EINDEJAARSTIPS BTW 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDEJAARSTIPS BTW 2010"

Transcriptie

1 EINDEJAARSTIPS BTW INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 MELD VERBREKING/WIJZIGING FISCALE EENHEID BTW 3 ONROEREND GOED 4 BELASTE LEVERING 4 BELASTE VERHUUR 4 HERZIENING AFTREK BIJ LEEGSTAND 4 AFTREK VOORBELASTING 6 VOLLEDIGE AFTREK GEMENGD GEBRUIKTE ONROEREND GOED 6 HEFFING OVER PRIVEGEBRUIK INVESTERINGSGOED 6 HEFFING OVER PRIVEGEBRUIK INTERNE DIENSTEN 7 HERZIENING JAAR INGBRUIKNAME 7 HERZIENING INVESTERINGSGOEDEREN 7 PRIVEGEBRUIK AUTO ONDERNEMER 8 PRIVËGEBRUIK AUTO PERSONEEL 8 KANTINEREGELING 9 TERUGGAAF BTW 10 BTW DUBIEUZE DEBITEUREN 10 AMBTSHALVE TERUGGAAF BTW 10 BIJZONDERE REGELINGEN 11 KLEINE ONDERNEMERSREGELING 11 BTW BUITENLAND 12 AFSTANDSVERKOPEN 12 TERUGGAAFVERZOEK BUITENLANDSE BTW 13 Pagina 1 AANGIFTE 14 KWARTAALAANGIFTE 14

2 SUPPLETIEAANGIFTE 14 ADMINISTRATIE 15 OUDE ADMINISTRATIE 15 Pagina 2

3 BTW-ONDERNEMER MELD VERBREKING/WIJZIGING FISCALE EENHEID BTW Ondernemers die zijn opgenomen in een fiscale eenheid voor de zijn hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars -schulden. Indien een onderdeel van de fiscale eenheid niet langer economische activiteiten verricht of aan één van de andere voorwaarden (financiële, organisatorische en economische verwevenheid) niet langer wordt voldaan, verdient het aanbeveling om de inspecteur hiervan op de hoogte te stellen en de fiscale eenheid te verbreken of te wijzigen. Pagina 3

4 ONROEREND GOED BELASTE LEVERING Levering van gebouwen die meer dan twee jaar in gebruik zijn met het erbij behorende terrein is in principe vrijgesteld van -heffing. Partijen kunnen echter opteren voor een belaste levering, mits de koper het gekochte in het boekjaar van levering en het daaropvolgende boekjaar en voor minimaal 90% (sommige branches 70%) gebruikt voor belaste activiteiten. De koper is verplicht om na afloop van het boekjaar dat volgt op het boekjaar van levering een verklaring naar de verkoper en de inspecteur te sturen waarin de koper verklaart of al dan niet voldaan is aan het 90%- (of 70%-) criterium. Het opteren voor een belaste levering is onterecht indien de koper de gekochte onroerende zaak niet in het boekjaar dat volgt op het boekjaar van levering in gebruik heeft genomen. Door het vervallen van de optie wordt de (eventuele) herzienings- die de verkoper alsnog verschuldigd is, nageheven bij de koper. In de rechtspraak bestaat er op dit moment onduidelijkheid of de wettelijke bepaling die de verschuldigdheid van deze herzienings- naar de koper verlegd verbindend is. BELASTE VERHUUR Verhuur van onroerende zaken is in principe vrijgesteld van -heffing. Partijen kunnen echter opteren voor belaste verhuur, mits de huurder het gehuurde voor minimaal 90% (sommige branches 70%) gebruikt voor belaste activiteiten. Blijkt de huurder in enig jaar niet langer te voldoen aan deze voorwaarde dan zal de verhuur vrijgesteld zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de eerder afgetrokken voorbelasting (zie herziening). Hierop bestaat een uitzondering indien het niet voldoende aftrekgerechtigde gebruik voor de huurder redelijkerwijs niet voorzienbaar en incidenteel is. Advies: - Ga na of de huurder nog voldoet aan de voorwaarden. - Ga de huurcontracten na of de risico s voor het niet voldoen aan de voorwaarden afgewenteld zijn op de huurder en pas indien nodig de contracten aan. HERZIENING AFTREK BIJ LEEGSTAND De staatssecretaris heeft een goedkeuringsregeling opgenomen voor die gevallen waarin de eigenaar van een pand reeds een belast verhuurcontract heeft gesloten met een huurder, terwijl de huurder het pand nog niet in gebruik genomen heeft. Pagina 4 In principe geldt dat niet voldaan is aan het 90%-criterium wanneer de huurder het onroerend goed nog niet in gebruik genomen heeft op 31 december van het jaar waarin het huurcontract is ingegaan. Dit zou aan de zijde van de verhuurder leiden tot herziening van alle in aftrek gebrachte ten aanzien van het verhuurde onroerend goed. De goedkeuringsregeling houdt in dat aan leegstand geen gevolgen worden toegekend wanneer uiterlijk in gebruik is genomen vóór het einde van het jaar na het boekjaar van de ingang van het huurcontract. Bij een huurcontract wat is ingegaan in

5 2009, moet het onroerend goed dus uiterlijk in gebruik genomen zijn op 31 december. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: de huurder gebruikt de onroerende zaak tenminste 6 maanden achter elkaar; de huurder voldoet in het jaar van feitelijke ingebruikname aan de 90%- (of 70%-) norm; en de verhuurder geeft een schriftelijke verklaring aan de inspecteur. De verhuurder moet instemmen dat de naheffingstermijn en de herzieningstermijn van de aftrek door de verhuurder start in het boekjaar van feitelijke ingebruikname door de huurder. Pagina 5

6 AFTREK VOORBELASTING VOLLEDIGE AFTREK GEMENGD GEBRUIKTE ONROEREND GOED Tot 2011 kan een ondernemer de ter zake van een onroerende goed dat zowel voor (-belaste) bedrijfsdoeleinden als voor privédoeleinden gebruikt wordt, volledig in aftrek te brengen. Vervolgens moet de op het privégebruik in termijnen terugbetaald worden. Met ingang van 1 januari 2011 komt aan deze mogelijkheid een einde. Vanaf die datum s slechts aftrek mogelijk indien en voor zover de ondernemer het onroerend goed voor zijn -belaste bedrijfsactiviteiten gebruikt. Voor onroerende goederen in aanbouw die pas in 2011 in gebruik genomen worden, gelden de oude regels indien de ondernemer in een eerste termijnfactuur heeft ontvangen en de hierop in rekening gebrachte volledig in aftrek heeft gebracht. HEFFING OVER PRIVEGEBRUIK INVESTERINGSGOED Een belast presterende -ondernemer die een gemengd (privé en zakelijk) te gebruiken investeringsgoed aanschaft en volledig tot zijn -ondernemingsvermogen rekent, heeft recht op volledige aftrek van de in rekening gebrachte. Hier staat tegenover dat de ondernemer gedurende vijf (roerende investeringsgoederen) of tien jaren (onroerende goederen), ieder jaar een heffing over het privégebruik verschuldigd is in het laatste tijdvak van het kalenderjaar. Dit verschuldigde bedrag moet worden opgenomen in post 1d van de -aangifte. De maatstaf van heffing voor het privégebruik wordt gevormd door de voor de dienst gemaakte uitgaven. Er bestaat een onderscheid tussen kosten voor: 1. de verwerving of vervaardiging van het goed; en 2. onderhoud, verbetering en dergelijke van het goed. Pagina 6 Ad 1 De kosten die toerekenbaar zijn aan het privégebruik van het verworven of vervaardigde investeringsgoed, moeten worden bepaald op basis van het werkelijk privégebruik. De kosten worden uitgesmeerd over vijf (roerende investeringsgoed) of tien jaren (onroerende goed). Het is aan de ondernemer om een methode te bedenken die het werkelijk privégebruik aannemelijk maakt. Dit kan zijn op basis van oppervlakten (m²) of op basis van tijdsaanduidingen (dagen). De ondernemer is gehouden te kiezen voor de methode die het meest aansluit bij het werkelijk privégebruik. Bij investeringsgoederen waarbij gemengd gebruik tegelijkertijd plaatsvindt, bijvoorbeeld in een (woonwerk)pand, kan het privégebruik meestal het beste aannemelijk gemaakt worden op basis van oppervlakten. Een tijdsevenredige berekening is daarentegen een goede methode voor een vakantiehuis dat zowel verhuurd wordt als voor privédoeleinden gebruikt wordt. Ad 2 Ook de kosten die toerekenbaar zijn aan het privégebruik van de kosten voor het onderhoud, de verbetering en dergelijke moet worden toegerekend op basis van het werkelijk privégebruik. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de berekening bij het

7 verwerven en vervaardigen van het goed. Het privégebruik van de kosten voor onderhoud, verbetering, e.d. wordt volledig belast in het jaar van gebruik. HEFFING OVER PRIVEGEBRUIK INTERNE DIENSTEN Extern met ingekochte diensten vallen niet onder de heffing over het privégebruik van interne diensten. Deze heffing is volgens de staatssecretaris alleen aan de orde bij het zonder vergoeding, intern door de ondernemer zelf verrichte diensten ten behoeve van zijn privédoeleinden, privédoeleinden van zijn personeel of andere dan bedrijfsdoeleinden. Een voorbeeld hiervan is de ondernemer met een schoonmaakbedrijf die zijn personeel zijn privéwoning en/of woningen van zijn personeel laat schoonmaken. HERZIENING JAAR INGEBRUIKNAME Een ondernemer die door hem aangekochte goederen en/of diensten gebruikt voor zowel -vrijgestelde als -belaste activiteiten, kan in principe slechts een deel van de aftrekken. Bij ingebruikname van de goederen en/of diensten moet de in aftrek gebrachte herzien worden aan de hand van de gegevens van het tijdvak van ingebruikname (omzetverhouding of werkelijk gebruik). Aan het eind van het jaar moet de aftrek van nogmaals herzien worden aan de hand van de gegevens die gelden voor het gehele boekjaar. Te weinig in aftrek gebrachte kan in post 5b van de laatste -aangifte van het jaar alsnog geclaimd worden. Te veel afgetrokken moet in post 5b als negatief bedrag worden opgenomen en terugbetaald worden. HERZIENING INVESTERINGSGOEDEREN Pagina 7 De aftrek van op aangeschafte goederen en diensten is in beginsel definitief na de herziening aan het eind van het jaar van ingebruikname. Voor investeringsgoederen gaat vanaf de ingebruikname ervan een herzieningstermijn van negen (onroerende goederen) of vier (roerende investeringsgoederen) jaren lopen. Aan het eind van het jaar van ingebruikname moet wel alle in aftrek gebrachte herzien worden. Daarna geldt een herzieningstermijn van 9 jaar (volgend op het jaar van ingebruikname) en voor roerende zaken een termijn van 4 jaar (volgend op het jaar van ingebruikname). Met roerende zaken wordt in dit kader bedoeld: roerende zaken waarop voor de IB of VPB wordt afgeschreven. Bij herziening wordt ook de aftrek in verhouding tot het gebruik bekeken. Anders dan bij de herziening die aan het einde van het jaar van ingebruikname wordt verricht, wordt bij afwijking in latere jaren echter niet het hele bedrag van de eerder afgetrokken voorbelasting gecorrigeerd, maar slechts dat deel wat toerekenbaar is aan het betreffende jaar (1/10 e deel bij onroerende zaken, 1/5 e bij roerende zaken). Wijzigt het gebruik van een onroerende zaak in jaar 5 dus van volledig belast naar volledig vrijgesteld, dan betekent dit dat vanaf jaar 5 steeds jaarlijks 1/10 e deel van de vroeger afgetrokken voorbelasting gecorrigeerd moet worden. Herziening blijft achterwege indien het bedrag dat op basis van de herzieningsregels voor aftrek in aanmerking komt niet meer dan 10% verschilt met het bedrag dat in aftrek is gebracht.

8 PRIVÉGEBRUIK AUTO ONDERNEMER Het privégebruik van een auto van de zaak door een eenmansondernemer leidt tot een correctie van de aftrek voor de kosten van aanschaf, gebruik en onderhoud. De hoogte van de aftrekcorrectie bedraagt: 12% x IB-bijtelling. De aftrekcorrectie moet in post 1d van de -aangifte worden opgenomen. Wanneer de ondernemer een auto zonder heeft aangeschaft en deze auto mede voor privédoeleinden gebruikt, is goedgekeurd dat de ondernemer 75% van de op de kosten van gebruik en onderhoud in aftrek brengt. Dit percentage mag verhoogd of verlaagd worden indien de ondernemer een sluitende kilometeradministratie kan overleggen. De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU over de (on)houdbaarheid van deze aftrek-correctie. Indien het Hof van Justitie oordeelt dat de aftrekcorrectie in het geheel of deels in strijd is met de -richtlijn heeft dit als gevolg dat geen (de kans hierop achten wij echter klein) dan wel een lagere aftrekcorrectie (de kans hierop achten wij gezien de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU reëel) verschuldigd is. Het verdient daarom aanbeveling om ter behoud van rechten bezwaar te maken tegen de afdracht van de aftrekcorrectie en te verzoeken om aanhouding van dit bezwaar totdat de Hoge Raad met inachtneming van het arrest van het Hof van Justitie van de EU een beslissing heeft genomen. PRIVÉGEBRUIK AUTO PERSONEEL De op de kosten van aanschaf, gebruik en onderhoud zijn niet aftrekbaar indien en voor zover het personeel van de ondernemer een auto voor privédoeleinden gebruikt. Omdat het in de praktijk lastig is om het werkelijke privégebruik te bepalen, keurt de staatssecretaris goed dat voor de hoogte van de aftrekcorrectie aangesloten wordt bij de IB/LB-bijtelling. Dit betekent het volgende: Btw de ondernemer de aftrek van een met aangekochte auto die aan een personeelslid mede voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld, moet corrigeren met de uitkomst van de formule: 12%* IB-bijtelling. Indien alleen sprake is van woon-werkverkeer een aftrekcorrectie achterwege blijft; wanneer de werknemer per jaar minder dan 500 kilometer privékilometers rijdt, blijft een correctie van de aftrek achterwege; indien een bestelauto doorlopend wisselend gebruik wordt door twee of meer werknemers bedraagt de aftrekcorrectie 12% * 300 per bestelauto. Pagina 8 Wanneer een auto zonder wordt aangeschaft en door het personeel van de ondernemer mede voor privédoeleinden wordt gebruikt, is goedgekeurd dat de ondernemer 75% van de op de kosten van gebruik en onderhoud van de auto in aftrek brengt. Dit percentage mag verhoogd of verlaagd worden indien de ondernemer een sluitende kilometeradministratie kan overleggen.

9 KANTINEREGELING Het verstrekken van spijzen en dranken aan personeel leidt tot een aftrekcorrectie indien de kosten van de personeelsvoorzieningen (inclusief het verstrekken van spijzen en dranken) meer bedragen dan 227. Indien de kosten van de personeelsverstrekkingen exclusief het verstrekken van spijzen en dranken minder bedragen dan 227 bedragen, wordt uitsluitend de aftrek ten aanzien van de kantineverstrekkingen gecorrigeerd. Het totaal van de kosten van het verstrekken van spijzen en dranken wordt berekend aan de hand van de volgende formule: Kostprijs spijzen/dranken (ex. )... Opslag 25%...+ Theoretische omzet... Werkelijke omzet (incl. )...- Verschil... Aantal personeelsleden / Bevoordeling per personeelslid Het verschil tussen de theoretische omzet en de werkelijke omzet (de vergoedingen die aan het personeel in rekening zijn gebracht), is het bedrag wat uitgegeven is voor het personeel ten behoeve van het verstrekken van spijzen en dranken. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal personeelsleden zodat de verstrekking per personeelslid bekend is. Dit bedrag wordt opgeteld bij de eventuele overige personeelsverstrekkingen en vervolgens getoetst aan de grens van 227. Blijft het totaal van de personeelsverstrekkingen (inclusief het verstrekken van spijzen en dranken) vervolgens onder deze grens, dan blijft een aftrekcorrectie achterwege. Als het totaal van de personeelsverstrekkingen in een jaar per werknemer 280 bedraagt en hiervan 80 voor het verstrekken van spijzen en dranken is geweest, moet over deze 80 6% worden afgedragen. De aftrek ten aanzien van de overige personeelsverstrekkingen blijft in stand omdat deze zelfstandig bezien lager is dan 227. Overigens moet uit de werkelijke kantineomzet altijd 6% worden afgedragen. Pagina 9

10 TERUGGAAF BTW BTW DUBIEUZE DEBITEUREN Het verdient aanbeveling om na te gaan of er in nog teruggevraagd kan worden op vorderingen op dubieuze debiteuren die niet betaald hebben en dat ook niet meer zullen doen (bijv. door faillissement). In die situatie kan de reeds afgedragen middels een afzonderlijk verzoek teruggevraagd worden bij de inspecteur. AMBTSHALVE TERUGGAAF BTW Indien in het verleden ten onrechte of teveel op aangifte is afgedragen of te weinig in aftrek is gebracht, kan de ondernemer middels een afzonderlijk verzoek aan de inspecteur vragen om deze ambtshalve terug te geven. Ten aanzien van ten onrechte of teveel afgedragen die de ondernemer op facturen is vermeld (en die door de afnemer in aftrek kan zijn gebracht), kan de inspecteur nadere voorwaarden stellen, zoals het uitreiken van een herstelfactuur, terugbetaling van de en uitschakeling van het verlies van gevaar van belastinginkomsten (aftrek ten onrechte of te veel gefactureerde door afnemer). Pagina 10

11 BIJZONDERE REGELINGEN KLEINE ONDERNEMERSREGELLING De eenmansondernemer, vennootschap onder firma en de maatschap kunnen gebruik maken van de zogenaamde kleine ondernemers-regeling. De kleine ondernemersregeling geldt per ondernemer. Het is dus niet van belang hoeveel ondernemingen deze ondernemer drijft. De regeling kent een tweetal uitwerkingen: 1. vermindering van de verschuldigde ; en 2. ontheffing van administratieve verplichtingen. Ad 1 Vermindering De vermindering van wordt als volgt berekend: het over het hele jaar verschuldigde bedrag aan (afdracht minus voorbelasting) moet lager zijn dan Vervolgens wordt het verschil berekend tussen en de verschuldigde. Dit verschil wordt vermenigvuldigd met 2,5. Het bedrag wat hieruit komt is de vermindering. Bij een totaal aan verschuldigde van of minder, is de vermindering gelijk aan de verschuldigde. Niet alle af te dragen telt mee in de bovenstaande berekening. De volgende posten tellen niet mee: naar de ondernemer verlegde ; in verband met een intracommunautaire verwerving; en verlegde bij invoer De aftrek van deze verschuldigde wordt wel meegenomen in de verminderingsberekening. De ter zake van die door de ondernemer in binnenlandse verhoudingen verlegd is naar zijn afnemer moet hij in de verminderingsberekening meenemen als door hem verschuldigde. Ad 2 Ontheffing Als een ondernemer op grond van de kleine ondernemersregeling geen verschuldigd is, kan om ontheffing van administratieve verplichtingen worden verzocht bij de inspecteur. Feitelijk betekent dit dat geen aangiftebiljetten meer uitgereikt zullen worden, dat er geen meer in rekening gebracht mag worden aan de afnemers en dat er geen recht meer bestaat op aftrek van voorbelasting. De aanvraag voor ontheffing van administratieve verplichtingen moet voor het einde van het jaar ingediend zijn. Pagina 11

12 BTW BUITENLAND AFSTANDSVERKOPEN Een ondernemer die goederen (bijv. via internet) verkoopt aan particulieren en nietaftrekgerechtigde ondernemers of rechtspersonen zonder buitenlands identificatienummer in andere lidstaten kan te maken krijgen met een registratieverplichting voor -doeleinden in het buitenland. Hiervan is sprake indien de ondernemer zorg draagt voor het vervoer en de verzending en het door de lidstaat van bestemming vastgestelde drempelbedrag is overschreden. De grensbedragen in zijn als volgt: EU-lidstaat Valuta Drempelbedrag België: EURO Bulgarije: BGN Cyprus: EURO Denemarken: DKK Duitsland EURO Estland EEK Finland EURO Frankrijk EURO Griekenland EURO Hongarije EURO Ierland EURO Italië EURO ,67 Letland LVL Litouwen LTL Luxemburg EURO Malta EURO Oostenrijk EURO Polen PLN Portugal EURO Roemenië EURO Slovenië EURO Slowakije EURO Spanje EURO Tsjechië CZK Zweden SEK Verenigd Koninkrijk GBP Pagina 12 Hoewel de euro in Hongarije en Roemenië niet de nationale munteenheid is, kennen deze landen wel een drempelbedrag in euro s. Neem bij overschrijding van één of meerdere drempelbedragen contact met ons op. Wij kunnen u informeren over de risico s en de mogelijkheden om ten aanzien van alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Tevens kunnen wij zorg dragen voor de benodigde registratie evenals het indienen van de periodieke buitenlandse -aangiften.

13 TERUGGAAFVERZOEK BUITENLANDSE BTW Buitenlandse die de ondernemer in 2009 in een andere EU-lidstaat heeft betaald, kan tot en met 31 maart 2011 worden teruggevraagd via de elektronische portaalsite van de Belastingdienst. Buitenlandse die in in rekening is gebracht, dient uiterlijk 30 september 2011 worden teruggevraagd. De Nederlandse Belastingdienst stuurt dit verzoek door naar het land dat de teruggaaf moet verlenen. Het berekenen van de die voor teruggaaf in aanmerking komt, vergt kennis van de lokale regels in de lidstaat van teruggaaf. Het indienen van te hoge teruggaafverzoeken kan leiden tot nadere vragen van de lidstaat van teruggaaf. Hierdoor kan de terugbetaling van de buitenlandse aanzienlijk vertraagd worden. Teneinde dit te voorkomen, kunnen wij zorg dragen voor het indienen en het afhandelen van de teruggaafverzoeken. Neem contact op voor een offerte en de voorwaarden. Pagina 13

14 AANGIFTE KWARTAALAANGIFTE Een ondernemer die in maandelijks aangifte heeft gedaan en moet betalen, kan een financieringsvoordeel behalen door ervoor te kiezen om in 2011 per kwartaal aangifte te gaan doen. SUPPLETIEAANGIFTE Indien aan het eind van het jaar blijkt dat er te weinig is afgedragen kan de ondernemer door middel van een suppletieaangifte de onjuist ingediende aangifte(n) herstellen. Het suppletieaangifte-formulier is te downloaden op de website van de Belastingdienst. Het indienen van een suppletieaangifte kan leiden tot een verzuimboete wanneer de suppletieaangifte bedoeld is voor het herstel van eerder te laag berekende en op aangifte voldane en betaalde. Wanneer de suppletieaangifte vrijwillig wordt ingediend legt de inspecteur geen vergrijpboete op. De inspecteur legt ook geen verzuimboete op indien de verschuldigde is of minder of minder is dan 10% van het eerder in het tijdvak waarop de suppletieaangiften betrekking heeft, betaalde bedrag. In andere gevallen bedraagt de verzuimboete 5% van het verschuldigde bedrag met een maximumbedrag van Pagina 14

15 ADMINISTRATIE OUDE ADMINISTRATIE Boeken, bescheiden en andere gegevensdragers moeten normaal gesproken zeven jaar bewaard worden. De wettelijke bewaarplicht geldt voor het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, voorraadgegevens, in- en verkoopadministratie, etc. Voor gegevensdragers met betrekking tot onroerende goederen geldt een bewaarplicht van negen jaren na het jaar van ingebruikname. Het maakt voor de bewaarplicht niet uit of het papieren of elektronische gegevensdragers zijn. Het verdient daarom aanbeveling om de oude administratie waarvoor de bewaartermijn verstreken is te vernietigen. is een uitgave van Van Driel Fruijtier -specialisten. De informatie in deze uitgave heeft een signalerend karakter en is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt Van Driel Fruijtier -specialisten geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van, neem dan contact op met Van Driel Fruijtier -specialisten via het telefoonnummer: of per Pagina 15

EINDEJAARSTIPS 2015 INLEIDING

EINDEJAARSTIPS 2015 INLEIDING EINDEJAARSTIPS 2015 INLEIDING Het jaar 2016 is in aantocht. Dit betekent dat de btw-aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2015 weer ingediend moet worden. BTW-PLAZA wil u hierbij helpen door aan

Nadere informatie

BTW tips. Audit І Tax І Advisory

BTW tips. Audit І Tax І Advisory BTW tips Audit І Tax І Advisory Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Ondernemer 3 3. Onroerend goed 3 4. Vrijstelling 6 5. Aftrek voorbelasting 7 6. Teruggaaf BTW 10 7. Margeregeling/reisbureauregeling 11 8.

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Vastgoedsector bespaart geld met deze fiscale nieuwjaartips :33

Vastgoedsector bespaart geld met deze fiscale nieuwjaartips :33 Vastgoedsector bespaart geld met deze fiscale nieuwjaartips 02-01-2014 10:33 Het jaar 2014 is van start gegaan. Dit betekent dat de btw-aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2013 binnenkort moet

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2016 INLEIDING

EINDEJAARSTIPS 2016 INLEIDING EINDEJAARSTIPS 2016 INLEIDING Het jaar 2017 nadert. Dit betekent dat de btw-aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2016 weer ingediend moet worden. BTW-PLAZA wil u hierbij helpen door aan te geven

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

TERUGVORDEREN VAN EU BTW RICARDO WOLF TMF NETHERLANDS

TERUGVORDEREN VAN EU BTW RICARDO WOLF TMF NETHERLANDS TERUGVORDEREN VAN EU BTW RICARDO WOLF TMF NETHERLANDS AGENDA EU TERUGGAAFPROCEDURE VOOR 2010 NA 2010 VERSCHILLEN TUSSEN DE LIDSTATEN CONCLUSIE EU TERUGGAAFPROCEDURE VOOR 2010 Tot 2010 moesten ondernemers

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes

BTW-nieuwtjes BTW-nieuwtjes 15-2015 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 085-0403220 KvK Arnhem 09136209 1. Eindejaarstips 2015

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. In sommige situaties is het

Nadere informatie

AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI Inleiding

AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI Inleiding MEMO BTW & ZONNEPANELEN AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI 2014 1 Inleiding Door het HvJ EU is in de zaak Fuchs 1 geoordeeld dat een huiseigenaar btw-ondernemer

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto januari 2009 NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto De regels rondom de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto zijn verre van eenvoudig. Deze notitie beoogt aan de hand van diverse casusposities

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Inhoud. BTW webshops en e-commerce. Webshop: afstandsverkopen WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. BTW webshops en e-commerce

Inhoud. BTW webshops en e-commerce. Webshop: afstandsverkopen WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. BTW webshops en e-commerce 2015 WHITEPAPER BTW webshops en e-commerce BTW webshops en e-commerce Inhoud Webshop: afstandsverkopen p. 1 Klantcase p. 4 Elektronische dienstverlening over de grens p. 5 Contactgegevens p. 5 U heeft

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 13-2014

BTW-nieuwtjes 13-2014 BTW-nieuwtjes 13-2014 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Ingrijpende verbouwing

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Omzetbelasting II -- Deel 2

Omzetbelasting II -- Deel 2 belasting les 3 programma Aftrek voorbelasting hoofdregels aftrek voorbelasting herzieningsregels BUA privégebruik auto kantineverstrekkingen 1 Aftrek voorbelasting 1 van 2 In art. 15 vinden wij welke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes

BTW-nieuwtjes BTW-nieuwtjes-21-2016 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum e info@btwadvies.com w www.btwadvies.com t 085-0403220 KvK Arnhem 09136209 1. Eindejaarstips BTW 2016 Het einde van

Nadere informatie

BTW-ASPECTEN WATERVILLA ZILVEREN SCHOR

BTW-ASPECTEN WATERVILLA ZILVEREN SCHOR BTW-ASPECTEN WATERVILLA ZILVEREN SCHOR In deze brochure worden de belangrijkste vragen op het gebied van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (hierna Wet OB) behandeld die zich voordoen bij de aankoop, de

Nadere informatie

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren Update BTW 11 november 2011 Carola van Vilsteren Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten Auto van de zaak Laatste aangifte 2011 BTW tips Casus Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Privé gebruik auto BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Wijzigingen met betrekking tot de verwerking van het privé gebruik auto voor de BTW per 1 juli 2011. Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes

BTW-nieuwtjes BTW-nieuwtjes-18-2016 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum e info@btwadvies.com w www.btwadvies.com t 085-0403220 KvK Arnhem 09136209 1. Creditnota niet voldoende voor teruggave

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de BTW Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan heeft u te maken met bepaalde BTW-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Fiscale topics TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Peter Raes Heidi Deschacht Marc Govers Vierde editie Antwerpen Cambridge Teruggaaf van buitenlandse btw

Nadere informatie

FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB)

FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB) FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB) Motiveer je antwoorden en vermeld de belangrijkse wetsartikelen. Tenzij anders vermeld worden de prestaties

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag

Nationale Administrateursdag Nationale Administrateursdag Actualiteiten en tips BTW 12 november 2015 Carola van Vilsteren Programma Welkom Veranderingen in 2015 Toekomst BTW Verschillen in Europa Vragen Programma Welkom Veranderingen

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER 2016 9.00-11.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale aspecten van de onderneming B / 6 Vraag 1 2016 NGO-ENS

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

BTW bij inkoop van goederen in het buitenland

BTW bij inkoop van goederen in het buitenland BTW bij inkoop van goederen in het buitenland Koopt u voor uw onderneming goederen in van leveranciers? Dat heeft gevolgen voor de BTW. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar u de goederen

Nadere informatie

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Thema s Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Intracommunautaire leveringen Nultarief indien (Teleos): - Vervoer

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

Werking BTW landbouwregeling/ veehandelsregeling BTW landbouwregeling Landbouwers, bosbouwers, tuinbouwers en veehouders zijn onder de huidige wetgevi

Werking BTW landbouwregeling/ veehandelsregeling BTW landbouwregeling Landbouwers, bosbouwers, tuinbouwers en veehouders zijn onder de huidige wetgevi 17 oktober 2017 BTW-nieuwtje 24: BTW landbouwregeling/ veehandelsregeling afgeschaft per 1 januari 2018 BTW landbouwregeling/ veehandelsregeling afgeschaft per 1 januari 2018 Tijdens Prinsjesdag 2017 heeft

Nadere informatie

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 1 Inleiding / 11 2 Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 2.1 Levering aan een btw-plichtige ondernemer / 14 2.1.1 Voorwaarde 1: vervoer naar een andere lidstaat / 15 2.1.2 Afhaaltransacties

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Mr. Carola van Vilsteren-Maters Verhuur, met btw?

Mr. Carola van Vilsteren-Maters Verhuur, met btw? Mr. Carola van Vilsteren-Maters Verhuur, met btw? De verhuur van een onroerende zaak door een btw-ondernemer is op grond van art. 11, lid 1, onderdeel b, Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB 1968)

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod:

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod: BTW-nieuwtjes 4-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 In dit BTW-nieuwtje komen

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Btw bij inkoop van goederen in het buitenland

Btw bij inkoop van goederen in het buitenland Btw bij inkoop van Koopt u voor uw onderneming goederen in van leveranciers in het buitenland? Dat heeft gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar u de goederen inkoopt.

Nadere informatie

Antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de BTW-verhoging op kunst

Antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de BTW-verhoging op kunst Antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de BTW-verhoging op kunst Staatssecretaris van Financiën, 10 januari 2011, nr. DV2010/505 U Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft gereageerd op vragen

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

BTW Almanak Kantines Bedrijfskantines

BTW Almanak Kantines Bedrijfskantines Page 1 of 10 BTW Almanak 2016 26 Kantines Kantines nemen voor de btw zowel in het bedrijfsleven als in het verenigingsleven een bijzondere plaats in. In dit hoofdstuk worden de regels uit de doeken gedaan

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. Vaak is het voordelig om de

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u?

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Dit is eerder bekendgemaakt in de Voorjaarsnota van 25 mei 2012

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen.

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Stappenplan teruggave btw In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Let op: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud van de

Nadere informatie

themadossier Auto werknemer/dga en de btw

themadossier Auto werknemer/dga en de btw themadossier Auto werknemer/dga en de btw Inhoudsopgave 1. Werknemer/DGA rijdt met auto van de zaak... 1 1.1 Werknemer/DGA rijdt ook privé met auto van de zaak... 1 1.1.1. Correctie op basis van fictieve

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 17-2013

BTW-nieuwtjes 17-2013 BTW-nieuwtjes 17-013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 06-7071710 KvK Arnhem 0913609 1. Nieuw vastgoedbesluit

Nadere informatie

Wij gaan gewoon door!

Wij gaan gewoon door! BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 1 maart 2010 Wij gaan gewoon door! Nu ja, zo gewoon is dat eigenlijk niet. Het zal u zijn opgevallen, ons kabinet is er bijvoorbeeld mee opgehouden.

Nadere informatie

Toelichting. Aangifte Omzetbelasting

Toelichting. Aangifte Omzetbelasting Toelichting Aangifte Omzetbelasting OB 72-1T*9FD 12345 Algemene informatie Hoe gebruikt u deze toelichting? Deze toelichting op de aangifte omzetbelasting bestaat uit twee delen: algemene informatie die

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1 Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen Week 1 2016-2017 HC week 1 Fiscale aspecten van Registergoederen 9 februari 2017 Inleiding Waarom is het vak voor notariëlen van belang? Wat heeft

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. De gevolgen van het arrest van de Hoge Raad (HR 15 december 2017, 15/05937, ECLI:NL:HR:2017:3127) worden verwerkt

Nadere informatie