Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief"

Transcriptie

1 Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende vragen. Aan de hand van een aantal vragen en bijbehorende antwoorden worden in deze notitie de gevolgen van de aanstaande tariefsverhoging nader toegelicht. Op (branche-)specifieke vragen zal in deze notitie niet worden ingegaan. 1. Wanneer treedt de tariefsverhoging in werking? Het btw-tarief wordt met ingang van 1 oktober 2012 verhoogd naar 21%. 2. Hoe weet ik welk tarief van toepassing is? Als uitgangspunt geldt dat het tijdstip waarop de prestatie wordt verricht bepalend is voor het toe te passen tarief. Ligt dit moment vóór 1 oktober 2012, dan geldt het tarief van 19%. Ligt het moment op of na 1 oktober 2012, dan geldt het tarief van 21%. Het tijdstip van facturering of betaling van de factuur is niet relevant. 3. Wanneer wordt voor de heffing van btw de prestatie verricht? Voor de heffing van btw wordt onderscheid gemaakt tussen leveringen en diensten om te bepalen wanneer een prestatie is verricht. 1. Leveringen Een levering is aan de orde als de macht om als eigenaar over een goed te beschikken wordt overgedragen of overgaat. In de regel vindt de levering plaats op het moment van de juridische eigendomsoverdracht. 2. Diensten Van een dienst is sprake als een prestatie niet kan worden aangemerkt als een levering. Voorbeelden zijn het verstrekken van adviezen, het verrichten van management-werkzaamheden, het verhuren van een pand, et cetera. Uitgangspunt is dat een dienst plaatsvindt op het moment waarop deze overeenkomstig de overeenkomst wordt voltooid. 4. Is het zinvol om mijn afnemer eerder te factureren of om mijn leverancier te vragen om eerder een factuur uit te reiken, zodat het 19%-tarief nog van toepassing is? Nee, dit is niet zinvol. Voor toepassing van het tarief is het moment waarop de prestatie plaatsvindt bepalend. Het maakt voor de toepassing van het tarief dus niet uit op welk moment de factuur wordt uitgereikt. Vindt de prestatie plaats vóór 1 oktober 2012, maar vindt de facturering plaats op of na 1 oktober 2012, dan dient de factuur 19% btw te vermelden. Andersom: als er vooruit wordt gefactureerd waarbij 19% in rekening wordt gebracht en de prestatie vindt plaats op of na 1 oktober 2012, dan is er op 1 oktober 2012 alsnog 2% extra btw verschuldigd waarvoor een aanvullende factuur dient te worden uitgereikt, zodat per saldo 21% btw is

2 geheven. In deze situatie mag er ook voor worden gekozen om reeds bij het vooruit factureren vóór 1 oktober % btw in rekening te brengen (zie ook vraag 6). 5. Wanneer moet een factuur uiterlijk worden uitgereikt? Een factuur moet worden uitgereikt vóór de vijftiende dag van de maand volgende op de maand waarin de prestatie werd verricht. Overigens is dit niet nieuw. Bij vooruitbetalingen moet de factuur worden uitgereikt vóór het tijdstip van de opeisbaarheid van de vooruitbetaling. 6. Mag ik bij de facturering vóór 1 oktober 2012 al rekening houden met de tariefsverhoging? Ja. Hoewel het wettelijk niet is toegestaan heeft de staatssecretaris expliciet voor de aanstaande tariefsverhoging goedgekeurd dat ondernemers al rekening mogen houden met het nieuwe tarief. Als vóór 1 oktober 2012 al duidelijk is dat 21% btw verschuldigd zal zijn, omdat de prestatie op of na 1 oktober 2012 zal plaatsvinden, mag de factuur die vóór 1 oktober wordt uitgereikt 21% btw vermelden. Hiermee wordt voorkomen dat vóór de tariefsverhoging een factuur met 19% btw moet worden uitgereikt en dat na de tariefsverhoging een aanvullende factuur moet worden uitgereikt voor de resterende 2% btw. Voor zover de afnemer recht heeft op aftrek van btw komt deze 21% btw voor aftrek in aanmerking. 7. Welk tarief is van toepassing bij prestaties die vóór 1 oktober 2012 zijn aangevangen en die pas na de tariefsverhoging worden voltooid? Voor het bepalen van het toepasselijke tarief bij prestaties die vóór 1 oktober 2012 zijn aangevangen en die pas na de tariefsverhoging worden voltooid, dient onderscheid gemaakt te worden tussen doorlopende prestaties en niet-doorlopende prestaties. Onderstaand zijn de gevolgen van de tariefsverhoging voor beide soorten prestaties beschreven. 1. Doorlopende prestaties Van doorlopende prestaties is sprake indien leveringen of diensten herhaaldelijk op basis van een doorlopende overeenkomst worden verricht, waarbij geen welomschreven eindresultaat is overeengekomen. Bij leveringen kan dan bijvoorbeeld worden gedacht aan abonnementen op tijdschriften en de levering van gas, elektriciteit en water. Voorbeelden van doorlopende diensten zijn telecommunicatiediensten, verzekeringen, verhuur en bewakingsdiensten. Doorlopende prestaties die vóór 1 oktober 2012 zijn aangevangen en waarvoor de afrekenperiode eindigt na de tariefsverhoging, zijn in beginsel belast naar het nieuwe tarief van 21%. Door de staatssecretaris is echter goedgekeurd dat de afrekenperiode mag worden gesplitst in een periode die eindigt vóór en een periode die aanvangt op de datum van de tariefswijziging. Voor de periode tot en met 30 september 2012 mag dan het tarief van 19% worden gehanteerd en voor het overige zal het nieuwe tarief van 21% van toepassing zijn. Het is in deze gevallen overigens naar onze mening mogelijk om één factuur uit te reiken, mits de splitsing (ook in de tarieftoepassing) uitdrukkelijk op de factuur wordt vermeld.

3 2. Niet-doorlopende prestaties Prestaties waarbij een welomschreven eindresultaat is overeengekomen, kwalificeren niet als doorlopende prestaties. Ook bij dergelijke niet-doorlopende prestaties kan de situatie zich voordoen dat de dienst is aangevangen vóór 1 oktober 2012, maar dat het eindresultaat pas na de tariefsverhoging wordt bereikt. Als voorbeeld kan worden genoemd het repareren van een machine. Niet-doorlopende prestaties die op of ná 1 oktober 2012 worden voltooid, zijn belast met 21% btw. In dit verband maakt het niet uit of vóór de tariefsverhoging voorschotten zijn betaald of tussentijdse declaraties zijn uitgereikt. 8. Treden er tariefverschillen op bij het crediteren van facturen? Een uitgereikte creditfactuur, bijvoorbeeld vanwege de terugname van goederen, beperkt het bedrag van de oorspronkelijke factuur. Bij het te crediteren bedrag dient dan ook het btw-tarief van de oorspronkelijke factuur in aanmerking te worden genomen. Tariefverschillen treden daardoor niet op. 9. Heeft de tariefsverhoging gevolgen indien met de afnemer vaste prijzen zijn afgesproken? Door de tariefsverhoging zullen leveringen en diensten die na 1 oktober 2012 worden verricht belast zijn met 21% btw. Hiermee zal veelal geen rekening zijn gehouden in overeenkomsten die vóór de tariefsverhoging zijn afgesloten. De leverancier kan bijvoorbeeld met zijn afnemer hebben afgesproken goederen tegen een vaste prijs inclusief btw te leveren. In deze gevallen geldt dat de leverancier de 2% btw die hij door de tariefsverhoging extra verschuldigd is, kan terugvorderen van zijn afnemer. Dit recht van de leverancier mag in een overeenkomst niet beperkt worden. Dit speelt met name indien er sprake is van particuliere afnemers. Daarbij kan gedacht worden aan leveringen van goederen met een levertijd (zoals bijvoorbeeld bij meubels). 10. Heeft de tariefsverhoging gevolgen voor lopende huur- en leaseovereenkomsten? Ingeval van lopende huur- of leaseovereenkomsten waarbij periodiek leasetermijnen verschuldigd worden, kan er onduidelijkheid bestaan over de gevolgen van de tariefsverhoging. De periodieke betalingen kunnen immers zowel betrekking hebben op de periode vóór 1 oktober 2012 als op de periode na de tariefsverhoging. Huur of lease kwalificeert voor de btw als een doorlopende prestatie. Bij doorlopende prestaties mag de afrekenperiode voor het jaar 2012 worden gesplitst in een deel met 19% en een deel met 21% (zie ook vraag 7). Overigens geldt het voorgaande niet voor financial leaseovereenkomsten. Voor de heffing van btw wordt financial lease in beginsel aangemerkt als een levering die plaatsvindt wanneer de overeenkomst wordt aangegaan. Op dat moment wordt btw verschuldigd over het totale bedrag van de leasetermijnen en de koopoptie. Indien de leaseovereenkomst is aangegaan vóór 1 oktober 2012 dan is 19% btw verschuldigd. In dit verband kan het voordelig zijn om nieuwe financial leaseovereenkomsten nog voor de tariefsverhoging aan te gaan.

4 11. Heeft de tariefsverhoging gevolgen voor de btw-correctie in verband met het privégebruik van bedrijfsmiddelen door een ondernemer? Het privégebruik door een ondernemer van bedrijfsmiddelen die behoren tot zijn onderneming, wordt voor btwdoeleinden als een met btw belaste dienst aangemerkt mits btw op de bedrijfsmiddelen in aftrek is gebracht. Deze dienst, welke in de laatste aangifte van het kalenderjaar dient te worden aangegeven, is aan te merken als een doorlopende prestatie. Bij doorlopende prestaties mag de afrekenperiode voor het jaar 2012 worden gesplitst in een deel met 19% en een deel met 21% (zie ook vraag 7). Overigens geldt ter zake van het privégebruik van de auto van de zaak een goedkeuring om de btw-correctie te berekenen aan de hand van een forfaitair percentage van 2,7% van de catalogusprijs van de betreffende auto. De verwachting is dat het forfaitaire percentage van 2,7% ongewijzigd zal blijven. 12. Welk tarief is van toepassing indien een onroerende zaak ingevolge een vóór 1 oktober 2012 gesloten overeenkomst pas na de tariefsverhoging wordt opgeleverd? In beginsel is het tarief van 21% van toepassing op onroerende zaken die na 1 oktober 2012 worden opgeleverd. Echter, indien de vergoeding vervalt in termijnen, dan is de tariefsverhoging niet van toepassing op de termijnen die vóór 1 oktober 2012 zijn vervallen. Die termijnen blijven belast met 19% btw ook indien de feitelijke betaling van die termijnen pas plaatsvindt na de tariefsverhoging. De termijnen die na de tariefsverhoging vervallen zijn in beginsel belast met 21% btw. Een uitzondering geldt echter voor woningen die op of na 1 oktober 2012 worden opgeleverd op grond van een vóór 28 april 2012 gesloten overeenkomst. Op basis van deze uitzondering mag het 19%-tarief ook toegepast worden op de termijnen die na de tariefsverhoging maar vóór 1 oktober 2013 vervallen. Termijnen die na 1 oktober 2013 vervallen zijn onderworpen aan 21% btw. Let wel: deze specifieke regeling geldt uitsluitend voor woningen en niet voor andere onroerende zaken. 13. Hoe dient met de tariefsverhoging te worden omgegaan bij diensten waarvoor de heffing van btw naar de afnemer is verlegd? In bepaalde gevallen wordt op facturen feitelijk geen btw in rekening gebracht, maar dient de afnemer zelf op grond van de verleggingsregeling btw te berekenen en aan te geven. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een Engelse advocaat adviesdiensten verleent aan een Nederlandse ondernemer. De Nederlandse ondernemer dient zelf vast te stellen hoeveel Nederlandse btw over de adviesdiensten verschuldigd is en deze btw op aangifte te voldoen (en eventueel in aftrek te brengen). Bij toepassing van de verleggingsregeling geldt ook als uitgangspunt dat het tijdstip waarop de levering/dienst feitelijk is verricht bepalend is voor het toe te passen tarief. Is de levering/dienst vóór 1 oktober 2012 verricht, dan dient 19% verlegde btw te worden aangegeven.

5 14. Zijn er aandachtspunten bij afstandsverkopen? Van afstandsverkopen is sprake indien goederen door een ondernemer geleverd worden aan particulieren in andere lidstaten van de Europese Unie. Dergelijke leveringen zijn in beginsel belast in de lidstaat van vestiging van de ondernemer, tenzij het totaalbedrag aan leveringen naar de lidstaat van de afnemer per jaar een bepaald drempelbedrag overschrijdt (voor leveringen naar Nederland geldt bijvoorbeeld een drempelbedrag van EUR ). Bij overschrijding van het drempelbedrag zijn de leveringen belast in de lidstaat van de afnemer. In beginsel heeft de tariefsverhoging geen gevolgen voor afstandsverkopen. Echter, onder de afstandsverkopenregeling mogen ondernemers er onder voorwaarden voor kiezen hun leveringen belast te laten zijn in de lidstaat van de afnemer ook indien het voor die betreffende lidstaat geldende drempelbedrag niet is of zal worden overschreden. Ingeval goederen worden geleverd aan een lidstaat met een lager btwtarief kan het voordelig zijn om van deze mogelijkheid gebruik te maken. De tariefsverhoging per 1 oktober 2012 naar 21% heeft uiteraard invloed op de beoordeling. 15. Wat zijn de aandachtspunten vanuit administratief oogpunt? De tariefsverhoging gaat in op 1 oktober Dit betekent dat goederen en diensten waarvoor het algemene tarief geldt per die datum belast zijn met 21% btw. Om ervoor te zorgen dat goederen en diensten onder vermelding van het juiste tarief worden aangeboden en gefactureerd, dienen websites, systemen en dergelijke op 1 oktober 2012 aangepast te zijn.

6 Disclaimer Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam Loyens & Loeff, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies. AMSTERDAM ARNHEM BRUSSEL EINDHOVEN LUXEMBURG ROTTERDAM ARUBA CURAÇAO DUBAI FRANKFURT GENÈVE HONG KONG LONDEN NEW YORK PARIJS SINGAPORE TOKIO ZÜRICH

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over de btw-tariefsverhoging voor de vastgoedsector. Bij eerdere tariefswijzigingen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 (met update van 8 augustus 2012)

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 (met update van 8 augustus 2012) Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 (met update van 8 augustus 2012) Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over de btw-tariefsverhoging voor

Nadere informatie

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Page 1 of 2 Zakelijk Btw Btw berekenen Hoe berekent u btw? Btw-tarief Overgangsregelingen 21% Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Het algemene

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u?

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Dit is eerder bekendgemaakt in de Voorjaarsnota van 25 mei 2012

Nadere informatie

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE Datum: 5 september 2012 Onderwerp: Tariefsverhoging BTW Inleiding Onderdeel van het zogenaamde Lenteakkoord (of Kunduzakkoord ) is een verhoging

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012 Special BTW-verhoging Per 1 oktober 2012 Gevolgen van de BTW verhoging per 1 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Facturering en aangifte 4 3. Doorlopende prestaties 4 4. Nieuwbouw/verbouwingen

Nadere informatie

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21% als onderdeel van de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 (met updates van 8 augustus 2012 en 26 september 2012)

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 (met updates van 8 augustus 2012 en 26 september 2012) Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 (met updates van 8 augustus 2012 en 26 september 2012) Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over de btw-tariefsverhoging

Nadere informatie

SRA-Signalering. Gevolgen einde verlaagd btw-tarief woningen per 1 juli Versie: 4 juni SRA-Vaktechniek. Postbus AH NIEUWEGEIN

SRA-Signalering. Gevolgen einde verlaagd btw-tarief woningen per 1 juli Versie: 4 juni SRA-Vaktechniek. Postbus AH NIEUWEGEIN SRA-Signalering Gevolgen einde verlaagd btw-tarief woningen per 1 juli 2015 Versie: 4 juni 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl www.sra.nl

Nadere informatie

Wetgeving voor accountantsorganisatie van OOB s Verplichte kantoorroulatie (ingangsdatum: 1 januari 2016) en scheiding van controle en advies (einde

Wetgeving voor accountantsorganisatie van OOB s Verplichte kantoorroulatie (ingangsdatum: 1 januari 2016) en scheiding van controle en advies (einde Wetgeving voor accountantsorganisatie van OOB s Verplichte kantoorroulatie (ingangsdatum: 1 januari 2016) en scheiding van controle en advies (einde overgangstermijn: 31 december 2014). Gevolgen voor Organisaties

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

BTW-gevolgen verhoging verlaagd BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2018

BTW-gevolgen verhoging verlaagd BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2018 BTW-gevolgen verhoging verlaagd BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2018 Per 1 januari 2019 wordt het verlaagd BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Mede naar aanleiding van de Nota naar aanleiding van

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Decentrale duurzame energie opwekking

Decentrale duurzame energie opwekking Decentrale duurzame energie opwekking Fiscaliteit in vogelvlucht Seminar Hier Opgewekt, 14 november 2012 2 1 Inhoud Selectie recente fiscale ontwikkelingen Fiscale stimuleringsmaatregelen Energiebelasting

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

21 mei 2019 BTW-nieuwtje : Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor toepassing nieuwe kleine ondernemersregeling BTW per 1 januari 2020

21 mei 2019 BTW-nieuwtje : Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor toepassing nieuwe kleine ondernemersregeling BTW per 1 januari 2020 21 mei 2019 BTW-nieuwtje 12-2019: Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor toepassing nieuwe kleine ondernemersregeling BTW per 1 januari 2020 Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor toepassing nieuwe kleine ondernemersregeling

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken Memorandum POSTADRES Postbus 71170 1008 BD AMSTERDAM KANTOORADRES Forum Fred. Roeskestraat 100 1076 ED AMSTERDAM TELEFOON +31 (0)20 578 5161 FAX +31 (0)20 578 5824 INTERNET www.loyensloeff.com AAN Surventis

Nadere informatie

Besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. nr. 24. De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

Besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. nr. 24. De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Omzetbelasting. Leasing 1 Omzetbelasting. Leasing Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. nr.

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Meest gestelde vragen & antwoorden 6% btw. Versie: 20 december 2013

Meest gestelde vragen & antwoorden 6% btw. Versie: 20 december 2013 Meest gestelde vragen & antwoorden 6% btw Versie: 20 december 2013 Branchevereniging VHG heeft de meest gestelde vragen over het toepassen van het verlaagd btw-tarief voor u in beeld gebracht. De antwoorden

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Let op! Het drempelbedrag geldt per land en dus niet per afnemer!

Let op! Het drempelbedrag geldt per land en dus niet per afnemer! Als u als ondernemer goederen levert of diensten verricht, krijgt u te maken met btwverplichtingen. Vragen als Ben ik btw verschuldigd? Geldt er een vrijstelling? Welk tarief moet ik toepassen(0%, 6% of

Nadere informatie

gemaakt tussen de situatie waarin aan een ondernemer/ rechtspersoon wordt geleverd en de situatie waarin aan een particulier wordt geleverd. Afnemer i

gemaakt tussen de situatie waarin aan een ondernemer/ rechtspersoon wordt geleverd en de situatie waarin aan een particulier wordt geleverd. Afnemer i Welk moment is beslissend voor toepassing 6% of 9% BTW-tarief rond 1 januari 2019? Let op dat u niet 3% BTW teveel betaalt! Per 1 januari 2019 wordt het verlaagd BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels 2 november 2012 Indirect Tax Alert btw no. 454 Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de btw. De nieuwe regels zijn gebaseerd op richtlijn

Nadere informatie

Doe nog vóór 1 januari 2019 een schenking

Doe nog vóór 1 januari 2019 een schenking Strijker Administratie & Belastingadvies 10-12-2018 Doe nog vóór 1 januari 2019 een schenking Geef btw-correctie auto op in 4e kwartaal 2018 Als u nog vóór 1 januari 2019 aan uw (klein)kinderen schenkt,

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Framework omzetbelasting

Framework omzetbelasting E-commerce & BTW Framework omzetbelasting Ondernemerschap Prestatie onder bezwarende titel Plaats van de prestatie Belastingplichtige Vrijstellingen Maatstaf van heffing Tarief Aftrek van voorbelasting

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010

Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010 Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010 Onlangs is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Omzetbelasting 1968 aangenomen. De wijzigingen zien

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen)

Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) A. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het besluit verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (2)

Vragen en antwoorden over het besluit verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (2) Vragen en antwoorden over het besluit verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (2) 1. Een onderaannemer rondt zijn prestatie af voor 1 oktober, maar die prestatie maakt

Nadere informatie

16 februari 2018 JvdM/BR/SvdD

16 februari 2018 JvdM/BR/SvdD Ernst & Young Belastingadviseurs LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 60 05 ey.com Verbind Drenthe T.a.v. de heer R. Hoogendorp Postbus 12 9480

Nadere informatie

HRo - Omzetbelasting -- Deel 6

HRo - Omzetbelasting -- Deel 6 Omzetbelasting les 6 programma Belastbare feiten Internationale handel OB-heffing bij internationale handel intracommunautaire transacties Artikel 1 Onder de naam 'omzetbelasting' wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING DONDERDAG 5 MAART UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING DONDERDAG 5 MAART UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING DONDERDAG 5 MAART 2015 12.15-14.15 UUR 2015 Stichting ENS Opgave 1 Onderdeel omzetbelasting Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 (3 + 2 punten)

Nadere informatie

PRAKTIJKNOTITIE BTW. 1. Inleiding. 2. Btw-aftrek algemeen

PRAKTIJKNOTITIE BTW. 1. Inleiding. 2. Btw-aftrek algemeen Van: VDF btw-specialisten Datum: Juni 2017 Onderwerp: Btw en herzieningsregels 1. Inleiding Ondernemers die actief zijn in de onroerend goedbranche en ondernemers die zelf een bedrijfspand hebben aangeschaft,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen)

Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) A. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor

Nadere informatie

Hoe een btw- vraagstuk oplossen?

Hoe een btw- vraagstuk oplossen? Woord vooraf Hoe een btw- vraagstuk oplossen? Bij het correct oplossen van een btw- vraagstuk in het kader van het zaken doen met het buitenland volgt men best volgend stappenplan dat stap voor stap tot

Nadere informatie

Circulaire 2019/C/18 betreffende de belastingplicht van erkende ondernemingsloketten

Circulaire 2019/C/18 betreffende de belastingplicht van erkende ondernemingsloketten Circulaire 2019/C/18 betreffende de belastingplicht van erkende ondernemingsloketten Erkende ondernemingslokketten verrichten zowel taken van openbare dienst of van algemeen belang als een aantal adviserende

Nadere informatie

Hoe een btw-vraagstuk oplossen?

Hoe een btw-vraagstuk oplossen? WOORD VOORAF Hoe een btw-vraagstuk oplossen? Bij het correct oplossen van een btw-vraagstuk in het kader van het zaken doen met het buitenland volgt men best volgend stappenplan dat stap voor stap tot

Nadere informatie

Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775. Belastingrecht. Cassatie. Rechtspraak.nl

Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775. Belastingrecht. Cassatie. Rechtspraak.nl ECLI:NL:HR:2015:1084 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775 In cassatie op

Nadere informatie

C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL. 20 november 2013

C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL. 20 november 2013 C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL 20 november 2013 Overzicht 1.Saldering 2.Zelflevering 3.Verlaagd tarief bij collectieve opwek Nb. Disclaimer: hoe

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht > 2010 6 5 november 2010

Nieuwsbrief Arbeidsrecht > 2010 6 5 november 2010 Nieuwsbrief Arbeidsrecht > 2010 6 5 november 2010 In deze uitgave Handreiking voor thuiswerken Arbeidsinspectie mag bij onderbetaling administratie in beslag nemen Subsidie voor meer bewustzijn arbeidsrisico

Nadere informatie

Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen

Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.51 Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen bronnen Nieuwsbericht miniserie van Financiën, 31.8.2010; www.minfin.nl Besluit van

Nadere informatie

Wij gaan gewoon door!

Wij gaan gewoon door! BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 1 maart 2010 Wij gaan gewoon door! Nu ja, zo gewoon is dat eigenlijk niet. Het zal u zijn opgevallen, ons kabinet is er bijvoorbeeld mee opgehouden.

Nadere informatie

DE BTW IN 2019 EN Mevrouw N.W.A.M. (Nathasja) Elsbeek RB

DE BTW IN 2019 EN Mevrouw N.W.A.M. (Nathasja) Elsbeek RB DE BTW IN 2019 EN 2020 Mevrouw N.W.A.M. (Nathasja) Elsbeek RB Onderwerpen Verhoging verlaagd btw-tarief (2019) Kleine ondernemingsregeling (2020) Overige ontwikkelingen (2020 e.v.) Verhoging verlaagd btw-tarief

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

klaar voor de start? eindejaarscorrecties btw

klaar voor de start? eindejaarscorrecties btw In de laatste aangifte omzetbelasting over het jaar 2018 dienen zoals ieder jaar verschillende correcties te worden verwerkt. In deze leaflet wordt aandacht besteed aan de belangrijkste correcties die

Nadere informatie

Salderen. Wat is het (en wat wordt het)? Roland de Vlam

Salderen. Wat is het (en wat wordt het)? Roland de Vlam Salderen Wat is het (en wat wordt het)? Roland de Vlam Salderen Wat was het (en wat wordt het)? Roland de Vlam Wat is salderen? Teruglevering aansluiting Verbruik Installatie afnemer Verplichting leverancier

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Per 1 januari 2019: nieuwe btw-regels voor vouchers, zegels en waardebonnen

Per 1 januari 2019: nieuwe btw-regels voor vouchers, zegels en waardebonnen Per 1 januari 2019: nieuwe btw-regels voor vouchers, zegels en waardebonnen Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe btw-regels voor vouchers, zegels en waardebonnen. De nieuwe regels volgen uit de Europese

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

DEFINITIEVE REGELING VOORSCHOTFACTUREN

DEFINITIEVE REGELING VOORSCHOTFACTUREN Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques Königlicher belgischer Verband der

Nadere informatie

HRo - Omzetbelasting -- Deel 6

HRo - Omzetbelasting -- Deel 6 Omzetbelasting les 6 programma Belastbare feiten Internationale handel OB-heffing bij internationale handel intracommunautaire transacties Artikel 1 Onder de naam 'omzetbelasting' wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 115 Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn

Nadere informatie

HRo - Omzetbelasting -- Deel 1

HRo - Omzetbelasting -- Deel 1 Omzetbelasting les 1 programma Omzetbelasting Belasting toegevoegde waarde Inleiding omzetbelasting Kenmerken OB Belasting toegevoegde waarde Van wie en waarover? Kenmerken De omzetbelasting is een algemene,

Nadere informatie

HRo - Omzetbelasting -- Deel 1

HRo - Omzetbelasting -- Deel 1 Omzetbelasting les 1 programma Omzetbelasting Inleiding omzetbelasting Kenmerken OB Kenmerken De omzetbelasting is een Belasting toegevoegde waarde algemene, Van wie en waarover? niet-cumulatieve, Leveringen

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen

Belastingplicht overheidsondernemingen Belastingplicht overheidsondernemingen Gered door de vrijstellingen? Marcel Buur marcel.buur@loyensloeff.com Vrijstellingen - inleiding Van vrijgesteld, tenzij naar belastingplichtig, tenzij Tenzij vormgegeven

Nadere informatie

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren Update BTW 11 november 2011 Carola van Vilsteren Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten Auto van de zaak Laatste aangifte 2011 BTW tips Casus Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Besluit van 25 januari 2013, nr. BLKB 2013/82M, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Besluit van 25 januari 2013, nr. BLKB 2013/82M, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Omzetbelasting. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van en en mobiele telefoonabonnementen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingdienstregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 25 januari

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

Afschaffing btw-landbouwregeling voor bosbouwers. 4 april 2018 Aart Bakker / Petra de Waal / Hessel Vliegen

Afschaffing btw-landbouwregeling voor bosbouwers. 4 april 2018 Aart Bakker / Petra de Waal / Hessel Vliegen Afschaffing btw-landbouwregeling voor bosbouwers 4 april 2018 Aart Bakker / Petra de Waal / Hessel Vliegen Agenda Werking oude landbouwregeling t/m 31-12-2017 Afschaffing landbouwregeling vanaf 01-01-2018

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: algemeen Deze algemene voorwaarden, betalings- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder 65879880. Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

Wetswijzigingen per 1 juli 2018

Wetswijzigingen per 1 juli 2018 Wetswijzigingen per 1 juli 2018 Om de openbare financiën van land Aruba op orde te brengen werden op 22 maart 2018 enkele maatregelen aangekondigd door de Minister President. Op 22 mei 2018 hebben in verband

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

PRAKTIJKNOTITIE BTW. 1. Inleiding. 2. Goederen transacties. 2.1 Intracommunautaire levering wordt export

PRAKTIJKNOTITIE BTW. 1. Inleiding. 2. Goederen transacties. 2.1 Intracommunautaire levering wordt export Van: INSTITUUT Datum: Januari 2019 Onderwerp: Btw-gevolgen Brexit 1. Inleiding Per 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (hierna: EU). Dat heeft onder andere gevolgen voor de heffing

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Leveringen en diensten

Leveringen en diensten 28 Hoofdstuk IV Leveringen en diensten Hoofdstuk IV Leveringen en diensten BERT GEVERS 35 Om het correcte btw-regime te kunnen bepalen van een bepaalde handeling is het belangrijk om uit te maken of het

Nadere informatie

Handleiding. Verlaagd btw-tarief verhoging in SAP Business One. Serac Applications B.V.

Handleiding. Verlaagd btw-tarief verhoging in SAP Business One. Serac Applications B.V. Handleiding Verlaagd btw-tarief verhoging in Serac Applications B.V. Copyright Serac Applications B.V. 2018 Versie 1.0 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Verlaagd btw-tarief verhoging... 3 1.1 Wetgeving

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ.

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer BTW en andere omzetbelastingen De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN -

Nadere informatie

BTW verhoging oktober 2012

BTW verhoging oktober 2012 GNB B.V. Postbus 1050 8300 BB Emmeloord E-mail: info@gnb.nl Ecu 23 8305 BA Emmeloord Tel.: 0527 62 42 62 Fax: 0527 62 43 62 Internet: www.gnb.nl KvK Lelystad: 39068313 ING Bank: 66 11 45 875 BTW nummer:

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie