STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID"

Transcriptie

1 STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden (tot en met 31 december 2015) (cf. contract 2013 artikel 4). Hiervoor dient het ziekenhuis zich formeel akkoord te verklaren met de activiteiten voor 2015 die in hiernavolgende bijlage worden gespecificeerd. Voor ziekenhuizen die zich formeel akkoord verklaren met de inhoud van de activiteiten voor 2015 zoals hierna gespecificeerd, loopt de financiering voor het programma kwaliteit en patiëntveiligheid verder in Voor ziekenhuizen die zich niet formeel akkoord verklaren, wordt de financiering voor het programma kwaliteit en patiëntveiligheid stopgezet in Het ziekenhuis kan zich formeel akkoord verklaren met de hiernavolgende bijlage via de link: Bijlage coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2015 Sp-ziekenhuizen

2 BIJLAGE VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID 1 JANUARI DECEMBER 2015 INLEIDING De activiteiten voor 2015 kaderen binnen de context van het tweede meerjarig programma ( ) De inhoud van het tweede meerjarig programma is een consequente verderzetting van wat werd opgestart tijdens de afgelopen jaren, rekening houdend met belangrijke resultaten van de ziekenhuisrapportages van de afgelopen jaren en de actuele ontwikkelingen in het ziekenhuislandschap en de gezondheidszorg als geheel. Het tweede meerjarig programma ging van start op 1 januari 2013, loopt af op 31 december Jaarlijks wordt gewerkt aan generieke thema s en aan specifieke thema s. De generieke thema s zijn uniform voor alle ziekenhuistypes, de specifieke thema s worden ingevuld per type ziekenhuis. De generieke thema s zijn: 1. veiligheidsmanagement 2. leiderschap 3. communicatie 4. patiënt en familie empowerment De specifieke thema s zijn: 1. hoog risico medicatie 2. identitovigilantie 3. transmurale zorg De generieke thema s bouwen deels verder op de activiteiten van de vorige jaren (zoals veiligheidsmanagement) maar tevens worden nieuwe onderwerpen expliciet(er) naar voor geschoven (zoals leiderschap, communicatie en patiënt en familie empowerment). Voor de specifieke thema s werden vier strategische objectieven en 16 criteria geformuleerd. De FOD Volksgezondheid voorziet tevens in een ondersteuningsplan, zowel voor de specifieke als voor de generieke thema s. 2

3 Over het tweede meerjarig programma is een begeleidende nota ontwikkeld waarin de verwachtingen voor de komende jaren voor de generieke thema s en de strategische objectieven en criteria voor de specifieke thema s, worden verduidelijkt. Deze nota is terug te vinden op Een expliciete betrokkenheid van alle directies en de hoofdgeneesheer blijft essentieel en moet worden versterkt om een succesvolle uitvoering van de activiteiten te garanderen. Belangrijk hierbij is ook een adequate, regelmatige en tijdige communicatie met alle betrokken actoren en partijen, zoals bijvoorbeeld de Medische Raad maar ook de medische en verpleegkundige diensthoofden. Hierna wordt de inhoud voor 2015 verder gespecificeerd. 3

4 I. INHOUDELIJKE VEREISTEN VOOR 2015 Het is aan te bevelen dat het Comité voor Patiëntveiligheid of een gelijkwaardige structuur instaat voor de coördinatie, opvolging en voorbereiding van alle activiteiten die hieronder worden vermeld. De inhoudelijke vereisten voor 2015 worden hieronder verduidelijkt, zowel voor de generieke als voor de specifieke thema s. Voor het thema VMS (veiligheidsmanagementsysteem) wordt in 2015 aan de ziekenhuizen gevraagd om: 1. een ziekenhuisbrede patiëntveiligheidscultuurmeting uit te voeren en hierover te rapporteren aan de FOD ( cf. mail van 2 juli 2014) ALGEMENE REGEL: 2015: uitvoeren van en rapporteren over de verplichte ziekenhuisbrede cultuurmeting in het kader van het FOD-contract 2016: derde benchmarkonderzoek onder de coördinatie van UHasselt waaraan ziekenhuizen op vrijwillige basis kunnen deelnemen. Ziekenhuizen kunnen de gegevens van hun FOD-cultuurmeting van 2015 hiervoor doorgeven aan UHasselt. UITZONDERING: Ziekenhuizen die in het kader van accreditering een cultuurmeting deden in 2012, 2013 of 2014 (dus buiten de context van de FOD-contracten) worden door de FOD vrijgesteld van de ziekenhuisbrede cultuurmeting in Ziekenhuizen kunnen de gegevens van de cultuurmeting van 2012, 2013 of 2014 doorgegeven aan de UHasselt om te worden meegenomen in het derde benchmarkonderzoek van Hiervoor zal de UHasselt nog specifieke instructies bezorgen. SAMENGEVAT: In de periode doen ziekenhuizen minstens één cultuurmeting De ziekenhuizen rapporteren aan de FOD over de cultuurmeting uitgevoerd in de periode De gegevens van de cultuurmeting, uitgevoerd hetzij in 2012, 2013, 2014 of 2015, kunnen worden doorgestuurd naar de UHasselt voor een derde benchmarkonderzoek. De deadline hiervoor is 1 april

5 2. Voor de goede praktijkvoorbeelden, aan te geven of: goede praktijkvoorbeelden m.b.t. het veiligheidsmanagementsysteem gedeeld worden binnen het ziekenhuis; het ziekenhuis beschikt over goede praktijkvoorbeelden m.b.t. veiligheidsmanagementsysteem om te delen met andere ziekenhuizen en op welke kernelementen deze goede praktijkvoorbeelden betrekking hebben; 3. voor de verbeteracties uit 2014, aan te geven of deze: werden verdergezet; werden geïmplementeerd op micro-of macroniveau; jaarobjectieven werden behaald; streefwaarden werden bereikt; gemeten werd volgens de frequentie zoals die was bepaald in het stappenplan; zich op 31 december 2015 bevinden in de fase van: o ontwikkeling o implementatie o evaluatie o bijsturing o borging werden opgevolgd en door wie 4. aan te geven of: het ziekenhuis een Enterprise Risk Management Systeem ontwikkeld heeft, een beheersplan waarin de processen zijn beschreven om de risico s voor patiënten, familieleden, bezoekers en medewerkers te beheersen en te beheren; het ziekenhuismanagement een specifieke communicatie heeft gevoerd over het veilig melden van incidenten en bijna-incidenten; het comité patiëntveiligheid de verbeteracties n.a.v. incidentanalyses systematisch heeft gecommuniceerd naar de zorgeenheden. Om een actueel zicht te behouden over structurele elementen uit pijler 1 (VMS) van het eerste meerjarig programma ( ) wordt in de loop van 2014 een afzonderlijke maar beperkte bevraging georganiseerd over het meld- en leersysteem voor incidenten en bijna-incidenten, de taxonomie, retrospectieve incidentanalyse en proactieve risicoanalyse. Inhoud en timing worden later meegedeeld, na consensus in de werkgroep taxonomie. 5

6 Voor het thema LEIDERSCHAP wordt in 2015 aan de ziekenhuizen gevraagd om: 1. verder te werken aan de uitvoering van de volgende drie criteria: criterium 2: de kennis over hoog-risico medicatie bij alle zorgverleners verhogen zodanig dat ze deze medicatie gepast toedienen criterium 10a: een systeem van veiligheidsrondes voor alle patiëntidentificatieprocessen zodanig organiseren dat: o algemeen en klinisch leidinggevenden systematisch en gestructureerd hieraan deelnemen o de richtlijnen over identitovigilantie toegepast zijn criterium 14: de 6 dimensies van het Chronic Care Model zodanig gebruiken in de visie over transmurale zorg dat patiëntgerichte zorg gegarandeerd is. 2. aan te geven of: goede praktijkvoorbeelden m.b.t. leiderschap gedeeld worden binnen het ziekenhuis; het ziekenhuis beschikt over goede praktijkvoorbeelden m.b.t. leiderschap om te delen met andere ziekenhuizen en op welke criteria (2, 10a, 14) deze goede praktijkvoorbeelden betrekking hebben; een strategie met duidelijke beleidsdoelstellingen voor de specifieke thema s werd ontwikkeld; procedures en protocollen werden ontwikkeld voor de specifieke thema s. Voor het thema COMMUNICATIE wordt in 2015 aan de ziekenhuizen gevraagd om: 1. verder te werken aan de uitvoering van de volgende vier criteria: criterium 3: de kennis en richtlijnen m.b.t. hoog-risico medicatie zodanig communiceren dat deze medicatie gepast wordt toegediend criterium 11a: in multidisciplinair verband communiceren over de resultaten van het meet- en opvolgingssysteem zodanig dat bij elk patiëntidentificatieproces het toepassen van de richtlijnen over identitovigilantie verbetert criterium 15: de visie over transmurale zorg zodanig communiceren dat deze gekend is bij alle betrokken actoren. 2. aan te geven of: goede praktijkvoorbeelden m.b.t. communicatie gedeeld worden binnen het ziekenhuis; 6

7 het ziekenhuis beschikt over goede praktijkvoorbeelden m.b.t. communicatie om te delen met andere ziekenhuizen en op welke criteria (3, 11a, 15) deze goede praktijkvoorbeelden betrekking hebben; zorgverleners vorming krijgen om zorggerelateerde communicatie tussen zorgverleners te verbeteren; het ziekenhuis beschikt over een plan met een overzicht van risicovolle zorgprocessen in de zorginstelling en welke elementen dit plan omvat. Voor het thema PATIËNT EN FAMILIE EMPOWERMENT wordt in 2015 aan de ziekenhuizen gevraagd om: 1. verder te werken aan de uitvoering van de volgende drie criteria: criterium 4: rekening houdend met hun behoeften en mogelijkheden, de patiënt en zijn familie zodanig informeren bij het gebruik van hoog-risico medicatie dat hij/zij: o actief bijdraagt o in alle omstandigheden autonoom en gepast kan handelen criterium 12a: rekening houdend met hun behoeften en mogelijkheden, de patiënt en zijn familie zodanig inzetten bij patiëntidentificatieprocessen dat de patiënt actief betrokken is bij zijn eigen veiligheid criterium 16: rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de patiënt en zijn familie, het medicatieontslagplan zodanig verduidelijken de patiënt het autonoom beheert. 2. aan te geven of: goede praktijkvoorbeelden m.b.t. patiënt en familie empowerment gedeeld worden binnen het ziekenhuis; het ziekenhuis beschikt over goede praktijkvoorbeelden m.b.t. patiënt en familie empowerment om te delen met andere ziekenhuizen en op welke criteria (4, 12a, 16) deze goede praktijkvoorbeelden betrekking hebben; zorgverleners worden gesensibiliseerd om patiënten en hun familie actief te betrekken bij de zorgprocessen; zorgverleners een opleiding volgen in empowerment; het ziekenhuis beschikt over een strategie om patiënten en hun familie te responsabiliseren over de eigen rol in het individueel zorgtraject; procedures en initiatieven ontwikkeld worden om de deelname van patiënten en hun familie aan het zorgproces te ondersteunen en te bevorderen; het ziekenhuis beschikt over een strategie om samen te werken met patiëntenorganisaties en met organisaties van mantelzorgers en/of familieleden; patiënten en/of patiëntenverenigingen (periodiek) vertegenwoordigd worden in directiestructuren. 7

8 Voor de thema s HOOG-RISICO MEDICATIE en IDENTITOVIGILANTIE wordt in 2015 aan de ziekenhuizen gevraagd om: 1. voor de goede praktijkvoorbeelden, aan te geven of: deze gedeeld worden binnen het ziekenhuis; het ziekenhuis beschikt over goede praktijkvoorbeelden om te delen met andere ziekenhuizen en op welke criteria deze goede praktijkvoorbeelden betrekking hebben; 2. voor de zes verbeteracties uit 2014 (3 voor hoog-risico medicatie en 3 voor identitovigilantie) aan te geven of deze: werden verdergezet; werden geïmplementeerd op micro-of macroniveau; de jaarobjectieven werden behaald; de streefwaarden werden bereikt; gemeten werd volgens de frequentie zoals die was bepaald in het stappenplan; de verbeteracties zich op 31 december 2015 bevinden in de fase: o ontwikkeling o implementatie o evaluatie o bijsturing o borging wordt opgevolgd en door wie. Voor het thema TRANSMURALE ZORG wordt in 2015 aan de ziekenhuizen gevraagd om: 1. voor de goede praktijkvoorbeelden, aan te geven of: deze gedeeld worden binnen het ziekenhuis; het ziekenhuis beschikt over goede praktijkvoorbeelden om te delen met andere ziekenhuizen en op welke dimensies van het Chronic Care Model deze goede praktijkvoorbeelden betrekking hebben; 2. voor de verbeteracties, aan te geven of deze werden ontwikkeld voor: een reeds lopend transmuraal zorgproces; een nieuw transmuraal zorgproces.* 8

9 3. per verbeteractie aan te geven: of de verbeteractie al/niet relevant was; de items (uit de 61-item checklist) waarop de verbeteracties per dimensie betrekking hebben; de fase waarin de verbeteractie zich bevindt (ontwikkeling implementatie evaluatie bijsturing borging); door wie de verbeteractie wordt opgevolgd. * Ziekenhuizen die een nieuw transmuraal zorgproces zijn gestart in de loop van 2015 dienen steeds te starten met een SWOT-analyse op basis van de 61-item checklist. 4. verder te werken aan het ontwikkelen van een visie en communicatieplan voor transmurale zorg waarbij de 6 dimensies van het Chronic Care Model het uitgangspunt vormen; 5. een proces te definiëren voor het in kaart brengen van een medicatieanamnese voor de door het ziekenhuis gekozen patiëntgroep in het kader van een geplande opname; 6. een proces te definiëren voor het gebruik van een medicatieontslagplan voor patiënten en hun families. 9

10 II. RAPPORTAGE VOOR 2015 Gedurende de volledige looptijd van het tweede meerjarig programma ( ) zal de cel kwaliteit en patiëntveiligheid de in I. genoemde elementen voor de generieke en specifieke thema s bevragen om na te gaan welke evoluties zich op dit vlak voordoen en om te detecteren of eventueel bijkomende initiatieven ter ondersteuning moeten worden genomen. Om aan de rapportage voor 2015 te voldoen, dient gebruik gemaakt te worden van een door de FOD Volksgezondheid aangereikt rapportage-instrument. Wij verwachten een volledig ingevulde rapportage tegen 31 januari 2016 t.a.v. Voor ziekenhuizen die onvolledig rapporteren, (niet alle vragen werden beantwoord) of die niet rapporteren worden vanaf februari 2016 de volgende maatregelen genomen: het rapportage-instrument wordt een tweede maal verstuurd naar het betreffende ziekenhuis met de vraag de rapportage te vervolledigen en/of te motiveren waarom bepaalde vragen niet werden ingevuld binnen de week na het verzenden door de FOD Volksgezondheid; indien geen respons: overleg met het betreffende ziekenhuis in het gebouw van de FOD Volksgezondheid om eventuele vragen of problemen te verduidelijken en om een nieuwe indieningsdatum af te spreken; indien deze nieuwe indieningsdatum niet gerespecteerd wordt, zal artikel 6 van het contract toegepast worden waarbij het toegekende bedrag zal worden teruggevorderd. Structurele elementen uit pijler 1 (VMS) van het eerste meerjarig programma ( ) die betrekking hebben op het meld- en leersysteem voor incidenten en bijna-incidenten, taxonomie, retrospectieve incidentanalyse en proactieve risicoanalyse worden afzonderlijk bevraagd. Inhoud en timing worden later meegedeeld, na consensus in de werkgroep taxonomie. 10

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Geaggregeerd rapport van toezichtbezoeken naar de implementatie van het convenant Veilige toepassing

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

Invoering veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen komt op gang

Invoering veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen komt op gang Invoering veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen komt op gang Den Haag, juni 2009 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nadat de koepelorganisaties in de ziekenhuiszorg (NVZ, NFU,

Nadere informatie

Keten trombosezorg niet sluitend

Keten trombosezorg niet sluitend Keten trombosezorg niet sluitend Risico s door gebruik van antistollingsmedicatie versterkt door gebrek aan samenhang in de tromboseketen Den Haag, oktober 2010 Keten trombosezorg niet sluitend oktober

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Casus 3: Grondafhandeling

Casus 3: Grondafhandeling : Grondafhandeling 3.1 Inleiding en achtergrond Grondafhandeling vormt een belangrijk onderdeel in de afhandeling van vliegtuigen op Schiphol. De grondafhandeling omvat alle handelingen omtrent de passagiersafhandeling,

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 7 Samenvatting 9

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

De rechtspositie van jongeren in de Hoenderloo Groep, locatie de Kop van Deelen

De rechtspositie van jongeren in de Hoenderloo Groep, locatie de Kop van Deelen De rechtspositie van jongeren in de Hoenderloo Groep, locatie de Kop van Deelen Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Begrippen en zorgvuldigheidseisen. besluitvorming rond het levenseinde

Begrippen en zorgvuldigheidseisen. besluitvorming rond het levenseinde Begrippen en zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming rond het levenseinde in de verpleeghuiszorg AVVV - NVVA - STING Begrippen en Zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie