Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen"

Transcriptie

1 maaitiid 2014

2 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif dy t wer folskreun is mei allegearre nijs út ús doarp. Twa stikjes gean oer nije initiativen yn ús doarp. It earste initiatief komt fuort út de kommisje duorsumens. Dizze kommisje is ferline jier rûnom dizze tiid oprjochte. It doel wie om te sjen of t der op it mêd fan duorsummens ek kânsen leine foar ús doarp. Der binne tal fan mooglikheden. De kommisje hat der foar keazen om te sjen of der kânzen lizze om oan te slúten by in ynitiatief dat al foar in diel ûntwikkele is mei namme it oprjochtsjen fan in lokale energykoöperaasje. Jim binne allegearre foar harren ynformaasje jûnen útnoege. Yn dizze nijsbriif kinne jim mear lêze oer it initiatief. Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen Der is ek wer in initiatief opnij yn it libben roppen. De kofjemoarntiden foar 55+ bewenners fan ús doarpen, op de pastorie. Dizze byienkomsten binne wer opnij yn it libben roppen. Tiidens de nijbou fan it nije Teatskehús kaam der ek mei grutte regelmaat in groep senioren by elkoar yn de pastorie foar in gezamelik bakje kofje. Candida hat doetiids dizze byienkomsten opsetten. Der kaam fanút de bewenners fan Blauhús in oanfraach of t dizze moarnen wer opnei libben yn blaast wurde koe. Nei wat tillefoantsjes en in oantal petearkes mei minsken dy t hun meiwurking oan dizze aktiviteit ferline wolle, is it kofjedrinken op de pastorie foar 55+ers wer in feit. Prachtich dat it sa kin. Fieders wol ik jim yn dit foarwurd allegearre útnoegje foar de jierlikse gearkomst fan it doarpsbelang op woansdei 26 maart. Hillie Terwisscha van Scheltinga - Altenburg (foarsitter)

3 Ynhaldsopjefte Nijsbrief Algemien - Foaropwurd - Ynhaldsopjefte - Kolofon - Kalinder 5 Doarpske saken Een heer in het verkeer 6 Gemeenteriedsferkiezings 7 Informatieavond energie coöperatie 8 Nieuwsbrief Reidmarroute 11 Rubrieken It Ljocht op Tien jaar later Lekker Wurkje mei Teatskehûs Verenigingen EVA, kofjemoarn by REC, Harns 14 Gerben Rypma Stifting 17 Krieltoaniel Sport Sport (tussenbalans) 8 Janieke Popma wint beker 29 It himd fan t liif 0 Volleybal B en C naar wedstrijd VC Sneek 1 St.Gregoriusskoalle Historie Twa warbere bedriuwsminsken 16 Ut de alde doase: Polsspringe 29 Katholiek onderwijs in Blauwhuis, deel 5 Ferskaat Een herstart ochtenden 12 Deadebetinking 18 Militêre kollonne fan de kaart 20 Gurbe Douwstra komt in Tsjerke Westhim Kalinder Datum Aktiviteit maart SAC Donateursactie Tiisdei 18 maart EVA, slotavond Woansdei 19 maart Gemeenteriedsferkiezings Woansdei 26 maart Dorpsbelang, jaarvergadering Sneon 29 maart Mini-volleybal Workum Sneon 29 maart Krieltoniel Sneon 19 april Blauwpop Woansdei 23 april SAC Bloemetjesactie (onder voorbehoud) Snein 27 april, oere Omloop fan Blauhús Snein 4 maaie Deadebetinking Sneon 10 maaie 0 jier SieSa Wykein 21 en 22 juny Tunfeest Sneon 28 juny Vormsel, Sint VitusTsjerke Snein 20 july 5-5 Tournament Nóch mear witte? Sjoch dan op Kolofon Bestjoer Doarpsbelang Blauhús: Hillie Terwisscha van Scheltinga, Foarsitter Agnes Overwijk, Skriuwer Boudina Rijpma - van der Meulen, Ponghâlder Dominicus Hooghiemstra, lid Renè Couperus, lid Sekretariaat : Broer de Wittestrjitte 5, 8615 LD Blauhûs Us eigen polysjeman Chantal Manten is rjochtstreeks berikber Nijsbrief: Wurdt fergees besoarge by leden fan Doarpsbelang Blauhús Oplage: rom 300 Om-ende-by maart, juny, septimber en desimber Advertinsjes binne tige wolkom, ynformaasje by Boudina Rijpma - van der Meulen Kolofon (vervolg) Meiwurkers Nijsbrief: Agnes Overwijk Jannie van der Bijl Anke Landman Nel Bekema - Hoekstra Bert de Jong Sietske Pruiksma Watze Post Foto s fan ferskate ynstjoerders Redaksje-adres: v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhús. Tige tank oan alle skriuwers en advertearders. Blauhús op Ynternet Tineke Rijpma Michiel Zeinstra Kopij foar de oare kear ynleverje foar: 1 juny

4 Doarpske saken - fan Dorpsbelang Jo hawwe it foar it sizzen op woansdei 19 maart! Een heer in het verkeer Woansdei 19 maart binne der wer gemeenteriedsferkiezings. It giet dan oer jo eigen takomst. Sjoch mar om jo hinne, der giet gjin dei foarby of jo hawwe wol te krijen mei saken dy t de gemeente regelt; it ûnderhâld fan diken, it leegjen fan konteners en it fersoargjen fan it grien. De gemeente ferstrekt ek jo riidbewiis en paspoart, registrearret de berte fan jo bern en jo houlik. Mar der is mear, séker yn ús grutte gemeente mei syn 74 doarpen en stêden. Bygelyks it saneamde Kearnebelied. Hjirby is elts doarp of wenwyk frege in fisy te skriuwen. Spytich genôch komt it lang net altyd oan útfiering ta. Dat moat folle better, de winsken fan de mienskip moatte liedend wêze en flot troch de gemeente útfierd wurde. Ieder is baas over zijn eigen gedrag. Op de jaarvergaderingen van Dorpsbelang die ik tot nu toe meegemaakt heb is het verkeer(sgedrag) onderwerp van gesprek. Telkens is de conclusie je kunt veel regelen in verkeerstechnische zin, maar de mensen moeten het zelf (goed willen) doen. Op verzoek van Dorpsbelang is de snelheid afgelopen periode van de verkeerdeelnemers op de V.d. Looswei geregistreerd. Veelal werd er redelijk keurig aan de snelheid gehouden. Alhoewel. gemiddeld 40 kilometer.. in het dorp vlakbij een school. Er waren ook enkele opvallend hogere snelheden (60 km) op momenten van de dag (zeg maar nacht) dat het vermoeden bestaat dat het eigen mensen zijn. Toeristen zullen doorgaans niet tijdens de nacht hier rondrijden of ze moeten wel heel erg verdwaald zijn. Nogmaals: veilig verkeer in je dorp begint bij jezelf. Momenteel staat ter bewustwording een snelheidsmeter op de Vitusdyk opgesteld. Deze verdwijnt binnenkort weer naar een ander dorp; hopelijk niet het besef dat we zelf bepalen hoe hard er gereden wordt. We krije as riedsleden wolris de fraach: wat dogge jimme dêr altyd yn dy riedsseal? At it om myn eigen partij, de FNP, giet is it antwurd: hjir ha we us ynsetten foar foarsjennings sa as doarpshuzen en biblioteken, bettere tsjinstferliening, by besunigingen earst nei de eigen organisaasje sjen, glêsvezelkabel foar alle ynwenners, gjin wynmolens yn de Iselmar, opkomme foar de Fryske kultuer, sporten en taal, gjin miljoenen foar in nij gemeentehûs, earlike kâns foar lokale ûndernimmers ensfh. As folksfertsjinwurdigers dogge wy wurkbesites oan doarpen, bedriuwen, ferienings en ynstellingen. Mei de FNP al mear as 40 kear. Njonken riedsleden ha we ek kontaktpersoanen yn alle 74 doarpen en stêden, sy binne ús ambassadeurs. Koartsein, woansdei 19 maart is in belangrike dei, jo kieze dan de nije ried foar de kommende 4 jier. Sicco Rypma FNP Súdwest-Fryslân Het snelheidsonderzoek op de V.d. Looswei zal dit jaar herhaald worden. We hopen oprecht dat hieruit zal blijken dat de gemiddelde snelheid is afgenomen en zeker de pieken zijn verdwenen. We houden u op de hoogte. Dominicus Hooghiemstra, verkeerscie. 6

5 Verslag informatieavond energie coöperatie Blauwhuis te SieSa Koos Rypma opent de informatie avond met een speciaal welkom voor Johan Kiewiet van Ameland en Rene Coster van Omrop Fryslan voor het programma Buro de Vries. Er zijn naast de initiatiefnemers een vijftien belangstellenden op komen dagen voor deze eerste informatieavond. Koos geeft uitleg aan de aanwezigen waarom deze informatieavond is opgezet. Kort gezegd komt het neer op: waarom het voor de bewoners van Blauwhuis,Westhem, Greonterp en Wolsum interessant kan zijn om een energiecoöperatie op te richten. Er zijn in de provincie inmiddels meer van deze lokale energie coöperaties opgericht. Voorbeeld hiervan is de Amelander Energie Cooperatie (AEC ) die inmiddels de nodige successen heeft geboekt. Dhr. Johan Kiewiet als medeoprichter van deze AEC geeft een heldere uitleg op welke wijze dit initiatief is ontstaan en verder uitgewerkt. Dit is ook te horen en te lezen op de website; Het initiatief is enerzijds ontstaan uit de behoefte om van Ameland in 2020 energieneutraal eiland te maken waarbij de er ook voor de bewoners winst te behalen is. Doel van het oprichten van een coöperatie is om draagvlak en maatschappelijke betrokkenheid creëren.; Dhr. Kiewiet legt daarna de opzet van een coöperatie uit waarbij de inbreng van de eigen leden en bestuursvorm duidelijk worden toegelicht. Enkele kenmerken van een lokale energie coöperatie zijn; Een coöperatie is een bedrijf, in dit geval zonder winstoogmerk. Een coöperatie is onafhankelijk. Een coöperatie heeft inbreng van eigen leden. De opbrengsten vloeien terug naar de leden. Doel van een lokale energie coöperatie is: Gebruik maken van duurzaam opgewekte energie. Prijsniveau van energie door scherp inkopen interessant houden. Subsidies en belastingvoordelen terug laten vloeien naar de leden. Dit kan als snel oplopen tot 9ct KW Helpen met het overstappen van de leverancier. Investeringen door lokale bedrijven laten uitvoeren geeft werkgelegenheid. Uiteindelijk profiteert de gehele dorpsgemeenschap ervan. Hoe werkt het: De lokale coöperatie is lid van de provinciale coöperatie Us Koöperatie uskooperaasje.nl/ Deze coöperatie is lid van de Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) nldenergie.org/ Ook gelijksoortige coöperaties van de provincie Groningen en Drenthe zijn lid van de NLD. De NLD krijgt binnenkort de vergunning om als energiebedrijf in de markt te opereren. Hierdoor wordt het mogelijk voor de leden en klanten zelf middels de NLD duurzame elektriciteit en gas in te kopen. De winst die hiermee behaald wordt vloeit terug naar de lokale coöperatie waardoor er lokaal dan ook verder geïnvesteerd kan worden in allerlei duurzame projecten. Kort gezegd komt het er op neer dat de winst die nu naar de grote energiemaatschappijen in Nederland of zelf het buitenland gaat in onze regio blijft. Wat is voor het oprichten van een plaatselijk energie coöperatie nodig: Een enthousiaste en betrokken groep bewoners uit de genoemde dorpen die hierin willen deelnemen. De bewoners kunnen lid van de coöperatie worden maar ook gewoon klant zoals je nu klant bent van bv Nuon of Essent. Uit deze groep leden zal een bestuur gevormd worden. Dit bestuur heeft met inbreng van de leden het voortouw in het nemen van allerlei duurzame activiteiten. Indien de informatieavond en het verslag hiervan je interesse heeft gewekt willen we je graag uitnodigen voor de volgende bijeenkomst op 5 maart a.s. om uur in SieSa. Er is dan gelegenheid om hier gezamenlijk verder op in te gaan met als doel dit initiatief tot een succes te brengen. Johan Kiewiet wordt door Koos Rypma bedankt voor zijn boeiende uiteenzetting en het beantwoorden van de vele vragen die er door de aanwezigen gesteld zijn. Wellicht is er komende zondag op Radio Frysland in Buro de Vries aandacht voor deze informatieavond. Graag tot 5 maart a.s. Koos, Evert, Peter, Goasse, Rene, Annet, Acronius. 8 9

6 Een herstart ochtenden Nieuwsbrief Reidmarroute Februari 2014 Weet u het nog? Een paar jaar geleden hadden we, toen het Teatskehûs plat lag, de 55+ ochtenden voor ouderen! En ja, ze zijn weer terug! De ontmoetingsochtenden met activiteiten worden georganiseerd onder de paraplu van Zorggroep Tellens/Steunpunt Teatskehûs. Op 24 febr. jl. was de eerste informatieochtend in de voor velen vertrouwde pastorie. Maar liefst 16 vrouwen en 5 mannen kwamen hier - onder het genot van een kopje koffie met cake - luisteren naar de uitleg van Candida. Volop reacties. Een voorbeeld: toen Candida vertelde over de maaltijdservice van het Teatskehûs, ontstond er meteen in drok petear over het genot van eten en samen eten klaarmaken. Iedereen wist wel wat lekker was en een mogelijk idee voor een ontmoetingsochtend was daar! Als huiswerk kreeg iedereen een enquêteformulier mee. We hebben al formulieren terug en de reacties zijn positief. Voor ons een stimulans om door te gaan en zo mogelijk de gewenste activiteiten te organiseren. Voor de mensen die geen uitnodiging of enquêteformulier hebben ontvangen, maar wel belangstelling hebben, het volgende: een telefoontje naar een van ons en /of volg de berichten in het Vitusklokje. Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens op de volgende bijeenkomst. Candida van Delft, Sjoeke Hylkema-Brandsma, Clasien Brandsma-Ypma, Tineke Rijpma en Nel Bekema-Hoekstra. Een prachtig vaarrondje door: Hans van Amersfoort, voorzitter Werkgroep reidmarroute Súdwest-Fryslân krijgt mogelijk een nieuw vaarrondje: de reidmarroute. Al vele jaren was er sprake van een eventuele sloepenroute vanuit Bolsward over de Blauhûsterpuollen naar oudega, langs de prachtige meertjes nabij de Aldegeaster Brekken. Gemeente Súdwest-Fryslân en provincie Fryslân kijken nu of die route er daadwerkelijk kan komen. De Reidmarroute zou voor een groter aantal toeristen kunnen zorgen, meer aandacht voor het gebied en een prachtig vaargebied voor de streek. Wat de route extra bijzonder maakt, is dat de gemeente en de provincie haar de status electric-only route willen geven. Dit houdt in dat het vaartraject alleen toegankelijk is voor elektrische boten. Zo blijven de Friese wateren schoner en stiller. Voor de totstandkoming van de Reidmarroute hebben wij een werkgroep gevormd, bestaande uit afgevaardigden van de omliggende dorpen. Wij willen u als omwonenden informeren over het project en u vragen naar uw wensen. Hiervoor organiseren wij verschillende bijeenkomsten. Ook kan het zijn dat leden van de werkgroep bij u aan de deur komen, of al geweest zijn. Zo kunnen we in samenspraak met u een goed plan ontwikkelen. De Reidmarroute wordt immers van ons allemaal! Electric-only Fryslân is een belangrijke proeftuin voor elektrisch varen. Het Friese Merenproject van provincie Fryslân wil deze schone, stille watersport verder stimuleren met de aanleg van electric-only routes. Op deze routes mogen alleen elektrisch aangedreven boten varen. Zo kunnen recreanten daar in alle rust van de Friese natuur genieten. Vaarrondje Heeg Inmiddels is de eerste electric-only route van Fryslân in aantocht. Er komt een vaarrondje vanaf Heeg over de Idsegeasterpoel naar Oudega. Deze route wordt op termijn een electric-only route. Om de route klaar voor gebruik te maken, gaat provincie Fryslân langs het traject bruggen en duikers verhogen en de vaarten baggeren. Volgens planning gaat de aanleg van de vaarroute in 2014 van start. Voormalige kanoroute Ook de tweede route voor elektrische boten komt mogelijk in Súdwest-Fryslân: de Reidmarroute. Voor de route zijn verschillende opties onderzocht. Uiteindelijk bleek de voormalige kanoroute via Westhem de beste keuze te zijn voor een nieuw electric-only vaartraject. Op dit moment heeft de gemeente echter geen geld om deze route aan te leggen. In overleg met Het Friese Merenproject en Wetterskip Fryslân zijn er wellicht mogelijkheden om een aantal zaken met elkaar te combineren. Dit biedt mogelijk kansen om de route alsnog te realiseren. Reidmarroute De nieuwe vaarroute vanaf Bolsward krijgt de naam Reidmarroute. De route loopt vanaf de Bolswarder zeilvaart naar het zuiden en passeert het dorp Westhem. Indien haalbaar komt het traject ook langs Greonterp te liggen. Op de vaarroute komen watersporters tot de meertjes It Fliet, het Reidmar en het Sipkemar, dat in verbinding staat met de Aldegeaster Brekken

7 It Ljocht op Bedrijf: Handelsonderneming Zeinstra b.v. Van wie: Jappie Zeinstra Waar: Jacobidyk 11, Blauwhuis Werknemers: Jappie zelf en vaste medewerker Richard van der Zee Openingstijden: ma.: 13:00-17:30, di t/m vrij: 8:30-12:00/ 13:00-17:30, za.: 9:00-12:00/ 13:00-16:00 Website: In 1985 is Jappie Zeinstra begonnen met de handel in veehouderij benodigdheden. Een keet op de ouderlijke boerderij tussen Hartwerd en Burgwerd diende als opslag voor zijn handel. Met een oude Ford Transit ging hij de boer op. In 1987 kocht Jappie de vrijgekomen Rooms Katholieke kleuterschool aan de Sinsmar te Blauwhuis. Centraal in het dorp, mooi wat winkel- en voorraadruimte plus parkeerterrein (voormalig schoolplein). Al na 4 jaar moest er een loods bij. Ook besloot hij toen,in 1991, de functie van het pasgesloten postkantoor erbij te nemen en werd Richard van der Zee aangenomen als vaste medewerker. Vanaf toen was de winkel ook dagelijks open. Het assortiment werd steeds uitgebreider en de oude kleuterschool werd te klein. In 2007 verhuisd Zeinstra, met hulp van de Blauhúster sportverenigingen, familie en bekenden naar de huidige locatie aan de Jacobidyk 11 waar meteen een nieuwe loods bijkwam. Veehouders kunnen bij Zeinstra terecht voor diverse agrarische producten, uiteenlopende van veeverzorging, diergeneesmiddelen, stalinrichting, landbouwfolie tot aan spullen voor de melkerij. Daarnaast verkoopt het bedrijf werkkleding en heeft het alles op het gebied van gewasbescherming en ongediertebestrijding. De particuliere klant kan bij Zeinstra terecht voor een hele reeks doe-hetzelf artikelen, tuinmeubelen en machines en speelartikelen (o.a skelters, speeltoestellen, trampolines). Richard staat in de winkel en Jappie rijdt elke werkdag een route door Zuidwest Friesland, zijn werkgebied, om bestellingen te bezorgen. hiermee wordt opgewekt wordt gebruikt om de winkel te verlichten. De volgende stap zal zijn om met de energie die nog over is (de rest energie) de winkel te verwarmen. Verder staat dit jaar de vervanging van het dak van de winkel op het programma. At Blauhús bidde wol foar in droege wike soe moai wêze. Momenteel wordt er ook druk gewerkt aan een webshop. Een heel karwei als je zo n uitgebreid assortiment hebt. Naast het feit dat je via de webshop producten kunt bestellen, kan men op deze manier ook zien wat er allemaal te koop is. Producten waarvan men zich niet bewust is dat ze dit ook bij Zeinstra kunnen kopen. De handel en aanloop naar de winkel loopt het gehele jaar door. Yn Jannewaris/februaris is it rêstiger mar sa rûn april/maaie wurdt it wer drokker. Binne de boeren wer yn & op it lân en moat der fan allegeare spul kommen, dat is moai. En zo gaan ze mooi door; op naar 2015, het jaar waarin ze 30 jaar bestaan. Wat sille we dan ris fersinne? Sietske Pruiksma Eind vorig jaar zijn er zonnepanelen op de loods geplaatst. De energie die 12 13

8 Kofjemoarn fan de froulju s groep EVA Op freed 17 jannewaris giene 23 Blauhúster froulju op reis nei de REC yn Harns. Under it genot fan in kopke kofje en oan e hân fan beeldmateriaal fertelt p.r. man Menno Koopmans oer de OMRIN yn it algemien en de R(rest)en E(nergiestoffen)C(entrale) yn it bisûnder. Alle ôffalmateriaal wat bij OMRIN binnenkomt wurdt skieden om it, faaks yn in oare foarm, oan te bieden foar wergebrûk. Je tinke dan oan kompost, textiel, flessen, papier etc. Wat net mear recycle wurde kin wurdt ferbaarnd. Dit bard yn Harns. Dêr stiet de ôffalferbrâningsoven. In hiele grutte fabryk wer t hja 24 oeren per dei, 7 dagen yn e wike de oven brânende hâlde. De waarmte, stoom, dy t dêr bij frij komt wurdt diels brûkt om elektriciteit op te wekken en wurdt diels fia in buizensysteem oerbrocht nei de buorman; Frisia zout. Hja brûke de waarmte om it sâlt yn te dampen. Mei in helm op en lûdbeskermers mei ringlieding yn e earen ha we in slach troch de fabryk makke. It is grut, heech en skjin en stiet fol mei grutte ynstalaasjes. We binne ûnder de yndruk fan de technyk dy t der oan te pas komt om sa n fabryk te betinken en draaiende te hâlden. Wurkfolk sjogge we net yn e fabryk, dy sitte foar it grutste part fan e dei yn de kontrôle keamer. 3 minsken efter de bieldskermen dy t it proses yn e gaten hâlde en ien man op e kraan. Dêr sjogge we Jacob. Hij is dwaande it ôffal mei in grutte griper yn de oven te gooien. Dit bard efter glês en mei help fan monitoren. Smoarch en stjonke is der eins net mear bij. Thús jo ôffal skiede is noch steeds fan grut belang. Meielkoar noed stean foar it milieu soarget derfoar dat de generaasjes nei ús ek yn in skjinne en ferantwurde omjouing grut wurde kinne. Dit wie it ferslach fan de jierlikse kofjemoarn fan de E(en)V(rouw)A(ctief). Holkje Drayer, skriuwster

9 Twa warbere bedriuwsminsken In lyts oantinken oan twa warbere bedriuwsminsken yn Blauhús. No t der gjin reaksjes mear kommen binne oer wêr t de boeken fan it Wyt Giele Krús bedarre binne nei myn ferslach in 2012, en it wurk dat Sicco Rijpma der fan makke hat, haw ik it sykjen opjûn. It is jammer it is net oars. Dochs bin ik der fan oertsjûge dat se ergens lizze. Mei it opromjen fûn ik noch in pear âlde rekkens fan 1939 en 1940 fan it Wyt Giele Krús dy t ik de moaite wurdich fûn om se yn de Nijskrante op te nimmen. Ien fan Jentsje Beekema, jimme allegearre wolbekend fan de lêste Nijsbrief. De oare rekken is fan Herman Flapper, dy sil alline bekend wêze by de famylje en âlde Blauhúster. Nimmen oars sil mear witte wa t Herman Flapper wie. Derom hjir in lytse taljochting. Herman Flapper is in soan van Jitte Flapper en Reino Graafsma. Hy wie troud mei Fetsje Rijpma, in dochter fan Johannes Rijpma en Hendrina Minnema fan it Abbegeasterketting. Herman is in broer fan Lodewijk Flapper en Fetsje in suster fan Sikke Rijpma. Herman Flapper hie syn wurkplak yn in skuorke neist de trochreed fan Hugo Wybenga oan de opslach (wêr t no de seal fan De Freonskip stiet). Beide minsken wienen foarútstribjend en woenen mei de tiid mei mar it soe ta nei de 2e wrâldkriich duorje foar t de handel goed op gong kaam. De generaasje fan no sil har dêr gjin foarstelling mear fan meitsje kinne hoe beheind it doe wie. Der wie eigenlik gjin handel yn boerereau. De boeren hienen in meanmasine en swylmasines, it oar boere reau is pas letter kommen. Ik tink dat men blied wie dat der in fyts ferkocht waard en sa wie it ek mei radios en naaimasines. Jentsje Beekema wie neist hússkilder ek auto lakker en spuiter. Auto s wienen der hast noch net. By myn witten hie Jan van der Berg in auto foar taksy ferfier. Ús buorman op Jonkershuzen, Tjtitze Pasma. hie in auto. Ek Titus Terwisscha van Scheltinga, boer op e pleats dêr t no de famylje Bonekamp wenne hie in autot. De sjofeur wie Wilhelmina (Miene de Boer), de lettere frou fan Klaas Galama. Ik tink dat sy de earste frou wie dy t auto ried. Beide bedriuwsminsken gongen mei de tiid mei en dienen harren bêst om wat te ferkeapjen. Seagen sy de opkomst fan radio en auto s al oankommen? Prachtich as de rekken betelle waard moast der in segel fan 10 sinten op plakt wurde mei de hântekening. Wat my ek opfoel, Jentsje hie yn dy tiid al in postrekkening... Jap Galama Gerben Rypma Stifting - Aktiviteiten Wat ha we dien Kulturele Kuiertocht, sneon 26 oktober 2013 Rom 70 dielnimmers. Kofjedrinke yn de âlde Vineapleats, lêzing troch Nico Minnema oer feroaring fan lânskip. Farre mei boere-preamen oer de trije Blauhúster Puollen. By Jelle en Maria yn de heaberch foardracht fan gedichten. Der is gesellich en lang romsitten yn de Freonskip. Reve hommaazje, snein 8 desimber 2013 In grôtfolle Sint Vitustsjerke, rom 300 besiters. In ûnferjitlike middei mei klassieke muzyk, Flaamske en Fryske dichters, sang en humoristyske sprekkers. Nei ôfrin in folle Freonskip. Krimp, freed 7 febrewaris 2014 In folle tap by Gerard by Krimp, it tredde Kroechteater stik skreaun troch Gerrit Breteler. Hylaryske tafrielen oer it plattelân spile troch topakteurs. Wat geane we dwaan yn 2014 Printbriefkaarten útjaan fan únike Akwarrellen fan Gerben Rypma út de Walta kolleksje. Gerben Rypma tentoanstelling ynrjochtsje yn it sydsealtsje fan kafee de Freonskip

10 Freed 27 juny Midsimmerjûn op Sânfurd, op of by it wetter mei bysûndere muzyk en poëzij. Sneon 25 oktober kulturele kuiertocht. We briede op in boerderijen-tocht nei en oer Hieslum. Sjoch foar foto s en oankundigingen op It bestjoer, Hille, Doortje, Gonda, Steven en Sicco Bysûndere gast by Deadebetinking yn Blauhûs Yehudi (Rudy) Lindeman wie yn de twadde wrâldoarloch as joadsk jonkje ûnderdûker by Tsjêbbe en Anna Bonekamp yn Westhim, wêr no Henk en Anny buorkje. Hy rûn, krekt as alle oare Joaden, grut gefaar en hie hjir feilich ûnderdak. Lindeman wennet no yn Kanada en komt, mei syn frou, spesjaal oer foar de betinking yn Blauhûs. Advertinsjes binne tige wolkom: Ynformaasje bij: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen Hy skriuwt: Zoals U weet stond ik als kind van zeven aan de dijk in Westhem om de aankomende Canadese soldaten te begroeten, ik heb daar een duidelijke herinnering aan, ze kwamen van de richting van Blauwhuis. Ik ben vereerd dat u mij heeft gevraagd aan uw ceremonie deel te nemen. De Sylroede 16 (06) Lindeman is freon wurden mei buorjonkje Sake Leenstra, mijn eerste echte vriend, se hawwe noch altyd goed kontakt. Lindeman is heechlearaar Engels wurden en is doctor yn de letteren. Hy hat ek in wichtige rol at it giet om it (postuum) earen fan minsken dy t yn de oarloch Joaden rêden hawwe. We noegje eltsenien út foar dizze bysûndere Deadebetinking. Programma snein 4 maaie oere Sammelje by it Teatskehûs oere Stille tocht nei it tinkplak by de tsjerke Betinking, koralen en krânslizzing oere Minuten stil Folkslieten oere Yn it Atrium fan it Teatskehûs Taspraak Lindeman en ynterview troch Marijke Roskam mei Lindeman 4 maaie komitee Blauhûs, Willem, Watze en Sicco 18 19

11 Militêre Kollonne fan de kaart Yn de nacht fan sneon op snein is in lange militêre kollonne fan jeeps en pantserweinen, ûnderdiel fan de grutte Fryske Dutch Bizon oefening, oeren lang fan de radar ferdwûn. Op de Himdyk tusken Tsjerkwert en Blauhûs wienen se noch folop yn byld, kommandant de Ruyter fan de 43e pantserinfanteriebrigade hie krekt de nije lokaasje trochjûn, doe t se yniens fan it skerm wienen, spoarleas. By it kommandosintrum yn Boalsert wie alles yn rep en roer: It like wol oft se yn in Bermuda Trijehoek sitte! Pas oan it ein fan de nacht kaam de aap (bizon) út de mouwe: Krekt dizze sneon wienen de fjouwer komboerden Blauhûs, as tarieding op it kommende Karnaval, feroare yn Fyfkesryk. De kommandant hie dat sa ek oernommen, gjin wûnder dat jo dan ferdwale. Wês warskôge: dizze dagen swaait de Karnavals Prins hjir de scepter, net it leger! Sicco 20 21

12 Nieuws uit Zorgcentrum Teatskehûs De sjaal is eraf, Met medewerking van de medewerkers en Dominicus Kuipers. Durk en Ysbrand Laat het voorjaar maar komen! 10 jaar later: Nyne Schippers en Maaike de Jager Oproep voor de rubriek 10 jaar later (zie hierboven) Graag ontvangen wij voor de volgende keer weer een inzending voor deze rubriek. Duik in uw foto-archief en stuur een oude en recente foto op naar de redactie van de Nijsbrief. Mailadres: 22 23

13 Lekker wurkje mei... Naam: Berber Witteveen Woonplaats: Blauwhuis Geboortedatum: Geboorteplaats: Blauwhuis Opleiding: VMBO Marne; MBO Artiest drama; MBO Onderwijsassistent Aflevering 8: Duizendpoot met zere arm Berber Witteveen. bijvoorbeeld eten, naar de wc gaan, jas aandoen, schoenen aandoen, of spelen. Via via is Berber bij Aukje terecht gekomen. Ja, ik hie myn earm kapot no dus ik koe niks, alline mar praette. Alweer meer dan een jaar werkt Berber bij Aukje samen met Aukje s dochter Jetske. Berber is een levensgenieter en ziet wel wat er op haar pad komt. Op dit moment is dit echt leuk. Berber Witteveen droomt ervan om vrachtwagenchauffeur en een eigen huis in Blauwhuis te hebben. Ze is werkzaam bij Aukje s Zorgaanbod in Blauwhuis en werkt met kinderen die anders zijn. De meeste kinderen die tijdelijk/permanent bij Aukje verblijven, hebben een autistische beperking. Iedere dag is anders, iedere keer weer schakelen op nieuwe situaties, het is uitdagend maar soms ook zwaar. Wat voor ons de normaalste dingen zijn, kan moeilijk zijn voor de kinderen waarmee Berber werkt. Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Mensen met autisme hebben vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend. Ook hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten leggen. Het aantal interesses of activiteiten is beperkt. De meeste mensen zien de wereld als een film, maar mensen met autisme zien de wereld eerder als een stapel losse foto s: zij zien minder samenhang. Hierdoor kost het hen veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt. Ook snappen zij vaak niet goed wat andere mensen bedoelen of voelen. Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Elke dag opnieuw. Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die vreemd overkomt. Er zijn mensen met autisme en een (lichte) verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig. Maar voor iedereen met autisme geldt dat het knap lastig is om te leven in een wereld die je niet begrijpt, en die jóu niet begrijpt. Ruim 1% van de Nederlanders ongeveer mensen - heeft een vorm van autisme. Bron: NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme. Bij Aukje wordt een zo vast mogelijk dagprogramma aangehouden met een vaste structuur. Kinderen die verblijven bij Aukje s Zorgaanbod worden onder andere geholpen door dagelijkse gewoonten visueel te maken, Van al deze handelingen of activiteiten zijn kleine tekeningen gemaakt, die picto s worden genoemd. Deze picto s hangen door het hele huis en maken het voor de kinderen makkelijker en overzichtelijker bij alles wat er staat te gebeuren. Wijk je af van deze structuur dan raakt het kind overstuur. Berber noemt een voorbeeld: een kind krijgt altijd s middags om vier uur 2 stukjes appel, een koekje en drinken. Ik tocht dan wolris, eh no, noch in stikje appel net! No dat koe net, hielendol oerstjoer. Net trije, mar twa stikjes appel. Voor het kind is het zeer vermoeiend en frustrerend wanneer af wordt geweken van de dagelijkse gewoonten. Iedere dag leert Berber bij en ook iedere dag is het weer een verrassing wat haar te wachten staat. Een ander middel om overzicht voor deze kinderen te creëren is, activiteiten in tijd zetten. Bijvoorbeeld: trampoline springen 15 minuten. Hiervoor wordt een Time Timer gebruikt, dat is een soort van kookwekker waarop de kinderen zelf kunnen zien hoelang ze, in dit geval, gaan trampoline springen. Door activiteiten in tijd te zetten wordt rust gecreëerd bij het kind. Vol enthousiasme verteld Berber verder over waar ze in het verleden heeft gewerkt. Bij Hylkestein in Bolsward in het restaurant en de keuken. Vier jaar als kamermeisje bij Hotel de Wijnberg in Bolsward en zes jaar by cafe de Freonskip op zondag. Ik mei graach gek dwaan. As ik dan in keamer skjin meitje moest yn Hotel de Wijnberg batste ik der faak yn mei in dikke brul. Doe ha k wolris hân dat der nog in stel op béd lei verteld Berber met een dikke grijns. Samen met haar beste vriendin Annebel Lemstra alias Myn Bepke werkte Berber bij Syperda botenverhuur in Gaastmeer. Naast werken bij Aukje heeft Berber nog een tal van werkzaamheden waar ze zich wekelijks mee bezig houdt. Zo is ze interieurverzorgster bij Sie Sa, waar ze een keer in de week de boel grondig sopt. Maar ook de kantines van Kuipers Mechanisatie uit Greonterp en Witmarsum zien er dank zij Berber spik en span uit. En dan help ik myn heit mei klusjes die t him tefolle tiid kosje. Daarbij moet je denken aan het ophalen of wegbrengen van auto onderdelen. Of het ophalen, wegbrengen of zelfs slepen van auto s. Ik bin echt oeral yn Nederlân wol west om auto s op te 24 25

14 heljen. Der stie ik dan wer op in ien as oare station yn Nederlân te wachtsjen mei in pear griene kentekenplaten under de earm. Altijd was het afwachten door wie Berber dan weer werd opgehaald. Dat was nog in de tijd van de OV kaart. Nu doet Berber via Facebook oproep als ergens weer een auto moet worden opgehaald. Dat levert hilarische situaties op. Laatst reageerde Hester Hylkema, die moest ook naar Groningen. Het zou gaan om een oranje bestelbusje. Eenmaal aangekomen stonden er 20 dezelfde oranje bestelbusjes en 1 witte. Ja, welke moet het dan zijn. Na uitvoerig overleg met heit wordt besloten of de auto wel dan niet mee terug gaat. Heit is fansels garage Witteveen en Brouwer ut Blauhús, wol efkes reklame meitsje no. Friesland en misschien wel half Nederland heeft Berber leren kennen als Gretha uit It Deiboek, een door Kapelaan Verheugt en Gretha Hartman Witteveen in het Fries geschreven vertolking van Het dagboek van een Herdershond. In dit openlucht theaterstuk schitterde Berber in de rol van Gretha waarin ze met Kapelaan Verheugt een onmogelijke romance beleeft. De opleiding MBO Artiest Drama die ze volgde aan het Friesland College in Leeuwarden kwam hierbij goed van pas al was het niet een bewuste keus. Zo als zo velen wist Berber ook niet precies wat ze wou. Ik tocht dat ik dit wol koe. De opleiding doet het goed op de cv. Op een sollicitatiegesprek wordt er altijd naar gevraagd en positief op gereageerd. Samen met Elly Hobma heeft Berber destijds als examenopdracht een eigen voorstelling in elkaar gezet genaamd: Kees Knyn. Om breder in de markt te staan werd ook nog de opleiding MBO onderwijsassistent gedaan in Heerenveen. Daarbij liep Berber 1 jaar Mei alle Wille stage op de Julianaschool in Sneek Naast alle drukke werkzaamheden maakt Berber deel uit van diverse besturen. Zo is ze voorzitter van de KPJ, zit ze in het Sie Sa bestuur, Blauwpop en het kampbestuur fan Mei alle Wille (voorheen Rooms Fries Bond). (Foto 4) De tijd die er dan nog overblijft gaan op aan hobby s. Berber is een familiemens, past graag op kinderen, doet aan voetbaltraining en fansels útgean. Op Stap! Dat laatste ging tijdens het Matinee van de Blauhúster Merke 2012 zo uitbundig Naarmate het matinee duurt moet er, zoals we dat gewend zijn, nog even een stunt worden bedacht. Een glijbaan, kuilplastic wordt tegen de dijk van de Sylroede gespannen, een beetje zeep en glijden maar. Ook Berber glijd driftig mee en alles gaat prima totdat ze een rondje door de tent gaat rennen. Ze slipt, valt achterover op de grond, Ik koe myn linker earm net mear bewege. Een ambulance, verband om de arm en einde Blauhúster Merke Ik ha sân moanne mei gips om roun en toen moast ik ûnder it mes. Der is in pinne yn it bot setten en dy sit der no noch yn. Pijnlijk is het nog steeds maar Berber hoor je niet klagen. Berber is single en woont nog met Heit, Mem en zus Minke in Blauwuis. Dat je in je dromen moet geloven bewijst Berber, want ze heeft inmiddels een huis in Blauwhuis. We bedanken Berber voor haar enthousiast en openhartig verhaal en wensen haar succes met haar werk, hobby s en dromen. Kijk voor meer info op >>> Volgende keer in Lekker Wurkje Mei : De mannen van het kostershuis 26 27

15 Sport (door Bert de Jong) VV. Blauwhuis De voetballers komen net uit de winterslaap en daarom geen overzicht van de prestaties op de groene velden. Wel vermeldenswaardig is het feit dat een afvaardiging van het eerste elftal het zaalvoetbaltoernooi heeft gewonnen waaraan alleen clubs uit de voormalige gemeente Wymbritseradiel deelnamen. Damclub De Skyfkes ( tot 22 februari) De dammers bevinden zich zo langzamerhand in de slotfase van de verschillende competities. In de A-Poule gaat Bernard J. Kroon fier aan kop. Marcel Altena en Manfred de Wolff moeten 1,5 punt goedmaken op de koploper en zullen dus alle zeilen bij moeten zetten. In de lange staart van de A-Poule is het razend spannend. Maar liefst vijf spelers zijn kandidaat om te degraderen. George Galema en Johan Flapper sprokkelden beide vier punten bij elkaar. Eppie Bootsma, Jappie de Jong en Anton Popma sluiten de rij met elk 3,5 punten. In de BC-Poule is Jan Willen Wijbenga koploper met 7,5 punten. Akke Renske Walinga volgt op een halve punt achterstand. Jan Galema is de rode lantaarndrager met een halve punt. De meiden van Punt Ut B1 doen het prima. Met 26 punten wordt momenteel een derde plek ingenomen. De meiden van Punt Ut C1 doen het boven verwachting en zijn met 37 punten koploper! De kans is aanwezig dat er een kampioenschap kan worden gevierd. Succes dames. De meiden van Punt Ut C2 komen uit in dezelfde competitie als Punt Ut C1. Ook zij zijn in het linker rijtje te terug te vinden en daar mag dit eerste jaars team best wel een beetje trots op zijn. Janieke Popma wint nationale beker Het damesteam van Volleybalclub Sneek, waar Blauhúster Janieke Popma (libero) deel vanuit maakt, heeft zondag 23 februari jl. in Zwolle tegen het team Peelpush uit Meijel de nationale volleybalbeker gewonnen. Na een achter stand van 0-1, werd de winst met 3-1 veiliggesteld. Proficiat Janieke. Ut de alde doase: Polsspringe De jeugd Is verdeeld in een D-Poule, een E-Poule en een F.Poule. In de D-Poule is Domien Witteveen koploper met 8 punten. In de E-Poule heeft Marrit de Jong de laatste periode goede zaken gedaan en leidt met 10,5 punten. In de F-poule zullen Femke Steenstra en Marije Frankena waarschijnlijk uit gaan maken wie zich straks kampioen mag noemen. Op zaterdag 22 februari jl. werd de finale van de Friese jeugdkampioenschappen dammen gehouden in Oudega. Bij de pupillen eindigde Marrit de Jong op de derde plaats. Nynke Brouwer mocht zich na afloop kampioen bij de beginners noemen. Dat was voor ons reden om Nynke it himd fan it liif te vragen. Volleybalvereniging Punt Ut (tot 22 februari) Ook de volleyballers bevinden zich in de eindfase van de verschillende competities. De dames van Punt Ut 1 staan veilig in de middenmoot en kunnen vrijuit naar het einde van de competitie toewerken. Dit geldt in principe ook voor de dames van Punt Ut 2 al moet gezegd worden dat het verschil met de bovengeplaatste teams (m.u.v. de koploper) minimaal is zodat er misschien nog iets te halen valt. Punt Ut 3 behaalde tot nu toe 8 punten en staat daarmee op de één na laatste plek. Een eindsprintje kan het leed misschien nog wat verzachten. Polsspringe mei Peaske, dat wie jierren lang tradysje fan dizze mateploech. It springen is wat minder wurden mar de Freonskip is bleaun. Pieter Rijpma, Bert de Jong, Durk Nijdam, Sjoerd Huitema, Eppie Bootsma, Bennie vd Berg, Niek Popma, Hartman Witteveen. Fotograaf Sicco 28 29

16 It himd fan it liif (door Bert de Jong) Eltsenien belibbet syn as har sport(en) op in eigen wize. Ek hat eltsenien in eigen ferhaal. Hoe belibbet bygelyks ien in kampioenskip as in degradaasje as in oar besûnder barren yn de sport. Fansels giet dizze rubryk foar in grut part oer de sport mar ek oare algemiene saken komme oan e oarder. Foar dizze ôflevering fan himd fan it liif wienen wy te gast by NYNKE BROUWER. Nynke waard sneon 22 febrewaris 2014 Frysk Kampioen dammen foar begjinners yn Aldegea! In prachtige belibbenis fansels. Heechtiid om Nynke it himd fan it liif te freegjen. Want wy wolle fansels no alles oer har wite... Namme: Nynke Brouwer Berne: 19 jannewaris 2005 Nammen heit en mem: Hendrik en Aeltsje Hokker klasse basisskoalle: groep 5 Mei hokker sporten hâldst do dy dwaande: mei fuotbal, damjen en streetdance Wannear begien mei dyn earste sport (hokker): mei fuotbal (fan groep 3 ôf) Dyn spesjaliteit yn de sport: -by fuotbal: keepe -by damjen: goed neitinke Earste trainer: -by fuotbal:? -by damjen: Jappie de Jong Hichtepunt yn dyn koarte sportlibbensrin oant no ta: -by fuotbal: Kampioen wurde mei de F-pupillen -by damjen: Frysk kampioen wurde Djiptepunt yn dyn koarte sportlibbensrin oant no ta (as binne dy der noch net): -by fuotbal: te folle doelpunten tsjin -by damjen: tsjin mindere dammers ferlerne Hoefolle partijen moasten der damd wurde om Frysk Kampioen te wurden? Fiif partijen Hast do alle partijen wûn. Ien partij remize en de oaren wûn Wie it op it lêst spannend. It wie hiel spannend. Ik moast hiel lang wachtsje op in oare partij en dêr kaam remize út. Dêrom waard ik kampioen. Hie ien fan dy tsjinstanners wûn, dat hie ik in beslissingswedstriid spylje moatten. Fan wa hast de bekers yn ûntfangst nommen: Fan Jappie de Jong Oan wa hast de bekers allegear sjen litten en wat wie de reaksje. Heit en mem, pake en beppe, myn omkes en in protte bern. Eltsenien fûn it machtich. Kinst wat fertelle oer de wikselpriis. Hoe grut is dizze priis en stean der ek oare minsken út Blauhús e.o. yn. It is in hiele grutte beker. In man út de Gaastmar hie de beker (as jonkje) trije kear wûn en mocht him hâlde.no hat hy de wikselbeker wer beskikber steld. Yn de beker stean ek (âld) Blauhústers lykas Germ Bruinsma, Bernard Kroon ( ) en Manfred de Wolff ( ). Idoal: One Direction Fakânsjelân: Dútslân Iten: Taco s Drinken: IJsthee Televyzje: Spangas en Voice of Holland Bêste film: The Muppets Bêste Boek: Sjakie en de chocoladefabriek Muzyk: One Direction Karakterskets: Ik bin in fleurich famke Verslag bijwonen wedstrijd VC Sneek door jeugdleden van de c en b Dankzij bemiddeling van Willem de Boer was de jeugd van Punt ut uitgenodigd voor het bijwonen van een thuiswedstrijd tussen VS Sneek en Alterno op zaterdag 1 februari. Uit naam van de evenementen commissie van VC Sneek werden we verzocht om ons zaterdags om 19:00 bij de sporthal te melden. Samen met enkele begeleiders werd de jeugd in de auto geladen en naar Sneek afgezet, waar we een plaats kregen op de koptribune, en iedereen een zakje chips en drinken kreeg. De zaal zat redelijk vol en nadat de Dames hadden ingespeeld, begon de wedstrijd tegen Alterno die een plaats hoger staat in de competitie. Ondanks het inspelen kwam Sneek er de eerste set niet aan te pas en werd vrij kansloos verloren hoewel aan het einde van de eerste set Sneek duidelijk beter in 30 31

17 het spel kwam. De tweede set was Sneek lang de bovenliggende partij, maar werd de set net verloren mede doordat Sneek maar liefst 5 opslagfouten had, en de buiten aanvalster van Alterno bij wijze van spreken de gaten in de vloer smashte. In de derde set zat Sneek goed in het spel en werd er verdiend gewonnen, helaas konden ze dit in de vierde set geen vervolg geven, hoewel er aan het einde van de set nog een verschil van 7 punten achterstand bijna weggewerkt werd. Al met al een mooie wedstrijd, waarbij de jeugd heeft kunnen zien wat ze kunnen bereiken met als voorbeeld de Libero s Geldau de Boer In VC Sneek Dames 2 en Jannieke Popma in Dames 1, die ook nu gehele wedstrijd opgesteld bleef. Al met al reclame voor het Volleybals spel en zeker voor herhaling vatbaar. Namens Punt Ut Marcel van der Molen Krieltoaniel Alle sneontejûnen is der in flinke ploech krieltoanielers yn aksje. Oant de krystfakânsje hâlde wy ús dwaande mei frije ymprovisaasjes en as it dan jannewaarje wurden is stekke we de hollen bijelkoar om ris te betinken oer wat fan tema as we ús ymprovisaasjetoaniel foar publyk gean litte sille. De spilers binne allegear like entûsjast en sitte fol ideeën. Dus as jimme op 29 maart nei de Freonskip komme en dizze jongelju yn aksje sjogge, kinne jim bêst ris tinke: hoe betinke se it! En lyk as alle jierren is it ek foar de spilers wer in ferrassing hoe t it der krekt út komt te sjen, want oan it lêst momint ta feroaret de act. It stik dat fan t jier bijelkoar ymproviseard wurdt, hat dan ek as titel krigen: KRIELFICTION Yn de sketskes gean de spilers op tiidreis en meitsje dan fan alles mei, want ja, op it toaniel giet de wrâld foar jo iepen en is alles mooglik. Gurbe Douwsma komt del yn-by de tsjerke fan Westhim. Op de Neisimmerjûn op 12 septimber 2014 komt Gurbe Douwsma del yn-by de tsjerke fan Westhim. De kaarten å 10,00 kin serservearre wurde op it mailadres Al sûnt syn jongensjierren hat de Drachtster trûbadoer Gurbe Douwstra de muzyk as syn grutte passy en hjoed de dei sjongt hy yn syn memmetaal, it Frysk. In sjonger/- lietskriuwer, dy t syn ferskes bringt yn de styl fan de Fryske trûbadoers. Lietsjes, dy t farieare fan mankelike harksankjes oant fleurige ferskes oer de nuver aar dige saken fan it libben. De teksten farieare allike bot as de muzyk, fan somtiden hast sentimenteel oant healwiis en koartswilich, mei in flinke doasis selsspot, mar allegear rjocht út it hert. In protte fan dy lietsjes binne werom te finen op de trije cd s, dy t hy oant no útbrocht hat: Dizze Stoarm, Myn eigen paad en Thús. Gurbe Douwstra is ek ien fan de Fjouwer Trûbadoers en is dan yn it selskip fan Piter Wilkens, Doede Veeman en Jaap Louwes. Foar de muzyk dy t hy solo, mar ek yn alle oare gearstallings makket, hat er de term Frisicana betocht, mei in knypeach nei de Americana in styl dy t troch in protte singer/songwriters brûkt wurdt

18 Nijs fan de St. Gregoriusskoalle Een goede buur en een verre vriend Yn de moanne jannewaris ha we om it lêzen en foarlêzen te stimulearen meidien oan it Nationaal Voorleesontbijt. We hoechden fan t jier net sa fier te sykjen om foarlêzers. Sûnt koart ha we troch it Comeniusproject verre vrienden, mar we ha ek al jierrenlang een goede buur. Sa kamen der woansdei 22 jannewaris fiif minsken fan it Teatskehús by ús op skoalle foarlêzen. Dit bliek in grut súkses, de bern binne prachtich foarlêzen en neitiid ha de âldste learlingen de jassen gau oandien om de minsken yn it Teatskehús ek op in ferhaal te traktearen. Earder hiene de bern fan groep 5 en 6 it ferhaal fan it wyfke fan Starum al útspile en dêr in Powerpoint fan makke. Dit ferhaal ha Koos en Hidde yn it Ingelsk yn Frankryk ferteld en nó fertelden de bern fan groep 8 it wer yn har eigen wurden oan de bewenners fan it Teatskehús. Al mei al ha we in smûke moarn hân! Dan noch even in nijtsje dat niks mei buorlju of fiere freonen te krijen hat. We krigen yn jannewaris ek in dei besite fan de ynspeksje fan ûnderwiis. De ynspekteur hat de hiele dei by ús op skoalle west en oan it ein fan de dei ús fertelle kinnen dat we op e nij it predikaat grien fertsjinne hawwe. En dêr bin wy fansels tige mei ynnommen! De geschiedenis van het katholieke onderwijs in Blauwhuis (2) Voor dit deel van de geschiedenis heb ik geput uit mijn eigen herinneringen en (foto)archief. Maar ook deze keer heb ik weer informatie opgezocht en overgenomen uit het Tinkboekje Reuny Blauhûs - 21 juny 1986 door Johannes Rypma (van de Vitusdyk). Aanvullingen en opmerkingen zijn altijd welkom. Mijn mailadres: Veel leesplezier bij dit tweede deel! Nel Bekema-Hoekstra Van taalschool naar lagere school Het oude schooltje, dat sinds 1904 door een gang verbonden was met St. Theresia Gesticht, begon aardig te groeien en werd al gauw te klein. In 1920 waren er 142 leerlingen, en dat aantal was zo groot, dat er in plaats van 3 leerkrachten 5 nodig waren. Earder fertelden we al dat we yn novimber nei ús partnerskoalle yn Frankryk west ha. No kinne we jim witte litte dat we yn maart nei ús partnerskoalle yn Ingelân sille. We komme dêr mei in hiele delegaasje Blauhústers. Net allinnich twa learkrêften en twa learlingen fan ús skoalle sille mei, mar ek in oantal stazjêres dy t har foar it projekt ynsetten ha. Tine Nieboer hat mei Cisca Staverman, fan de Skotsploech út Boalsert, de bern folksdûnsen oanleard, dy t sy yn Ingelân wer oan ús partnerskoallen sjen litte sil. En Ymkje van der Zee en Nynke Attema ha mei de bern ûntwerpen makke foar de Comeniuskalender en sy sille dit op de skoalle yn Ingelân presenteare. As we wer weromkomme sille we ferslach dwaan op de site fan skoalle en Blauhús en yn de simmernijsbrief hâlde we jo ek wer op e hichte fan de gong fan saken. De wens om een nieuwe katholieke school te bouwen ging in vervulling. Architect H. Kroes uit Amersfoort maakte de tekening en op 17 november 1920 had de eerste steenlegging plaats van de huidige St. Gregoriusschool door Pastoor v.d. Berg. Op 7 juni 1921 werd de nieuwe school ingewijd door deken Veldhuizen van Sneek

19 De oude school werd toen als bewaarschool en verenigingslokaal gebruikt. In 1929 was het aantal leerlingen al opgelopen tot 224 en werd er een extra leslokaal en een gymlokaal bij de school gebouwd. In die tijd was het moeilijk om in een plaatsje als Blauwhuis aan vol doende personeel te komen, vooral in tijden van schaarste. De Zusters waren een stabiel gedeelte van het personeel. De Algemene Overste behield zich echter altijd het recht voor om de Zusters te verplaatsen, maar zorgde steeds voor plaatsvervangsters. Dat was erg gemakkelijk. In 1950 kwam er echter een schrijven van het Moederhuis, dat de twee school zusters zouden worden teruggenomen zonder plaatsvervangsters. Gelukkig lukte het toen om een onderwijzer en een onderwij zeres te benoemen. Maar in 1955 was het weer zeer moeilijk met het vervullen van een vacature. Het kerkbestuur deed in die noodsituatie nog eens een beroep op de Congre gatie en deze stuurde weer een zuster! Dit gebeurde ook in 1959, toen zich eenzelfde situatie voor deed. kon het schoolgebouw door burgemeester Cazemier worden her opend. In 1980, werd door het hoofdbestuur in Amsterdam, na overleg en besprekingen, besloten, dat het zusterhuis in Blauwhuis zou worden opgeheven. Op 4 maart 1980 vertrokken de zusters uit Blauwhuis. Alleen zuster Chrysogona (lekennaam: Waltje Huitema) bleef achter. Zij bleef, als laatste zuster, werkzaam in het onderwijs. Ze overleed op 30 december Met haar overlijden werd op de lagere school het tijdperk van de zusters afgesloten. Van bewaarschool naar kleuterschool... Op 1 juni 1904 begon zuster Suzanna de bewaarschool in het Theresia Gesticht. Toen in 1921 de bouw van de huidige St. Gregoriusschool een feit was, werd de oude school als bewaarschool in gebruik genomen. De school in Blauwhuis was niet alleen een van de eerste katholieke scholen in Friesland, maar ook de eerste katholieke tweetalige school. Het Fries in de laagste twee klassen werd in het begin gegeven juffrouw S. de Jong en de heer Sj. Palstra en later door zuster Chryso gona. Op 28 februari 1964 werd de Stichting R.K. Scholen te Blauwhuis opgericht, een nieuw schoolbestuur onafhankelijk van het kerkbestuur. Dit stichtingsbestuur maakte zich druk voor een grondige verbouw van de St. Gregoriusschool. In september 1965 werd hier een ontwerp voor gemaakt. De verwezenlijking van de plannen duurde echter wel lang. De zusters vertelden verhalen uit de bijbel en dat Onze Lieve Heertje in de kerk woonde achter het gouden deurtje van het taber nakel. De kinderen kwamen thuis met prachtige tekeningen en vlechtwerkjes en als heit of mem jarig was, konden ze een toepasselijk versje opzeg gen. Ook leerden de kinderen kinderliedjes zingen en in de handjes klappen, maar ook om stil in de bank te zitten en mooi in de rij te lopen. Dat vonden ze later op de grote school een heel gemak. Van 1904 tot 1956 werkten de zusters pro deo, voor niks! Pas in april 1971 kon met het werk worden begonnen. De verbouwing bracht veel ongerief voor het personeel en de kinderen met zich mee, maar op 8 maart In 1956 trad de Wet op het Kleuteronderwijs in werking en kwam er subsidie van het Rijk en de Ge meente. Subsidie betekende: salaris voor de zusters. De bewaarschool werd kleuterschool met de naam St. Jacob. De bestaande kleuterschool in het St. Theresiahuis voldeed echter lang niet aan de eisen van het Bouwbesluit Kleuteronderwijs en bovendien kon het 37

20 There siahuis deze ruimte goed gebruiken voor uitbreiding. Zo kwam men op de gedachte een nieuwe kleuterschool te stichten, maar door interne moeilijk-heden kwam de eerste aanvraag van 1 oktober 1959 vijf jaar in de ijskast. Het kersverse bestuur van de op 28 februari 1964 opgerichte Stichting R.K. Scholen te Blauwhuis vatte de plannen opnieuw op. Toen de nieuwbouw van het St. Theresiahuis begon en de kleuterschool een gebrekkige overwintering doormaakte in de lagere school, werd de bouw voor een nieuwe kleuterschool wel heel erg urgent. In 1969 begon men daarmee. De eerste steen werd gelegd door Zr. Clementio en mejuffrouw Catrien Witteveen. Op 1 augustus werd het gebouw in gebruik genomen en op 5 oktober 1970 volgde de officiële opening van It Protternêst door burge meester Cazemier. Hij kreeg de sleutel in een protternêst aangereikt door Imelda Bootsma en Jikke Hettinga. Men had een 2-klassige kleuterschool laten bouwen op basis van het verwachte aantal leerlingen. Op het moment van de in gebruikname was het leerlingenaantal echter veel kleiner. Het bestuur liet daarom een bus rijden naar de dorpen Tjerkwerd, Dedgum en Parrega. Het mes sneed toen aan twee kanten: de ouders uit de omliggende dorpen werden in de gelegenheid gesteld om hun kleuter op een veilige manier naar een kleuterschool te laten gaan en de school kreeg het aantal kleuters, dat nodig was om subsidies te verkrijgen. De schoolbus was eigendom van het schoolbestuur. Bestuursleden en leerkrachten stapten als chauffeur achter het stuur. Geen ideale situatie, maar meer was op dat moment financieel niet haalbaar. In augustus 1973 ging zuster Clementio (lekennaam: Nel Arentz) na een hartinfarct met ziekteverlof. Tijdens haar ziekte werd zij tijdelijk vervangen door Jelly Zeilstra en vanaf 1 april 1974 door Nel Bekema-Hoekstra. Laatstgenoemde werd benoemd als waarnemend hoofd. Zuster Clementio keerde echter niet terug. Ze nam afscheid van It Protternêst en met haar vertrek werd het tijdperk van de zusters in het kleuteronderwijs afgesloten. Ze overleed op 18 december Nel Bekema-Hoekstra werd 1 januari 1975 benoemd als hoofdleidster in vaste dienst. Zij werd de eerste leken hoofdleidster van de kleuterschool. In januari 1975 werd het busvervoer overgenomen door garagebedrijf Bosma uit Parrega en werden kleuters uit Parrega, Hieslum, Dedgum, Tjerkwerd en Baburen dagelijks naar Blauwhuis gebracht. De ouders van de buskinderen betaalden f 35,-- per maand. Ouders van de kleuters uit Blauwhuis betaalden ook mee aan de kosten voor de bus. Maandelijks f 10,50. Hierdoor en door subsidies van de gemeente Wymbritseradeel en later van de gemeente Wonseradeel kon de bus blijven rijden. Op 1 januari 1975 werd de Stichting R.K. Scholen Wymbritseradeel e.o. opgericht. Vanaf die datum vielen zowel de lagere als de kleuterschool uit Blauwhuis en de rooms katholieke lagere scholen uit Heeg en Woudsend onder deze nieuw opgerichte Stichting. Het kleuteraantal bleef stijgen. Daarom werd in 1981 in de lagere school een lokaal ingericht voor de kleuters. Na enkele aanpassingen werd het in augustus 1981 officieel in gebruik genomen als dependance van de kleuterschool. De kleuters gingen er in optocht naar toe en kregen een warm onthaal. Laatste busrit in juni 1984, op de foto v.l.n.r. juf Marianne Hettema, juf Nel Bekema-Hoekstra, Rintje de Vries, Marijke Ouderkerken, Brian de Wit, Hanneke Bruinsma, Jetsche Wynja, Judith Aarts, Simone Klaren, Ralf Zijlstra, Roel Bosma, Tjeerd Haarsma, Klaske Adema, Ulrike Bruinsma, Alan de Wit, juf Hillie Terwisscha van Scheltinga en Nellie Haarsma Hurkend: Tamara Rijpma, Lilian Arnold, Johannes Woltinge, Anne Poelstra, Nienke Wynja en Marran Helder Door de Overgangswet op het Basisonderwijs, waarin kleuter- en lagere school samen de basisschool moesten vormen, kreeg Tjerkwerd op 1 augustus 1983 een eigen basisschool. In dat jaar werd de dependance opgeheven. Toen ook Parrega op 1 augustus 1984 een eigen basisschool kreeg, kwam er een einde aan het busvervoer. Een tijdperk werd afgesloten. (wordt vervolgd) 38 39

21 40 Advertinsjes binne tige wolkom: Ynformaasje bij: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Beste ynwenners, Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Beste ynwenners, Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen SIMMER 2014 Beste ynwenners, Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen Ynhaldsopjefte Nijsbrief Algemien - Foaropwurd

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Beste ynwenners, Hillie Terwisscha van Scheltinga-Altenburg Foarsitter Doarpsbelang.

Beste ynwenners, Hillie Terwisscha van Scheltinga-Altenburg Foarsitter Doarpsbelang. hjerst 2015 Beste ynwenners, Op it momint dat ik dit stikje foar de nijsbriif skriuw, genietsje we fan in prachtige neisimmerdei, tagelyk sjogge werom op in moaie simmer. De aktiviteiten fan it Doarpsbelang

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

Beste ynwenners, In fijne simmer tawinske Hillie Terwisscha van Scheltinga-Altenburg Foarsitter Doarpsbelang Blauhûs

Beste ynwenners, In fijne simmer tawinske Hillie Terwisscha van Scheltinga-Altenburg Foarsitter Doarpsbelang Blauhûs Simmer 2015 Beste ynwenners, Yn dizze Nijsbrief sjogge we werom op tal fan aktiviteiten dy t der de lêste moannen yn en om Blauhús organisearre binne. Allegearre, stik foar stik, binne se tige goed slagge.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Jrg. 6 2010 Nr. 2 Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Skriuwer en keunstner Anne Feddema (foto Heleen Haijtema). Sjoch side 6 en 7. 4 Fan de redaksje

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Nieuwsbrief Donderdag 8 januari 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Bijbelverhalen Deze week was het thema: Waar ben je veilig? Het verhaal van Jezus begint met de vlucht

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 6

Schooljaar 2015-2016, nr. 6 Schooljaar 2015-2016, nr. 6 Agenda 23 3: Iepenlessen foar alle Jorwerters (8:30-10:15) 23-3: Ynspiraazje dei 3 TS 24 3: Aaisikjen 25 t/m 28 maart: Paasweekend 30 3: MR 6 4: Onderwijs team 4 studiedag,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Wees er zeker van dat u een pagina maakt en géén persoonlijk profiel met de naam van uw coöperatie!

Wees er zeker van dat u een pagina maakt en géén persoonlijk profiel met de naam van uw coöperatie! april 2016 Voor: Lokale Coöperaties Opsteller: Wurkgroep Onderwerp: Gebruiksaanwijzing Facebook advertentie maken lokale coöperatie. Inleiding Als Wurkgroep van Ús Koöperaasje hebben we het project Facebook

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 106 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma - voorzitter

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken,

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken, Marsumer fan it jier 2011 Achte oanwêzigen, bêste minsken, It is wer safier. Wy binne takaam oan de Marsumer fan it jier 2011! Salang der in Aldjiersoertinking is, salang sil der ek in Marsumer fan it

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 Van de redactie Naar aanleiding van onze oproep in de vorige uitgave van De Twa Doarpen hebben we een aantal mooie foto s ontvangen. Twee daarvan prijken op de

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. P dec. jan. 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 228 dec. - jan. 2009 Verschijnt

Nadere informatie