Jaarverslag Postbus AC s-hertogenbosch Bezoekadres: Vlijmenseweg GW s-hertogenbosch.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c."

Transcriptie

1 Postbus AC s-hertogenbosch Dit JAARVERSLAG maakt onlosmakelijk deel uit van de JAARREKENING Bezoekadres: Vlijmenseweg GW s-hertogenbosch College van Bestuur: Drs. J. Noordijk, voorzitter College van Bestuur Drs. C.L.E.M. van Gerven, lid College van Bestuur 19 juni 2014 Jaarverslag 2013

2 Koning Willem I College s-hertogenbosch Reproductie van dit document zonder toestemming van het College van Bestuur van het Koning Willem I College is niet toegestaan anders dan in zijn volledige vorm. Juni 2014 Versie: 1.0 Status: goedgekeurd door Raad van Toezicht 2 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

3 JAARverslag 2013 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 3

4 Leeswijzer Dit jaarverslag is een verantwoordingsdocument voor allen die enig belang hebben bij een goed functioneren van het Koning Willem I College. Dat zijn in willekeurige volgorde: Toezichthoudende instanties: Ministerie van OCW, Inspectie van het onderwijs, Rijksaccountant Raad van Toezicht van het Koning Willem I College Studenten en hun ouders of partners Bedrijven, instellingen, belangenorganisaties en intermediaire organisaties Toeleveranciers: de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio s-hertogenbosch Afnemers: Hogescholen die onze gediplomeerde studenten inschrijven Collega-ROC s, AOC s, vakscholen en regionale en lokale overheden Personeelsleden Overige geïnteresseerden Dit jaarverslag is opgesteld conform de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs van het Ministerie van OCW en de aanvullende brief van het Ministerie betreffende het Geïntegreerd Jaardocument 2013 van 20 december 2013 waarin genoemd worden: Verklaring bevoegd gezag met betrekking tot het voldoen van de opleidingen aan de wettelijke vereisten (hoofdstuk A1, pagina 6) De tevredenheid van studenten (hoofdstk B3, pagina 31-32) Diplomaresultaat en jaarresultaat (hoofdstuk B3, pagina 32-33) Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (hoofdstuk B3, pagina 34) Personele gegevens (hoofdstuk B4, pagina 37-41) Financiële gegevens (hoofdstuk B5, pagina 42-44) Informatie in verband met specifieke regelingen - Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen MBO (hoofdstuk B2, pagina en Bijlage C2, pagina 55-58) - Prestatiebox PO (hoofdstuk B3, pagina 36) Informatie in verband met kwalitatief zwakke opleidingen en examens (hoofdstuk B2, pagina 26-28) Continuïteitsparagraaf (hoofdstuk B2, pagina 14-22) In dit jaarverslag is het bestuursverslag van het College van Bestuur en een aantal bijlagen met cijfers opgenomen. De cijfers in dit jaarverslag zijn aangeleverd door de dienst Financiële Zaken, de Dienst Governance & Control en de Dienst Informatiemanagement. Onderwijsafdelingen en overige diensten hebben aanvullende inhoudelijke informatie aangeleverd. Het hoofdstuk financiën bevat, in lijn met de jaarrekening, een beknopt overzicht van het financieel beleid en de financiële resultaten over meerdere jaren. De volledige jaarrekening, als onderdeel van het geïntegreerd jaardocument, wordt afzonderlijk in een kleinere oplage verspreid. Geïnteresseerden kunnen deze op inzien. Deel A handelt over de wijze waarop het Koning Willem I College georganiseerd is. In dit deel vindt u het voorwoord van het College van Bestuur en het verantwoordingsverslag van de Raad van Toezicht. In deel B legt het College van Bestuur verantwoording af over het verslagjaar In dit deel worden de kerngegevens van het Koning Willem I College nader toegelicht. In de bijlagen in deel C treft u de verantwoordingen aan betreffende de notitie Helderheid en de ingezette middelen voor taal en rekenen, alsmede een overzicht van de locaties die het Koning Willem I College in gebruik heeft en een overzicht met de relevante nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur. Digitale versie Jaarverslag 2013 Geïnteresseerden kunnen dit jaarverslag op inzien met foto s en video s. Dit biedt een nadere kijk op waar het Koning Willem I College voor staat en wat in 2013 is bereikt. Wilt u reageren op dit jaarverslag of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met: Koning Willem I College Projectbureau PR & Communicatie Postbus AC s-hertogenbosch 4 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

5 Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave AOC AKA ATL BAPO BBO BBL BIO BOL BPV BVE CEC DEX DGC Dt DUO E5 EVC FBO FTE GJ HBO ITS LB LMS MBO OP OBP OCW ROC VAVO VMBO VSO VSV : Agrarisch opleidingencentrum : Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent : Academie voor Teaching & Learning : Bevordering arbeidsparticipatie ouderen : Beroepsbegeleidend onderwijs : Beroepsbegeleidende leerweg (combinatie werken en leren) : (Wet) Beroepen in het onderwijs : Beroepsopleidende leerweg (leren op school, stage in bedrijf of instelling) : Beroepspraktijkvorming (praktijkgedeelte van de opleiding: stage of (on) betaald werk) : Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie : Centrale examencommissie : Dienst Examinering : Dienst Governance & Control : Deeltijd : Dienst uitvoering onderwijs (voorheen CFI: centrale financiën instellingen) : Cultuurplein voor culterele ontmoetingen voor theater, muziek, dans, taal en beeldend : Eerder verworven competentie : Funderend beroepsonderwijs : Full time equivalent : Geïntegreerd jaardocument (bestaande uit jaarverslag en jaarrekening) : Hoger beroepsonderwijs : Het instituut voor toegepaste sociale wetenschappen : Loopbaan en burgerschap : Learning management system : Middelbaar beroepsonderwijs : Onderwijzend personeel : Ondersteunend en beheerspersoneel : (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap : Regionaal opleidingencentrum : Voortgezet algemeen volwassenonderwijs : Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs : Voortgezet speciaal onderwijs : Voortijdig schoolverlaten DEEL A: BESTUUR EN ORGANISATIE 7 A1 Voorwoord College van Bestuur 7 A2 Organisatie 8 A3 Missie, visie en kernwaarden Koning Willem I College 11 A4 Verslag en samenstelling Raad van Toezicht 12 DEEL B: BESTUURSVERSLAG COLLEGE VAN BESTUUR 14 B1 Beleid en strategie 14 B2 Onderwijs 25 B3 Studenten 32 B4 Medewerkers 36 B5 Financiën 40 B6 Regionale verankering 42 B7 Bedrijfsvoering 44 DEEL C: BIJLAGEN BIJ HET BESTUURSVERSLAG 47 C1 Notitie Helderheid in de bekostiging BVE (2004) 47 C2 Verantwoording taal en rekenen C3 Locaties 53 C4 Nevenfuncties leden Raad van Toezicht en leden College van Bestuur 54 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 5

6 6 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

7 DEEL A: BESTUUR EN ORGANISATIE A1 Voorwoord College van Bestuur Het verslagjaar 2013 staat voor een belangrijk deel in het teken van het afscheid van de heer Coen Free per 1 augustus Na een imposante loopbaan als schoolbestuurder laat hij het beste grote ROC achter, waarin de student daadwerkelijk centraal staat. Op 24 mei nemen de studenten afscheid. Dit doen ze onder meer met een djembé sessie, een officiële militaire groet, door studenten van de Academie Geüniformeerde Beroepen en de onthulling van een heuse Coen Free Promenade. Op 20 juni vindt het officiële afscheid plaats in het Jheronimus Bosch Art Center. In deze prachtige omgeving geeft Coen Free op de hem zo kenmerkende wijze een indrukwekkende masterclass. De heer Geert Mol, voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, de heer Ton Rombouts, burgemeester van s-hertogenbosch en de heer Nimal van Oort, voorzitter van de Alumni vereniging (A-Academy) geven in hun toespraken aan wat Coen Free heeft betekend voor de landelijke en regionale ontwikkelingen in het onderwijs, voor de stad s-hertogenbosch en voor de student. Mevrouw Jeanette Noordijk, per 1 augustus 2013 opvolgster van Coen Free, haalt in haar speech het aardse paradijs aan, beschreven in het boek Dromen van Cocagne van Herman Pleij: Het Koning Willem I College was er nooit in zijn huidige vorm gekomen als jij, Coen, niet die bijzondere mengeling in je had en hebt om het paradijs op aarde te willen neerzetten. Als antwoord op het beleidsplan Focus op Vakmanschap verschenen in 2011 het (strategische) Expeditieplan en in 2012 het (tactische en operationele) Koersboek. Het Expeditieplan en het Koersboek vormen samen het strategische en operationele beleidskader voor het college, voor de periode Het Koning Willem I College realiseert in 2013 grotendeels de opdrachten die het zichzelf in het Koersboek stelt. In de veelheid aan onderwerpen legt het college in 2013 de focus op een viertal deelterreinen die specifieke aandacht behoeven: onderwijsprogrammering, examinering, onderwijslogistiek en professionalisering. Gelijktijdig stuurt het college aan op een herijking van het kwaliteitszorgmodel om de kwaliteit op opleidingsniveau beter te kunnen borgen. In dit jaarverslag verantwoordt het College van Bestuur zich voor zijn beleid en de resultaten die zijn behaald. De verantwoording is in lijn met de wettelijke richtlijnen zoals neergelegd in de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs van De verslaglegging is opgesteld op collegeniveau, op basis van de input van afdelingen, diensten en projectbureaus. De wijze van verslaglegging sluit aan op het organisatiemodel waarbij kritische bedrijfsprocessen centraal worden aangestuurd en de diverse organisatieonderdelen in lijn hiermee op decentraal niveau opereren. In het verslagjaar is in het overleg met directeuren van afdelingen en diensten, maar ook met de Raad van Toezicht, het Actieplan Focus op Vakmanschap , en de vertaling hiervan naar het Koersboek mbo 15, besproken. Begin 2013 maakt het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de Staat van de Instelling duidelijk dat de examinering en daarmee ook de kwaliteitsborging op opleidingsniveau verbetering behoeven. Met de verankering van jaarplannen (op basis van de vier speerpunten) in de planning & control cyclus, het Actieplan Examinering en de implementatie van de Kwaliteitsmonitor BONE-BVE (een monitor op opleidingsniveau die één op één aansluit op het waarderingskader van de Inspectie) in het te herijken kwaliteitszorgsysteem van het college zijn in het verslagjaar 2013 al belangrijke stappen gezet om geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Voor 2014 geldt: de basis op orde en de lat omhoog. Het Koning Willem I College wil immers ook in de komende jaren het beste grote ROC van Nederland blijven. Ook het thema Goed bestuur heeft in 2013 in de MBO-sector, maar ook daarbuiten, aandacht gekregen. Wij onderschrijven dat Goed bestuur vraagt om permanente alertheid en waar nodig maatregelen die zijn gericht op transparantie, professioneel handelen, een heldere organisatiestructuur en cultuurverandering. Onder meer als voorbereiding op de inwerktreding van de nieuwe Branchecode Goed bestuur in het mbo per 1 augustus 2014, als vervanging van de Governancecode Goed bestuur in de bve-sector, heeft het thema Goed bestuur de agenda van het overleg met de Raad van Toezicht voor een belangrijk deel bepaald. Zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur hebben eind 2013 uitgesproken dat het Koning Willem I College volledig wil voldoen aan de vereisten in de nieuwe Governancecode. Op basis van een toepassing van de Checklist Governance van de MBO Raad op het verslagjaar 2013 concludeert het College van Bestuur dat gehandeld wordt conform de vigerende Governancecode. De vastlegging daarvan wordt in 2014, gelijktijdig met de aanpassingen als gevolg van de invoering van de nieuwe Governancecode, gerealiseerd. Het College van Bestuur spreekt het volste vertrouwen in zijn medewerkers uit om de opdracht in het Koersboek mbo 15 (als antwoord op Focus op vakmanschap ) tot een succes te maken en de door de Inspectie van het Onderwijs geconstateerde tekortkomingen op te heffen, zodat het Koning Willem I College ook in de komende jaren tot de beste roc s van Nederland blijft behoren. Drs. J. Noordijk, voorzitter College van Bestuur Drs. C. van Gerven, lid College van Bestuur s-hertogenbosch, mei 2014 Verklaring Als bevoegd gezag van het Koning Willem I College verklaart het College van Bestuur dat al zijn (beroeps)opleidingen voldoen aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen. Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 7

8 A2 Organisatie Organogram Koning Willem I College 2013 Raad van Toezicht College van bestuur Ondernemingsraad Ondersteuning CvB Studentenraad Governance & Control Diensten Afdelingen Projectbureaus Examinering Facilitair Bedrijf Financiële Zaken Human Resource Management Informatie Management IT Force Studenten Succes Centrum Academie Geüniformeerde beroepen Academie voor Media, Art en Performance Assistenten Gezondheidszorg Bouwinfra, Architectuur & Meubeldesign Finance, Banking & Insurance Funderend Beroepsonderwijs High Tech Metalektro ICT-Academie International Studies Kind & Educatie Kort Middelbaar Vak Onderwijs Lifestyle Marketing & Communicatie Middelbare Techniek School Middelbare Horeca School Mobiliteit & Logistiek Ondernemersacademie OSLO Sociaal Maatschappelijke Studies Sportacademie Thema s, Onderwijs & Projecten Toerisme & Recreatie Verpleegkunde & Verzorging Projectafdelingen School voor Marketing & Techniek - De Waterfabriek Faciliterende afdelingen Talenacademie Academie voor Teaching & Learning Educatie-afdelingen Educatie VAVO BBO-afdelingen BBO De Schalm Primair onderwijs Jenaplanschool Antonius Abt (Inter)nationale Projecten De Bono Expertisecentrum Projectbureau J4 PR & Communicatie 8 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

9 Organogram op groepsniveau Het bevoegd gezag van het Koning Willem I College is het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is tevens het bestuur van de Stichting Regionaal Onderwijs Centrum s-hertogenbosch. Leden College van Bestuur 1 De heer drs. C. Free, voorzitter College van Bestuur (tot 1 augustus 2013) Mevrouw drs. J. Noordijk, lid College van Bestuur (voorzitter vanaf 1 augustus 2013) De heer drs. C. van Gerven, lid College van Bestuur Onder de stichting vallen verder: Educatiestichting (een groepsmaatschappij) 24ZW BBO De Schalm (een aparte voorziening voor auditief beperkte studenten) 04DZ Jenaplanschool Antonius Abt (primair onderwijs) In schema: Groep Koning Willem I College Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Koning willem i college Educatiestichting BBO De schalm Jenaplanschool Antonius Abt 1 De relevante nevenfuncties van de zittende leden van het College van Bestuur zijn opgenomen in bijlage C4. Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 9

10 10 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

11 A3 Missie, visie en kernwaarden Koning Willem I College Missie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan. Visie Gewoon een goede school. Kernwaarden Wij zijn een Community College. Wij spreken alle talenten aan. Wij voeden creatief denken. Wij verleggen grenzen. Wij gaan voor een betere wereld. Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 11

12 A4 Verslag en samenstelling Raad van Toezicht Governance De Raad van Toezicht huldigt het principe van toezicht op afstand, met als uitgangspunt Governance zoals gedefinieerd in de Governancecode Goed bestuur in de bve-sector. De Raad van Toezicht werkt vanuit deze code. Uitgangspunten van deze code zijn verwerkt in de Statuten en het Bestuursreglement Raad van Toezicht van het Koning Willem I College. De Raad is tevens toezichthouder van de Jenaplanschool Antonius Abt; in lijn hiermee is het College van Bestuur van Koning Willem I College tevens College van Bestuur van Antonius Abt. De Raad werkt vanuit haar rol als toezichthouder van Antonius Abt in lijn met de code Goed bestuur in het primair onderwijs. Jaarlijks voert de Raad van Toezicht in november functionele voortgangsgesprekken met de leden van het College van Bestuur. De voorzitter en een (wisselend) lid van de Raad van Toezicht voeren gesprekken met de individuele leden van het College van Bestuur. Daarna spreekt de Raad met het voltallige College van Bestuur, evalueert en maakt vervolgafspraken. De invulling van de eigen rol van toezichthouder is ook in 2013 in een zelfevaluatie door de Raad aan de orde gesteld. Vanuit de Raad fungeren vier (gemandateerde) bestuurscommissies: Agendacommissie, Commissie Huisvesting, Commissie Financiën en Remuneratiecommissie. In genoemde commissies hebben leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zitting op basis van hun expertise. Deze commissies bereiden besluiten van de Raad van Toezicht voor en dienen als klankbord voor het College van Bestuur. Maandelijks hebben de voorzitters van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur informeel overleg over beleidskwesties. De voltallige Raad van Toezicht voert in 2013 vier maal overleg met het College van Bestuur over onder andere de volgende strategische beleidszaken: actieplan Focus op Vakmanschap vanuit het ministerie van OCW en het hierop anticiperende plan van aanpak Op koers naar mbo 15, beroepspraktijkvorming, bevindingen toezicht door de Inspectie van het Onderwijs, de Governancecode Goed Bestuur, de planning & control cyclus, financiën, bouw en huisvesting. Elke vergadering start met een wisselend actueel thema, veelal verzorgd door medewerkers van het college. In 2013 evalueert de Raad van Toezicht door middel van een zelfevaluatie het functioneren van de Raad. Samenstelling College van Bestuur In 2013 neemt de Raad van Toezicht afscheid van de heer Coen Free als voorzitter van het College van Bestuur. Per 1 augustus 2013 is zijn dienstverband beëindigd. De heer Free heeft veel betekend voor het Koning Willem I College. In ruim 23 jaar heeft het Koning Willem I College zich onder zijn leiding ontwikkeld tot een college dat in het land zeer goed staat aangeschreven. Kwaliteitsbewust en innovatief waren daarbij belangrijke kernbegrippen; het succes van de leerling stond daadwerkelijk centraal. Als blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het college benoemt de Raad van Toezicht de heer Free tot erevoorzitter van het College van Bestuur. Vanaf deze plaats spreekt de Raad van Toezicht nogmaals zijn dank uit aan de heer Free. Anticiperend op het vertrek van de heer Free als voorzitter van het College van Bestuur per 1 augustus 2013, benoemt de Raad mevrouw Jeanette Noordijk per 1 januari 2013 als lid van het College van Bestuur en per 1 augustus 2013 als voorzitter van het College van Bestuur. Mevrouw Noordijk was tot 1 januari 2013 directeur van de Directie Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie van het Ministerie OCW. Vanuit die functie heeft mevrouw Noordijk een goed inzicht gekregen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneducatie en was ze één van de belangrijkste architecten van het actieplan Focus op Vakmanschap, dat voor een belangrijk deel de (in)richting bepaalt van het middelbaar beroepsonderwijs. Samen met de heer Cor van Gerven vormt mevrouw Noordijk per 1 augustus 2013 het nieuwe College van Bestuur. De Raad keurt in 2013 de jaarrekening over 2012 en de begroting over 2014 goed. De Raad heeft in 2013 een gesprek met de exerne accountant Ernst & Young en benoemt PwC als nieuwe externe accountant. De Raad van Toezicht nodigt jaarlijks de ondernemingsraad en de studentenraad uit voor een overlegvergadering. Daarnaast voert de Raad enkele gesprekken met de ondernemingsraad. 12 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

13 Samenstelling Raad van Toezicht In 2013 neemt de Raad van Toezicht afscheid van de heren Weck en Bleijs en bedankt hen voor de inzet. Begin 2014 benoemt de Raad, op voordracht van de ondernemingsraad, een nieuw lid. Relevante ontwikkelingen Begin 2013 voert de Inspectie van het Onderwijs het onderzoek uit naar de Staat van de Instelling. In 2013 wordt binnen de MBO Raad afgesproken dat het voldoen aan de Branchecode Goed Bestuur een voorwaarde wordt voor het lidmaatschap van de MBO Raad. De financiële positie van onderwijsinstellingen is een belangrijk landelijk aandachtspunt. Deze onderwerpen bepalen voor een belangrijk deel de agenda van het overleg van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur. Het nieuw samengestelde College van Bestuur zet die stappen die een goed antwoord geven op de bevindingen van de Inspectie. De juiste maatregelen worden getroffen om te blijven voldoen aan de Governancecode. Er is sprake van een gezonde financiële positie van het Koning Willem I College. Voor de vier collegebrede speerpunten onderwijsprogrammering en -inhoud, examinering, onderwijslogistiek en professionalisering worden resultaatafspraken geformuleerd, die worden verankerd in jaarplannen. Samenstelling Raad van Toezicht 2 De heer drs. G.C.M. Mol RA (voorzitter) Mevrouw J.M.F. van der Beek (lid) De heer drs. A.J. de Bruin RA (lid) De heer mr. W.J.J. Louwers AA (penningmeester) De heer ir. G.J.P. van Oosten (lid) Mevrouw mr. P.P.M. van Reijsen (secretaris) De heer prof. drs. W.J.M. Spaan (lid) De Raad spreekt zijn waardering uit voor de inzet waarmee medewerkers van het Koning Willem I College hebben bijgedragen aan de bereikte resultaten. De Raad bedankt het College van Bestuur voor de open en constructieve samenwerking. In 2013 zijn belangrijke stappen gezet in de doorgaande ontwikkeling van het Koning Willem I College. De Raad ziet die ontwikkeling met vertrouwen tegemoet. Drs. G.C.M. Mol, voorzitter s-hertogenbosch, mei De relevante nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in bijlage C4. Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 13

14 DEEL B: BESTUURSVERSLAG COLLEGE VAN BESTUUR B1 BELEID EN STRATEGIE Visie en beleid Strategische visie Het is van groot belang dat iedereen in een schoolorganisatie hetzelfde verhaal vertelt. De Koning Willem I College-organisatie is zó ingericht dat het college zich aan stakeholders en community kan presenteren als één organisatie, met één onderwijsvisie, één personeels-, financieel, facilitair en technologiebeleid en één systeem van kwaliteitszorg. Dit maakt het mogelijk een sterke identiteit te creëren, door in het dagelijkse werk vanuit dezelfde gedachten met één en dezelfde passie te handelen. In dialoog met leerlingen/studenten, medewerkers en vertegenwoordigers uit het beroepsleven heeft het Koning Willem I College gekozen voor het missie-model en de visie, missie en kernwaarden geformuleerd in krachtige, betekenisvolle oneliners, die ook internationaal gezien zeer herkenbaar en aansprekend zijn. Missie: Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan Iedereen heeft recht op een goede opleiding. Een opleiding waarmee jonge mensen ambities kunnen waarmaken en talenten benutten. Zodat ze kunnen groeien en sterk genoeg zijn om hun eigen toekomst vorm te geven. De maatschappij heeft zulke goed opgeleide jonge mensen nodig, die prima functioneren en actief met kennis en kunde op diverse niveaus hun bijdrage leveren aan de zich steeds ontwikkelende samenleving. Hiér ligt de verantwoordelijkheid van het Koning Willem I College. We vinden dat we er alles aan moeten doen om een student de best mogelijke opleiding te geven. Voor de student zelf, maar ook voor de maatschappij. Het Koning Willem I College bouwt actief mee aan een toekomst waarin iedereen een volwaardig en gerespecteerd lid van de maatschappij is. Dat doen we door optimaal toegankelijk te zijn voor (potentiële) leerlingen, studenten en cursisten, door hen verwachtingsvol tegemoet te treden en door hun vervolgens excellent onderwijs aan te bieden dat recht doet aan individuele talenten. Onderwijs dat hun alle kansen geeft voor de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Een student op het Koning Willem I College mag rekenen op kleinschalig, boeiend en uitdagend onderwijs en een goede begeleiding door inspirerende docenten, die graag hun vakkennis met de leerlingen delen. Een goede school waar gewoon goed onderwijs gegeven wordt, door vak- en beroepsbekwame docenten. In een duidelijke structuur met veel aandacht voor kennis, vaardigheden en attitude. Een goede school gericht op succeservaringen, maar waar studenten zich ook kwetsbaar mogen opstellen en gerust fouten mogen maken, als onderdeel van het leerproces. Want ook van fouten leer je. Een goede school die een reputatie hoog te houden heeft: we staan immers bekend als een betrouwbare en achtenswaardige organisatie. Kernwaarden De vijf kernwaarden leggen de ziel bloot van het Koning Willem I College. Ze vormen de basisprincipes van de visie van ons college en zijn de fundamenten van ons doen en laten. Wij zijn een Community College. We zijn een gemeenschap van lerenden, delen principes, waarden en normen en dragen een brede sociaaleconomische en cultuurhistorische visie uit, die onze community ten goede komt. Dit wordt nog eens extra benadrukt door ons duurzaamheidsbeleid en onze speciale activiteiten in en voor de community. Wij spreken alle talenten aan. Iedereen beschikt over waardevolle talenten. We ontwikkelen de talenten van onze studenten op basis van hun leerderskenmerken en hun meervoudige intelligentie. Wij voeden creatief denken. Dit is gebaseerd op de ontwikkeling van denkvaardigheden waarbij lateraal denken, creativiteit en de nieuwste inzichten op het gebied van breinleren een belangrijke rol spelen. Wij verleggen grenzen. Ouders en maatschappij vertrouwen ons hun dierbaarste bezit toe: hun kinderen. Dit verplicht ons als verzorgers van onderwijs een student optimaal tot ontplooiing te laten komen. We zoeken daarom steeds weer de grenzen op (ook de internationale) om onze studenten het beste te kunnen bieden. Wij gaan voor een betere wereld. We zijn een UNESCO-school; we geloven in een duurzame, betere wereld. We tonen respect voor alles wat leeft op onze planeet. Onze basis is: respect voor de mens, religies, achtergronden en geaardheid. Visie: Gewoon een goede school We willen ons doel bereiken door gewoon een goede school te zijn. Een goede school waar studenten eigentijds en levensecht leren in krachtige, veilige leeromgevingen. 14 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

15 Stakeholders Als onze voornaamste stakeholders beschouwen we: leerlingen/studenten/cursisten (opmerking: het Koning Willem I College spreekt niet over deelnemers ); ouders/verzorgers; alumni, verenigd in de A-Academy; het toeleverend en afnemend onderwijs; het regionale bedrijfsleven; lokale en regionale overheidsinstanties; de community in algemene zin; de (nationale) overheid. Op koers naar mbo 15 Op 11 november 2011 verschijnt het Plan van Aanpak Koning Willem I College Op expeditie naar mbo 15, als antwoord op het minsteriële Actieplan Focus op Vakmanschap Als vervolg op het Plan van Aanpak, dat vooral een strategisch en tactisch karakter had, wordt in 2012 Koning Willem I College Op koers naar mbo 15 vastgesteld. Op basis van het Koersboek mbo 15 wordt vorm en inhoud gegeven aan de noodzakelijke organisatorische en inhoudelijke vernieuwing van het college en van het onderwijs. Het Koersboek geeft concreet de richting aan voor de bedrijfsprocessen van het college en geeft concrete richtlijnen voor de fases van inrichten en verrichten. Expeditieboek en Koersboek vormen samen het strategische en operationele beleidskader voor het college, voor de periode De focus op vier speerpunten In het jaar 2013 wordt de voortgang van de implementatie van het Koersboek gemonitord. In een drietal werkconferenties wordt de stand van zaken opgemaakt. Als vervolg op de conferentie Succesmeting in maart, verzorgd door de Dienst Governance & Control, brengen de Dienst Examinering en de Academie voor Teaching & Learning in april in de conferenties Examinering en Een IJzersterk Onderwijsprogramma de stand van zaken in beeld voor de examinering en de onderwijsprogrammering. Deze drie werkconferenties geven input voor een viertal collegebrede speerpunten voor 2013 en 2014: onderwijsinhoud en -programmering, examinering, onderwijslogistiek en professionalisering. Met de focus op deze vier speerpunten wordt nadrukkelijk ingezet op een verbetering van die activiteiten die rechtstreeks samenhangen met de visie van het Koning Willem I College Gewoon een goede school. Studenten hebben immers recht op goede onderwijsprogramma s, goede (beschikbaarheid van) leermiddelen, goede roosters, goede examens en goede leraren. Door voor deze speerpunten eenduidig geformuleerde resultaatafspraken op te nemen in de jaarplannen 2014 geeft het College van Bestuur sturing aan deze kwaliteitsverbetering. Monitoring door het College van Bestuur vindt plaats tijdens de periodiek geplande jaarplangesprekken met leidinggevenden. Continuïteitsparagraaf 3 In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen het beleid van het Koning Willem I College voor de komende jaren geschetst. De kwalitatieve toelichting, aangevuld met een aantal kwantitatieve indicatoren, geven gezamenlijk inzicht in de continuïteit van het Koning Willem I College voor de komende drie jaren. Het kwalitatieve deel In het meerjaren beleidsplan in ontwikkeling Koers Koning Willem I College 2018, als vervolg op de beleidsdocumenten Op expeditie naar mbo 15 en Op koers naar mbo 15, wordt de omgeving van het Koning Willem I College beschreven en het beleid dat als reactie daarop de komende jaren wordt ingezet. De huidige crisis raakt het mbo volop in haar kernopdracht. Het mbo, en dus het Koning Willem I College, staat voor de vraag waarvoor mbo-studenten nog worden opgeleid en waar nieuwe werkgelegenheid op mbo-niveau kan ontstaan. Zonder een relatief draagkrachtige middenklasse dreigt immers het cement in de samenleving te verbrokkelen. De landelijke overheid zet sterk in op arbeidsmarktrelevantie van beroepsopleidingen en wil ook dat studenten goed worden voorgelicht over kansen op werk. Om die kansen te vergroten zet het Koning Willem I College de komende jaren in op het breder opleiden van studenten; zowel op de lagere als op de hogere niveaus. Het Koning Willem I College bepleit daarbij dat een flexibele toepassing van de nieuwe kwalificatiestructuur mogelijk wordt, zodat meerdere opleidingen of delen daarvan gecombineerd kunnen worden, toegespitst op de actuele (regionale) werkgelegenheid. Het benutten van kansrijke crossovers is daarbij een belangrijk sleutelbegrip. Vooruitlopend op de ontwikkeling van sectorplannen voor de sectoren Economie en Zorg, zijn voor de sector Techniek al twee deelplannen ontwikkeld, die vanaf het studiejaar geïmplementeerd gaan worden; eerst voor de niveaus 2 en 3 en daarna voor niveau 4. 3 De continuïteitsparagraaf is ingericht conform de richtlijnen zoals opgenomen in het servicedocument Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder van maart 2014 van de MBO Raad. In haar brief van 10 februari 2014 geeft de minister van OCW aan dat niet het format leidend is, maar de aard van de verwachte informatie. Dit maakt het mogelijk om het, vanuit de MBO Raad ontwikkelde model, voor het verslagjaar 2013 als uitgangspunt te gebruiken. In het kwantitatieve deel is aanvullende informatie opgenomen om volledig aan de wettelijke vereisten te voldoen. Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 15

16 De ontwikkeling en implementatie van die sectorplannen moet gepaard gaan met het vasthouden van het hoge kwaliteitsniveau waar het Koning Willem I College landelijk om bekend staat; het college wil immers ook de komende jaren het beste grote ROC van Nederland blijven. Dat zal tot uiting moeten komen in een realisatie van hoge opbrengsten, het (nog) verder terugdringen van het voortijdig schoolverlaten en een verdere verhoging van de tevredenheid van studenten, docenten en leerbedrijven binnen een personeelsbeleid dat zich laat kenmerken door een laag ziekteverzuim. Met alle afzonderlijke onderwijsafdelingen, diensten en projectbureaus zijn daarover afspraken vastgelegd in de jaarplannen, die vanaf 2014 worden ingevoerd. In dat licht is het goed om te constateren dat het jaarrendement en het diplomarendement na een stabilisatie van enkele jaren in 2013 weer stijgen naar respectievelijk 72% en 73%; de ambitie van het Koning Willem I College ligt op 75%. Het vsv-beleid wordt stevig doorgezet zodat ook in de komende jaren aan de landelijk vastgestelde kwaliteitsafspraken wordt voldaan. Het is de ambitie van het college om in 2015 de tevredenheid van studenten te verhogen naar een 7,5, de tevredenheid van de medewerkers op een hoge 7,7 te houden en de tevrendenheid van de leerbedrijven te verhogen naar minimaal een 7,0. De eerste analyses van de landelijke JOB-monitor 2014 en het eigen bpv-plaatsenonderzoek wijzen uit dat de tevredenheid weer verder is toegenomen. In het najaar van 2014 wordt het medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgezet, samen met de basismodule die in opdracht van de MBO Raad door Effectory ontwikkeld is. In 2013 was het ziekteverzuim binnen het college al minder dan 4,5%, de ambitie voor Het streven is om dat lage ziekteverzuimpercentage vast te houden bij het terugdringen van de ziekmeldingsfrequentie onder de collegenorm van 1,0. Naast deze kwantitatieve resultaatafspraken is binnen de jaarplannen van onderwijsafdelingen en diensten de focus gelegd op een viertal speerpunten: onderwijsinhoud en -programmering, examinering en diplomering, onderwijslogistiek en professionalisering. Daarmee wordt ingezet op het opheffen van de tekortkomingen ten aanzien van examinering en kwaliteitsborging die in 2013 door de Inspectie van het Onderwijs zijn vastgesteld tijdens het onderzoek naar de Staat van de Instelling. Onderzoek door organisatieadviesbureau Berenschot wijst uit dat het Koning Willem I College rekening moet houden met een fikse daling van het aantal jongeren tussen de 15 en 20 jaar vanaf schooljaar De enige uitzondering vormt de stad s-hertogenbosch waar sprake is van stabilisatie en zelfs groei tot ongeveer In Zuidwest-Gelderland neemt tot 2020 het aantal jongeren tussen de 15 en 20 jaar aanzienlijk toe. De komende jaren verwacht het Koning Willem I College dan ook een stabilisatie van het aantal studenten, met als gevolg geen grote veranderingen ten aanzien van de inzet van personeel en ruimtes. De uitbreiding van het aantal flexibele m 2 t/m 2014 is vooral het gevolg van de intensivering van het onderwijs en de verhuizing van het vavo naar een andere locatie. Het Koning Willem I College zet de komende jaren een gericht wervingsbeleid in op met name die gebieden waar nog groei mogelijk is en probeert daarnaast de studenten uit de krimpregio s zoveel mogelijk vast te houden. Dat alles met als doel om het huidige aantal studenten ook op de langere termijn te stabiliseren. Binnen dat stabiele aantal studenten vindt al wel een aantal jaren een verschuiving plaats van bbl-studenten naar bol-studenten. De uitbreiding van de behoefte aan m 2 die hiermee gepaard gaat wordt de komende jaren in de vorm van flexibele ruimte ingevuld. De huidige m 2 -prijs van 131, iets boven het sectorgemiddelde 105, (Financiële benchmark 2012), zal daardoor naar verwachting de komende jaren nog iets gaan toenemen. Uitbreidingen in het personeelsbestand (vanwege de veranderende studentenpopulatie en de intensivering van het onderwijs) worden ook zoveel mogelijk flexibel ingevuld bij een gelijkblijvend beleid betreffende (een beperkte) inhuur van medewerkers. Het aandeel van het aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband wordt de komende jaren, voor zover dat mogelijk is, verhoogd van de huidige 8,5% naar 10%. De mogelijkheden hiertoe zijn beperkt vanwege het geringe aandeel van medewerkers van 60 jaar en ouder (eind %). Op basis van de regeling jong voor oud is sinds 2008 immers de gemiddelde leeftijd van het personeel en de daarmee samenhangende personeelslast, al sterk teruggedrongen (zie ook hoofdstuk B4 Medewerkers). Kwantitatieve deel Het Koning Willem I College beschikt over een managementdashboard waarmee de belangrijkste risico s beheerst worden. Het dashboard bevat continue actuele informatie over studenten, personeel, studiesucces, financiën en tevredenheid van studenten, medewerkers en werkvelden. Daarnaast voert het college periodiek kwaliteits-, handhavings- en tevredenheidsonderzoeken uit op basis waarvan risico s in beeld worden gebracht zodat adequate bijsturing kan plaatsvinden. Belangrijke instrumenten in het kwaliteitszorgsysteem zijn de Kwaliteitsmonitor BONE-BVE waarmee bij de onderwijsafdelingen de onderwijskwaliteit in beeld wordt gebracht. Deze kwaliteitsmonitor sluit één op één aan bij het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. In het najaar van 2014 gaat het college de In control scan van PwC inzetten om de kwaliteit van de bedrijfsvoering door de diensten en projectbureaus in beeld te brengen. In hoofdstuk A4 legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de inrichting van het toezicht in Met het oog op het geschetste beleid voor de komende jaren en een doorrekening op basis daarvan van de formatie en de bedrijfsvoering is in dit kwantitatieve deel van de continuïteitsparagraaf middels een dertiental indicatoren voor de jaren 2011 t/m 2016, de balans voor de jaren 2013 t/m 2016 en de Staat/Raming van baten en lasten voor 16 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

17 de jaren 2013 t/m 2016 in beeld gebracht of er mogelijke risico s zijn te verwachten. Ten behoeve van het inzicht in de specifieke situatie van Jenaplanschool Antonius Abt zijn de balans en de Staat/Raming van baten en lasten voor de jaren 2013 t/m 2016 zowel voor de gehele instelling als ook voor de Jenaplanschool Antonius Abt afzonderlijk in beeld gebracht. De doorrekeningen in dit kwalitatieve deel wijzen niet op risico s. Wel zijn de volgende opmerkingen te plaatsen: De toename van het aantal m 2 beroepsonderwijs per gewogen deelnemer vanaf 2014 is het gevolg van de intensivering van het onderwijs vanaf schooljaar De indicator m 2 huur als percentage van het totale aantal m 2 maakt duidelijk dat daarbij wordt ingezet op een verhoging van het aantal flexibele m 2. In 2014 worden extra middelen ingezet ten behoeve van de upgrading van de gebouwen in eigendom hetgeen tot gevolg heeft dat de investeringsbehoefte als percentage van de totale omzet enigszins naar boven afwijkt. Om verplichtingen voor meerjarig onderhoud huisvesting en voor personeelsbeloningen af te wikkelen zijn voorzieningen gevormd. De verwachte uitgaven voor meerjarig onderhoud huisvesting en personeelsbeloningen zijn in de voorzieningen verwerkt. Het negatieve resultaat van bijna 1 mln. in 2012 werd veroorzaakt door een wijziging in de administratieve verwerking van de salarissen als gevolg van de overstap van Edukaat naar Unit4. In Unit4 wordt gewerkt met maandelijkse reserveringen voor vakantiegeld met als gevolg dat in 2012 eenmalig 1,9 mln. extra last werd ingeboekt ten laste van het resultaat van Genormaliseerd voor dit effect kwam het resultaat in 2012 uit op een positief resultaat van ongeveer 1 mln. Het resultaat voor 2013 en het geprognosticeerde resultaat voor 2014 wordt beïnvloed door de betaling van de Herfstakkoord-gelden in 2013, terwijl de besteding pas in 2014 zal plaatsvinden. Daarnaast is in het jaar 2013 voor ongeveer 1 mln een voorziening voor wachtgeld ingeboekt ten laste van het resultaat voor Genormaliseerd voor deze effecten komt het resultaat in 2013 uit op een positief resultaat van ongeveer 1,9 mln. en het geprognosticeerde resultaat voor 2014 op een positief resultaat van ongeveer 0,8 mln. Het financieringsoverschot, het werkkapitaal, is positief en de verwachting is dat deze stijgt. Alle activa worden volledig gefinancierd met eigen middelen. De verwachting is dat er geen vreemd vermogen aangetrokken zal worden. Het resultaat is positief en leidt tot een toename van de reserves. Voor Jenaplanschool Antonius Abt is middels gericht personeelsbeleid geanticipeerd op de terugloop van het aantal leerlingen. Het is de verwachting dat deze terugloop zonder gedwongen ontslagen kan worden opgevangen. Indicatoren voor de jaren 2011 t/m 2016 Omzet private activiteiten als percentage totale omzet Omzet private activiteiten Totale omzet Omzet private activiteiten als percentage totale omzet 0,0% 0,0% 0,0% Prognose 0,0% 0,0% 0,0% Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 17

18 Gewogen deelnemers per FTE onderwijzend & direct onderwijsondersteunend personeel Gewogen deelnemers 9.117, , , , , ,0 Aantal FTE onderwijzend & direct onderwijsondersteunend personeel Gewogen deelnemers per FTE onderwijzend & direct onderwijsondersteunend personeel 731,8 729,4 723,8 733,3 739,1 739,2 12,5 12,9 13,4 Gewogen aantal deelnemers per FTE beroepsonderwijs Gewogen deelnemers 9.117, , , , , ,0 Aantal FTE beroepsonderwijs 890,8 891,3 883,8 893,8 899,7 899,7 Gewogen aantal deelnemers per FTE 10,2 10,6 11,0 Prognose 10,9 10,8 10,8 Prognose 13,3 13,2 13,2 FTE tijdelijk als percentage totaal aantal FTE FTE tijdelijk als percentage totaal 7,9% 8,9% 8,5% aantal FTE Prognose 10,0% 10,0% 10,0% 18 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

19 Kosten FTE in loondienst Kosten FTE in loondienst (x 1000) Prognose (x 1000) Overhead personeelskosten in procenten Kosten overhead Personeelskosten Overhead personeelskosten in 19,5% 19,0% 18,7% procenten Prognose 18,6% 18,5% 18,5% Aantal m² beroepsonderwijs per gewogen deelnemer Aantal M² beroepsonderwijs , , , , , ,9 Gewogen deelnemers 9.117, , , , , ,0 Aantal M² beroepsonderwijs per 7,5 7,3 7,2 gewogen deelnemer Prognose 7,6 7,6 7,6 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 19

20 Liquiditeit Vlottende activa Kortlopende schulden Liquiditeit 0,7 0,8 1,3 Prognose 1,2 1,2 1,8 M² huur als percentage totale m² Aantal M² huur 6.183, , , , , ,0 Aantal M² totaal , , , , , ,0 M² huur als percentage totale M² 8,9% 8,9% 11,0% Prognose 14,8% 15,3% 15,3% Rentabiliteit Resultaat gewone bedrijfsvoering Baten gewone bedrijfsvoering Rentabiliteit -0,3% -1,1% 2,3% Prognose 2,3% -0,4% 1,2% 1,6% 20 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

21 Herfinancieringsbehoefte als percentage totale omzet Herfinancieringsbehoefte Totale omzet Herfinancieringsbehoefte als percentage totale omzet ,0% 0,0% 0,0% Prognose 0,0% 0,0% 0,0% Gemiddelde huisvestingskosten per m² Huisvestingkosten (x 1000) 9.382,0 Aantal M² totaal 9.092, ,5 Gemiddelde huisvestingkosten per M² 134,9 130,7 128, , , , , , , , , ,0 Prognose Investeringsbehoefte als percentage van totale omzet Investeringsbehoefte Totale omzet Investeringsbehoefte als percentage totale omzet ,9% 5,3% 4,7% Prognose 8,5% 4,4% 3,1% Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 21

22 22 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

23 Balans voor de jaren 2013 t/m 2016 Gehele instelling Jenaplanschool Antonius Abt 4 Activa Jaarrekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vlottende activa Totaal activa Jaarrekening Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva De begroting van Jenaplanschool Antonius Abt voor de kalenderjaren 2015 en 2016, passend bij de trendmatige ontwikkeling van de leerlingenaantallen, wordt geïntegreerd in de meerjarenbegroting voor de gehele instelling. Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 23

24 Staat/Raming van baten en lasten voor de jaren 2013 t/m 2016 Gehele instelling Jenaplanschool Antonius Abt Jaarrekening Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Som der baten Jaarrekening Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Som der baten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Som der lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Som der lasten Saldo baten en lasten Saldo baten en lasten Resultaat rentebaten en lasten Resultaat rentebaten en lasten Resultaat buitengewone baten en lasten Resultaat buitengewone baten en lasten Resultaat Resultaat Ontwikkeling aantal leerlingen en medewerkers Jenaplanschool Antonius Abt Personele bezetting: - Management/directie - Onderwijzend personeel - Overig personeel ,5 32,1 3,2 2,4 29,2 2,3 2,4 27,1 2,3 2,4 25,5 2,3 Leerlingenaantallen Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

25 B2 Onderwijs Koning Willem I College wil haar doel bereiken door gewoon een goede school te zijn. Een goede school waar studenten eigentijds en levensecht leren in krachtige, veilige leeromgevingen. Een goede school waar gewoon goed onderwijs gegeven wordt, door vak- en beroepsbekwame docenten. In een duidelijke structuur met veel aandacht voor kennis, vaardigheden en attitude. Een goede school gericht op succeservaringen, maar waar studenten zich ook kwetsbaar mogen opstellen en gerust fouten mogen maken, als onderdeel van het leerproces. Want ook van fouten leer je. Een goede school die een reputatie hoog te houden heeft: het college staat immers bekend als een betrouwbare organisatie. Internationalisering Het Koning Willem l College streeft er naar elke student tijdens zijn/haar verblijf op het college tenminste één internationale ervaring mee te geven. Dit kan zijn les van een visiting professor, internationale curriculum gerelateerde studiereis, internationale virtuele mobiliteit, etc. Voor een helaas slechts klein deel van de studentenpopulatie is de internationale stage binnen of buiten Europa weggelegd. Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden naar het buitenland te gaan voor een jobshadowing en/ of bedrijfsstage en/of te participeren in internationale, door Brussel gesubsidieerde trajecten. Doel voor studenten en medewerkers is te te komen tot een internationalisering van het curriculum, het verkrijgen van een bredere internationale scope en om de kans te krijgen zich nog beter voor te bereiden op de steeds internationaler wordende arbeidsmarkt. In 2013 worden er 235 buitenlandse stages uitgevoerd door studenten binnen en buiten Europa studenten gaan voor een curriculum gerelateerde studiereis in het buitenland. 72 medewerkers participeren in internationale mobiliteit tijdens jobshadowing en/of bedrijfsstage, begeleiding van studiereizen met studenten en internationale projecten. 175 studenten volgen op ons college een opleiding in een tweetalig traject. De internationale Big Think Week So you think you can think? Nieuwe technologieën, de opkomst van de kenniseconomie en de ontwikkelingen in de wetenschap vragen meer van onze denkkracht dan ooit het geval was. Hoe bereiden we onszelf en onze kinderen optimaal voor op die dynamische, kennisintensieve wereld van morgen? In de week van 20 t/m 25 april organiseert het Koning Willem I College de Big Think Week met elke dag een spraakmakende keynote spreker of workshopleider. De thema s denkvaardigheden en creativiteit staan centraal. Neurospycholoog Prof. Jelle Jolles spreekt met ouders over het puberbrein van hun kind. Wat kan het puberbrein wel en niet aan? Prof. dr. Cor Molenaar, auteur van o.a. Red de Winkel, spreekt over de toekomst van de winkel nu kopen via internet steeds meer veld wint. Internetexpert Marc Heleven laat zien en ervaren hoe onuitputtelijk internet is als directe bron voor creativiteit en innovatie. Nigel Newman, master trainer in de denkmethoden van dr. Edward de Bono, verzorgt een brainsailsessie over het thema crisis and creativity. Dimis Michaelides is consultant, magiër en auteur. Zijn werk the Art of Innovation geniet wereldwijde bekendheid. Zowel Nigel als Demis zijn inspirerende sprekers. Zij boeien hun publiek onafgebroken. Nederlandse taal en rekenen Voor de intensivering van taal en rekenen ontvangt het Koning Willem I College van het ministerie van OCW een bedrag van ruim euro, te besteden aan activiteiten in het kalenderjaar Deze activiteiten staan beschreven in het implementatieplan, hieronder volgt een aantal daarvan. Intake en Zomerschool Alle studenten worden getest op hun taal- en rekenniveau middels een intaketoets, voorafgaand aan de start in hun opleiding. Hun instapniveau ligt wat hoger dan dat van hun voorgangers in 2011 en Als op de intaketoets twee van de vier keer lager dan 1F wordt gescoord en het betreft een student die een opleiding op niveau 4 gaat volgen, dan moet deze student verplicht de Zomerschool of de Winterschool volgen. Studenten die een opleiding op niveau 2 en 3 gaan volgen, zijn ook welkom op de Zomerschool. De Zomerschool wordt in 2013 aangeboden in vier periodes. In elke periode wordt Nederlands en rekenen aangeboden, Engels alleen in periode 1 en 3. Het aantal deelnemers (94) is wat lager dan in 2012, waarschijnlijk door de genoemde verbetering in het instapniveau. In 2013 zijn er voor Nederlands 19, voor rekenen 67 en voor Engels 8 deelnemers. De overgrote meerderheid (83%) van de deelnemers is tevreden over de Zomerschool, 17% heeft een neutrale mening en niemand is ontevreden. Na drie maanden wordt onder de deelnemers een korte enquête uitgezet (respons bijna 50%). Daaruit blijkt onder andere het volgende: 11 studenten geven aan nog steeds extra begeleiding nodig te hebben voor Nederlands, rekenen of Engels; 25 studenten geven aan dat ze geen extra begeleiding meer nodig hebben. Een mogelijkheid om extra begeleiding te krijgen, is het volgen van STER-lessen. Voor de Winterschool blijken er uiteindelijk te weinig deelnemers te zijn om daar een aparte groep mee te vormen. Deze studenten worden doorverwezen naar de STER-lessen. STER-lessen Voor studenten met hiaten op het gebied van taal of rekenen is het Steunpunt taal en rekenen (STER) opgericht. Binnen dit steunpunt (ongeveer drie fte) bieden ervaren Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 25

26 docenten van de afdeling Educatie bijlessen taal en rekenen aan. Halverwege 2013 zijn de lessen geconcentreerd op één locatie, omdat de vraag kleiner is dan het aanbod. Onderzoek wijst uit dat het niet altijd bekend is dat binnen het college sterlessen gevolgd kunnen worden. Daarom wordt in 2014 de zichtbaarheid vergroot teneinde meer studenten naar de sterlessen te krijgen. Want de studenten die wel komen, zijn erg tevreden en ze merken dat hun resultaten vooruit gaan. De aanleverende docenten bevestigen dit beeld. Centraal Ontwikkelde Examens De centraal ontwikkelde examens worden dit jaar voor de derde keer afgenomen. Er worden ruim examens gemaakt door studenten, een verdubbeling ten opzichte van Het examen rekenen wordt iets vaker afgenomen dan het examen Nederlands. De resultaten liggen net boven het landelijk gemiddelde, voor 2014 is het streven om hier verder boven uit te stijgen. Professionalisering docenten De ingezette samenwerking met Fontys Hogeschool en een drietal ROC s (Koning Willem I College, ROC Ter Aa en ROC Tilburg) op het gebied van professionalisering voor docenten Nederlands wordt bekrachtigd in een convenant en zichtbaar in een scholingsaanbod. In april maken ruim 130 docenten van de drie ROC s tijdens een zeer succesvolle studiedag kennis met dit aanbod. Vanaf september worden verschillende modules succesvol uitgevoerd, altijd door een duo: een trainer van het mbo en een van het hbo. In de periode september tot december nemen hier zo n vijftien docenten van het college aan deel, in 2014 starten er evenzoveel. We zijn voornemens om dit traject verder uit te bouwen met onder andere een verdiepingsaanbod. Ook voor rekenen is een samenwerkingstraject in gang gezet. Hier zijn vier Brabantse ROC s bij betrokken, waaronder het Koning Willem I College. Afspraken over het aanbieden van een basistraining rekendidactiek zijn gemaakt. In 2014 gaan vertegenwoordigers van de vier roc s gesprekken voeren met drie mogelijke aanbieders van deze basistraining. Na verloop van tijd zal het aanbod uitgebreid worden met verdiepingstrainingen. Taalgericht vakonderwijs In 2013 verleent de gemeente s-hertogenbosch subsidie om een professionaliseringstraject te ontwikkelen voor docenten voortgezet onderwijs en docenten mbo op het gebied van taalgericht vakonderwijs. De focus ligt hierbij op zowel theorie- en vakdocenten als op docenten Nederlands. Het Rodenborchcollege uit Rosmalen, Koning Willem I College en SLO leveren een draaiboek voor een professionaliseringstraject voor taalgericht vakonderwijs op. Daarna dienen de partners een nieuwe subsidie-aanvraag in om het draaiboek te kunnen uitvoeren. Naast het draaiboek wordt een masterclass ontwikkeld met als titel: leren formuleren presteren. In januari 2014 zal de eerste bijeenkomst met 15 deelnemers plaatsvinden. Docenten Nederlands en rekenen De inspanningen om in samenwerking met de taal- en rekencoaches het collegebeleid uit te voeren lijken hun vruchten af te werpen. Docenten Nederlands en rekenen voelen zich zichtbaar verantwoordelijk voor het succes van hun studenten en denken constructief mee met allerlei zaken. Bijvoorbeeld bij het standaardiseren van de instellingsexamens of bij het ontwikkelen van een stappenplan voor studenten met dyscalculie en ernstige rekenproblemen. De in 2012 nieuw gestarte activiteit themawerkgroepen, waarin docenten gegroepeerd rond een zelfgekozen thema materiaal ontwikkelen of onderzoek doen, loopt goed. De eindpresentatie in mei 2013 levert mooie producten voor het college op en de evaluatie wijst uit dat voortzetting gewenst is. In september 2013 starten er daarom nieuwe groepen en gaan andere groepen door met verdieping van hun onderwerp. Loopbaan en Burgerschap Zoals uit de kernwaarden van het college blijkt, heeft het college veel aandacht voor een brede ontwikkeling van zijn studenten. De drievoudige kwalificatie wordt dan ook zeer serieus genomen. Studenten worden opgeleid voor een beroep en daarnaast geleerd sturing te geven aan hun eigen loopbaan én ze krijgen voldoende bagage mee om zo optimaal mogelijk te functioneren in de moderne maatschappij. Op de afdelingen zorgen de opleidingsteams ervoor dat alle onderwijsprogramma s van leeractiviteiten op gebied van loopbaan en burgerschap voorzien zijn. Daarnaast biedt het college enige extra s: Projecten op het gebied van loopbaanoriëntatie en begeleiding; Activiteiten horende bij de school als Unesco-school; Vrede en mensenrechten (diverse activiteiten georganiseerd door E5 en Community Week) Intercultureel leren (Community Week, internationale stages en activiteiten georganiseerd door E5) Wereldburgerschap (project Werken aan de Wereld) Duurzaamheid (diverse activiteiten georganiseerd door duurzaamheidscoördinator) Lessen mediawijsheid; Lessen in denkvaardigheden. 26 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

27 Professionalisering van docenten LB Wat is het plan en waarom? Driemaal per jaar organiseert de Academie voor Teaching & Learning een werkbijeenkomst voor docenten LB. De werkbijeenkomsten hebben als doel: Informeren van docenten over nieuwe ontwikkelingen en collegebeleid; Inspireren door gastsprekers; Uitwisselen van ervaringen tussen afdelingen en docenten. Ook is onder docenten LB een onderzoek uitgevoerd over de wijze waarop LB in het onderwijsprogramma uitgevoerd wordt en de tevredenheid daarover, naast eventuele wensen op het gebeid van professionalisering. Wat is het resultaat in 2013? In 2013 worden er goed bezochte werkbijeenkomsten georganiseerd in januari, mei en september. Gastsprekers komen onder andere van CNV (over werknemerschap economische dimensie van burgerschap), RADAR (over omgaan met diversiteit, passend bij sociaal maatschappelijke dimensie van burgerschap) en ProDeMos (passend bij politiek-juridische dimensie van burgerschap). Uit het onderzoek, waaraan 38 docenten deelnemen, blijkt dat LB in 63% als apart vak in het programma staat. Bij de overige 37% wordt LB deels apart en deels geïntegreerd in Nederlands (12%), deels apart en deels geïntegreerd in beroepsgerichte vakken (5%), volledig geïntegreerd in Nederlands (1%) en op andere wijze ingevuld (2%). De docenten geven voor hun huidige programma voor burgerschap een dikke 7 en voor loopbaan een bescheiden 6. Als wens voor professionalsering blijkt dat er weinig behoefte is aan specifieke scholing maar wel behoefte is aan het voortzetten van de informatie die de Academie voor Teaching & Learning verzorgt via en nieuwsbrieven en de drie werkbijeenkomsten die georganiseerd worden, alsmede het faciliteren van themawerkgroepen. Mediawijsheid In het schooljaar wordt in het kader van het aanbieden van 21st century skills aan onze studenten gestart met het ontwikkelen en testen van het vak Mediawijsheid onder regie van de Academie voor Teaching & Learning. Vanaf schooljaar is begonnen met de invoer van het vak via een train-the-trainer traject. Eveneens is een aantal afdelingen gestart met het geven van het vak en het leveren van tops en tips ter verbetering van de lessen mediawijsheid. Ook in schooljaar wordt er een aantal docenten van diverse afdelingen getraind. In totaal zijn er eind schooljaar veertig docenten getraind. Hiermee is 91% van de afdelingen uitgerust met één of meer getrainde docenten. De train-the-trainer wordt overall met een ruime 7.5 beoordeeld. Het vak Mediawijsheid wordt ontwikkeld vanuit de 3 C s van het FOSI (Family Online Safety Institute) en leert studenten positief kritisch te zijn ten opzichte van online informatie, online contact en online gedrag. Studenten leren deze positief kritische houding aan in de persoonlijke en Loopbaan & Burgerschap-context. Hierdoor geeft het vak mediawijsheid mede invulling aan Loopbaan & Burgerschap. Het vak wordt afgesloten met een eindopdracht waarin de studenten laten zien dat ze een minimum niveau van mediawijsheid beheersen. Bij een positieve beoordeling van de eindopdracht wordt één studiepunt en een bewijs van deelname met goed gevolg toegekend aan de student. Vanaf schooljaar krijgen alle voltijds studenten het vak verplicht in het eerste leerjaar. Doorstroom vmbo- mbo - hbo Extra inspanningen worden geleverd om de succeskansen van studenten te vergroten. Zowel van de studenten die instromen vanuit het vmbo als van studenten die doorstromen naar het hbo. Het Actieplan Focus op vakmanschap heeft als belangrijk doel, de route vmbo-mbo-hbo korter en aantrekkelijker te maken, zodat het mbo kan concurreren met het havo. Mbo moet hier gezien worden in de nieuwe betekenis van dié opleidingen (niveau 4) die recht geven op doorstroom naar het hbo. Verkorting van het traject vmbo-mbo-hbo kan worden gerealiseerd door intensieve samenwerking met direct verwante opleidingen. Met Avans Hogeschool zijn specifieke (verkorte) doorstroomprogramma s ontwikkeld. The Competition Teams van een groot aantal vmbo-scholen in stad en regio strijden op 20 maart in de Koningszaal van het Koning Willem I College om het beste en best gepresenteerde sectorwerkstuk van het schooljaar: The Competition! Het niveau van de presentaties is erg hoog. Het sectorwerkstuk is een onderdeel van het vmbo eindexamen: geen diploma zonder afgerond sectorwerkstuk. In het kader van vlotte doorlopende leerlijnen werken eindexamenkandidaten van negen verschillende vmbo-scholen gedurende zeven weken op het Koning Willem I College aan hun sectorwerkstuk. Elke school kiest uiteindelijk het beste sectorwerkstuk de negen beste presentaties vertegenwoordigen hun school in The Competition. The Competition wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden. Elk winnend schoolteam wordt geadopteerd, gecoacht en in de presentatie op 20 maart bijgestaan door een gerenommeerd bedrijf. Bedrijven uit stad en regio zien het belang in van goede vmbo- en mbo-opleidingen en een uitstekende doorstroom. Wethouder Weyers is onder de indruk van de opzet van het sectorwerkstuk: oriëntatie op een vervolgopleiding, waarbij de studenten echt de kans Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 27

28 krijgen in de keuken van de opleiding te kijken en op deze manier kunnen beoordelen of de opleiding bij hen past. De wethouder geeft aan dat de spelregels rondom sectorwerkstuk helder zijn, waardoor de studenten een duidelijk beroepsbeeld krijgen en zo een gefundeerde keuze kunnen maken. Voortijdig schoolverlaten zal op deze manier nog verder teruggedrongen kunnen worden. De inspectie op bezoek Begin 2013 voert de Inspectie van het Onderwijs het onderzoek naar de Staat van de Instelling uit. Bij een vijftal opleidingen van het Koning Willem I College en de opleiding van BBO De Schalm wordt op basis van het waarderingskader van de inspectie onderzoek verricht naar de kwaliteit van het onderwijs en de examinering en diplomering, de kwaliteitsborging, de rendementen en de naleving van wettelijke vereisten. De voorlopige uitkomsten van het onderzoek naar de Staat van de Instelling liggen in lijn met de uitkomsten van eigen intern onderzoek. De inspectie constateert in haar voorlopige oordeel dat voor een drietal opleidingen en op instellingsniveau de kwaliteitsborging verbetering behoeft en dat voor een drietal opleidingen de kwaliteit van de examinering en voor één opleiding de kwaliteit van het onderwijsproces verbeterd moet worden. De opleidingen met een onvoldoende voor één of meerder kwaliteitsgebieden zijn Filiaalmanager, Manager transport en logistiek, Helpende zorg en welzijn en Monteur koudetechniek. Op andere punten zijn geen of slechts in beperkte mate risico s. Vermeldenswaardig is dat de inspectie voor een politiek gevoelig thema, de financiële positie van de instelling, geen aanwijzingen voor risico s vindt. Passend bij een kwaliteitsbewuste organisatie wordt direct ingezet op een aantal verbeteringen: het actieplan examinering, een doorontwikkeling van de planning & control-cyclus, jaarplannen waarin middels gemaakte resultaatafspraken de focus wordt gelegd op een viertal collegebrede speerpunten met als hogere doelstelling om de opbrengsten en de tevredenheid verder te verbeteren binnen een personeelsbeleid gekenmerkt door een laag blijvend ziekteverzuim, herijking van het kwaliteitszorgsysteem dat, op termijn, moet leiden tot organische kwaliteitszorg en verdere optimalisering van de bedrijfsprocessen door de inzet van business proces management. Examinering Kwaliteit en kwaliteitsborging staan voorop Handhaving van de kwaliteit van examinering is en blijft een belangrijk aandachtsgebied voor het mbo, zo was in het jaarverslag 2012 van het Koning Willem I College te lezen. We kunnen vaststellen dat we in vervolg hierop in 2013 belangrijke stappen hebben gezet. De voorlopige uitkomsten naar aanleiding van het onderzoek naar de Staat van de Instelling dat de Inspectie van het Onderwijs zoals eerder vermeld in het begin van het verslagjaar in het college uitvoert, sluiten goed aan bij de kwaliteitsverbetering die we in 2012 en 2013 op basis van de jaarlijkse monitoring hebben ingezet. De monitoring laat (niet verrassend, maar daarmee niet minder van belang) zien dat een check op de kwaliteit van (instellingsexamens en ingekochte) examens structureel nodig is en blijft. De door het college uitgevoerde monitoring wijst ook nog op één ander punt waaraan het college in de toekomst meer en systematisch aandacht moet schenken: de borging van de kwaliteit van de afname en beoordeling van kwalificerende examens die in de beroepspraktijk worden afgenomen. In het verslagjaar vertaalt het Koning Willem I College bovengenoemde bevindingen in een aanpak bestaande uit drie componenten. 1. Doorpakken in standaardisering Via een centrale regie op moderne vreemde talen, Nederlands, rekenen en Loopbaan & Burgerschap benut het college de kansen die dat biedt op een kwalitatief goede, maar ook efficiënte wijze van examinering. De ontwikkelingen op het terrein van centrale examinering ondersteunen het college in deze lijn. Daarbij wordt ingezet op een reductie van het huidig aantal verschillende examenvarianten voor een vergelijkbaar opleidingsniveau. Het Koning Willem I College sluit, waar het de inkoop van exameninstrumenten betreft, aan bij (landelijke) samenwerkingsverbanden op voorwaarde dat de examenleveranciers voldoende zijn beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. Het Toezichtkader BVE 2012 en collegebeleid dat in aanvulling daarop is geformuleerd, is de basis voor een decentrale uitvoering in de onderwijsafdelingen. Daarbij is flexibiliteit vanwege sector- of branchespecifieke kenmerken soms nodig. De afgesproken regel pas toe of leg uit biedt ons daartoe de ruimte. Het college maakt waar dat kan gebruik van landelijk ontwikkelde formats en servicedocumenten en sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij de Procesarchitectuur Examinering. Een en ander onder het motto: centraal en gemeenschappelijk waar het kan, decentraal waar het moet. 2. Actieplan examinering Het actieplan is er op gericht dat het college voldoet aan wettelijke vereisten en eigen collegebeleid. Aansluitend op de twee stappen zoals hiervoor genoemd, is een concrete check op opleidingsniveau in alle afdelingen nodig. In 2013 is daarmee een begin gemaakt in onderwijsafdelingen. Het actieplan leidt in het verslagjaar tot: een herijking van uitgangspunten examinering een toetsing hiervan bij een drietal opleidingen de voorbereiding van de toetsing hiervan in alle overige afdelingen in Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

29 Vanuit het Toezichtkader BVE en centraal collegebeleid richten het Koning Willem I College zich daarbij nadrukkelijk op de kwaliteit van examinering op het niveau van opleidingen. Borging van de afname en beoordeling in de bpv heeft daarbij onze speciale aandacht, in lijn met de uitkomsten van de monitoring van eind In enkele gevallen leidt dat tot aanpassing van gehanteerde producten en processen: soms omdat kwaliteitsborging onvoldoende aantoonbaar gemaakt kan worden, soms omdat er twijfel bestaat over de validiteit en betrouwbaarheid van gehanteerde exameninstrumenten. 3. Herijking van rollen verantwoordelijkheden en elkaar daarop aanspreken Het realiseren van kwaliteit vraagt permanent om een balans tussen controle en ondersteuning. Die permanente zoektocht heeft het college geschraagd door taken en verantwoordelijkheden van actoren die een rol spelen in het examineringsproces verder aan te scherpen. Het beeld dat zich op dit punt aftekent en dat het college in 2014 verwacht vast te stellen ziet er als volgt uit: Het College van Bestuur stelt de examenvisie vast. De Centrale examencommissie stelt het examenreglement en het handboek examinering vast. De Subexamencommissie per afdeling vertaalt de examenvisie, beleidskaders en kwaliteitsdoelen naar operationele uitgangspunten voor de eigen opleidingen. Zij is daarmee verantwoordelijk voor het opstellen van een examenplan en de uitvoering van de examenprocesgebieden construeren en vaststellen, examineren, diplomeren en kwaliteitsborging. De afdelingsdirecteur is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de examens. Hij is daarmee verantwoordelijk voor examenprocessen en examenproducten binnen zijn afdeling. Hij stuurt vanuit collegekaders de examenorganisatie aan en ziet toe op de uitvoering en wordt daarbij ondersteund door de adviseur van de Dienst Examinering. De adviseur is expert op het gebied van examinering. Hij adviseert en ondersteunt afdelingen in het realiseren van hun integrale verantwoordelijkheid. Hij verzorgt scholing en deskundigheidsbevordering op het terrein van examinering. De examencontroller beoordeelt de kwaliteit van examenprocessen en producten, brengt risico s in beeld en noemt verbeterkansen. De controller versterkt daarmee de adviseur in zijn ondersteunende rol richting de afdelingen. Over kwalificatiedossiers, examinering en inspectietoezicht Het Koning Willem I College onderstreept hier dat de onderscheiden verantwoordelijkheden van enerzijds kenniscentra beroepsonderwijs voor de ontwikkeling van (nieuwe) kwalificatiedossiers en anderzijds de Inspectie voor het Toezichtkader BVE maken dat de verantwoordelijkheid van roc s voor de kwaliteit van examinering in het binnen- en buitenschools deel van de opleiding, er een is geworden waaraan nog steeds te veel detailvereisten worden gesteld. Het logistiek proces dat daar op het terrein van examinering uit voortvloeit is buitengewoon omvangrijk geworden 15. Met de inspectie en het ministerie is het college in gesprek over de examineerbaarheid van een aantal kwalificatiedossiers (waarin bijvoorbeeld managersvaardigheden beoordeeld moeten worden). Het Koning Willem I College blijft actief een bijdrage leveren om de ontwikkeling van kwalificatiedossiers, de uitvoering daarvan door roc s en het toezicht hierop door de inspectie in een coherente vorm te gieten, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van onderwijs en examinering. Onvoorwaardelijke kwaliteit: daar hebben studenten recht op! Toelatingsbeleid Het Koning Willem I College regelt de toelating tot het Koning Willem I College in de toegankelijkheidsregeling. De toegankelijkheidsregeling is in 2013 zodanig aangepast dat wordt voldaan aan de vereisten zoals die voortvloeien uit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs zoals die vanaf 1 augustus 2014 van toepassing is. Begin 2014 heeft de studentenraad ingestemd met de bijgestelde regeling. Iedere student met een beperking is welkom om bij het Koning Willem I College een opleiding te volgen. Welke opleiding dat is, is afhankelijk van de vooropleiding en de beperking. Het Zorg Advies Team van het Koning Willem I College begeleidt de student bij het maken van een keuze. Bij die keuze wordt op de volgende aspecten gelet: de student moet de opleiding succesvol kunnen afronden, de student moet de mogelijkheid hebben om de beroepspraktijkvorming te volgen, de student moet beschikken over de daartoe vereiste intellectuele en lichamelijke competenties en de student moet in staat zijn om aan de (wettelijke) regels van de overheid en de werkgevers te voldoen. Dit alles in het teken van de missie van het Koning Willem I College: Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan. 5 Deze cijfers over 2013 illustreren dat: In 2013 worden binnen Koning Willem I College totaal ruim diploma s vervaardigd. Dat betekent ruim cijferlijsten en even zoveel gewaarmerkte kopieën. Aan diplomering gaat in 2013 data-entry van ruim examenresultaten vooraf. In examenplannen voor alle opleidingen van één studiejaar worden circa 5000 examens opgenomen. Behalve centraal ontwikkelde examens Nederlands en rekenen moeten we van deze examens het grootste deel zelf ontwikkelen. Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 29

30 Plannen techniek Het techniekonderwijs van het Koning Willem I College een eigentijdse uitstraling geven. Dat is het beoogde doel op basis waarvan vijf techniekafdelingen gezamenlijk aan de slag zijn gegaan om een plan van aanpak op te stellen. In 2013 leidt dat tot een tweetal plannen techniek; één voor de opleidingen op de niveaus 2 en 3 (Deelplan Techniek: Toekomstig beroepsonderwijs Bouw-infra, Installatie-, electro-, procestechniek in de regio Den Bosch, Breed waar het kan, smal waar het moet!) en één voor de opleidingen op niveau 4 (Plan Techniek, Een techniekopleiding met smoel). Deelplan Techniek: Toekomstig beroepsonderwijs Bouw-infra, Installatie-, electro-, procestechniek in de regio den Bosch, Breed waar het kan, smal waar het moet! Niet alleen in tijden van economische hoogconjunctuur, maar ook in de huidige periode van economische tegenwind is het zaak om de opleidingsinfrastructuur zo in te richten dat daarmee twee doelstellingen worden bereikt: opleiden voor de beroepspraktijk van vandaag en morgen en studenten een reëel perspectief op betaald werken bieden. In het Deelplan Techniek ontvouwt het Koning Willem I College haar idee maar ook de concrete uitwerking voor hoe het college studenten vanaf medio 2014 kan opleiden zodat ze daarna ook aan het werk kunnen. Dit plan richt zich op bouw-infra en daaraan gelieerde branches: electro-, installatie- en procestechniek en werktuigbouw. Economisch onzekere tijden in deze branche maken dat een accent is gelegd op de opleidingen bouw-infra. Dit plan biedt tevens input voor de voorbereiding van de besluitvorming over het gebruik van toekomstige praktijkfaciliteiten. 2 6 Plan Techniek: Een techniekopleiding met smoel De noodzaak om het techniekonderwijs een eigentijdse uitstraling te geven wordt gevormd door verschillende ontwikkelingen buiten en binnen het Koning Willem I College. Zo staat enerzijds door de economische crisis in een aantal branches de bbl-leerweg onder druk door in moeilijkheden verkerende opleidingsbedrijven, anderzijds is er vanuit het bedrijfsleven een vraag naar goed en (hoger) opgeleide jongeren die een bijdrage kunnen leveren aan het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van duurzame systemen voor uiteenopende omgevingen en gebruikers. Het aantal jongeren dat vanzelfsprekend kiest voor techniek in het (v)mbo staat onder druk, maar er liggen zeker mogelijkheden om andere groepen jongeren te interesseren voor techniek als middel om persoonlijke of maatschappelijke doelen te bereiken. Tot slot brengt overheidsbeleid (met name Focus op Vakmanschap) veranderingen met zich mee en heeft het Koning Willem I College mede op basis daarvan zijn Koers op mbo 15 bepaald die nu wordt ingevoerd. Er is dus werk aan de winkel. Het Plan Techniek geeft op hoofdlijnen aan wat de vijf betrokken afdelingen gezamenlijk en met andere onderdelen van het Koning Willem I College gaan uitvoeren om techniekonderwijs een eigentijds gezicht, ofwel smoel, te geven. 3 7 Toptechniek in bedrijf Noordoost-Brabant Toptechniek in bedrijf Noordoost-Brabant (www.toptechnieknob.nl) is een van de zeventien landelijke Toptechniekinitiatieven die het Platform Bèta Techniek faciliteert. Het Koning Willem I College is daar penvoerder van. Daarbij wordt gekozen voor een praktijkgerichte aanpak met oog voor de kracht van regio s. In de programmalijn vmbo en mbo techniek wordt via de vakmanschapsroute en de technologieroute gewerkt aan doorlopende leerlijnen in een doelmatig en krachtig opleidingenaanbod in de regio. In Noordoost-Brabant zijn we hiermee met zo n vijftien VMBO-scholen en de twee ROC s (Koning Willem I College en ROC De Leijgraaf) aan de slag gegaan. Om aan te geven dat er serieuze stappen gemaakt worden, vragen tien vmbo-scholen met de roc s hiervoor experimenteerruimte aan bij het ministerie. De experimenteerruimte is bedoeld om als vmbo en mbo op kwalificatieniveau samen te werken aan een programma, waarbij modulen uit mbo naar VMBO kunnen indalen. De Vakmanschapsroute wordt aangevraagd voor een gezamenlijk niveau 2 programma. Maar de ambitie is veel meer om de studenten op en doelmatige wijze naar een niveau 3 vakmanschap te leiden. De Technologieroute wordt aangevraagd voor een gezamenlijk niveau 4 programma als interessante en goede voorbereiding op de route vmbo-mbo-hbo. Het vmbo kent een vernieuwingsslag (via kern-, profiel- en keuzedelen) net zoals het mbo nog te wachten staat. Mooie aanleiding om daar nu met het bedrijfsleven in de regio samen zelf vorm aan te geven. Keuzegids MBO: Beste grote ROC In de Keuzegids MBO 2014, gebaseerd op oordelen van studenten, rendementsgegevens en Inspectieverslagen over 2012/2013, eindigt het Koning Willem I College, na drie kleinere colleges (waarvan 2 vakcolleges) evenals in 2013 op de vierde plaats. Een resultaat dat tot tevredenheid stemt en wederom het predikaat Beste grote ROC oplevert. In de Keuzegids MBO 2014 behaalt het Koning Willem I College een top-5 notering voor Afbouw, hout & onderhoud (4 e plaats), Economie & administratie (2 e plaats), Toerisme & recreatie (gedeeld 3 e plaats), Zorg & welzijn (3 e plaats) en Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (gedeelde 3 e plaats). 6 Bron: Deelplan Techniek: Toekomstig beroepsonderwijs Bouw-infra, Installatie-, electro-, procestechniek in de regio den Bosch, Breed waar het kan, smal waar het moet! 7 Bron: Plan Techniek: Een techniekopleiding met smoel 30 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

31 Bezoek minister van Defensie aan onderwijsafdeling Academie Geüniformeerde Beroepen De minister van Defensie, mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert, brengt samen met generaal-majoor Marc van Uhm op 30 mei een werkbezoek aan de Academie Geüniformeerde Beroepen van het Koning Willem I College. Omdat zij een goede indruk wil krijgen van de opleidingen, bezoekt zij verschillende klassen en spreekt uitgebreid met de studenten over hun ervaringen en over wat de opleiding te bieden heeft voor potentiële medewerkers van defensie. Ze is zeer onder de indruk. Momenteel volgen ca. 85 studenten een basisopleiding voor soldaten en onderofficieren, die na de opleiding geplaatst kunnen worden bij Luchtmobiel, Pantserinfanterie en bij het Korps Mariniers. In het schooljaar gaan diverse technische uitstroomrichtingen van start, te weten: bedrijfsautomobieltechnicus, ICT en service medewerker gebouwen. Met een van deze opleidingen kan naast het militaire programma ook een civiel diploma behaald kan worden. Mede dankzij deze aantrekkelijke opleidingsmogelijkheden wordt het aantal studenten in het komende schooljaar verdubbeld naar ruim 160 studenten. Ondernemerschapspaspoort Mirjam Sterk, Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, reikt op 20 november op het Koning Willem I College de eerste ondernemerschapspaspoorten uit aan drie jonge ondernemende studenten. In het paspoort kunnen jongeren (laten) vastleggen welke ervaringen zij hebben opgedaan met ondernemen en zelfstandig ondernemerschap. De bijeenkomst vindt plaats tijdens de Global Entrepreneurship Week Nederland, georganiseerd door de Ondernemersacademie en in het kader van het project Onderwijs en Ondernemerschap. Het project beoogt het vergroten van de economische en maatschappelijke impact van ondernemerschap en de rol van de onderwijsinstellingen daarin. Mevrouw Sterk gaat in gesprek met diverse vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, docenten en studenten met een ondernemende houding. Hoewel niet iedereen ondernemer hoeft te worden, is voor een waardevolle, flexibele en zelfverantwoordelijke medewerker een ondernemende houding vereist. Dat betekent proactief zijn met gevoel voor verantwoordelijkheid voor de organisatie en zelfstandigheid. Het onderwijs speelt daarin een belangrijke rol. Ondernemerschap is één van de actielijnen van de Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid om de werkloosheid onder jongeren te bestrijden en aan te pakken. Zij ondersteunt succesvolle projecten die onder andere ondernemerschap onder jongeren stimuleren. Na een rondleiding door School voor de Toekomst, voert zij tijdens de lunch constructieve gesprekken met verschillende ondernemende studenten. Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 31

32 B3 Studenten Totaal aantal studenten middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie Aantal studenten Totaal aantal studenten, uitgesplitst naar BOL en BBL BBL, inc. deeltijd BOL BOL Totaal aantal uitgevoerde trajecten vavo en educatie Jaar Totaal aantal studenten KW1C uitgesplitst naar bol, bbl en vavo & educatie (peildatum 1 oktober) Bbl Bol Subtotaal beroepsonderwijs Vavo & educatie Totaal Waarvan 887 educatietrajecten en 220 vavo-trajecten. In het overzicht zijn alleen die vavo-trajecten meegenomen die onder de rijksbekostiging vallen. Daarnaast voert het Koning Willem I College in 2013 nog 179 vavo-trajecten uit voor Rutte studenten die bij het voortgezet onderwijs zijn ingeschreven. De samenwerking met de vo-scholen is vastgelegd in een convenant. Het totaal aantal studenten beroepsonderwijs daalt in 2013 met ruim 100 ten opzichte van het voorgaande jaar. Die daling wordt volledig veroorzaakt door een daling van het aantal bbl-studenten. Kijkend naar de verschillende leerwegen dan blijkt dat het aantal bol-studenten in 2013 stijgt met ongeveer 7% ten opzichte van 2012, tegen een daling van ongeveer 17% van het aantal bbl-studenten. Jaar Aantal Het aantal uitgevoerde trajecten vavo & educatie stijgt in het verslagjaar met ruim 5 procent. Zowel bij het vavo als bij educatie is er sprake van een lichte stijging van het aantal trajecten ten opzichte van Studenttevredenheid De meeste vragen van studenten die het volgen van onderwijs direct of indirect raken worden behandeld door het Studenten Succes Centrum. Dat leidt er mede toe dat slechts een klein aantal vragen leidt tot een officiële klacht. In 2013 worden geen officiële klachten volgens de daartoe beschikbare klachtenprocedure door studenten ingediend. Via de mbo-klachtenlijn worden ook geen klachten ingediend. Behalve het aantal klachten is de tweejaarlijkse JOB-monitor een belangrijke bron voor het meten van studenttevredenheid. In 2012 scoorden de studenten voor de tevredenheid over de opleidingen van het Koning Willem I College gemiddeld een 7,1. In juni 2014 worden de resultaten verwacht voor de JOB-monitor die in 2014 is afgenomen. Het College van Bestuur en de afdelingsdirecteuren houden voortdurend voeling met wat studenten vinden van het onderwijs en de randvoorwaarden binnen het college, door regelmatig met studenten in gesprek te gaan. 32 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

33 Studentenraad Sinds 2012 is de Studentenraad (wettelijke term: deelnemersraad) op het college geïnstalleerd als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de studenten van het Koning Willem I College. De studentenraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het College van Bestuur, met name over zaken die voor studenten van belang zijn. In 2013 vinden verkiezingen plaats, die leiden tot een nieuwe samenstelling van de Studentenraad. In het verslagjaar voert het College van Bestuur overleg met de raad over de algemene gang van zaken binnen de school. De studentenraad geeft instemming voor de aanpassing van diverse regelingen, waaronder de onderwijsovereenkomst, de bevorderingsregeling en het Studentenstatuut. De Studentenraad voert in 2013 overleg met (een delegatie van) de Raad van Toezicht. Studiesucces in termen van instellingssucces en % vsv Na een stabilisatie in en laat het totale instellingssucces in weer een stijging zien. In het teljaar is het instellingssucces gestegen tot 75,69%, net boven de collegenorm van 75%. Bij de bbl ligt het instellingssucces net boven de 79%, bij de bol iets boven de 73%. Uitgesplitst naar niveau stijgt het instellingssucces voor alle niveaus. Peildatum Bbl Bol (1-okt tot 1-okt) ,72 % 72,17 % ,64 % 70,91 % ,01 % 70,85 % ,24 % 70,75 % ,10 % 73,23 % Peildatum Instellingssucces (1-okt tot 1-okt) ,95 % ,19 % ,13 % ,00 % ,69 % Peildatum Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 (1-okt tot 1-okt) ,44 % 66,81 % 76,32 % 73,41 % ,64 % 74,81 % 74,89 % 73,69 % ,08 % 70,67 % 77,05 % 72,41 % ,57 % 70,61 % 76,68 % 71,81 % ,02 % 73,73 % 81,83 % 72,82 % Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 33

34 Vsv verder gedaald Het percentage ongediplomeerde voortijdig schoolverlaters wordt in het schooljaar verder terug gedrongen. Dat neemt niet weg dat iedere ongediplomeerde voortijdig schoolverlater er één te veel is. In schooljaar verlaten 485 nieuwe voortijdig schoolverlaters het college. Het uitvalpercentage komt daarmee op 4,9% (tegen landelijk 5,6%). Voor alle niveaus voldoet het Koning Willem I College in aan de landelijk afgesproken prestatienormen. Voor de niveaus 3 en 4 scoort het Koning Willem I College onder het landelijk gemiddelde (2,9% tegen 3,2%); voor de niveaus 1 en 2 net boven het landelijk gemiddelde (respectievelijk 31,1% tegen 28,8% en 10,5% tegen 10,3%). Het college behoort wat het bestrijden van voortijdig schoolverlaten betreft landelijk gezien met een zevende plaats tot de top 10. In de regio Noordoost-Brabant geeft het Koning Willem I College als contactschool vorm aan de samenwerking met gemeentes en andere onderwijsinstellingen. Het Koning Willem I College heeft diverse extra maatregelen om vsv te bestrijden: Succesklas, specifiek voor studenten op de niveaus 3 en 4 Startklas, een diplomaklas voor uitvallers op de niveaus 3 en 4 Focus, oplossingsgerichte methodiek op niveau 2 Techniekmakelaar Coachklas op niveau 1 Maar terugdringen van schooluitval is geen project met een begin en eind. Het dient uiteindelijk te gebeuren op de onderwijsafdelingen en een goede band tussen begeleider en student is essentieel. In december presenteert Reinoud van Uffelen, programmamanager vsv de beleidsnotitie Goede prestaties door goede relaties. Op 8 maart komt Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing van de PvdA het Koning Willem I College feliciteren met de afname van het aantal studenten dat vroegtijdig de school verlaat. De afname bedraagt 35,6%. Prachtig, zulke resultaten, aldus mevrouw Jadnanansing. Bij de feestelijkheid zijn naast het Tweede Kamerlid en een aantal van haar collega s, ook Wethouder Schouten van Onderwijs van de gemeente Den Bosch, het College van Bestuur, docenten en last but not least - studenten van de Succesklas en Startklas van het Koning Willem I College aanwezig. Jaar % vsv , , , , ,9 Bron: vsv- brief OCW d.d. 5 maart 2014 met voorlopige cijfers voor Zorgleerlingen Zoals eerder vermeld is iedere student met een beperking in principe welkom om een opleiding te volgen. Welke opleiding is afhankelijk van de vooropleiding en de beperking. Samen met een medewerker van het Zorg Advies Team maakt de student een keuze. Het Koning Willem I College telt een groeiend aantal studenten met behoefte aan extra zorg of support om de opleiding succesvol te kunnen voltooien. Het toenemend aantal testen dat door het Studenten Succes Centrum wordt afgenomen (buiten de ruim 7000 instaptoetsen Nederlands en rekenen bijna 2500 in 2013) wijst daarop. Eind 2013 telt het college ruim 3500 studenten met een (soms meervoudige) beperking, waarvan ongeveer de helft dyslexie en ruim 1000 met een psychische beperking, van wie een deel wordt verwezen naar GGZ en Sociaal Maatschappelijk Werk. In afstemming met Juvans wordt in het verslagjaar een tiental faalangstreductietrainingen verzorgd. In 2013 stelt het Koning Willem I College, ter voorbereiding op de invoering van passend onderwijs in 2014, het zorgbeleid vast. Met de positionering van een zorgcoach binnen iedere onderwijsafdeling wordt de begeleiding van de student met een beperking dicht bij die student georganiseerd. In het verslagjaar wordt gestart met de deskundigheidsbevordering van die zorgcoaches. 34 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

35 Alumni A-Academy De A-Academy is dé alumnivereniging voor oud-studenten van het Koning Willem I College, die zich tijdens of na hun studie bijzonder onderscheiden hebben. De A-Academy brengt de oud-studenten samen tot een inspirerend, dynamisch netwerk waarin zij van elkaars krachten profiteren. Zo kunnen ze ervaring en kennis uitwisselen en uitdragen naar anderen. Het motto van de A-Academy luidt dan ook: Gathering of Excellence. De leden van de A-Academy hebben hun doelstellingen en missie als volgt geformuleerd: Het creëren van een inspirerend, innovatief en grenzeloos netwerk van kennis, kracht en deskundigheid dat meerwaarde biedt aan mens en maatschappij. Op 14 maart 2013 organiseert de A-Academy het jaarlijks CharityDinner. Deze keer ondersteunt de A-Academy het Vicki Brown Huis. Aantal leerlingen Jenaplanschool Antonius Abt (peildatum 1 oktober) Winnaars Koning Willem I College Awards 2013 Op 5 juni worden de Koning Willem I College Awards 2013 uitgereikt: één voor Vakmanschap, één voor Innovatie en één voor bijdrage aan de Community. De student met de hoogste totaalscore in de drie categorieën wint de Award Student van het Jaar. De Student van het Jaar 2013 is Eugeny van de Manakker van de afdeling Bouw-Infra, Architectuur en Meubeldesign. Ook wint zij de Award voor Innovatie. Eugeny vertegenwoordigt het Koning Willem I College in oktober bij de verkiezingen tot landelijk ambassadeur beroepsonderwijs 2013 van de MBO Raad. Wayne Kropman van de opleiding zelfstandig kok, ontvangt de Award voor Vakmanschap, Koen van der Veeken, opleiding ICT-beheerder, wint de Award voor Bijdrage aan de Community. Jenaplanschool Antonius Abt Onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van het Koning Willem I College ressorteert één school voor primair onderwijs: de Jenaplanschool Antonius Abt. Na een groei van het aantal leerlingen in 2011 naar 607 leerlingen, is het aantal leerlingen sinds 2012 aan het dalen. Op 1 oktober 2013 telt Jenaplanschool Antonius Abt 587 leerlingen, 12 minder dan op 1 oktober 2012 (een daling van ongeveer 2%). Na afronding van het primair onderwijs stroomt in ,4% door naar vso/ praktijkonderwijs, 1,4% naar vmbo-b, 5,8% naar vmbo-k, 8,6% naar vmbo-t, 29% naar vmbo-t/havo, 32,2% naar havo/vwo en 21,6% naar vwo/gymnasium. Deze doorstroompercentages zijn vergelijkbaar met die van 2012 toen 8% naar vmbo-k doorstroomde en 92% naar vmbo-t of hoger. In het schooljaar zijn de schoolvragenlijst (sociaal emotioneel) en het drempelonderzoek (schoolvorderingen) afgenomen. De score voor het drempelonderzoek omgezet naar een score vergelijkbaar met de CITO-score komt in 2013 uit op 537,8 bij een landelijk gemiddelde van 535,0. In 2013 ontvangt Jenaplanschool Antonius Abt een aanvullende bekostiging in het kader van de regeling prestatiebox primair onderwijs voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie. Deze aanvullende bekostiging wordt in het verslagjaar aangewend voor de volgende activiteiten: een studiedag in de wijk met alle andere scholen in s-hertogenbosch West; de teamscholing Happy Coach die gericht is op het verbeteren van de omgang en het klimaat in de school om een omgeving te creëren waarin kinderen en collega s zich goed voelen en kunnen leren; het bezoeken van alle groepen van een aantal uitgekozen voorstellingen in de Verkadefabriek; ontvangst van een aantal kunstenaars op school om te vertellen over hun werk. Voor meer informatie over de onderwijsontwikkelingen bij Jenaplanschool Antonius Abt verwijzen we naar de website: Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 35

36 B4 MEDEWERKERS Leeftijdsverdeling Aantal medewerkers Jonger dan 25 jaar 11 1% 25 t/m 34 jaar % 35 t/m 44 jaar % 45 t/m 54 jaar % 55 t/m 59 jaar % 60 jaar en ouder % De gemiddelde leeftijd binnen het college is 48 jaar. Dat is relatief jong. Het effect van de regeling jong voor oud 410 werkt in 2013 nog door. Geslacht Peildatum Aantal medewerkers Aantal fte Totaal aantal studenten Totaal aantal studenten per fte dec , ,2 dec , ,8 dec , ,6 dec , ,9 dec , ,2 Vast en tijdelijk dienstverband Vast % Tijdelijk % 9 Het is momenteel collegebeleid om twee keer aaneensluitend een tijdelijk contract te krijgen, waarna, op basis van de dan geldende formatiemogelijkheid en mits goed functionerend, een contract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden. Daardoor zijn er verhoudingsgewijs meer tijdelijke dienstverbanden. Vrouw % Man % Ook in 2013 is de efficiency van de inzet van het personeel verder verhoogd. De grenzen van wat redelijkerwijs van medewerkers mag worden gevraagd, worden daarbij scherp bewaakt. Een nadere toelichting hierop: de toename van het aantal in te plannen contacturen (van 20 naar 22 per effectieve onderwijsweek bij een fulltime equivalent) gebaseerd op aangepast taakbeleid na instemming van de ondernemingsraad; voor het niet-onderwijzend personeel vervalt met ingang van 1 januari 2013 de 59 uur extra scholing waardoor, conform de bepalingen in de cao, een normjaartaak van 1659 uur moet worden verantwoord; de BAPO neemt af van 36,7 fte eind 2012 naar 34,5 fte eind 2013; de taakstelling voor diensten en projectbureaus om 10% op de loonsom te bezuinigen wordt in 2013 gerealiseerd. Voor een belangrijk deel wordt deze bezuiniging benut voor een investering in het onderwijzend personeel. 9 In fte s bedraagt de omvang aan tijdelijke dienstverbanden 8,5% van de totale omvang. 10 De regeling jong voor oud is in 2008 ingevoerd. Bij deze regeling werden de mogelijkheden voor vervroegde pensionering (FPU) optimaal benut waardoor het vertrek van de oudere medewerkers kon worden opgevangen door de instroom van jongere medewerkers met een daling van de gemiddelde leeftijd, en een daarmee samenhangende daling van de gemiddelde personeelslasten, als gevolg. 36 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

37 Buiten bovenstaande harde feiten investeert het college meer en succesvol in teamoverleg, zeggenschap en uitvoering van taakverdelingsbeleid. Het college is meer intern en extern gaan scholen, trainen en ontwikkelen. De HRM-cyclus van onder andere functioneren, beoordelen en persoonlijke ontwikkeling ontwikkelt zich verder door waardoor kwaliteit en professionaliteit toenemen. De organisatie is bezig met een transitie van een ambtelijk bureaucratische naar een professionele cultuur. Het primaire belang van goed, uniek en succesvol onderwijs blijft daarbij voorop staan. Het succes van de student is en blijft immers de reden van ons bestaan. In 2013 is de werkdrukbeleving onderwerp van gesprek; individueel, in de teams en in het overleg met de Ondernemingsraad. Werkdrukbeleving wordt in alle loopbaanfasen en bij alle leeftijdscategorieën in meer of mindere mate ervaren. In 2014 zal een programma duurzame inzetbaarheid worden gestart. Ziekteverzuim herijking van de bedrijfsprocessen moeten het college daarbij behulpzaam zijn. Kernwoorden voor de komende jaren zijn: preventie met focus op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit; bewustwording van de rollen en verantwoordelijkheden (leidinggevende, medewerkers en HRM); communicatie, hetgeen moet worden gescheiden van informatievoorziening. Kwaliteit van het personeel Ook in 2013 draait het om de versterking van de professionaliteit. Het is geen discussie meer, maar wel een interactief bespreekpunt. Dat is heel positief. De volgende uitgangspunten blijven daarbij leidend: We werken voortdurend aan de kwaliteit van ons professionele handelen. We delen kennis onbaatzuchtig. We handelen volgens het Professioneel Statuut. We werken op basis van de vijf P s: Praktijk- en vakkennis, Professionaliteit, Performance, Persoonlijkheid en Passie. De professionaliseringsagenda zal al gaan leiden tot een meer vraaggestuurde opleidings- en trainingsbenadering. Dit is ook een belangrijke conclusie en aanbeveling uit het onderzoeksrapport van ITS. Deze externe partij voert in het college een gedegen onderzoek uit naar grote onderdelen van het professionaliseringsbeleid en de wijze van uitvoering. In 2014 zal het beleid hierop worden bijgesteld. Peildatum Verzuimpercentage Verzuimfrequentie dec ,83% 1,14 dec ,65% 1,04 dec ,40% 1,09 In 2013 daalt het ziekteverzuimpercentage verder naar 4,4% (onder de collegenorm van 4,5%), bij een licht stijgende verzuimfrequentie. Dit is het resultaat van een proactieve benadering ten aanzien van verzuimreductie, herijking en revitalisering van het regiemodel en meer nadruk op loopbaanontwikkeling en employability activiteiten (intern en extern). Deze proactieve benadering wil het college blijven houden. De introductie van een nieuw HRM-verzuimsysteem, E-signaal, en een In 2013 rondt HRM het onderzoek naar bevoegdheden af. Met een nog te realiseren inhaalslag in 2014 voor sommige medewerkers op het gebied van de pedagogisch didactische aantekening of het getuigschrift (PDG) leidt de uitkomst tot de conclusie dat 98% van alle leraren bevoegd is (per eind november 2014). Dit onderzoek leidt tevens tot de conclusie dat 10% van de leraren een mastertitel heeft bij een in het Koersboek verwoorde ambitie van 50% per jaareinde De ambities van het college op het gebied van professionalisering en beleid blijven ongekend hoog. Voor zowel het onderwijsgevend personeel, het ondersteunend personeel, de leidinggevenden, het College van Bestuur en in het bijzonder voor de ondersteuners van HRM en de Academie voor Teaching & Learning. Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch 37

38 Bedrijfsstage Een onderdeel van de vereiste scholing voor leraren is het volgen van een bedrijfsstage. Actuele ontwikkelingen binnen arbeidsorganisaties worden via het motto Vertel de verhalen (bijvoorbeeld hoe interessant het beroep kan zijn) ingebed binnen het onderwijs. Deze bedrijfsstages, die veertig uur duren, zijn gebaseerd op leervragen van de leraar en passen bij de wet BIO (Beroepen in het Onderwijs). Het Koning Willem I College streeft naar bedrijfsstages die kerntaken, werkprocessen en competenties uit kwalificatiedossiers als focus hebben en waarbij van te voren leerdoelen door de stagelopende docent zijn opgesteld. In 2013 sluiten 35 leraren de bedrijfsstage af; 19 leraren die in 2012 gestart zijn moeten de bedrijfsstage nog afronden. In 2013 melden zich 54 leraren bij HRM voor de bedrijfsstage. Medewerkerstevredenheid Het Koning Willem I College vindt het oordeel van studenten, ouders en bedrijven, maar ook dat van haar eigen medewerkers van groot belang voor het handhaven en waar nodig bijstellen van haar beleid. De dienst HRM voert periodiek het onderzoek naar medewerkerstevredenheid uit. Met een norm van 7,5 lag deze in 2011 met 7,7 daar boven. Een resultaat dat tot tevredenheid stemt en dat we minimaal proberen vast te houden. In 2014 wordt het periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoek gecombineerd met het landelijke tevredenheidonderzoek uitgevoerd zodat het college zich ook kan meten aan andere colleges. Beroepscomponent Leerkracht - tien jaar! Begin 2014 viert het Koning Willem I College dat er in de afgelopen tien jaar meer dan honderd zij-instromers zijn opgeleid tot leraar. De opleiding is bedoeld voor zij-instromers of docenten in opleiding met betrekking tot de pedagogische en didactische aspecten van het docentschap. Dit opleidingstraject wordt in samenwerking met Fontys Lerarenopleidingen Tilburg gegeven. Taalvaardigheid medewerkers In het jaar 2013 verzorgt de Academie voor Teaching & Learning de cursussen Bewuster Spellen en Secretaresses voor elkaar. Beide cursussen betreffen taalvaardigheid. Secretaresses voor elkaar legt de nadruk op het schrijven van s en het schrijven van brieven; stijl en spelling komen eveneens aan de orde. De cursus wordt zeer goed ontvangen. Enerzijds vanwege de inhoud, anderzijds vanwege praktische toepasbaarheid. Tijdens de cursus worden ook s en brieven beoordeeld en geschreven. De deelnemers vinden dat de cursus goed aansluit bij hun werk. Bewuster Spellen gaat meer over het gewone schrijfproces. De cursisten werken al met het online-programma Beter Spellen, desondanks is verdieping gewenst. De cursisten krijgen inzicht in hun schrijven en/of spellen en proberen door te analyseren hun niveau te verbeteren. Ook wordt hen getoond hoe fouten ontstaan en hoe de spelling zich door de eeuwen heen ontwikkeld heeft. Het is een cursus met doen en denken. Ook deze cursus wordt als zeer positief en leerzaam ervaren. Hij sluit aan bij het dagelijkse werk. Bij zowel Secretaresses voor elkaar als Bewuster Spellen, ontvangen de cursisten het boekje Vlekkeloos Nederlands, dat op veel vragen een antwoord geeft. De cursist kan dit zelf doornemen, uiteraard komt het eveneens tijdens de cursus aan de orde. In beide cursussen zijn de cursisten geïnteresseerd en actief bezig. In 2013 maakt geen enkele medewerker gebruik van de mogelijkheid om een klacht in te dienen. 38 Jaarverslag 2013 Koning Willem I College s-hertogenbosch

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Servicedocument. Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het. Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder

Servicedocument. Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het. Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder Servicedocument Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder MBO Raad maart 2014 Inleiding Voor u ligt het servicedocument voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Het dienstbaarheidsconcept

Het dienstbaarheidsconcept Het dienstbaarheidsconcept Koning Willem I College - Dienst Governance & Control - Joost van der Staak 1 juni 2012 Pas op de plaats Wat zijn de succesfactoren in de organisatie gebleken? Wat zijn de inhoudelijke

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Kapper Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276481 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 13

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd

Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd Vastgesteld door de Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool op 18 december 2014 Uitgangspunten van het toetsingskader De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten

Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten 1 Agenda 1 Opening Suzan Bastings 2 Algemene inleiding Wellant Hans Jansen 3 Kengetallen en ratio s Joris van den Heuvel 4 Kwaliteitszorgcyclus

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Leergang mbo 2016. Programma

Leergang mbo 2016. Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) maart 2015 BRIN: 24AL Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

Jaarresultaten Groenhorst Velp vmbo

Jaarresultaten Groenhorst Velp vmbo Jaarresultaten Groenhorst Velp vmbo Deze pagina s horen bij het complete geïntegreerde jaardocument (jaarverslag en jaarrekening) van de Aeres Groep. Dit document kunt u vinden op de website www.aeres.nl.

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Functieprofiel lid van de Raad van Toezicht Nordwin College

Functieprofiel lid van de Raad van Toezicht Nordwin College Functieprofiel lid van de Raad van Toezicht Nordwin College 22 februari 2016 ORGANISATIENAAM : Nordwin College LOCATIE : Gardeniersweg 2, Leeuwarden NORDWIN COLLEGE : Nordwin College is een groen opleidingscentrum.

Nadere informatie

JAARverslag 2014. Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014. Colofon

JAARverslag 2014. Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014. Colofon Jaarverslag 2014 JAARverslag 2014 Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014 Colofon Koning Willem I College, s-hertogenbosch juni 2015 Postadres Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7270 15 februari 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 februari 2016 nr. FEZ/880590,

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN HET ROC VAN FLEVOLAND EEN RAPPORT VAN DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS. Utrecht, maart 2016 Kenmerk:

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN HET ROC VAN FLEVOLAND EEN RAPPORT VAN DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS. Utrecht, maart 2016 Kenmerk: TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN HET ROC VAN FLEVOLAND EEN RAPPORT VAN DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS Utrecht, maart 2016 Kenmerk: 4765491 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk kader

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

WEGWIJZER OPEN DAG Zaterdag 26 november 2016 van uur Locatie Vlijmenseweg

WEGWIJZER OPEN DAG Zaterdag 26 november 2016 van uur Locatie Vlijmenseweg WEGWIJZER OPEN DAG Zaterdag 26 november 2016 van 09.30 16.30 uur Locatie Vlijmenseweg Assistenten Gezondheidszorg Gebouw Z Apothekersassistent Doktersassistent Tandartsassistent Lokaal 2.20 Lokaal 2.62

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM programma Nederland een kenniseconomie Leven lang leren Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Wat

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-College te Groningen Opleiding Horeca-assistent 90660 Plaats: Utrecht BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 273119 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Strategisch Beraad 4 november CvB 10 november 2014 Teammanagers 11 november 2014 RvT 15 december 2014 Plantafel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie