EINDEJAARSTIPS BTW 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDEJAARSTIPS BTW 2010"

Transcriptie

1 EINDEJAARSTIPS BTW INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 MELD VERBREKING/WIJZIGING FISCALE EENHEID BTW 3 ONROEREND GOED 4 BELASTE LEVERING 4 BELASTE VERHUUR 4 HERZIENING AFTREK BIJ LEEGSTAND 4 AFTREK VOORBELASTING 6 VOLLEDIGE AFTREK GEMENGD GEBRUIKTE ONROEREND GOED 6 HEFFING OVER PRIVEGEBRUIK INVESTERINGSGOED 6 HEFFING OVER PRIVEGEBRUIK INTERNE DIENSTEN 7 HERZIENING JAAR INGBRUIKNAME 7 HERZIENING INVESTERINGSGOEDEREN 7 PRIVEGEBRUIK AUTO ONDERNEMER 8 PRIVËGEBRUIK AUTO PERSONEEL 8 KANTINEREGELING 9 TERUGGAAF BTW 10 BTW DUBIEUZE DEBITEUREN 10 AMBTSHALVE TERUGGAAF BTW 10 BIJZONDERE REGELINGEN 11 KLEINE ONDERNEMERSREGELING 11 BTW BUITENLAND 12 AFSTANDSVERKOPEN 12 TERUGGAAFVERZOEK BUITENLANDSE BTW 13 Pagina 1 AANGIFTE 14 KWARTAALAANGIFTE 14

2 SUPPLETIEAANGIFTE 14 ADMINISTRATIE 15 OUDE ADMINISTRATIE 15 Pagina 2

3 BTW-ONDERNEMER MELD VERBREKING/WIJZIGING FISCALE EENHEID BTW Ondernemers die zijn opgenomen in een fiscale eenheid voor de zijn hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars -schulden. Indien een onderdeel van de fiscale eenheid niet langer economische activiteiten verricht of aan één van de andere voorwaarden (financiële, organisatorische en economische verwevenheid) niet langer wordt voldaan, verdient het aanbeveling om de inspecteur hiervan op de hoogte te stellen en de fiscale eenheid te verbreken of te wijzigen. Pagina 3

4 ONROEREND GOED BELASTE LEVERING Levering van gebouwen die meer dan twee jaar in gebruik zijn met het erbij behorende terrein is in principe vrijgesteld van -heffing. Partijen kunnen echter opteren voor een belaste levering, mits de koper het gekochte in het boekjaar van levering en het daaropvolgende boekjaar en voor minimaal 90% (sommige branches 70%) gebruikt voor belaste activiteiten. De koper is verplicht om na afloop van het boekjaar dat volgt op het boekjaar van levering een verklaring naar de verkoper en de inspecteur te sturen waarin de koper verklaart of al dan niet voldaan is aan het 90%- (of 70%-) criterium. Het opteren voor een belaste levering is onterecht indien de koper de gekochte onroerende zaak niet in het boekjaar dat volgt op het boekjaar van levering in gebruik heeft genomen. Door het vervallen van de optie wordt de (eventuele) herzienings- die de verkoper alsnog verschuldigd is, nageheven bij de koper. In de rechtspraak bestaat er op dit moment onduidelijkheid of de wettelijke bepaling die de verschuldigdheid van deze herzienings- naar de koper verlegd verbindend is. BELASTE VERHUUR Verhuur van onroerende zaken is in principe vrijgesteld van -heffing. Partijen kunnen echter opteren voor belaste verhuur, mits de huurder het gehuurde voor minimaal 90% (sommige branches 70%) gebruikt voor belaste activiteiten. Blijkt de huurder in enig jaar niet langer te voldoen aan deze voorwaarde dan zal de verhuur vrijgesteld zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de eerder afgetrokken voorbelasting (zie herziening). Hierop bestaat een uitzondering indien het niet voldoende aftrekgerechtigde gebruik voor de huurder redelijkerwijs niet voorzienbaar en incidenteel is. Advies: - Ga na of de huurder nog voldoet aan de voorwaarden. - Ga de huurcontracten na of de risico s voor het niet voldoen aan de voorwaarden afgewenteld zijn op de huurder en pas indien nodig de contracten aan. HERZIENING AFTREK BIJ LEEGSTAND De staatssecretaris heeft een goedkeuringsregeling opgenomen voor die gevallen waarin de eigenaar van een pand reeds een belast verhuurcontract heeft gesloten met een huurder, terwijl de huurder het pand nog niet in gebruik genomen heeft. Pagina 4 In principe geldt dat niet voldaan is aan het 90%-criterium wanneer de huurder het onroerend goed nog niet in gebruik genomen heeft op 31 december van het jaar waarin het huurcontract is ingegaan. Dit zou aan de zijde van de verhuurder leiden tot herziening van alle in aftrek gebrachte ten aanzien van het verhuurde onroerend goed. De goedkeuringsregeling houdt in dat aan leegstand geen gevolgen worden toegekend wanneer uiterlijk in gebruik is genomen vóór het einde van het jaar na het boekjaar van de ingang van het huurcontract. Bij een huurcontract wat is ingegaan in

5 2009, moet het onroerend goed dus uiterlijk in gebruik genomen zijn op 31 december. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: de huurder gebruikt de onroerende zaak tenminste 6 maanden achter elkaar; de huurder voldoet in het jaar van feitelijke ingebruikname aan de 90%- (of 70%-) norm; en de verhuurder geeft een schriftelijke verklaring aan de inspecteur. De verhuurder moet instemmen dat de naheffingstermijn en de herzieningstermijn van de aftrek door de verhuurder start in het boekjaar van feitelijke ingebruikname door de huurder. Pagina 5

6 AFTREK VOORBELASTING VOLLEDIGE AFTREK GEMENGD GEBRUIKTE ONROEREND GOED Tot 2011 kan een ondernemer de ter zake van een onroerende goed dat zowel voor (-belaste) bedrijfsdoeleinden als voor privédoeleinden gebruikt wordt, volledig in aftrek te brengen. Vervolgens moet de op het privégebruik in termijnen terugbetaald worden. Met ingang van 1 januari 2011 komt aan deze mogelijkheid een einde. Vanaf die datum s slechts aftrek mogelijk indien en voor zover de ondernemer het onroerend goed voor zijn -belaste bedrijfsactiviteiten gebruikt. Voor onroerende goederen in aanbouw die pas in 2011 in gebruik genomen worden, gelden de oude regels indien de ondernemer in een eerste termijnfactuur heeft ontvangen en de hierop in rekening gebrachte volledig in aftrek heeft gebracht. HEFFING OVER PRIVEGEBRUIK INVESTERINGSGOED Een belast presterende -ondernemer die een gemengd (privé en zakelijk) te gebruiken investeringsgoed aanschaft en volledig tot zijn -ondernemingsvermogen rekent, heeft recht op volledige aftrek van de in rekening gebrachte. Hier staat tegenover dat de ondernemer gedurende vijf (roerende investeringsgoederen) of tien jaren (onroerende goederen), ieder jaar een heffing over het privégebruik verschuldigd is in het laatste tijdvak van het kalenderjaar. Dit verschuldigde bedrag moet worden opgenomen in post 1d van de -aangifte. De maatstaf van heffing voor het privégebruik wordt gevormd door de voor de dienst gemaakte uitgaven. Er bestaat een onderscheid tussen kosten voor: 1. de verwerving of vervaardiging van het goed; en 2. onderhoud, verbetering en dergelijke van het goed. Pagina 6 Ad 1 De kosten die toerekenbaar zijn aan het privégebruik van het verworven of vervaardigde investeringsgoed, moeten worden bepaald op basis van het werkelijk privégebruik. De kosten worden uitgesmeerd over vijf (roerende investeringsgoed) of tien jaren (onroerende goed). Het is aan de ondernemer om een methode te bedenken die het werkelijk privégebruik aannemelijk maakt. Dit kan zijn op basis van oppervlakten (m²) of op basis van tijdsaanduidingen (dagen). De ondernemer is gehouden te kiezen voor de methode die het meest aansluit bij het werkelijk privégebruik. Bij investeringsgoederen waarbij gemengd gebruik tegelijkertijd plaatsvindt, bijvoorbeeld in een (woonwerk)pand, kan het privégebruik meestal het beste aannemelijk gemaakt worden op basis van oppervlakten. Een tijdsevenredige berekening is daarentegen een goede methode voor een vakantiehuis dat zowel verhuurd wordt als voor privédoeleinden gebruikt wordt. Ad 2 Ook de kosten die toerekenbaar zijn aan het privégebruik van de kosten voor het onderhoud, de verbetering en dergelijke moet worden toegerekend op basis van het werkelijk privégebruik. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de berekening bij het

7 verwerven en vervaardigen van het goed. Het privégebruik van de kosten voor onderhoud, verbetering, e.d. wordt volledig belast in het jaar van gebruik. HEFFING OVER PRIVEGEBRUIK INTERNE DIENSTEN Extern met ingekochte diensten vallen niet onder de heffing over het privégebruik van interne diensten. Deze heffing is volgens de staatssecretaris alleen aan de orde bij het zonder vergoeding, intern door de ondernemer zelf verrichte diensten ten behoeve van zijn privédoeleinden, privédoeleinden van zijn personeel of andere dan bedrijfsdoeleinden. Een voorbeeld hiervan is de ondernemer met een schoonmaakbedrijf die zijn personeel zijn privéwoning en/of woningen van zijn personeel laat schoonmaken. HERZIENING JAAR INGEBRUIKNAME Een ondernemer die door hem aangekochte goederen en/of diensten gebruikt voor zowel -vrijgestelde als -belaste activiteiten, kan in principe slechts een deel van de aftrekken. Bij ingebruikname van de goederen en/of diensten moet de in aftrek gebrachte herzien worden aan de hand van de gegevens van het tijdvak van ingebruikname (omzetverhouding of werkelijk gebruik). Aan het eind van het jaar moet de aftrek van nogmaals herzien worden aan de hand van de gegevens die gelden voor het gehele boekjaar. Te weinig in aftrek gebrachte kan in post 5b van de laatste -aangifte van het jaar alsnog geclaimd worden. Te veel afgetrokken moet in post 5b als negatief bedrag worden opgenomen en terugbetaald worden. HERZIENING INVESTERINGSGOEDEREN Pagina 7 De aftrek van op aangeschafte goederen en diensten is in beginsel definitief na de herziening aan het eind van het jaar van ingebruikname. Voor investeringsgoederen gaat vanaf de ingebruikname ervan een herzieningstermijn van negen (onroerende goederen) of vier (roerende investeringsgoederen) jaren lopen. Aan het eind van het jaar van ingebruikname moet wel alle in aftrek gebrachte herzien worden. Daarna geldt een herzieningstermijn van 9 jaar (volgend op het jaar van ingebruikname) en voor roerende zaken een termijn van 4 jaar (volgend op het jaar van ingebruikname). Met roerende zaken wordt in dit kader bedoeld: roerende zaken waarop voor de IB of VPB wordt afgeschreven. Bij herziening wordt ook de aftrek in verhouding tot het gebruik bekeken. Anders dan bij de herziening die aan het einde van het jaar van ingebruikname wordt verricht, wordt bij afwijking in latere jaren echter niet het hele bedrag van de eerder afgetrokken voorbelasting gecorrigeerd, maar slechts dat deel wat toerekenbaar is aan het betreffende jaar (1/10 e deel bij onroerende zaken, 1/5 e bij roerende zaken). Wijzigt het gebruik van een onroerende zaak in jaar 5 dus van volledig belast naar volledig vrijgesteld, dan betekent dit dat vanaf jaar 5 steeds jaarlijks 1/10 e deel van de vroeger afgetrokken voorbelasting gecorrigeerd moet worden. Herziening blijft achterwege indien het bedrag dat op basis van de herzieningsregels voor aftrek in aanmerking komt niet meer dan 10% verschilt met het bedrag dat in aftrek is gebracht.

8 PRIVÉGEBRUIK AUTO ONDERNEMER Het privégebruik van een auto van de zaak door een eenmansondernemer leidt tot een correctie van de aftrek voor de kosten van aanschaf, gebruik en onderhoud. De hoogte van de aftrekcorrectie bedraagt: 12% x IB-bijtelling. De aftrekcorrectie moet in post 1d van de -aangifte worden opgenomen. Wanneer de ondernemer een auto zonder heeft aangeschaft en deze auto mede voor privédoeleinden gebruikt, is goedgekeurd dat de ondernemer 75% van de op de kosten van gebruik en onderhoud in aftrek brengt. Dit percentage mag verhoogd of verlaagd worden indien de ondernemer een sluitende kilometeradministratie kan overleggen. De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU over de (on)houdbaarheid van deze aftrek-correctie. Indien het Hof van Justitie oordeelt dat de aftrekcorrectie in het geheel of deels in strijd is met de -richtlijn heeft dit als gevolg dat geen (de kans hierop achten wij echter klein) dan wel een lagere aftrekcorrectie (de kans hierop achten wij gezien de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU reëel) verschuldigd is. Het verdient daarom aanbeveling om ter behoud van rechten bezwaar te maken tegen de afdracht van de aftrekcorrectie en te verzoeken om aanhouding van dit bezwaar totdat de Hoge Raad met inachtneming van het arrest van het Hof van Justitie van de EU een beslissing heeft genomen. PRIVÉGEBRUIK AUTO PERSONEEL De op de kosten van aanschaf, gebruik en onderhoud zijn niet aftrekbaar indien en voor zover het personeel van de ondernemer een auto voor privédoeleinden gebruikt. Omdat het in de praktijk lastig is om het werkelijke privégebruik te bepalen, keurt de staatssecretaris goed dat voor de hoogte van de aftrekcorrectie aangesloten wordt bij de IB/LB-bijtelling. Dit betekent het volgende: Btw de ondernemer de aftrek van een met aangekochte auto die aan een personeelslid mede voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld, moet corrigeren met de uitkomst van de formule: 12%* IB-bijtelling. Indien alleen sprake is van woon-werkverkeer een aftrekcorrectie achterwege blijft; wanneer de werknemer per jaar minder dan 500 kilometer privékilometers rijdt, blijft een correctie van de aftrek achterwege; indien een bestelauto doorlopend wisselend gebruik wordt door twee of meer werknemers bedraagt de aftrekcorrectie 12% * 300 per bestelauto. Pagina 8 Wanneer een auto zonder wordt aangeschaft en door het personeel van de ondernemer mede voor privédoeleinden wordt gebruikt, is goedgekeurd dat de ondernemer 75% van de op de kosten van gebruik en onderhoud van de auto in aftrek brengt. Dit percentage mag verhoogd of verlaagd worden indien de ondernemer een sluitende kilometeradministratie kan overleggen.

9 KANTINEREGELING Het verstrekken van spijzen en dranken aan personeel leidt tot een aftrekcorrectie indien de kosten van de personeelsvoorzieningen (inclusief het verstrekken van spijzen en dranken) meer bedragen dan 227. Indien de kosten van de personeelsverstrekkingen exclusief het verstrekken van spijzen en dranken minder bedragen dan 227 bedragen, wordt uitsluitend de aftrek ten aanzien van de kantineverstrekkingen gecorrigeerd. Het totaal van de kosten van het verstrekken van spijzen en dranken wordt berekend aan de hand van de volgende formule: Kostprijs spijzen/dranken (ex. )... Opslag 25%...+ Theoretische omzet... Werkelijke omzet (incl. )...- Verschil... Aantal personeelsleden / Bevoordeling per personeelslid Het verschil tussen de theoretische omzet en de werkelijke omzet (de vergoedingen die aan het personeel in rekening zijn gebracht), is het bedrag wat uitgegeven is voor het personeel ten behoeve van het verstrekken van spijzen en dranken. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal personeelsleden zodat de verstrekking per personeelslid bekend is. Dit bedrag wordt opgeteld bij de eventuele overige personeelsverstrekkingen en vervolgens getoetst aan de grens van 227. Blijft het totaal van de personeelsverstrekkingen (inclusief het verstrekken van spijzen en dranken) vervolgens onder deze grens, dan blijft een aftrekcorrectie achterwege. Als het totaal van de personeelsverstrekkingen in een jaar per werknemer 280 bedraagt en hiervan 80 voor het verstrekken van spijzen en dranken is geweest, moet over deze 80 6% worden afgedragen. De aftrek ten aanzien van de overige personeelsverstrekkingen blijft in stand omdat deze zelfstandig bezien lager is dan 227. Overigens moet uit de werkelijke kantineomzet altijd 6% worden afgedragen. Pagina 9

10 TERUGGAAF BTW BTW DUBIEUZE DEBITEUREN Het verdient aanbeveling om na te gaan of er in nog teruggevraagd kan worden op vorderingen op dubieuze debiteuren die niet betaald hebben en dat ook niet meer zullen doen (bijv. door faillissement). In die situatie kan de reeds afgedragen middels een afzonderlijk verzoek teruggevraagd worden bij de inspecteur. AMBTSHALVE TERUGGAAF BTW Indien in het verleden ten onrechte of teveel op aangifte is afgedragen of te weinig in aftrek is gebracht, kan de ondernemer middels een afzonderlijk verzoek aan de inspecteur vragen om deze ambtshalve terug te geven. Ten aanzien van ten onrechte of teveel afgedragen die de ondernemer op facturen is vermeld (en die door de afnemer in aftrek kan zijn gebracht), kan de inspecteur nadere voorwaarden stellen, zoals het uitreiken van een herstelfactuur, terugbetaling van de en uitschakeling van het verlies van gevaar van belastinginkomsten (aftrek ten onrechte of te veel gefactureerde door afnemer). Pagina 10

11 BIJZONDERE REGELINGEN KLEINE ONDERNEMERSREGELLING De eenmansondernemer, vennootschap onder firma en de maatschap kunnen gebruik maken van de zogenaamde kleine ondernemers-regeling. De kleine ondernemersregeling geldt per ondernemer. Het is dus niet van belang hoeveel ondernemingen deze ondernemer drijft. De regeling kent een tweetal uitwerkingen: 1. vermindering van de verschuldigde ; en 2. ontheffing van administratieve verplichtingen. Ad 1 Vermindering De vermindering van wordt als volgt berekend: het over het hele jaar verschuldigde bedrag aan (afdracht minus voorbelasting) moet lager zijn dan Vervolgens wordt het verschil berekend tussen en de verschuldigde. Dit verschil wordt vermenigvuldigd met 2,5. Het bedrag wat hieruit komt is de vermindering. Bij een totaal aan verschuldigde van of minder, is de vermindering gelijk aan de verschuldigde. Niet alle af te dragen telt mee in de bovenstaande berekening. De volgende posten tellen niet mee: naar de ondernemer verlegde ; in verband met een intracommunautaire verwerving; en verlegde bij invoer De aftrek van deze verschuldigde wordt wel meegenomen in de verminderingsberekening. De ter zake van die door de ondernemer in binnenlandse verhoudingen verlegd is naar zijn afnemer moet hij in de verminderingsberekening meenemen als door hem verschuldigde. Ad 2 Ontheffing Als een ondernemer op grond van de kleine ondernemersregeling geen verschuldigd is, kan om ontheffing van administratieve verplichtingen worden verzocht bij de inspecteur. Feitelijk betekent dit dat geen aangiftebiljetten meer uitgereikt zullen worden, dat er geen meer in rekening gebracht mag worden aan de afnemers en dat er geen recht meer bestaat op aftrek van voorbelasting. De aanvraag voor ontheffing van administratieve verplichtingen moet voor het einde van het jaar ingediend zijn. Pagina 11

12 BTW BUITENLAND AFSTANDSVERKOPEN Een ondernemer die goederen (bijv. via internet) verkoopt aan particulieren en nietaftrekgerechtigde ondernemers of rechtspersonen zonder buitenlands identificatienummer in andere lidstaten kan te maken krijgen met een registratieverplichting voor -doeleinden in het buitenland. Hiervan is sprake indien de ondernemer zorg draagt voor het vervoer en de verzending en het door de lidstaat van bestemming vastgestelde drempelbedrag is overschreden. De grensbedragen in zijn als volgt: EU-lidstaat Valuta Drempelbedrag België: EURO Bulgarije: BGN Cyprus: EURO Denemarken: DKK Duitsland EURO Estland EEK Finland EURO Frankrijk EURO Griekenland EURO Hongarije EURO Ierland EURO Italië EURO ,67 Letland LVL Litouwen LTL Luxemburg EURO Malta EURO Oostenrijk EURO Polen PLN Portugal EURO Roemenië EURO Slovenië EURO Slowakije EURO Spanje EURO Tsjechië CZK Zweden SEK Verenigd Koninkrijk GBP Pagina 12 Hoewel de euro in Hongarije en Roemenië niet de nationale munteenheid is, kennen deze landen wel een drempelbedrag in euro s. Neem bij overschrijding van één of meerdere drempelbedragen contact met ons op. Wij kunnen u informeren over de risico s en de mogelijkheden om ten aanzien van alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Tevens kunnen wij zorg dragen voor de benodigde registratie evenals het indienen van de periodieke buitenlandse -aangiften.

13 TERUGGAAFVERZOEK BUITENLANDSE BTW Buitenlandse die de ondernemer in 2009 in een andere EU-lidstaat heeft betaald, kan tot en met 31 maart 2011 worden teruggevraagd via de elektronische portaalsite van de Belastingdienst. Buitenlandse die in in rekening is gebracht, dient uiterlijk 30 september 2011 worden teruggevraagd. De Nederlandse Belastingdienst stuurt dit verzoek door naar het land dat de teruggaaf moet verlenen. Het berekenen van de die voor teruggaaf in aanmerking komt, vergt kennis van de lokale regels in de lidstaat van teruggaaf. Het indienen van te hoge teruggaafverzoeken kan leiden tot nadere vragen van de lidstaat van teruggaaf. Hierdoor kan de terugbetaling van de buitenlandse aanzienlijk vertraagd worden. Teneinde dit te voorkomen, kunnen wij zorg dragen voor het indienen en het afhandelen van de teruggaafverzoeken. Neem contact op voor een offerte en de voorwaarden. Pagina 13

14 AANGIFTE KWARTAALAANGIFTE Een ondernemer die in maandelijks aangifte heeft gedaan en moet betalen, kan een financieringsvoordeel behalen door ervoor te kiezen om in 2011 per kwartaal aangifte te gaan doen. SUPPLETIEAANGIFTE Indien aan het eind van het jaar blijkt dat er te weinig is afgedragen kan de ondernemer door middel van een suppletieaangifte de onjuist ingediende aangifte(n) herstellen. Het suppletieaangifte-formulier is te downloaden op de website van de Belastingdienst. Het indienen van een suppletieaangifte kan leiden tot een verzuimboete wanneer de suppletieaangifte bedoeld is voor het herstel van eerder te laag berekende en op aangifte voldane en betaalde. Wanneer de suppletieaangifte vrijwillig wordt ingediend legt de inspecteur geen vergrijpboete op. De inspecteur legt ook geen verzuimboete op indien de verschuldigde is of minder of minder is dan 10% van het eerder in het tijdvak waarop de suppletieaangiften betrekking heeft, betaalde bedrag. In andere gevallen bedraagt de verzuimboete 5% van het verschuldigde bedrag met een maximumbedrag van Pagina 14

15 ADMINISTRATIE OUDE ADMINISTRATIE Boeken, bescheiden en andere gegevensdragers moeten normaal gesproken zeven jaar bewaard worden. De wettelijke bewaarplicht geldt voor het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, voorraadgegevens, in- en verkoopadministratie, etc. Voor gegevensdragers met betrekking tot onroerende goederen geldt een bewaarplicht van negen jaren na het jaar van ingebruikname. Het maakt voor de bewaarplicht niet uit of het papieren of elektronische gegevensdragers zijn. Het verdient daarom aanbeveling om de oude administratie waarvoor de bewaartermijn verstreken is te vernietigen. is een uitgave van Van Driel Fruijtier -specialisten. De informatie in deze uitgave heeft een signalerend karakter en is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt Van Driel Fruijtier -specialisten geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van, neem dan contact op met Van Driel Fruijtier -specialisten via het telefoonnummer: of per Pagina 15

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Btw-correctie privégebruik 2013

Btw-correctie privégebruik 2013 www.pwc.nl Btw-correctie privégebruik 2013 Indirect Tax December 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com 2 PwC

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee.

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Fiscale eindejaarstips Alle ondernemers Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Uitstel van een desinvestering kan fiscaal soms een goed idee zijn. Voor bedrijfsmiddelen waarvoor bij de aanschaf

Nadere informatie

Nieuws Financieel/economische informatie op maat

Nieuws Financieel/economische informatie op maat Nieuws Financieel/economische informatie op maat onderneming loonheffing personeel subsidie administratie auto van de zaak omzetbelasting C.J. van Beek & Co accountants-administratieconsulenten ALGEMEEN

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1. ALGEMENE AANWIJZINGEN 4 2. FORMULIEREN EN TABELLEN 4 2.1. LOONBELASTINGVERKLARING 5 2.2. LOONSTAAT 5 2.3. LOONBELASTINGKAART 6 2.4. ARTIKEL

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen

Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Belastingdienst/Amsterdam Februari 2013 1. Inleiding Over premies voor niet-vrijgestelde

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

DISCLAIMER... 6 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL VOORDEEL BIJ ZELFIMPORT... 8 Inleiding... 8. Algemeen... 18

DISCLAIMER... 6 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL VOORDEEL BIJ ZELFIMPORT... 8 Inleiding... 8. Algemeen... 18 DISCLAIMER... 6 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL VOORDEEL BIJ ZELFIMPORT... 8 Inleiding... 8 Algemeen... 8 Berekening financieel voordeel... 8 Catalogusprijs en netto catalogusprijs... 8 Berekening

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie