SCHOOLJAARPLAN Hoofdkanaal OZ CN Emmer Compascuum. Tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLJAARPLAN 2014-2015. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl"

Transcriptie

1 SCHOOLJAARPLAN Hoofdkanaal OZ CN Emmer Compascuum Tel

2 Schooljaarplan (SJP) Naam school Rkbs De Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z. 86 Postcode Plaats 7881 CN Emmer Compascuum Telefoon Brinnummer Website Bevoegd gezag 06YD A. van Manen Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe Datum vaststelling Handtekening directeur Handtekening MR rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 2 van 17

3 INHOUD INLEIDING... 4 DEEL 1 DOORLOPENDE ZAKEN... 5 A Interne Kwaliteitsinstrumenten... 5 B Externe Kwaliteitsinstrumenten... 6 DEEL 2 UITWERKING ACTIEPUNTEN Onderwijs... 7 Personeel Marketing Communicatie Organisatie Identiteit Huisvesting rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 3 van 17

4 INLEIDING Voor u ligt het schooljaarplan van onze school. In dit plan zijn al onze beleidsvoornemens voor het schooljaar opgenomen. Gehanteerde uitgangspunten 1 Integrale Inventarisatie van actiepunten op basis van álle beschikbare interne en benadering externe kwaliteitsinstrumenten en uitwerking in onderlinge samenhang 2 Smart Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden geformuleerd 3 Cyclisch van Past in de cyclus van kwaliteitsdocumenten (zie illustratie hieronder) opzet en bindt de kwaliteitszorg (verbeterplannen Kwintoo) aan concrete activiteiten en planningen 4 Verantwoording Past in de meervoudig publieke verantwoording (horizontaal en verticaal) Vierledige opzet Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4. Inventarisatie van de actiepunten Uitwerking van de actiepunten in 5 domeinen (dit is het eigenlijke schooljaarplan) Opmerking: Sommige actiepunten worden in meer dan 1 domein genoemd Samenvatting van de actiepunten op een A-4tje Inhoudelijke jaarvergaderplanning (JVP) Positionering SJP en SJV K w a lit e it s z o r g S c h o o lp la n S J P S J V J a a r p la n n in g A c t iv it e it e n S c h o o lg id s K w a lit e it s s y s t e e m rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 4 van 17

5 DEEL 1 DOORLOPENDE ZAKEN A Interne Kwaliteitsinstrumenten Jaarlijks lopende zaken 1 Schoolplan (SP) Schoolplan implementeren o N.a.v. schoolplan: actiepunten uitvoeren Zorgdocument o Zorgdocument evalueren N.a.v. zorgdocument: borging document, evaluatie, handelingsplannen, zorg in de klas, informeren nieuwe teamleden, aanschaf materiaal, implementeren 1- Zorgroute Taalbeleidsplan o Taalbeleid N.a.v. taalbeleidsplan en taaljaarplan, evalueren en borgen, Plan van aanpak bijstellen Veiligheidsbeleidsplan o Veiligheidsbeleid SKOD / school Bijlagen op schoolniveau vaststellen en evalueren BAS WMK BAS documenten en WMK evalueren en borgen Cultuureducatieplan Cultuureducatieplan implementeren Actief Burgerschap 2 Evaluatie schooljaarplan Schooljaarplan Schooljaarverslag Gesprekken personeel Functioneringsgesprekken / ontwikkelingsgesprekken (POP) Klassenconsultaties / Coaching Document Actief Burgerschap evalueren en borgen Schooljaarplan opstellen en evalueren Schooljaarverslag opstellen Functioneringsgesprekken, volgens gesprekscyclus COO7 Collegiale consultaties / BAS consultaties Plenaire vergaderingen Teambesprekingen 4 Documenten interne kwaliteitszorg Ontwikkelingslijnen BAS (BAS) Bijeenkomsten BAS, documenten implementeren en borgen 5 Zelfevaluaties Kwaliteitsanalyse (Scholen met succes) 6 Klantonderzoeken Ouderenquête Evaluatie met ouders (MR, OV, SAC) 7 Analyse Opbrengsten Eindtoets CITO (CITO) LOVS CITO (ParnasSys) Resultaten VO (VO) Enquête Scholen met succes leerlingen / leerkrachten Enquête (Scholen met succes) Tijdens vergaderingen met SAC, MR en OV Eindtoets CITO afnemen en evalueren LVS CITO afnemen en evalueren N.a.v. toetsen: handelings- en/of groepsplannen opstellen Resultaten VO evalueren rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 5 van 17

6 B Externe Kwaliteitsinstrumenten Jaarlijks lopende zaken 1 Onderwijstoezicht PKO JO Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden 2 Visitaties Externe visitatie Consultatie BAS Consultatie MATH/T-World Consultatie audit/po raad 3 ARBO/Schoolveiligheid ARBO: RI&E N.a.v. RI & E onderzoek: BHV plan (incl. oefening, voorlichting), gebouw Keuring speeltoestellen Brandveiligheid Keuring Gemeente na plaatsing toestellen, eigen controle middels logboek Veiligheidsbeleid (schoolspecifieke deel) borgen en evalueren Ontruiming Ontruimingsoefening houden 4 Bestuursbeleid IPB plan (IPB) N.a.v. IPB plan: Functioneringsgesprek / Beoordelingsgesprek (gesprekken cyclus) Veiligheidsbeleidsplan (VB) Schoolspecifiek gedeelte van VB borgen en evalueren 5 Beleidsplannen extern Lokaal beleid N.v.t. Beleid OC&W Beleid SWV rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 6 van 17

7 DEEL 2 UITWERKING ACTIEPUNTEN Onderwijs Doel: De methodetoetsen staan met de bijbehorende normering in ParnasSys, zodat het digitaal rapport makkelijk uit te draaien is. De methodecijfers worden digitaal gekoppeld aan het rapport. Computer, ParnasSys, methoden. ICT coördinator Leerkrachten Geen Digitaal rapport staat goed in het ouderportal. Notulen teamvergadering. De uitkomsten van de methodetoetsen worden nu nog handmatig in het rapport gezet. Met ingang van het eerste rapport zijn de toetsen gekoppeld en is de normering juist ingevoerd in ParnasSys. Het doorlopen van de methodetoetsen in ParnsSys, met de normeringen uit de methode. Het koppelen van de toetsen naar ParnasSys. Doel: De school heeft een cultuurbeleidsplan opgesteld, waarin de zaakvakken geïntegreerd zijn. Er is een cultuurplan geschreven, waarin zaakvakken geïntegreerd zijn. Cultuurbeleid is een vast onderdeel in het schoolprogramma. Er wordt een cultuurbeleidsplan geschreven. Kunst en Cultuur T-world Kunstmenu Compenta Brede school Emmer- Compasc. Cultuurcoördinator Vast cultuurbudget per kind. Compenta Teamvergadering MR-vergadering Cultuurbeleidsplan rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 7 van 17

8 Doel: Het verhogen van de woordenschat opbrengsten Werken aan Woordenschatonderwijs wordt structureel toegepast. Alle leerkrachten geven woordenschatonderwijs volgens het vier-tact model, 4 x per week. Implementeren van woordenschatonderwijs, afspraken vastleggen, uitvoeren en controleren uitvoer. Groep 1/2 werkt thematisch en maken gebruik van BAK-lijsten. Groep 3 t/m 8 maakt o.a gebruik van Posterproject en digiwak.nl. IB er Taalcoördinator 500,- Afspraken gemaakt in teamvergaderingen en vastgelegd in het taalbeleidsplan Doel: Er is een doorgaande lijn beschreven tussen het leerlingvolgsysteem BOSOS en het beredeneerd aanbod. Er is een planmatig overzicht van de leerdoelen in samenwerking met het beredeneerd aanbod. Er is een planmatig overzicht waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen in leerlijnen. Het maken van een planning waarin de leerdoelen van BOSOS en het beredeneerd aanbod zijn gekoppeld aan elkaar en dit wordt uitgevoerd en geregistreerd. Bosos beredeneerd aanbod overzicht middelen en materialen scholing Timpaan Leerkrachten groep 1 en 2 Scholingsplan bovenschools teamvergadering notulen scholing timpaan registratie BOSOS / beredeneerd aanbod rapport ParnasSys rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 8 van 17

9 Doel: Engels wordt in de hele school gegeven m.b.v. Early birds Vanuit Early bird wordt materiaall aangeschaft en gebruikt. Vanuit Early birds kunnen wij leerlingen van groep 1-8 uitdagend en eigentijds onderwijs bieden om zich voor te bereiden op de samenleving, waarin Engels een wereldtaal is. De leerlingen krijgen wekelijks Engels les met behulp van Early birds. Early birds Ipocket Leerkrachten 250,- teamvergadering notulen BAS document December 2014 rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 9 van 17

10 Personeel Doel: In het schooljaar leert iedere leerkracht objectief verslagleggen rondom de leerlingen. Scholing objectieve verslaglegging leerling dossiers Iedere leerkracht kan objectief verslagleggen in het leerling dossier Training objectief verslagleggen Parnassys IB-er n.v.t. Beoordelen in Parnassys door IBer Doel: In het schooljaar gaan we ons bekwamen in het door analyseren van uitslagen van toetsen Naar aanleiding van de analyse bepaalt de leerkracht de aard van de zorg voor leerlingen ParnasSys MIB Team Geen ParnasSys Inspectiekader De norm is door de inspectie als verbeterpunt beoordeeld. Alle teamleden krijgen begeleiding op het gebied van analyseren en verdiepen op proces Alle teamleden krijgen bij het maken en uitvoeren van de groepsplannen extra ondersteuning bij het beschrijven van het proces. Zorgvergaderingen Groepsplanbesprekingen Coaching / ondersteuning rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 10 van 17

11 Doel: In het schooljaar wordt door iedere medewerker minimaal 2 keer een collega geconsulteerd. Collegiale consultaties plannen Groepsleerkracht en N.v.t. Iedere leerkracht bezoekt twee maal per jaar een collega tijdens de les. Doel: het borgen van de doorgaande lijn. Bezoek plannen Kijkpunten bepalen Consultatie uitvoeren Bespreken consultatie Doel: Er zijn voldoende BHV-ers op school aanwezig Registratie gebeurt minimaal één keer in Coo7 Verslagen van bezoeken. Teamvergadering notulen Ieder moment van de week zijn er voldoende BHV-ers in de school. Op dit moment zijn er onvoldoende BHV-ers op school. Met ingang van komend schooljaar gaat daarom iedere leerkracht BHV certificaat behalen of verlengen. Beginnerscursus BHV volgen Herhalingscursus volgen. Opleiding voor BHV. Leerkrachten (zonder BHV) Scholingsplan Certificaat BHV Arbobeleidsplan Mei 2015 rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 11 van 17

12 Doel: In het schooljaar volgen we scholing om te starten met T-World Indicatoren Norm Activiteit Middelen Verantwoordelijk heid Het volgen van de scholing voor het werken met T-world Alle medewerkers volgen de scholing. Alle leerkrachten werken met het Organisatieplan. De WMK kaart Math is ingevuld en geborgd. Alle medewerkers volgen de nascholing Cursus materiaal MIB-er Leerkrachten Scholingsplan Bas Instructie en feedback. Onderdeel Math Teamvergadering notulen rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 12 van 17

13 Marketing Doel: RKBS De Hoeksteen is een excellente school. De Hoeksteen heeft van de inspectie de classificering excellent onderwijs. In de excellente school krijgen de leerlingen een gedifferentieerd aanbod in inhoud, uitleg en tijd (indicator 6.1 en 6.4). Traject excelent onderwijs volgen. Inspectiekader excellent onderwijs MIB Leerkrachten Geen Audit inspectie Vanuit indicator 5.12 worden leergesprekken gehouden met de leerlingen Het zaakvakken onderwijs wordt geïntegreerd gegeven en bevat de kerndoelen van techniek 5.3 Leerlingen zijn actief betrokken bij het onderwijsproces We plannen wekelijks leergesprekken met leerlingen De leerkrachten werken thematisch met projecten t.a.v. de zaakvakken Actieve betrokken wordt vergroot door leerlingen van groep 5 t/m 8 te betrekken bij de tienminutengesprekken Begeleiding op gebied van goede leergesprekken voeren T-world uitvoeren De leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen met de ouders mee naar de tienminuntengesprekken. Ondersteuning van MIB en Exova Scholingsplan Ondersteuning van Exova Tien minutengesprekken MIB Team en team Team ouders en kinderen Scholingsplan 2015 geen Gespreksverslagen vastleggen in portfolio van de leerlingen Implementatie Vastleggen in BAS map Teamvergadering notulen Actief burgerschap. BAS document rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 13 van 17

14 Communicatie Doel: In het schooljaar gaan we in het ouderportaal van Parnassys de notities gebruiken. De notities, die gemaakt worden, zijn zichtbaar voor ouders in ouderportal van ParnasSys Er wordt feitelijk geschreven en de notities zijn zichtbaar in ouderportal. Teamtraining feitelijk schrijven door directeur Parnassys MIB Leerkrachten Bovenschools Teamvergadering notulen MIB checkt ParnasSys rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 14 van 17

15 Organisatie Doel: In het schooljaar wordt het onderdeel kwaliteitszorg van Parnassys integraal geïmplementeerd. Invoeren Parnassys integraal voor het onderdeel kwaliteitszorg. Het onderdeel kwaliteitszorg is in juni 2015 geïmplementeerd Scholing directie en MIB Inzetten deel Kwaliteitszorg van ParnasSys integraal Systeem Parnassys MIB-er Werkgroep stichting Scholing bovenschools 300,00 integraal Cluster I & O van de stichting Doel: In het schooljaar wordt er een Leerling Advies Commissie samengesteld Vanuit actief burgerschap denken leerlingen mee over lopende zaken op school om de gezamenlijke verantwoordelijk heid te vergroten. De Hoeksteen werkt met een LAC in alle groepen. Waar nodig wordt de input vanuit LAC vertaald in beleids uitgangspunten van de school Omschrijven van doel en opzet LAC Leerlingen uitkiezen voor de LAC Vergaderingen beleggen LAC Resultaten/ aandachtspunten LAC terugkoppelen team en ouders. (Tijdelijke) begeleiding leerkracht Team n.v.t Verslagen van overleggen. 2 keer per jaar op agenda teamvergadering. Weekbericht Document actief burgerschap rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 15 van 17

16 Doel: Er is een meerjarenplan gemaakt voor de komende vier jaren. Er wordt een schoolondernemingsplan geschreven. Het schoolondernemingsplan geeft het beleid van de komende vier jaar weer. Naar aanleiding van het ingezette beleid een schoolondernemingsplan schrijven voor Schooljaarplan Schooljaarverslag Enquête scholen met succes Scholing directeuren MIB Bovenschools Schoolondernemingsplan rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 16 van 17

17 Identiteit Doel: In het schooljaar volgt het team bijeenkomsten om alle medewerkers in staat te stellen om in woord en daad de katholiciteit van de school uit te stralen. De school straalt in woord en daad de katholiciteit van de school uit. Het gehele team volgt bijeenkomsten om in staat te zijn in woord en daad de katholiciteit van de school uit te stralen Vier bijeenkomsten met de identiteitsbegeleider Aangereikt door begeleider Identiteitsbegeleider en directeur Team Bovenschools Agenda s en notulen van bijeenkomsten Huisvesting Doel: Het schoolgebouw wordt aangepast aan de hedendaagse eisen. Het schoolgebouw voldoet aan de eisen van deze tijd. De luchtventilatie in het noodgebouw is onvoldoende. Er wordt gezorgd voor een goede luchtklimaat. Ventilatieroosters schoonmaken / wisselen Ventilatiesystemen aanleggen. CO2 meter materialen voor een goede ventilatie Directbouw Onderwijsbureau Meppel Bovenschools CO2 meter arbobeleidsplan Maart 2015 rkbs De Hoeksteen Schooljaarplan Pagina 17 van 17

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg BESTUURSVERSLAG 2014 S A L E R E N M E N W E R K E N 0 1 Bestuursverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Bestuursverslag A1 5 Gegevens bestuur en organisatie 5 Juridische structuur 5 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. leerlingenzorg. obs de Meander

Jaarverslag 2013. leerlingenzorg. obs de Meander Versie 17-02-2014 Jaarverslag obs de Meander Met aandacht voor verschillen. Brinnummer: 27 UC Hoofdlocatie: Flevo 194 9204 JT Drachten tel: 0512 510150 Dependance: Hunze 243 9204 BN Drachten tel: 0512-841938

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

9. Uw kind is onze zorg

9. Uw kind is onze zorg 9. Uw kind is onze zorg 9.1 Kwaliteitsbeleid Onder kwaliteitsbeleid verstaan we het proces waarin de school haar doelen bepaalt, weet te realiseren, de kwaliteit ervan weet te bewaken, vast te houden en

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLEIN STATIONNETJE BASISSCHOOL ERASMUS, LOC. STATIONSSTR. Locatie(s) :Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken DATAMUUR Werken met groepsplannen PO Inleiding Scholen hebben als doel het maximale uit een leerling te halen. Een leerling moet kunnen presteren naar zijn cognitieve-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie