Schooljaarplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarplan 2014 2015"

Transcriptie

1 Schooljaarplan 2014 Naam school CBS De Schalm (08AY) Adres Oldenhuisstraat 6 Postcode 9792 PM Ten Post Telefoon Fax Website J. Mollema Apotheker Datum vaststelling: : Joyce Mollema Apotheker Schooljaarplan CBS De Schalm schooljaar

2 Inventarisatie beleidsvoornemens 2014 A Interne Kwaliteitsdocumenten Actiepunten 14/15 later 1 Schoolplan Meerjaren beleidsvoornemens Uitgaande van de kerncompetenties uitwerken van: Toetsinstrumenten Kwaliteitszorg Integraal personeelsbeleid Opbrengsten Professionalisering Schoolplan Meerjaren beleidsvoornemens Uitgaande van de kerncompetenties formuleren van beleid t.a.v. : Kwaliteitszorg Integraal personeelsbeleid Opbrengsten Professionalisering 2 Evaluatie schooljaarplan Schooljaarverslag Kengetallen 2014 Leerlingen Leerlingenaantal per 1 oktober 2014 Verwacht leerlingenaantal per 1 oktober Andere relevante gegevens Conclusie kengetallen leerlingen en vooruitblik naar het volgende schooljaar Personeel Formatie 2014 Leeftijdsopbouw personeel schooljaar 2014 Taakbeleid Scholing Mobiliteit Verzuim Conclusie kengetallen personeel en een vooruitblik naar het volgende schooljaar Schooljaarplan CBS De Schalm schooljaar

3 Opbrengsten Resultaten Cito Eindtoets 2011 Gegevens door- en uitstroom 2011 Evaluatie schooljaar 2014 Evaluatie Schooljaarplan Ouders/leerlingen Inspectie Financiën 2014 Zorg voor kwaliteit Onderwijs & Leren Zorg & Begeleiding Beleid & Organisatie Jaarverslag MR Overige informatie Bevindingen inspectie Financiën Financiën 1 januari januari 3 Verslaglegging gesprekken personeel Functioneringsgesprekken Taken, omgang met leerlingen, collega s en ouders, gang van zaken op school, scholing, POP. x Voortgangsgesprekken Taken, omgang met leerlingen, collega,s en ouders, gang van zaken op school, scholing, POP. Beoordelingsgesprekken Beoordeling koppelen aan functioneren zoals verantwoord in het functioneringsen voortgangsgesprek. De beoordelingsmatrix die verenigingsbreed geldt wordt gebruikt. Gesprekken leraarcompetenties (POP) Ontwikkelen competenties zoals beschreven in het schoolplan 2011 gericht op handelingsgericht werken gekoppeld aan het vak (technisch) lezen, implementeren en borgen trajecten van rekenen, spelling, lezen / HGW kleuters, een onderwerp gekoppeld aan het taakbeleid of ouderbetrokkenheid. Klassenconsultatie Bevindingen vastleggen en bespreken met de leerkracht. Acties verwoorden in een POP. besprekingen Vergaderingen teambreed met als vaste onderwerpen: handelingsgericht werken, doorgaande lijnen rekenen / spelling, (technisch) leesonderwijs, de Vreedzame School, contacten met ouders, opbrengsten en trendanalyses. Schooljaarplan CBS De Schalm schooljaar

4 4 Documenten interne kwaliteitszorg Verbeterplannen Kwaliteitskaarten In dit schooljaar bespreken we 2 kwaliteitskaarten van Cees Bos met elkaar en kijken wat goed gaat en verbeterd kan worden. Er wordt een ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen door BvPO Groningen gericht op 12 onderwerpen. Hieruit wordt een verbeterplan opgesteld. 5 Schoolbegeleiding Educonnect We werken dit schooljaar met Educonnect wat betreft consultatieve leerlingbegeleiding, onderzoeken en advisering. Inrichten van de consultatieve leerlingbegeleiding passend binnen de leerzorgkalender en ondersteuning richting passend onderwijs. Overige externe organisaties Contact onderhouden met het samenwerkingsverband, WSNS, RENN4 en overige organisaties. 6 Kwaliteitsscan d.m.v. kwaliteitskaarten van Cees Bos Zie punt 4 x 7 Uitkomsten klantonderzoeken Ouderenquête Leerling-enquête; Gesprekken met ouders Er wordt een ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen door BvPO Groningen gericht op 12 onderwerpen. Hieruit wordt een verbeterplan opgesteld. 8 Analyse Opbrengsten Leerling toetsen (LVS, etc.) Centrale Eindtoets Primair Onderwijs Kengetallen door- en uitstroom Resultaten VO Toetsen afnemen, registreren, analyseren en evalueren. Toets afnemen in groep 8, analyseren, evalueren en doorstroom naar het voortgezet onderwijs bespreken met ouders. Analyse, evaluatie en registratie door- en uitstroom. Contacten onderhouden met de scholen voor het voortgezet onderwijs, rapportages inzien en vastleggen in het schooldossier. Schooljaarplan CBS De Schalm schooljaar

5 Inventarisatie beleidsvoornemens B Externe Kwaliteitsdocumenten Actiepunten 13/14 Later 1 rapportages onderwijstoezicht Verslag PKO Verslag JO Kwaliteitskaart Dit schooljaar hebben we geen inspectiebezoek. De inspectie is 7 november 2013 op bezoek geweest. Het verslag is te vinden op de site van de inspectie en van onze school ( 2 Visitatierapporten Collegiale visitatie Alle leerkrachten hebben de mogelijkheid om bij elkaar op klassenbezoek te gaan gekoppeld aan hun POP of de schoolontwikkeling. 3 Rapportages ARBO/Schoolveiligheid ARBO: RI&E/ASV Keuring speeltoestellen Brandveiligheid Uitvoeren van het plan De gemeente controleert speeltoestellen/eigen bouwcommissie. De BHV ers volgen de herhalingscursus die verenigingsbreed geïnitieerd wordt. 4 Rapportages op bestuursniveau Kwaliteitsrapportages Evaluatie managementcontracten Controle cyclus IPB. De directeur stelt een managementcontract op voor het schooljaar , bespreekt en evalueert dit met de algemeen directeur. 5 Beleidsplannen extern Lokale overheid (GOA, huisvesting, ) Bevoegd gezag SWV WSNS Asset rapportage en uitvoering. Uitvoering strategisch beleidsplan. Begeleidingsplan samenwerkingsverband. Schooljaarplan CBS De Schalm schooljaar

6 Uitwerking beleidsvoornemens schooljaar 2014-: Domein 1 (De vet gedrukte namen bij wie coördineren de gemerkte onderdelen) Zorg voor Kwaliteit: Kwaliteitszorg Toetsing Opbrengsten Actiepunt Gewenst resultaat (SMART) Acties Wie Wanneer Borging Borgen afspraken dorpsschool Ten Post Nieuwe naam dorpsschool Ten Post Scholing over ouderbetrokkenheid Aan het einde van het schooljaar heeft de dorpsschool in Ten Post een jaar gedraaid en hebben we ons aan de gemaakte afspraken wat betreft onderwijsaanbod en identiteit gehouden. In oktober 2014 heeft De Schalm een nieuwe naam die past bij de dorpsschool die het is. Het team volgt (verenigingsbreed) een scholing over ouderbetrokkenheid waarin bepaald wordt op welke wijze we ouderbetrokkenheid vorm gaan geven om te werken aan de gouden driehoek schoolouders-kind. Dit resulteert in een beleidsplan ouderbetrokkenheid. De maandag na de zomervakantie start de dorpsschool. Het team en de directeur bewaken de afspraken die gemaakt zijn qua onderwijsaanbod en de vormgeving van de identiteit. Het onderwerp dorpsschool komt gestructureerd op de agenda s van de teamvergaderingen, OR en MR. Werkgroep nieuwe naam samenstellen met daarin drie volwassenen en drie kinderen; Criteria voor de nieuwe naam opstellen; Criteria voorleggen aan het bestuur van de VCBO Ten Boer en goedkeuring vragen; Prijsvraag voor alle kinderen uitschrijven om een nieuwe naam te bedenken; Werkgroep kiest drie potentiele namen en legt ze voor aan het bestuur; Werkgroep kiest een van de drie nieuwe namen; Nieuwe naam wordt gepresenteerd tijdens de kinderboekenweek We volgen de scholing over ouderbetrokkenheid en formuleren als team (en OR / MR binnen hun taken) op welke wijze we vorm willen geven aan ouderbetrokkenheid. Tijdens een ouderavond wordt het traject gepresenteerd aan alle ouders., MR, OR Werkgroep nieuwe naam Bestuur Kinderen Ouders MR OR Gedurende het schooljaar 2014 Kinderboekenweek 2014 Schooljaar 2014 Schooljaarverslag Nieuwe naam voor de school Beleidsplan ouderbetrokkenheid Schooljaarplan CBS De Schalm schooljaar

7 Schooljaarplan evalueren Schooljaar Opstellen schoolplan Schoolgids Schooljaar is geëvalueerd. Het schoolplan 2019 is bekend bij iedereen en goedgekeurd door de MR. De huidige schoolgids wordt actueel gemaakt. Na instemming van de MR wordt de schoolgids verspreid onder ouders. Verslag schrijven, bespreken met team en MR, nieuwe gegevens ( opmerkingen) verwerken, verslag vaststellen, verspreiden naar de officiële instanties / bestuur en plaatsen op de website van de school. Schoolplan 2011 evalueren. Wat is gelukt en wat moet meegenomen worden in het nieuwe schoolplan? Opstellen nieuw schoolplan, delen met team en MR. Schoolplan definitief maken. De huidige schoolgids wordt actueel gemaakt en ter instemming aan de oudergeleding van de MR gepresenteerd. MR MR MR Juni Schooljaarverslag Juni Schoolplan Juni Schoolgids Klassenbezoek directeur Aan het einde van het schooljaar ontvangen alle kinderen de schoolgids voor het schooljaar De cyclus zoals beschreven in het IPB is concreet toegepast, gesprekken zijn gevoerd en er is een verslag van gemaakt. De huidige schoolgids kan aangepast worden aan het einde van het schooljaar. De nieuwe schoolgids wordt digitaal verspreid onder ouders en team. De directeur voert gesprekken met de leerkrachten, komt minimaal twee keer per schooljaar op klassenbezoek en daarna volgt een gesprek. De directeur maakt een verslag van het gesprek en laat het ondertekenen door de leerkracht. November 2014 Februari Mei Bekwaamheidsdossier Dossier personeel Beoordelingsgesprek Alle teamleden hebben in april een beoordelingsgesprek gehad met de directeur. De leerkracht vult de zelfreflectielijst in voorafgaand aan het gesprek met de directeur. De directeur nodigt de teamleden uit voor een beoordelingsgesprek volgens een format dat verenigingsbreed is afgesproken. Het beoordelingsgesprek wordt gevoerd en na het gesprek maakt de directeur een verslag. Dit verslag wordt ondertekend door de directeur en het teamlid. Het verslag wordt bewaard in het bekwaamheidsdossier en personeelsdossier. April Bekwaamheidsdossier Dossier personeel Schooljaarplan CBS De Schalm schooljaar

8 POP Alle teamleden maken bij de start van het schooljaar een POP volgens het vaststaande format en voeren deze POP gedurende het schooljaar uit. De directeur gaat twee keer in gesprek met de teamleden over de POP. De directeur verzoekt de teamleden aan het begin van het schooljaar om hun POP volgens vaststaand format en gekoppeld aan het schooljaarplan of taakbeleid op te stellen. Het teamlid levert het POP in en daarna volgt een gesprek tussen directeur en teamlid. Tijdens het beoordelingsgesprek wordt het POP besproken (tussenevaluatie) en aan het einde van het schooljaar volgt een eindevaluatie. Oktober 2014 April Juni POP Bekwaamheidsdossier Dossier personeel Tussen- en eindopbrengsten / analyse Zorgdocument ParnasSys Methodegebonden toetsen Per zorgperiode worden de methodegebonden toetsen door de leerkracht afgenomen, geanalyseerd, besproken met de leerlingen en geregistreerd in ParnasSys. De leerkracht maakt een jaarplanning van de leerstof, neemt de toetsen af en analyseert en registreert ze. Daarna wordt het resultaat en een analyse met de leerlingen besproken. Aan het einde van iedere zorgperiode (beschreven in de zorgjaarkalender) volgt een groepsbespreking met de IB er. De directeur is hier minimaal twee keer per jaar bij aanwezig. Leerkrachten Schooljaar per zorgperiode. Methodeonafhankelijke toetsen Twee maal per jaar worden de CITO toetsen afgenomen in alle groepen. Ze worden geanalyseerd en geregistreerd in ParnasSys. De leerkracht neemt de CITO toetsen af, analyseert de toetsen en registreert de toetsen in ParnasSys. De IB er maakt trendanalyses en opbrengstanalyses. Deze analyses worden twee keer jaar teambreed besproken op een vergadering. Ook komen de analyses aan bod tijdens de groepsbesprekingen. IB er Januari Juni Rekenen Aan het einde van dit schooljaar is de werkwijze van de methode Pluspunt zoals we die op CBS De Schalm inzetten geborgd. Ook zijn er schoolbrede afspraken gemaakt over de doorgaande lijn en het registreren van automatiseren. Rekenen wordt drie keer per jaar besproken tijdens de groepsbesprekingen en incidenteel als er reden voor is. De werkgroep rekenen bewaakt de doorgaande lijn binnen de school en zorgt voor het borgen van de afspraken die gemaakt worden. Werkgroep rekenen Schooljaar Rekenbeleidsplan Besluitenlijst schooljaar 2014 Schooljaarplan CBS De Schalm schooljaar

9 Spelling (Technisch) lezen Aan het einde van dit schooljaar is de werkwijze van de methode Spelling op Maat geïmplementeerd in de groepen 3 t/m 8 en wordt er instructie gegeven zoals is afgesproken tijdens de laatste bijeenkomst van het traject Spelling. De doorgaande lijn wordt vastgelegd. Aan het einde van dit schooljaar wordt het technisch leesonderwijs vormgegeven zoals vastgelegd in het borgingsdocument leesonderwijs. Spelling wordt gegeven volgens de gemaakte afspraken in het spellingtrajectplan. De doorgaande lijn wordt vastgelegd. Leesonderwijs wordt gegeven volgens de gemaakte afspraken in het borgingsdocument leesonderwijs. IB er IB er Schooljaar 2014 Schooljaar Spellingtrajectplan Besluitenlijst Borgingsdocument leesonderwijs Uitwerking beleidsvoornemens schooljaar 2014-: Domein 2 Onderwijs & Leren: Leerstof Tijd Onderwijsleerproces Schoolklimaat Actiepunt Gewenst resultaat (SMART) Acties Wie Wanneer Borging Evaluatie methoden De methodes zijn geëvalueerd op bruikbaarheid en hiaten in de doorgaande lijnen zijn vastgesteld. De leerkracht werkt met de methoden. Als er hiaten in de leerstof zitten of fouten in de handleiding wordt dit door de leerkracht verbeterd in de handleiding. Leerkrachten Cursusjaar 2014 Handleidingen van de methoden Besluitenlijst 2014 Tijdens vergaderingen wordt het methodegebruik besproken en geanalyseerd. Schooljaarplan CBS De Schalm schooljaar

10 Leerlingenraad instellen Aan het einde van het schooljaar is er een leerlingenraad bestaande uit leerlingen van groep 7 en 8 die ingezet worden bij het organiseren van activiteiten en een eigen budget hebben om ideeën die ze bedenken uit te voeren. Twee leerlingen die op De Lessenaar zaten, geven uitleg over de leerlingenraad in groep 7 en 8. Er worden een aantal leerlingen uit groep 7 en 8 gekozen in de leerlingenraad. Eens per week komen ze bij elkaar onder leiding van juf Judith. De leerlingenraad geeft in de groepen uitleg over wat ze doen en wijzen de kinderen op een ideeënbus waar iedereen ideeën in kan stoppen. Kinderen uit groep 7 en 8 Leerkracht die de kinderen begeleidt Lucia Lindhout Cursusjaar 2014 Leerlingenraad protocol Handboek leerlingenraad Taakbeleid evalueren Project Het beschreven taakbeleid is uitgevoerd. Aan het eind van het jaar hebben we schoolbreed één gezamenlijk project gehad. Iedere week vergadert de leerlingenraad een half uur onder leiding van de leerkracht. De leerlingenraad wordt actief betrokken bij het organiseren van activiteiten. Leerkrachten hebben taken gekozen die ze uit willen voeren, ze voeren de taken gaandeweg het schooljaar uit en houden logboeken / draaiboeken bij. Tijdens de evaluatievergadering blikken we gezamenlijk terug op het taakbeleid. In de schooljaarkalender is het project opgenomen. Voor het project is er een werkgroep die het project voorbereidt. Zij instrueren de buitenkring en betrekken ouders bij het project. De binnenkring is regievoerder tijdens de uitvoering van de projecten. / team Werkgroep project Ouders Evaluatievergadering juni Projectweek Overzicht taakbeleid Draaiboeken / logboeken Besluitenlijst Schooljaarkalender Overzicht taakbeleid Schooljaarverslag 2014 De Vreedzame School Het team heeft de bijeenkomsten gekoppeld aan het uitvoeren van de methode De Vreedzame School bijgewoond en heeft de lessen van de zes blokken gegeven aan de leerlingen. Het team volgt de drie scholingsbijeenkomsten van het tweede jaar van De Vreedzame School. De Vreedzame School wordt een structureel gespreksonderwerp tijdens vergaderingen. Voor de studiebijeenkomsten wordt marge tijd en woensdagmiddagtijd gebruikt. Werkgroep Vreedzame school Kinderen MR / OR Ouders Schooljaar 2014 Certificaat Vreedzame School Methode De Vreedzame School Verslag studiebijeenkomst en De Schalm is aan het einde van het schooljaar een gecertificeerde Vreedzame School. Besluitenlijst 2014 Schooljaarplan CBS De Schalm schooljaar

11 Uitwerking beleidsvoornemens schooljaar 2014-: Domein 3 Zorg & Begeleiding Actiepunt Gewenst resultaat (SMART) Acties Wie Wanneer Borging School Ondersteuningsplan Handelingsgericht werken Directe instructiemodel Toetsen Met ingang van 1 augustus 2014 wordt het passend onderwijs uitgevoerd zoals beschreven in het SOP. Aan het einde van dit schooljaar kunnen alle leerkrachten een groepsoverzicht en groepsplan voor de vakken rekenen, spelling en (technisch) lezen maken volgens het verenigingsbrede format. Het DIM wordt door alle leerkrachten structureel gevolgd tijdens instructielessen waarbij aandacht wordt besteed aan de drie zorgniveaus in de groep beschreven in het groepsplan. Het onderdeel didactiek moet bij iedereen tenminste op een voldoende gescoord worden tijdens het klassenbezoek voorafgaand aan het beoordelingsgesprek. We zorgen dat alle methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen actueel zijn en investeren in actueel materiaal. We handelen volgens ons SOP als er sprake is van een aanmelding van een kind met een specifieke onderwijsbehoefte. We hebben de afgelopen twee schooljaren geleerd hoe je een groepsoverzicht en groepsplan maakt. Dit schooljaar implementeren we het geleerde. De leerkrachten zorgen dat ze zich houden aan de zorgjaarkalender. Alle leerkrachten geven de instructielessen volgens het DIM. Zij ontvangen hier feedback op van elkaar (tijdens klassenconsultaties en in gesprekken) en van de directeur. Tijdens het beoordelingsgesprek wordt beoordeeld op didactiek en wordt verwacht dat alle leerkrachten minimaal een voldoende (3) halen op dit onderdeel. De orthotheek is opgeruimd en alle verouderde toetsen hebben plaatsgemaakt voor de meest recente toetsen. De IB er houdt in de gaten of er toetsen vernieuwd moeten worden en overlegt over de aanschaf met de directeur., directeur, MR Bovenschools IB er IB er IB er Gedurende het schooljaar Schooljaar 2014 Schooljaar IB er November 2014 April SOP Zorgdocument Trajectplan (technisch) lezen Schooljaarverslag Zorgdocument Beoordelingsmatrix en verslag Dossier personeel Orthotheek Schooljaarplan CBS De Schalm schooljaar

12 Tussen- en eindopbrengsten Zorgdocument Methodegebonden toetsen Per zorgperiode worden de methodegebonden toetsen door de leerkracht afgenomen, geanalyseerd, besproken met de kinderen en geregistreerd in ParnasSys. De leerkracht maakt een jaarplanning van de leerstof, neemt de toetsen af en analyseert en registreert ze. Aan het einde van iedere zorgperiode (beschreven in de zorgjaarkalender) volgt een groepsbespreking met de IB er. De directeur is hier minimaal twee keer per jaar bij aanwezig. Leerkrachten IB er Schooljaar per zorgperiode. ParnasSys Methodeonafhankelijke toetsen Twee maal per jaar worden de CITO toetsen afgenomen in alle groepen. Ze worden geanalyseerd en geregistreerd in ParnasSys. De leerkracht neemt de CITO toetsen af, analyseert de toetsen en registreert de toetsen in ParnasSys. De IB er maakt trendanalyses en opbrengstanalyses. Deze analyses worden twee keer jaar teambreed besproken op een vergadering. Ook komen de analyses aan bod tijdens de groepsbesprekingen. Leerkrachten IB er Januari Juni Uitwerking beleidsvoornemens schooljaar 2014-: Domein 4 Beleid & Organisatie: Management Personeelsbeleid Middelen Externe contacten - Huisvesting Actiepunt Gewenst resultaat (SMART) Acties Wie Wanneer Borging Taakbeleid Ouderavond Het taakbeleid is geëvalueerd en waar nodig aangepast. Er zijn twee ouderavonden geweest voor alle ouders uit Ten Post gekoppeld aan de Vreedzame School en het traject ouderbetrokkenheid. Het taakbeleid wordt uitgevoerd zoals vastgesteld is augustus Tijdens de evaluatievergadering evalueren we hoe het taakbeleid is uitgevoerd. Ook komt het aan bod in het beoordelingsgesprek tussen de directeur en de leerkracht. Ouders uitnodigen voor de ouderavonden en hen vertellen over de ontwikkelingen rondom De Vreedzame School en het traject ouderbetrokkenheid. MR/OR Evaluatievergader ing juni. Twee keer per schooljaar Besluitenlijst Schooljaarverslag 2014 Verslagen ouderavonden Schooljaarplan CBS De Schalm schooljaar

13 Nieuwsbrief Brandoefening Elke twee weken is er een nieuwsbrief uitgegeven waarin zakelijke en klasseninformatie opgenomen is. Voor de kerstvakantie is er een aangekondigde brandoefening geweest Voor de meivakantie is er een officiële/niet aangekondigde brandoefening geweest. De directeur informeert de leerkrachten in de Van Alles Wat (personeelsbulletin dat iedere week verschijnt) dat de nieuwsbrief mee gaat. Leerkrachten leveren informatie per mail aan bij de maker van de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt verspreid via de e- mail aan leerkrachten en ouders. De leerkracht met schoolbrede taken past het protocol veiligheid aan voor dit schooljaar. We controleren na de eerste oefening of het protocol klopt. Waar nodig worden aanpassingen gedaan. Evalueren of het nu goed ging en evt. aanpassingen doorvoeren. Leerkracht met schoolbrede taken Leerkracht met schoolbrede taken BHV ers Tweewekelijks November 2014 Mei Nieuwsbrief (archief) Website van school. Protocol veiligheid Schooljaarplan CBS De Schalm schooljaar

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school It Grovestinshôf Adres It Heale Paed 1 Postcode 8723 AG Koudum Telefoon 0514 522194 Fax E-mail grovestinshof@nijegaast.nl Website www.nijegaast.nl Directeur Ackelyn

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013 2014

Schooljaarplan 2013 2014 Schooljaarplan 2013 2014 Naam school It Grovestinshôf Adres It Heale Paed 1 Postcode 8723 AG Koudum Telefoon 0514 522194 Fa E-mail grovestinshof@nijegaast.nl Website www.nijegaast.nl Directeur Ackelyn

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014 Schooljaarplan (SJP) 203 204 Naam school Rk basisschool de Banier Adres De Blokken 6 Postcode 7894CL Zwartemeer Postadres Postbus 9, 7890AA Klazienaveen Telefoon 059-3393 E-mail banier@skod.nl Website

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Naam school Sint Walfridus Adres Bazuinslaan 2 Postcode 9781 HM Bedum Telefoon 050-3015467 Fax 050-3015467 E-mail stwalfridus@fidarda.nl Website www.walfridus.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2012 2013

Schooljaarplan (SJP) 2012 2013 Schooljaarplan (SJP) 2012 2013 Naam school CBS de Schalm Bezoekadres Oldenhuisstraat 6, 9792 PM Ten Post Telefoon 050 3022820 E-mail cbsdeschalm@xs4all.nl Website www.cbsdeschalm-tenpost.nl Directeur G.S.

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Adres Bazuinslaan 2 Postcode 9781 HM Bedum Telefoon 050-3015467 Fax 050-3015467 E-mail stwalfridus@fidarda.nl Website www.walfridus.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Adres Ter Laan 8 Postcode 9781 HN Bedum Telefoon 050-3015467 Fax 050-3015467 E-mail stwalfridus@primenius.nl Website www.walfridus.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school o.b.s. t Ambyld Adres Smidte 47 Postcode 8407 ER Plaats Terwispel Telefoon 0513-463500 E-mail info@ambyld.nl Website www.ambyld.nl Directeur W. Vlietstra Datum vaststelling:

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016

Schooljaarplan 2015-2016 Schooljaarplan -2016 O.B.S. Jan Bierma Oldehove 1 september Schooljaarplan 15-16 o.b.s. Jan Bierma te Oldehove 2 Schooljaarplan (SJP) -2016 Naam school O.B.S. Jan Bierma Bezoekadres Schoolstraat 19, 9883

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Telefoon Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd Gezag Openbare Basisschool De Noordkaap Huningaweg 8 9682 PB Oostwold 0597 552121 06DG info@obsdenoordkaap.nl

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS Beukenlaan Adres Beukenlaan 42 Postcode 9674 CC Winschoten Telefoon 0597 414294 Brinnummer 12 VN E-mail mail@obsbeukenlaan.nl Website www.obs-beukenlaan.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 06 07 Naam school Obs Drieborg Adres G. Topelenstraat 9 Postcode 9688RN Drieborg Telefoon 0597-5477 Brinnummer E-mail Website 08DD obsdrieborg@sooog.nl www.obsdrieborg.nl Directeur

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Adres Postcode o.d.b.s. Theo Thijssen HB Hulsmanstraat k8b 9663 TP Telefoon 0597 646004 Brinnummer E-mail 10BG obstheothijssen@hotmail.com Website Directeur Bevoegd

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 Naam school Kardinaal Alfrinkschool Adres Geuzingerbrink 74, Emmen Postcode 7812 N Telefoon 0591-658635 E-mail kardinaalalfrinkschool@skod.nl Website www.kardinaalalfrinkschool-skod.nl

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Schooljaarplan

Schooljaarplan Schooljaarplan 2015 2016 Naam school o.b.s. t Ambyld Adres Smidte 47 Postcode 8407 ER Plaats Terwispel Telefoon 0513-463500 E-mail info@ambyld.nl Website www.ambyld.nl Directeur W. Vlietstra Datum vaststelling:

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Schooljaarplan

Schooljaarplan Schooljaarplan 2016- Samen in beweging Naam school: Sint Fransschool Brinnummer: 04SK Adres: Harm Tiesingstraat 2 Postcode: Telefoon: E-mail: Website: Identiteit: Directeur: Bevoegd gezag: 7815 JJ Emmen

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016

Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016 Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016 Sociaal- emotionele ontwikkeling Borgen HGW met OGW Dit schooljaar zal de PDCA cyclus (plan-do-check-act)centraal staan. Het werken met groepsplannen is

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 06 0 Naam school Obs De Linde Adres Verlengde Berkenlaan Postcode 966 GC Telefoon 09 646004 Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd Gezag 0BG info@basisschool-delinde.nl www.basisschool-delinde.nl

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Finsterwolde Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 206 207 Naam school Obs Oosterschool Adres Hoofdweg 233 Postcode 9695 AH Bellingwolde Telefoon 0597-5369 Brinnummer 06CN E-mail obsoosterschool@sooog.nl Directeur J. Spelde Bevoegd

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Naam school o.b.s. De Beelen Adres Beelen 3 Postcode 9356 CZ Tolbert Telefoon 0594 513923 E-mail directie.beelen@westerwijs.nl Website www.beelen-tolbert.nl Directeur

Nadere informatie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie Planning verbeteractiviteiten Actiepunt indicator Doel (smart) 3.0 Tijd specificaties Wie (regie en actie) Tijd kwartaal rapportage Meten (meetbare effecten) Borgen (beschrijven) Middelen/ begeleiding

Nadere informatie

Schooljaarplan 2011 2012

Schooljaarplan 2011 2012 Schooljaarplan 2011 2012 Onderwerp Doel Hoe Wie Wanneer Resultaat Begroting Organisatie en beleid (wat wil ik bereikt hebben?) Op welke wijze? zijn betrokken? is het af? (Wat zien we concreet aan het eind)

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT KWALITEITSZORG. Loc. De Bres Han Hoekstrahof 200b. Postcode en plaats 1620 GB Hoorn 1628 WX Hoorn 1628 RV Hoorn 1628 MA Hoorn

BELEIDSDOCUMENT KWALITEITSZORG. Loc. De Bres Han Hoekstrahof 200b. Postcode en plaats 1620 GB Hoorn 1628 WX Hoorn 1628 RV Hoorn 1628 MA Hoorn BELEIDSDOCUMENT KWALITEITSZORG School OBS De Klipper Adres Algemeen Postbus 3091 Loc. De Bres Han Hoekstrahof 200b Loc. Dubloen Dubloen 98 Loc. Hanebalk Hanebalk 1 Postcode en plaats 1620 GB Hoorn 1628

Nadere informatie

SCHOOLJAARPLAN (SJP)

SCHOOLJAARPLAN (SJP) 1 SCHOOLJAARPLAN (SJP) 2015 2016 Naam school RKB de Schelp Adres Hoofdstraat West 91 Postcode 9981AB Plaats Uithuizen Telefoon 0595 433036 Brinnummer 05DQ E-mail m.deboer@45000.nl Website www.rkbdeschelp.nl

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013 Ouderavond PCBS de Claercamp Maart 2013 Agenda (verwachte eindtijd 21:30) Onderwijskundige visie BAS Uitwerking plan van aanpak Nieuwbouw school Evaluatierapporten Directeur 2013/2014 Indien er nog tijd

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2016 Profilering invulling identiteit ( ook n.a.v.

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2016 Profilering invulling identiteit ( ook n.a.v. Veranderplan voor de cursus 2015 / 2016 CBS de Arke Nij Beets 1 Inleiding: Dit plan is de jaarlijkse uitwerking van de in het schoolplan opgenomen actiepunten voor het komende jaar. Deze actiepunten zijn

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2017 Profilering

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2017 Profilering Veranderplan voor de cursus 2016 / 2017 CBS de Arke Nij Beets 1 Inleiding: Dit plan is de jaarlijkse uitwerking van de in het schoolplan opgenomen actiepunten voor het komende jaar. Deze actiepunten zijn

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

Domein 1: Zorg voor Kwaliteit (Kwaliteitszorg Toetsing Opbrengsten)

Domein 1: Zorg voor Kwaliteit (Kwaliteitszorg Toetsing Opbrengsten) Domein 1: Zorg voor Kwaliteit (Kwaliteitszorg Toetsing Opbrengsten) Nr Ontwikkelpunt Doel/Resultaat 1 Prestatie indicator Waarom, Stappen/acties 3 Coördinatie 4 aanleiding 2 Datum gereed 5 Bewaking Borging

Nadere informatie

SCHOOLJAARPLAN 2014-2015. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl

SCHOOLJAARPLAN 2014-2015. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl SCHOOLJAARPLAN 2014-2015 Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer Compascuum Tel. 0591 35 26 77 Email hoeksteen@skod.nl Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Rkbs De Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z. 86 Postcode

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

SCHOOLJAARVERSLAG. schooljaar

SCHOOLJAARVERSLAG. schooljaar SCHOOLJAARVERSLAG schooljaar 2014-2015 naam school openbare basisschool De Mienskip brinnummer 11BF adres Groenkamp 3 postcode 9285 SZ telefoon (0511)542021 e-mail directie@demienskip.nl website www.demienskip.nl

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 CBS De Lichtbron Buitenpost Datum: 10 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam CBS De Lichtbron Schoolnaam CBS De Lichtbron Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014-2015

Schooljaarplan (SJP) 2014-2015 Schooljaarplan (SJP) 2014- Naam school CBS de Zaaier Bezoekadres De Smederij 18 9541 AX Vlagtwedde Postadres De Smederij 18 9541 AX Vlagtwedde Telefoon 0599-345677 E-mail dezaaier@picto.nl Website www.dezaaier.info

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering OBS de Ranonkel verbindt zich in een fluïde, organische organisatie met een vragende, onderzoekende houding. Zo zal er elke keer opnieuw

Nadere informatie

Jaarplan 2012/2013 Uitwerking van verbeterpunten en ontwikkelpunten

Jaarplan 2012/2013 Uitwerking van verbeterpunten en ontwikkelpunten Jaarplan 2012/2013 Uitwerking van verbeterpunten en ontwikkelpunten Aan de hand van onderstaande verbeterpunten, maakt de directeur een vergaderoverzicht. Daarin staat vermeld, wat er wanneer aan bod komt

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2014-2015 1 Dit jaarplan is gebaseerd op: voortgang van reeds in gang gezette ontwikkelingen in het schooljaar 2013-2014 de uitgangspunten van het Strategisch Beleidsplan 2011-2015 van het Sticht

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 CBS Het Braambos info@braambos.nl Naam van de school: CBS Het Braambos BRIN nr. 11BW Adres: Postcode: Telefoon: 023 5577663 E-mail: info@braambos.nl p.vandebult@braambos.nl

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan 2015

Onderwijskundig Jaarplan 2015 Onderwijskundig Jaarplan Jaar 2014 School Heilig Hartschool Schoolleider Mariëtte Reimert Datum 03-11-2014 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeter-doelen voor het

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016 Lindenborgh

Schooljaarplan 2015 2016 Lindenborgh Schooljaarplan 2015 2016 Lindenborgh Naam school CBS de Lindenborgh Adres Kerkstraat 1 Postcode 9581 TV Musselkanaal Telefoon 0599-412516 E-mail lindenborgh@picto.nl Website www.cbsdelindenborgh.picto.nl

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie