AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI Inleiding"

Transcriptie

1 MEMO BTW & ZONNEPANELEN AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI Inleiding Door het HvJ EU is in de zaak Fuchs 1 geoordeeld dat een huiseigenaar btw-ondernemer is voor de levering van opgewekte elektriciteit aan een energieleverancier. Dit arrest van het HvJ EU zorgt voor onrust onder huiseigenaren die in het bezit zijn van zonnepanelen. De gevolgen van het arrest voor de btw-heffing zijn namelijk niet in alle gevallen duidelijk. Voor een goede duiding van het arrest is het van belang de feiten uit de zaak Fuchs helder te hebben, zodat de mogelijkheden en risico s kunnen worden afgewogen. In dit memo wordt ingegaan op de reikwijdte van het arrest en de gevolgen van de uitspraak voor huiseigenaren die in het bezit zijn van zonnepanelen. Tevens wordt ingegaan op het vraag- en antwoordbesluit van het Ministerie van Financiën. In dit memo wordt niet ingegaan op factureringsverplichtingen voor het leveren van elektriciteit. 2 Zaak Fuchs In de zaak Fuchs gaat het om een Oostenrijkse woningeigenaar die met (gesubsidieerde) zonnepanelen elektriciteit produceert, maar niet kan opslaan. Fuchs heeft een contract met een energieleverancier op basis waarvan hij elektriciteit levert 2 aan die leverancier, die tevens elektriciteit aan Fuchs levert. De Oostenrijkse fiscus was van mening dat de levering van de elektriciteit door Fuchs aan de energieleverancier belast was met btw, maar weigerde de teruggaaf van de btw op de aanschaf- en installatiekosten van de zonnepanelen. Aan het HvJ EU werd vervolgens de prejudiciële vraag gesteld of de exploitatie van de zonnepanelen door Fuchs een economische activiteit is. Het HvJ EU oordeelde dat er sprake is van een economische activiteit (en dus btwondernemerschap), omdat de productie en levering van elektriciteit door Fuchs aan de energieleverancier duurzaam plaatsvindt. Het feit dat de hoeveelheid door de zonnepanelen geproduceerde elektriciteit altijd minder is dan de hoeveelheid elektriciteit die Fuchs verbruikt, doet hieraan niet af. De levering van elektriciteit door Fuchs staat namelijk los van de afname van elektriciteit door Fuchs. Bovendien berekent Fuchs over alle leveringen aan de energieleverancier btw, waardoor het volgens het HvJ EU duidelijk is dat hij met betrekking tot de exploitatie van de 1 HvJ EU 20 juni 2013, zaak C-219/12 (Fuchs), NTFR 2013/ Voor de btw-heffing wordt elektriciteit als een goed beschouwd (art. 3, lid 7 Wet OB). 1

2 zonnepanelen niet als particulier, maar als btw-ondernemer handelt. Het verrichten van deze btwbelaste handelingen brengt met zich mee dat Fuchs recht heeft op aftrek van voorbelasting. 3 Btw-ondernemerschap Een huiseigenaar die met zonnepanelen opgewekte elektriciteit tegen vergoeding 3 levert aan een energieleverancier kwalificeert voor het leveren van elektriciteit als btw-ondernemer. Vanwege de technische specificaties van de zonnepanelen is niet in alle gevallen sprake van btwondernemerschap voor alle opgewekte elektriciteit. In de zaak Fuchs werd alle opgewekte elektriciteit geleverd aan de energieleverancier en vervolgens, los daarvan, elektriciteit afgenomen door Fuchs. In Nederland wordt de opgewekte elektriciteit normaliter verbruikt door de huiseigenaar en alleen het surplus geleverd aan de energieleverancier. 3.1 Aanvang btw-ondernemerschap Het btw-ondernemerschap ontstaat reeds bij voorbereidende handelingen. 4 Dit betekent dat een huiseigenaar die met zonnepanelen elektriciteit wil gaan opwekken en leveren aan een energieleverancier en hiervoor goederen of diensten aanschaft (zoals de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen) zich reeds kan laten registreren als btw-ondernemer. Omdat de Handelsregisterwet huiseigenaren met zonnepanelen niet beschouwt als ondernemer, dient de registratie niet via de Kamer van Koophandel, maar rechtstreeks bij de Belastingdienst plaats te vinden. In een vraag- en antwoordbesluit 5 heeft de Belastingdienst aangegeven dat niet elke eigenaar van zonnepanelen zich hoeft aan te melden als btw-ondernemer. Veel eigenaren van zonnepanelen kunnen namelijk gebruikmaken van de kleine ondernemersregeling (zie 5). Als de zonnepanelen deel uitmaken van een (huwelijks)goederengemeenschap, zijn de eigenaren gezamenlijk ondernemer. In dat geval kan alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld zich bij de Belastingdienst aanmelden als btw-ondernemer. 4 Aftrek voorbelasting De keerzijde van de verplichting tot het berekenen van btw met betrekking tot de levering van opgewekte elektriciteit is het recht op aftrek van de voorbelasting die met betrekking tot de zonnepanelen aan de huiseigenaar in rekening wordt gebracht. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen geïntegreerde en niet-geïntegreerde zonnepanelen. Volgens de Belastingdienst worden geïntegreerde zonnepanelen voor 50% gebruikt voor de opwekking van elektriciteit (waarvan 2/3 voor opwekking en levering aan de energieleverancier en 1/3 voor privégebruik) en voor 50% gebruikt als dakbedekking. Voor het gebruik als dakbedekking en het privégebruik van opgewekte elektriciteit bestaat geen recht op aftrek. Het aftrekgerechtigde gebruik van de geïntegreerde zonnepanelen voor de opwekking en levering van elektriciteit aan de energieleverancier is derhalve vastgesteld op 2/3 van 50% (1/3 van de totale aanschaf-btw). Voor geïntegreerde zonnepanelen mag dus slechts 1/3 van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen in aftrek worden gebracht. Voor niet-geïntegreerde zonnepanelen bestaat daarentegen recht op volledige btw-aftrek. Echter, recht op aftrek hebben is niet hetzelfde als recht op aftrek krijgen. Volgens het vraag- en antwoordbesluit heeft een huiseigenaar die vóór 1 april 2013 zonnepanelen heeft aangeschaft slechts recht op teruggaaf van de btw op de zonnepanelen indien hij zich binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin het recht op teruggaaf is ontstaan (d.i. de factuurdatum) als btw-ondernemer heeft aangemeld. 3 In beginsel betaalt de energieleverancier de vergoeding voor de aan hem geleverde elektriciteit door saldering met de vergoeding die de huiseigenaar aan hem moet betalen. 4 HvJ EG 14 februari 1985, zaak 268/83 (Rompelman), BNB 1985/315 5 Bericht Belastingdienst 8 november 2013 (Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen) 2

3 Indien de huiseigenaar zonnepanelen heeft aangeschaft na 1 april 2013 maar vóór 20 juni 2013, de datum van het Fuchs-arrest, bestaat slechts recht op teruggaaf van de btw op de zonnepanelen indien de huiseigenaar beschikt over een factuur waarop de btw afzonderlijk is vermeld en zich vóór 1 augustus 2013 als ondernemer heeft gemeld. Een huiseigenaar die na 20 juni 2013 is overgegaan tot de aanschaf van zonnepanelen, kan de btw met betrekking tot de aanschaf en installatie van zonnepanelen in aftrek brengen indien hij zich aanmeldt en beschikt over een factuur waarop de btw afzonderlijk is vermeld. De Belastingdienst trekt dus een grens bij de datum van het Fuchs-arrest, 20 juni De Belastingdienst lijkt bij de tijdigheid van de aanmelding als btw-ondernemer bij investeringen in zonnepanelen in 2013 geen rekening te houden met de mogelijkheid van een aangiftetijdvak van een jaar. Immers, in dat geval zou een aanmelding in januari 2014 (een maand na afloop van het tijdvak) tijdig zijn. Dit is opmerkelijk aangezien in de praktijk veel kleine (startende) ondernemers per jaar btwaangifte doen. Daarnaast is het de vraag of de Belastingdienst mag weigeren om mee te werken aan een btwregistratie met terugwerkende kracht over een of meerdere tijdvakken die (geheel of deels) zijn gelegen voor 20 juni Het is naar onze mening nog maar de vraag of de Belastingdienst de btwaftrek mag weigeren op de grond dat aan nieuwe rechtspraak geen terugwerkende kracht wordt verleend. Het is vast beleid dat de inspecteur niet ambtshalve een btw-teruggaaf verleent indien een beroep gedaan wordt op nieuwe rechtspraak. 6 Dit beleid ziet echter op de situatie dat een btwondernemer btw-aangifte doet en niet binnen de daarvoor geldende wettelijke zeswekentermijn bezwaar heeft gemaakt tegen de voldoening op aangifte of de teruggaafbeschikking over een bepaald tijdvak. De situatie dat een huiseigenaar nog niet is aangemeld als btw-ondernemer (en dus ook nog geen btw-aangifte heeft ingediend) valt naar onze mening niet onder dit beleid. Bij het innemen van een afwijkend standpunt (lees: ondanks de volgens de Belastingdienst te late aanmelding verzoeken om een btw-teruggaaf in 2013 of vorige jaren) zal de huiseigenaar rekening moeten houden met een bezwaar- en beroepsprocedure. De kosten van een dergelijke procedure zullen in veel gevallen naar onze inschatting niet opwegen tegen het eventuele te behalen btw-voordeel. 4.1 Btw-correctie privégebruik Een btw-ondernemer heeft recht op aftrek voor zover goederen en diensten worden gebruikt voor btwbelaste handelingen. 7 Onzes inziens heeft een huiseigenaar in alle gevallen volledig recht op aftrek van de btw op de kosten van aanschaf en onderhoud, omdat de zonnepanelen enerzijds worden gebruikt voor de belaste levering van elektriciteit aan de energieleverancier en anderzijds voor de belaste onttrekking van elektriciteit om niet voor privédoeleinden van de huiseigenaar 8. 9 Dit betekent dat er over de aankoopprijs van (soortgelijke) elektriciteit 21% btw verschuldigd is. 10 Naar onze mening kan voor de aankoopprijs de met de energieleverancier overeengekomen energieprijs als uitgangspunt genomen worden. De Belastingdienst maakt in het vraag- en antwoordbesluit echter onderscheid tussen geïntegreerde en niet-geïntegreerde zonnepanelen. Voor eigenaren van niet-geïntegreerde zonnepanelen geldt dat zij de in rekening gebrachte btw volledig in aftrek kunnen brengen en btw verschuldigd zijn over zowel de aan de energieleverancier geleverde elektriciteit als de elektriciteit die zij direct zelf gebruiken. Aangezien doorgaans niet vast te stellen is hoeveel elektriciteit wordt geleverd aan de energieleverancier kan de huiseigenaar gebruikmaken van een forfait. Dit forfait geeft de per saldo 6 Besluit staatssecretaris van Financiën van 18 december 2013, nr. BLKB2013/995M. 7 Art. 15, lid 1 Wet OB 8 Art. 3, lid 3, onderdeel a Wet OB 9 Hierbij kan een vergelijking worden gemaakt met een bakker die broden bakt in zijn oven en de meeste van deze broden tegen vergoeding levert aan derden (belast met 6% btw), maar ook een aantal broden uit de winkel pakt voor eigen (privé)gebruik. In dat geval is over de onttrekking van de broden ook 6% btw verschuldigd en blijft de btw op de kosten van de oven volledig aftrekbaar. 10 Art. 8, lid 3 Wet OB. 3

4 verschuldigde btw weer ter zake van de leveringen aan de energiemaatschappij en het privégebruik van de met de zonnepanelen opgewekte elektriciteit welke in de aangifte moet worden vermeld. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van de zonnepanelen. Voor een overzicht zie de tabel aan het eind van deze paragraaf. Eigenaren van geïntegreerde zonnepanelen, die tevens dienen als dakbedekking, kunnen slechts een deel van de in rekening gebrachte btw in aftrek brengen, aangezien zij geen recht hebben op aftrek van het deel dat ziet op het privégebruik van de zonnepanelen, aldus de Belastingdienst. Er wordt dus bij aanschaf al afgerekend over het toekomstige privégebruik van de zonnepanelen. Dit afrekenen vindt plaats middels een beperking van de vooraftrek op de aanschaf-btw. Eigenaren van geïntegreerde zonnepanelen dienen slechts btw te berekenen over de vergoeding die ontvangen wordt voor het leveren van stroom aan de energieleverancier, waarbij eveneens gebruik kan worden gemaakt van een forfait. Voor een overzicht zie de tabel hieronder. Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait nietgeïntegreerde zonnepanelen per jaar Herziening aftrek Forfait geïntegreerde zonnepanelen per jaar Na ingebruikneming van de zonnepanelen volgt een herzieningstermijn, waarin geoordeeld moet worden of de zonnepanelen worden gebruikt volgens de bestemming. Voor het bepalen van de herzieningstermijn is het van belang of de zonnepanelen kwalificeren als roerende of onroerende goederen. Deze kwalificatie hangt af van de technische specificaties van de zonnepanelen. In de praktijk worden zonnepanelen op verschillende wijzen bevestigd aan woningen. Zo kunnen de panelen worden geïntegreerd in het dak van de woning of juist zodanig op het dak worden geplaatst dat zij gemakkelijk te verwijderen zijn. In het geval van integratie in het dak maken de zonnepanelen onderdeel uit van de woning (onroerend goed). Na ingebruikneming van de zonnepanelen volgt een termijn van negen jaar na het jaar van ingebruikneming waarin geoordeeld moet worden of de zonnepanelen worden gebruikt volgens de bestemming. Zolang deze herzieningstermijn loopt, dient de huiseigenaar elk jaar de aftrek voor 1/10 e deel opnieuw te bepalen op basis van de gegevens van dat herzieningsjaar. De btw die te veel of te weinig in aftrek is gebracht, is verschuldigd in het laatste tijdvak van het boekjaar of kan in dat tijdvak worden teruggevraagd. 11 Indien de zonnepanelen niet zijn geïntegreerd, maar op het dak zijn bevestigd en gemakkelijk te verwijderen zijn, is volgens de Belastingdienst sprake van roerende goederen. Na ingebruikneming van de zonnepanelen volgt een termijn van vier jaar na het jaar van ingebruikneming waarin de huiseigenaar jaarlijks de aftrek voor 1/5 e deel opnieuw dient te bepalen op basis van de gegevens van dat herzieningsjaar. 5 Kleine ondernemersregeling Een btw-ondernemer die niet handelt als rechtspersoon maar als natuurlijk persoon, kan gebruikmaken van de kleine ondernemersregeling 12 indien hij, na aftrek van voorbelasting, minder dan btw moet voldoen per kalenderjaar. De kleine ondernemer mag 2,5 maal het verschil tussen 11 Art. 13, leden 2 en 3 Uitv.Besch. OB 12 Art. 25 Wet OB jo. art. 24 t/m 25a Uitv.Besch. OB 4

5 1.883 en het btw-bedrag dat hij zonder toepassing van de regeling verschuldigd is, in mindering brengen op de verschuldigde btw. De vermindering is maximaal het bedrag dat de kleine ondernemer eigenlijk verschuldigd is. Bij verschuldigdheid (na aftrek van voorbelasting) van of minder btw per jaar hoeft per saldo geen btw te worden voldaan. Indien een btw-ondernemer per saldo of minder btw verschuldigd is per jaar, heeft hij de mogelijkheid de inspecteur van de Belastingdienst te verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen. De ontheffing brengt een aantal voordelen met zich mee voor de kleine ondernemer: hij hoeft geen facturen uit te reiken, geen administratie bij te houden en geen btw-aangiftes in te dienen. De enige verplichting die hij heeft, is het bewaren van de aan hem uitgereikte facturen. Aan de ontheffing is echter ook een nadeel verbonden: de kleine ondernemer heeft namelijk geen recht op aftrek van voorbelasting (zie 4). De Belastingdienst heeft aangegeven dat zolang het per kalenderjaar verschuldigde btw-bedrag bij huiseigenaren onder de drempel van blijft, door de Belastingdienst wordt aangenomen dat deze eigenaren hebben verzocht om ontheffing van de administratieve verplichtingen. In dergelijke gevallen hoeft, indien de huiseigenaar geen teruggaafverzoek wil indienen, geen aanmelding als btw-ondernemer plaats te vinden. Huiseigenaren van zonnepanelen die wél de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terug willen vragen, kunnen -indien voldaan wordt aan de voorwaarden- in dat jaar verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen met ingang van het daaropvolgende jaar. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor de btw-teruggaaf die is verleend over de periode vóór ontheffing. 7 Overdracht onderneming Indien een huiseigenaar overgaat tot verkoop van de woning (al dan niet binnen de herzieningstermijn) en de koper de zonnepanelen inclusief het contract met de energieleverancier overneemt, is naar onze mening sprake van de overdracht van een onderneming als bedoeld in art. 37d Wet OB. Dit betekent dat de verkoper ter zake van de overdracht van de zonnepanelen geen btw verschuldigd is en dat de koper o.g.v. art. 8 Uitv.Besch. OB in de btw-rechten en -verplichtingen (o.a. herziening van de aftrek) treedt van de verkoper. 8 Ten slotte Indien u naar aanleiding van dit memo vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen op het telefoonnummer of via het adres Bij nieuwe ontwikkelingen wordt dit memo aangepast. Hiervan worden volgers van BTW-PLAZA via Twitter en de leden (die zich hiervoor hebben aangemeld) via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld. BTW-PLAZA is een initiatief van Van Driel Fruijtier btw-specialisten, al jarenlang toonaangevend als professionele dienstverlener. Onze btw-specialisten staan bekend om hun deskundigheid, flexibiliteit en onafhankelijkheid. Wij denken met u mee en gebruiken onze actuele kennis en ruime ervaring om uw vraagstukken doelgericht op te lossen. En ook online: Gemakkelijk en net zo betrouwbaar! 5

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper Zonnepanelen op uw woning Vraag de btw terug! 13.02.16 whitepaper In dit whitepaper: Als particulier met zonnepanelen kunt u de btw met betrekking tot uw zonnepanelen terugvragen. In dit whitepaper leest

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper 13.02.16 Zonnepanelen op uw woning Vraag de btw terug! whitepaper In dit whitepaper: Het Europese Hof heeft bepaald dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer.

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Op een set panelen van circa is uw voordeel 740 (zie het voorbeeld verderop genoemd.

Op een set panelen van circa is uw voordeel 740 (zie het voorbeeld verderop genoemd. Gooiland 2 1948 RC Beverwijk www.greenwhat.nl info@greenwhat.nl BTW en onze particuliere GreenWhat klant Sinds november 2013 is het mogelijk voor de particulier de BTW terug te krijgen van het aangeschafte

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. De gevolgen van het arrest van de Hoge Raad (HR 15 december 2017, 15/05937, ECLI:NL:HR:2017:3127) worden verwerkt

Nadere informatie

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl BTW en Zonnepanelen De Omzetbelasting ziet iemand als ondernemer (en dus BTW-plichtig) op het moment dat hij duurzaam

Nadere informatie

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met het RB-BTW-Specialistennetwerk.

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met het RB-BTW-Specialistennetwerk. Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

De BTW op uw zonnepanelen terugvragen Een overzicht. Achtergrond. Hoe werkt het? Teruggave BTW Zonnepanelen

De BTW op uw zonnepanelen terugvragen Een overzicht. Achtergrond. Hoe werkt het? Teruggave BTW Zonnepanelen De BTW op uw zonnepanelen terugvragen Een overzicht Als eigenaar van zonnepanelen kunt u de BTW terugvragen als u zich aanmeld als BTW-ondernemer. Het is mogelijk om dit zelf te doen, maar Deltazon kan

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

BTW Terug op zonnepanelen Bent u als particulier geïnteresseerd in BTW-teruggaaf over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen?

BTW Terug op zonnepanelen Bent u als particulier geïnteresseerd in BTW-teruggaaf over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen? BTW Terug op zonnepanelen Bent u als particulier geïnteresseerd in BTW-teruggaaf over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen? NewSolar kan u behulpzaam zijn bij het terugvragen van de BTW! Wij

Nadere informatie

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV Zonnig BTW-nieuws Omzetbelasting op zonnepanelen Op 20 juni 2013 heeft de hoogste Europese rechter een arrest gewezen, waarin is beslist dat eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding de

Nadere informatie

BTW TERUGGAAF SERVICE. Subtitel

BTW TERUGGAAF SERVICE. Subtitel BTW TERUGGAAF SERVICE Subtitel BTW TERUGGAAF SERVICE Geachte heer, mevrouw, Als u als particulier zonnepanelen koopt, heeft u recht op teruggaaf van de betaalde btw. Dit is financieel interessant voor

Nadere informatie

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen In deze instructie leest

Nadere informatie

BTW TERUGGAAF SERVICE

BTW TERUGGAAF SERVICE BTW TERUGGAAF SERVICE BTW TERUGGAAF SERVICE Geachte heer, mevrouw, Als u als particulier zonnepanelen koopt, heeft u recht op teruggaaf van de betaalde btw. Dit is financieel interessant voor u. Het voordeel

Nadere informatie

BTW Service Datum: SolarNRG Mercuriusplein 40, 2685 LP Poeldijk, , fax: , btwservice.solarnrg.

BTW Service Datum: SolarNRG Mercuriusplein 40, 2685 LP Poeldijk, , fax: , btwservice.solarnrg. BTW Service Datum: 05-05-2017 SolarNRG Mercuriusplein 40, 2685 LP Poeldijk, 0174 444 171, fax: 0174 444 412, info@solarnrg.nl, btwservice.solarnrg.nl 1 Inhoud 1 Algemene informatie... 2 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

8075 RA Elspeet www.merdeka-solar.nl

8075 RA Elspeet www.merdeka-solar.nl BTW TERUGGAAF SERVICE Geachte heer, mevrouw, Recht op teruggaaf naar aanleiding van het Fuchs-arrest Als u als particulier zonnepanelen koopt, heeft u volgens recente publicaties van het Ministerie van

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

Eenvoudig BTW terug ontvangen

Eenvoudig BTW terug ontvangen metdezon Leven met de zon Eenvoudig BTW terug ontvangen MetDeZon BTW terug eenvoudig nog meer voordeel Volledige ontzorging Wij vragen de BTW voor u terug Wij verzorgen de administratie omtrent de zonnepanelen

Nadere informatie

Belastingkantoor Den Haag Postbus 30206 2500 GE Den Haag t.a.v. BTW zonnepanelen

Belastingkantoor Den Haag Postbus 30206 2500 GE Den Haag t.a.v. BTW zonnepanelen EnergyGuards B.V. Duinweg 17 2585 JT Den Haag Telefoon: 070 310 63 03 Mail: info@energyguards.nl BTW nr.: NL8534.61.867.B01 Bank: NL45 TRIO 0197 8126 86 Als u als particulier met zonnepanelen energie levert

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

BTW-ASPECTEN WATERVILLA ZILVEREN SCHOR

BTW-ASPECTEN WATERVILLA ZILVEREN SCHOR BTW-ASPECTEN WATERVILLA ZILVEREN SCHOR In deze brochure worden de belangrijkste vragen op het gebied van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (hierna Wet OB) behandeld die zich voordoen bij de aankoop, de

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Btw. Intermediairdagen.nl

Btw. Intermediairdagen.nl Intermediairdagen 2013 Btw Onderwerpen - Administratief - Onderwijsvrijstelling - Actuele ontwikkelingen - Vouchers Btw Administratief Mededelingen Administratieve wijzigingen Teruggaaf van Btw bij oninbare

Nadere informatie

INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER

INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen In deze instructie leest

Nadere informatie

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO MEMO INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO AAN : VOLGERS BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : 30 JUNI 2011 1 Inleiding Het is al jaren onrustig ten aanzien van de btw-aftrekcorrectie voor het

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

Agenda. Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI. Vragen?

Agenda. Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI. Vragen? Zon op kerk Johan van Drie Bram Faber 16 februari 2015 Agenda Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI Vragen? Zon

Nadere informatie

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Particulieren die na 20 juni 2013 een zonnestroomsysteem realiseren of gerealiseerd hebben kunnen ondernemer voor de btw worden. Hierdoor kunt

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wat is een suppletie omzetbelasting? Hebt u dit jaar of de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan moet u uw btw-aangifte

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 INLEIDING

EINDEJAARSTIPS 2015 INLEIDING EINDEJAARSTIPS 2015 INLEIDING Het jaar 2016 is in aantocht. Dit betekent dat de btw-aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2015 weer ingediend moet worden. BTW-PLAZA wil u hierbij helpen door aan

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

Zonnig Nijkerk. Johan van Drie Bram Faber 29 september 2014

Zonnig Nijkerk. Johan van Drie Bram Faber 29 september 2014 Zonnig Nijkerk Workshop Financiële Aspecten Workshop Financiële Aspecten Johan van Drie Bram Faber 29 september 2014 Agenda Inleiding Wat is de terugverdientijd? Kan ik de BTW terugkrijgen? Wat is salderen?

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

Eenvoudig BTW terug ontvangen

Eenvoudig BTW terug ontvangen metdezon Leven met de zon Eenvoudig BTW terug ontvangen MetDeZon BTW terug eenvoudig nog meer voordeel Volledige ontzorging Wij vragen de BTW voor u terug Wij verzorgen de administratie omtrent de zonnepanelen

Nadere informatie

Eenvoudig BTW terug ontvangen

Eenvoudig BTW terug ontvangen metdezon Leven met de zon Eenvoudig BTW terug ontvangen MetDeZon BTW terug eenvoudig nog meer voordeel Volledige ontzorging Wij vragen de BTW voor u terug Wij verzorgen de administratie omtrent de zonnepanelen

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER

INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters toch wel leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn In

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wanneer doet u een suppletie omzetbelasting? Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Als dit bedrag meer dan 1.000 is, meldt u dit aan

Nadere informatie

BTW tips. Audit І Tax І Advisory

BTW tips. Audit І Tax І Advisory BTW tips Audit І Tax І Advisory Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Ondernemer 3 3. Onroerend goed 3 4. Vrijstelling 6 5. Aftrek voorbelasting 7 6. Teruggaaf BTW 10 7. Margeregeling/reisbureauregeling 11 8.

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. In sommige situaties is het

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS BTW 2010

EINDEJAARSTIPS BTW 2010 EINDEJAARSTIPS BTW INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 MELD VERBREKING/WIJZIGING FISCALE EENHEID BTW 3 ONROEREND GOED 4 BELASTE LEVERING 4 BELASTE VERHUUR 4 HERZIENING AFTREK BIJ LEEGSTAND 4 AFTREK VOORBELASTING

Nadere informatie

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto januari 2009 NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto De regels rondom de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto zijn verre van eenvoudig. Deze notitie beoogt aan de hand van diverse casusposities

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

1. Inleiding. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

1. Inleiding. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en belasting van personenauto s en motorrijwielen. Directeur-grootaandeelhouder en gevolgen Van der Steen arrest Hof van Justitie EG, zaak C-355/06 1 Omzetbelasting,

Nadere informatie

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Privé gebruik auto BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Wijzigingen met betrekking tot de verwerking van het privé gebruik auto voor de BTW per 1 juli 2011. Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517

Nadere informatie

Handel in gebruikte goederen

Handel in gebruikte goederen Handel in gebruikte goederen Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. De margeregeling geldt

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de BTW Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan heeft u te maken met bepaalde BTW-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/2560M Staatscourant 2011,

Nadere informatie

Ja, ik wil gebruik maken van de teruggave BTW Zonnepanelen en geef hierbij de opdracht aan

Ja, ik wil gebruik maken van de teruggave BTW Zonnepanelen en geef hierbij de opdracht aan AANMELDINGSFORMULIER TERUGGAVE BTW ZONNEPANELEN Ja, ik wil gebruik maken van de teruggave BTW Zonnepanelen en geef hierbij de opdracht aan Salvum Financiële Diensten te Oosterhout (hierna Salvum ) om namens

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 Drs. K. Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 De laatste btw-aangifte van het jaar is altijd een bijzondere aangifte, omdat deze wordt gebruikt om een aantal correcties

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Besluit van 11 juli 2012, Nr. BLKB 2012/639M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes

BTW-nieuwtjes BTW-nieuwtjes-18-2016 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum e info@btwadvies.com w www.btwadvies.com t 085-0403220 KvK Arnhem 09136209 1. Creditnota niet voldoende voor teruggave

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:14470

ECLI:NL:RBDHA:2014:14470 ECLI:NL:RBDHA:2014:14470 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 19-11-2014 Datum publicatie 15-04-2015 Zaaknummer 14_7761 OB Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak Eerste aanleg

Nadere informatie

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod:

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod: BTW-nieuwtjes 4-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 In dit BTW-nieuwtje komen

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:BX9444

ECLI:NL:HR:2013:BX9444 ECLI:NL:HR:2013:BX9444 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 12-04-2013 Datum publicatie 12-04-2013 Zaaknummer 12/01372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Cassatie Omzetbelasting.

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Auteur: Mevrouw mr. J. Westerveld[1] Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2016 INLEIDING

EINDEJAARSTIPS 2016 INLEIDING EINDEJAARSTIPS 2016 INLEIDING Het jaar 2017 nadert. Dit betekent dat de btw-aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2016 weer ingediend moet worden. BTW-PLAZA wil u hierbij helpen door aan te geven

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Vastgoedsector bespaart geld met deze fiscale nieuwjaartips :33

Vastgoedsector bespaart geld met deze fiscale nieuwjaartips :33 Vastgoedsector bespaart geld met deze fiscale nieuwjaartips 02-01-2014 10:33 Het jaar 2014 is van start gegaan. Dit betekent dat de btw-aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2013 binnenkort moet

Nadere informatie

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen.

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Stappenplan teruggave btw In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Let op: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud van de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Omzetbelasting -- Deel 5

Omzetbelasting -- Deel 5 Omzetbelasting week 6 programma Bijzondere regelingen in de omzetbelasting Kleine ondernemersaftrek Landbouwregeling Margeregeling en globalisering 1 KOR 1 van 3 Achterliggende reden Tot 1969 was de detailhandel

Nadere informatie

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl Raadsvoorstel Vergadering : 23 april 2013 Nummer : Raad 2013/023 Datum voorstel : 26 maart 2013 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp Soort voorstel : P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl

Nadere informatie

De gemeente is opdrachtgever, maar is zij ook de afnemer van de prestatie?

De gemeente is opdrachtgever, maar is zij ook de afnemer van de prestatie? De gemeente is opdrachtgever, maar is zij ook de afnemer van de prestatie? Deze vraag houdt menige gemeente bezig. Als opdrachtgever ontvangt zij weliswaar een factuur, maar alleen als afnemer van de prestatie

Nadere informatie

Werking BTW landbouwregeling/ veehandelsregeling BTW landbouwregeling Landbouwers, bosbouwers, tuinbouwers en veehouders zijn onder de huidige wetgevi

Werking BTW landbouwregeling/ veehandelsregeling BTW landbouwregeling Landbouwers, bosbouwers, tuinbouwers en veehouders zijn onder de huidige wetgevi 17 oktober 2017 BTW-nieuwtje 24: BTW landbouwregeling/ veehandelsregeling afgeschaft per 1 januari 2018 BTW landbouwregeling/ veehandelsregeling afgeschaft per 1 januari 2018 Tijdens Prinsjesdag 2017 heeft

Nadere informatie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen inzake de procedures over btw en leerlingenvervoer.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2015:6392

ECLI:NL:RBZWB:2015:6392 ECLI:NL:RBZWB:2015:6392 Instantie Datum uitspraak 19082015 Datum publicatie 09102015 Rechtbank ZeelandWestBrabant Zaaknummer AWB 14 _ 4077 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. Vaak is het voordelig om de

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1 Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen Week 1 2016-2017 HC week 1 Fiscale aspecten van Registergoederen 9 februari 2017 Inleiding Waarom is het vak voor notariëlen van belang? Wat heeft

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 14 januari 2014 www.bakertillyberk.nl Inhoudsopgave Introductie... 3 Privégebruik auto... 4 1. Woon-werkverkeer...4 2. Werkelijk gebruik...5 3. Alleen zakelijk

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u?

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Dit is eerder bekendgemaakt in de Voorjaarsnota van 25 mei 2012

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte omzetbelasting

Toelichting bij de aangifte omzetbelasting Belastingdienst 2013 Toelichting bij de aangifte omzetbelasting Startende ondernemers Algemene informatie Wat leest u in deze toelichting? Deze toelichting bij de aangifte omzetbelasting bestaat uit twee

Nadere informatie

LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak. Datum uitspraak: 10-10-2008. Datum publicatie: 10-10-2008. Soort procedure: Cassatie

LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak. Datum uitspraak: 10-10-2008. Datum publicatie: 10-10-2008. Soort procedure: Cassatie LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak Datum uitspraak: 10-10-2008 Datum publicatie: 10-10-2008 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Verkoop van (gebruikte) goederen

Nadere informatie

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012 Special BTW-verhoging Per 1 oktober 2012 Gevolgen van de BTW verhoging per 1 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Facturering en aangifte 4 3. Doorlopende prestaties 4 4. Nieuwbouw/verbouwingen

Nadere informatie

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur?

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Onlangs heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting heeft opgelegd,

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN OMZETBELASTING EN INKOMSTENBELASTING OMZETBELASTING ASPECTEN PARTICULIER WORDT TIJDELIJK ( QUASI ) ONDERNEMER VOOR DE OMZETBELASTING FORMULIER INVULLEN OPGAAF STARTENDE ONDERNEMING BEOORDELING

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

mr. Carola van Vilsteren-Maters Dga: hoe nu verder? De casus en de procedure Van der Steen-arrest

mr. Carola van Vilsteren-Maters Dga: hoe nu verder? De casus en de procedure Van der Steen-arrest mr. Carola van Vilsteren-Maters Dga: hoe nu verder? Op 18 oktober 2007 heeft het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) een einde gemaakt aan de zeer omstreden btw-positie van de directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie