Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief"

Transcriptie

1 Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende vragen. Aan de hand van een aantal vragen en bijbehorende antwoorden worden in deze notitie de gevolgen van de aanstaande tariefsverhoging nader toegelicht. Op (branche-)specifieke vragen zal in deze notitie niet worden ingegaan. 1. Wanneer treedt de tariefsverhoging in werking? Het btw-tarief wordt met ingang van 1 oktober 2012 verhoogd naar 21%. 2. Hoe weet ik welk tarief van toepassing is? Als uitgangspunt geldt dat het tijdstip waarop de prestatie wordt verricht bepalend is voor het toe te passen tarief. Ligt dit moment vóór 1 oktober 2012, dan geldt het tarief van 19%. Ligt het moment op of na 1 oktober 2012, dan geldt het tarief van 21%. Het tijdstip van facturering of betaling van de factuur is niet relevant. 3. Wanneer wordt voor de heffing van btw de prestatie verricht? Voor de heffing van btw wordt onderscheid gemaakt tussen leveringen en diensten om te bepalen wanneer een prestatie is verricht. 1. Leveringen Een levering is aan de orde als de macht om als eigenaar over een goed te beschikken wordt overgedragen of overgaat. In de regel vindt de levering plaats op het moment van de juridische eigendomsoverdracht. 2. Diensten Van een dienst is sprake als een prestatie niet kan worden aangemerkt als een levering. Voorbeelden zijn het verstrekken van adviezen, het verrichten van management-werkzaamheden, het verhuren van een pand, et cetera. Uitgangspunt is dat een dienst plaatsvindt op het moment waarop deze overeenkomstig de overeenkomst wordt voltooid. 4. Is het zinvol om mijn afnemer eerder te factureren of om mijn leverancier te vragen om eerder een factuur uit te reiken, zodat het 19%-tarief nog van toepassing is? Nee, dit is niet zinvol. Voor toepassing van het tarief is het moment waarop de prestatie plaatsvindt bepalend. Het maakt voor de toepassing van het tarief dus niet uit op welk moment de factuur wordt uitgereikt. Vindt de prestatie plaats vóór 1 oktober 2012, maar vindt de facturering plaats op of na 1 oktober 2012, dan dient de factuur 19% btw te vermelden. Andersom: als er vooruit wordt gefactureerd waarbij 19% in rekening wordt gebracht en de prestatie vindt plaats op of na 1 oktober 2012, dan is er op 1 oktober 2012 alsnog 2% extra btw verschuldigd waarvoor een aanvullende factuur dient te worden uitgereikt, zodat per saldo 21% btw is

2 geheven. In deze situatie mag er ook voor worden gekozen om reeds bij het vooruit factureren vóór 1 oktober % btw in rekening te brengen (zie ook vraag 6). 5. Wanneer moet een factuur uiterlijk worden uitgereikt? Een factuur moet worden uitgereikt vóór de vijftiende dag van de maand volgende op de maand waarin de prestatie werd verricht. Overigens is dit niet nieuw. Bij vooruitbetalingen moet de factuur worden uitgereikt vóór het tijdstip van de opeisbaarheid van de vooruitbetaling. 6. Mag ik bij de facturering vóór 1 oktober 2012 al rekening houden met de tariefsverhoging? Ja. Hoewel het wettelijk niet is toegestaan heeft de staatssecretaris expliciet voor de aanstaande tariefsverhoging goedgekeurd dat ondernemers al rekening mogen houden met het nieuwe tarief. Als vóór 1 oktober 2012 al duidelijk is dat 21% btw verschuldigd zal zijn, omdat de prestatie op of na 1 oktober 2012 zal plaatsvinden, mag de factuur die vóór 1 oktober wordt uitgereikt 21% btw vermelden. Hiermee wordt voorkomen dat vóór de tariefsverhoging een factuur met 19% btw moet worden uitgereikt en dat na de tariefsverhoging een aanvullende factuur moet worden uitgereikt voor de resterende 2% btw. Voor zover de afnemer recht heeft op aftrek van btw komt deze 21% btw voor aftrek in aanmerking. 7. Welk tarief is van toepassing bij prestaties die vóór 1 oktober 2012 zijn aangevangen en die pas na de tariefsverhoging worden voltooid? Voor het bepalen van het toepasselijke tarief bij prestaties die vóór 1 oktober 2012 zijn aangevangen en die pas na de tariefsverhoging worden voltooid, dient onderscheid gemaakt te worden tussen doorlopende prestaties en niet-doorlopende prestaties. Onderstaand zijn de gevolgen van de tariefsverhoging voor beide soorten prestaties beschreven. 1. Doorlopende prestaties Van doorlopende prestaties is sprake indien leveringen of diensten herhaaldelijk op basis van een doorlopende overeenkomst worden verricht, waarbij geen welomschreven eindresultaat is overeengekomen. Bij leveringen kan dan bijvoorbeeld worden gedacht aan abonnementen op tijdschriften en de levering van gas, elektriciteit en water. Voorbeelden van doorlopende diensten zijn telecommunicatiediensten, verzekeringen, verhuur en bewakingsdiensten. Doorlopende prestaties die vóór 1 oktober 2012 zijn aangevangen en waarvoor de afrekenperiode eindigt na de tariefsverhoging, zijn in beginsel belast naar het nieuwe tarief van 21%. Door de staatssecretaris is echter goedgekeurd dat de afrekenperiode mag worden gesplitst in een periode die eindigt vóór en een periode die aanvangt op de datum van de tariefswijziging. Voor de periode tot en met 30 september 2012 mag dan het tarief van 19% worden gehanteerd en voor het overige zal het nieuwe tarief van 21% van toepassing zijn. Het is in deze gevallen overigens naar onze mening mogelijk om één factuur uit te reiken, mits de splitsing (ook in de tarieftoepassing) uitdrukkelijk op de factuur wordt vermeld.

3 2. Niet-doorlopende prestaties Prestaties waarbij een welomschreven eindresultaat is overeengekomen, kwalificeren niet als doorlopende prestaties. Ook bij dergelijke niet-doorlopende prestaties kan de situatie zich voordoen dat de dienst is aangevangen vóór 1 oktober 2012, maar dat het eindresultaat pas na de tariefsverhoging wordt bereikt. Als voorbeeld kan worden genoemd het repareren van een machine. Niet-doorlopende prestaties die op of ná 1 oktober 2012 worden voltooid, zijn belast met 21% btw. In dit verband maakt het niet uit of vóór de tariefsverhoging voorschotten zijn betaald of tussentijdse declaraties zijn uitgereikt. 8. Treden er tariefverschillen op bij het crediteren van facturen? Een uitgereikte creditfactuur, bijvoorbeeld vanwege de terugname van goederen, beperkt het bedrag van de oorspronkelijke factuur. Bij het te crediteren bedrag dient dan ook het btw-tarief van de oorspronkelijke factuur in aanmerking te worden genomen. Tariefverschillen treden daardoor niet op. 9. Heeft de tariefsverhoging gevolgen indien met de afnemer vaste prijzen zijn afgesproken? Door de tariefsverhoging zullen leveringen en diensten die na 1 oktober 2012 worden verricht belast zijn met 21% btw. Hiermee zal veelal geen rekening zijn gehouden in overeenkomsten die vóór de tariefsverhoging zijn afgesloten. De leverancier kan bijvoorbeeld met zijn afnemer hebben afgesproken goederen tegen een vaste prijs inclusief btw te leveren. In deze gevallen geldt dat de leverancier de 2% btw die hij door de tariefsverhoging extra verschuldigd is, kan terugvorderen van zijn afnemer. Dit recht van de leverancier mag in een overeenkomst niet beperkt worden. Dit speelt met name indien er sprake is van particuliere afnemers. Daarbij kan gedacht worden aan leveringen van goederen met een levertijd (zoals bijvoorbeeld bij meubels). 10. Heeft de tariefsverhoging gevolgen voor lopende huur- en leaseovereenkomsten? Ingeval van lopende huur- of leaseovereenkomsten waarbij periodiek leasetermijnen verschuldigd worden, kan er onduidelijkheid bestaan over de gevolgen van de tariefsverhoging. De periodieke betalingen kunnen immers zowel betrekking hebben op de periode vóór 1 oktober 2012 als op de periode na de tariefsverhoging. Huur of lease kwalificeert voor de btw als een doorlopende prestatie. Bij doorlopende prestaties mag de afrekenperiode voor het jaar 2012 worden gesplitst in een deel met 19% en een deel met 21% (zie ook vraag 7). Overigens geldt het voorgaande niet voor financial leaseovereenkomsten. Voor de heffing van btw wordt financial lease in beginsel aangemerkt als een levering die plaatsvindt wanneer de overeenkomst wordt aangegaan. Op dat moment wordt btw verschuldigd over het totale bedrag van de leasetermijnen en de koopoptie. Indien de leaseovereenkomst is aangegaan vóór 1 oktober 2012 dan is 19% btw verschuldigd. In dit verband kan het voordelig zijn om nieuwe financial leaseovereenkomsten nog voor de tariefsverhoging aan te gaan.

4 11. Heeft de tariefsverhoging gevolgen voor de btw-correctie in verband met het privégebruik van bedrijfsmiddelen door een ondernemer? Het privégebruik door een ondernemer van bedrijfsmiddelen die behoren tot zijn onderneming, wordt voor btwdoeleinden als een met btw belaste dienst aangemerkt mits btw op de bedrijfsmiddelen in aftrek is gebracht. Deze dienst, welke in de laatste aangifte van het kalenderjaar dient te worden aangegeven, is aan te merken als een doorlopende prestatie. Bij doorlopende prestaties mag de afrekenperiode voor het jaar 2012 worden gesplitst in een deel met 19% en een deel met 21% (zie ook vraag 7). Overigens geldt ter zake van het privégebruik van de auto van de zaak een goedkeuring om de btw-correctie te berekenen aan de hand van een forfaitair percentage van 2,7% van de catalogusprijs van de betreffende auto. De verwachting is dat het forfaitaire percentage van 2,7% ongewijzigd zal blijven. 12. Welk tarief is van toepassing indien een onroerende zaak ingevolge een vóór 1 oktober 2012 gesloten overeenkomst pas na de tariefsverhoging wordt opgeleverd? In beginsel is het tarief van 21% van toepassing op onroerende zaken die na 1 oktober 2012 worden opgeleverd. Echter, indien de vergoeding vervalt in termijnen, dan is de tariefsverhoging niet van toepassing op de termijnen die vóór 1 oktober 2012 zijn vervallen. Die termijnen blijven belast met 19% btw ook indien de feitelijke betaling van die termijnen pas plaatsvindt na de tariefsverhoging. De termijnen die na de tariefsverhoging vervallen zijn in beginsel belast met 21% btw. Een uitzondering geldt echter voor woningen die op of na 1 oktober 2012 worden opgeleverd op grond van een vóór 28 april 2012 gesloten overeenkomst. Op basis van deze uitzondering mag het 19%-tarief ook toegepast worden op de termijnen die na de tariefsverhoging maar vóór 1 oktober 2013 vervallen. Termijnen die na 1 oktober 2013 vervallen zijn onderworpen aan 21% btw. Let wel: deze specifieke regeling geldt uitsluitend voor woningen en niet voor andere onroerende zaken. 13. Hoe dient met de tariefsverhoging te worden omgegaan bij diensten waarvoor de heffing van btw naar de afnemer is verlegd? In bepaalde gevallen wordt op facturen feitelijk geen btw in rekening gebracht, maar dient de afnemer zelf op grond van de verleggingsregeling btw te berekenen en aan te geven. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een Engelse advocaat adviesdiensten verleent aan een Nederlandse ondernemer. De Nederlandse ondernemer dient zelf vast te stellen hoeveel Nederlandse btw over de adviesdiensten verschuldigd is en deze btw op aangifte te voldoen (en eventueel in aftrek te brengen). Bij toepassing van de verleggingsregeling geldt ook als uitgangspunt dat het tijdstip waarop de levering/dienst feitelijk is verricht bepalend is voor het toe te passen tarief. Is de levering/dienst vóór 1 oktober 2012 verricht, dan dient 19% verlegde btw te worden aangegeven.

5 14. Zijn er aandachtspunten bij afstandsverkopen? Van afstandsverkopen is sprake indien goederen door een ondernemer geleverd worden aan particulieren in andere lidstaten van de Europese Unie. Dergelijke leveringen zijn in beginsel belast in de lidstaat van vestiging van de ondernemer, tenzij het totaalbedrag aan leveringen naar de lidstaat van de afnemer per jaar een bepaald drempelbedrag overschrijdt (voor leveringen naar Nederland geldt bijvoorbeeld een drempelbedrag van EUR ). Bij overschrijding van het drempelbedrag zijn de leveringen belast in de lidstaat van de afnemer. In beginsel heeft de tariefsverhoging geen gevolgen voor afstandsverkopen. Echter, onder de afstandsverkopenregeling mogen ondernemers er onder voorwaarden voor kiezen hun leveringen belast te laten zijn in de lidstaat van de afnemer ook indien het voor die betreffende lidstaat geldende drempelbedrag niet is of zal worden overschreden. Ingeval goederen worden geleverd aan een lidstaat met een lager btwtarief kan het voordelig zijn om van deze mogelijkheid gebruik te maken. De tariefsverhoging per 1 oktober 2012 naar 21% heeft uiteraard invloed op de beoordeling. 15. Wat zijn de aandachtspunten vanuit administratief oogpunt? De tariefsverhoging gaat in op 1 oktober Dit betekent dat goederen en diensten waarvoor het algemene tarief geldt per die datum belast zijn met 21% btw. Om ervoor te zorgen dat goederen en diensten onder vermelding van het juiste tarief worden aangeboden en gefactureerd, dienen websites, systemen en dergelijke op 1 oktober 2012 aangepast te zijn.

6 Disclaimer Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam Loyens & Loeff, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies. AMSTERDAM ARNHEM BRUSSEL EINDHOVEN LUXEMBURG ROTTERDAM ARUBA CURAÇAO DUBAI FRANKFURT GENÈVE HONG KONG LONDEN NEW YORK PARIJS SINGAPORE TOKIO ZÜRICH

Fiscaal. Nieuwsbrief Vastgoed. Belastingplan 2014 aangenomen

Fiscaal. Nieuwsbrief Vastgoed. Belastingplan 2014 aangenomen 27 januari 2014 - Editie 22 Nieuwsbrief Vastgoed Fiscaal Belastingplan 2014 aangenomen In onze Nieuwsflash Vastgoed van 17 september 2013 hebben wij u op de hoogte gesteld van de wetsvoorstellen en regeringsplannen

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 6 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen

Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Belastingdienst/Amsterdam Februari 2013 1. Inleiding Over premies voor niet-vrijgestelde

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vastgoed 14 22 augustus 2011

Nieuwsbrief Vastgoed 14 22 augustus 2011 Nieuwsbrief Vastgoed 14 22 augustus 2011 In deze uitgave Fiscaal Vrijstelling overdrachtbelasting bij verkrijging van aandelen in onroerende-zaaklichaam Hoge Raad stelt prejudiciële vragen inzake btw-heffing

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS BTW 2010

EINDEJAARSTIPS BTW 2010 EINDEJAARSTIPS BTW INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 MELD VERBREKING/WIJZIGING FISCALE EENHEID BTW 3 ONROEREND GOED 4 BELASTE LEVERING 4 BELASTE VERHUUR 4 HERZIENING AFTREK BIJ LEEGSTAND 4 AFTREK VOORBELASTING

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2011

Auto en fiscus in 2011 Auto en fiscus in 2011 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8 Uw bedrijf en de BTW Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de BTW. Over vrijwel alle producten en diensten bent u BTW verschuldigd. De BTW die u zelf heeft betaald over uw inkopen, mag u daar weer

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014 Fiscaal Actueel 3-2014 Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast De werkkostenregeling is sinds 2011 van kracht en is mede daardoor nog enigszins nieuw en onbekend. De onbekendheid is groter omdat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie