Wijkplan Hoorn-Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord"

Transcriptie

1 Wijkplan Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 0

2 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan Wijkteam Enquête Hoorn-Noord Terugblik vorig wijkplan 2.1 Wat is gedaan? Wat ging niet? Nog meer gedaan? Heden en ontwikkelingen 3.1 Ligging Wonen Voorzieningen Spelen Ontwikkelingen Vervanging riolering Verkeer Resultaten bewonersenquêtes 4.1 Uitkomsten Behouden en verbeteren Uitvoeringsplan 5.1 Schema Budgetten Bijlagen: 6.1 bijlage 1. Leefbaarheidsmonitor bijlage 2. Overleg Leefbaarheid bijlage 3. Samenstelling wijkteam bijlage 4. Enquêteformulier bijlage 5. Parkeervergunninggebied bijlage 6. Overzicht speelplekken bijlage 7. Organisaties t/m Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 1

3 1. OPZET 1.1 Wijkplan Hoorn schoon, heel en veilig, is door het gemeentebestuur als beleidsspeerpunt vastgelegd in de beleidsbegroting. Dat gebeurt door middel van het wijkgericht werken en aan de hand van een wijkplan. Bewonerswensen ten aanzien van de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk vormen de kern van een wijkplan. Daarnaast biedt het algemene informatie over de wijk, de ontwikkeling ervan en het gemeentelijk beleid ten aanzien van de openbare ruimte. Ook geeft het inzicht in de bijdragen van verschillende partijen aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Startpunt is het peilen van de ervaringen en meningen van bewoners over onderwerpen als sociale contacten, betrokkenheid, openbaar gebied, overlast, jeugd en veiligheid. Het wijkteam gebruikt deze informatie om te bepalen welke acties nodig zijn om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren. Ook maakt het team gebruik van de uitkomsten van de Leefbaarheidmonitor (bijlage 1) die elke twee jaar onder ruim inwoners van Hoorn wordt gehouden. Verder dienen als input de reacties, klachten, waarnemingen die de in de wijk actieve organisaties gedurende het gehele jaar binnenkrijgen. Op basis van al deze informatie stelt het wijkteam een wijkplan op in overleg met het Leefbaarheid Hoorn-Noord (OLHN) (bijlage 2). Het wijkplan is voor vier jaar. Onderdeel ervan is het uitvoeringsplan met daarin de concrete acties ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Een uitvoeringsplan wordt voor de eerste twee jaar opgesteld. Na afloop van deze twee jaar volgt een evaluatie met de bewoners. Dan wordt besproken welke acties in de volgende twee jaar nodig zijn. Een wijkplan wordt achtereenvolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep wijkgericht werken (vertegenwoordigers van gemeente, politie, stichting Netwerk en IntermarisHoeksteen) het college en de wijkbewoners. De gemeenteraad krijgt het wijkplan ter kennisname. Na vaststelling van het wijkplan wordt het definitief en start de uitvoering van de acties in de wijk. 1.2 Wijkteam Het wijkteam is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het wijkplan. Vertegenwoordigers van de gemeente, politie, Stichting Netwerk en IntermarisHoeksteen en OLHN maken deel uit van het team (zie bijlage 3). De wijkcoördinator van de gemeente Hoorn is de voorzitter. Het wijkteam komt geregeld bij elkaar om de voortgang van de uitvoering van het wijkplan te bewaken. Het team signaleert knelpunten in de wijk, stemt activiteiten op elkaar af en is verantwoordelijk voor de communicatie over het wijkplan en de acties die daaruit volgen. Deze communicatie vindt onder andere plaats via de wijkkrant en via de bijeenkomsten van het OLHN. Naast de acties uit het wijkplan, voert het wijkteam ook aanvullende maatregelen uit. Dit kunnen verzoeken zijn vanuit Overleg Leefbaarheid en (buitenlijn)meldingen. 1.3 Enquête Hoorn-Noord Begin 2010 zijn in Hoorn-Noord huis-aan-huis 2200 buurtenquêtes verspreid om meningen te peilen over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk (zie bijlage 4). Hiervan zijn 525 geheel of gedeeltelijk ingevulde exemplaren teruggestuurd. Uit bijna alle straten zijn ingevulde enquêtes ontvangen, wat iets zegt over de betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving. Ook zijn vrijwel alle leeftijden vertegenwoordigd, van 18 tot 90. De buurtenquête is het meest ingevuld door mensen tussen de 41 en 70 jaar. De vragen in de buurtenquête zijn vooral op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Hierbij zijn gesloten vragen gesteld. De keuze tussen ja en nee bleek wel eens lastig. Hierdoor hebben sommigen zich onthouden van een antwoord, anderen voegden een nieuwe antwoordmogelijkheid toe. Alleen de ja en nee -antwoorden zijn verwerkt, waardoor het totaal van de uitkomsten nergens 100% is. Vooral afwijkende uitkomsten, in negatieve zin, zijn vertaald naar een actie in het uitvoeringsplan. Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 2

4 Ondanks een andere vraagstelling bleek opnieuw dat de fysieke aspecten voor bewoners belangrijk zijn Bewoners weten de Buitenlijn inmiddels te vinden, want er waren geen zaken die onmiddellijk uitgevoerd moesten worden. Opmerkingen en signalen van bewoners zijn vertaald in te nemen maatregelen. Maar niet alles dat door bewoners is aangedragen leidt tot maatregelen. Dat wordt aan bewoners uitgelegd in dit plan. 2. TERUGBLIK VORIG WIJKPLAN Bij de start van een nieuw wijkplan is het goed om terug te kijken naar de jaren ervoor. 2.1 Wat is er gedaan? - Het parkgebiedje tussen Johannes Poststraat en Tweeboomlaan is opgeknapt, de parkeerplaats is verwijderd en bij het park gevoegd. De speelplek is gerenoveerd. Dit werk ging samen met het opknappen van de omgeving van de 3 flats van IntermarisHoeksteen in de Vijandtstraat, Sapmastraat en Eenhuizenstraat. - Hond en baas hebben schelpenpaden gekregen langs de Commandeur Ravenstaat en Goudsmidsstraat. - De hondenfolder is geactualiseerd en bezorgd bij elke eigenaar van een geregistreerde hond. - IntermarisHoeksteen heeft schuurtjes gemaakt bij de huurwoningen in de Willem Barentz.straat. - De politie heeft meerdere snelheidscontroles gehouden op de Johannes Poststraat en bekeuringen uitgedeeld. - Het trottoir van Lindendael naar de stad is nu een officiële schuifelroute en de bestrating wordt intensiever gecontroleerd en vlak geheouden. - Om te voorkomen dat auto s zich vast rijden aan het eind van de Commandeur Ravenstraat is de rijrichting gemarkeerd en de weg aangepast. - Problemen met lekkende lindes in de Tweeboomlaan zijn besproken met bewoners. Ondanks de overlast wil de meerderheid van de bewoners de bestaande bomen behouden. - Op de Koepoortsweg is regelmatig in de weekenden gecontroleerd op vandalisme na sluiting van de horeca, maar de pakkans blijkt gering. - School de Stormvogel in de Wabenstraat is voorzien van een hek en een busjesopstelplek. - De Wabenstraat is versmald, herstraat en 30 km-gebied geworden. - Er zijn verwijzingsbordjes voor de bovenwoningen in de Joh. Poststraat aangebracht. - De voorzijde van de flat aan de Liornestraat is opgeknapt. - De verharding is door de gemeente op diverse plekken aangepakt. - Op een aantal plaatsen zijn overhangende hagen terug gesnoeid. - Op een aantal plekken zijn speeltoestellen voor kinderen bijgeplaatst. - Er is een verhard trapveld met hek aangelegd voor de oudere jeugd. De zoektocht naar een geschikte locatie heeft langere tijd geduurd maar er is nu een goede plek gevonden die zowel voor Hoorn- Noord als het Venenlaankwartier gunstig is. Het veld is in oktober 2010 aangelegd tussen de Werenfridus Scholengemeenschap en het spoor. De aanleg is bekostigd uit het Leefbaarheidsfonds. Een gezamenlijk fonds van IntermarisHoeksteen en gemeente Hoorn. - Er is een nieuwe speelplek met hek aangelegd in de groenstrook aan de Commandeur Ravenstraat. De opzet is gemaakt door bewoners en Stichting Netwerk en wordt is ook bekostigd uit het Leefbaarheidsfonds. - In de zomer van 2010 is de Liornestraat gereconstrueerd en zijn er vrij liggende fietspaden aangelegd. 2.2 Wat ging niet? Het is niet toegestaan dat auto s de spoorwegovergang van de Koepoortsweg gebruiken. Aangezien dat toch regelmatig gebeurt leek het toepassen van een dynamische afsluiting een oplossing. Deze overgang wordt gebruikt als ontsnappingsmogelijkheid door de nooddiensten. Het is van het grootste belang dat er een gegarandeerde doorgang blijft en met de huidige toegepaste dynamische afsluitingen is dit niet te garanderen. Misschien wel in de toekomst. Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 3

5 2.3 Wat is er nog meer gedaan? Er is met bewoners, politie, Stichting Netwerk en de gemeente een buurtschouw gehouden. Dit is een wandeling op verzoek van bewoners waarbij verschillende plekken in de wijk worden bezocht. De resultaten van deze buurtschouw waren: - Dat er, op verzoek van de jeugd, een net is gespannen over het verharde speelveld aan de Vredehofstraat, zodat nu de ballen niet meer over het hek kunnen komen. - Er is een witte middenmarkering aangebracht op het kruispunt Koepoortsweg / Maelsonstraat - Er zijn afvalbakken geplaatst bij flats aan de Sapmastraat door IntermarisHoeksteen. - De sluiproute door de haag langs de Joh. Poststraat is dichtgemaakt. - Op het trottoir tussen de Liornestraat en de flat zijn hekken geplaatst tegen fietsende scholieren. - Twee enge groenstrookjes in de Commandeur Ravenstraat en de Liornestraat vormden na snoei geen probleem meer. Geen oplossing is gevonden voor de zebrasituatie Van Dedemstraat / Koepoortsweg. Om het kruispunt te kunnen overzien moeten auto s tot aan de weg rijden en dat is niet altijd mogelijk. Daarom blijft de zebra op de huidige plek gehandhaafd. Buurtbudget In 2009 is het buurtbudget geïntroduceerd. Het buurtbudget is een geldbedrag bedoeld voor initiatieven in Hoorn die het wonen in een straat, buurt of wijk prettiger maken. Er is jaarlijks in Hoorn ,- te besteden. De gemeente en IntermarisHoeksteen hebben dit geld beschikbaar gesteld. Het is bedoeld voor bewoners die zelf iets ondernemen. Wil men iets organiseren in de buurt dan kan worden gevraagd om (een deel van) de kosten te betalen uit het buurtbudget. Voor een buurtfeest is het maximale bedrag van 250, - euro, voor de overige aanvragen is het maximum 1500,- euro. Bij buurtfeesten wordt voor eten en drinken geen bijdrage verstrekt, wel voor de bijkomende kosten (zoals bv. een springkussen voor de kinderen). Aanvragen worden beoordeeld door het wijkteam. Wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd gebeurt dit op basis van de overlegde bonnen. De folder en aanvraagformulier zijn beschikbaar op de gemeentelijke internet site Wijkschoonmaakactie Er is een schoonmaakactie in de wijk gehouden in het voorjaar van 2010 met 30 bewoners en de leefbaarheidsmedewerkers van IntermarisHoeksteen. Bij een van de flats in de St. Jozefstraat is toen een afvalbak geplaatst. Van Buitenlijn naar Klantcontactcentrum De Buitenlijn is sinds mei 2005 te bereiken op het telefoonnummer Daar kunnen alle opmerkingen en klachten over het openbaar gebied worden doorgegeven. Het buitenlijnnummer staat ook op de gemeentelijke voertuigen en lijkt inmiddels redelijk bekend bij de bevolking, gezien de meldingen. De Buitenlijn maakt inmiddels deel uit van het klantcontactcentrum (KCC). Op termijn kan men daar met alle vragen voor de overheid terecht. 3. HEDEN & ONTWIKKELINGEN 3.1 Ligging. De wijk Hoorn-Noord is omsloten door de spoorlijn Alkmaar/ Hoorn / Enkhuizen, de voormalige Provincialeweg en de Berkhouterweg. In het westelijk deel van de wijk is hoofdzakelijk lichte industrie terwijl het oostelijk gedeelte een duidelijke woonfunctie heeft. Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 4

6 3.2 Wonen. Bewoners & woningen. Hoorn-Noord heeft op dit moment (2010) 5169 bewoners. Schatting is dat er in 2016 rond de 5150 bewoners zullen zijn. Het aantal jongeren van 5 tot 14 jaar ( 575 in 2010 ) neemt de komende jaren af. Het aantal ouderen van 60 tot 80 jaar (1097 in 2010 ) neemt de komende jaren toe. Het gemiddeld aantal personen per woning zal teruglopen. In 2010 zijn er 2341 woningen. Dat aantal zal stijgen vanwege de nieuwbouw bij de TSH. De hoeveelheid huurwoningen van IntermarisHoeksteen blijft vrijwel ongewijzigd op Voor huurwoningen van IntermarisHoeksteen in Hoorn-Noord is een medewerker leefbaarheid aangesteld. Deze heeft samen met de medewerker leefbaarheid Venenlaankwartier/ Binnenstad een onderkomen in de Rotiusstraat. Ze zijn bereikbaar op telefoonnummer In overleg met de recent gevormde huurderverenigingen van de Juniusstraat en Westfriese Hof worden een aantal zaken aan de buitenruimte op de beide complexen aangepast. Deze worden bekostigd uit het Leefbaarheidsfonds. 3.3 Voorzieningen De wijk kent een groot aantal bovenwijkse voorzieningen zoals het ziekenhuis, het Transferium, het station, een overdekt zwembad, de stadsspeeltuin, de wielerbaan, een tenniscentrum, 3 begraafplaatsen (2 gemeentelijke en 1 katholieke), 2 supermarkten, een groot verpleegtehuis, 4 scholen voor voortgezet onderwijs, 2 moskeeën, een apostolische kerk en een katholieke kerk, een creativiteitscentrum de Blauwe Schuit en jongerencentrum Manifesto. Daarnaast zijn er 2 basisscholen (1 katholiek en 1 openbaar) en is er een wijkcentrum. Westfries Gasthuis De nieuwbouw van het ziekenhuis gebeurt in 3 fasen. Eerst wordt eind 2010 aan de oostzijde een gebouw gerealiseerd waar de radiotherapie inkomt. Fase 2 is aan de westzijde waar een gebouw zal komen tussen de nieuwbouw en de parkeergarage. In de 3 de fase zal het oude gebouw in het midden worden gesloopt en komt er op die plek nieuwbouw. Engelbewaarderskerk Door het teruglopend kerkbezoek ziet het bisdom zich gedwongen de kerk aan de Johannes Poststraat te verkopen. Om het bijzondere gebouw voor de toekomst te bewaren is het op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. TSH locatie Ook de plannen voor de invulling van de voormalige technische school zijn door de ontwikkelingen in de economie vertraagd. Het nieuwe wijkcentrum komt in de vroegere praktijklokalen aan de kant van de Liornestraat. De OPDC-school blijft in het huidige gebouw aan de Joh. Poststraat. Als het economisch tij meezit zullen de gebouwen aan de St. Jozefstraat en St. Eloystraat worden gesloopt en plaats maken voor appartementen en starterswoningen met eigen parkeervoorziening. Er komt extra parkeercapaciteit aan de kant van de St. Jozefstaat. Kinderopvang Het kinderdagverblijf Goofy aan de St. Jozefstraat 61 moet verhuizen. Er wordt, het liefst in Hoorn-Noord, gezocht naar een alternatieve locatie waar ook uitgebreid kan worden met buitenschoolse opvang. Er komt uitbreiding van kinderopvang aan de Rotiusstraat (vml. Apotheek). Vervanging gymnastieklokaal. Het lokaal aan de Tweeboomlaan 102a zal worden vervangen. Lindendael De grootschalige verbouwingen van het verzorgingstehuis zijn achter de rug. In 2010 is een woonzorg villa gerealiseerd aan de Koepoortweg. Voor de komende jaren kan worden voldaan aan de vraag en ook andere ouderen uit de wijk kunnen er terecht voor een maaltijd. Liornehuis Voor het Liornehuis zijn plannen gemaakt maar door ontwikkelingen in de zorg en de economie zijn deze plannen niet verder uitgewerkt. Het is voorlopig in gebruik als tijdelijke huisvesting voor bejaarden uit geheel West Friesland. Zij verblijven hier zolang hun eigen onderkomen elders wordt gerenoveerd. 3.4 Spelen Vastgesteld moet worden dat ruimte voor spelen in de wijk een probleem blijft. Er is niet zoveel ruimte om iets te doen. Tijdens het vorige wijkplan is getracht meer ruimte voor speelplekken te vinden, wat gedeeltelijk is gelukt. Er is er een speelplek gekomen aan de Commandeur Ravenstraat en een omhekt speelveld tussen de Werenfridus Scholengemeenschap en de spoorlijn. Op het terrein van Lindendael aan de Koepoortsweg is bijgedragen aan een speeltoestel. In bijlage 3 is een overzicht van de huidige speelplekken in de wijk waarbij per speelplek is aangegeven wat het jaar van renovatie is. Speeltoestellen Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 5

7 worden door de onderhoudsdienst 1x per maand gecontroleerd op veiligheid. Bij de plaatsing van nieuwe speeltoestellen moet worden voldaan aan de dan geldende richtlijnen voor de veiligheid. 3.5 Ontwikkelingen De ontwikkelingen van de Hoornse Poort omvat een groter gebied maar is van belang voor Hoorn-Noord. Het begint bij de opwaardering van de C.J.K. van Aalstweg na de bouw van de Mediamarkt. Daarna is het de bedoeling dat het Keern noordzijde wordt afgesloten en er een tunnelverbinding wordt gemaakt tussen de voormalige Provincialeweg en de Weel. De nieuwe ontsluiting van de Mealsonstraat op de Provincialeweg kan pas worden gerealiseerd als de zuidzijde van het Keern is afgesloten. Het is de bedoeling dat de huidige ontsluiting dan alleen voor ambulances gaat dienen. De uitbreiding van het Transferium staat los van andere ontwikkelingen en zal de komende tijd worden uitgevoerd. Het busstation zal aan de noordzijde van het spoor komen. De opwaardering van de voetgangersbrug over het spoor zal in 2011 gebeuren door Pro Rail. Er komen dan liften en de trappen worden vervangen. 3.6 Vervanging riolering In gebieden als het Venenlaankwartier en Hoorn-Noord ligt nog een ouderwets gemengd rioolstelsel. Daarbij gaat het om één leiding waarop zowel regenwater als rioolwater worden geloosd. Vanwege de leeftijd en de kosten (want ook dit regenwater moet worden getransporteerd en gezuiverd) wordt de komende jaren onderzocht of het voor deze gebieden interessant is om een apart regenwaterriool aan te leggen. Anno 2010 is nog niet te zeggen of het wordt aangelegd en zo ja, wanneer. Maar als het riool wordt vervangen, moet de straat open en dat is dan een mooie gelegenheid om ook de bovengrondse inrichting aan te passen. 3.7 Verkeer Parkeren. De parkeerdruk in Hoorn Noord neemt toe. Dat komt niet alleen door het toenemend autobezit maar ook door bezoekers van het ziekenhuis en de binnenstad die de parkeerkosten willen uitsparen. Slechts een gedeelte van de wijk kent een parkeervergunningstelsel. (Zie bijlage 5) De gemeente meet de parkeerdruk geregeld door tellingen. Als die is gestegen wordt er onder de bewoners geënquêteerd of men een parkeervergunning wil. Invoering van vergunning parkeren gebeurt echter alleen als een meerderheid van de bewoners het ermee eens is. Uitbreiding fietsenstalling station. Aan beide zijden van het station worden de fietsenstalling mogelijkheden uitgebreid. Aan de zuidzijde wordt de betaalde fietsenstalling groter, aan de noordkant wordt de stalling langs het spoor vergroot. Ook op de strook van de loopbrug naar het ziekenhuis komen er fietsenrekken bij. Daarna is er voldoende capaciteit en wordt de fietsenchaos aan beide zijden aangepakt. In 2011/2012 zullen de weesfietsen die dan nog langs de hekken van het station staan worden verwijderd. Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 6

8 4. RESULTATEN BEWONERSENQUETES Van de 2200 huishoudens in Hoorn-Noord die een schriftelijke enquête in de bus kregen, hebben 525 personen de enquête geheel of gedeeltelijk ingevuld en teruggestuurd. Vergeleken met de respons van het vorige wijkplan is dit een goede score. 4.1 Uitkomsten Sociaal Bewoners zelf bepalen, naast de woningen en de openbare ruimte, of het prettig samenleven is in de buurt. In de enquête is daarom gepeild hoe het staat met de onderlinge contacten en de betrokkenheid. Onderlinge contacten JA NEE 1 Voelt u zich thuis in de straat? 99% 1% 2 Heeft u contact met de bewoners van de straat 92% 7% 3 Zou u meer contact willen hebben? 18% 80% 4 Hebben andere bewoners onderling contact? 96% - 5 Ergert u zich wel eens aan andere bewoners? 60% 21% 6 Zo ja, spreekt u ze daarop aan? 19% 55% Betrokkenheid JA NEE 7 Als iets kan worden verbeterd zet u zich dan in? 58% 34% 8 Zijn er bewoners die zich opstellen als spreekbuis? 42% 41% 9 Zijn er bewoners die buurtactiviteiten organiseren? 45% 43% 10 Zo ja, doet u mee aan deze activiteiten? 41% 27% 11 Zo ja, probeert u andere bewoners erbij te betrekken? 31% 30% Bijna iedereen geeft aan zich prima thuis te voelen in de wijk en een goed contact te hebben met de andere bewoners. Men geeft ook aan de bestaande contacten genoeg te vinden en vindt meer contact overbodig. De18% die zegt meer contact te willen hebben verdient nader onderzoek in het kader van de eenzaamheidspreventie. Het merendeel stoort zich wel eens aan het gedrag van andere bewoners maar slechts een vijfde van de bewoners spreekt anderen erop aan. De helft doet het niet. De meerderheid geeft aan zich wel te willen inzetten voor een verbetering in de buurt maar veel minder bewoners voelen zich geroepen spreekbuis zijn voor de buurt. Relatief veel bewoners blijken activiteiten te organiseren en anderen erbij te betrekken. De uitkomsten geven een hoge mate van leefbaarheid aan. Iets wat ook naar voren komt uit de leefbaarheidmonitor die 1x per 2 jaar gehouden wordt. Zie bijlage 1 Fysiek Wat vond men van zaken als het onderhoud van de openbare ruimte, de overlast en de veiligheid? Openbaar gebied JA NEE 12 Is de staat van het aanwezige groen in de buurt goed? 70% 27% 13 Is de staat van de straten, voet- en fietspaden in de buurt goed? 57% 37% 14 Is de staat van de speelplekken in de buurt goed? 55% 22% 15 Is er voldoende parkeergelegenheid in de buurt? 67% 29% 16 Is er voldoende verlichting in de buurt? 91% 8% 17 Kent u de Buitenlijn (meldpunt voor het openbaar gebied)? 60% 37% 18 Indien ja, belt u de Buitenlijn wel eens? 39% 39% Het groenonderhoud is redelijk maar over het onderhoud van verharding is men minder te spreken. Dat geld ook voor de het onderhoud van speelplekjes. Blijkbaar vinden de meeste bewoners nog voldoende parkeerruimte in de buurt. De omgeving blijkt ook goed verlicht te zijn. De meerderheid kent de Buitenlijn maar slechts een derde van de bewoners belt die soms. Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 7

9 Overlast JA NEE 19 Ervaart u overlast van personen in de buurt? 24% 74% 20 Ervaart u overlast van zwerfvuil, huisvuil of grofvuil in de buurt? 31% 68% 21 Ervaart u overlast van hondenpoep in de buurt? 45% 54% 22 Ervaart u overlast van horeca en evenementen in de buurt? 8% 92% 23 Ervaart u overlast van verkeer in de buurt? 28% 70% Driekwart van de bewoners heeft geen overlast van personen, een kwart wel. Daarbij gaat het vooral om asociaal gedrag, een luidruchtige buur of een groepje scholieren. Het merendeel heeft geen last van zwerfvuil, huisvuil of grof afval. Een derde wel en die stoort zich dan vooral aan het afval wat scholieren achterlaten in de wijk. Hondenpoep wordt door de ene helft van de bewoners wel als overlast ervaren en de andere helft niet. Toch staat de overlast van hondenpoep op de 2 de plaats in de top 6 van zaken die volgens de bewoners moeten verbeteren in de buurt. Evenementen zijn er bijna niet in de wijk en een kleine hoeveelheid bewoners heeft last van het publiek na de horeca sluitingstijden. De verkeersoverlast wordt vooral langs de doorgaande wegen ervaren. Veiligheid JA NEE 24 Voelt u zich wel eens onveilig in de buurt? 17% 83% 25 Heeft u wel eens last van vandalisme, drugshandel, etc in de buurt? 27% 73% 26 Neemt u wel eens contact op met de politie over veiligheid in de 19% 81% buurt? 27 neemt u wel eens contact op met bureau Stadstoezicht over de 3% 93% veiligheid in de buurt? 28 Zetten buurtbewoners zich in voor de veiligheid in de buurt? 30% 46% 29 Wilt u zich inzetten voor de veiligheid in de buurt? 37% 50% De overgrote meerderheid van de bewoners geeft aan zich veilig te voelen in de buurt. Een kleine groep niet. Dat komt met name door jeugd of scholieren, alleen of in groepjes. De meerderheid geeft aan geen last te hebben van andere vormen van overlast. Een kwart heeft dat wel en dan met name van horecabezoekers in de Binnenstad. Een kleine groep bewoners belt de politie als het gaat om de veiligheid en slechts een heel klein percentage belt hierover naar Stadstoezicht. Veel animo om zich in te zetten voor de veiligheid in de buurt is er niet, slechts een derde geeft aan dat buurtbewoners zich willen inzetten. Specifieker wordt het als wordt gevraagd of men zich zelf in wil zetten, dan liggen de cijfers wat hoger. Jeugd JA NEE 30 Zijn er voldoende speelplekken voor kinderen (tot 12 jaar) in de buurt? 44% 28% 31 Krijgen kinderen (tot 12 jaar) voldoende activiteiten aangeboden in de 36% 22% buurt? 32 Zijn er voldoende (speel)plekken voor jongeren (12+) in de buurt? 26% 35% 33 Krijgen jongeren (12+) voldoende activiteiten aangeboden in de buurt? 22% 29% 34 Ervaart u overlast van jongeren (12+) in de buurt? 18% 61% Veel respondenten gaven aan moeite te hebben met het beantwoorden van deze vragen omdat ze vanwege hun hogere leeftijd geen goed beeld hebben van de behoeftes van de jeugd. Om die reden dienen de antwoorden op de vragen 30 t/m 33 niet als representatief beschouwd te worden. Voor heel Hoorn-Noord staat het realiseren van meer speelruimte op de 3 de plaats van verbeterpunten. Vraag 34 : ervaart u overlast van jongeren kon wel worden beantwoord. Het gaat hier om een beleving. 61% ervaart geen overlast. Een kleine groep wel en dan vooral van hangjeugd en scholieren. Informatievoorziening De gemeente wil bewoners zo goed mogelijk informeren over allerlei zaken. Het is daarvoor van belang om te weten welk communicatiemiddel bewoners het meest aanspreekt. Het was mogelijk meerdere opties aan te kruisen. Het blijken vooral de huis-aan-huis bladen en de wijkkrant te zijn. Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 8

10 1 (49%) de huis-aan-huis bladen 2 (47%) de wijkkrant 3 (23%) de digitale nieuwsbrief 4 (11%) het wijkoverlegorgaan 5 (10%) de website van de gemeente Hoorn Leeftijden De vraag naar de leeftijd is door 22 personen niet ingevuld. Van de rest waren de leeftijdscategorieën: leeftijd 0/10 11/20 21/30 31/40 41/50 51/60 61/70 71/80 80/ouder aantal Behouden en verbeteren Dit wijkplan is bedoeld ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid. Verbeterpunten voeren daarom de boventoon. Vanzelfsprekend heeft de wijk ook punten waar men aan hecht. Dat zijn punten om rekening mee te houden bij het toepassen van veranderingen. Om erachter te komen wat men van waarde vindt in de omgeving is in de buurtenquête de vraag gesteld: wat wilt u per se behouden in uw buurt? Dat leverde antwoorden op, die zijn verwerkt tot een top 6: 1: het groen en de bomen 2: de rust 3: het karakter van de wijk 4: de voorzieningen 5: Behoud van de bestaande speelplekjes 6: het parkeren zonder vergunning Toelichting: Het groen en de bomen blijken het meest waardevol te zijn voor de bewoners in Hoorn-Noord. Ze vormen samen met de rust en de variatie aan woningtypes en bouwstijlen het specifieke karakter van Hoorn-Noord. In een bebouwde omgeving is het groen een belangrijk element. De in 2009 aangenomen Bomenbeleidsnota biedt bomen nog meer bescherming. Bomen van 60 jaar en ouder hebben in de nota een monumentale status. Hierdoor zijn er in Hoorn-Noord plotseling veel monumentale bomen bijgekomen. Behalve extra kosten kan deze status ook gevolgen hebben voor ontwikkelingen in de buurt van de bomen zelf. Bomen geven niet alleen lusten maar ook lasten. In het najaar vallen de bladeren, in de zomer geven ze schaduw en auto s die eronder staan zien zwart en plakken. Ondanks alles geven bewoners aan de bomen te willen behouden. Ook behoudt men graag de bestaande voorzieningen. Dat is begrijpelijk want de pinautomaat, Rabobank, een aantal brievenbussen en de Dekamarkt zijn reeds verdwenen. Hoewel het er nog steeds te weinig zijn, geeft men aan de bestaande speelplekjes te willen behouden. Het parkeren zonder vergunning wordt gewaardeerd maar staat onder druk want er komen steeds meer auto s in de wijk. Dit punt wordt verder besproken bij Veranderen. De antwoorden op de vraag Wat wilt u per direct veranderen? geven de onderstaande top 6: 1: slechte staat van de trottoirs; 2: de overlast van hondenpoep; 3: meer speelplekjes; 4: problemen met parkeren; 5: scholieren die rommel achterlaten; 6: overlast van zwerfvuil en aanbieden van afval; Op 1: slechte staat van de bestrating. Dit wordt het meest genoemd en komt voor een belangrijk deel door de wortels van de bomen die men wil behouden. Die wortels werken geregeld de bestrating omhoog waardoor de bestrating meer dan gewoonlijk moet worden hersteld. De route van Lindendael naar de stad heeft de status van schuifelroute. De verharding op die route krijgt extra aandacht door 2x Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 9

11 per jaar te inspecteren en te repareren. (1x per jaar is normaal). Hoorn kent verder geen aparte blinden- of slechtziendenroutes. op 2: overlast van hondenpoep. Dit blijkt (in alle wijken) een hardnekkig probleem te zijn. Hoewel er aan de randen van de wijk extra loslooppaden zijn aangelegd heeft dat blijkbaar niet tot vermindering van overlast in de wijk geleid. Het blijft een kwestie van goed fatsoen om andere bewoners geen overlast te bezorgen. Hoewel het aantal bewoners nauwelijks is gestegen, zijn er in Hoorn-Noord in vijf jaar tijd 31 honden bijgekomen en er is nu een totaal van 248 geregistreerde honden. Geconstateerd moet worden dat die blijkbaar in staat zijn het leefgenot van 5170 bewoners zodanig aan te tasten dat het op de tweede plek van ongenoegens komt. Een veelgehoorde opmerking van hondenbezitters is dat men de behoefte van de hond mag laten liggen omdat men hondenbelasting betaald. Een misvatting want het één heeft niets met het ander te maken. Er was altijd al een opruimplicht, maar niet altijd was er voldoende toezicht op de naleving. Inmiddels is er een bureau Stadstoezicht die niet meer waarschuwt maar gewoon bekeurt. Er wordt vooral uitgekeken naar de baas van de loslopende hond. Op 3: meer speelplekjes. Dit werd ook al in het vorige wijkplan genoemd. Het probleem blijft echter de beschikbare ruimte. In het verleden was het mogelijk om op een aantal schoolpleinen te spelen. Maar door het toenemend vandalisme zijn die inmiddels voorzien van hekken. Het is nu aan de schoolleiding om te bepalen of er buiten schooltijden op het plein gespeeld kan worden. Voor een overzicht van de bestaande speelplekken in Hoorn-Noord zie bijlage 6. Op 4 : parkeren. De beschikbare ruimte wordt niet groter, de hoeveelheid auto s wel en het parkeren geeft dus steeds meer problemen. Er kan een parkeervergunningsysteem ingevoerd worden maar dat gebeurt pas na tellingen als een meerderheid van de bewoners het wil. Bij de Drieboomlaan vraagt men om een herinrichting van de straat zodat er meer geparkeerd kan worden. Herinrichting gebeurt (vanwege de hoge kosten) alleen als het riool of andere leidingen worden vervangen en daarvan is de komende 4 jaar nog geen sprake. Bij de Koepoortsweg wordt onderzocht of een stuk van de blauwe zone kan vervallen, zodat er meer vergunningparkeren kan komen. Zie bijlage 5. Op 5: rommel die scholieren achterlaten. Er zijn relatief veel scholen in de wijk. Op de route van en naar de supermarkt laten de scholieren veel rommel achter. Langs deze routes staan afvalbakken maar die worden lang niet altijd gebruikt. Er zijn al heel lang campagnes aan de gang om scholieren bewust te maken voor een schone leefomgeving. Het lijkt erop dat dit soort zaken steeds herhaalt moeten worden. Onderzoek moet uitwijzen of er bakken bijgeplaatst moeten worden. Op 6: overlast van zwerfvuil. Voor een deel zal dit te maken hebben met de rommel die scholieren achterlaten, maar in de meeste gevallen wordt het veroorzaakt door het onjuist of te vroeg aan aanbieden van (grof)afval. Door de afvalcontainers de avond voor het legen buiten te plaatsen krijgen katten en vandalen de kans om zich over de inhoud te ontfermen en weer en wind doen dan de rest. Containers mogen alleen op de inzameldag aan de openbare weg geplaatst worden en moeten direct na lediging weer in de de achtertuin gestald worden. Dit is een aandachtspunt voor bewoners. Stadstoezicht handhaaft hierop. Zie ook bijlage 7. Thema bijeenkomsten: In het najaar van 2010 worden thema avonden georganiseerd. Bewoners die zich hebben opgegeven krijgen hiervoor een uitnodiging. Op deze avonden wordt geprobeerd om gezamenlijk tot verbeteringen / oplossingen te komen op specifieke gebieden. Hiervan wordt verslag uitgebracht in het OLHN. Wijkplan Hoorn-Noord gemeente Hoorn 10

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

HATERT ONDER DE PANNEN

HATERT ONDER DE PANNEN HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Waarom dit rapport? 3 1.2 Hoe is het rapport gemaakt?

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Hoe gemeenten en maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte en publiek toegankelijke gebouwen omgaan met aansprakelijkheid December 2013 1 2 Voorwoord Ont-regel die

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Toolkit jeugdoverlast Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Praktijkteam jeugd & overlast Kennemerland November 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht mogelijkheden

Nadere informatie

FOTO-ONDERZOEK VERTELT

FOTO-ONDERZOEK VERTELT FOTO-ONDERZOEK VERTELT Beleving van een wijk in beeld april 2006 Dit is ReVa: meewerken aan verbetering 2 Foto-onderzoek vertelt 3 Foto-onderzoek vertelt VOORWOORD - 5-1 INLEIDING - 6-2 DE ONDERZOEKSAANPAK

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Lelystad kijkt verder

Lelystad kijkt verder Nieuwsbulletin van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad Uitgesproken Lelystad Jaargang 1 Nummer 1 Juni 2006 Lelystad kijkt verder De gemeente weet dat er meer te zien is dan soms op het eerste

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie