Het privégebruik auto in de omzetbelasting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het privégebruik auto in de omzetbelasting"

Transcriptie

1 Het privégebruik auto in de omzetbelasting Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 is de in Nederland gehanteerde correctiemethode terzijde geschoven. Teneinde het privégebruik van de auto te belasten werd de aftrek van voorbelasting namelijk beperkt (corrigeren aan het einde van het boekjaar). Met ingang van 1 juli 2011 wordt het privégebruik in beginsel belast door middel van een fictieve heffing, althans als de auto kosteloos ter beschikking staat. In deze bijdrage behandel ik de werking van deze fictieve heffing alsmede de ter zake gegeven goedkeuringen in het besluit van 20 december Fictieve heffingen belasten het privégebruik Op 1 januari 2007 is in de Nederlandse Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB '68) de fictieve heffing ter zake van het kosteloze privégebruik geïmplementeerd. Effectief werden deze heffingen echter nog buiten beschouwing gelaten door de werking van een samenloopregeling met correcties op de aftrek van voorbelasting (de schakelbepaling van artikel l6a Wet OB'68). De correcties en de schakelbepaling zijn per 1 juli 2011 terzijde geschoven. Dit betekent dat voor het eerste halfjaar van 2011 de oude regeling van toepassing is en dat voor het tweede halfjaar van 2011 de nieuwe regeling moet worden gehanteerd. 1.1 De oude regeling In de oude regeling werd voor ondernemers (eenmanszaak) aangesloten bij de regeling voor de inkomstenbelasting. Dit betekende dat de voorbelasting gedurende het jaar volledig in aftrek kon worden gebracht in overeenstemming met het algemene recht op aftrek dat de ondernemer in kwestie kan uitoefenen. Aan het einde van het boekjaar werd op de laatste BTW-aangifte een correctie op de gepleegde aftrek - als verschuldigde belasting - aangegeven; en wel ter grootte van 12% van het bedrag dat voor de inkomstenbelasting werd geacht betrekking te hebben op het privégebruik. Voorbeeld 1 Een Citroen C5 met een cataloguswaarde van ,-- inclusief BTW en BPM met een lb forfait van 25% werd gecorrigeerd voor 12% daarvan; zijnde 960,-- per jaar. Op grond van jurisprudentie kon deze regeling dienovereenkomstig worden toegepast door de maat (natuurlijk persoon) van een maatschap of de firmant (natuurlijk persoon) in een vennootschap onder firma. Voor directeuren-grootaandeelhouders was geregeld dat zij eveneens bij deze regeling konden aansluiten, zij het dat die regeling zijn oorsprong heeft gevonden in de (tijdelijke) situatie waarin directeur grootaandeelhouders werden geacht als ondernemer voor de BTW te moeten worden aangemerkt (Van der Steen). Voor werknemers werd de correctie gebaseerd op het Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting '68 (BUA). Goedgekeurd was dat voor het bepalen van de hoogte van deze correctie naar analogie de regeling voor de eenmanszaak/ondernemer kon worden gehanteerd (de eerdergenoemde regeling van 12%).

2 Bijzondere regelingen waren getroffen voor het privégebruik van: - bestelbusjes (aansluiting bij de regeling voor de loonheffing); - margeauto's (75% regeling op onderhoud en gebruik); - auto's in het privévermogen van de ondernemer (75% regeling op onderhoud en gebruik). Woon-werkverkeer werd geacht zakelijk gebruik te zijn zodat voor deze kilometers geen correctie wegens privégebruik werd gemaakt (dit was het geval vanaf ). 1.2 De nieuwe regeling In de nieuwe regeling wordt voor de fictieve heffingen alleen nog een onderscheid gemaakt tussen het privégebruik van een auto die behoort tot het ondernemersvermogen van een bedrijf en auto's die daar niet toe behoren. De auto's die tot het bedrijfsvermogen van de ondernemer worden gerekend en ter zake waarvan recht op aftrek van voorbelasting is uitgeoefend, worden voor de fictieve heffing behandeld in artikel 4, lid 2, onderdeel a van de Wet OB '68; de maatstaf van heffing is verder uitgewerkt in artikel 8, lid 7 van de Wet OB '68 en artikel 5a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1963 (UB OB '68). De auto's die niet behoren tot het bedrijfsvermogen (lease) moeten volgens de staatssecretaris van Financiën eveneens worden gerekend tot de fictieve heffing van artikel 4, lid 2 van de Wet OB 68; de maatstaf van heffing (artikel 8, lid 7 Wet OB '68) wordt verder behandeld in artikel 5b van de UB OB '68. 2 Maatstaf van heffing Omdat een fictieve heffing geen prijs - en dus geen vergoeding - kent is de maatstaf van heffing wettelijk geregeld. De auto die tot het bedrijfsvermogen is gerekend en waarvoor (geheel of gedeeltelijk) recht op aftrek van voorbelasting ter zake van de verwerving is uitgeoefend, kent een maatstaf van heffing die uit de volgende elementen is samengesteld, mits ter zake van deze kosten de BTW (geheel of gedeeltelijk) als voorbelasting in aftrek is gebracht: - De kosten van verwerving (of vervaardiging) verdeeld over de herzieningsperiode; - De kosten van onderhoud, herstel, verbetering en verbouwing. Een en ander betekent dat na het verstrijken van de herzieningsperiode de kosten van verwerving geen onderdeel meer uitmaken van de maatstaf van heffing. Voorbeeld 2 Een Citroen C5 met een cataloguswaarde van ,-- inclusief BTW ( 4.000,--) en BPM wordt gebruikt door een ondernemer. De auto is in het bedrijfsvermogen opgenomen. De BTW ter zake van de aanschaf van de auto is in 2009 volledig in aftrek gebracht. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen 2.000, -- exclusief BTW. Aan brandstof verbruikt de Citroen jaarlijks circa 5.700,-- (inclusief BTW). Het jaarlijkse kilometrage bedraagt waarvan km woon-werkverkeer, km privé en km zakelijk gebruik. De maatstaf van heffing bedraagt (gerekend over een volledig jaar voor ieder jaar in de periode 2009 tot en met 2013) 7.600,-- - ter zake van de verwerving: 5.600,-- (l/5 van ,--); - ter zake van onderhoud enzovoorts: 2.000,--

3 De verschuldigde BTW bedraagt 19% x (7.000/35.000) van 7.600,-- = 289,-- In 2014 zal de maatstaf van heffing niet langer meer bestaan uit de kosten van verwerving. De herzieningsperiode is dan immers verstreken. Brandstofkosten ook tot de maatstaf rekenen Met ingang van 1 juli 2011 worden de verbruikskosten (brandstof) ook tot de maatstaf van heffing gerekend (terugwerkende kracht Wet uitwerking Autobrief), tenzij de voorbelasting niet in aftrek is gebracht. Ik ga er vanuit dat bijna iedereen vanaf 1 juli 2011 op de gebruikelijke wijze het recht op aftrek van voorbelasting ter zake van de verbruikskosten heeft uitgeoefend. Deze kosten moeten dan alsnog ook in de maatstaf van heffing worden opgenomen waardoor de hierboven berekende verschuldigde BTW 182,-- hoger zal uitvallen. 2.2 Leaseauto's en dergelijke De staatssecretaris van Financiën is van mening dat leaseauto's onder de fictieve heffing van artikel 4, lid 2, onderdeel a of b van de Wet OB '68 vallen. Aldus geldt als maatstaf van heffing de door de ondernemer voor het verrichten van de dienst gemaakte kosten (indien artikel 4, lid 2, onderdeel b Wet OB '68 van toepassing is). Voorbeeld 3 Een Citroen C5 met een cataloguswaarde van ,-- inclusief BTW en BPM wordt gebruikt door een ondernemer op grond van een leaseovereenkomst. De leaseauto wordt voor een maandelijks bedrag van 892,-- exclusief BTW ter beschikking gesteld (exclusief brandstof). Aan brandstof verbruikt de Citroen jaarlijks circa 5.700,-- (inclusief BTW). Het jaarlijkse kilometrage bedraagt waarvan km woon-werkverkeer, km privé en km zakelijk gebruik. De verschuldigde BTW wordt berekend over de door de ondernemer gemaakte kosten. Deze bedragen ,-- exclusief BTW voor de leasetermijnen en aan brandstof 4.790,-- exclusief BTW. De privé gereden kilometers (7.000) bedragen 20% van de totaal gereden kilometers. De ter zake van het privégebruik gemaakte kosten bedragen derhalve 3.099,-- exclusief BTW. Ter zake is 589,-- verschuldigd. Omdat het woon-werkverkeer echter ook als privégebruik moet worden aangemerkt is de verschuldigde BTW 19% van = 1.261, Conclusies ten aanzien van het wettelijk regime Het wettelijk systeem gaat er vanuit dat zowel de kosten van een auto bekend zijn als de met deze auto gereden kilometers voor privégebruik. 3 Besluit, het BTW-forfait De staatssecretaris van Financiën heeft een forfaitaire regeling getroffen die ondernemers kunnen hanteren voor de berekening van de verschuldigde BTW per auto, indien de auto zonder vergoeding ter beschikking wordt gesteld (geen privébijdrage). Er wordt daarbij verondersteld dat uit de administratie van de ondernemer niet blijkt in hoeverre de auto voor privé is gebruikt en welke kosten daaraan zijn toe te rekenen. Het BTW-forfait bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief BTW en Bpm).

4 Voorbeeld 4 Een Citroen C5 met een cataloguswaarde van ,-- inclusief BTW en BPM. De verschuldigde BTW op grond van het BTW-forfait bedraagt 2,7% van ,-- is 864,--. 4 Besluit, woon-werkverkeer Onder de oude regeling werd het woon-werkverkeer vanaf 1 januari 2008 niet meer als privégebruik beschouwd om zodoende een volledige aansluiting met het IB-forfait te realiseren. In de nieuwe regeling wordt het woon-werkverkeer wederom als privé beschouwd. Echter niet alle woon-werkverkeer kilometers kunnen als privégebruik worden beschouwd; met name niet als de zakelijke belangen van de ondernemer overwegend de noodzaak bepalen tot - en de wijze waarop - dit vervoer plaats vindt. 4.1 Woon-werkverkeer, definitie In het Besluit wordt een definitie van woon-werkverkeer gegeven: Het (heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in het kader van een arbeidsovereenkomst (of vergelijkbare overeenkomst/pc), overeengekomen vaste werkplaats(en) waar men (een of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht. Indien er geen (arbeid)overeenkomst is gesloten, dienen alle reizen tussen de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van de ondernemer als woon-werkverkeer te worden beschouwd. Het gaat in deze definitie om de ondernemer die de auto ter beschikking stelt of de ondernemer die de auto tot zijn beschikking heeft. Alle andere reizen worden niet als woon-werkverkeer beschouwd zodat reizen van de woning naar andere bedrijfsadressen (klanten, afnemers, leveranciers, werken en dergelijke) niet als privégebruik worden beschouwd. 4.2 Praktische regeling omvang van het woon-werkverkeer Teneinde de omvang van het woon-werkverkeer te bepalen kan worden volstaan met het vaststellen van het aantal kilometers tussen woon- en werkplaats en het aantal dagen waarop dit plaats heeft gevonden. Een kilometeradministratie is niet voorgeschreven. Er mag ook worden uitgegaan van een forfaitair aantal dagen waarop tussen woon- en werkplaats per jaar wordt gereisd van 214 dagen (dan wel naar evenredigheid daarvan bij een korter dienstverband dan 5 werkdagen). Voorbeeld 5 Een Citroen C5 met een cataloguswaarde van ,-- inclusief BTW en BPM. De auto wordt gebruikt voor zakelijke ritten ( km per jaar) en voor woon-werkverkeer. De afstand tussen de woning en het bedrijfsadres bedraagt 30 kilometer enkele reis.

5 Ik begrijp de regeling aldus dat de verschuldigde BTW als volgt wordt becijferd en uitsluitend betrekking heeft op het woon-werkverkeer: 214 dagen x 60 km = km. Totaal aantal kilometers bedraagt De breuk / bepaalt het aandeel woon-werkverkeer; derhalve 39%. De verschuldigde BTW bedraagt 2,7% x 39% x is 337,--. TIP: Noteer de kilometerstand van de betreffende auto's aan het begin en aan het einde van ieder kalenderjaar! 5 De normale waarde, forfait kan worden gehanteerd Voor het privégebruik van een auto waarbij door de gebruiker/werknemer een eigen bijdrage wordt betaald is in beginsel op de gebruikelijke wijze BTW verschuldigd over de eigen bijdrage (19/119). Het betreft immers een "normale" dienst onder bezwarende titel. Omdat de verwachting kennelijk is dat veel eigen (lage) bijdragen een bevoordeling kunnen zijn voor "verbonden personen", en aldus de BTW-druk "te laag" zal zijn, introduceert men in de nieuwe regeling voor die gevallen de normale waarde als de te gebruiken maatstaf van heffing. De gedachte is dat de verschuldigde BTW ter zake van het privégebruik tenminste over de normale waarde moet worden berekend. Daarvoor dient de Wet OB '68 te worden aangepast, hetgeen onderdeel uitmaakt van het Belastingplan Er geldt terugwerkende kracht tot l juli Verbonden personen zijn werknemers en personen met wie de ondernemer een familiaire of bestuurlijke band heeft. Ook voor deze gevallen kan de forfaitaire regeling van 2,7% worden gehanteerd waarbij - indien men daarvoor kiest - de afdracht over de eigen bijdrage achterwege kan blijven. 6 Besluit margeauto's De nieuwe regeling kent een praktische regeling voor auto's ter zake waarvan bij de verwerving daarvan geen BTW in aftrek is gebracht. Deze praktische regeling is helaas anders in elkaar gestoken dan de oude 75% regeling. Omdat ter zake van de verwerving van deze auto's geen recht op aftrek is uitgeoefend, komt de fictieve heffing wettelijk niet aan de orde. De voorbelasting ter zake van het onderhoud en gebruik van deze auto's komt echter wel voor aftrek in aanmerking indien en voor zover het gebruik voor zakelijke doeleinden betreft. De omvang van deze aftrek was in de oude regeling dus gefixeerd op 75%. In de nieuwe regeling wordt goedgekeurd dat de voorbelasting in eerste instantie in aftrek kan worden gebracht zonder rekening te houden met het privégebruik om vervolgens op de laatste aangifte van het jaar BTW te voldoen ter grootte van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief BTW en Bpm). Dit lijkt mij een "dure" oplossing in die gevallen dat de margeauto al aardig op leeftijd is (ouder dan vijf jaren). Ik kan mij voorstellen dat in die gevallen de kilometerstanden worden genoteerd aan het begin en het einde van ieder kalenderjaar en dat wordt vastgesteld welke zakelijke en privé kilometers er worden gemaakt.

6 Ik verwacht dat het mogelijk zal zijn om met de belastinginspecteur tot afspraken te komen op welke wijze deze kilometers worden bepaald. 7 Besluit bestelbusjes & auto (verhuur)bedrijven In het geval dat verschillende werknemers hetzelfde bestelbusje gebruiken voor zakelijk gebruik en woon-werkverkeer, kan het aantal km woon-werkverkeer per werknemer worden vastgesteld alsmede het aantal malen dat een werknemer gebruik maakt van de bestelbus. Aldus wordt het privégebruik per bestelbus bepaald. Vervolgens kan de verschuldigde BTW aan de hand van dit vastgestelde privégebruik worden berekend. In het geval dat verschillende auto's (demo's) worden gebruikt door de werknemers van een auto(verhuur)bedrijven kan de ongewogen gemiddelde catalogusprijs tot uitgangspunt worden genomen. 8 Besluit oude regeling tot 1 juli 2011 (met toekomst?) Er is (alsnog) een regeling getroffen voor die tijdvakken die nog niet onherroepelijk vaststaan in de periode van 1 januari 2008 tot en met 30 juni In het geval dat zowel privé als zakelijk gebruik wordt gemaakt van een personenauto, mag de aftrek worden gecorrigeerd voor een percentage van 27% van de werkelijk gemaakte en geadministreerde autokosten. Indien er geen sprake is van woon-werkverkeer dan bedraagt dit correctiepercentage 26%. Voorwaarde is echter dat de "component" die betrekking heeft op de aanschaf-btw ook op deze wijze is gecorrigeerd. Is dat niet geval (de auto zal voor l januari 2008 zijn aangeschaft/pc), dan dient jaarlijks 1/5 deel van de aanschafprijs, exclusief BTW, te worden opgeteld bij de autokosten om zodoende een "redelijke" uitkomst te krijgen. Ik vermoed dat deze (late) "goedkeuring" niet veel uitwerking zal krijgen. In individuele gevallen kan het financieel een aantrekkelijke uitkomst geven als het belang van de betreffende auto (zeer hoge cataloguswaarde) aanzienlijk is. 9 Aanvullende opmerkingen en kanttekeningen Met de nieuwe regelingen zoals die in Besluit zijn getroffen beoogt de staatssecretaris van Financiën een praktische en hanteerbare methode aan te bieden met een redelijke uitkomst (in financiële zin). Ik verwacht dat voor de meeste situaties waarin sprake is van zakelijke kilometers, privé kilometers en woon-werkverkeer kilometers, deze uitkomst inderdaad redelijk zal zijn en de methode als praktisch wordt ervaren. Ik heb echter in de volgende gevallen enige twijfel of de uitkomst wel zo redelijk is. 9.1 "Woon-werkverkeerders" Voor de personen die alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer kilometers hebben kan de daarvoor getroffen regeling (zie onderdeel 4) redelijk uitpakken. Echter, als de cataloguswaarde (erg) hoog is, betwijfel ik of het percentage van 2,7% daarover als redelijk kan worden beschouwd. Met name de "woon-werkverkeerders" zouden daar wel

7 eens ongelukkig van kunnen worden. In die gevallen veronderstel ik dat het wettelijk systeem altijd de voorkeur zal hebben zodat de daarvoor benodigde gegevens moeten worden verzameld. Ik raad dat in die gevallen ook een ieder aan. 9.2 Het nieuwe forfait en auto's buiten de herzieningstermijn Met name voor personenauto's waarvan de herzieningsperiode inmiddels is beëindigd (meer dan globaal 5 jaar), is toepassing van het wettelijk systeem te verkiezen boven het forfait. immers de maatstaf van heffing blijft bij toepassing van het forfait in feite onveranderd, terwijl in het wettelijke systeem de aanschafprijs geen onderdeel meer uitmaakt van de maatstaf van heffing. Ook in die gevallen raad ik toepassing van het wettelijk systeem aan. 9.3 Het maken van bezwaar tegen de nieuwe regeling Omdat in de meeste gevallen toepassing van de nieuwe regeling een acceptabele uitkomst geeft, in die zin dat de financiële last in verhouding staat tot het privégebruik dat van de betreffende auto wordt gemaakt, acht ik het maken van bezwaar tegen deze regeling op zich zelf beschouwd niet nodig. Er is absoluut een aantal kanttekeningen te maken over de nieuwe regeling. Voor de puristen onder ons voldoende aanleiding om (verschillende) procedures te willen voeren. Ik geloof echter niet dat het voor de hand ligt dat er in het geheel geen BTW-druk zal worden toegestaan op auto's die mede voor privédoeleinden worden gebruikt. Dat is eenvoudigweg niet realistisch gelet op doel en strekking van deze wet. Individuele gevallen met een aansprekend verschil in uitkomst tussen het wettelijk systeem en het forfait (2,7%), waarbij de verzameling van de benodigde gegevens discussie geeft met de belastinginspecteur, kunnen aanleiding geven om tot (nieuwe) procedures over te gaan. Die gevallen zullen ieder op hun eigen merites moeten worden beoordeeld. 9.4 Het maken van bezwaar tegen de oude regeling De op grond van de uitspraak van de rechtbank Haarlem te verwachten situatie van "nonheffing, in de oude regeling, kan aanleiding geven om voor het eerste halfjaar 2011 (en het jaar 2010 indien deze nog niet onherroepelijk vast staat), bezwaar te maken tegen de voldoening van de correctie privégebruik auto. Wij hopen U hiermede van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs Eric Dinkla CB Naarden, 11 januari 2012 Bron: Dhr. Paul Cramer, partner bij Cramer x Vervoort Belastingadviseurs.

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 14 januari 2014 www.bakertillyberk.nl Inhoudsopgave Introductie... 3 Privégebruik auto... 4 1. Woon-werkverkeer...4 2. Werkelijk gebruik...5 3. Alleen zakelijk

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA

Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Btw-nieuwsbrief 29 december 2011 Btw-correctie Privégebruik auto / BUA Inhoudsopgave Introductie 3 1. Privégebruik auto 3 2. BUA 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/2560M Staatscourant 2011,

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

themadossier Auto werknemer/dga en de btw

themadossier Auto werknemer/dga en de btw themadossier Auto werknemer/dga en de btw Inhoudsopgave 1. Werknemer/DGA rijdt met auto van de zaak... 1 1.1 Werknemer/DGA rijdt ook privé met auto van de zaak... 1 1.1.1. Correctie op basis van fictieve

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak

Kluwer Online Research. Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Vermogende Particulieren Bulletin Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik auto van de zaak Auteur: Mevrouw mr. J. Westerveld[1] Wijzigingen inzake btw-correctie in geval van privégebruik

Nadere informatie

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Privé gebruik auto BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Wijzigingen met betrekking tot de verwerking van het privé gebruik auto voor de BTW per 1 juli 2011. Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Besluit van 11 juli 2012, Nr. BLKB 2012/639M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198

ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 ECLI:NL:RBGEL:2014:2198 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-04-2014 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AWB-13_2856 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2015:2589, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23123 23 december 2011 Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA 20 december 2011 Nr. BLKB 2011/2560M

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto

NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto januari 2009 NOTITIE BTW & correctie privégebruik auto De regels rondom de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto zijn verre van eenvoudig. Deze notitie beoogt aan de hand van diverse casusposities

Nadere informatie

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING

MEMO. Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING MEMO Betreft : BTW-privé-gebruik auto Datum : 18 januari 2012 A. INLEIDING Bij besluit van 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris een nieuwe regeling voor privé gebruik auto s geïntroduceerd. De aanleiding

Nadere informatie

Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak

Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak Tilburg University Btw behandeling van privégebruik auto van de zaak De situatie vanaf 1 juli 2011 Naam: Studierichting: R.J.T. van Erp Fiscale economie Administratienummer: 551442 Datum: 17 april 2015

Nadere informatie

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO MEMO INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO AAN : VOLGERS BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : 30 JUNI 2011 1 Inleiding Het is al jaren onrustig ten aanzien van de btw-aftrekcorrectie voor het

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

MEMO. Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING

MEMO. Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING MEMO Betreft : Nieuwe regelgeving BTW-privé-gebruik auto A. INLEIDING Bij besluit van 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris een nieuwe regeling voor privé gebruik auto s geïntroduceerd. De aanleiding

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Algemeen Met ingang van 1 juli 2011 is de regelgeving met betrekking tot de bepaling van de verschuldigde BTW voor privé gebruik van een auto ingrijpe

Algemeen Met ingang van 1 juli 2011 is de regelgeving met betrekking tot de bepaling van de verschuldigde BTW voor privé gebruik van een auto ingrijpe 2 mei 2017 BTW-nieuwtje 3: Hoge Raad geeft duidelijkheid over BTW privé gebruik auto Hoge Raad geeft duidelijkheid over BTW privé gebruik auto Na lang wachten heeft de Hoge Raad op 21 april 2017 uitspraak

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor van de woon- of verblijfplaats naar [1]als een woon-werkverkeer bedrijfsadres v

Als een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor van de woon- of verblijfplaats naar [1]als een woon-werkverkeer bedrijfsadres v Heffing privégebruik auto en toepassing 11 juli 2012 BLKB2012/639M Heffing privégebruik auto en toepassing BUA. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleids De staatssecretaris

Nadere informatie

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren Update BTW 11 november 2011 Carola van Vilsteren Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten Auto van de zaak Laatste aangifte 2011 BTW tips Casus Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten

Nadere informatie

Automobiellink > 426 22 december 2011

Automobiellink > 426 22 december 2011 Automobiellink > 426 22 december 211 De leden van het Team Automotive van Loyens & Loeff die verantwoordelijk zijn voor de uitgave van de AutomobieLLink, wensen u en de uwen fijne feestdagen en een goed

Nadere informatie

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:83, Contrair In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:2589, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:83, Contrair In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:2589, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen ECLI:NL:HR:2017:711 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 21-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Zaaknummer 15/02004 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:83,

Nadere informatie

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl BTW en Zonnepanelen De Omzetbelasting ziet iemand als ondernemer (en dus BTW-plichtig) op het moment dat hij duurzaam

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Privégebruik auto per 1 juli Administratienummer Datum Prof. Dr. G.J. van Norden

Bachelor Thesis. Privégebruik auto per 1 juli Administratienummer Datum Prof. Dr. G.J. van Norden Bachelor Thesis Privégebruik auto per 1 juli 2011 Naam Edward Li Studierichting Fiscale Economie Administratienummer 514342 Datum 17-11-2014 Examencommissie Dr. A.H. Bomer Prof. Dr. G.J. van Norden Afkortingslijst

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2016:83 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 15/02004

ECLI:NL:PHR:2016:83 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 15/02004 ECLI:NL:PHR:2016:83 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 08-03-2016 Datum publicatie 09-03-2016 Zaaknummer 15/02004 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Inhoud WHITEPAPER. Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar. Ondernemend, net als u

Inhoud WHITEPAPER. Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar. Ondernemend, net als u 2016 WHITEPAPER Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA) Tips en hints voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar Inhoud Inleiding p. 2 Relatiegeschenken en andere giften p. 2 Verstrekkingen

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com

Nadere informatie

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Uitspraak van de meervoudige kamer ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 14 maart 2013 inzake [X], wonende

Nadere informatie

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto VOORBEELDAFSPRAAK Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto De ondergetekenden: A. [ NAW-gegevens + loonheffingennummer]., hierna te

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:BX9444

ECLI:NL:HR:2013:BX9444 ECLI:NL:HR:2013:BX9444 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 12-04-2013 Datum publicatie 12-04-2013 Zaaknummer 12/01372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Cassatie Omzetbelasting.

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 6 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers)

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan cliënten en relaties van Breda, 19 januari 2003 Inleiding Geachte mevrouw, mijnheer, Met ingang van 1 januari 2004

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

kpmg Meijburg & Co Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) en btw-correctie privégebruik auto van de zaak door werknemers

kpmg Meijburg & Co Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) en btw-correctie privégebruik auto van de zaak door werknemers Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) en btw-correctie privégebruik auto van de zaak door werknemers Januari 2016 Voorwoord In dit memorandum gaan wij in op de btw behandeling van relatiegeschenken,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2587

ECLI:NL:GHARL:2015:2587 ECLI:NL:GHARL:2015:2587 Instantie Datum uitspraak 31-03-2015 Datum publicatie 17-04-2015 Zaaknummer 14/00452 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A.

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A. Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst Auteur: Drs. J.A. Bult FB MFP[1] Al jarenlang is de belastingheffing op de auto van de zaak onderwerp van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchty...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchty... 1 van 5 15-8-2012 15:59 LJN: BX4254, Rechtbank Breda, 11/3113 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 15-06-2012 10-08-2012 Belasting Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Handreiking fiscale verplichtingen taxi-ondernemingen. 1. Algemeen. 2. Administratieve verplichtingen. 3. Boordcomputer

Handreiking fiscale verplichtingen taxi-ondernemingen. 1. Algemeen. 2. Administratieve verplichtingen. 3. Boordcomputer 1 Handreiking fiscale verplichtingen taxi-ondernemingen 1. Algemeen Hierbij wordt opgemerkt dat dit een indicatie is en het onmogelijk is een volledige opsomming te geven van alle fiscale wet- en regelgeving

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/Limburg/kantoor Maastricht, de inspecteur,

de inspecteur van de Belastingdienst/Limburg/kantoor Maastricht, de inspecteur, LJN: BV6981, Gerechtshof Amsterdam, 11/00539 Datum uitspraak: 23-02-2012 Datum publicatie: 29-02-2012 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Naar het oordeel van het Hof

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 2. Btw-administratie en urenen kilometerregistratie Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Papieren en

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Ladies Night MKB accountants Vanhier

Ladies Night MKB accountants Vanhier Ladies Night MKB accountants Vanhier Workshops 1: Voordelig van A naar B 2: Innovatief ondernemen 3: Grenzeloos ondernemen 4: Van offerte tot factuur MKB accountants adviseurs onderwijsaccountants Ladies

Nadere informatie

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod:

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod: BTW-nieuwtjes 4-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 In dit BTW-nieuwtje komen

Nadere informatie

Privégebruik Inzicht in uw btw-correctie

Privégebruik Inzicht in uw btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Inzicht in uw btw-correctie Indirect Tax December 2017 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 7 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

Het concept wetsvoorstel krijgt in zijn algemeenheid de instemming van het RB. Desondanks heeft het RB enkele opmerkingen.

Het concept wetsvoorstel krijgt in zijn algemeenheid de instemming van het RB. Desondanks heeft het RB enkele opmerkingen. Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie voorgelegde concept voor de vereenvoudiging van de belastingteruggaaf van oninbare vorderingen Algemeen Het RB heeft met belangstelling

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013. Inhoud. Voorwoord

E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013. Inhoud. Voorwoord E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013 Inhoud Voorwoord 1. Correctiemechanismen in de btw wet- en regelgeving 1.1. Horeca-btw 1.2. BUA 1.3. Btw-heffing als gevolg van fictieve

Nadere informatie

Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst

Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst Het gratis ter beschikking stellen van werkfruit op het bedrijf heeft geen gevolgen voor de loonbelasting, mits het fruit aan iedereen

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

1. Inleiding. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

1. Inleiding. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en belasting van personenauto s en motorrijwielen. Directeur-grootaandeelhouder en gevolgen Van der Steen arrest Hof van Justitie EG, zaak C-355/06 1 Omzetbelasting,

Nadere informatie

mr. Carola van Vilsteren-Maters Dga: hoe nu verder? De casus en de procedure Van der Steen-arrest

mr. Carola van Vilsteren-Maters Dga: hoe nu verder? De casus en de procedure Van der Steen-arrest mr. Carola van Vilsteren-Maters Dga: hoe nu verder? Op 18 oktober 2007 heeft het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) een einde gemaakt aan de zeer omstreden btw-positie van de directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB)

FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB) FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB) Motiveer je antwoorden en vermeld de belangrijkse wetsartikelen. Tenzij anders vermeld worden de prestaties

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:7076

ECLI:NL:RBGEL:2015:7076 ECLI:NL:RBGEL:2015:7076 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 17-11-2015 Datum publicatie 18-01-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 1164 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987 GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN BELASTINGKAMER UITSPRAAK Nr. 208/86 10 april 1987 Uitspraak (na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 januari 1986, nr. 23.254) van bet Gerechtshof te

Nadere informatie

BUA-Correctie en Privégebruik Auto 2017

BUA-Correctie en Privégebruik Auto 2017 BUA-Correctie en Privégebruik Auto 2017 December 2017 www.meijburg.nl 1 Inhoudsopgave 1 Hoofdlijnen en systematiek van het BUA... 3 2 Verstrekkingen aan het personeel... 4 2.1 De kantineregeling... 4 2.2

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie

Notitie btw-correctie privégebruik 2012. Indirect Tax

Notitie btw-correctie privégebruik 2012. Indirect Tax Notitie btw-correctie privégebruik 2012 Indirect Tax Januari 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com December 2012 Deze publicatie is uitsluitend

Nadere informatie

RB bijeenkomst Btw actualiteiten

RB bijeenkomst Btw actualiteiten RB bijeenkomst Btw actualiteiten Annette Pol-Habing 8 februari 2016 Hengelo Btw-actualiteiten Ondernemerschap Holdingvennootschap Aftrek van voorbelasting Afnemer van de prestatie Leegstand Privé gebruik

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:2200

ECLI:NL:RBGEL:2014:2200 ECLI:NL:RBGEL:2014:2200 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-04-2014 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AWB-13_2858 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2015:2588, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013

Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013 December 2012 - nummer 439 Automobiellink Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013 Onderstaand de meest in het oog springende gebeurtenissen in 2012. De jurisprudentie ter zake

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Aanpassing zelfstandigenaftrek 1.2 BTW verrekenen bij zakelijk gebruik privéauto 1.3 Vitaliteitsregeling

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Wat is fiscaal aantrekkelijker: Auto in de onderneming of in privé?

Wat is fiscaal aantrekkelijker: Auto in de onderneming of in privé? Wat is fiscaal aantrekkelijker: Auto in de onderneming of in privé? Naam: W.R. Snijders Studentnummer: 0297518 Telefoonnummer: 06-41372609 Datum: 25 september 2007 Vak: Bachelorscriptie fiscale economie

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie