingrijpend gewijzigd. De bijtelling wegens privé-gebruik auto

Nadere informatie

LeaseConsult Vught november 2014 1

LeaseConsult Vught november 2014 1 Een andere kijk op fiscale bijtelling Inleiding Het gegeven dat de fiscale bijtelling ruim 1,2 miljoen belastingbetalers aangaat en dat de fiscus al enkele keren het uitbrengen van de 2 e Autobrief heeft

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

Ladies Night MKB accountants Vanhier

Ladies Night MKB accountants Vanhier Ladies Night MKB accountants Vanhier Workshops 1: Voordelig van A naar B 2: Innovatief ondernemen 3: Grenzeloos ondernemen 4: Van offerte tot factuur MKB accountants adviseurs onderwijsaccountants Ladies

Nadere informatie

1 De auto van de zaak in de bijtelling

1 De auto van de zaak in de bijtelling 1 De auto van de zaak in de bijtelling Een werknemer die door zijn werkgever een auto van de zaak ter beschikking gesteld krijgt, geniet daarmee loon in natura. Specifiek voor de auto is in de loonbelasting

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING MEMO Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING Bij besluit van 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris een nieuwe regeling voor privé gebruik auto s geïntroduceerd. De aanleiding

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

Automobiellink > 417 Eindejaarsbericht, 17 december 2010

Automobiellink > 417 Eindejaarsbericht, 17 december 2010 Automobiellink > 417 Eindejaarsbericht, 17 december 2010 De leden van het Team Automotive van Loyens & Loeff die verantwoordelijk zijn voor de uitgave van de AutomobieLLink, wensen u en de uwen fijne feestdagen

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23123 23 december 2011 Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA 20 december 2011 Nr. BLKB 2011/2560M

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 12 IB 170-1T21FD Was u in 2012 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het privégebruik van een woning

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Signalering. Stappenplan fiscale beoordeling werkruimte

Signalering. Stappenplan fiscale beoordeling werkruimte Signalering Stappenplan fiscale beoordeling Werkruimte algemeen De fiscale behandeling van de in een woning is afhankelijk van de feiten en omstandigheden en wordt mede om die reden vaak als ingewikkeld

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Suzuki Financial Services Financiële flexibiliteit, full service Operational of goed en betrouwbaar verzekerd Welke financiering past bij u? Betreft de aankoop van uw Suzuki motor een zakelijke aankoop?

Nadere informatie

MEMO. Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING

MEMO. Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING MEMO Betreft : Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING Bij besluit van 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris een nieuwe regeling voor privé gebruik auto s geïntroduceerd. De aanleiding

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming bij aangifte inkomstenbelasting 20 Was u in 20 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat hierover algemene

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 2. Btw-administratie en urenen kilometerregistratie Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Papieren en

Nadere informatie

BEHANDELING AUTO VAN DE ZAAK IN DE LOONSFEER Informatie voor werkgevers

BEHANDELING AUTO VAN DE ZAAK IN DE LOONSFEER Informatie voor werkgevers kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl BEHANDELING

Nadere informatie

Wat is fiscaal aantrekkelijker: Auto in de onderneming of in privé?

Wat is fiscaal aantrekkelijker: Auto in de onderneming of in privé? Wat is fiscaal aantrekkelijker: Auto in de onderneming of in privé? Naam: W.R. Snijders Studentnummer: 0297518 Telefoonnummer: 06-41372609 Datum: 25 september 2007 Vak: Bachelorscriptie fiscale economie

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Aanpassing zelfstandigenaftrek 1.2 BTW verrekenen bij zakelijk gebruik privéauto 1.3 Vitaliteitsregeling

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto MEMO Datum : 24 januari 2014 Van : Jeroen Groot (j.groot@hoekenblok.nl of 06-53605165) Aan : (Toekomstige-) eigenaren/rijders van schone en zuinige auto s Betreft : Fiscale faciliteiten en subsidie voordeel

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 2

2014 -- Loonheffing -- deel 2 Loonheffing les 2 programma Reiskosten Vergoeding van reiskosten Vaste kostenvergoeding Vergoeding intermediaire kosten Vervoer door de werkgever 1 Reiskosten Hierbij zijn verschillende situaties denkbaar.

Nadere informatie

Voldoet het voertuig niet aan de inrichtingsvereisten hierboven, dan is het geen bestelauto voor de belastingdienst.

Voldoet het voertuig niet aan de inrichtingsvereisten hierboven, dan is het geen bestelauto voor de belastingdienst. DE BESTELAUTO VAN DE ZAAK De auto, al dan niet van de zaak, blijft toch altijd een hot item. Veel vragen hoe dat nu zit met de auto van de zaak. We gaan proberen hier wat licht in de duisternis te scheppen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Handreiking fiscale verplichtingen taxi-ondernemingen. 1. Algemeen. 2. Administratieve verplichtingen. 3. Boordcomputer

Handreiking fiscale verplichtingen taxi-ondernemingen. 1. Algemeen. 2. Administratieve verplichtingen. 3. Boordcomputer 1 Handreiking fiscale verplichtingen taxi-ondernemingen 1. Algemeen Hierbij wordt opgemerkt dat dit een indicatie is en het onmogelijk is een volledige opsomming te geven van alle fiscale wet- en regelgeving

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Auto van de zaak Auto in de loonbelasting (vanaf 2006) Bijtelling voor ter beschikking gestelde personenauto s en bestelauto s Waarover

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw en incidentele posten 1. Maak een plan en begroting 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken

Nadere informatie

7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark

7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark Met checklist 7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark De snelste weg naar direct besparen op uw autoregeling. Inleiding Ondernemers zoals u rijden en vergoeden heel wat zakelijke

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland Oer de nieuwsbrief voor medewerkers van ingels openbare scholengemeenschap Unieke -mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland In het onderwijs heb je zelden vanuit je functie het recht op een auto.

Nadere informatie

Artikel 13bis Wet LB (het autokostenforfait)

Artikel 13bis Wet LB (het autokostenforfait) Naar aanleiding van vragen door de BOVAG over de administratieve lasten voor de werkgever in relatie tot de verklaring geen privégebruik wordt in deze notitie kort ingegaan op deze problematiek. De volgende

Nadere informatie

Tekst over bijtelling privé-gebruik uit de Memorie van Toelichting op de Wet uitwerking autobrief

Tekst over bijtelling privé-gebruik uit de Memorie van Toelichting op de Wet uitwerking autobrief In het nieuwe artikel 3.20, zestiende lid, van de Wet IB 2001 wordt geregeld welke voor verschillende categorieën auto s de gevolgen zijn van de vervanging van de CO 2 - uitstootgrenzen. Hierbij worden

Nadere informatie