VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet"

Transcriptie

1 VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006

2 Inhoud Inhoud Inleiding Toepassingsgebieden Definities Auditdata Samenstelling van het auditteam 5 2 Identificatie van de instelling Algemeen beleid Medisch beleid Verpleegkundig beleid Kwaliteitsbeleid Noodplan Audit van de verpleegafdelingen Algemeen 24 De verpleegkundigen hebben onvoldoende zicht op de doelstellingen, het behandelplan en de evolutiegegevens van de kinesitherapeuten. Doelstellingen en evolutiegegevens worden niet overgebracht in de verpleegdossiers Afdeling C1 26 Elke arts heeft eigen procedures (bv. THP) op de afdeling C1. Aangezien dit heel wat verwarring en risico op fouten inhoudt, werd dit als verbeterproject voor de afdeling naar voor geschoven. Een vergelijkende studie tussen de verschillende werkwijzen is reeds doorgevoerd. Het is noodzakelijk om éénduidige procedures uit te werken binnen een zelfde specialisme. 26 De kinesistenploeg bestaat uit zelfstandige en vast aan het ziekenhuis verbonden kinesisten (samen in totaal 7). Uit de groep van de zelfstandigen zijn er 2 welke uitsluitend werken voor één arts (uitgezonderd tijdens het weekend, deze staan dan ook voor de rest van het ziekenhuis ter beschikking). Deze manier van werken waar verschillende procedures gecombineerd worden met al dan niet eigen vaste kinesisten, geeft verschillen in werkzaamheden en in resultaat. Een afstemming van procedures en werkzaamheden dringt zich op Afdeling C3 26 Algemene vaststelling 26 De afdeling C3 bevindt zich sedert april 2005 in een nieuw gedeelte van het ziekenhuis en bestaat uit 30 eenpersoonskamers. Op deze afdeling nemen verschillende disciplines patiënten op. 26 Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E 314 2

3 8.4 Afdeling D Afdeling D G-dienst M-dienst en N*-functie 30 9 Functies, medisch-technische diensten en zorgprogramma s Gespecialiseerde spoedgevallenzorg Intensieve zorgen Apotheek Palliatieve functie Operatiekwartier sterilisatie Ombudsfunctie Infectieziektepreventie Comité voor Ziekenhuishygiëne (CZH) Milieu en hygiëne Ziekenhuiskeuken Ziekenhuisafval Mortuarium Legionella Schoonmaak Opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen Klinisch laboratorium Verbouwingen-nieuwbouw Vergunningstoestand (milieu) 50 Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E 314 3

4 1 Inleiding In het auditverslag bespreken we eerst het algemeen en medisch beleid dat betrekking heeft op de globale werking van het ziekenhuis. Daarna behandelen we achtereenvolgens het verpleegkundig beleid, het rampenplan en het kwaliteitsbeleid. Verder bespreken we de resultaten van de specifieke audit van de hospitalisatiediensten, afdelingen, functies en eventuele zorgprogramma s. Tenslotte komen hygiëne en milieu aan bod. Een voorlopige versie van het auditverslag wordt voorgesteld en afgegeven op de laatste dag van de audit Toepassingsgebieden 1. Kwaliteit van zorg: toetsing van de federale erkenningsnormen; evaluatie van het kwaliteitsbeleid i.f.v. het kwaliteitsdecreet. 2. Hygiëne en milieu: dit omvat zowel technische aspecten, elementaire basishygiëne als genormeerde veiligheid. Deze vaststellingen werden gedaan door Toezicht Volksgezondheid Definities In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van 5 soorten vaststellingen: Algemene vaststellingen Deze elementen scoren niet negatief en niet positief. Ze worden beschouwd als nuttige achtergrondinformatie. Sterke punten Dit zijn punten die de auditoren als een meerwaarde voor het ziekenhuis beschouwen. Het minimaal voldoen aan de normen wordt niet als een meerwaarde aanzien. Non-conformiteiten Dit zijn de elementen die niet conform de norm zijn. Hiervoor zal het team zich baseren op de wetgeving. Non-conformiteiten zullen steeds het voorwerp uitmaken van een opvolging. Voor sommige non-conformiteiten zal een uiterlijke termijn opgegeven worden tegen wanneer de instelling gevolg moet gegeven hebben aan de opmerkingen. Indien er geen Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E 314 4

5 termijn aan gekoppeld werd, dient de non-conformiteit weggewerkt te worden tegen de volgende audit. Tekortkomingen Dit zijn net als de non-conformiteiten aspecten waarvoor het ziekenhuis onvoldoende scoort, maar de auditoren baseren zich hiervoor niet op erkenningsnormen. Ook deze tekortkomingen zullen deel uitmaken van een opvolgingsaudit. Aanbevelingen De aanbevelingen zijn niet dwingend en niet gebonden aan normering. Het zijn de adviezen die de auditoren wensen mee te geven ter verbetering van de kwaliteit van zorg Auditdata De audit vond plaats op volgende data: 6 november 2006 Audit 8 november 2006 Audit 13 november 2006 Opmaak verslag 17 november 2006 Presentatie verslag 1.4. Samenstelling van het auditteam Michaëla Daelemans Marc Nouwen Nele Van Cauteren Veerle De Waele Tom Wylin Frank Noorts Hoofdauditor inspectie Auditor inspectie Auditor inspectie Auditor inspectie Observator inspectie Auditor toezicht volksgezondheid Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E 314 5

6 2 Identificatie van de instelling Naam Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie vzw Adres s Herenbaan 172 Gemeente 2840 Reet Telefoon 03 / Fax 03 / Website Erkenningsnummer 314 Inrichtende macht: AZ Heilige Familie vzw s Herenbaan Reet Raad van bestuur Voorzitter Raad van Bestuur: EZ Belderbos M.L. Directie Algemeen directeur Verpleegkundig directeur Hoofdgeneesheer Administratief directeur Technisch directeur Directeur facilitaire diensten Dhr J. Van den Brande Mevr M. Piters Dr. B. Michielsens Mevr H. Teirlinck Dhr J. Hofmans Dhr D. Spiessens Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E 314 6

7 3 Algemeen beleid Algemene vaststellingen Het AZ Heilige Familie is een klein ziekenhuis, erkend voor 177 bedden met volgende kenletters: C D G M Totaal Het ziekenhuis plant een uitbreiding van bedden, door een overname van 30 bedden van ZNA Middelheim. Hiervoor werd een planningsvergunning aangevraagd bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op 26 september 2006 en werd bijkomende motivatie overgemaakt op 3 november Tijdens de jaren 80 kende het ziekenhuis een moeilijke periode, de laatste tien jaar kreeg het echter een nieuw elan. Er was een grote stijging in activiteiten, zowel qua opnames, als qua dagactiviteiten en consultaties, er was een groei in aantal personeelsleden en artsen, en er werd een grondige renovatie doorgevoerd van het ziekenhuis. Het aantal verantwoorde bedden bedraagt 218,77 ( ). Sterke punten Er werd een uitgebreide communicatieopleiding georganiseerd voor de directieleden en alle dienstverantwoordelijken, o.a. als antwoord op een behoefte bij het personeel, gemeten via de medewerkers-enquête. De laatste tien jaar werd het ziekenhuis niet enkel volledig gerenoveerd, maar werd er tevens uitgebreid. In 2005 werd een nieuwbouw, blok J, geopend met operatiezalen, een sterilisatieafdeling en een recovery. Op het moment van bezoek zijn verdere verbouwingen bezig aan de diensten spoedgevallen en medische beeldvorming. (deze verbouwingen gebeurden met eigen middelen) Non-conformiteiten Hoewel het ziekenhuis slechts beschikt over 65 erkende C-bedden worden 94 C-bedden geëxploiteerd. Beddenopstelling per afdeling: afdeling C D G M Totaal D D Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E 314 7

8 C C C Materniteit Geriatrie Totaal (Bovendien staan hierbovenop 15 bedden extra opgesteld op afdeling D1, die niet in gebruik zijn, gebruiksklaar maar in afgesloten kamers.) Nochtans stelt de ziekenhuiswetgeving dat iedere in een ziekenhuis opgerichte dienst moet worden erkend, en er niet mag worden overgegaan tot ingebruikneming en exploitatie van ziekenhuisdiensten zonder een voorafgaande specifieke vergunning. Het ziekenhuis beschikt niet over een afdeling pediatrie, toch worden er kinderen opgenomen, op de volwassenenafdelingen. Op de afdeling C1 werden hiervoor zelfs moeder-en-kindkamers ingericht. (In 2005 werden een 90-tal kinderen opgenomen. Dit zijn vooral kinderen tussen 10 en 15 jaar, met een gemiddelde ligduur voor deze groep van 1,5 dag. Driekwart werd opgenomen via spoedgevallen.) Kinderen jonger dan 15 jaar mogen echter niet worden opgenomen in een dienst voor volwassenen. Als uitzondering is de opname van kinderen in een functie chirurgisch daghospitaal wel toegestaan. Het ziekenhuis heeft geen protocol kindvriendelijkheid. Dit protocol dient beschouwd te worden als een ziekenhuisbrede visie dat een kindvriendelijke gedragscode bepaalt en voor het ziekenhuis de omgang tussen de zorgverstrekkers enerzijds en de kinderen en hun familie anderzijds beschrijft. Zo zijn de aanwezigheid van ouders bij de inductie van hun kind, de toepassing van fototherapie bij een pasgeborene op de kamer van de moeder, de aspecten privacy van kinderen, begeleiding door ouders bij onderzoeken, psychosociale begeleiding,, enkele aspecten die hierin opgenomen kunnen worden. Dit protocol moet ter beschikking worden gesteld van de personeelsleden van het ziekenhuis, en het kind, de ouders en hun wettelijke vertegenwoordigers. We bevelen aan alle diensten, waar kinderen worden opgevangen, te betrekken bij de uitwerking en implementatie van het protocol. Op de dienst spoedgevallen werd reeds een aanvang gemaakt met het uitwerken van een kindvriendelijk beleid voor de eigen dienst. De ombudsvrouw is tevens kwaliteitscoördinator. Deze functie is een rechtstreekse staffunctie van de algemeen directeur. Met het oog op een strikte neutraliteit en onpartijdigheid, is de functie van ombudspersoon onverenigbaar met een staffunctie op directieniveau. Er gebeurt geen systematische FONA-registratie. Om een veilige en kwaliteitsvolle zorg te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat binnen een globaal beleid van risicomanagement een FONA-registratie opgestart wordt die alle incidenten omvat en door alle departementen gebeurt. De registratie dient jaarlijks te resulteren in een rapport met sensibiliseringscampagnes en verbeteracties. Verder is het nuttig de gegevens van de klachtenregistratie en de registratie van incidenten Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E 314 8

9 m.b.t. veiligheid samen te beoordelen met deze van de FONA-registratie. Alle procedures en staande orders dienen steeds voorzien te zijn van een autorisatie en een versiedatum. Er is in het ziekenhuis geen strikte scheiding van patiëntenstromen, ambulanten en gehospitaliseerden. Er bevinden zich bijvoorbeeld consultatieruimtes op de verpleegafdelingen. Tekortkomingen Sinds juni 2005 werd de functie van gedelegeerd bestuurder opgeheven. Een aantal taken die voorheen tot de bevoegdheid behoorden van de gedelegeerd bestuurder werden overgedragen aan de algemeen directeur. Deze toewijzing van taken werd echter nog niet formeel vastgelegd, in vb. de functieomschrijving van de algemeen directeur. We bevelen dan ook aan om van de verschillende managementorganen en functies een functieomschrijving op te stellen. Er zijn geen systematische vergadermomenten van het directiecomité. Maandelijks komt de directie wel samen met twee bestuursleden, en verder vergadert de directie wisselend rond bepaalde thema s. Er worden bovendien niet steeds van alle overlegvergaderingen verslagen opgemaakt (er wordt vb. enkel verslag gemaakt van de maandelijkse vergaderingen van de directie met de 2 leden van de Raad van Bestuur, en niet van de vergaderingen van de algemeen directeur met deze bestuursleden, noch van de tussentijdse vergaderingen van de directie). De interprofessionele werking, gebaseerd op een georganiseerd formeel overleg tussen de geneesheren, verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici, is in onvoldoende mate aanwezig. Integratie van medische, verpleegkundige en paramedische zorgen, waarbij de patiënt centraal wordt gesteld, vereist een goede communicatie en afstemming tussen de verschillende zorgactoren. Patiëntenbesprekingen op de dienst in aanwezigheid van de behandelende arts, opmaak van overdrachtsnota s en medische orders, verdere ontwikkeling van procedures, standing orders en op evidentie gebaseerde zorgprocessen, enz. zijn hiervoor geëigende instrumenten. De ziekenhuisapotheker is onvoldoende betrokken bij het dagelijks beleid van het ziekenhuis. Er is bijvoorbeeld geen formeel overlegmoment tussen de apotheker en het artsenkorps. Gezien de belangrijke impact van de apotheek op het financiële en organisatorische vlak, is een nauwe betrokkenheid van de hoofdapotheker in het dagelijks bestuur van het ziekenhuis van groot belang. Een nauwe samenwerking met de algemeen directeur, de hoofdgeneesheer, verpleegkundig directeur en het hoofd van het administratief en financieel departement, is dan ook vereist. Een systematische uitnodiging van de hoofdapotheker op de vergaderingen van het directiecomité kan in dit kader worden overwogen. Heel wat geriatrische patiënten komen op de afdelingen interne en chirurgie terecht waar zij geen specifieke geriatrische zorg krijgen. Ook op de afdeling geriatrie is het geriatrisch Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E 314 9

10 zorgconcept onvoldoende uitgewerkt. Een plurisdisciplinaire benadering en de opstart van revalidatie vanaf de eerste dag van opname bepaalt in sterke mate de kans op terugkeer naar huis voor geriatrische patiënten. Een opname van een geriatrische patiënt op een niet-geriatrische afdeling houdt een verhoogd risico in inzake morbiditeit en mortaliteit. Verdere uitwerking van het geriatrische opnamebeleid is dan ook nodig. Het lijkt dan ook aangewezen dat alle disciplines vanuit een gemeenschappelijke visie tot concrete afspraken bij opname zouden komen. Het gebruik van een screeningsinstrument op de dienst spoedgevallen en / of de opstart van een geriatrische liaisonfunctie dient hierbij overwogen te worden. Op dit moment wordt medicatie voor 24u klaargezet, en soms zelfs reeds uit de blister gehaald. Tijdens de medicatieronde wordt de medicatiefiche niet ter controle meegenomen. We bevelen aan de medicatiedistributie te herzien in het kader van risicomanagement. Met het oog op foutenvermindering zijn unitdoseverpakkingen voor alle medicatie, een elektronisch voorschrift, gelinkt aan het elektronisch patiëntendossier en met een aantal procescontroles, en een sluitend controlesysteem zeer belangrijk. Een volledige medicatiebedeling binnen de patiëntentoewijzing, waarbij medicatie niet meer voor 24u wordt klaargezet, maar wordt bedeeld aan bed, kan tevens positief bijdragen aan een foutenvermindering. De activiteiten van het ethisch comité staan op een laag pitje. Het comité heeft bovendien moeite om het vereiste aantal leden te recruteren onder het artsenkorps. Verder is op elke vergadering een groot aantal leden afwezig. Advies om het plaatselijk ethisch comité bekender en toegankelijker te maken op de werkvloer. Een scherpere profilering kan bijdragen aan een grotere belangstelling. Dit is mogelijk via infobrochures, een eigen stek op het intranet. De oprichting van een specifiek ethisch meldpunt waar iedere medewerker ethische problemen kenbaar kan maken zou ook een optie kunnen zijn. Men dient verder te onderzoeken of alle beroepsgroepen (verpleegkundigen, apotheker) zich in voldoende mate betrokken voelen bij het ethische discours binnen het ziekenhuis. Ondanks het actief beleid rond handhygiëne werden er tijdens de audit meerdere personeelsleden gezien die juwelen (ringen, horloges, ) droegen. In het kader van de ziekenhuishygiëne en handhygiëne in het bijzonder dient men de specifieke instructies omtrent handhygiëne verder te communiceren. Aanbevelingen De organisatie van het ziekenhuis is nog te veel gestructureerd vanuit het aanbod, met grotendeels naast elkaar opgestelde afdelingen en professionele groepen. Dit bemoeilijkt de geïntegreerde en multidisciplinaire benadering van de patiënt, hetgeen noodzakelijk is wil men de patiënt centraal stellen. Wil men de zorg explicieter op de patiënt oriënteren, dan dient de organisatie van het ziekenhuis zich ook meer te richten naar de zorgprocessen en naar de behoeften en vragen van de patiënt. Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E

11 De opstelling en uitwerking van jaarverslagen per dienst, functie en zorgprogramma, die multidisciplinair worden geëvalueerd, staat voor tal van diensten nog in zijn kinderschoenen. Met de opstelling van beleidsplannen werd nog geen aanvang genomen. Deze momenten van kritische terugblik, waarin zowel positieve als negatieve opmerkingen aan bod kunnen komen, kunnen de basis vormen voor een verder beleid van permanente verbetering. Het gebruikte beperkingformulier op de afdelingen voorziet drie codes van restrictie. Dit formulier wordt enkel bij het instellen van een restrictie toegevoegd aan het dossier. We bevelen aan het protocol therapeutische codering uit te breiden met een therapeutische codering 0 (geen therapeutische restricties), en de status voor elke patiënt te specifiëren. We bevelen aan om een procedure uit te schrijven met betrekking tot euthanasie. Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E

12 4 Medisch beleid Algemene vaststelling Er zijn onderhandelingen aan de gang tussen POC en bestuur over een nieuwe algemene en financiële regeling. Non-conformiteiten Medische opdrachten dienen steeds genoteerd en gehandtekend te worden door de voorschrijvende arts. Tijdens de audit werd vastgesteld dat medische orders niet steeds door de artsen geautoriseerd worden. Het ziekenhuis beschikt niet over een uitgeschreven opname- en ontslagprocedure. Tekortkomingen De medische activiteit is onvoldoende gestructureerd en te weinig geïntegreerd in de totale ziekenhuisactiviteit. o Onvoldoende aantal multidisciplinaire vergaderingen en patiëntenbesprekingen. o Strategische, op elkaar afgestemde beleidsplannen van de verschillende disciplines ontbreken, wat de ontwikkeling van een gefundeerde toekomstvisie bemoeilijkt. o De functie van geneesheer-diensthoofd kent soms een facultatief bestaan en dient naar zijn doelstelling te worden hersteld. De geneesheer-diensthoofden dienen op regelmatige basis onderling te overleggen, evenals met de hoofdgeneesheer en verpleegkundigen en dit op een gestructureerde wijze. o Een gestructureerde toetsing van de medische kwaliteit bestaat niet. o Onvoldoende betrokkenheid van de artsen in het (kwaliteits)beleid. o De medische functie ( cure ) is onvoldoende geïntegreerd met de zorg- en hotelfunctie ( care ) van het ziekenhuis. Het is uitermate belangrijk dat alle artsen in hun werking deel uit maken van de ziekenhuisorganisatie als één geheel. Het oude denkbeeld van een ziekenhuis als facilitair bedrijf, waar artsen hun patiënten konden behandelen en laten verzorgen, dient te worden vermeden. Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E

13 De tijdsinvulling van een halve dag per week van de taak van hoofdgeneesheer, zoals voorzien in de overeenkomst, is onvoldoende voor een ziekenhuis van deze grootte. De reële tijdsinvulling van een dag per week dient bovendien in de toekomst verder geëvalueerd te worden. Hoewel er een maandelijkse bijeenkomst is van het Permanent Overleg Comité (POC), is het artsenkorps nog onvoldoende betrokken bij het beleid van het ziekenhuis. Wil men een daadwerkelijke betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van het artsenkorps bekomen voor de organisatie en beleid van de zorgverlening, dient de participatie van de artsen aan het management van het ziekenhuis te worden geïntensifieerd. Deze taak mag niet helemaal berusten op de functie van hoofdgeneesheer die slechts deeltijds wordt ingevuld. We bevelen in dit kader aan om een aantal artsen te stimuleren om de opleiding ziekenhuismanagement te volgen. Het medisch reglement dient per dienst specifiek verder te worden uitgewerkt door de geneesheer-diensthoofden, hierin kunnen bv. afspraken vermeld worden inzake zaalrondes en interprofessioneel overleg. In het maken van dergelijke afspraken is een gestructureerd overleg onontbeerlijk en dient een zekere souplesse, flexibiliteit en discipline aan de dag te worden gelegd door de artsen. Aanbevelingen Vragen tot medische investeringen worden door de artsen gespreid over de loop van het jaar, naargelang behoeftes zich voordoen, voorgelegd aan de directie. We bevelen aan om investeringsbehoeften op een meer gestructureerde manier op te maken en een investeringsplan op te stellen met een tijdshorizon van bijvoorbeeld drie jaar. Gezien de actuele schaarste van goed opgeleide specialisten op de arbeidsmarkt is het aantrekken van bijkomende artsen geen sinecure. Samenwerking in financieel associatieverband en solidariteit tussen de verschillende specialiteiten, zijn troeven die de aantrekkelijkheid van het ziekenhuis voor nieuwe artsen verhogen. Het bevordert eveneens de onderlinge afstemming en de integratie in de ziekenhuisorganisatie als één geheel. Aanbeveling om dit in de instelling verder uit te breiden. De medische raad heeft wettelijk gezien ook opdrachten m.b.t. de kwaliteit van de zorg binnen het ziekenhuis. In die zin zou de medische raad wat actiever kunnen participeren aan het medisch en kwaliteitsbeleid binnen het ziekenhuis. We bevelen aan om ook voor de medische diensthoofden een opleiding inzake communicatie te organiseren. Dit voorstel werd reeds eerder geopperd door de ombudsvrouw. Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E

14 5 Verpleegkundig beleid Sterk punt Om een zo goed mogelijk zicht te blijven houden op de werkvloer toert het middenkaderlid dagdagelijks op de verschillende afdelingen en functies en dit voorafgaandelijk aan het informele overlegmoment met de directeur verpleging. De directeur verpleging maakt er een punt van om ook minstens twee maal per maand alle afdelingen en functies te bezoeken. Non-conformiteiten Er is een normatief tekort aan middenkader van 0,2 VTE. Het ziekenhuis beschikt over een mobiele equipe van 2,84 VTE verpleegkundigen. Rekening houdend met het aantal bedden, is er normatief nood aan een mobiele equipe van 4,73 VTE, waarbij 70% verpleegkundige dient te zijn. Er is dan ook een normatief tekort in de huidige mobiele equipe van 0,47 VTE verpleegkundigen en 1,42 VTE verzorgenden. Er wordt in de instelling niet voorzien in een exclusieve functie voor de begeleiding van de (her)intreders. Eén van de verpleegkundige neemt deze taak bijkomend waar naast haar functie van verpleegkundig (daghospitalisatie en consultatie). Voor deze functie dient men minimum te voorzien in één VTE. Deze perso(o)nen dien(t)en benoemd te zijn in het organogram. Men dient dan ook deze functie te herevalueren en toe te wijzen aan één persoon of aan meerdere personen. In het laatste geval dient de procedure te worden herbekeken zodat alle (her)intreders dezelfde begeleiding krijgen. Op de dienst radiologie werken twee kinésisten voor het nemen van foto s. Bediening van toestellen voor medische beeldvorming is een C-handeling. De toevertrouwde geneeskundige handelingen mogen enkel worden verricht door de gegradueerde verpleegkundigen en de gebrevetteerde/gediplomeerde verpleegkundigen (bachelor). In het operatiekwartier stelt één van de chirurgen een paramedicus te werk bij de assistentie van zijn operaties. Voorbereiding, assistentie en instrumenteren bij medische en chirurgische ingrepen is een B2-handeling. Deze handelingen kunnen enkel worden verricht door de gegradueerde verpleegkundigen en de gebrevetteerde/gediplomeerde verpleegkundigen (bachelor). De opstelling van het aantal bedden per dienst zorgt ervoor dat men met de huidige personeelsbestaffing niet voldoet aan de verplichte wettelijke permanentie van verpleegkundigen. De norm stelt hier : doorheen alle dagen van het jaar moet, naast de hoofdverpleegkundige van de dienst, permanent per dienst en maximum per 30 zieken, de aanwezigheid van een gegradueerde of gebrevetteerde verpleegkundige gewaarborgd zijn, Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E

15 zodat de continuïteit en de kwaliteit van de verzorging verzekerd is. Hieruit kan men concluderen dat indien men meer dan 30 bedden opstelt men een tweede verpleegkundige permanent moet opstellen. Tekortkomingen Gezien de kleinschaligheid van de instelling is er bijna dagelijks informeel overleg tussen de directeur verpleging en het middenkaderlid. Door de korte communicatielijnen heeft men een cultuur dat men van deze informele overlegmomenten geen verslaggeving maakt. Naast deze dagdagelijkse informele contacten zou men ook moeten evolueren naar een cultuur van formele, gestructureerde overlegmomenten met een duidelijke verslaggeving. Deze verslaggeving kan vooral in opvolging van afspraken of richtlijnen zijn nut bewijzen. Op dit moment bestaan er nog maar een beperkt aantal functieomschrijvingen. Deze zijn momenteel onvoldoende specifiek uitgewerkt. Naast de inhoudelijke uitwerking van alle functieomschrijvingen, zowel van directeur verpleging tot verzorgende maar ook van verpleegkundige ziekenhuishygiëniste, begeleider (her)intreders, ombudsman en kwaliteitscoördinator, dienen deze op elkaar afgestemd en geautoriseerd te worden. De huidige taakinhoud van het middenkaderlid lijkt te omvangrijk. Naast de taak als middenkaderlid is hij tevens verantwoordelijk voor MVG en bijscholingen. De diensten fysiotherapie en de sociale dienst beschikken niet over een eigen verantwoordelijke, ook hiervoor is het middenkaderlid rechtstreeks verantwoordelijk. Na de zorgen aan de patiënt vult men in welke zorgen men heeft toegediend. Deze zorg wordt dan automatisch gekopieerd voor de volgende dag. Hoewel het verpleegkundig dossier het toelaat, wordt er in het ziekenhuis niet aan zorgplanning gedaan. Zorgplanning laat nochtans toe dat er een continuïteit is van de zorgverlening. Gemaakte afspraken tussen patiënt en zorgverlener(s), gebaseerd op verpleegkundige observaties, worden in het patiëntendossier weergegeven in de vorm van geplande zorg voor de dag nadien. Dit is de basis waarop de (collega) verpleegkundige zich zal baseren om, daags nadien, deze afspraken na te komen. De zorgplanning dient bij voorkeur gedecentraliseerd te gebeuren, de dag vooraf, in de onmiddellijke nabijheid en in overleg met de patiënt op de patiëntenkamer. Aanbevelingen De personeelsbestaffing van de mobiele equipe en het middenkader wordt berekend op basis van het aantal erkende bedden. Bij uitbreiding met 30 C bedden dient de bestaffing dan ook opgetrokken te worden tot: 177 bedden + 30 C-bedden Vereist Effectief Verschil Vereist Effectief Verschil Middenkader 1,18 1 0,18 1,38 1 0,38 Begeleider (her)intreders 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E

16 Mobiele Equipe 4,73 2,84 1,89 5,73 2,84 2,89 Op de afdelingen werkt een groot deel van het verzorgend en verpleegkundig personeel deeltijds. Bovenop dit aantal komen nog de personeelsleden die aanspraak maken op vrije dagen omwille van hun leeftijd. Het verdient aanbeveling om een vinger aan de pols te houden in de problematiek van de verhouding deeltijds werk / voltijds werk. Het is de verantwoordelijkheid van het beleid, en de directeur patiëntenzorg in het bijzonder, dat de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg gewaarborgd blijft. Het verdient aanbeveling om alle verpleegkundigen in vast nachtdienstverband op reguliere basis in dagdienst te laten werken. Dit moet betrokkenen toelaten om bij te blijven inzake afspraken in het ziekenhuis en technieken op afdelingsniveau. Een gestructureerd programma voor deze dagen is aangeraden, zodat dit door de betrokken personeelsleden als een effectieve meerwaarde kan worden gezien. Advies om, gezien de huidige leeftijdscurve bij het verpleegkundig personeel, de ontwikkelingen omtrent opleiding en functiedifferentiatie (bv. zorgkundigen) kritisch te blijven volgen. Door het auditteam wordt geadviseerd om de functie van hoofdverpleegkundige nog meer te oriënteren naar een managementopdracht binnen de verpleegafdeling. De verpleegkundige kan hierbij, ondermeer door de patiëntentoewijzing, de volledige verantwoordelijkheid voor de patiënt op zich nemen en als dusdanig ook overleg plegen met de behandelende arts tijdens de zaalronde. Het delegeren van een aantal verantwoordelijkheden aan de verpleegkundige (i.p.v. de hoofdverpleegkundige) is ook bevorderlijk voor het erkennen van de competenties van het betrokken personeelslid. Deze werkwijze is ook gunstig voor de kwaliteit van patiëntenzorg. In dit kader is het zinvol om op regelmatige basis de hoofdverpleegkundige boordtabellen te bezorgen omtrent de werking van de dienst. Door een decentrale opvolging, kan de hoofdverpleegkundige zelf een aantal activiteiten bekijken en bewaken zoals: o Bewegingen (aantal patiënten, heropnames, ) o Activiteiten (verpleegdagen, MVG-profielen, ) o Werkingskosten (goederen, farmaca, ) o Personeel, De gegevens die ter beschikking gesteld worden dienen vraaggestuurd te zijn en op een duidelijke en eventueel grafische wijze te worden aangeleverd. Het ziekenhuis beschikt over een supervisor, dit is één van de verpleegkundigen van intensieve zorgen. Tijdens de nachtdiensten (met een permanentie van 2 verpleegkundigen op de dienst) is het invullen van deze taak niet evident. Vanuit kwalitatieve invalshoek is deze functie best waar te nemen door een verpleegkundige losgemaakt van de verpleegkundige permanentie op een afdeling of functie. Deze supervisor wordt immers geacht om eventuele problemen binnen de instelling dus ook afdelingsoverschrijdende problematieken te inventariseren en waar mogelijk op te lossen. Deze taak is dan ook analoog met de taak van een hoofdverpleegkundige op een dienst, afdeling of functie. In dit kader zal betrokkene dus een leidinggevende functie Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E

17 waarnemen met analoge verantwoordelijkheden, waardoor een bijkomende vorming leiding geven zeker is aan te bevelen. De supervisor moet een verantwoordelijke van het kaderpersoneel van het ziekenhuis kunnen consulteren, i.g.v. problemen die van die aard zijn dat betrokkene ze zelf niet tijdig kan oplossen. Hiervoor moet een nominatieve wachtlijst voorhanden zijn van personen die desgevallend oproepbaar zijn. Bij het opmaken van de dienstroosters wordt aanbevolen om, vanuit oogpunt van het welzijn van de medewerkers, het voorwaarts rotatiesysteem toe te passen. Dit biedt daarenboven als bijkomend voordeel dat de hoofdverpleegkundige zijn dienstlijsten uniform kan uitzetten en niet meer afhankelijk is van het wensenboek. Bovendien kan men hierdoor beter inspelen op de continuïteit van zorg voor de patiënt. Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E

18 6 Kwaliteitsbeleid Sterke punten Binnen het domein van de klinische performantie werd een uitgebreide sterkte zwakte analyse gemaakt van de verschillende aspecten van urgentiegeneeskunde binnen het ziekenhuis. Alle afdelingen werken rond een zelfgekozen kwaliteitsproject. Non-conformiteit De procedure voor het opstellen en verspreiden van procedures is slechts gedeeltelijk opgenomen in het kwaliteitshandboek. De wijze waarop procedures verspreid worden ontbreekt, dit is onderdeel van een voorlopige procedure. Deze procedure dient integraal opgenomen te worden in het kwaliteitshandboek. Er is tevens geen lijst opgenomen in het kwaliteitshandboek van alle bestaande en gevalideerde procedures binnen de instelling. Tekortkomingen De missie en visie van de instelling zijn momenteel in verdere uitwerking en dienen nog geïmplementeerd te worden binnen het ziekenhuis. Een update van de gedateerde visie uit 1996 is deels gerealiseerd, maar deze is nog niet gefinaliseerd of getoetst op de werkvloer. Missie en visie dienen de basis te vormen waarop de voorziening zijn kwaliteitsbeleid stoelt en dient bijgevolg de eerste stap te zijn binnen het gehele proces. Het is noodzakelijk om missie en visie volledig uit te tekenen en te implementeren bij alle medewerkers van de instelling zodat gezamenlijk eenzelfde beleid gevoerd en gedragen kan worden. Hieruit dient verder nog een vertaling gemaakt te worden naar strategische doelstellingen voor het ziekenhuis. Bovendien bestaat er op dit moment nog onvoldoende verband tussen zelfevaluatie en geformuleerde doelstellingen. De ziekenhuisartsen zijn onvoldoende betrokken bij het kwaliteitsbeleid in de instelling. De kwaliteitscoördinator en de stuurgroep kwaliteitszorg hebben geen volledig zicht op alle kwaliteitsprojecten binnen het ziekenhuis. Elke afdeling werkt aan een zelfgekozen kwaliteitsproject. De kwaliteitscoördinator en de stuurgroep zijn niet op de hoogte gesteld van alle gekozen thema s. Bijgevolg is hier vanuit de stuurgroep kwaliteitszorg geen informatie-uitwisseling, sturing en opvolging mogelijk (vb. : afzonderlijke projecten rond medicatie opgestart). Het kwaliteitshandboek geeft niet altijd een volledige weergave van alle kwaliteitsprojecten binnen de instelling. Het is niet duidelijk op welke wijze de kwaliteitsprojecten opgevolgd worden in hun praktijkuitvoering. Meer aandacht dient te worden besteed aan de kennis over en de correcte toepassing van de verschillende procedures bij de medewerkers. Een duidelijk Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E

19 systeem voor evaluatie/controle van de kennis en juiste uitvoering van de verschillende acties/processen, dient te worden uitgewerkt. Zo werd bij toetsing op de afdeling gezien dat de procedure decubitus niet steeds volledig wordt opgevolgd. Binnen de zelfevaluatie dient het ziekenhuis via het systematisch verzamelen en registreren van gegevens een beschrijving te geven van het huidige kwaliteitsniveau. Deze gegevensverzameling dient geanalyseerd te worden om kwaliteitsdoelstellingen te formuleren. Deze weloverwogen keuze dient bovendien gemotiveerd te worden. Deze analyse en motivering is niet altijd voor elk streefdoel even volledig en duidelijk omschreven in het kwaliteitshandboek. Het ziekenhuis dient binnen de zelfevaluatie aan te tonen dat realistische en relevante verbetermogelijkheden worden gekozen. Bij het overlopen van de verschillende streefdoelen werd vastgesteld dat een aantal concrete verbeterdoelstellingen nog geselecteerd moeten worden, of dat het gekozen streefdoel eerder deel uitmaakt van het actieplan dan dat het een verbeterdoelstelling op zich is. Ook een concrete tijdslijn van de meeste thema s ontbreekt. Het is aangewezen doelstellingen éénduidig en concreet te omschrijven (volgens het smart-principe). Op het einde van de 5 jarige cyclus dient het ziekenhuis immers aan te tonen dat de vooropgestelde verbetering werd gerealiseerd. Een aantal kanttekeningen kunnen gemaakt worden bij de keuzes van de verbeterdoelstellingen: - Evaluatie door de gebruiker: Als korte termijndoelstelling werd het verhogen van de respons op de enquêtes vooropgesteld. Deze doelstelling maakt eerder deel uit van het actieplan, dan dat het een verbeterdoelstelling op zich is. Een concrete verbeterdoelstelling moet nog geselecteerd worden. - Evaluatie door de medewerker: Door bevraging heeft men 4 domeinen als knelpunten geselecteerd (communicatie, respect, bestaffing, processturing). Concretisering van acties binnen deze domeinen en het bijbehorende tijdspad dient nog geselecteerd te worden. - Operationele performantie: 2 concrete doelstellingen geselecteerd rond wachttijden op de medische beeldvorming. Hier ontbreekt het actieplan met tijdspad. - Klinische performantie: Decubitus : concrete doelstelling werd geformuleerd. Registraties zijn lopende. Swot-analyse : Uit de sterkte-zwakte analyse van de urgentiegeneeskunde werden 2 indicatoren gekozen. (ongepland terug aanmelden en ongepland terug opnemen) Registratiecijfers dienen nog teruggekoppeld te worden. Concrete verbeterdoelstellingen moeten nog geselecteerd worden en een actieplan dient uitgewerkt te worden. Een aantal actieplannen binnen de zelfevaluatie zijn nog niet uitgewerkt. Het is noodzakelijk actieplannen uit te werken welke sturend en ondersteunend kunnen zijn naar inhoud (welke acties) en naar timing (wanneer dienen deze acties voltooid te zijn). Binnen de zelfevaluatie door de gebruikers en door de medewerkers is het nodig deze groepen te definiëren en hun verwachtingen, noden, behoeften en waarden te inventariseren. Deze werkwijze laat toe gemotiveerde keuzes te maken in de verbetermogelijkheden. Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E

20 Aanbevelingen Binnen het kwaliteitsdenken is het belangrijk om systematisch gegevens te verzamelen en te registreren. Uit voorgaande metingen in het kwaliteitshandboek werd vastgesteld dat sommige metingen en hun resultaten niet als representatief werden beschouwd (vb. : medicatie) of dat metingen, ondanks een vastgesteld risico, niet op een systematische wijze werden voortgezet (vb. wachttijden).we bevelen aan blijvend aandacht te besteden aan het systematisch en correct uitvoeren van registraties binnen het ziekenhuis en aan mogelijke drempels en hinderpalen bij registraties. Ook voor de strategische doelstellingen geldt de opmerking om doelstellingen zo éénduidig en concreet mogelijk te formuleren, zodat de vooropgestelde verbetering kan aangetoond worden. Actieplannen bij de respectievelijke doelstellingen zijn niet voorzien. Wij bevelen aan actieplannen vooraf uit te werken, welke sturend en ondersteunend werken naar inhoud (welke acties) en naar timing (wanneer dienen deze acties voltooid te zijn). We bevelen aan om in de toekomst de sterkte-zwakte analyse van de klinische zorg breder op te vatten. Nu gebeurde er een sterkte-zwakte analyse van de verschillende aspecten van de urgentiegeneeskunde, met het oog op de structurele veranderingen die zich op de afdeling spoedopname zouden voordoen. Dit geeft slechts informatie over een fragment van de klinische performantie. Een blame-free Fona-rapportagesysteem zal verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden in Ook valincidenten zullen worden geregistreerd en de root-causes zullen in kaart worden gebracht in de toekomst. Wij bevelen aan zo snel mogelijk met een foutenregistratie (o.a. ook valincidenten) van start te gaan, gezien dit belangrijke informatie bevat aangaande risicomanagement. Momenteel blijkt het opzoeksysteem van de verschillende procedures niet gebruiksvriendelijk te zijn. Men denkt eraan zoekfuncties op te starten (vb.: op trefwoorden of alfabetisch). Een gebruiksvriendelijk geïnformatiseerd systeem kan een meerwaarde betekenen binnen het nastreven van een correcte implementatie van het vastgelegde beleid. Auditverslag AZ H. Familie, Reet, E

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Sint-Vincentiusziekenhuis

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--Chirurgische-daghospitalisatie--Normen--KB-25-11-1997.doc

Coordinatie--ZH--Chirurgische-daghospitalisatie--Normen--KB-25-11-1997.doc 25 NOVEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie chirurgische daghospitalisatie moet voldoen om te worden erkend BS 05/12/1997 Gewijzigd door: KB 13/07/2006 (art

Nadere informatie

! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 )

!  # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 . ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 ) ! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $././ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + 3-4 % - 5-4 3 6-4 - + & 7 89 : ;

Nadere informatie

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen.

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen. Koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987. (B.S. 25.12.1987)

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ERKENNINGEN In uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van

Nadere informatie

Auditverslag Imeldaziekenhuis Bonheiden

Auditverslag Imeldaziekenhuis Bonheiden Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@vlaanderen.be Auditverslag

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

21/02/2012. Check it Out! AZ Turnhout

21/02/2012. Check it Out! AZ Turnhout Check it Out! AZ Turnhout Inhoud Voorstelling AZ Turnhout Definitie project Start project Check it Out! - AZ Turnhout Cyclus 1: Periode oktober 2010 juni 2011 Naar een digitaal, flexibel, vraaggestuurd

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ).

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Dit document is een sbloon van ziekenhuis arverslag over ziekenhuishygiëne dat uniforme rapportage mogelijk maakt. Het is gebaseerd op -bestaande

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens AZ Alma Eeklo Algemeen Verzorgenden zorgkundigen Verpleger verpleegkundige Hoofdverpleegkundige eenheid G: die op 1/5/2014

Nadere informatie

Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Lokeren A.V. Februari 2006

Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Lokeren A.V. Februari 2006 VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONHEID EN GEZIN KG-EZ-2006/71-265 DOS 10748 KG.03/23.03.2006/MD/EVD/MN/RM/CB/DU Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Lokeren A.V. Februari 2006 Inhoud 1 INLEIDING...

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Auditverslag Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ziekenhuis Waregem Waregem

Auditverslag Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ziekenhuis Waregem Waregem Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Wettelijk kader: De wet van 22 augustus 2002 op de patiëntenrechten bepaalt dat elke patiënt klacht kan neerleggen bij de bevoegde ombudsfunctie met betrekking

Nadere informatie

Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt

Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt Dit onderzoek peilt naar uw mening over de organisatiecultuur in het ziekenhuis met betrekking

Nadere informatie

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen 15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen BS 25/03/1999 in voege vanaf 04/04/1999 Gewijzigd door: KB12/08/2000 BS 29/08/2000

Nadere informatie

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen FOD VOLKSGEZONDHEID, 15 12 2011 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Advies betreffende

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt

Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt Onderzoek naar de cultuur van patiëntveiligheid in het ziekenhuis met betrekking tot de veiligheid van de patiënt Dit onderzoek peilt naar uw mening over de organisatiecultuur in het ziekenhuis met betrekking

Nadere informatie

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING Akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren van 26 april 2005 afgesloten tussen de federale regering en de representatieve organisaties van de private

Nadere informatie

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours Stef Meukens ZNA Coördinator patiëntveiligheid FOD Week van de patiëntveiligheid 17/11/2009 ZNA in cijfers Kwaliteit

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Auditverslag Algemeen ziekenhuis Jan Portaels Vilvoorde

Auditverslag Algemeen ziekenhuis Jan Portaels Vilvoorde Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Welkom in GZA Ziekenhuizen

Welkom in GZA Ziekenhuizen Welkom in GZA Ziekenhuizen Wie zijn we? GasthuisZusters Antwerpen - GZA Ziekenhuis met 3 campussen: Sint-Augustinus Sint-Vincentius Sint-Jozef + Low care dialyse centrum Berchem 10 woonzorgcentra vanaf

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

Intern medisch reglement Specialisme CARDIOLOGIE

Intern medisch reglement Specialisme CARDIOLOGIE Specialisme CARDIOLOGIE Versie juni 2015 Regionaal Ziekenhuis H. Hart vzw Naamsestraat 105 3000 Leuven T 016 20 92 11 F 016 20 92 69 www.hhleuven.be Inhoudsopgave 1.Procedureblad medische permanentie 7d

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2 Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw 8200 Brugge Audit PZ Onze-Lieve-Vrouw september 2013

Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw 8200 Brugge Audit PZ Onze-Lieve-Vrouw september 2013 Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw 8200 Brugge Audit PZ Onze-Lieve-Vrouw september 2013 Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge 2014 1 Audit 2013 In het kader van de vijfjaarlijkse verlenging

Nadere informatie

Auditverslag Heilig-Hartziekenhuis Lier

Auditverslag Heilig-Hartziekenhuis Lier Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Auditverslag Sint-Elisabethziekenhuis Turnhout

Auditverslag Sint-Elisabethziekenhuis Turnhout Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

SAMENWERKINGSPROTOCOL:

SAMENWERKINGSPROTOCOL: 1 SAMENWERKINGSPROTOCOL AZ VESALIUS THUISZORG Inleiding Om tot een goede samenwerking te komen tussen AZ Vesalius en thuiszorg, daar waar het gaat om een zwaar zorgbehoevende patiënt die in de thuiszorg

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Auditverslag Algemeen ziekenhuis Sint-Dimpna Geel

Auditverslag Algemeen ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 12/11/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR DE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2 Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²: Handhygiëne

Vlaams Indicatoren Project VIP²: Handhygiëne Vlaams Indicatoren Project VIP²: Handhygiëne Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject opgericht.

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN:

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging)

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging) Functie Graadnaam: gebrevetteerd verpleegkundige Functienaam: Functiefamilie: verplegend en verzorgend Functionele loopbaan: C3-C4 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: bewonerszorg Subdienst: verpleging en

Nadere informatie

Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde

Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde V. Vande Gucht AZ Jan Portaels Vilvoorde DIT IS HET NIET! Voorstelling AZ Jan Portaels Het ziekenhuis beschikt over 406 erkende bedden verdeeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT Dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage van de patiënten, de medewerkers van het ziekenhuis en iedere belangstellende aan het onthaal,

Nadere informatie

Auditverslag Universitair Ziekenhuis Gent

Auditverslag Universitair Ziekenhuis Gent Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst H. Hartziekenhuis Mol

Huishoudelijk reglement ombudsdienst H. Hartziekenhuis Mol Huishoudelijk reglement ombudsdienst H. Hartziekenhuis Mol Definitie Een klacht is iedere uiting van ontevredenheid of ongenoegen omtrent het zorgproces van een patiënt in het ziekenhuis. Een informele

Nadere informatie

Auditverslag AZ Vesalius Tongeren. Februari 2009

Auditverslag AZ Vesalius Tongeren. Februari 2009 Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Visie : Palliatieve zorgen

Visie : Palliatieve zorgen Indien op een gegeven ogenblik een curatieve therapie geen hulp meer brengt en de mens zich geconfronteerd ziet met het onvermijdelijke, wordt hij bevangen door angst en pijn. Het is moeilijk om dragen,

Nadere informatie

LEESWIJZER. Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen. Onze opdracht. Wat komt u te weten in dit verslag?

LEESWIJZER. Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen. Onze opdracht. Wat komt u te weten in dit verslag? LEESWIJZER Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor

Nadere informatie

Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Sint Blasius Dendermonde Mei 2006

Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Sint Blasius Dendermonde Mei 2006 VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN KG-EZ-2006/106-012 DOS 10754 AV/MD/SVG/MN/RM/DU Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Sint Blasius Dendermonde Mei 2006 Inhoud 1 INLEIDING... 4 1.1 TOEPASSINGSGEBIEDEN...

Nadere informatie

Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier

Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier Individuele feedback Ziekenhuis : AZ Monica Erkenningsnummer : 682 Contactpersoon : Greet.Peeters@azmonica.be

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de

Nadere informatie

Auditverslag Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen

Auditverslag Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VOORBEELD JAARVERSLAG 2010 1

BIJLAGE 1 VOORBEELD JAARVERSLAG 2010 1 BIJLAGE 1 VOORBEELD JAARVERSLAG 2010 1 1. INLEIDING 1.1. De beleidscyclus De beleidscyclus van de dienst nucleaire geneeskunde kadert in deze van het ziekenhuis, waarbij elke dienst, in de herfst, een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts J.B. Dekeyserstraat 70 3090 Overijse Erk.nr. ROB ce 1397 RVT vzb 395 Tel: 02/686.05.60 Fax: 02/686.06.96 Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts Art. 1. Dit reglement regelt de praktische werkafspraken

Nadere informatie

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 12 NOVEMBER 1993. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren - specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de URGENTIEGENEESKUNDE, alsook

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE * De woorden in cursief verwijzen naar een definitie van dat concept. Periodieke registratie Dagelijkse registratie Doelstelling : het aantal (bezoldigde

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

1.2 Nederlandstalige functiebeschrijving van ontslagmanagement in de psychiatrische ziekenhuizen 1

1.2 Nederlandstalige functiebeschrijving van ontslagmanagement in de psychiatrische ziekenhuizen 1 1.2 Nederlandstalige functiebeschrijving van ontslagmanagement in de psychiatrische ziekenhuizen 1 Ontslagmanagement omvat de voorbereiding van het ontslag uit het ziekenhuis bij patiënten met een risico

Nadere informatie

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg Noot vooraf: Deze leidraad werd geschreven voor thuiszorgorganisaties die deelnemen aan het BelRAI- project van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen

Nadere informatie

Profielschets Operatiekwartier

Profielschets Operatiekwartier Algemene gegevens Afdelingshoofd: Sophie Bertrand 4704 Hoofdverpleegkundige: Ann De Troetsel 3686 Verantwoordelijk cluster 1: Anja Wils 4715 Verantwoordelijk cluster 2: 4716 Verantwoordelijk cluster 3:

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT (22 augustus 2002, B.S. 26 september 2002) Bijgaande samenvatting verwoordt de beperkte folder uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van

Nadere informatie

Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf

Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf Werkwijze: Bijgevoegd sjabloon is bedoeld als kandidaatstelling voor een pilootproject bevallen met verkort ziekenhuisverblijf.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD) Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD) Naam student Afdeling Discipline/afstudeerrichting Datum Handtekening ZORGVULDIG OMGAAN MET HET ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER 1. Functietitel Financial Controller 2. Doel van de functie Actief bijdragen aan de financieel-economische stuurbaarheid van het ziekenhuis door in te staan voor

Nadere informatie

Verbeteractieplan Nalevingstoezicht Chirurgisch traject

Verbeteractieplan Nalevingstoezicht Chirurgisch traject Verbeteractieplan Nalevingstoezicht Chirurgisch traject Inleiding In december 2013 kreeg AZ Nikolaas een onverwachtse inspectie van het Agentschap Zorginspectie in het kader van het nalevingstoezicht voor

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Openbaar. Solliciteren:

Openbaar. Solliciteren: Openbaar In het kader van de verbreding en verdieping van artikel 107 rond de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zoekt het netwerk GG ADS regio Aalst een teamcoördinator voor het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie Huishoudelijk reglement ombudsfunctie INHOUDSOPGAVE * * * * 1 Voorwerp van huishoudelijk reglement... 2 2 Begrippen en definities... 2 3 Toepassingsgebied... 2 4 Opdracht van de ombudspersoon... 2 5 Odracht

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inhoud 1. Klacht 1.1 Definitie 1.2 Wijze van indiening van een klacht 2. Ombudspersoon 2.1 Opdracht 2.2 Onafhankelijkheid Bevoegdheid 2.3 Verantwoordelijkheid van het ziekenhuis

Nadere informatie

Evaluatie Winterwerking

Evaluatie Winterwerking Evaluatie Winterwerking 2014-2015 Inhoud Presentatie 1. Evaluatie nachtopvang 2. Evaluatie dagopvang 3. Evaluatie geneeskundige, verpleegkundige en (para)medische zorgen 4. Evaluatie algemene organisatie

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

14 juni /1. Geldig vanaf: 1 juli 2010

14 juni /1. Geldig vanaf: 1 juli 2010 Informatief 2010/064 - bijlage 1b Monte Rosa Procedure verzorgende en medische handelingen 14 juni 2010 1/1 Beoordeeld: Goedgekeurd: door de RvB op 27/5/2010, door de 3 huisartsen van Monte Rosa in mei

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Ilse De Jaeck (waarnemend) Stagementoren:

Nadere informatie

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx ICURO 04 12 2014 Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx LEUVEN KORTENBERG UPC KULEUVEN : Definition Merger of mental health-care / mental care units of different hospital

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

Er was eens 09u35. Het San Joaquinpatiëntenclassificatiesysteem. Johan Engels. Op de dienst spoedgevallen 16/04/2013. Mevr.

Er was eens 09u35. Het San Joaquinpatiëntenclassificatiesysteem. Johan Engels. Op de dienst spoedgevallen 16/04/2013. Mevr. Het San Joaquinpatiëntenclassificatiesysteem Johan Engels Hoofdverpleegkundige H.-Hartziekenhuis Lier Er was eens 09u35 Op de dienst spoedgevallen Mevr. Heylen Leonie 86 jaar Samenwonend met echtgenoot

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

3 ANALYSE EN ARGUMENTATIE NEGATIEVE SCORES. 3.1 Criterium Is er een interactieve deelwebsite voor kinderen aanwezig op de website?

3 ANALYSE EN ARGUMENTATIE NEGATIEVE SCORES. 3.1 Criterium Is er een interactieve deelwebsite voor kinderen aanwezig op de website? DIENST COMMUNICATIE BIJLAGE: VERBETERACTIES PATIËNTGERICHTHEID VAN DE ZIEKENHUISWEBSITE N.A.V. METING 2014 02-06-2015 1 HET ONDERZOEK In het kader van VIP² werd tijdens de zomermaanden van 2014 door het

Nadere informatie

Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison.

Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison. Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison. 16 Sint-Franciskusziekenhuis www.sfz.be P. Paquaylaan 129 3550 Heusden-Zolder Tel.: 011 71 50 00 Fax.: 011 71 50 01 VOORWOORD

Nadere informatie

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Simplificatie ontwerp KB oncologisch zorgprogramma: Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Afdeling 1. Doelgroep aard en inhoud Artikel 2 1 Elk ziekenhuis dient te beschikken over programma

Nadere informatie

verpleegeenheid orthopedie

verpleegeenheid orthopedie verpleegeenheid orthopedie Hartelijk welkom in de verpleegeenheid orthopedie Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2 Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Functieomschrijving: Kinesitherapeut

Functieomschrijving: Kinesitherapeut Functieomschrijving: Kinesitherapeut 1 Functietitel Kinesitherapeut 2 Doel van de functie Instaan voor de coördinatie, organisatie en realisatie van de kinesitherapeutische behandelingen, voorgeschreven

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie