INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO"

Transcriptie

1 MEMO INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO AAN : VOLGERS BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : 30 JUNI Inleiding Het is al jaren onrustig ten aanzien van de btw-aftrekcorrectie voor het privégebruik van de auto door btw-ondernemers en hun personeel. De oorzaak hiervan was aanvankelijk gelegen in de vraag of de aftrekcorrecties voor het privégebruik van de auto in overeenstemming waren met het Europese recht. De discussie omtrent de (on)houdbaarheid van de btw-aftrekcorrecties heeft recent een andere wending genomen door een uitspraak van Rechtbank Haarlem. In deze uitspraak staat niet de overeenstemming met het Europese recht centraal, maar de overeenstemming met het (nationale) gelijkheidsbeginsel. Deze uitspraak is de druppel die de emmer deed overlopen. Per 1 juli 2011 worden de btw-aftrekcorrecties voor het privégebruik van de auto door de btw-ondernemer en zijn personeel afgeschaft. Vanaf die datum wordt het privégebruik van de auto door de btw-ondernemer en zijn personeel belast door middel van een heffing over het privégebruik. In dit memo wordt ingegaan op de praktische betekenis van de voornoemde feiten en omstandigheden. 2 Tot 1 juli 2011: Btw-aftrekcorrectie privégebruik auto De eenmansondernemer die een zakelijke auto mede voor zijn privédoeleinden gebruikt brengt op de btw op de kosten van aanschaf, gebruik en onderhoud in aftrek voor zover hij belaste prestaties verricht. Vervolgens corrigeert de eenmansondernemer deze aftrek in het laatste tijdvak van het boekjaar met een correctie van 12% x IB-bijtelling. 1 Het percentage van 12 wordt naar evenredigheid verlaagd indien de btw-ondernemer de btw op de kosten van aanschaf, gebruik en onderhoud niet volledig in aftrek kon brengen vanwege het verrichten van vrijgestelde prestaties. 2 Deze aftrekcorrectie is van overeenkomstige toepassing op het privégebruik van een zakelijke auto door een maat/firmant. 3 Indien een zakelijke auto zonder btw is aangeschaft of indien een privéauto voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, is goedgekeurd dat volstaan wordt met aan aftrekcorrectie van 25% van de btw op de kosten van gebruik en onderhoud. 4 1 Art. 15, lid 6 Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB) jo. art. 15 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (hierna: 2 Art. 15, lid 2 Uitv.Besch. OB. 3 Hof s Gravenhage 12 juli 2002, nr. 00/1743, V-N 2002/ Besluit 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M, NTFR 2009/435, onderdeel 2.6.

2 De (aftrekgerechtigde) btw-ondernemer die een auto (mede) voor privédoeleinden ter beschikking stelt aan zijn personeel moet de genoten aftrek van de btw op de kosten van gebruik en onderhoud corrigeren indien en voor zover sprake is van privégebruik. 5 De btw-correctie op basis van het werkelijke privégebruik is dus het uitgangspunt. 67 Vanuit praktisch oogpunt is goedgekeurd dat de btwondernemer aansluit bij de forfaitaire aftrekcorrectie van art. 15 Uitv.Besch. OB. 8 Strijd met standstillbepaling De Hoge Raad heeft aan het Hof van Justitie van de EU prejudiciële vragen gesteld over de (on)verbindendheid van de btw-aftrekcorrectie voor eenmansondernemers. 9 De Hoge Raad is van oordeel dat een forfaitaire correctie van de aftrek (door aansluiting bij de IB-bijtelling) mogelijk is, maar twijfelt over de vraag of de aftrekcorrectie in overeenstemming is met de reeds genoemde standstillbepaling. De Hoge Raad vraagt in voornoemd arrest aan het Hof van Justitie van de EU of de wijzigingen van het heffingspercentage en de (hoogte van de) IB-bijtelling in overeenstemming zijn met het gemeenschapsrecht (thans unierecht). Indien het hof deze vraag ontkennend beantwoordt, vraagt de Hoge Raad tevens aan het hof wat de consequentie hiervan is. Moet de aftrekcorrectie volledig buiten toepassing worden gelaten of dient de aftrekcorrectie toegepast te worden voor zover die niet in strijd is met de standstillbepaling? Het hof moet in deze prejudiciële procedure nog arrest wijzen. Advies: neem als eenmansondernemers en maten/firmanten in de btw-aangifte over het laatste tijdvak van het boekjaar van 2011 het standpunt in dat art. 15 Uitv.Besch. OB in strijd is met de standstillbepaling. Dit kunt u op twee manieren doen: bezwaar maken tegen de voldoening van de (naar uw mening te hoge) btw-correctie of verzoeken om een naheffingsaanslag. Ter zake van naheffingsaanslagen over de jaren voor 2011 kunnen eenmansondernemers en maten/ firmanten op dezelfde grond bezwaar maken. Strijd met gelijkheidsbeginsel In de Autobrief van de staatssecretaris die verscheen op 1 juni 2011 geeft de staatssecretaris aan dat hij de variatie in de hoogte van de btw-aftrekcorrectie voor het privégebruik van de auto naar gelang de CO 2 -uitstoot van de auto niet langer een goede benadering vindt. Tevens geeft hij aan hij voornemens is om te bezien of er een zelfstandig btw-forfait ingevoerd kan worden. Op dezelfde dag ging Rechtbank Haarlem een stap verder dan de staatssecretaris door te oordelen dat de hoogte van de aftrekcorrectie voor het privégebruik van de auto op grond van het gelijkheidsbeginsel niet mag verschillen naar gelang de CO 2 -uitstoot van de auto. 10 Deze uitspraak betekent dat de btwondernemer kan volstaan met de voldoening van 12% x de meest gunstige IB-bijtelling. Tot 2010 bedroeg de meest gunstige IB-bijtelling: 14% x cataloguswaarde. Vanaf 2010 geldt echter een nog gunstiger IB-bijtelling van 0% x cataloguswaarde voor auto s zonder CO 2 -uitstoot (elektrische auto s). Advies: neem in het laatste tijdvak van het boekjaar van 2011 het standpunt in dat voor het privégebruik van de auto door de btw-ondernemer, maat/firmant en/of het personeel een btwaftrekcorrectie van 12% x 0% x cataloguswaarde verschuldigd is. Dit kunt u op twee manieren doen: bezwaar maken tegen de voldoening van de (naar uw mening te hoge) btw-correctie of verzoeken om een naheffingsaanslag. Voor naheffingsaanslagen ter zake van eerdere jaren dient het standpunt ingenomen te worden dat 12% x de meest gunstige IB-bijtelling verschuldigd is. 5 Art. 16 Wet OB jo. art. 1, lid 1, onderdeel c Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (hierna: BUA). 6 In HvJ EU 15 april 2010, nr. C-538/08 (X Holding) en C-33/09 (Oracle Nederland BV), BNB 2010/220 en HR 24 september 2010, nr bis, V-N 2010/52.21is beslist dat de btw-aftrekcorrectie voor het (werkelijke) privégebruik van de auto door het personeel niet in strijd is met de Zesde Richtlijn (thans btw-richtlijn). In dit memo wordt niet nader ingegaan op de aftrekcorrectie op basis van het werkelijke privégebruik. 7 HvJ EU 15 april 2010, nr. C-538/08 (X Holding) en C-33/09 (Oracle Nederland BV), BNB 2010/220 en HR 24 september 2010, nr bis, V-N 2010/ Besluit 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M, NTFR 2009/435, onderdeel HR 29 oktober 2010, nr. 08/01579, BNB 2011/8. 10 Rechtbank Haarlem 1 juni 2011, nr. AWB 09/3866, LJN: BQ8237.

3 3 Per 1 juli 2011: heffing over privégebruik Uit vrees voor een budgettaire derving van een half miljard euro is met instemming van de ministerraad besloten dat het privégebruik van een zakelijke auto om niet per 1 juli 2011 niet langer gecorrigeerd wordt door een btw-aftrekcorrectie maar door een heffing over het privégebruik. Dit geldt voor het privégebruik van de auto door de eenmansondernemer, de maten/firmanten, het personeel en andere (gelieerde) personen. De heffingsmogelijkheden over het privégebruik van de auto om niet zijn te vinden in art. 4, lid 2, onderdeel a (privégebruik bedrijfsgoed waarvoor aftrek is genoten) en onderdeel b (privégebruik diensten) Wet OB. De vergoeding waarover 19% btw verschuldigd is, is hierbij gesteld op de uitgaven voor het werkelijke privégebruik. 11 Het woon-werkverkeer wordt als privégebruik aangemerkt. Een btw-heffing over het werkelijke privégebruik vereist dat er een kilometeradministratie wordt bijgehouden. Om praktische reden heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat volstaan kan worden met een btw-heffing van 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en bpm) in het laatste tijdvak van het kalenderjaar. 12 Dit percentage wordt tijdsevenredig berekend, nl. naar rato van het aantal dagen dat de auto (mede) voor privédoeleinden ter beschikking staat. Naar aanleiding van deze wijzigingen gaan wij nader in op de volgende punten: 1. Privégebruik auto tegen vergoeding 2. Privégebruik leaseauto s 3. Privégebruik margeauto 4. Privégebruik auto waarvoor tot 1 juli 2011 btw-aftrekcorrectie is toegepast 5. Woon-werkverkeer Ad 1 Privégebruik auto tegen vergoeding Een heffing over het privégebruik is slechts aan de orde indien voor het privégebruik van de auto door het personeel, maten, firmanten, etc. geen dan wel een symbolische vergoeding wordt betaald. 13 Een vergoeding onder kostprijs is echter niet per definitie een symbolische vergoeding. 14 Om te voorkomen dat werkgevers kunnen volstaan met een voldoening van btw uit geringe eigen bijdragen van het personeel, heeft de staatssecretaris een anti-misbruikmaatregel aangekondigd. Deze antimisbruikmaatregel is gebaseerd op een kan-bepaling in de btw-richtlijn en houdt in dat de btwondernemer die de auto voor privédoeleinden van het personeel, maten, firmanten, etc. ter beschikking stelt, 19% btw moet voldoen over de normale waarde van deze terbeschikkingstelling. 15 Onder de normale waarde wordt verstaan: de prijs voor een vergelijkbare dienst of -indien geen prijs voor een vergelijkbare dienst voorhanden is- de voor de dienst gemaakte uitgaven. 16 De vergoeding voor het privégebruik van de auto door het personeel moet dus zakelijk zijn. Wanneer en onder welke voorwaarden sprake is van een zakelijke vergoeding is op dit moment onduidelijk. Naar onze mening zou het wenselijk zijn als het nog te bepalen percentage van de catalogusprijs (incl. btw en bpm) als zakelijke vergoeding mag worden gehanteerd. Ad 2 Privégebruik leaseauto Het leasen van een auto is in beginsel een dienst. In sommige gevallen van financial lease kwalificeert de lease echter als een levering door de lessor aan de lessee. 17 In de gevallen waarin de afgenomen leaseprestatie kwalificeert als een dienst kan van een heffing over het privégebruik op grond van art. 4, lid 2, onderdeel a Wet OB geen sprake zijn. Volgens het Kühne-arrest is die bepaling uitsluitend van toepassing indien een bedrijfsgoed aan de btw-ondernemer is geleverd. 18 Volgens de wetgever is ook een heffing over het privégebruik van diensten op grond van art. 4, lid 2, onderdeel b Wet OB niet mogelijk. In de parlementaire geschiedenis heeft de wetgever namelijk expliciet aangegeven dat deze 11 Art. 8, lid 7 Wet OB. 12 Besluit 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/1233M, Stcrt. 2011, nr Naar onze mening kan van een voor de btw-heffing relevante vergoeding voor het privégebruik van de auto geen sprake zijn indien de btw-ondernemer de auto (mede) voor privédoeleinden gebruikt. 14 HvJ EG 20 januari 2005, nr. C-412/03 (Scandic), V-N 2005/ Art. 80 btw-richtlijn. Op grond van het derde lid van deze bepaling is Nederland verplicht om het BTW-Comité in kennis te stellen van de voorgenomen anti-misbruikmaatregel. 16 Art. 72 btw-richtlijn. 17 Besluit 25 februari 2007, nr. CPP2006/2847M, NTFR 2007/ HvJ EG 27 juni 1989, nr. 50/88, FED 1990/739, r.o. 8 en 13.

4 bepaling geen betrekking heeft op ingekochte diensten. 19 De staatssecretaris is op dit standpunt teruggekomen. 20 Omdat geen enkel argument gegeven wordt waarom de opvatting destijds niet juist was, komt de opvatting van de staatssecretaris ons allerminst overtuigend over. Hierover zal het laatste woord daarom nog niet zijn gezegd. De staatssecretaris lijkt zich hiervan bewust. Hij geeft namelijk aan als art. 4, lid 2, onderdeel b Wet OB niet van toepassing is, de aftrek (op grond van art. 15, lid 1 Wet OB) beperkt is tot de mate waarin de ingekochte dienst voor aftrekgerechtigde prestaties wordt gebruikt. 21 Wij vragen ons af of deze opvatting juist is. De btw op leasediensten is immers tot 1 juli 2011 op grond van art. 15, lid 1 Wet OB aftrekbaar, maar de aftrek van deze btw is tot voornoemde datum (deels) uitgesloten op basis van art. 15, lid 6 jo. art. 15 Uitv.Besch. OB dan wel art. 16 Wet OB jo. art. 1, lid 1, onderdeel c BUA. Indien laatstgenoemde aftrekuitsluitingen per 1 juli 2011 verdwijnen, menen wij dat de aftrek op basis van art. 15, lid 1 Wet OB niet beperkt kan worden vanwege het privégebruik van de leasediensten. De leasetermijnen kwalificeren immers normaliter als (algemene) bedrijfskosten die volledig verdisconteerd zijn in de prijzen van de economische activiteiten van de btw-onderneming. Dit blijkt naar onze mening afdoende uit het feit dat tot 1 juli 2011 aftrekuitsluitingen nodig waren om op dit privégebruik btw te laten drukken. Mocht een heffing over het privégebruik van leasediensten niet mogelijk zijn dan bestaat er per 1 juli 2011 ter zake van het privégebruik van leasediensten naar onze mening geen mogelijkheid om dit consumptieve gebruik te belasten met btw. Ad 3 Privégebruik margeauto Indien een margeauto 22 is aangeschaft en deze auto wordt (mede) om niet voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel ter beschikking gesteld dan is art. 4, lid 2, onderdeel a Wet OB niet van toepassing. Deze bepaling is slechts van toepassing indien ter zake van het goed zelf (gedeeltelijke) aftrek is genoten. Eventuele genoten aftrek van de btw ter zake van kosten voor gebruik en onderhoud maakt dit niet anders. 23 Voor ingekochte diensten (onderhoudsdiensten, etc.) zal volgens de staatssecretaris per 1 juli 2011 een heffing over het privégebruik plaatsvinden op grond van art. 4, lid 2, onderdeel b Wet OB. Zoals reeds is aangegeven komt de staatssecretaris met dit standpunt terug op hetgeen in de parlementaire geschiedenis is aangegeven en ontbreekt hiervoor een motivering. Wij betwijfelen de juistheid van het standpunt van de staatssecretaris. Indien de heffing over het privégebruik niet mogelijk is, bestaat volgens de staatssecretaris geen aftrek van de btw op de kosten van gebruik en onderhoud indien en voorzover sprake is van privégebruik. 24 Wij betwijfelen of een dergelijke aftrekbeperking van de btw op de kosten van gebruik en onderhoud mogelijk is omdat deze aan de btw-ondernemer in rekening gebrachte kosten normaliter (algemene) bedrijfskosten zijn die volledig zijn doorberekend in de prijzen van de economische activiteiten van de onderneming. Een correctie van de aftrek vanwege het privégebruik is in deze situatie naar onze mening slechts mogelijk via de aftrekuitsluitingen die per 1 juli 2011 zijn afgeschaft. Hierbij moet worden opgemerkt dat de thans geldende forfaitaire btw-aftrekcorrectie van 25% per 1 juli 2011 voor voornoemde situatie vervalt. De staatssecretaris biedt echter ruimte om in overleg met het bedrijfsleven deze goedkeuring nieuw leven in te blazen. 25 Ad 4 Privégebruik auto waarvoor tot 1 juli 2011 btw-aftrekcorrectie is toegepast Eén van de punten waar de staatssecretaris gemakkelijk overheen lijkt te stappen is de vraag of ter zake van één auto zowel een btw-aftrekcorrectie (tot 1 juli 2011) als een heffing over het privégebruik (vanaf 1 juli 2011) van toepassing kan zijn. Wij onderschrijven de opvatting van Advocaat-Generaal Sharpston die meent dat een heffing over het privégebruik en een aftrekuitsluiting verschillende systemen zijn die elkaar uitsluiten. 26 Deze opvatting betekent naar onze mening dat het privégebruik 19 Kamerstukken II 2006/07, , nr. 3, p Besluit 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/1233M, Stcrt. 2011, nr , onderdeel Besluit 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/1233M, Stcrt. 2011, nr , onderdeel Onder een margeauto wordt een auto verstaan die is aangeschaft zonder btw. 23 Zie: HvJ EG 27 juni 1989, nr. 50/88 (Kühne), FED 1990/739, r.o. 14 en HvJ EG 25 mei 1993, nr. C-193/91 (Mohsche), FED 1995/550, r.o Besluit 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/1233M, Stcrt. 2011, nr , onderdeel Besluit 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/1233M, Stcrt. 2011, nr , onderdeel Conclusie A-G HvJ EG Sharpston 23 oktober 2008, nr. C-371/07 (Danfoss A/S & AstraZeneca A/S), V-N 2008/55.19, punt 37.

5 van de auto óf volledig via de btw-aftrekcorrectie dient plaats te vinden of volledig in de heffing over het privégebruik betrokken wordt. 27 Advies: maak in het laatste tijdvak van het kalenderjaar 2011 bezwaar tegen de voldoening van de heffing over het privégebruik van een auto ter zake waarvan voor de periode tot 1 juli 2011 reeds een btw-aftrekcorrectie vanwege privégebruik heeft plaatsgevonden. Ad 5 Woon-werkverkeer Dat woon-werkverkeer voor de btw -anders dan in de inkomstenbelasting- in beginsel als te belasten privégebruik kwalificeert onderschrijven wij. Dit geldt overigens niet alleen voor personeel, maar ook voor btw-ondernemers. 28 Hierop bestaat echter een uitzondering indien het vanwege de bijzondere behoeften van de onderneming nodig is dat de werkgever zorgt voor het woon-werkverkeer. Hiervan is sprake indien alleen de werkgever passend vervoer kan verstrekken of de plaats van de tewerkstelling niet vaststaat. De verplichting om zorg te dragen voor het woon-werkverkeer op basis van een CAO is echter onvoldoende. 29 Het verdient daarom naar onze mening aanbeveling als de staatssecretaris zijn standpunt omtrent het woon-werkverkeer nuanceert. Advies: ga na of het woon-werkverkeer vanaf 1 juli 2011 uitgezonderd is van de heffing over het privégebruik. 4 Ten slotte In dit memo is ingegaan op de situatie tot 1 juli 2011 en daarna. Op basis van het voorgaande bevelen wij btw-ondernemers aan om het volgende te doen: Maak in 2011 in de laatste aangifte van het boekjaar bezwaar tegen de voldoening of de naheffingsaanslag ter zake van de btw-aftrekcorrectie voor het privégebruik van de auto door de eenmansondernemer, de maat/firmant en het personeel op grond van strijd met de standstillbepaling en strijd met het gelijkheidsbeginsel; Check of het woon-werkverkeer na 1 juli 2011 vanwege de bijzondere behoeften van de onderneming mogelijk niet als privégebruik kwalificeert; en/of Maak in het laatste tijdvak van het jaar 2011 bezwaar tegen de voldoening van de heffing over het privégebruik indien en voorzover ter zake van het privégebruik van de auto tot 1 juli 2011 reeds een aftrekcorrectie heeft plaatsgevonden Maak in het laatste tijdvak van het jaar 2011 bezwaar tegen de voldoening van de heffing over het privégebruik c.q. de aftrekbeperking ter zake van ingekochte diensten, zoals leasediensten, onderhoudsdiensten, etc. Tevens zijn de volgende onduidelijkheden gesignaleerd: Hoe moet de normale waarde van het ter beschikking stellen van de auto voor privégebruik tegen vergoeding per 1 juli 2011 vastgesteld worden? En mag hierbij aangesloten worden bij het nader te bepalen heffingsforfait bij een terbeschikkingstelling om niet? Kan het privégebruik van de kosten van gebruik en onderhoud van margeauto s die tot het btw-ondernemingsvermogen behoren belast worden (door middel van een beperkte aftrek op grond van art. 15, lid 1 Wet OB) per 1 juli 2011? En zo ja, wordt na 1 juli 2011 goedgekeurd dat de btw-aftrek ter zake van deze kosten forfaitair gecorrigeerd wordt met 25%? Indien u naar aanleiding van dit memo vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen op het telefoonnummer of via het adres Bij nieuwe ontwikkelingen wordt dit memo aangepast. Hiervan worden volgers van BTW-PLAZA via twitter op de hoogte gesteld. 27 In dezelfde zin: Conclusie A-G HvJ EG Sharpston 23 oktober 2008, nr. C-371/07 (Danfoss A/S & AstraZeneca A/S), V-N 2008/55.19, punt Besluit 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/1233M, Stcrt. 2011, nr , onderdeel HvJ EG 16 oktober 1997, nr. C-285/95 (Julius Fillibeck), V-N 1998/2.35.

6 BTW-PLAZA is een initiatief van Van Driel Fruijtier btw-specialisten, al jarenlang toonaangevend als professionele dienstverlener. Onze specialisten staan bekend om hun deskundigheid, flexibiliteit en onafhankelijkheid. Wij denken met u mee en gebruiken onze actuele kennis en ruime ervaring om uw vraagstukken doelgericht op te lossen. En straks ook online: Gemakkelijk en net zo betrouwbaar!

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Privé gebruik auto BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Wijzigingen met betrekking tot de verwerking van het privé gebruik auto voor de BTW per 1 juli 2011. Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517

Nadere informatie

themadossier Auto werknemer/dga en de btw

themadossier Auto werknemer/dga en de btw themadossier Auto werknemer/dga en de btw Inhoudsopgave 1. Werknemer/DGA rijdt met auto van de zaak... 1 1.1 Werknemer/DGA rijdt ook privé met auto van de zaak... 1 1.1.1. Correctie op basis van fictieve

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Auteur: Mevrouw mr. J. Westerveld[1] Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto januari 2009 NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto De regels rondom de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto zijn verre van eenvoudig. Deze notitie beoogt aan de hand van diverse casusposities

Nadere informatie

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING MEMO Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING Bij besluit van 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris een nieuwe regeling voor privé gebruik auto s geïntroduceerd. De aanleiding

Nadere informatie

MEMO. Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING

MEMO. Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING MEMO Betreft : Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING Bij besluit van 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris een nieuwe regeling voor privé gebruik auto s geïntroduceerd. De aanleiding

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/2560M Staatscourant 2011,

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23123 23 december 2011 Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA 20 december 2011 Nr. BLKB 2011/2560M

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Besluit van 11 juli 2012, Nr. BLKB 2012/639M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-04-2014 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AWB-13_2856 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2015:2589, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

Het privégebruik auto in de omzetbelasting

Het privégebruik auto in de omzetbelasting Het privégebruik auto in de omzetbelasting Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 is de in Nederland gehanteerde correctiemethode terzijde geschoven. Teneinde het privégebruik

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Btw-nieuwsbrief 29 december 2011 Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Inhoudsopgave Introductie 3 1. Privégebruik auto 3 2. BUA 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 14 januari 2014 www.bakertillyberk.nl Inhoudsopgave Introductie... 3 Privégebruik auto... 4 1. Woon-werkverkeer...4 2. Werkelijk gebruik...5 3. Alleen zakelijk

Nadere informatie

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:83, Contrair In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:2589, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:83, Contrair In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:2589, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen ECLI:NL:HR:2017:711 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 21-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Zaaknummer 15/02004 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:83,

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/Limburg/kantoor Maastricht, de inspecteur,

de inspecteur van de Belastingdienst/Limburg/kantoor Maastricht, de inspecteur, LJN: BV6981, Gerechtshof Amsterdam, 11/00539 Datum uitspraak: 23-02-2012 Datum publicatie: 29-02-2012 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Naar het oordeel van het Hof

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI Inleiding

AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI Inleiding MEMO BTW & ZONNEPANELEN AAN : LEDEN BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : JANUARI 2014 1 Inleiding Door het HvJ EU is in de zaak Fuchs 1 geoordeeld dat een huiseigenaar btw-ondernemer

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:BX9444

ECLI:NL:HR:2013:BX9444 ECLI:NL:HR:2013:BX9444 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 12-04-2013 Datum publicatie 12-04-2013 Zaaknummer 12/01372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Cassatie Omzetbelasting.

Nadere informatie

Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak

Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak Tilburg University Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak De situatie vanaf 1 juli 2011 Naam: Studierichting: R.J.T. van Erp Fiscale economie Administratienummer: 551442 Datum: 17 april 2015

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Privégebruik auto per 1 juli Administratienummer Datum Prof. Dr. G.J. van Norden

Bachelor Thesis. Privégebruik auto per 1 juli Administratienummer Datum Prof. Dr. G.J. van Norden Bachelor Thesis Privégebruik auto per 1 juli 2011 Naam Edward Li Studierichting Fiscale Economie Administratienummer 514342 Datum 17-11-2014 Examencommissie Dr. A.H. Bomer Prof. Dr. G.J. van Norden Afkortingslijst

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2587

ECLI:NL:GHARL:2015:2587 ECLI:NL:GHARL:2015:2587 Instantie Datum uitspraak 31-03-2015 Datum publicatie 17-04-2015 Zaaknummer 14/00452 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren Update BTW 11 november 2011 Carola van Vilsteren Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten Auto van de zaak Laatste aangifte 2011 BTW tips Casus Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 6 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2016:83 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 15/02004

ECLI:NL:PHR:2016:83 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 15/02004 ECLI:NL:PHR:2016:83 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 08-03-2016 Datum publicatie 09-03-2016 Zaaknummer 15/02004 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:2200

ECLI:NL:RBGEL:2014:2200 ECLI:NL:RBGEL:2014:2200 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-04-2014 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AWB-13_2858 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2015:2588, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Reactie op berichten over bezwaarmogelijkheid tegen BTW-heffing privé gebruik lease auto s Datum : 21 oktober 2011

MEMO. Betreft : Reactie op berichten over bezwaarmogelijkheid tegen BTW-heffing privé gebruik lease auto s Datum : 21 oktober 2011 MEMO Betreft : Reactie op berichten over bezwaarmogelijkheid tegen BTW-heffing privé gebruik lease auto s Datum : 21 oktober 2011 Inleiding Ons bereiken van diverse kanten berichten over bezwaarmogelijkheden

Nadere informatie

Deze uitspraak wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op 31 mei de Inspecteur. mr. D.B.

Deze uitspraak wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op  31 mei de Inspecteur. mr. D.B. Collectieve uitspraak op bezwaarschriften inzake btw bij privégebruik auto, zoals bedoeld in het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 29 maart 2017, nr. 2017/36822 De Hoge Raad heeft op 21

Nadere informatie

7.3 De Hoge Raad stelt nieuwe prejudiciële vragen Tussenconclusie 31 8 De alternatieve regelingen voor het BUA 31 8.

7.3 De Hoge Raad stelt nieuwe prejudiciële vragen Tussenconclusie 31 8 De alternatieve regelingen voor het BUA 31 8. De gevolgen van het X-Holding en Oracle Nederland BV arrest voor de door de Hoge Raad onverbindend verklaarde onderdelen van het BUA en de fictieve prestaties Tim Jansen 5673194 12 juli 2010 Fiscale Economie

Nadere informatie

Btw; never a dull moment!

Btw; never a dull moment! Btw; never a dull moment! Dr. Redmar Wolf 1 24 De btw (en onze nationale variant: de omzetbelasting) is uw belangstelling meer dan waard. Deze op EU-niveau alle EU-lidstaten een belangrijke - zo niet belangrijkste

Nadere informatie

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod:

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod: BTW-nieuwtjes 4-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 In dit BTW-nieuwtje komen

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30976 1 juni 2017 Collectieve uitspraak op bezwaarschriften inzake btw bij privégebruik auto, zoals bedoeld in het Besluit

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchty...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchty... 1 van 5 15-8-2012 15:59 LJN: BX4254, Rechtbank Breda, 11/3113 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 15-06-2012 10-08-2012 Belasting Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 007 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 99, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 994 en enige andere wetten (Wet

Nadere informatie

1. Inleiding. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

1. Inleiding. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en belasting van personenauto s en motorrijwielen. Directeur-grootaandeelhouder en gevolgen Van der Steen arrest Hof van Justitie EG, zaak C-355/06 1 Omzetbelasting,

Nadere informatie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen inzake de procedures over btw en leerlingenvervoer.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:3135

ECLI:NL:RBNNE:2017:3135 ECLI:NL:RBNNE:2017:3135 Instantie Datum uitspraak 17-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer AWB - 15 _ 4205 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met het RB-BTW-Specialistennetwerk.

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met het RB-BTW-Specialistennetwerk. Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur?

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Onlangs heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting heeft opgelegd,

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 22 augustus

Nadere informatie

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. LJN: BO3637, Hoge Raad, 09/00760 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-04-2011 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Omzetbelasting; art. 5, lid 3, en art. 13, B, aanhef en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor van de woon- of verblijfplaats naar [1]als een woon-werkverkeer bedrijfsadres v

Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor van de woon- of verblijfplaats naar [1]als een woon-werkverkeer bedrijfsadres v Heffing privégebruik auto en toepassing 11 juli 2012 BLKB2012/639M Heffing privégebruik auto en toepassing BUA. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleids De staatssecretaris

Nadere informatie

Bent u bekend met het bericht Versobering btw-vrijstelling fondswerving? 1

Bent u bekend met het bericht Versobering btw-vrijstelling fondswerving? 1 AH 1462 2012Z00498 Antwoord van staatssecretaris Weekers (Financiën) (ontvangen 8 februari 2012) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht Versobering btw-vrijstelling fondswerving? 1 Vraag 2 Is het waar dat

Nadere informatie

Het etiket van het gemeentehuis

Het etiket van het gemeentehuis Het etiket van het gemeentehuis Door: drs. Job van der Laan 2007/2008 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Blz 2 Hoofdstuk 2 Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Blz 3 2.1 Algemeen Blz 3 2.2 Feiten en uitgangspunten

Nadere informatie

Notitie btw-correctie privégebruik 2012. Indirect Tax

Notitie btw-correctie privégebruik 2012. Indirect Tax Notitie btw-correctie privégebruik 2012 Indirect Tax Januari 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com December 2012 Deze publicatie is uitsluitend

Nadere informatie

Besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. nr. 24. De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

Besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. nr. 24. De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Omzetbelasting. Leasing 1 Omzetbelasting. Leasing Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 634 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992 en van enige andere wetten (omzetting teruggaafregeling bestelauto

Nadere informatie

Wat is fiscaal aantrekkelijker: Auto in de onderneming of in privé?

Wat is fiscaal aantrekkelijker: Auto in de onderneming of in privé? Wat is fiscaal aantrekkelijker: Auto in de onderneming of in privé? Naam: W.R. Snijders Studentnummer: 0297518 Telefoonnummer: 06-41372609 Datum: 25 september 2007 Vak: Bachelorscriptie fiscale economie

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A.

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A. Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst Auteur: Drs. J.A. Bult FB MFP[1] Al jarenlang is de belastingheffing op de auto van de zaak onderwerp van

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften 1 2 BIJLAGE Toelichting knelpunten: 1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften De uitspraak van rechtbank Zeeland-West Brabant ( 27 augustus 2015, nr AWB 15/424 (RBZWB:2015:5628) leidt

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS BTW 2010

EINDEJAARSTIPS BTW 2010 EINDEJAARSTIPS BTW INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 MELD VERBREKING/WIJZIGING FISCALE EENHEID BTW 3 ONROEREND GOED 4 BELASTE LEVERING 4 BELASTE VERHUUR 4 HERZIENING AFTREK BIJ LEEGSTAND 4 AFTREK VOORBELASTING

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 07/663 OB) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 07/663 OB) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. ECLI:NL:HR:2011:BM6699, Hoge Raad, 13-05-2011, 09/03108 Inhoudsindicatie Gegevens Instantie Datum uitspraak Datum Publicatie Hoge Raad 13-05-2011 13-05-2011 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BM6699

Nadere informatie

22-12-2011. Wijziging per 2012 ARTIKEL X. Het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

22-12-2011. Wijziging per 2012 ARTIKEL X. Het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd: 22-12-2011 Wijziging per 2012 ARTIKEL X A Het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd: In artikel 1, eerste lid, wordt «de Wet van 30 september 1986 (Stb. 479)» vervangen door:

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 Drs. K. Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 De laatste btw-aangifte van het jaar is altijd een bijzondere aangifte, omdat deze wordt gebruikt om een aantal correcties

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Omzetbelasting II -- Deel 2

Omzetbelasting II -- Deel 2 belasting les 3 programma Aftrek voorbelasting hoofdregels aftrek voorbelasting herzieningsregels BUA privégebruik auto kantineverstrekkingen 1 Aftrek voorbelasting 1 van 2 In art. 15 vinden wij welke

Nadere informatie

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Uitspraak van de meervoudige kamer ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 14 maart 2013 inzake [X], wonende

Nadere informatie

kpmg Meijburg & Co Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) en btw-correctie privégebruik auto van de zaak door werknemers

kpmg Meijburg & Co Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) en btw-correctie privégebruik auto van de zaak door werknemers Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) en btw-correctie privégebruik auto van de zaak door werknemers Januari 2016 Voorwoord In dit memorandum gaan wij in op de btw behandeling van relatiegeschenken,

Nadere informatie

Omzetbelasting en uitbestedingen - het (Algemeen) Pensioenfonds

Omzetbelasting en uitbestedingen - het (Algemeen) Pensioenfonds www.pwc.nl Omzetbelasting en uitbestedingen - het (Algemeen) Pensioenfonds Joost Vermeer, PwC Financial Services Indirect Tax April 2016 Agenda 1. Pensioenfondsen en btw - de basis principes 2. Het Algemeen

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering VRAAG 1 Intracommunautaire levering Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is voor de toepassing van het nultarief voor intracommunautaire leveringen vereist

Nadere informatie

DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS

DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS VRAAG 1. Intracommunautaire levering DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 1. Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting

Nadere informatie

Btw-vrij reizen in Nederland, het kan echt!

Btw-vrij reizen in Nederland, het kan echt! Btw-vrij reizen in Nederland, het kan echt! Door mr. J.P. Hulshof * 20 Op 15 mei 2009 heeft de HR uitspraak gedaan in een aantal vergelijkbare zaken over buitenlandse reisbureaus die reizen organiseerden

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013

Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013 December 2012 - nummer 439 Automobiellink Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013 Onderstaand de meest in het oog springende gebeurtenissen in 2012. De jurisprudentie ter zake

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 24 maart 2011, nummer AWB 09/5022, in het geding tussen belanghebbende en

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 24 maart 2011, nummer AWB 09/5022, in het geding tussen belanghebbende en Hof Arnhem 4 september 2012, nr. 11/00370 Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM Sector belastingrecht nummer 11/00370 uitspraakdatum: 4 september 2012 Uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer op het hoger

Nadere informatie

Automobiellink > 426 22 december 2011

Automobiellink > 426 22 december 2011 Automobiellink > 426 22 december 211 De leden van het Team Automotive van Loyens & Loeff die verantwoordelijk zijn voor de uitgave van de AutomobieLLink, wensen u en de uwen fijne feestdagen en een goed

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 400 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de implementatie van de Richtlijn 2009/162/EU van de Raad van 22 december

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

De Nederlandse integratieheffing in Europees perspectief: Is het einde van de Nederlandse integratieheffing nabij?

De Nederlandse integratieheffing in Europees perspectief: Is het einde van de Nederlandse integratieheffing nabij? De Nederlandse integratieheffing in Europees perspectief: Is het einde van de Nederlandse integratieheffing nabij? Door: mr. A.M. Kruijer 2012/2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 De integratieheffing

Nadere informatie

In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd:

In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd: Drie musketiersverliezenstrijd koepelvrijstelling In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd: Moet artikel 13 A lid 1 letter f van de Zesde Richtlijn

Nadere informatie

Besluit van 25 januari 2013, nr. BLKB 2013/82M, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Besluit van 25 januari 2013, nr. BLKB 2013/82M, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Omzetbelasting. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van en en mobiele telefoonabonnementen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingdienstregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 25 januari

Nadere informatie

Inhoud WHITEPAPER. Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar. Ondernemend, net als u

Inhoud WHITEPAPER. Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar. Ondernemend, net als u 2016 WHITEPAPER Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA) Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar Inhoud Inleiding p. 2 Relatiegeschenken en andere giften p. 2 Verstrekkingen

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Privégebruik Inzicht in uw btw-correctie

Privégebruik Inzicht in uw btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Inzicht in uw btw-correctie Indirect Tax December 2017 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 7 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

Belasting op personenauto s en motorrijwielen, afschrijvingslijn, mogelijkheid tot tegenbewijs

Belasting op personenauto s en motorrijwielen, afschrijvingslijn, mogelijkheid tot tegenbewijs tegenbewijs 1 Belasting op personenauto s en motorrijwielen, afschrijvingslijn, mogelijkheid tot tegenbewijs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Keten aangiftebelastingen, team

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 10 januari 2014 nr. 09/01485 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 maart 2009, nr. 07/00372, betreffende

Nadere informatie

MPGD GD Behandeld door Drs. ing. G. Ravensbergen

MPGD GD Behandeld door Drs. ing. G. Ravensbergen MPGD32010030910570217 GD3 09.03.2010 0217 6Ö3 2g9S>20 Deloitte Belastingadviseurs B.V. Omzetbelasting Stationsplein 6 2275 AZ Voorburg Postbus 90721 2509 LS Den Haag Tel: (088) 2882888 Fax:(088)2889812

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690

ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690 ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 26-09-2008 Datum publicatie 16-10-2008 Zaaknummer AWB 08/537 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Algemeen Met ingang van 1 juli 2011 is de regelgeving met betrekking tot de bepaling van de verschuldigde BTW voor privé gebruik van een auto ingrijpe

Algemeen Met ingang van 1 juli 2011 is de regelgeving met betrekking tot de bepaling van de verschuldigde BTW voor privé gebruik van een auto ingrijpe 2 mei 2017 BTW-nieuwtje 3: Hoge Raad geeft duidelijkheid over BTW privé gebruik auto Hoge Raad geeft duidelijkheid over BTW privé gebruik auto Na lang wachten heeft de Hoge Raad op 21 april 2017 uitspraak

Nadere informatie