Wijkplan Hoorn-Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord"

Transcriptie

1 Wijkplan Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 0

2 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan Wijkteam Enquête Hoorn-Noord Terugblik vorig wijkplan 2.1 Wat is gedaan? Wat ging niet? Nog meer gedaan? Heden en ontwikkelingen 3.1 Ligging Wonen Voorzieningen Spelen Ontwikkelingen Vervanging riolering Verkeer Resultaten bewonersenquêtes 4.1 Uitkomsten Behouden en verbeteren Uitvoeringsplan 5.1 Schema Budgetten Bijlagen: 6.1 bijlage 1. Leefbaarheidsmonitor bijlage 2. Overleg Leefbaarheid bijlage 3. Samenstelling wijkteam bijlage 4. Enquêteformulier bijlage 5. Parkeervergunninggebied bijlage 6. Overzicht speelplekken bijlage 7. Organisaties t/m Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 1

3 1. OPZET 1.1 Wijkplan Hoorn schoon, heel en veilig, is door het gemeentebestuur als beleidsspeerpunt vastgelegd in de beleidsbegroting. Dat gebeurt door middel van het wijkgericht werken en aan de hand van een wijkplan. Bewonerswensen ten aanzien van de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk vormen de kern van een wijkplan. Daarnaast biedt het algemene informatie over de wijk, de ontwikkeling ervan en het gemeentelijk beleid ten aanzien van de openbare ruimte. Ook geeft het inzicht in de bijdragen van verschillende partijen aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Startpunt is het peilen van de ervaringen en meningen van bewoners over onderwerpen als sociale contacten, betrokkenheid, openbaar gebied, overlast, jeugd en veiligheid. Het wijkteam gebruikt deze informatie om te bepalen welke acties nodig zijn om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren. Ook maakt het team gebruik van de uitkomsten van de Leefbaarheidmonitor (bijlage 1) die elke twee jaar onder ruim inwoners van Hoorn wordt gehouden. Verder dienen als input de reacties, klachten, waarnemingen die de in de wijk actieve organisaties gedurende het gehele jaar binnenkrijgen. Op basis van al deze informatie stelt het wijkteam een wijkplan op in overleg met het Leefbaarheid Hoorn-Noord (OLHN) (bijlage 2). Het wijkplan is voor vier jaar. Onderdeel ervan is het uitvoeringsplan met daarin de concrete acties ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Een uitvoeringsplan wordt voor de eerste twee jaar opgesteld. Na afloop van deze twee jaar volgt een evaluatie met de bewoners. Dan wordt besproken welke acties in de volgende twee jaar nodig zijn. Een wijkplan wordt achtereenvolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep wijkgericht werken (vertegenwoordigers van gemeente, politie, stichting Netwerk en IntermarisHoeksteen) het college en de wijkbewoners. De gemeenteraad krijgt het wijkplan ter kennisname. Na vaststelling van het wijkplan wordt het definitief en start de uitvoering van de acties in de wijk. 1.2 Wijkteam Het wijkteam is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het wijkplan. Vertegenwoordigers van de gemeente, politie, Stichting Netwerk en IntermarisHoeksteen en OLHN maken deel uit van het team (zie bijlage 3). De wijkcoördinator van de gemeente Hoorn is de voorzitter. Het wijkteam komt geregeld bij elkaar om de voortgang van de uitvoering van het wijkplan te bewaken. Het team signaleert knelpunten in de wijk, stemt activiteiten op elkaar af en is verantwoordelijk voor de communicatie over het wijkplan en de acties die daaruit volgen. Deze communicatie vindt onder andere plaats via de wijkkrant en via de bijeenkomsten van het OLHN. Naast de acties uit het wijkplan, voert het wijkteam ook aanvullende maatregelen uit. Dit kunnen verzoeken zijn vanuit Overleg Leefbaarheid en (buitenlijn)meldingen. 1.3 Enquête Hoorn-Noord Begin 2010 zijn in Hoorn-Noord huis-aan-huis 2200 buurtenquêtes verspreid om meningen te peilen over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk (zie bijlage 4). Hiervan zijn 525 geheel of gedeeltelijk ingevulde exemplaren teruggestuurd. Uit bijna alle straten zijn ingevulde enquêtes ontvangen, wat iets zegt over de betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving. Ook zijn vrijwel alle leeftijden vertegenwoordigd, van 18 tot 90. De buurtenquête is het meest ingevuld door mensen tussen de 41 en 70 jaar. De vragen in de buurtenquête zijn vooral op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Hierbij zijn gesloten vragen gesteld. De keuze tussen ja en nee bleek wel eens lastig. Hierdoor hebben sommigen zich onthouden van een antwoord, anderen voegden een nieuwe antwoordmogelijkheid toe. Alleen de ja en nee -antwoorden zijn verwerkt, waardoor het totaal van de uitkomsten nergens 100% is. Vooral afwijkende uitkomsten, in negatieve zin, zijn vertaald naar een actie in het uitvoeringsplan. Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 2

4 Ondanks een andere vraagstelling bleek opnieuw dat de fysieke aspecten voor bewoners belangrijk zijn Bewoners weten de Buitenlijn inmiddels te vinden, want er waren geen zaken die onmiddellijk uitgevoerd moesten worden. Opmerkingen en signalen van bewoners zijn vertaald in te nemen maatregelen. Maar niet alles dat door bewoners is aangedragen leidt tot maatregelen. Dat wordt aan bewoners uitgelegd in dit plan. 2. TERUGBLIK VORIG WIJKPLAN Bij de start van een nieuw wijkplan is het goed om terug te kijken naar de jaren ervoor. 2.1 Wat is er gedaan? - Het parkgebiedje tussen Johannes Poststraat en Tweeboomlaan is opgeknapt, de parkeerplaats is verwijderd en bij het park gevoegd. De speelplek is gerenoveerd. Dit werk ging samen met het opknappen van de omgeving van de 3 flats van IntermarisHoeksteen in de Vijandtstraat, Sapmastraat en Eenhuizenstraat. - Hond en baas hebben schelpenpaden gekregen langs de Commandeur Ravenstaat en Goudsmidsstraat. - De hondenfolder is geactualiseerd en bezorgd bij elke eigenaar van een geregistreerde hond. - IntermarisHoeksteen heeft schuurtjes gemaakt bij de huurwoningen in de Willem Barentz.straat. - De politie heeft meerdere snelheidscontroles gehouden op de Johannes Poststraat en bekeuringen uitgedeeld. - Het trottoir van Lindendael naar de stad is nu een officiële schuifelroute en de bestrating wordt intensiever gecontroleerd en vlak geheouden. - Om te voorkomen dat auto s zich vast rijden aan het eind van de Commandeur Ravenstraat is de rijrichting gemarkeerd en de weg aangepast. - Problemen met lekkende lindes in de Tweeboomlaan zijn besproken met bewoners. Ondanks de overlast wil de meerderheid van de bewoners de bestaande bomen behouden. - Op de Koepoortsweg is regelmatig in de weekenden gecontroleerd op vandalisme na sluiting van de horeca, maar de pakkans blijkt gering. - School de Stormvogel in de Wabenstraat is voorzien van een hek en een busjesopstelplek. - De Wabenstraat is versmald, herstraat en 30 km-gebied geworden. - Er zijn verwijzingsbordjes voor de bovenwoningen in de Joh. Poststraat aangebracht. - De voorzijde van de flat aan de Liornestraat is opgeknapt. - De verharding is door de gemeente op diverse plekken aangepakt. - Op een aantal plaatsen zijn overhangende hagen terug gesnoeid. - Op een aantal plekken zijn speeltoestellen voor kinderen bijgeplaatst. - Er is een verhard trapveld met hek aangelegd voor de oudere jeugd. De zoektocht naar een geschikte locatie heeft langere tijd geduurd maar er is nu een goede plek gevonden die zowel voor Hoorn- Noord als het Venenlaankwartier gunstig is. Het veld is in oktober 2010 aangelegd tussen de Werenfridus Scholengemeenschap en het spoor. De aanleg is bekostigd uit het Leefbaarheidsfonds. Een gezamenlijk fonds van IntermarisHoeksteen en gemeente Hoorn. - Er is een nieuwe speelplek met hek aangelegd in de groenstrook aan de Commandeur Ravenstraat. De opzet is gemaakt door bewoners en Stichting Netwerk en wordt is ook bekostigd uit het Leefbaarheidsfonds. - In de zomer van 2010 is de Liornestraat gereconstrueerd en zijn er vrij liggende fietspaden aangelegd. 2.2 Wat ging niet? Het is niet toegestaan dat auto s de spoorwegovergang van de Koepoortsweg gebruiken. Aangezien dat toch regelmatig gebeurt leek het toepassen van een dynamische afsluiting een oplossing. Deze overgang wordt gebruikt als ontsnappingsmogelijkheid door de nooddiensten. Het is van het grootste belang dat er een gegarandeerde doorgang blijft en met de huidige toegepaste dynamische afsluitingen is dit niet te garanderen. Misschien wel in de toekomst. Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 3

5 2.3 Wat is er nog meer gedaan? Er is met bewoners, politie, Stichting Netwerk en de gemeente een buurtschouw gehouden. Dit is een wandeling op verzoek van bewoners waarbij verschillende plekken in de wijk worden bezocht. De resultaten van deze buurtschouw waren: - Dat er, op verzoek van de jeugd, een net is gespannen over het verharde speelveld aan de Vredehofstraat, zodat nu de ballen niet meer over het hek kunnen komen. - Er is een witte middenmarkering aangebracht op het kruispunt Koepoortsweg / Maelsonstraat - Er zijn afvalbakken geplaatst bij flats aan de Sapmastraat door IntermarisHoeksteen. - De sluiproute door de haag langs de Joh. Poststraat is dichtgemaakt. - Op het trottoir tussen de Liornestraat en de flat zijn hekken geplaatst tegen fietsende scholieren. - Twee enge groenstrookjes in de Commandeur Ravenstraat en de Liornestraat vormden na snoei geen probleem meer. Geen oplossing is gevonden voor de zebrasituatie Van Dedemstraat / Koepoortsweg. Om het kruispunt te kunnen overzien moeten auto s tot aan de weg rijden en dat is niet altijd mogelijk. Daarom blijft de zebra op de huidige plek gehandhaafd. Buurtbudget In 2009 is het buurtbudget geïntroduceerd. Het buurtbudget is een geldbedrag bedoeld voor initiatieven in Hoorn die het wonen in een straat, buurt of wijk prettiger maken. Er is jaarlijks in Hoorn ,- te besteden. De gemeente en IntermarisHoeksteen hebben dit geld beschikbaar gesteld. Het is bedoeld voor bewoners die zelf iets ondernemen. Wil men iets organiseren in de buurt dan kan worden gevraagd om (een deel van) de kosten te betalen uit het buurtbudget. Voor een buurtfeest is het maximale bedrag van 250, - euro, voor de overige aanvragen is het maximum 1500,- euro. Bij buurtfeesten wordt voor eten en drinken geen bijdrage verstrekt, wel voor de bijkomende kosten (zoals bv. een springkussen voor de kinderen). Aanvragen worden beoordeeld door het wijkteam. Wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd gebeurt dit op basis van de overlegde bonnen. De folder en aanvraagformulier zijn beschikbaar op de gemeentelijke internet site Wijkschoonmaakactie Er is een schoonmaakactie in de wijk gehouden in het voorjaar van 2010 met 30 bewoners en de leefbaarheidsmedewerkers van IntermarisHoeksteen. Bij een van de flats in de St. Jozefstraat is toen een afvalbak geplaatst. Van Buitenlijn naar Klantcontactcentrum De Buitenlijn is sinds mei 2005 te bereiken op het telefoonnummer Daar kunnen alle opmerkingen en klachten over het openbaar gebied worden doorgegeven. Het buitenlijnnummer staat ook op de gemeentelijke voertuigen en lijkt inmiddels redelijk bekend bij de bevolking, gezien de meldingen. De Buitenlijn maakt inmiddels deel uit van het klantcontactcentrum (KCC). Op termijn kan men daar met alle vragen voor de overheid terecht. 3. HEDEN & ONTWIKKELINGEN 3.1 Ligging. De wijk Hoorn-Noord is omsloten door de spoorlijn Alkmaar/ Hoorn / Enkhuizen, de voormalige Provincialeweg en de Berkhouterweg. In het westelijk deel van de wijk is hoofdzakelijk lichte industrie terwijl het oostelijk gedeelte een duidelijke woonfunctie heeft. Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 4

6 3.2 Wonen. Bewoners & woningen. Hoorn-Noord heeft op dit moment (2010) 5169 bewoners. Schatting is dat er in 2016 rond de 5150 bewoners zullen zijn. Het aantal jongeren van 5 tot 14 jaar ( 575 in 2010 ) neemt de komende jaren af. Het aantal ouderen van 60 tot 80 jaar (1097 in 2010 ) neemt de komende jaren toe. Het gemiddeld aantal personen per woning zal teruglopen. In 2010 zijn er 2341 woningen. Dat aantal zal stijgen vanwege de nieuwbouw bij de TSH. De hoeveelheid huurwoningen van IntermarisHoeksteen blijft vrijwel ongewijzigd op Voor huurwoningen van IntermarisHoeksteen in Hoorn-Noord is een medewerker leefbaarheid aangesteld. Deze heeft samen met de medewerker leefbaarheid Venenlaankwartier/ Binnenstad een onderkomen in de Rotiusstraat. Ze zijn bereikbaar op telefoonnummer In overleg met de recent gevormde huurderverenigingen van de Juniusstraat en Westfriese Hof worden een aantal zaken aan de buitenruimte op de beide complexen aangepast. Deze worden bekostigd uit het Leefbaarheidsfonds. 3.3 Voorzieningen De wijk kent een groot aantal bovenwijkse voorzieningen zoals het ziekenhuis, het Transferium, het station, een overdekt zwembad, de stadsspeeltuin, de wielerbaan, een tenniscentrum, 3 begraafplaatsen (2 gemeentelijke en 1 katholieke), 2 supermarkten, een groot verpleegtehuis, 4 scholen voor voortgezet onderwijs, 2 moskeeën, een apostolische kerk en een katholieke kerk, een creativiteitscentrum de Blauwe Schuit en jongerencentrum Manifesto. Daarnaast zijn er 2 basisscholen (1 katholiek en 1 openbaar) en is er een wijkcentrum. Westfries Gasthuis De nieuwbouw van het ziekenhuis gebeurt in 3 fasen. Eerst wordt eind 2010 aan de oostzijde een gebouw gerealiseerd waar de radiotherapie inkomt. Fase 2 is aan de westzijde waar een gebouw zal komen tussen de nieuwbouw en de parkeergarage. In de 3 de fase zal het oude gebouw in het midden worden gesloopt en komt er op die plek nieuwbouw. Engelbewaarderskerk Door het teruglopend kerkbezoek ziet het bisdom zich gedwongen de kerk aan de Johannes Poststraat te verkopen. Om het bijzondere gebouw voor de toekomst te bewaren is het op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. TSH locatie Ook de plannen voor de invulling van de voormalige technische school zijn door de ontwikkelingen in de economie vertraagd. Het nieuwe wijkcentrum komt in de vroegere praktijklokalen aan de kant van de Liornestraat. De OPDC-school blijft in het huidige gebouw aan de Joh. Poststraat. Als het economisch tij meezit zullen de gebouwen aan de St. Jozefstraat en St. Eloystraat worden gesloopt en plaats maken voor appartementen en starterswoningen met eigen parkeervoorziening. Er komt extra parkeercapaciteit aan de kant van de St. Jozefstaat. Kinderopvang Het kinderdagverblijf Goofy aan de St. Jozefstraat 61 moet verhuizen. Er wordt, het liefst in Hoorn-Noord, gezocht naar een alternatieve locatie waar ook uitgebreid kan worden met buitenschoolse opvang. Er komt uitbreiding van kinderopvang aan de Rotiusstraat (vml. Apotheek). Vervanging gymnastieklokaal. Het lokaal aan de Tweeboomlaan 102a zal worden vervangen. Lindendael De grootschalige verbouwingen van het verzorgingstehuis zijn achter de rug. In 2010 is een woonzorg villa gerealiseerd aan de Koepoortweg. Voor de komende jaren kan worden voldaan aan de vraag en ook andere ouderen uit de wijk kunnen er terecht voor een maaltijd. Liornehuis Voor het Liornehuis zijn plannen gemaakt maar door ontwikkelingen in de zorg en de economie zijn deze plannen niet verder uitgewerkt. Het is voorlopig in gebruik als tijdelijke huisvesting voor bejaarden uit geheel West Friesland. Zij verblijven hier zolang hun eigen onderkomen elders wordt gerenoveerd. 3.4 Spelen Vastgesteld moet worden dat ruimte voor spelen in de wijk een probleem blijft. Er is niet zoveel ruimte om iets te doen. Tijdens het vorige wijkplan is getracht meer ruimte voor speelplekken te vinden, wat gedeeltelijk is gelukt. Er is er een speelplek gekomen aan de Commandeur Ravenstraat en een omhekt speelveld tussen de Werenfridus Scholengemeenschap en de spoorlijn. Op het terrein van Lindendael aan de Koepoortsweg is bijgedragen aan een speeltoestel. In bijlage 3 is een overzicht van de huidige speelplekken in de wijk waarbij per speelplek is aangegeven wat het jaar van renovatie is. Speeltoestellen Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 5

7 worden door de onderhoudsdienst 1x per maand gecontroleerd op veiligheid. Bij de plaatsing van nieuwe speeltoestellen moet worden voldaan aan de dan geldende richtlijnen voor de veiligheid. 3.5 Ontwikkelingen De ontwikkelingen van de Hoornse Poort omvat een groter gebied maar is van belang voor Hoorn-Noord. Het begint bij de opwaardering van de C.J.K. van Aalstweg na de bouw van de Mediamarkt. Daarna is het de bedoeling dat het Keern noordzijde wordt afgesloten en er een tunnelverbinding wordt gemaakt tussen de voormalige Provincialeweg en de Weel. De nieuwe ontsluiting van de Mealsonstraat op de Provincialeweg kan pas worden gerealiseerd als de zuidzijde van het Keern is afgesloten. Het is de bedoeling dat de huidige ontsluiting dan alleen voor ambulances gaat dienen. De uitbreiding van het Transferium staat los van andere ontwikkelingen en zal de komende tijd worden uitgevoerd. Het busstation zal aan de noordzijde van het spoor komen. De opwaardering van de voetgangersbrug over het spoor zal in 2011 gebeuren door Pro Rail. Er komen dan liften en de trappen worden vervangen. 3.6 Vervanging riolering In gebieden als het Venenlaankwartier en Hoorn-Noord ligt nog een ouderwets gemengd rioolstelsel. Daarbij gaat het om één leiding waarop zowel regenwater als rioolwater worden geloosd. Vanwege de leeftijd en de kosten (want ook dit regenwater moet worden getransporteerd en gezuiverd) wordt de komende jaren onderzocht of het voor deze gebieden interessant is om een apart regenwaterriool aan te leggen. Anno 2010 is nog niet te zeggen of het wordt aangelegd en zo ja, wanneer. Maar als het riool wordt vervangen, moet de straat open en dat is dan een mooie gelegenheid om ook de bovengrondse inrichting aan te passen. 3.7 Verkeer Parkeren. De parkeerdruk in Hoorn Noord neemt toe. Dat komt niet alleen door het toenemend autobezit maar ook door bezoekers van het ziekenhuis en de binnenstad die de parkeerkosten willen uitsparen. Slechts een gedeelte van de wijk kent een parkeervergunningstelsel. (Zie bijlage 5) De gemeente meet de parkeerdruk geregeld door tellingen. Als die is gestegen wordt er onder de bewoners geënquêteerd of men een parkeervergunning wil. Invoering van vergunning parkeren gebeurt echter alleen als een meerderheid van de bewoners het ermee eens is. Uitbreiding fietsenstalling station. Aan beide zijden van het station worden de fietsenstalling mogelijkheden uitgebreid. Aan de zuidzijde wordt de betaalde fietsenstalling groter, aan de noordkant wordt de stalling langs het spoor vergroot. Ook op de strook van de loopbrug naar het ziekenhuis komen er fietsenrekken bij. Daarna is er voldoende capaciteit en wordt de fietsenchaos aan beide zijden aangepakt. In 2011/2012 zullen de weesfietsen die dan nog langs de hekken van het station staan worden verwijderd. Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 6

8 4. RESULTATEN BEWONERSENQUETES Van de 2200 huishoudens in Hoorn-Noord die een schriftelijke enquête in de bus kregen, hebben 525 personen de enquête geheel of gedeeltelijk ingevuld en teruggestuurd. Vergeleken met de respons van het vorige wijkplan is dit een goede score. 4.1 Uitkomsten Sociaal Bewoners zelf bepalen, naast de woningen en de openbare ruimte, of het prettig samenleven is in de buurt. In de enquête is daarom gepeild hoe het staat met de onderlinge contacten en de betrokkenheid. Onderlinge contacten JA NEE 1 Voelt u zich thuis in de straat? 99% 1% 2 Heeft u contact met de bewoners van de straat 92% 7% 3 Zou u meer contact willen hebben? 18% 80% 4 Hebben andere bewoners onderling contact? 96% - 5 Ergert u zich wel eens aan andere bewoners? 60% 21% 6 Zo ja, spreekt u ze daarop aan? 19% 55% Betrokkenheid JA NEE 7 Als iets kan worden verbeterd zet u zich dan in? 58% 34% 8 Zijn er bewoners die zich opstellen als spreekbuis? 42% 41% 9 Zijn er bewoners die buurtactiviteiten organiseren? 45% 43% 10 Zo ja, doet u mee aan deze activiteiten? 41% 27% 11 Zo ja, probeert u andere bewoners erbij te betrekken? 31% 30% Bijna iedereen geeft aan zich prima thuis te voelen in de wijk en een goed contact te hebben met de andere bewoners. Men geeft ook aan de bestaande contacten genoeg te vinden en vindt meer contact overbodig. De18% die zegt meer contact te willen hebben verdient nader onderzoek in het kader van de eenzaamheidspreventie. Het merendeel stoort zich wel eens aan het gedrag van andere bewoners maar slechts een vijfde van de bewoners spreekt anderen erop aan. De helft doet het niet. De meerderheid geeft aan zich wel te willen inzetten voor een verbetering in de buurt maar veel minder bewoners voelen zich geroepen spreekbuis zijn voor de buurt. Relatief veel bewoners blijken activiteiten te organiseren en anderen erbij te betrekken. De uitkomsten geven een hoge mate van leefbaarheid aan. Iets wat ook naar voren komt uit de leefbaarheidmonitor die 1x per 2 jaar gehouden wordt. Zie bijlage 1 Fysiek Wat vond men van zaken als het onderhoud van de openbare ruimte, de overlast en de veiligheid? Openbaar gebied JA NEE 12 Is de staat van het aanwezige groen in de buurt goed? 70% 27% 13 Is de staat van de straten, voet- en fietspaden in de buurt goed? 57% 37% 14 Is de staat van de speelplekken in de buurt goed? 55% 22% 15 Is er voldoende parkeergelegenheid in de buurt? 67% 29% 16 Is er voldoende verlichting in de buurt? 91% 8% 17 Kent u de Buitenlijn (meldpunt voor het openbaar gebied)? 60% 37% 18 Indien ja, belt u de Buitenlijn wel eens? 39% 39% Het groenonderhoud is redelijk maar over het onderhoud van verharding is men minder te spreken. Dat geld ook voor de het onderhoud van speelplekjes. Blijkbaar vinden de meeste bewoners nog voldoende parkeerruimte in de buurt. De omgeving blijkt ook goed verlicht te zijn. De meerderheid kent de Buitenlijn maar slechts een derde van de bewoners belt die soms. Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 7

9 Overlast JA NEE 19 Ervaart u overlast van personen in de buurt? 24% 74% 20 Ervaart u overlast van zwerfvuil, huisvuil of grofvuil in de buurt? 31% 68% 21 Ervaart u overlast van hondenpoep in de buurt? 45% 54% 22 Ervaart u overlast van horeca en evenementen in de buurt? 8% 92% 23 Ervaart u overlast van verkeer in de buurt? 28% 70% Driekwart van de bewoners heeft geen overlast van personen, een kwart wel. Daarbij gaat het vooral om asociaal gedrag, een luidruchtige buur of een groepje scholieren. Het merendeel heeft geen last van zwerfvuil, huisvuil of grof afval. Een derde wel en die stoort zich dan vooral aan het afval wat scholieren achterlaten in de wijk. Hondenpoep wordt door de ene helft van de bewoners wel als overlast ervaren en de andere helft niet. Toch staat de overlast van hondenpoep op de 2 de plaats in de top 6 van zaken die volgens de bewoners moeten verbeteren in de buurt. Evenementen zijn er bijna niet in de wijk en een kleine hoeveelheid bewoners heeft last van het publiek na de horeca sluitingstijden. De verkeersoverlast wordt vooral langs de doorgaande wegen ervaren. Veiligheid JA NEE 24 Voelt u zich wel eens onveilig in de buurt? 17% 83% 25 Heeft u wel eens last van vandalisme, drugshandel, etc in de buurt? 27% 73% 26 Neemt u wel eens contact op met de politie over veiligheid in de 19% 81% buurt? 27 neemt u wel eens contact op met bureau Stadstoezicht over de 3% 93% veiligheid in de buurt? 28 Zetten buurtbewoners zich in voor de veiligheid in de buurt? 30% 46% 29 Wilt u zich inzetten voor de veiligheid in de buurt? 37% 50% De overgrote meerderheid van de bewoners geeft aan zich veilig te voelen in de buurt. Een kleine groep niet. Dat komt met name door jeugd of scholieren, alleen of in groepjes. De meerderheid geeft aan geen last te hebben van andere vormen van overlast. Een kwart heeft dat wel en dan met name van horecabezoekers in de Binnenstad. Een kleine groep bewoners belt de politie als het gaat om de veiligheid en slechts een heel klein percentage belt hierover naar Stadstoezicht. Veel animo om zich in te zetten voor de veiligheid in de buurt is er niet, slechts een derde geeft aan dat buurtbewoners zich willen inzetten. Specifieker wordt het als wordt gevraagd of men zich zelf in wil zetten, dan liggen de cijfers wat hoger. Jeugd JA NEE 30 Zijn er voldoende speelplekken voor kinderen (tot 12 jaar) in de buurt? 44% 28% 31 Krijgen kinderen (tot 12 jaar) voldoende activiteiten aangeboden in de 36% 22% buurt? 32 Zijn er voldoende (speel)plekken voor jongeren (12+) in de buurt? 26% 35% 33 Krijgen jongeren (12+) voldoende activiteiten aangeboden in de buurt? 22% 29% 34 Ervaart u overlast van jongeren (12+) in de buurt? 18% 61% Veel respondenten gaven aan moeite te hebben met het beantwoorden van deze vragen omdat ze vanwege hun hogere leeftijd geen goed beeld hebben van de behoeftes van de jeugd. Om die reden dienen de antwoorden op de vragen 30 t/m 33 niet als representatief beschouwd te worden. Voor heel Hoorn-Noord staat het realiseren van meer speelruimte op de 3 de plaats van verbeterpunten. Vraag 34 : ervaart u overlast van jongeren kon wel worden beantwoord. Het gaat hier om een beleving. 61% ervaart geen overlast. Een kleine groep wel en dan vooral van hangjeugd en scholieren. Informatievoorziening De gemeente wil bewoners zo goed mogelijk informeren over allerlei zaken. Het is daarvoor van belang om te weten welk communicatiemiddel bewoners het meest aanspreekt. Het was mogelijk meerdere opties aan te kruisen. Het blijken vooral de huis-aan-huis bladen en de wijkkrant te zijn. Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 8

10 1 (49%) de huis-aan-huis bladen 2 (47%) de wijkkrant 3 (23%) de digitale nieuwsbrief 4 (11%) het wijkoverlegorgaan 5 (10%) de website van de gemeente Hoorn Leeftijden De vraag naar de leeftijd is door 22 personen niet ingevuld. Van de rest waren de leeftijdscategorieën: leeftijd 0/10 11/20 21/30 31/40 41/50 51/60 61/70 71/80 80/ouder aantal Behouden en verbeteren Dit wijkplan is bedoeld ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid. Verbeterpunten voeren daarom de boventoon. Vanzelfsprekend heeft de wijk ook punten waar men aan hecht. Dat zijn punten om rekening mee te houden bij het toepassen van veranderingen. Om erachter te komen wat men van waarde vindt in de omgeving is in de buurtenquête de vraag gesteld: wat wilt u per se behouden in uw buurt? Dat leverde antwoorden op, die zijn verwerkt tot een top 6: 1: het groen en de bomen 2: de rust 3: het karakter van de wijk 4: de voorzieningen 5: Behoud van de bestaande speelplekjes 6: het parkeren zonder vergunning Toelichting: Het groen en de bomen blijken het meest waardevol te zijn voor de bewoners in Hoorn-Noord. Ze vormen samen met de rust en de variatie aan woningtypes en bouwstijlen het specifieke karakter van Hoorn-Noord. In een bebouwde omgeving is het groen een belangrijk element. De in 2009 aangenomen Bomenbeleidsnota biedt bomen nog meer bescherming. Bomen van 60 jaar en ouder hebben in de nota een monumentale status. Hierdoor zijn er in Hoorn-Noord plotseling veel monumentale bomen bijgekomen. Behalve extra kosten kan deze status ook gevolgen hebben voor ontwikkelingen in de buurt van de bomen zelf. Bomen geven niet alleen lusten maar ook lasten. In het najaar vallen de bladeren, in de zomer geven ze schaduw en auto s die eronder staan zien zwart en plakken. Ondanks alles geven bewoners aan de bomen te willen behouden. Ook behoudt men graag de bestaande voorzieningen. Dat is begrijpelijk want de pinautomaat, Rabobank, een aantal brievenbussen en de Dekamarkt zijn reeds verdwenen. Hoewel het er nog steeds te weinig zijn, geeft men aan de bestaande speelplekjes te willen behouden. Het parkeren zonder vergunning wordt gewaardeerd maar staat onder druk want er komen steeds meer auto s in de wijk. Dit punt wordt verder besproken bij Veranderen. De antwoorden op de vraag Wat wilt u per direct veranderen? geven de onderstaande top 6: 1: slechte staat van de trottoirs; 2: de overlast van hondenpoep; 3: meer speelplekjes; 4: problemen met parkeren; 5: scholieren die rommel achterlaten; 6: overlast van zwerfvuil en aanbieden van afval; Op 1: slechte staat van de bestrating. Dit wordt het meest genoemd en komt voor een belangrijk deel door de wortels van de bomen die men wil behouden. Die wortels werken geregeld de bestrating omhoog waardoor de bestrating meer dan gewoonlijk moet worden hersteld. De route van Lindendael naar de stad heeft de status van schuifelroute. De verharding op die route krijgt extra aandacht door 2x Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 9

11 per jaar te inspecteren en te repareren. (1x per jaar is normaal). Hoorn kent verder geen aparte blinden- of slechtziendenroutes. op 2: overlast van hondenpoep. Dit blijkt (in alle wijken) een hardnekkig probleem te zijn. Hoewel er aan de randen van de wijk extra loslooppaden zijn aangelegd heeft dat blijkbaar niet tot vermindering van overlast in de wijk geleid. Het blijft een kwestie van goed fatsoen om andere bewoners geen overlast te bezorgen. Hoewel het aantal bewoners nauwelijks is gestegen, zijn er in Hoorn-Noord in vijf jaar tijd 31 honden bijgekomen en er is nu een totaal van 248 geregistreerde honden. Geconstateerd moet worden dat die blijkbaar in staat zijn het leefgenot van 5170 bewoners zodanig aan te tasten dat het op de tweede plek van ongenoegens komt. Een veelgehoorde opmerking van hondenbezitters is dat men de behoefte van de hond mag laten liggen omdat men hondenbelasting betaald. Een misvatting want het één heeft niets met het ander te maken. Er was altijd al een opruimplicht, maar niet altijd was er voldoende toezicht op de naleving. Inmiddels is er een bureau Stadstoezicht die niet meer waarschuwt maar gewoon bekeurt. Er wordt vooral uitgekeken naar de baas van de loslopende hond. Op 3: meer speelplekjes. Dit werd ook al in het vorige wijkplan genoemd. Het probleem blijft echter de beschikbare ruimte. In het verleden was het mogelijk om op een aantal schoolpleinen te spelen. Maar door het toenemend vandalisme zijn die inmiddels voorzien van hekken. Het is nu aan de schoolleiding om te bepalen of er buiten schooltijden op het plein gespeeld kan worden. Voor een overzicht van de bestaande speelplekken in Hoorn-Noord zie bijlage 6. Op 4 : parkeren. De beschikbare ruimte wordt niet groter, de hoeveelheid auto s wel en het parkeren geeft dus steeds meer problemen. Er kan een parkeervergunningsysteem ingevoerd worden maar dat gebeurt pas na tellingen als een meerderheid van de bewoners het wil. Bij de Drieboomlaan vraagt men om een herinrichting van de straat zodat er meer geparkeerd kan worden. Herinrichting gebeurt (vanwege de hoge kosten) alleen als het riool of andere leidingen worden vervangen en daarvan is de komende 4 jaar nog geen sprake. Bij de Koepoortsweg wordt onderzocht of een stuk van de blauwe zone kan vervallen, zodat er meer vergunningparkeren kan komen. Zie bijlage 5. Op 5: rommel die scholieren achterlaten. Er zijn relatief veel scholen in de wijk. Op de route van en naar de supermarkt laten de scholieren veel rommel achter. Langs deze routes staan afvalbakken maar die worden lang niet altijd gebruikt. Er zijn al heel lang campagnes aan de gang om scholieren bewust te maken voor een schone leefomgeving. Het lijkt erop dat dit soort zaken steeds herhaalt moeten worden. Onderzoek moet uitwijzen of er bakken bijgeplaatst moeten worden. Op 6: overlast van zwerfvuil. Voor een deel zal dit te maken hebben met de rommel die scholieren achterlaten, maar in de meeste gevallen wordt het veroorzaakt door het onjuist of te vroeg aan aanbieden van (grof)afval. Door de afvalcontainers de avond voor het legen buiten te plaatsen krijgen katten en vandalen de kans om zich over de inhoud te ontfermen en weer en wind doen dan de rest. Containers mogen alleen op de inzameldag aan de openbare weg geplaatst worden en moeten direct na lediging weer in de de achtertuin gestald worden. Dit is een aandachtspunt voor bewoners. Stadstoezicht handhaaft hierop. Zie ook bijlage 7. Thema bijeenkomsten: In het najaar van 2010 worden thema avonden georganiseerd. Bewoners die zich hebben opgegeven krijgen hiervoor een uitnodiging. Op deze avonden wordt geprobeerd om gezamenlijk tot verbeteringen / oplossingen te komen op specifieke gebieden. Hiervan wordt verslag uitgebracht in het OLHN. Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 10

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Venenlaankwartier 4 en 11 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting

Nadere informatie

Buurtverbeterplan. Wetering Westwijk, Vlaardingen. Buurtteam Wetering. Buurtverbeterplan Buurtteam Wetering

Buurtverbeterplan. Wetering Westwijk, Vlaardingen. Buurtteam Wetering. Buurtverbeterplan Buurtteam Wetering Buurtverbeterplan Wetering Westwijk, Vlaardingen Buurtteam Wetering De Westwijk kan beter. Begin dit jaar hebben wij in de buurt Wetering een buurtenquête uitgezet om bewoners te vragen naar hoe zij hun

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Hoorn-Noord 3 en 11 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting op het

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT Deel Boven-Hardinxveld tussen Rivierdijk Wetering en Koningin Wilhelminalaan Nassaustraat. Uitnodiging voor de bewonersavond op 27 juni en 5 juli 2016 van 19:00

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 4: meedoen met groen en bomenbeleid februari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Capelle

Nadere informatie

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r Wijkschouw Transburg Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Resultaten campagne LaatjeHoorn! bewoners

Resultaten campagne LaatjeHoorn! bewoners Resultaten campagne LaatjeHoorn! bewoners In oktober hebben we de resultaten van de campagne LaatjeHoorn! onder bewoners met elkaar besproken. Daarvoor organiseerden gemeente en Intermaris vier bijeenkomsten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd 3 3.1. Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsplan honden

Uitvoeringsplan honden Uitvoeringsplan honden Gemeente Alkmaar, juli 2013 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Alkmaar: een hondvriendelijke stad 2 Voorzieningen voor honden 5 Bestrijden van overlast 6 De hondenpenning 8 Financieel

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving in Assen

Toezicht en Handhaving in Assen Toezicht en Handhaving in Assen Een veilige en leefbare gemeente Als er iets mis gaat in de samenleving, gaat de vinger al snel naar de gemeente. Waren de vergunningen en het toezicht daarop in orde? En

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Bewonersavond Koggepark

Bewonersavond Koggepark Bewonersavond Koggepark Woensdag 22 April Aanwezig: 17 bewoners, directeur Digitalis, De Stek, Mooizogoedzo, De Schoor Historie Koggepark Monique van Zandwijk, directeur basisschool de Digitalis startte

Nadere informatie

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie.

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie. Beste bewoner, Zoals u van ons gewend bent, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Ook in deze nieuwsbrief leest u alles over het laatste nieuws. Verbeteringen in

Nadere informatie

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1872 Datum : Juni

Nadere informatie

Conclusies bewonersenquête buurtpreventie 2013.

Conclusies bewonersenquête buurtpreventie 2013. Conclusies bewonersenquête buurtpreventie 2013. De bewonersenquête van mei 2013 werd 280 personen/huishoudens ingevuld. Dit is nagenoeg evenveel als bij de enquête van 2009. Ook deze keer werden er weer

Nadere informatie

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc.

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc. ACTIEPUNTENLIJST BRUNSSUM NOORD November 2011 Toelichting op afkortingen = korte termijn uiterlijk na 1 maand klacht opgelost / aan verzoek voldaan = middellange termijn uiterlijk na 6 maanden klacht opgelost

Nadere informatie

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 - CONCEPT

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 - CONCEPT Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 - CONCEPT 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 5 2. Terugblik vorig wijkplan... 6 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 6 4. Resultaten

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord. Notulen van Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord d.d. 13 maart 2014

Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord. Notulen van Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord d.d. 13 maart 2014 Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord Notulen van Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord d.d. 13 maart 2014 Aanwezig: Fred snel (voorzitter OLHN) Thea Dorrestijn (agendacommissielid OLHN) Hessel Jansen (agendacommissielid

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

uur Dhr Kunst van de gemeente Hoorn, geeft een lezing over de staat van

uur Dhr Kunst van de gemeente Hoorn, geeft een lezing over de staat van Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier UITNODIGING Beste medewijkbewoners en andere belangstellenden, Van harte nodigen wij u uit voor de volgende OLV-vergadering: Datum: 25 november 2010 Plaats: t Slot

Nadere informatie

Onderzoek woonservicegebieden

Onderzoek woonservicegebieden Gemeente Dalfsen Onderzoek woonservicegebieden Kern: Lemelerveld Onderzoek uitgevoerd en opgesteld: - Lemelerveld: Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld - Dalfsen: Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen - Nieuwleusen:

Nadere informatie

Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014

Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014 Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014 1 SP Wijkrapport Gesworen Hoek Inleiding De SP is in november de Gesworen Hoek in geweest om in gesprek te komen met de bewoners.

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Inspectierapport Robbedoes (KDV) Holleblok 12 1273EG HUIZEN Registratienummer 170741631

Inspectierapport Robbedoes (KDV) Holleblok 12 1273EG HUIZEN Registratienummer 170741631 Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Robbedoes (KDV) Holleblok 12 1273EG HUIZEN Registratienummer

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Samen. resultaat. voor. Samen aan de slag: kom ook 22 maart. LaatjeHoorn! LAATJEHOORN! voor Hoorn-Noord en Venenlaankwartier: Visie op de wijk

Samen. resultaat. voor. Samen aan de slag: kom ook 22 maart. LaatjeHoorn! LAATJEHOORN! voor Hoorn-Noord en Venenlaankwartier: Visie op de wijk LAATJEHOORN! voor Hoorn-Noord en Venenlaankwartier: Visie op de wijk Samen voor resultaat In de wijkvisie voor Hoorn-Noord en Venenlaankwartier staan ideeën om hier ook in de toekomst prettig te kunnen

Nadere informatie

in de buurt woonwijk De methen beter bekeken Buurt

in de buurt woonwijk De methen beter bekeken Buurt Buurten in de buurt woonwijk De methen beter bekeken IN de Buurt Woonwijk De Methen beter bekeken Zevenaar, juni 2009 Buurten IN de Buurt Woonwijk De Methen beter bekeken INLeidinG SP Zevenaar is door

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Wethouder van Verkeer, Binckhorst, Binnenstad en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt

Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt Buurtcomité Zeeheldenbuurt Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt Januari 2007, Samenstellers: Ben Uithol Bert Alkemade (redactie) Cathrien van der Waarde Corrie van Eldik Thieme

Nadere informatie

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Inhoud 1. Conclusies en verbetersuggesties 2. Schoonhouden 3. Veiligheid en handhaving 4. Communicatie 5. Tevredenheid honden uitlaatvoorzieningen 6. Develpark en Noordpark

Nadere informatie

Wateringse Veld College

Wateringse Veld College Wateringse Veld College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Wateringse Veld College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Wateringse Veld college

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast.

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. 1 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het college van

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

het nieuwe hondenbeleid

het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Mayan van Teerns Age Stinissen M.m.v. Marcel Daalman Onderzoek en Statistiek Groningen November 2011 Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Internetpanel Hengelo jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Wijkgericht werken in Hengelo! Het thema van de laatste internetpeiling van was Wijkgericht werken. Binnen de gemeente Hengelo zijn verschillende

Nadere informatie

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Op woensdag 23 september 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de herinrichting van het openbaar gebied van de Van

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

<Aanhef1> <voorletters><tussenvoegsel><achternaam> <Straatnaam><huisnummer><toevoeging> <postcode> <plaats> Datum 31 mei 2009 Betreft Klantheidsonderzoek Portaal Ons kenmerk MCKTO090403 Behandeld door

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Overzicht van het participatietraject

Overzicht van het participatietraject Bijlage: Overzicht van het participatietraject In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de verschillende partijen in de totstandkoming van de Evenementenverordening 2014. De reacties

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 28 september Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 28 september Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid Voorstel: 1. Kennisnemen van de evaluatie hondenbeleid. 2. Het nieuwe modernere hondenbeleid vaststellen. 3. Het nieuwe

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie