Bachelor Thesis. Privégebruik auto per 1 juli Administratienummer Datum Prof. Dr. G.J. van Norden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor Thesis. Privégebruik auto per 1 juli Administratienummer Datum Prof. Dr. G.J. van Norden"

Transcriptie

1 Bachelor Thesis Privégebruik auto per 1 juli 2011 Naam Edward Li Studierichting Fiscale Economie Administratienummer Datum Examencommissie Dr. A.H. Bomer Prof. Dr. G.J. van Norden

2 Afkortingslijst bpm belasting van personenauto s en motorrijwielen BNB Beslissing in Belastingzaken btw belasting over de toegevoegde waarde BUA Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek FutD Fiscaal up to Date Hof Gerechtshof HR Hoge Raad der Nederlanden HvJ Hof van Justitie JAR Jurisprudentie Arbeidsrecht nr. zaaknummer NTFR Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht p. pagina r.o. rechtsoverweging Uitvoeringsbeschikking Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 Wet OB Wet op de omzetbelasting 1968 V-N Vakstudie Nieuws 2

3 Inhoudsopgave Afkortingslijst 02 Hoofdstuk 1 Inleiding 05 Hoofdstuk 2 Regeling over privégebruik auto van de zaak Forfaitaire regeling Normale Waarde 07 Hoofdstuk 3 Uitspraken van AWB-13/2854 en AWB-13/ Het geschil Argumentatie belanghebbende Beperking correctie Neutraliteitsbeginsel Argumentatie Rechtbank Gelderland Beperking correctie Neutraliteitsbeginsel Commentaar 11 Hoofdstuk 4 Uitspraak van AWB-13/ Het geschil Argumentatie belanghebbende Unierecht Forfaitaire berekening en bpm Percentage van de forfaitaire berekening Argumentatie Rechtbank Gelderland Unierecht Forfaitaire berekening en bpm Percentage van de forfaitaire berekening Commentaar 14 3

4 Hoofdstuk 5 Uitspraak van AWB-13/ Het geschil Argumentatie belanghebbende Eigen bijdrage over de auto Geen eigen bijdrage over de auto Argumentatie Rechtbank Gelderland Eigen bijdrage over de auto Geen eigen bijdrage over de auto Commentaar 18 Hoofdstuk 6 Conclusie 20 Literatuurlijst 21 Jurisprudentieregister 21 4

5 Hoofdstuk 1 Inleiding Op1 juli 2011 werd door de overheid een nieuwe regeling voor de auto van de zaak doorgevoerd. Dit was naar aanleiding van een uitspraak van Rechtbank Haarlem op 1 juni [1] In deze uitspraak werd gesteld dat de oude regeling over het privégebruik van auto s in strijd met het gelijkheidsbeginsel was. De rechter vond dat er geen onderscheid mag worden gemaakt in de berekening van de correctie op de omzetbelasting voor het privégebruik op basis van de uitstoot van een bepaalde auto. Dit had tot gevolg dat belastingplichtigen konden kiezen voor het laagste tarief. Er ontstaat hierdoor een lek in de begroting van de overheid doordat ze opeens veel belastinginkomsten mislopen namelijk circa 0,5 miljard euro [2]. De Staatssecretaris van Financiën heeft dus snel na de uitspraak een brief gestuurd naar de Kamer waarin hij duidelijk maakte dat er een nieuwe regeling komt voor het privégebruik van auto s. Verder werd er hoger beroep ingesteld tegen de zaak van 1 juni De Staatssecretaris van Financiën kon niet wachten op de uitspraak van het Hof en voerde de nieuwe regeling meteen door op 1 juli Het hoger beroep over de zaak van 1 juni 2011 werd verworpen. [3] En uiteindelijk voor de Hoge Raad weer gewonnen. [4] De reparatiewetgeving die de Staatssecretaris van Financiën direct na de uitspraak van Rechtbank Haarlem per 1 juli 2011 heeft ingevoerd, is dus in feite overbodig na de uitspraak van de Hoge Raad. De nieuwe regeling kreeg kritiek van belastingplichtigen. Belastingplichtigen hebben massaal bezwaar gemaakt over hun btw-aangifte. Er lopen dan ook een aantal proefprocedures over de nieuwe regeling. In deze thesis wordt er naar de uitspraken van de eerste vier proefprocedures gekeken. De proefprocedures hebben gelijkenissen maar bij elke wordt een andere belangrijke vraag beantwoordt dat duidelijkheid geeft over de nieuwe regeling. De Rechtbank Gelderland heeft in het nadeel van de belastingplichten gesproken. De belanghebbenden hebben als gevolg een hoger beroep ingesteld. In de thesis worden de argumenten van belanghebbenden en de Rechtbank Gelderland besproken en geef ik commentaar op de uitspraken. Vervolgens wordt er een conclusie getrokken over de onderzochte materie [1] Rechtbank Haarlem 1 juni 2011, nr. 09/3866, NTFR 2011/1772 [2] Brief van Staatssecretaris van Financiën, 17 juni 2011, DV/ 2011/318, p. 4/4 [3] Hof Amsterdam 23 februari 2012, nr , V-N 2012/37.24 [4] HR 1 oktober 2012, nr. CPG 12/01372, FutD

6 De probleemstelling gaat over de vragen die uit de procedures komen. Deze vragen verduidelijken de nieuwe regeling voor privégebruik van auto s van de zaak. De vragen worden besproken in desbetreffende hoofdstukken. Voor een meer algemenere probleemstelling om de proefprocedures bij elkaar te brengen, heb ik gekozen voor het volgende: Is het privégebruik auto regeling zoals die geldt per 1 juli 2011 in strijd met het Unierecht? In de proefprocedures komen er meerdere vragen naar boven over de nieuwe regeling. Zaken die onduidelijk zijn worden beantwoord. Alle vragen worden besproken. De drie belangrijkste vragen die voortkomen uit de proefprocedures, functioneren tevens als deelvragen in de thesis. De kernvragen die uit de procedures voortkomen zijn: - Wat voor gegevens mogen er worden gebruikt om de kosten te berekenen die betrekking hebben tot het privégebruik? - Is de omzetbelasting verschuldigd over de eigen bijdrage die wordt betaald over het privégebruik? - Is de forfaitaire regeling die is opgenomen in het Besluit van 29 juni 2011 in strijd met het Unierecht? De opzet van de thesis is als volgt. In Hoofdstuk 2 wordt de nieuwe regeling van 1 juli 2011 kort uiteengezet als een inleidend hoofdstuk voor de vier proefprocedures. Vervolgens wordt er in Hoofdstuk 3 de eerste twee proefprocedures besproken. De eerste twee proefprocedures zijn zeer vergelijkbaar en hun probleemstelling is hetzelfde. In het hoofdstuk worden de argumenten van de belastingplichtige en de Rechtbank Gelderland besproken en is mijn eigen visie over de twee proefprocedures verwerkt. Hoofdstuk 4 en 5 zijn vergelijkbaar in vormgeving als Hoofdstuk 3. In deze twee hoofdstukken worden de laatste twee proefprocedures apart besproken. Uiteindelijk is er een conclusie op de hoofdvraag en deelvragen in Hoofdstuk 6. In de thesis wordt alleen ingegaan op de vragen en argumentatie die betrekking hebben tot de regeling per 1 juli

7 Hoofdstuk 2 Regeling over privégebruik auto van de zaak Vanaf 1 juli 2011 gelden er nieuwe regels voor het privégebruik van de auto. Het privégebruik wordt nu gerekend als een fictieve belaste prestatie onder artikel 4 lid 2 Wet OB. De omzetbelasting wordt berekend op basis van het werkelijk gebruik van de auto. Verder wordt het woon-werkverkeer tot de privésfeer gerekend. De logica achter deze beslissing is dat een werknemer of ondernemer zijn eigen woonplaats kan kiezen. De werknemer of ondernemer houdt hier rekening mee waar de vaste werkplaats zich bevindt en hoe ze daar komen. [1] 2.1 Forfaitaire regeling Bij het gebruik van de auto waarbij geen vergoeding wordt gevraagd voor het privégebruik, moet er een kilometeradministratie en de autokosten worden bijgehouden. Er is dan een overzicht van de daadwerkelijke kosten die betrekking hebben met het privégebruik. De omzetbelasting wordt dan daarover berekend. Dit kan veel administratieve lasten met zich mee brengen. Als de ondernemer niets heeft bijgehouden of niet aan de administratieve eisen wil voldoen, kan er worden gekozen voor de forfaitaire regeling. De ondernemer moet dan omzetbelasting betalen over 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de desbetreffende auto. Er is ook een verlaagd forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de auto. Het is van toepassing bij auto s die zijn aangeschaft waarover geen recht op aftrek heeft bestaan (margeauto). Dit verlaagde forfait is ook van toepassing als de auto meer dan vier jaar in gebruik is geweest. Na het vierde jaar van gebruik name, mag er in het volgende jaar het verlaagde forfait worden toegepast. 2.2 Normale waarde De normale waarde wordt toegepast als er een vergoeding wordt gevraagd voor het privégebruik van de auto. De normale waarde houdt in dat de ondernemer evenveel moet betalen voor het privégebruik van de auto als op de normale markt zou moeten kosten. Dit brengt problemen met zich mee. Het is niet altijd goed vast te stellen wat de marktconforme prijs zou moeten zijn. De Belastingdienst heeft dan ook besloten dat de normale waarde gelijk is aan de gemaakte kosten die kan worden toegerekend aan het privégebruik. De afschrijvingskosten worden ook tot de kosten gerekend [1] Zie in dit verband ook HvJ 16 oktober 1997, nr. C-258/95, Julius Fillibeck, V-N 1998/2.35 7

8 Er kan een probleem zijn voor het bepalen van de normale waarde als het privégebruik van de auto niet bekend is. Er kan hier dan ook de forfaitaire regeling worden toegepast. De regeling mag alleen worden toegepast als de vergoeding lager zou zijn dan de normale waarde. De verschuldigde omzetbelasting is dan 2,7% of 1,5% van de catalogusprijs. Als de vergoeding hoger zou zijn dan de verschuldigde belasting doormiddel van het forfait dan wordt er gewoon omzetbelasting over de vergoeding betaald. 8

9 Hoofdstuk 3 Uitspraken van AWB-13/2854 en AWB-13/ Het geschil In alle vier de proefprocedures gaat het erom dat de belastingplichtigen vonden dat ze te veel omzetbelasting hebben betaald over hun privégebruik van de auto van de zaak. Er lopen nu meerdere proefprocedures die met dit geschilpunt verband houden. De vier proefprocedures die nu worden besproken zijn de eerst procedures waarvan een uitspraak is gedaan. Alle vier procedures hebben met elkaar gemeen dat de belanghebbenden geen kilometeradministratie hebben bijgehouden en gebruik hebben gemaakt van een forfaitaire berekening. In dit hoofdstuk worden twee procedures besproken namelijk AWB-13/2854 en AWB-13/2856. Bij beide procedures worden dezelfde vragen gesteld. In beide gevallen ging het om het gebruik van een auto van de zaak in privé verband door een werknemer van het bedrijf van de belanghebbende. In beide geschillen kwam een belangrijke vraag naar voren die betrekking had op het privégebruik namelijk: 1. Dient de correctie over het tweede halfjaar van 2011 beperkt te blijven tot de omzetbelasting die drukt op de aan eiseres in rekening gebrachte kosten op basis van het door eiseres berekende privégebruik? [1][2] De situatie van de twee procedures is bij deze vraag geheel identiek. Verder werd nog een extra vraag gesteld in de proefprocedure van AWB-13/2854 namelijk: 2. Brengt het neutraliteitsbeginsel met zich dat eiseres over het tweede halfjaar van 2011 geen omzetbelasting is verschuldigd over het privégebruik van de auto door haar werknemer? [1] 3.2 Argumentatie belanghebbende Beperking correctie De belanghebbenden stellen dat ze een lagere omzetbelasting moeten betalen dan dat ze daadwerkelijk hebben gedaan. De lagere omzetbelasting komt voort uit hun eigen berekeningen over het privégebruik van de auto s. Op basis van een jaarrekening verwerkte brandstofkosten, een gemiddelde brandstofprijs, een gemiddelde brandstofverbruik en een geraamd aantal ritten voor zakelijke doeleinden en privégebruik. Ze vinden dat ze over deze aspecten moeten worden belast [1] Rechtbank Gelderland 3 april 2014, nr. AWB 13/2854, V-N 2014/ [2] Rechtbank Gelderland 3 april 2014, nr. AWB 13/2856, V-N 2014/

10 3.2.2 Neutraliteitsbeginsel De belanghebbende is bij deze vraag van mening dat de operationele leaseovereenkomst niet meer geldt voor de nieuwe regeling van 1 juli Ze voegt eraan toe dat in dat geval sprake is van een ingekochte dienst en daardoor niet onder artikel 4 lid 2 onderdeel b Wet OB valt. Verder ging ze erop in dat met de Europese neutraliteitsbeginsels het privégebruik van een auto van de zaak in het ondernemingsvermogen wordt gerekend. Gevolg hiervan is dat de auto niet in de heffing kan worden betrokken. 3.3 Argumentatie Rechtbank Gelderland Beperking correctie Volgens de rechtbank is hier sprake van een fictieve heffing. Gevolg hiervan is dat de bewijslast bij de Belastingdienst ligt. Echter de belanghebbenden hebben gebruik gemaakt van de forfaitaire regeling om hun omzetbelasting over het privégebruik te berekenen. De rechtbank is van mening dat de bewijslast nu bij de belastingplichten ligt immers hebben de belanghebbenden de nodige informatie die kan bewijzen dat ze te veel omzetbelasting hebben betaald. [3] De belanghebbenden moeten dan met bewijs komen waarin staat wat hun daadwerkelijke uitgaven waren bij het privégebruik. De rechtbank neemt niet genoeg met de geraamde cijfers die de belanghebbenden hebben voorgelegd. De zaak werd door de rechtbank dus ongegrond verklaard Neutraliteitsbeginsel De rechtbank is van mening dat artikel 26 lid 1 Btw-richtlijn en artikel 4 lid 2 onderdeel a Wet OB alleen van toepassing is als het gebruik van een auto op grond van een leaseoverkomst vergelijkbaar is met een handeling die hetzelfde is als een verkrijging van een investeringsgoed. De rechtbank baseert deze redenering uit het arrest van 16 februari 2012 Eon Aset Menidjumt. Vervolgens leidt de rechtbank uit het arrest dat leaseovereenkomsten die gelijk worden gesteld met een dienst, geen recht hebben op de keuzemogelijkheid om te opteren of de auto volledige zakelijk hetzij volledige privé hetzij alleen het zakelijke gedeelte in het ondernemingsvermogen te rekenen. [4] De belastingplichtige heeft recht op aftrek als zij zodanig handelt dat ze een dienst verkrijgt en het voor economische activiteit gebruikt. Dit volgt uit artikel 168 sub a Btw-richtlijn en uit vaste rechtspraak van het Hof van Justitie [5]. Een bedrijfsgoed die voor privédoeleinden wordt gebruikt, [3] HR 30 november 2012, nr. 08/1579bis, Van Laarhoven, BNB 2013/52, r.o. 2.4 [4] HvJ 16 februari 2012, nr. C-118/11, Eon Aset Menidjumt, V-N 2012/17.18, r.o. 53 [5] HvJ 12 februari 2009, nr. C-515/07, VNLTO, BNB 2009/202 10

11 moet worden gelijkgesteld met een dienst verricht onder bezwarende titel. Het is om te voorkomen dat de belastingplichtige geen btw betaalt terwijl ze een bedrijfsgoed gebruikt voor privédoeleinden. De ondernemer wordt dan bevoordeeld ten opzichte van normale consumenten die wel btw moeten betalen. Door dit te overwegen komt de rechtbank op de conclusie dat het privégebruik van een leasedienst niet onder artikel 4 lid 2 onderdeel b Wet OB valt maar onder artikel 15 lid 1 Wet OB. Er is hierdoor sprake van een beperking op het recht op aftrek voor voorbelasting. Het privégebruik van een auto die als investeringsgoed wordt gekwalificeerd is een fictieve dienst in de zin van artikel 4 lid 2 onderdeel a Wet OB. Het privégebruik van een auto die niet als investeringsgoed kan worden gekwalificeerd, wordt niet als fictieve dienst in de heffing betrokken maar leidt als gevolg van artikel 15 lid 1 Wet OB tot een beperking van het recht op aftrek. In beide gevallen drukt er omzetbelasting op het privégebruik van de auto door een werknemer. Er is dus volgens de rechtbank geen schending van het neutraliteitsbeginsel. 3.4 Commentaar In deze zaak had de ondernemer oorspronkelijk de forfaitaire regeling gebruikt om het privégebruik te corrigeren, en wilde ze naderhand van een andere methode gebruik maken. De rechtbank oordeelt dat dat inderdaad mogelijk is maar dat de belanghebbende dan zelf, aan de hand van relevante gegevens, aannemelijk moet maken dat de oorspronkelijke correctie tot een te hoog bedrag heeft plaatsgevonden. De belanghebbende mocht alleen niet haar eigen geraamde cijfers gebruiken. De rechtbank was daar heel duidelijk over. Wel kon de rechtbank een alternatief geven voor de cijfers. Er is misschien een mogelijkheid dat er cijfers mogen worden gebruikt die door bijvoorbeeld de CBS is berekend maar de rechtbank is daar helemaal niet op ingegaan. De rechtbank kon hier een alternatief geven of het uitsluiten. De rechtbank heeft uitgebreid antwoord gegeven over de vraag of neutraliteitsbeginsel hier wel of niet is geschonden. Ze hebben gegrepen naar verschillende jurisprudentie om hun punt duidelijk te maken. De uitspraak komt overeen met de regeling van 1 juli 2011 en geeft een duidelijk antwoord op de vraag. 11

12 Hoofdstuk 4 Uitspraak van AWB-13/ Het geschil Zoals in de voorgaande twee zaken gaat deze zaak ook over een belanghebbende die meent te veel omzetbelasting te voldoen. De belanghebbende heeft over de laatste half jaar van 2011 de forfaitaire regeling gebruikt voor het berekenen van haar omzetbelasting. De auto werd ter beschikking gesteld aan een vennoot van het bedrijf. De vennoot gebruikte de auto voor 99% voor privédoeleinden. De belanghebbende heeft geen vergoeding gevraagd voor het privégebruik van de auto. De auto in kwestie is een tweedehands gekochte auto. Verder heeft de belanghebbende al een teruggave gekregen van te veel betaalde omzetbelasting. In het geschil komen drie vragen naar voren namelijk: 1. Had de voldoening op aangifte volledig achterwege kunnen blijven omdat de forfaitaire regeling zoals die is opgenomen in het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 29 juni 2011 in strijd met het Unierecht? [1] 2. Dient de bpm bij de forfaitaire berekening buiten beschouwing te blijven? [1] 3. Wordt bij de forfaitaire berekening een te hoog percentage (2,7% in plaats van 1,5%) toegepast? [1] 4.2 Argumentatie belanghebbende Unierecht Belanghebbende heeft geen kilometeradministratie bijgehouden en past dus het Besluit van 29 juni 2011 [2] toe voor het berekenen van haar omzetbelasting. Ze vindt dat het Besluit een administratieve praktijk is die als een formele wet kan worden gezien. Volgens belanghebbende is er sprake van een voortzetting van artikel 15 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 doormiddel van het Besluit. Uit het arrest van de Hoge Raad van 30 november 2012 kan worden afgeleid dat artikel 15 van de Uitvoeringsbeschikking disproportioneel moet worden bevonden. [3] Uit twee arresten van het Hof van Justitie volgt dat de gehele regeling dan buiten beschouwing mag worden gelaten. [4][5] [1] Rechtbank Gelderland 3 april 2014, nr. AWB 13/2857, V-N 2014/ [2] Besluit van 20 december 2011 is een geactualiseerde versie van Besluit van 29 juni 2011 [3] HR 30 november 2012, nr. 08/1579bis, Van Laarhoven, BNB 2013/52, r.o. 2.4 [4] HvJ 22 november 2005, nr. C-144/04, Mangold, JAR 2005/287 [5] HvJ 22 december 2008, nr. C-414/07, Mangoora, V-N 2009/

13 Verder stelt ze dat het Besluit in strijd is met het Unierecht omdat bij de forfaitaire berekening zoals die is opgenomen in het Besluit van 29 juni 2011 wordt uitgegaan van een cataloguswaarde van de auto inclusief bpm. De bpm is volgens de belanghebbende een ontoelaatbaar element in de forfaitaire regeling. Ze is van mening dat de gehele berekeningswijze dan niet rechtsgeldig is. De belanghebbende moet dan ten onrechte omzetbelasting betalen van het privégebruik van de auto door haar vennoot Forfaitaire berekening en bpm Belanghebbende stelt dat bij een forfaitaire berekening de bpm buiten de grondslag van de berekening dient te blijven Percentage van de forfaitaire berekening Belanghebbende stelt dat de correctie met 1,5% moet worden berekend in plaats van 2,7%. Het gemaakte onderscheid tussen gebruik tijdens of na de herzieningsperiode [6] door de ondernemer leidt volgens belanghebbende tot een disproportionele en te hoge btw-heffing bij ondernemers die een gebruikte btw-auto kopen en gebruiken in het jaar van aanschaf en de vier jaren erna. 4.3 Argumentatie Rechtbank Gelderland Unierecht Volgens de rechtbank is het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden gelijk aan een dienst onder bezwarende titel. De rechtbank onderbouwt dit met artikel 4 lid 2 Wet OB en artikel 26 lid 1 onderdeel a Btw-richtlijn. De te betalen omzetbelasting volgt uit artikel 4 lid 2 onderdeel a Wet OB, artikel 8 lid 7 Wet OB en artikel 5a Uitvoeringsbeschikking. De maatstaf van heffing voor de gemaakte kosten komt voort uit artikel 75 Btw-richtlijn. In het Besluit van 29 juni 2011 is een forfaitaire regeling waarop belanghebbende beroep op kan doen. De strijdigheid van het Besluit van 29 juni 2011 met de Btw-richtlijn heeft geen gevolg voor de geldigheid van het Besluit en ook niet voor artikel 4 lid 2 onderdeel a Wet OB. Dit volgt uit het arrest Van Laarhoven. [7] De belanghebbende heeft gebruik gemaakt van de forfaitaire regeling. Dit leidt er toe dat de belanghebbende aannemelijk moet maken dat zij te veel omzetbelasting heeft betaald volgens artikel 75 Btw-richtlijn. Zij heeft de bewijslast. [8] De belanghebbende voldoet hier niet aan [6] Besluit Staatssecretaris van Financiën van 20 december 2011, nr. BLKB 2011/2560M, V-N 2012/6.14 [7] HR 30 november 2012, nr. 08/1579bis, Van Laarhoven, BNB 2013/52, r.o [8] HR 30 november 2012, nr. 08/1579bis, Van Laarhoven, BNB 2013/52, r.o

14 De gegevens die de belanghebbende heeft verstrekt, werden gebruikt door de Belastingdienst om een deel van de omzetbelasting die de belanghebbende te veel heeft betaald al terug te geven. Dit gebeurde na een berekend bedrag volgens artikel 5a Uitvoeringsbeschikking. De Belastingdienst heeft dus al met de gegevens van de belanghebbende een teruggave gedaan. Deze beroepsgrond faalt dus Forfaitaire berekening en bpm De Belastingdienst heeft al voldaan aan dit verzoek. De Belastingdienst heeft immers een teruggave verleend aan de belanghebbende waarbij een deel van omzetbelasting is terug betaald. Ze hebben verder de bpm buiten beschouwing gelaten Percentage van de forfaitaire berekening De conclusie die de rechtbank trekt, is vergelijkbaar als de conclusie in de voorgaande twee zaken op de eerste vraag. De belanghebbende moet kenbaar maken dat ze te veel omzetbelasting heeft betaald. [8] Ze heeft eerder al een teruggave gekregen van de Belastingdienst. De teruggave is gebaseerd op het bezwaar dat ze had ingediend. De rechtbank gaat in op de argumentatie van de Belastingdienst. De Belastingdienst stelt dat bij het bepalen van de maatstaf van heffing rekening wordt gehouden met de verwervingskosten van de auto en dat daarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen nieuwe en gebruikte goederen. Door 1,5% als tarief te gebruiken zou de belanghebbende ten onrechte de verwervingskosten niet in de maatstaf van heffing betrekken. 4.4 Commentaar De rechtbank geeft aan dat ondernemers niet verplicht zijn om de forfaitaire berekening toe te passen. De keuzeregeling is een goedkeuring. Zelfs als deze goedgekeurde berekeningsmethode strijdig zou zijn met het Unierecht, is het nog steeds de keuze van belastingplichtigen om deze toe te passen. De rechtbank geeft hier niet een duidelijk antwoord of het Besluit in strijd is met het Unierecht maar geeft wel indicatie dat het niet uit maakt. De Belastingdienst geeft een keuzemogelijkheid en het aan de belastingplichtige de taak om te kiezen. Ik ben het niet eens met dit oordeel aangezien de rechtbank niet duidelijk heeft uitgelegd waarom het niet uitmaakt als het Besluit strijdig is met het Unierecht. Het argument over de keuzemogelijkheid is naar mijn mening zwak. Het is opvallend dat de rechtbank niet is ingegaan op de vraag over de bpm. In het besluit van 20 december 2011 staat dat het percentage van 2,7% over de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de auto gaat. De belanghebbende is niet gedetailleerd in haar argumentatie tegen de bpm. Er is geen enkele grondslag die ze mee geeft. De vraag zelf is wel belangrijk en de rechtbank heeft zichzelf gemakkelijk gemaakt om het niet aan te stippen. Naar mijn mening behoort de bpm tot de kosten die mee komen met het gebruik van een auto. Volgens de wet wordt de bpm dan ook meegenomen in de maatstaf van heffing over het privégebruik. Ik leid het uit artikel 8 lid 7 Wet OB. Ik vind dus dat de bpm wel in de forfaitaire rekening moet blijven. 14

15 Op de laatste vraag was de rechtbank duidelijk en ben ik er mee eens. In het besluit van 20 december 2011 staat dat er kan worden gekozen om de forfaitaire regeling te gebruiken. Daarbij wordt er een percentage van 2,7% gebruikt. Er staat ook een regeling in die stelt dat 1,5% mag worden voor tweedehands auto s. De eis voor deze regeling is dat het om een marge auto moet gaan. In deze zaak ging het om een btw-auto dus de belanghebbende heeft geen aanspraak voor het lagere tarief. 15

16 Hoofdstuk 5 Uitspraak van AWB-13/ Het geschil In deze procedure heeft belanghebbende tien auto s in haar bedrijfsvermogen. Ze heeft vier personenauto s en zes bestelauto s met dubbele cabine. Belanghebbende heeft de auto s ter beschikking gesteld aan haar werknemers. Ze heeft toestemming gegeven dat de auto s voor privédoeleinden mogen worden gebruikt. Twee werknemers gebruiken ieder een bestelauto. Belanghebbende heeft voor het privégebruik van de twee bestelauto s een bijdrage gevraagd. De bijdrage omvat 100 euro per vier weken per auto. Over de resterende acht auto s wordt er geen bijdrage over het privégebruik gevraagd. Er is geen kilometeradministratie bijgehouden en de belanghebbende heeft gebruik gemaakt van de forfaitaire regeling. In deze procedure spelen de volgende twee vragen: 1. Is ten aanzien van de auto s waarvoor een eigen bijdrage wordt ontvangen slechts omzetbelasting verschuldigd over die eigen bijdragen? [1] 2. Dient ten aanzien van de auto s waarvoor geen eigen bijdrage wordt ontvangen de correctie beperkt te blijven tot 3/184 van het over het tweede halfjaar aangegeven en ontvangen bedrag? [1] 5.2 Argumentatie belanghebbende Eigen bijdrage over de auto De belanghebbende stelt dat ze alleen omzetbelasting hoeft te betalen over de bijdragen die ze heeft ontvangen van de werknemers. Volgens haar is artikel 8 lid 4 Wet OB gebaseerd op artikel 80 Btwrichtlijn. Er is geen sprake van belastingontwijking of belastingfraude volgens belanghebbende. Gevolg hiervan is dat artikel 8 lid 4 Wet OB niet van toepassing is. Verder stelt ze dat artikel 8 lid 4 Wet OB in strijd is met het Eerste Protocol van het EVRM Geen eigen bijdrage over de auto De belanghebbende is van mening dat de auto s waarvoor geen eigen bijdrage is ontvangen de omzetbelasting te beperken tot 3/184 [2] van het over het tweede halfjaar van 2011 betaald bedrag. De Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en [1] Rechtbank Gelderland 3 april 2014, nr. AWB 13/2858, V-N 2014/ [2] De dagen van 1 juli tot en met 31 december 16

17 motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten [3] is pas op 29 december 2011 in de Staatscourant geplaatst. Volgens de belanghebbende worden belastingen geheven uit kracht van de wet en niet op grond van een wetsvoorstel. Dit volgt uit artikel 104 Grondwet. 5.3 Argumentatie Rechtbank Gelderland Eigen bijdrage over de auto Bij deze vraag heeft de rechtbank de kwestie in tweeën gesplitst. Eerst wordt gekeken of artikel 80 Btw-richtlijn toestemming geeft aan artikel 8 lid 4 Wet OB. Vervolgens wordt er naar schending van artikel 8 lid 4 Wet OB op het Eerste Protocol van het EVRM gekeken. De maatstaf van heffing over goederenlevering of diensten onder bezwarende titel is de werkelijk ontvangen tegenprestatie. Het gaat om de werkelijke ontvangen waarde die over de tegenprestatie wordt verkregen. Het gaat dus om een subjectieve waarde en niet om een waarde die wordt geschat doormiddel van objectieve maatstaven. [4] De maatstaf van heffing wordt vervolgens op een normaal waarde gesteld als de dienstverrichter en afnemer nauwe betrekkingen hebben. Dit is ter voorkoming van belastingontwijking en belastingfraude dat uit artikel 80 Btw-richtlijn volgt. De rechtbank is van mening dat nauwe betrekking uit een dienstverband kan volgen. Verder zegt de rechtbank: Het Hof van Justitie heeft voorts geoordeeld dat nationale afwijkende maatregelen waarmee beoogd wordt belastingfraude of -ontwijking te voorkomen, slechts mogen afwijken van de in de richtlijn vastgestelde maatstaf van heffing, voor zover dat strikt noodzakelijk is ter bereiking van dat doel. [5][6] Bij de beantwoording van de vraag of artikel 8 lid 4 Wet OB wel of niet van toepassing is, moet er worden gekeken naar de mogelijkheid voor belastingontwijking volgens de rechtbank. Als het artikel niet zou gelden, hoeft de belanghebbende alleen maar omzetbelasting betalen over de bijdragen voor het privégebruik van de auto. De belanghebbende kan dan vervolgens lage bijdragen vragen over het privégebruik en minder omzetbelasting betalen [3] Wet uitwerking autobrief [4] HvJ 20 januari 2005, nr. C-412/03, Hotel Scandic Gasaback, V-N 2005/8.22 [5] Rechtbank Gelderland 3 april 2014, nr. AWB 13/2858, V-N 2014/26.2.4, r.o. 19 laatste volzin [6] HvJ 29 mei 1997, nr. C-63/96, Skripalle, V-N 1998/

18 Volgens de rechtbank is er geen sprake van een schending tussen artikel 8 lid 4 Wet OB en het Eerste Protocol. De rechtbank redeneert als volgt. Voor 1 juli 2011 werd het privégebruik van een auto door een werknemer ook al in de heffing van de omzetbelasting betrokken. Het was ook van toepassing als de werknemer een eigen bijdrage betaalde. De wetswijziging is aangekondigd doormiddel van een Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 17 juni [7] Slechts de wijze van heffing is met ingang van 1 juli 2011 gewijzigd. Er is geen spraken van een individuele en excessieve last dat door deze omstandigheden is veroorzaakt. [8] Doordat de belanghebbende gebruik heeft gemaakt van de forfaitaire regeling, ligt de bewijslast bij haar. [9] De belanghebbende moet duidelijk maken dat de bijdragen die de werknemers betalen over het privégebruik overeenstemt met de marktwaarde. Ze mag niet de stelling nemen waar zij vindt dat het op bedrijfseconomisch opzicht om een gewenste en verantwoorde eigen bijdrage gaat. De rechtbank verklaart dit beroep ongegrond omdat het onvoldoende is onderbouwd Geen eigen bijdrage over de auto De rechtbank is van oordeel dat artikel 4 lid 2 Wet OB niet met terugwerkende kracht van toepassing is verklaard ten aanzien van het privégebruik van auto s door werknemers en overweegt het als volgt. De correctie van het privégebruik van een auto door een werknemer is tot 1 juli 2011 gebaseerd op het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA). Met ingang van 1 juli 2011 valt het privégebruik auto niet meer onder het BUA. Hierdoor is het artikel 16a Wet OB niet meer van toepassing is. De omzetbelasting over het privégebruik is dan weer gebaseerd op artikel 4 lid 2 Wet OB. Er is geen sprake van terugwerkende kracht omdat artikel 4 lid 2 Wet OB al sinds 2007 in de wet is opgenomen. 5.4 Commentaar Uit het arrest van Hotel Scandic Gasaback volgt dat ondernemers alleen over de bijdrage die werknemers betalen voor een dienst van de onderneming omzetbelasting hoeft te betalen. In dit geval hoeft de ondernemer maar over de bijdrage van het gebruik van de auto te betalen. Het maakt niets uit hoeveel de werknemer de auto privé gebruikt. Er wordt alleen over de bijdrage belasting betaald. De rechtbank geeft dus terecht het argument dat dit tot belastingontwijking kan leiden. Er is hier een mogelijkheid op belastingontwijking en artikel 80 Btw-richtlijn is wel degelijk van toepassing om dit [7] Brief van de Staatssecretaris van Financiën, 17 juni 2011, DV/ 2011/318 [8] EHRM 10 juni 2003, nr /95, zaak M.A. en anderen tegen Finland, V-N 2003/52.2 [9] HR 30 november 2012, nr. 08/1579bis, Van Laarhoven, BNB 2013/52 18

19 soort praktijken te voorkomen. Het zou niet het geval zijn in deze zaak maar er moet wel vaste regelgeving ervoor zijn. Het antwoord op de vraag is dus ook nee, er wordt niet alleen maar over de bijdrage geheven maar over het daadwerkelijke privégebruik. De rechtbank gaat verder in op het argument van de belanghebbende over artikel 8 lid 4 Wet OB en het EVRM. De rechtbank beslist dat er geen sprake was van een individuele en excessieve last. De regeling geldt immers voor iedere ondernemer die met privégebruik van de auto van de zaak te maken heeft. Ik ben er daar mee eens. De rechtbank zegt bij de tweede vraag dat er geen terugwerkende kracht is omdat de regeling over het privégebruik terug schuift naar een bestaand artikel namelijk artikel 4 lid 2 Wet OB. Hier is wel een verandering in de regelgeving. De functie van artikel 4 lid 2 Wet OB is gedeeltelijk veranderd omdat het nu ook voorziet naar het privégebruik van auto s. De argumentatie van de belanghebbende is ontkracht omdat de belastingheffingsgrond wel in de wet staat. De vraag dat overblijft, is of de overheid moest aankondigen dat het privégebruik van auto s van de zaak nu geregeld is in artikel 4 lid 2 Wet OB. Het kan eventueel gevolgen hebben op het antwoord van de tweede vraag die uit deze zaak komt. 19

20 Hoofdstuk 6 Conclusie De uitspraken die de rechtbank heeft gedaan over de vier proefprocedures geven meer duidelijkheid over de nieuwe regeling van 1 juli Er zijn wel enkele kanttekeningen te plaatsen. De rechtbank was soms niet heel duidelijk of gaf te eenvoudig antwoord op de vragen die werden gesteld in de proefprocedures. De rechtbank gaf bij paar vragen korte antwoorden waar toch nog meer duidelijkheid zou moeten komen. Bij de andere vragen waren ze wel zeer uitgebreid in het uitleggen van hun argumentatie waarbij ze veel jurisprudentie hebben gebruikt. Een van de belangrijkste uitspraken die uit de proefprocedures was de vraag of gegevens die de belastingplichtige zelf heeft berekend, mocht worden gebruikt als berekening voor de totale kosten van het privégebruik. De rechtbank heeft hier als antwoord gegeven dat het niet kon. Ik ben het eens met de argumentatie die de rechtbank hiervoor geeft. Wel konden ze ingaan op een mogelijk alternatief als belastingplichtige toch willen kiezen om gewoon over de daadwerkelijk kosten omzetbelasting te betalen terwijl ze de gegevens ervoor niet hebben. Verder was de rechtbank wel heel duidelijk bij de vraag over de eigen bijdrage. Ze hebben duidelijk antwoord gegeven dat het niet mogelijk is om alleen over de eigen bijdrage omzetbelasting te betalen. Het bevordert belastingontwijking als het mag worden toegepast en de omzetbelasting wordt dus over het daadwerkelijk privégebruik berekend. Deze uitspraak is naar mijn mening logisch onderbouwd en ben dus met de uitspraak eens. De rechtbank heeft nergens uitgesproken dat de regeling van 1 juli 2011 in strijd zou zijn met het Unierecht. Er is wel onduidelijkheid bij de vraag of het forfaitaire regeling die is beschreven in het Besluit van 20 december 2011 voldoet aan het Unierecht. De rechtbank heeft hier geen duidelijk onderbouwde beslissing over genomen. Ze gingen niet in op de vraag of het Besluit wel of niet in strijd is met het Unierecht. Ze gaven alleen een interpretatie dat het niet uit maakt of het wel of niet eraan voldoet aangezien het een keuzeregeling is. Ik ben dus niet eens met deze uitspraak. De rechtbank zegt wel dat het niet uitmaakt maar er is geen duidelijk bewijs of jurisprudentie die zegt dat het ook zo kan worden aangenomen. De hoofdvraag kan dus ook niet volledig worden beantwoord omdat deze vraag nog open staat. Hier moet duidelijkheid over komen in het hoger beroep door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden die er naar gaat kijken. Er lopen nog meer proefprocedures die onduidelijkheden van de nieuwe regeling moeten opklaren. Verder is er hogere beroep ingesteld tegen de uitspraken van de rechtbank over de vier proefprocedures bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het Gerechtshof moet verdere duidelijkheden geven over de kwestie en moet duidelijke antwoorden geven op bepaalde vragen waar de rechtbank nalatig waren. 20

21 Literatuurlijst M.E. van Hilten & H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Deventer: Kluwer W.J. Blokland, Nieuwe btw-regeling privégebruik auto van de zaak, WFR 2011/1375 Brief van Staatssecretaris van Financiën, 17 juni 2011, DV/ 2011/318 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/1233M, V-N 2011/35.18 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 20 december 2011, nr. BLKB 2011/2560M, V-N 2012/6.14 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 11 juli 2011, nr. BLKB 2012/639M, V-N 2012/40.16 Jurisprudentieregister EHRM 10 juni 2003, nr /95, zaak M.A. en anderen tegen Finland, V-N 2003/52.2 HvJ 29 mei 1997, nr. C-63/96, Skripalle, V-N 1998/6.27 HvJ 16 oktober 1997, nr. C-258/95, Julius Fillibeck, V-N 1998/2.35 HvJ 20 januari 2005, nr. C-412/03, Hotel Scandic Gasaback, V-N 2005/8.22 HvJ 22 november 2005, nr. C-144/04, Mangold, JAR 2005/287 HvJ 22 december 2008, nr. C-414/07, Magoora, V-N 2009/3.25 HvJ 12 februari 2009, nr. C-515/07, VNLTO, BNB 2009/202 HvJ 16 februari 2012, nr. C-118/11, Eon Aset Menidjmunt, V-N 2012/17.18 HR 1 oktober 2012, nr. CPG 12/01372, FutD HR 30 november 2012, nr. 08/1579bis, Van Laarhoven, BNB 2013/52 Hof Amsterdam 23 februari 2012, nr , V-N 2012/37.24 Rechtbank Haarlem 1 juni 2011, nr. 09/3866, NTFR 2011/1772 Rechtbank Gelderland 3 april 2014, nr. AWB 13/2854, V-N 2014/ Rechtbank Gelderland 3 april 2014, nr. AWB 13/2856, V-N 2014/ Rechtbank Gelderland 3 april 2014, nr. AWB 13/2857, V-N 2014/ Rechtbank Gelderland 3 april 2014, nr. AWB 13/2858, V-N 2014/

Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak

Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak Tilburg University Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak De situatie vanaf 1 juli 2011 Naam: Studierichting: R.J.T. van Erp Fiscale economie Administratienummer: 551442 Datum: 17 april 2015

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO MEMO INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO AAN : VOLGERS BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : 30 JUNI 2011 1 Inleiding Het is al jaren onrustig ten aanzien van de btw-aftrekcorrectie voor het

Nadere informatie

Het privégebruik auto in de omzetbelasting

Het privégebruik auto in de omzetbelasting Het privégebruik auto in de omzetbelasting Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 is de in Nederland gehanteerde correctiemethode terzijde geschoven. Teneinde het privégebruik

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 14 januari 2014 www.bakertillyberk.nl Inhoudsopgave Introductie... 3 Privégebruik auto... 4 1. Woon-werkverkeer...4 2. Werkelijk gebruik...5 3. Alleen zakelijk

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/2560M Staatscourant 2011,

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Auteur: Mevrouw mr. J. Westerveld[1] Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik

Nadere informatie

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto januari 2009 NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto De regels rondom de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto zijn verre van eenvoudig. Deze notitie beoogt aan de hand van diverse casusposities

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Besluit van 11 juli 2012, Nr. BLKB 2012/639M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris

Nadere informatie

MEMO. Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING

MEMO. Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING MEMO Betreft : Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING Bij besluit van 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris een nieuwe regeling voor privé gebruik auto s geïntroduceerd. De aanleiding

Nadere informatie

themadossier Auto werknemer/dga en de btw

themadossier Auto werknemer/dga en de btw themadossier Auto werknemer/dga en de btw Inhoudsopgave 1. Werknemer/DGA rijdt met auto van de zaak... 1 1.1 Werknemer/DGA rijdt ook privé met auto van de zaak... 1 1.1.1. Correctie op basis van fictieve

Nadere informatie

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING MEMO Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING Bij besluit van 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris een nieuwe regeling voor privé gebruik auto s geïntroduceerd. De aanleiding

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Btw-nieuwsbrief 29 december 2011 Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Inhoudsopgave Introductie 3 1. Privégebruik auto 3 2. BUA 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen

Nadere informatie

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET OOK VOOR PRIVÉVERMOGEN? Op 13 juli 2012 heeft rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet 1956 (LJN:

Nadere informatie

Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775. Belastingrecht. Cassatie. Rechtspraak.nl

Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775. Belastingrecht. Cassatie. Rechtspraak.nl ECLI:NL:HR:2015:1084 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775 In cassatie op

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchty...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchty... 1 van 5 15-8-2012 15:59 LJN: BX4254, Rechtbank Breda, 11/3113 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 15-06-2012 10-08-2012 Belasting Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak 23-03-2015 Datum publicatie 07-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 1993 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

GERECHTSHOF DEN HAAG Team Belastingrecht meervoudige kamer nummer BK- 13/01190

GERECHTSHOF DEN HAAG Team Belastingrecht meervoudige kamer nummer BK- 13/01190 GERECHTSHOF DEN HAAG Team Belastingrecht meervoudige kamer nummer BK- 13/01190 Uitspraak van 25 juli 2014 in het geding tussen: [X] B.V., statutair gevestigd te [Z], belanghebbende, en de directeur van

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], belanghebbende

Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], belanghebbende Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 13/00784 Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], wonende te [woonplaats], hierna: belanghebbende,

Nadere informatie

Cassatieberoep van de Staatssecretaris inzake de 12% regeling : BPM: afschrijvingsbasis gebruikte auto. 13 mei 2011, 1:00 uur

Cassatieberoep van de Staatssecretaris inzake de 12% regeling : BPM: afschrijvingsbasis gebruikte auto. 13 mei 2011, 1:00 uur Cassatieberoep van de Staatssecretaris inzake de 12% regeling : BPM: afschrijvingsbasis gebruikte auto 13 mei 2011, 1:00 uur Den Haag - De staatssecretaris heeft zijn cassatieberoepschrift gemotiveerd.

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

Herziening bij wijziging van niet-economische naar economische activiteiten?

Herziening bij wijziging van niet-economische naar economische activiteiten? Herziening bij wijziging van niet-economische naar economische activiteiten? Door: mr. P.W. Schlechter 2012/2013 Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding... 2 1.1 Motivering en probleemstelling... 2 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 007 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 99, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 994 en enige andere wetten (Wet

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Amersfoort (hierna: de Inspecteur)

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Amersfoort (hierna: de Inspecteur) Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummers 13/00632 en 13/00633 uitspraakdatum: 15 april 2014 Uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer op het hoger

Nadere informatie

Incidenteel beroep in cassatie zaaknummer F 13/00282

Incidenteel beroep in cassatie zaaknummer F 13/00282 i Incidenteel beroep in cassatie zaaknummer F 13/00282 Edelhoogachtbaar College, De uitspraak van de Rechtbank te Arnhem van 6 december 2012, nr. 11 / 04103, betreft de X in geschil zijnde vraag of belanghebbende,

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/Randmeren/kantoor Almere,

de inspecteur van de Belastingdienst/Randmeren/kantoor Almere, Uitspraak RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Bestuursrecht, belastingkamer locatie Leeuwarden procedurenummer: AWB LEE 13/970 uitspraak van de enkelvoudige belastingkamer van 17 september 2013 als bedoeld

Nadere informatie

Besluit van 25 januari 2013, nr. BLKB 2013/82M, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Besluit van 25 januari 2013, nr. BLKB 2013/82M, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Omzetbelasting. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van en en mobiele telefoonabonnementen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingdienstregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 25 januari

Nadere informatie

GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN

GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Leeuwarden nummer: 13/01170 uitspraakdatum: 19 augustus 2014 Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer op het hoger beroep

Nadere informatie

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan De complexe wereld van autobelastingen (2011-2015) Het kabinet is voornemens het stelsel van autobelastingen eenvoudiger te gaan maken. Met alle jaarlijkse aanpassingen en uitzonderingen is het behoorlijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 juli 1999 Rapportnummer: 1999/322

Rapport. Datum: 21 juli 1999 Rapportnummer: 1999/322 Rapport Datum: 21 juli 1999 Rapportnummer: 1999/322 2 Klacht Op 30 november 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van W. BV te H., met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Centraal

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research Weekblad voor Fiscaal Recht Afnemer in de btw: wie is het? Auteur: Mevr. mr. dr. M.M.W.D. Merkx[1] Op 2 december 2011 wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over de bewijslastverdeling betreffende het

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek ECLI:NL:RBZWB:2015:3188 Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum

Nadere informatie

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink 2015. Autobrief ll

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink 2015. Autobrief ll 23 december 2015 - nummer 462 Automobiellink EindejaarsautomobieLLink 2015 De leden van het Automotive Team van Loyens & Loeff hopen dat u een goed jaar achter de rug heeft en wensen u fijne feestdagen

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 15 november 2012, nummer AWB 12/4016, in het geding tussen

tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 15 november 2012, nummer AWB 12/4016, in het geding tussen Uitspraak GERECHTSHOF VHERTOGENBOSCH Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Uitspraak op het hoger beroep van * ^ p n i a w a ï i i b.v., gevestigd te > hierna: belanghebbende, tegen de uitspraak

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met het RB-BTW-Specialistennetwerk.

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met het RB-BTW-Specialistennetwerk. Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR Inleiding In artikel 16 AWR is bepaald dat een feit dat de inspecteur bekend was of redelijke wijs bekend had kunnen zijn geen grond voor

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 juli 1999 Rapportnummer: 1999/317

Rapport. Datum: 21 juli 1999 Rapportnummer: 1999/317 Rapport Datum: 21 juli 1999 Rapportnummer: 1999/317 2 Klacht Op 21 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Den Hout, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Centraal

Nadere informatie

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is ECLI:NL:GHARL:2015:4336 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 19-06-2015

Nadere informatie

Feiten. Standpunt inspecteur

Feiten. Standpunt inspecteur Forse stijging van de pensioengrondslag in zicht van pensioeningangsdatum maakt pensioenregeling niet onzuiver! Pensioenpremie niet ingehouden op het loon toch aftrekbaar! Het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. 11 Oktober 2013 nr. 12/04012 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 10 juli 2012, nr. BK-11/00544,

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Kluwer Online Research Buiten bezwaartermijn ingediende suppletieaangifte leidt niet tot teruggaaf

Kluwer Online Research Buiten bezwaartermijn ingediende suppletieaangifte leidt niet tot teruggaaf Buiten bezwaartermijn ingediende suppletieaangifte leidt niet tot teruggaaf Instantie: Hof 's-gravenhage Datum: 30 maart 2012 Magistraten: Tromp, Sanders, Visser Zaaknr: BK-10/00547 Conclusie: - LJN: BW8025

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend. De moeder van belanghebbende (hierna: erflaatster) is op [ ] 2010 overleden.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend. De moeder van belanghebbende (hierna: erflaatster) is op [ ] 2010 overleden. Uitspraak 10 oktober 2014 Nr. 13/04777 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 29 augustus 2013, nr. 12/00472,

Nadere informatie

WT04-07-12 Informatie voor houders van een bestelauto die is aangepast voor het vervoer van een gehandicapte

WT04-07-12 Informatie voor houders van een bestelauto die is aangepast voor het vervoer van een gehandicapte WT04-07-12 Informatie voor houders van een bestelauto die is aangepast voor het vervoer van een gehandicapte Als u een bestelauto heeft die is aangepast voor het vervoer van een gehandicapte, kan het volgende

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I wordt na onderdeel P een

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/06/2014

Datum van inontvangstneming : 10/06/2014 Datum van inontvangstneming : 10/06/2014 I' Hoge Raad der Nederlanden Derde Kamer w ~e' {J.J ::li "~.8 ;.l_~ ( E..::r,",'_ t"::) ('0",,1 l:'jt:: ~~ ~ )(, ::li oe i~..- ~ c:: L'..J Nr. 12/03718 28 maart

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Almere (hierna: de Inspecteur)

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Almere (hierna: de Inspecteur) Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummer 13/00631 uitspraakdatum: 18 maart 2014 Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:72

ECLI:NL:GHAMS:2016:72 ECLI:NL:GHAMS:2016:72 Permanente link: http://deepl Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 12-01-2016 Datum publicatie 20-01-2016 Zaaknummer 14/01023 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2014:10956,

Nadere informatie

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 7 maart 2013 (1) Zaak C 219/12

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 7 maart 2013 (1) Zaak C 219/12 CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 7 maart 2013 (1) Zaak C 219/12 Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr tegen Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz [verzoek van het Verwaltungsgerichtshof

Nadere informatie

BTW tjes actualiteiten juli 2010

BTW tjes actualiteiten juli 2010 Inhoudsopgave 1. Ziekenhuis BTW verschuldigd over administratieve diensten 2. Kosten voor gemene rekening 3. School kan slechts een klein deel van de voorbelasting in aftrek brengen 4. Besluit tot wijziging

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen inzake de procedures over btw en leerlingenvervoer.

Nadere informatie

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur?

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Onlangs heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting heeft opgelegd,

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 14 februari 2014 nr. 13/00475 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-gravenhage van 18 december 2012, nr. 12/00169,

Nadere informatie

Herziening en verhuur van onroerende zaken in de btw

Herziening en verhuur van onroerende zaken in de btw Herziening en verhuur van onroerende zaken in de btw Wordt er overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel gehandeld? Door Laurens van Drie Nummer: 344531 Begeleider: Prof. dr. R.N.G. van der Paardt Inhoudsopgave

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst Noord, verweerder

de inspecteur van de Belastingdienst Noord, verweerder Uitspraak RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Zittingsplaats Groningen Bestuursrecht zaaknummer: AWB LEE 13/1436 uitspraak van de meervoudige belastingkamer van 19 februari 2015 in de zaak tussen [eiser], te [woonplaats],

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl BTW en Zonnepanelen De Omzetbelasting ziet iemand als ondernemer (en dus BTW-plichtig) op het moment dat hij duurzaam

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx Page 1 of 8 LJN: BP0702, Rechtbank Arnhem, AWB 10/3323 Datum uitspraak: 11-01-2011 Datum publicatie: 13-01-2011 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: BPM.

Nadere informatie

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe,

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, X Z (belanghebbende), \ beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2013. Bij brief van 11 oktober 2013 heeft de griffier mij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26808 28 december 2012 Omzetbelasting. Fondswerving en kantines 20 december 2012 nr. BLKB 2012/1982M Belastingdienst/Landelijk

Nadere informatie

De pro rata: De omzet werkelijk gebruikt?

De pro rata: De omzet werkelijk gebruikt? De pro rata: De omzet werkelijk gebruikt? Door: Mw. drs. S. van de Snepscheut 2007/ 2008 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 2 Hoofdstuk 2 De aftrek van voorbelasting Blz. 3 2.1 Nederlandse wetgeving

Nadere informatie

DenHaa9 '05JAN2010. Kenmerk: DGB 2009-6450

DenHaa9 '05JAN2010. Kenmerk: DGB 2009-6450 Qöd ^4co5 DenHaa9 '05JAN2010 Kenmerk: DGB 2009-6450 Beroepschrift in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam X van 26 november 2009, nr. 08/00445, inzake IEËli ifai«ibaélsga^aili^i

Nadere informatie

Handreiking fiscale verplichtingen taxi-ondernemingen. 1. Algemeen. 2. Administratieve verplichtingen. 3. Boordcomputer

Handreiking fiscale verplichtingen taxi-ondernemingen. 1. Algemeen. 2. Administratieve verplichtingen. 3. Boordcomputer 1 Handreiking fiscale verplichtingen taxi-ondernemingen 1. Algemeen Hierbij wordt opgemerkt dat dit een indicatie is en het onmogelijk is een volledige opsomming te geven van alle fiscale wet- en regelgeving

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A.

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A. Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst Auteur: Drs. J.A. Bult FB MFP[1] Al jarenlang is de belastingheffing op de auto van de zaak onderwerp van

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx pagina 1 van 5 LJN: BV7053, Gerechtshof Arnhem, 11/00315 Datum uitspraak:14-02-2012 Datum 28-02-2012 publicatie: Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Omzetbelasting.

Nadere informatie

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Page 1 of 8 INHOUDSOPGAVE HET LEERSTUK VAN DE KOSTEN VOOR GEMENE REKENING EN RISICO... 1 INTRODUCTIE... 3 ALGEMENE REGELGEVING... 3 VOORWAARDE

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers)

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan cliënten en relaties van Breda, 19 januari 2003 Inleiding Geachte mevrouw, mijnheer, Met ingang van 1 januari 2004

Nadere informatie

Verruiming btw-sportvrijstelling

Verruiming btw-sportvrijstelling omzetbelasting Verruiming btw-sportvrijstelling FISCAAL PRAKTIJKBLAD 2015-16 6 oktober 2015 De btw-sportvrijstelling voor sportverenigingen moet op termijn verruimd worden. Dit heeft de Staatssecretaris

Nadere informatie

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader

Nadere informatie

... Hierbij bevestig ik de ontvangst van het door u - of voor uw cliënt - ingediende bezwaarschrift over de pseudo-eindheffing hoog loon 2014.

... Hierbij bevestig ik de ontvangst van het door u - of voor uw cliënt - ingediende bezwaarschrift over de pseudo-eindheffing hoog loon 2014. > Antwoordnummer 20070 6400 XT Heerlen [Geadresseerde] Betreft Ontvangstbevestiging bezwaar pseudo-eindheffing hoog loon 2014 Geachte heer/mevrouw, Belastingdienst Telefoon (0800) 0543 Datum [ april/mei]

Nadere informatie

LeaseConsult Vught november 2014 1

LeaseConsult Vught november 2014 1 Een andere kijk op fiscale bijtelling Inleiding Het gegeven dat de fiscale bijtelling ruim 1,2 miljoen belastingbetalers aangaat en dat de fiscus al enkele keren het uitbrengen van de 2 e Autobrief heeft

Nadere informatie

tegen de mondelinge uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 5 februari 2008, nummer 06/5586 in het geding tussen

tegen de mondelinge uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 5 februari 2008, nummer 06/5586 in het geding tussen 1 van 8 31-10-2009 8:20 LJ : BJ3817, Gerechtshof 's-hertogenbosch, 08/00219 Datum uitspraak: 29-05-2009 Datum publicatie: 27-07-2009 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Belasting Hoger beroep

Nadere informatie