Inhoudsopgave. 1. Voorwoord Inleiding Visie en missie Doelen... 06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Inleiding Visie en missie Doelen A. Beleid en programmering A.1. Cursusaanbod producten en diensten A.2. Cultuureducatie PO en VO Producten en diensten A.3. Projecten en activiteiten - Amateurkunst A.4. Publieksbereik, cultuurparticipatie en evenementen A.5. Tabellen en cijfers A.6. Conclusie B. Bedrijfsvoering B.1. Personeel en organisatiestructuur B.2. Samenwerking B.3. Publiciteit en werving B.4. Huisvesting B.5. Financiën B.6. Conclusie Staat van baten en lasten over het boekjaar zie financieel jaarverslag Juni 2013 Marijke Licher Jaarverslag 2013 Pagina 2

3 1. Voorwoord In het beleidsplan staat omschreven hoe t Klooster op basis van haar mogelijkheden, de activiteiten wil innoveren en tevens consolideren. De organisatie is zich bewust van haar maatschappelijke en sociale rol in Harderwijk en bouwt aan het versterken daarvan; daarnaast is blijvend van belang om de cultuurparticipatie en talentontwikkeling voor jong en oud te stimuleren. Door aanpassingen in de organisatie op administratief en organisatorisch gebied kan de organisatie betere dienstverlening bieden en bedrijfsprocessen en resultaten zijn inzichtelijker en meer up-to-date geworden. Er is organisatie breed aandacht voor kwaliteit van dienstverlening, productontwikkeling en organisatie. Dit is ook terug te zien in een goed resultaat op cultuurparticipatie door veel verschillende doelgroepen. Centrum voor de kunsten t Klooster heeft 2 regionale taken overgenomen en in de nieuwe stichting Cultuurkust ondergebracht. Dit om de functies en financiën zo transparant mogelijk te kunnen beheren. Per 1 januari 2014 zijn alle dienstverlenende taken zoals bemiddeling, coördinatie en uitvoering overgegaan in de nieuwe organisatie Cultuurkust. Deze organisatie biedt een regionale infrastructuur voor cultuureducatie en amateurkunst en is opdrachtnemer van de 4 gemeenten Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten. Het jaar 2013 stond in het teken van een complete transitie om te groeien naar een nieuwe regionale organisatie. In het najaar van 2013, na goedkeuring van het nieuwe businessplan, is concreet gestart met de integratie van functies en de voorbereiding tot fusie van de 2 stichtingen. Per 2014 zijn de provinciale en gemeentelijke bezuinigingen doorgevoerd ( en ) en heeft dit consequenties voor de interne bedrijfsvoering, de personele bezetting en een nieuwe focus op functionaliteit. Het verwerven van nieuwe financiële bronnen compenseert deels de enorme bezuinigingen (25% op totaal van de 2 stichtingen). Vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie (FcP) zijn er gelden beschikbaar gekomen voor Cultuureducatie met Kwaliteit. De vier gemeenten stellen structureel budget beschikbaar vanuit combinatiefuncties Cultuur en School voor cultuureducatie, en op projectbasis waren erin 2013 nog gelden voor Cultuurpact beschikbaar om een project voor ouderen en een project voor mensen met een fysieke/psychische beperking te kunnen opzetten. Deze pilots hebben ons een goed inzicht gegeven in de mogelijke verbindingen tussen zorg/welzijn en cultuur. Dit biedt nieuwe perspectieven voor Begin 2014 zijn de onderhandelingen gestart met de vier gemeenten om naast de bestaande educatietaken, ook de regierol voor muziekonderwijs bij Cultuurkust onder te brengen. Hiertoe heeft de organisatie een plan ingediend bij de gemeenten. De opdracht en taakstelling wordt per gemeente nader onderzocht op basis van het gemeentelijk cultuurbeleid was het transitiejaar waarin de nieuwe regionale organisatie Cultuurkust is voorbereid en opgezet. De jaardoelen zijn net als de voorgaande jaren, meer dan gehaald. Centrum voor de kunsten t Klooster heeft in al haar geledingen een transformatie doorgemaakt met als doel te fuseren tot een regionaal centrum voor cultuureducatie en amateurkunst en daarnaast haar reguliere werkzaamheden voortgezet. In de nieuwe beleidsperiode zal Cultuurkust dienstverlenende, efficiënte en creatieve invulling blijven geven aan haar cultureel en maatschappelijk ondernemerschap en heeft daarvoor een breder financieel draagvlak gecreëerd. De nieuwe naam geeft aan dat Cultuurkust zich beweegt in het veld, en op locaties organiseert. Overal kunnen kunstontmoetingen plaatsvinden en mensen actief meedoen. Jaarverslag 2013 Pagina 3

4 2. Inleiding Centrum voor de kunsten t Klooster is een van de culturele en maatschappelijke kernvoorzieningen voor de inwoners van Harderwijk en de regio. t Klooster bood een constante kwaliteit in het jaarprogramma voor actieve kunstbeoefening door de inzet van een professioneel hoogopgeleid docententeam. Het project- en workshopaanbod kwamen tot stand op vraag van de verschillende klantgroepen en toonde diversiteit en vernieuwing, gekoppeld aan thema s of disciplines. t Klooster was een belangrijk aanbieder en uitvoerder van kunsteducatie voor het regionale primair onderwijs in de verschillende kunstmenu s. De vraag uit het voortgezet onderwijs vertaalde zich in het bieden van aanvullend cultureel aanbod zoals workshops en cultuurdagen. t Klooster gaf inhoudelijk en organisatorisch invulling aan het gemeentelijk cultuurbeleid door initiatieven te nemen ten behoeve van een verbreding van cultuurparticipatie, regionalisering en het bereik van doelgroepen. Door de inzet van vijf kunstdisciplines (dans, theater, beeldende en toegepaste kunst, literatuur en audiovisuele media), voorzag t Klooster in een belangrijke culturele behoefte en bouwde in 2013 verder aan sociale cohesie in de Harderwijker samenleving. t Klooster/Cultuurkust werkte actief mee aan een regionale culturele uitstraling van de stad o.a. door t Pietenhuis, Jeugdtheaterschool Fier, het Coördinatiepunt Cultuureducatie en het Servicepunt Amateurkunst. Dit in samenwerking met andere culturele instellingen en door initiatieven aan te gaan in het kader van Cultuurpact, gericht op meer kunst en cultuur in de regio. t Klooster heeft veel projecten en publieksactiviteiten uitgevoerd op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst. Via schoolprojecten werd veel jeugd tot 18 jaar bereikt; door amateurkunstactiviteiten en festivals te organiseren is het totaal aantal deelnemers toegenomen en is er meer publiek bereikt bij activiteiten, geïnitieerd door t Klooster/ Cultuurkust. Het aantal deelnemers in reguliere kunstcursussen is iets toegenomen ten opzichte van Het aantal klokuren is afgenomen, doordat deelnemers kiezen voor kortere cursussen. De organisatie werkte aan een consolidatie van deelnemers vanuit het PO en VO-onderwijs. Door toevoeging van Cultuurkust is in het bijzonder de deelname uit de regio positief van invloed op de deelname. t Klooster voldeed in 2013 opnieuw ruimschoots aan de budgetverplichtingen van de gemeente. Net als in voorgaande jaren presteerden we boven de vastgestelde normjaartaak. t Klooster heeft het jaar financieel positief kunnen afsluiten. Op weg naar de volgende beleidsperiode zijn een aantal hobbels te nemen, die samenhangen met een aangekondigde subsidievermindering van 10% per 2014 en het wegvallen van 3 provinciale projectsubsidies na De organisatie wil daarop anticiperen door andere inkomsten te genereren. Deels zal dit kunnen door de faciliteiten Kloostergebouw breder in te zetten. Ook zijn er nieuwe geldstromen toegevoegd, voornamelijk uit beschikbaar gestelde combinatiefuncties vanuit meerdere gemeenten en de te verwachten bijdrage vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie. Belangrijk is om vanuit kracht te blijven denken en handelen; op deze wijze blijft het mogelijk een waardevolle bijdrage te leveren aan de cultuurparticipatie, doelgroepenbeleid, de creatieve industrie en de kwaliteit van de leefomgeving. Jaarverslag 2013 Pagina 4

5 3. Visie en missie Visie: inspireren, samenwerken, veranderen, ondernemen In Nederland neemt amateurkunst een belangrijke plaats in; miljoenen mensen zijn actief in hun vrije tijd, alleen of samen met anderen. Door al op jonge leeftijd mee te doen aan culturele activiteiten kan het individu zich onderdeel gaan voelen van een groter geheel. Het centrum voor de kunsten biedt ruimte aan jong en oud om elkaar te ont moeten op interesses en helpt bouwen aan zelfvertrouwen, eigenheid en creatief denkvermogen. De toegankelijkheid van cultuur kan gewaarborgd blijven door duurzaam en gericht te investeren in kunst, onderwijs en samenleving. t Klooster zoekt de samenwerking met de creatieve industrie, andere culturele en maatschappelijke initiatieven/organisaties/verenigingen. Deze samenwerking genereert méér cultuurparticipatie: deelnemers en bezoekers. De speerpunten Het stimuleren van kunsteducatie, actieve kunstbeoefening en cultuurparticipatie. Missie t Klooster wil een toegankelijke inspirerende ontmoetingsplaats zijn voor de inwoners en bezoekers van Harderwijk en de regio. Het centrum voor de kunsten stimuleert en organiseert de cultuureducatie voor de jeugd, actieve kunstbeoefening en cultuurparticipatie voor alle leeftijden. t Klooster verbindt mensen en passies, gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talenten en het bevorderen van communicatie, waardering en samenwerking. Deelname aan cultuur geeft een aantoonbaar positief effect op de kwaliteit van leven. 4. Doelen Financieel anticiperen op de bezuinigingen door reorganisatie en transitie Realiseren van een regionale infrastructuur voor cultuureducatie en amateurkunst Consolidatie van deelnemers aan de cursussen Continuering breed bereik van jeugd en jongeren via het onderwijs Talentontwikkeling op verschillende niveaus, voor verschillende leeftijden Innovatie, kwaliteit en diversiteit garanderen door productontwikkeling Verbreding publieksbereik en cultuurparticipatie Sociale en culturele cohesie stimuleren, samenwerking initiëren en bevorderen. In het volgende hoofdstuk volgt een toelichting hoe de geformuleerde doelen in het beleidsplan tot concrete resultaten hebben geleid in Jaarverslag 2013 Pagina 5

6 A. Beleid en programmering A.1. Cursusaanbod producten en diensten Consolidatie van deelname aan cursussen en activiteiten in 2013 door: een goede prijs-kwaliteitverhouding; een gevarieerd kunstaanbod dat aansluit op vraag uit Harderwijk en de regio; een goede balans tussen vast aanbod, diversiteit en aanbodvernieuwing; het bieden van ontwikkelmogelijkheden en niveaudifferentiatie; werving deelnemers via o.a. pr, publieksactiviteiten, klantenbinding en gastvrijheid. Variatie en differentiatie Het cursusaanbod omvat 5 kunstdisciplines: beeldende en toegepaste vormgeving, audiovisuele vormgeving/ nieuwe media, literatuur, dans en theater. De jeugdcursussen zijn gedifferentieerd op leeftijd en niveau; de cursussen voor volwassenen zijn vaak gecombineerde niveaus. Korte cursussen zijn gericht op kennismaking of juist bedoeld voor verdieping op techniek of thema. De cursussen worden gegeven in groepsverband, daardoor is het mogelijk docent kostendekkend te werken. Kwaliteit en talentontwikkeling De cursussen in zijn bedoeld voor persoonlijke talentontwikkeling. Iedere cursist, ongeacht leeftijd of ervaring, wordt intensief begeleid door professionele docenten op minimaal Hbo-niveau. De lessen in groepsverband bieden ook de mogelijkheid tot uitwisseling en reflectie (beeldend en literair), samenspel en presentatie (podiumcursussen). Bijzondere aandacht is er voor jeugd en jongeren en voor mensen met een beperking. De docenten richten zich op de ontwikkeling van competenties zoals zelfvertrouwen, waarnemingsvermogen, creatief denken, kunst- en cultuurbeleving, opbouw van kennis en vaardigheden en het leren toepassen van (nieuwe) technieken. Klantenbinding en nieuwe deelnemers De verbreding van dienstverlening heeft over het gehele product- en dienstpakket een positieve uitwerking op deelname of kennismaking. Veel cultuureducatie is via het primair onderwijs aangeboden op structurele basis; elk jaar worden nieuwe programma s ontwikkeld en uitgevoerd. Nieuwe deelnemers voor cursussen in de vrije tijd, hebben zich aangemeld door werving via kranten, brochure, website of door mond-tot-mondreclame van cursisten. Kinderen en jongeren volgen gemiddeld 1-3 jaren cursus; een deel van de volwassenen blijft langdurig cursussen volgen vanwege de eigen ontwikkeling in combinatie met sociale contacten. Projecten verliepen voornamelijk via bepaalde klantgroepen zoals o.a. het onderwijs, bedrijven, particulieren of via Cultuurpact. Voor deze deelnemers was de activiteit vaak een nieuwe kennismaking. De cursussen en projecten zijn gemiddeld minimaal kostendekkend aangeboden. Jaarverslag 2013 Pagina 6

7 Participatie en publieksbereik Gedurende het jaar zijn er verschillende activiteiten waar publiek mee is bereikt met hulp van het servicepunt Amateurkunst o.a. de Week van de Amateurkunst, Opening Culturele seizoen, Dansproeverij Veluwe, t Pietenhuis, Lalaland. Het deelnemen aan deze activiteiten is gericht op de actieve amateurkunstbeoefenaars. Door het bieden van een podium kunnen ze optreden voor publiek uit de regio. Veel podiumcursussen richtten zich op het maken van een voorstelling; zowel de productiegroepen van jongeren (theaterschool Fier) als de productiegroepen cabaret en acteren trokken bij de verschillende voorstellingen volle zalen. Het Veluwe Festival Overstekend Wild heeft geen vervolg gekregen in 2013; er waren onvoldoende middelen beschikbaar. In samenwerking met het Wijkplatform Zeebuurt is het kunst- en participatieproject Zeeën van Tijd uitgevoerd met kunstenaars en buurtbewoners. Resultaat is een kunst- en verhalentuin als ontmoetingsplek voor de buurt. Verder was t Pietenhuis opnieuw een echte publiekstrekker voor alle leeftijden. Deze keer is ingezet op meerdere locaties, hiervoor is t Pietenpad ontwikkeld. Voor het 2 e jaar heeft het festival Lalaland plaatsgevonden. t Klooster was een van de medeorganisatoren. De muziekprogrammering en het totale festival organiseerde Stichting Underground. De programmering voor theater en de kinderactiviteiten zijn grotendeels opgezet door het centrum voor de kunsten. Het festival trok door deze toevoeging een breder en gevarieerder publiek in alle leeftijdscategorieën. Talentontwikkeling op de planken De regionale theaterschool FIER(ondersteund door de provincie) was actief in 2 gemeenten: Harderwijk en Nunspeet met lessen musical en theater voor kinderen en jongeren. Jong talent in de regio kan nu een goede start maken en vervolgens doorstromen naar de productiegroepen. Alle groepen maken jaarlijks een voorstelling of presentatie. Paratheater Wilde Aardbeien (voor mensen met en zonder een fysieke beperking) heeft een tweede productie gemaakt voor publiek, met uitvoeringen in Harderwijk en Cultuurhus Epe. Jaarverslag 2013 Pagina 7

8 A.2. Cultuureducatie PO en VO Producten en diensten Breed bereik van jeugd en jongeren via het onderwijs in 2013 door: Uitvoeren van Kunstmenu s primair onderwijs: o.a. Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Nijkerk Kunstprojecten en producten op maat voor scholen PO, workshops in het voortgezet onderwijs Ontwikkelen nieuw cultuureducatieaanbod voor scholen op de Veluwe Inkoop van producten ten behoeve van o.a. de kunstmenu s, Klassefilm, de Kinderboekenweek en kunstmanifestatie Kunstmaatwerk: het inspelen op de vraag uit het onderwijs De bemiddeling en organisatie door het Coördinatiepunt Cultuureducatie Variatie en kwaliteit in activiteitenaanbod onderwijs Centrum voor de kunsten t Klooster/ Cultuurkust was in 2013 een belangrijke organisator en aanbieder van cultuureducatie vanwege de variatie in kunstdisciplines die we hebben kunnen leveren en de aandacht voor de wensen en behoeften van de scholen. De organisatie van kunstprojecten voor Primair en Voortgezet Onderwijs neemt naast het reguliere cursusaanbod een steeds belangrijker plaats in. Er wordt gebruik gemaakt van de expertise en faciliteiten van culturele organisaties in de regio. Kunstmenu s en andere activiteiten Culturele instellingen in de regio verzorgden verschillende programmaonderdelen binnen kunstmenu s. Het centrum voor de kunsten heeft in verschillende gemeenten bijgedragen aan het inhoud geven en uitvoeren van projecten in verschillende kunstdisciplines. t Klooster ontwikkelt nieuwe projecten op aanvraag van de culturele commissies. De organisatie en planning waren in handen van het Coördinatiepunt Cultuureducatie (nu onderdeel van Cultuurkust). De Kunstmenu s worden verzorgd in 5 gemeenten: Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk/ Barneveld. Veel leerlingen worden bereikt met workshops, voorstellingen en leskisten. Verschillende disciplines komen aan bod. Dit verschilt per gemeente. Bij het kunstmenu wordt samengewerkt met lokale of regionale cultuuraanbieders, theatergezelschappen, erfgoedinstellingen, muziekaanbieders en andere professionals. In Nunspeet wordt jaarlijks een manifestatie georganiseerd voor een groot deel van de scholen. Dit is een workshopprogramma waar kinderen kunnen kennismaken met kunst. Dit is in oktober 2013 georganiseerd als aanvulling op het kunstmenu. Hierbij zijn 3000 kinderen bereikt. Ook is het fotografieproject Artshot georganiseerd. In Harderwijk is er een speciaal kinderboekenweekprogramma georganiseerd en leerlingen bereikt met Klassefilm. Jaarverslag 2013 Pagina 8

9 Kunstmaatwerk Cultuurkust gaat in op verzoeken van scholen PO en VO om vorm en inhoud te geven aan kunst en cultuur. In overleg met de scholen werden in 2013 verschillende workshop- programma s ontwikkeld en samengesteld. Voorbeeldprojecten o.a. Workshopdagen en expositie VO: RSG Kunstbreed Musicalproject VO: Groevenbeek- Cultuurstroom Ontwikkelen poppentheater project: POST Ontwikkelen fotografieproject: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet Voorstelling VRIJ, en dan? rond thema Kinderboekenweek Pietenhuisprogramma en voorstelling voor scholen in de regio Kunstmanifestatie voor PO-scholen Nunspeet in Veluvine Ontwikkelen brede schoolprojecten: Street art, Jackson Pollock, fotografie, theater en musicalmodules Ontwikkelen theaterpilot PO gericht op taalachterstand Workshopprogramma voor school PO in verschillende disciplines Zeeën van tijd i.s.m. school Zeebuurt Brede school In 2013 heeft t Klooster verschillende lesblokken gegeven. Bij Brede school De Bogen en de Brede school Stadsdennen werd gebruik gemaakt van kunstdocenten voor de buitenlesactiviteiten. t Klooster leverde vakdocenten en kwaliteitsproducten in de verschillende kunstdisciplines; in 2013 zijn nieuwe producten hiervoor ontwikkeld. Voor de blokken muziek zijn freelance muziekdocenten ingehuurd via het coördinatiepunt Cultuureducatie. Er zijn in totaal 24 blokken van 5 of 6 lessen verzorgd. Sportwijzer De gemeente Harderwijk organiseerde ook in 2013 sportactiviteiten voor leerlingen uit het basisonderwijs. De kinderen betaalden voor deelname een lage bijdrage zodat ze konden kennis maken met de vele mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in hun woonomgeving. t Klooster was een van de aanbieders. In het voorjaar 2013 zijn 3 lesblokken theatersport gegeven. t Pietenhuis Voor de scholen heeft t Klooster met een team docenten een speciaal educatief programma kunnen realiseren leerlingen hebben in schoolverband t Pietenhuis bezocht voor workshops en voorstellingen. Voor de scholen in Harderwijk en de regio werd een speciaal kunstprogramma ontwikkeld met verschillende activiteiten rond het Sinterklaasthema en een theatervoorstelling, met scenes gespeeld door het Pietenhuis heen. Jaarverslag 2013 Pagina 9

10 Deskundigheidsbevordering Voor leerkrachten in het basisonderwijs zijn er verschillende ontwikkelingsmogelijkheden: Cultuureducatie met Kwaliteit; filosoferen met kinderen; (nieuwe) technieken in verschillende kunstdisciplines; presentatietechnieken; creatief denken, talentontwikkeling, competentieontwikkeling; de zin van culturele vorming voor jonge kinderen. Regionalisering Het centrum voor de kunsten heeft een groter verzorgingsgebied dan Harderwijk alleen. Door de dienstverlening vanuit de regionale projectbureaus Coördinatiepunt Cultuureducatie en Servicepunt Amateurkunst is er een heel regionaal netwerk met scholen, erfgoedinstellingen en culturele organisaties toegevoegd. Cultuurkust is opdrachtnemer van verschillende gemeenten. In het afgelopen jaar werd het onderwijs in de regio nog breder bediend. Kunstmenu s in Harderwijk, Ermelo en Putten lopen al langdurig; er zijn ook voor Nunspeet, Nijkerk en Barneveld kunstmenu programma s samengesteld. Meerdere VO-scholen (Spectrum, RSG, Groevenbeek) zijn jaarlijks actief bij cultuurdagen en workshops, georganiseerd door t Klooster. Nunspeet heeft met de kunstmanifestatie voor PO-scholen en het kunstmenu een flinke stap gezet om structureel kunst en cultuur te bieden; dit werd georganiseerd door CCE. Ook zijn door de projectleider overleggen gevoerd met culturele commissies per kunstmenu-gemeente (met afvaardigingen van ICC-ers vanuit verschillende scholen) met als doel te komen tot nieuwe programmering. Regionalisering vormt ook onderdeel van de provinciale subsidiëring voor de Jeugdtheaterscholen. De Jeugdtheaterschool FIER programmeerde in de gemeenten Nunspeet en Harderwijk 20 theater-, dans en musicalcursussen voor kinderen en jongeren. Jaarverslag 2013 Pagina 10

11 A.3. Projecten en activiteiten - Amateurkunst Breed bereik van deelnemers en publiek in 2013 door: Week van de Amateurkunst Dag van de Jeugdtheaterscholen Kunstkermis, voorstellingen en exposities Cultuurpact Golden Story s Cultuurpact Wilde Aardbeien XL Stemvorming voor koorzangers Amateurkunst festival Hortuspark Cultuurmarkt Putten Culturele markt Veluvine - Nunspeet Week van de Amateurkunst In 2011 werd een nieuw landelijk initiatief gestart door Kunstfactor ten behoeve van de amateurkunstenaars. De Week van de Amateurkunst heeft in veel gemeenten geleid tot een programma waarin zowel deskundigheidsbevordering, een gevarieerd activiteitenprogramma voor alle disciplines, presentaties en workshops georganiseerd. t Klooster heeft masterclasses en cultuuravonden georganiseerd waarin de uitwisseling tussen amateurs en professionals centraal stond. In Harderwijk werd de Week van de Amateurkunst van 25 t/m 2 juni, georganiseerd in samenwerking met het Servicepunt Amateurkunst. De week werd afgesloten met de Dag van de Jeugdtheaterscholen. De locatietheatervoorstelling De Kleine Prins werd voor publiek gespeeld door 55 kinderen en jongeren van de theaterschool. De Week van de Amateurkunst is goed bezocht. Projecten in opdracht van Cultuurpact Cultuurpact Veluwe heeft verschillende cultuurprojecten geïnitieerd waarvan t Klooster tot opdrachtnemer is gekozen door Kenniscentrum KCG. Dit betekent dat we hiermee concreet meewerken aan het stimuleren van de amateurkunst en cultuurparticipatie en hiermee nieuw publiek interesseren en generen voor deze activiteiten. Het centrum voor de kunsten is een belangrijke samenwerkingspartner voor nieuwe cultuurinitiatieven op de Veluwe. Cultuurpact is een samenwerking met 12 gemeenten op de Veluwe (waaronder gemeente Harderwijk) om amateurkunst, educatie en cultuurtoerisme te stimuleren met gelden van de provincie en een bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten. De volgende 2 projecten zijn in 2013 uitgevoerd: Golden Story s, verhalenproject door en voor ouderen i.s.m. zorginstellingen en SWO s in de regio Wilde Aardbeien XL, een workshopproject in verschillende disciplines voor mensen met fysieke of psychische beperkingen i.s.m. Woonzorgnet, GGZ Veluwe, Dak- en thuislozencentrum de Ontmoeting, Barthimeus, DAC. Met deze beide zingevings projecten werd de relatie met de zorg gelegd om nieuwe doelgroepen te bereiken door kunst- en cultuuractiviteiten. De projecten waren heel succesvol in het bereik van de doelgroepen, effectiviteit van de workshops en de samenwerking met andere partners. Het verhalenproject Golden Story s bestond uit een voorstelling voor ouderen in zorgcentra met daarna de mogelijkheid tot deelnemen aan een theater- en vertelworkshop. De ouderen konden als afsluiting hun verhalen presenteren voor publiek. Het workshopproject Wilde Aardbeien XL richtte zich in het bijzonder op mensen met psychische beperkingen. Voor deze doelgroep zijn er te weinig mogelijkheden om te participeren in kunst en cultuur. Het project richtte zich juist de basis van talent en mogelijkheden van de deelnemers wat leidde tot bijzondere resultaten en een positief effect op hun zelfbeeld. Jaarverslag 2013 Pagina 11

12 A.4 Publieksbereik, cultuurparticipatie en evenementen Breed bereik van bezoekers en publiek in 2013 door: Cultuurbijeenkomsten Jeugdtheaterfestival Dansproeverij Veluwe Kunstroute NW Veluwe Pietenhuis Festival Lalaland Culturele markten Harderwijk, Putten en Nunspeet t Pietenhuis uitgebreid met t Pietenpad In 2010 is door t Klooster, t Pietenhuis ontwikkeld. Ook in 2013 werkt dit initiatief nog steeds als een enorme publiekstrekker. De sfeer en uitstraling hebben tot naamsbekendheid geleid tot ver buiten de stadsgrenzen. Reden om in 2013 in samenwerking met de gemeente Harderwijk en andere partners het initiatief Harderwijk-Winterstad te starten. t Klooster heeft opnieuw het gebouw veranderd en ook t Pietenpad vormgegeven, door leegstaande panden in te richten en activiteiten toe te voegen. Veel nieuw publiek buiten Harderwijk werd bereikt in 3 weken. Ook de website werd zeer goed bezocht. Ook veel leerlingen van scholen in de regio het Pietenhuis bezocht binnen schooltijd. Door de betrokkenheid van veel vrijwilligers, professionals, theatermakers en stagiaires, heeft t Pietenhuis zich ontwikkeld tot een inspirerend evenement voor kinderen en volwassenen uit heel Nederland. Het publiekbereik was opnieuw 6000 bezoekers. Lalaland, een nieuw en eigentijds festival de 2 e editie Stichting Underground en heeft in samenwerking met o.a. t Klooster een nieuw regionaal multidisciplinair festival ontwikkeld. Een festival waar muziek, theater en speelsheid te vinden zou zijn en alle leeftijden, dus ook kinderen zich thuis konden voelen. In mei 2013 was de tweede editie. Vanuit de verschillende expertises is er verbreding van programmering bereikt, leidend tot een verbreding van publiek. t Klooster heeft voornamelijk meegewerkt aan de theater- en kinderprogrammering. Lalaland was een succes met veel bezoekers van alle leeftijden. Het publieksbereik lag waarschijnlijk rond de En verder... In maart 2013 heeft op initiatief van Stichting Jeugdtheater Harderwijk het Jeugdtheaterfestival plaatsgevonden. t Klooster werkte mee door aanvullende programmering. In september was t Klooster een van de expositielocaties tijdens de Kunstroute NW-Veluwe. Drie dagen met veel belangstellende bezoekers, gericht op de tentoongestelde werken van de Academiegroepen. Faciliteiten voor derden en culturele arrangementen Verschillende cultuurbijeenkomsten worden georganiseerd in het Kloostergebouw of op andere locaties. Ontmoeting en uitwisseling stonden centraal tussen de deelnemers. Deze bijeenkomsten variëren van beleidsmedewerkers tot cultuurspecialisten, onderwijsinstellingen, vertegenwoordigers vanuit het culturele veld of verenigingen. Meerdere bijeenkomsten werden georganiseerd in samenwerking met EDU-ART, KCG en Servicepunt Amateurkunst. Ook andere gebruikers, bedrijven en particulieren, maken incidenteel gebruik van de faciliteiten, eventueel gecombineerd met een arrangement. Jaarverslag 2013 Pagina 12

13 A.5. Tabellen en cijfers 2013 Klokuren deelnemers cursussen Projecten educatie activiteiten overig totaal Klokuren docenten (incl. freelancers/gastdocenten) cursussen projecten educatie overig totaal Deelnemers cursussen kinderen jongeren volwassenen totaal Totaal aantal cursussen: 70 Jaarverslag 2013 Pagina 13

14 Deelnemers projecten /workshops kinderen jongeren volwassenen pietenhuis 2, totaal Kwantiteit: bereik onderwijs met kunsteducatieprojecten in Aantal leerlingen PO Aantal deelnemers VO Totaal deelnemers* Totaal klokuren Verdeling deelnemers schoolprojecten 2013 per gemeente Barneveld Nijkerk Putten Totaal Ermelo Overig Harderwijk Kunstmenu Nunspeet Jaarverslag 2013 Pagina 14

15 Bezoekers en publiek (schatting) open dagen incl. Nunspeet voorstellingen exposities incl. kunstroute Kijk Harderwijk/ kulting Lalaland (25%) Week vd amateurkunst bijeenkomsten overig Jeugdtheaterfestival Overstekend wild Dansweek Pietenhuis Aan het woord Bedrijven/particulieren totaal A.6. Conclusie De organisatie voldeed in 2013 ruimschoots aan de verplichtingen in de budgetovereenkomst met de gemeente. Dit is beschreven en zichtbaar gemaakt in de kwalitatieve als kwantitatieve resultaten (zie ook de tabellen). Jaarverslag 2013 Pagina 15

16 B. Bedrijfsvoering B.1. Personeel en organisatiestructuur In 2013 bestond de gehele staf en het docententeam uit parttime dienstverbanden. Het aantal werknemers in loondienst is gelijk gebleven. Vanwege de combinatiefuncties vanuit de gemeenten Putten en Nunspeet en de toegevoegde administratieve taken voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CCE) is een vrijwilliger als administratief ondersteuner op tijdelijke basis in loondienst gekomen. Vanwege de transitie zijn op incidentele basis extra uren toegekend. Door beëindiging van provinciale subsidies per 2014 zijn er dit jaar geen grote wijzigingen. Per 1 januari 2014 is de nieuwe organisatiestructuur doorgevoerd en zijn de contracten en functieprofielen herzien. Eén medewerker is ontslagen. De meeste dienstverbanden van en contracten met de docenten varieerden van 1 tot 8 uur per week. Nieuwe docenten en gastdocenten werkten op basis van opdrachtverlening, waren meestal ZZP-ers. Personeelsformatie 2013 in fte Formatie Aantal Formatie Aantal Formatie Aantal directeur 0,95 1 0,95 1 0,9 1 administratie 1, communicatie 0,4 0* 0,6 1 0,5 1 Educatie / projecten 1,0 2* 0,9 2 0,4 1 Projectleiders cce/sak 1,15 2 1,15 2 0,25 2 coördinatie cursussen 0,4 1 0,3 1 0,2 1 Beheer 1,6 3 1,6 3 1,6 3 Totaal vaste staf* 6,8 fte 12 6,4 fte 12 4,6 fte 11 * communicatietaken zijn verdeeld, combinatiefunctie educatie/sak Formatie Aantal Formatie Aantal Formatie Aantal docenten 1,1 12 1,4 15 1,6 17 zzp-ers 0,7 16 1,1 15 0,9 15 zzp-ers (projecten) 0,7 20 0,4 18 0,2 13 Totaal docenten* 2,5 48 2,9 48 2,7 45 Jaarverslag 2013 Pagina 16

17 Het team bestaat per 31 december 2013 uit: Kernteam Marijke Licher René de Wilde Robert Vroegindeweij Bas Grommel directeur controller / administrateur projectleider onderwijs projectleider cursussen Afdelingen en ondersteuning Roelinka Schouwstra coördinator amateurkunst en onderwijs Tim Smit coördinator projecten / communicatie Marjet Mulet cursusadministratie Philipien van Huet administratie / communicatie Gerda van Heusden beheer / administratie facilitair Jacob Groeneveld onderhoud en beheer Ria Huisman beheer (per 1 januari 2014 uit dienst) Personeel, samenstelling, diversiteit en mutaties Het organisatieteam bestond in 2013 uit 11 vaste medewerkers op directie-, beleids-, administratief en beheerniveau. Het docententeam bestond uit medewerkers met kleine tot zeer kleine dienstverbanden en een steeds groter deel dat op freelancebasis in opdracht activiteiten uitvoerde en lessen verzorgde. In 2013 hebben er diverse wijzigingen plaatsgevonden in het docententeam, die verband hielden met nieuw cursusaanbod. De organisatie heeft bij selectie van docenten rekening gehouden met opleidingsniveau, diversiteit in culturele achtergrond en leeftijdsopbouw. Voor het project Cultuureducatie met Kwaliteit is een nieuw team theater- en muziekdocenten geselecteerd om lessen te verzorgen en leerkrachten te coachen. Personele capaciteit De aandachtspunten 2013 waren om met de huidige formatie van vaste medewerkers alle reguliere organisatietaken uit te voeren, de opdrachten vanuit provincie goed af te ronden, de transitie naar de nieuwe organisatie in gang te zetten en de subsidieafspraken met de 4 gemeenten bestendigen. De toename van taken in combinatie met de beperkte functieomvang van de medewerkers maakt het moeilijk de groei van de organisatie op te vangen en maatwerk te blijven leveren. Voor de inhoudelijke invulling en uitvoering van het cursusprogramma en andere activiteiten werd er in 2013 gebruik gemaakt van vaste docenten, ZZP-ers en gastdocenten. Docenten werden ook ingezet bij educatieve, culturele en commerciële projecten of gastdocenten werden hiervoor uitgenodigd. Vraaggericht werken leidde tot consequenties voor de tijdsinvestering van de medewerkers. Docenten werkten vaker op projectbasis en kunnen per project worden gecontracteerd. De nieuwe beleidsperiode geeft mogelijkheden om verder te groeien; we willen realistisch zijn ten aanzien van de haalbaarheid om nieuwe activiteiten te initiëren en uit te voeren. De structurele vraag uit het onderwijs vraagt om meer organisatietijd. We streven naar consolidatie en balans en een toenemende effectiviteit. De toewijzing van combinatiefuncties en de organisatie van het meerjarige project Cultuureducatie met Kwaliteit betekent concreet dat de regionale taken cultuureducatie en amateurkunst voortgezet kunnen worden. Jaarverslag 2013 Pagina 17

18 Bestuur Het bestuur van t Klooster/Cultuurkust bestaat momenteel uit 5 leden. Carin Wormsbecher, succesvol ondernemer uit Harderwijk, is in 2011 gestart in de rol van voorzitter. In het najaar 2013 is Anton Binnenmars toegetreden, voormalig directeur KNVB, momenteel is hij directeur van de Werkgeversorganisatie in de Sport. Hij neemt veel expertise mee op gebied van HRM, fusies en zoekt de verbinding tussen sport en cultuur. Hiermee is er nieuwe expertise binnen het bestuur ter ondersteuning en advisering van de organisatie. Gert van der Nol heeft in december 2013 zijn bestuurdersfunctie neergelegd. Het bestuur heeft besloten om nieuwe bestuurders Cultuurkust uit de regio te gaan werven. Het bestuur overlegt tien keer per jaar. Op 31 december 2013 was de samenstelling van het Bestuur als volgt: Carin Wormsbecher Voorzitter / ondernemerschap Dik Bos Penningmeester / financiën Jossy de Smit Secretaris Anton Binnenmars Personele zaken, nieuwe samenwerking (toegetreden november 2013) Piet Uneken Onderwijs PO Vacature Juridische zaken Gert van der Nol uit het bestuur: december 2013 Basisdienstverlening Met de huidige formatie kon in 2013 de dienstverlening aan de individuele klanten en het onderwijs gecontinueerd worden door: Prioriteiten te bepalen op basis van de formatie vaste staf Consolidatie door beperking van tijdsinvestering per opdracht en in verhouding met financiële middelen Tijdelijke uren uitbreiding i.v.m. transitieproces en organisatieverandering Onderzoek naar verwerving van nieuwe opdrachten en nieuwe geldstromen (FcP) Transitiejaar op weg naar Cultuurkust In augustus 2013 is het businessplan gepresenteerd. Hierin is gekozen voor een koerswijziging die al in gang was gezet door de regionale opdrachten en regionale coördinatietaken die in de afgelopen jaren werden aangenomen. Om recht te doen aan de opdrachtverstrekking door verschillende gemeenten en om een meer centrale regierol te kunnen innemen is gekozen per 1 januari 2014 over te gaan naar een nieuwe regionaal opererende organisatie gericht op cultuureducatie en amateurkunst. De weg daar naar toe is ondersteund door de financiële middelen vanuit de provincie voor deze transitie. In 2013 hebben ook de gemeenten Nunspeet, Putten en Ermelo zich gecommitteerd aan Cultuurkust middels de toewijzing van combinatiefuncties Cultuur en School. Putten heeft gekozen ook voor de coördinatie door het servicepunt amateurkunst van Cultuurplatform Putten formatie beschikbaar te stellen. Professionalisering organisatie Het team is goed gekwalificeerd en was in staat met de verantwoordelijkheden om te gaan en bijbehorende taken goed uit te voeren. De weg naar een nieuwe organisatie vergde van alle medewerkers flexibiliteit, incasseringsvermogen en de bereidheid mee te veranderen. Het team dat nu Cultuurkust vormt heeft de potentie om regionaal te denken en te handelen. Het financieel- en cursusadministratiesysteem Abecon heeft geleid tot meer efficiëntie op de administratie, verbeterde managementinformatie en enige tijdsbesparing. In 2014 zal worden geïnvesteerd in een update zodat ook het betalingsverkeer verder kan worden geautomatiseerd en de projectadministratie voor het onderwijs kan worden geïntegreerd. Jaarverslag 2013 Pagina 18

19 In 2014 zullen de procesbeschrijvingen van de organisatie worden gemaakt en zal certificering (Kwaliteitskeurmerk) worden aangevraagd. De organisatie heeft de periode van consolidatie bereikt. De organisatie wil de mogelijkheid tot verdere doorgroei niet belemmeren en heeft zich actief ingezet om hét centraal orgaan te worden voor cultuureducatie in de regio Veluwe. Doordat meerdere gemeenten kiezen voor Cultuurkust als opdrachtnemer kan er regionaal georganiseerd worden; dit biedt een goede basis en voorkomt versnippering. Door de verbreding van het takenpakket maakt dat Cultuurkust zich beter kan profileren als budgethouder en regievoerder. De toevoeging van de discipline muziek zou zowel voor de organisatie als de regio meerwaarde kunnen bieden. Kwaliteitszorg t Klooster is zich bewust van de kwaliteitskaders voor kunsteducatie. Er werd gewerkt met professionals in de alle kunstdisciplines. Nieuwe docenten werden gecoacht. Bij het centrum voor de kunsten is zoveel mogelijk competentiegericht gewerkt vanwege de verschillende niveaus in de cursussen. Er was oog voor de individuele talentontwikkeling, het creatief proces en het persoonlijke resultaat en de groepsprocessen. In 2014 zal de organisatie Hobéon de procedure begeleiden voor de nieuwe certificering kunsteducatie. Deze certificering maakt dat de organisatie het Kwaliteitskeurmerk weer update voor de komende jaren. CAO kunsteducatie Centrum voor de kunsten t Klooster hanteerde de overgangsregeling cao-kunsteducatie Deze werd toegepast bij de medewerkers met een loondienstverband. Ook zijn de vereiste loonaanpassingen uitgevoerd. De branchevereniging Kunstconnectie trad op verzoek namens de vereniging, in overleg met de bonden over mogelijke aanpassingen op de CAO. Deskundigheidsbevordering Jaarlijks wordt de scholingsbehoefte bij het personeel geïnventariseerd. Er waren mogelijkheden voor deelname aan studiedagen, interessante symposia en congressen, die betrekking hebben op de kunstsector en de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. De directeur bezocht een aantal symposia o.a. van de Kunstconnectie, volgde in 2013 een cursus counseling en coaching en neemt sinds 2008 deel aan een intervisietraject op beleidsniveau. De 2 administratief medewerkers (financiën en cursusadministratie) hebben de implementatiecursus Abecon afgerond en volgen in 2014 de bijscholing voor de update. Kennisverdieping van medewerkers op de administratie en de algemene coördinatie is nodig voor een verbetering van de interne processen en het vergroten van inzicht in de organisatie. Een aantal nieuwe docenten werd gecoacht. Jaarlijks worden de vaste medewerkers beheer bijgeschoold met betrekking tot BHV. In 2013 is het wenselijk ook een aantal vrijwilligers op te leiden tot Bedrijfshulpverlener. Ziekte Het merendeel van het personeel heeft kleine aanstellingen, dit maakt dat het ziekteverzuim laag en van korte duur is. Bij ziekte van docenten worden de lessen uitgesteld; de lesuren worden in het betreffende seizoen aan het eind van de cursus ingehaald. Dit indien er sprake is van kortdurend verzuim. In 2013 Is er sprake geweest van langdurig verzuim van 1 docent. Deze docent is overleden. Jaarverslag 2013 Pagina 19

20 Stagiaires t Klooster werkte in 2013 met een MBO stagiaire van Deltion College en een HBO stagiaire van de opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming. Cultuurkust wil in de toekomst meer gaan werken met stagiaires inden er voldoende tijd is om ze goed te begeleiden. Zij zorgen voor verjonging van het team en kunnen met hun kennis de organisatie op tijdelijke basis goed ondersteunen. De begeleiding is in handen van de coördinatoren. Vrijwilligers Centrum voor de kunsten t Klooster heeft naast de vaste staf gewerkt met ondersteuning van vrijwilligers. Zij hielpen voornamelijk bij de schoonmaak van het gebouw en assisteerden bij extra activiteiten en voorstellingen (kaartverkoop en techniek). Ook werden tijdens de cursusweken een aantal vrijwilligers ingezet voor barwerkzaamheden en toezicht. De vrijwilligers die zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid in het gebouw, zullen in 2014 gevraagd worden om de BHV cursus te volgen. Indien van toepassing zal ook een verklaring van goed gedrag worden gevraagd. Bij de open dagen in september en tijdens t Pietenhuis in november en december waren extra mensen, o.a. vrijwilligers, maatschappelijke stagiaires en bestuursleden betrokken. Door de incidentele inzet van vrijwilligers zijn er 300 uren extra ingezet ten behoeve van t Pietenhuis. Belangrijk: Vanwege de krappe personeelsformatie heeft t Klooster in de afgelopen paar jaar structureel vaker een beroep moeten doen op vrijwilligers. In de toekomst zullen meer mensen nodig zijn om de openingstijden te kunnen blijven hanteren. Het werken met vrijwilligers heeft consequenties voor de continuïteit, klantenservice en veiligheid in het gebouw. Nieuwe vrijwilligers kwamen vaak binnen vanuit een re-integratie traject. De organisatie kon veiligheid en collegialiteit bieden waardoor deze vrijwillige medewerkers zelfvertrouwen hebben opgebouwd. Zij werkten meerdere dagdelen per week, voornamelijk binnen de facilitaire afdeling. Andere vrijwilligers vaak maar 1 dagdeel per week en hebben daarin beperkte verantwoordelijkheden en konden hiermee in natura hun cursus betalen. Openingstijden De bereikbaarheid van t Klooster is in 2013 min of meer gelijk gebleven door inzet van meer vrijwilligers. De openingsuren zijn op doordeweekse dagen van 8.30 uur tot uur s avonds. Op zaterdagen van 9.00 uur tot uur. Tijdens voorstellingen en bijzondere activiteiten worden de openingstijden indien nodig, aangepast. Op de publiekslocatie was er gedurende het cursusseizoen dagelijks beheer aanwezig. De projectcoördinatie werkte nauw samen met het Servicepunt Amateurkunst en Coördinatiepunt Cultuureducatie. Vanwege de omvang van de formatie van de staf is t Klooster per jaar niet meer dan 44 weken open voor cursussen, informatie en overige activiteiten. Jaarverslag 2013 Pagina 20

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

2014-2017. De kunst van. businessplan. ontdekken. inspireren. ontmoeten. verbinden

2014-2017. De kunst van. businessplan. ontdekken. inspireren. ontmoeten. verbinden 2014-2017 businessplan De kunst van Veranderen ontdekken inspireren ontmoeten verbinden Klooster 4, 3841 EN Harderwijk, www.tklooster.nl 2014-2017 businessplan De Kunst van Veranderen C u l t u u r k u

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Doelstelling: Doelstelling:

Doelstelling: Doelstelling: Presentatie KIDL donderdag 27 november 2014 door Natalie Savelsbergh directeur Vrije Akademie Kunstonderwijs in Kerkrade & Landgraaf; Wat doet de Vrije Akademie en wat is er mogelijk? Doelstelling: Basisvoorziening

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Algemeen/ontwikkelingen Op18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Inspiratie door de brede school Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Deelnemende scholen: CSG Calvijn Maarten Luther OSG Nieuw Zuid: Putsebocht Nova College

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Profiel Directeur Stichting De Tamboer

Profiel Directeur Stichting De Tamboer www.detamboer.nl Profiel Directeur Stichting De Tamboer juni 2017 Inleiding Theater De Tamboer is gevestigd in het centrum van de stad Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen telt ruim 55.000 inwoners, waarvan

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 VOORWOORD Verbazen, verwonderen, ontroeren, verrassen: cultuur dóet iets met je. Of je nou graag een expositie bezoekt of zelf achter de schermen werkt: cultuur beweegt je. En

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

WERKPLAN Open Academie 2016

WERKPLAN Open Academie 2016 WERKPLAN Open Academie 2016 Audiovisueel beeldend dans theater muziek - erfgoed Als wij niet meer geloven dat het kan Als wij er niet komen met een plan Als wij er niet voor zorgen Dat de toekomst is geborgen

Nadere informatie

Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie Lingewaard 2012

Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie Lingewaard 2012 Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie Lingewaard 2012 april 2013 1 Inhoudelijk jaarverslag 2012 Open Academie Lingewaard Inleiding Dit verslag geeft in het kort een beeld van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Algemeen De cursus bestaat uit drie maal twee dagdelen en een terugkomdag van één of twee dagdelen. Tussen de cursusdagen zitten gemiddeld vier weken. In deze periode

Nadere informatie

De Muzehof als Huis voor de podiumkunsten

De Muzehof als Huis voor de podiumkunsten De Muzehof als Huis voor de podiumkunsten Van zelf doen naar regisseren De Muzehof staat voor de grootste uitdaging in haar geschiedenis. Hoe kan zij ervoor zorgen dat de inwoners van Zutphen en Lochem

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

WERKPLAN DE KETEN CENTRAAL. Open Academie Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard

WERKPLAN DE KETEN CENTRAAL. Open Academie Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard WERKPLAN Open Academie 2017 Audiovisueel beeldend dans theater muziek - erfgoed DE KETEN CENTRAAL Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard WERKPLAN

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie 2015 voor de Lindenberg Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De Lindenberg heeft subsidie aangevraagd voor het jaar

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

TOEKOMST IN DE PISTE DE TIP-REGELING TOEKOMST IN DE PISTE

TOEKOMST IN DE PISTE DE TIP-REGELING TOEKOMST IN DE PISTE TOEKOMST IN DE PISTE De TIP-regeling 1 2 CIRCOMUNDO & TOEKOMST IN DE PISTE Sinds 2008 is Circomundo de belangenorganisatie voor de Nederlandse jeugdcircussen. Het streven is de jeugdcircussen te ondersteunen

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 191050 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-11-2015 Agendapunt: 49-02-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Kunst- en cultuurbeleid "De Kunst van Samen" 2016-2020 Het

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Technolab in transitie: van 2013 naar 2016 3. Partners & Vrienden van Technolab 4. Organisatie & Bestuur 5. Communicatieplan 6. Financiën Bijlage

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Beknopte Jaarrekening 2014

Beknopte Jaarrekening 2014 Beknopte Jaarrekening 2014 STICHTING CENTRUM VOOR KUNSTZINNIGE VORMING TRIADE Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Balans per 31 december 2014 3. Staat van baten en lasten 2014 1. Algemeen Doel en opdracht van

Nadere informatie

Kristal Samen Leven 2014-2016

Kristal Samen Leven 2014-2016 Beleidsplan Stichting Kristal Samen Leven 2014-2016 Stichting Kristal Samen Leven Citroenvlinder 77 7323 RC Apeldoorn Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Kristal Samen Leven.

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2020 Wijks Atelier passie voor kunst Het Wijks Atelier is een kunstzinnig centrum voor de inwoners van Wijk bij Duurstede en omgeving, dat cursussen aanbiedt en diverse activiteiten ontwikkelt

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. leidinggevende aan vrijwilligers (m/v)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. leidinggevende aan vrijwilligers (m/v) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de provincies Gelderland en Overijssel en enkele Utrechtse

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Samenvatting. Vrijwilligers in de Amateurkunst

Samenvatting. Vrijwilligers in de Amateurkunst Samenvatting Vrijwilligers in de Amateurkunst Samenvatting Vrijwilligers in de Amateurkunst De amateurkunstsector kampt met een tekort aan vrijwilligers. Vooral in de disciplines beeldende kunst en instrumentale

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf Pagina 1 2 Algemeen De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking en chronische aandoeningen in

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011. Een verkenning onder zelfstandig kunstenaars en amateurkunstverenigingen in de gemeente Oosterhout

Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011. Een verkenning onder zelfstandig kunstenaars en amateurkunstverenigingen in de gemeente Oosterhout Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011 Een verkenning onder en in de gemeente Oosterhout juni 2011 Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: afdeling Service en Ondersteuning, taakgroep

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Visie van ToBe Cultuurcentrum op cultuureducatie in Dordrecht mei 2016

Visie van ToBe Cultuurcentrum op cultuureducatie in Dordrecht mei 2016 Visie van ToBe Cultuurcentrum op cultuureducatie in Dordrecht mei 2016 Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland Zuid (ToBe Cultuurcentrum) is actief op 2 markten. Die van de Actieve Cultuurparticipatie (cultuureducatie

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer INLEIDING Stichting filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting KIVI

Beleidsplan Stichting KIVI Focus op ʻinclusieʼ, want kunst is voor iedereen! Beleidsplan Stichting KIVI 2016 2018 V5 december 2015 Ten geleide Bepaalde groepen mensen staan aan de zijlijn van onze samenleving en het is onze duurzame

Nadere informatie

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach?

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach? LERENDE NETWERKEN Hoe werkt de cultuurcoach? Ga even staan als Cultuurcoaches Uitkomsten inventarisatie 2016 onder beleidsmedewerkers cultuur en cultuurcoaches Wie hebben gereageerd? 55 cultuurcoaches

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Uitvoeringskader Rick Gemeente Nederweert

Uitvoeringskader Rick Gemeente Nederweert Uitvoeringskader Rick 2016-2019 Gemeente Nederweert 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding pag 3 2. Uitvoeringskader Rick pag 4 3. Popcultuur pag 5 4. Financieel kader 2016-2019 pag 6 2 1. Aanleiding De gemeente

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; overwegende dat het gewenst wordt geacht dat een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van culturele activiteiten;

Nadere informatie