kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging"

Transcriptie

1 VERANDERPLAN cursusjaar Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning Van een aantal WMK onderdelen Het doel van het werken met kwaliteitskaarten is op de aangegeven onderdelen de kwaliteit op het gewenste niveau ( score tenminste 3 ) te houden of te brengen. Invulling van de kaarten gebeurt door werkgroepen. Onderstaande kaarten zijn aan de beurt: Levensbeschouwelijke identiteit Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg B&I Onderwijsaanbod Leertijd Pedagogisch handelen Het schoolklimaat De leraar Opbrengsten Contacten met ouders De schoolleiding Beroepshouding De directeur is verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering. Dit wordt uitgevoerd in de maanden januari en februari Bespreking van de uitkomsten op de teamvergadering is in maart. Verslag van de bespreking wordt opgenomen in teamverslagen. Uitkomsten en eventuele acties worden vastgelegd in een totaaloverzicht Het totaaloverzicht is opgenomen in de daarvoor bestemde map. De aandachtspunten worden volgend jaar opgenomen in het nieuwe veranderplan 1

2 Procesverslag: Resultaat: Effect: In januari 2014 was de werkgroepenindeling. De verdeling van de kaarten over de werkgroepen en de tijdplanning zijn toen vastgesteld. Als uiterste inleverdatum is 1 april 2014 gesteld. Alle werkgroepen zijn er in geslaagd op tijd de kaarten te bespreken en de uitkomsten aan te leveren. Deze uitkomsten zijn vervolgens op de PV besproken. Het resultaat is: Kaart score aandachtspunten Levensbeschouwelijke identiteit 4,0 geen directe punten Kwaliteitszorg burgerschap en integratie 3,0 Onderwijsaanbod 3,6 Doen we voldoende aan vakkenintegratie? Hoe wordt dat dan gerealiseerd? Leertijd 3,8 geen directe punten Pedagogisch klimaat 3,5 aandacht voor de omgangsregels op schoolniveau De leraar 3,6 Realiseren wij een uitdagende leeromgeving? Beroepshouding 4,0 geen directe punten Contacten met ouders 4,0 geen directe punten Het schoolklimaat 3,6 geen directe punten Kwaliteitszorg 4,0 geen directe punten Opbrengsten nvt gebeurt twee keer per jaar na cito-toetsen Schoolleiding 3,95 geen directe punten Het effect: Alle onderdelen zijn voldoende tot goed. Er zijn wel enkele aandachtspunten naar voren gekomen. In het overzicht hierboven staan die aangegeven. Ze worden opgenomen in het veranderplan van 2014 /

3 kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging De kwaliteit van deze onderdelen op het gewenste niveau ( tenminste score 3 ) brengen. De genoemde aandachtspunten worden op de teamvergadering besproken en daar worden ook plannen gemaakt voor een aanpak en besluiten genomen over de uitvoering daarvan. De vorig jaar afgenomen kwaliteitskaarten leverden een aantal aandachtspunten op. Die worden dit jaar afgewerkt. Het gaat om de volgende punten: 1 kennis van de bijbel 2 breedte van het onderwijsaanbod 3 effectief didactisch handelen 4 leerstrategieën in praktijk brengen 5 contacten met BSO en TSO 6 ICT-beleid en ICTtoepassingen Verantwoordelijk voor de planning is de directeur. Verantwoordelijk voor de afgesproken uitvoering zijn de leerkrachten Bespreking in oktober en november van het schooljaar Uitvoering zo mogelijk op korte termijn daarna, en in ieder geval in het volgende schooljaar Uitkomsten van de bespreking worden opgenomen in het verslag van de PV. Uitvoering wordt bewaakt door de directeur Gemaakte uitvoeringsafspraken worden als ze niet onmiddellijk of op kortere termijn uitvoerbaar zijn opgenomen in het veranderplan van volgend jaar. 3

4 Procesverslag: Resultaat: Effect: Deze punten zijn besproken. In november was er geen ruimte meer voor, maar op de PV van 9 december 2013 hebben we er ruim aandacht aan besteed. Het resultaat van de bespreking is als volgt: m.b.t. Kennis van de bijbel: * Van onze kant is het belangrijk bewust(-er) aandacht te geven aan het onthouden van de Bijbelverhalen door de kinderen. Dat kan op verschillende manieren. Collega s mogen daar ook zelf keuzes in maken, als er maar aandacht aan wordt besteed. * De overdracht van waarden en normen en het als team zelf ook naar die waarden en normen handelen, heeft geen extra aandacht nodig, dat is zeker op het gewenste niveau. * Ons onderwijsaanbod heeft wel voldoende breedte. * Als we kijken naar ons didactisch handelen is extra aandacht voor kinderen die meer aankunnen gewenst. We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in kinderen die het moeilijk vinden. De andere kant is er ook. - Er draait een`pilot waarbij leerlingen eerst de toets doen en dan vanuit de resultaten een gericht aanbod krijgen. Dit gaan we met regelmaat bekijken op mogelijkheden voor de hele school. - Goed bekijken hoe en wanneer we methodes vervangen ( bijv. schatkist ) - Het beleid om te willen werken met goede materialen vasthouden!! - Durven we genoeg met kinderen die meer aankunnen? We willen werken aan een uitdagende leeromgeving. - Zijn er criteria m.b.t. deze kinderen? Daar gaan we mee aan de slag. Volgend schooljaar is er op Stichtingsniveau een ontwikkeltraject waar we aan deelnemen. * De leerstrategieën die door de cursus begrijpend lezen extra in beeld komen, hebben een meerwaarde, ook bij andere vakken. Het GRRIM model is breed toepasbaar. * De contacten met TSO zijn goed, de BSO is er niet bij ons, warme overdracht vanuit de PSZ is er alleen als het om zorgleerlingen gaat. Een wens is wel om het overdrachtsformulier te actualiseren en om voor alle kinderen een warme overdracht te realiseren. Dit punt wordt opgenomen in het School-ondersteunings-profiel ( passend onderwijs ). * ICT: Dit gaat wel naar wens. Vraag is wel hoe we verder gaan met de tablets. Daar gaan we in ieder geval de volgende cursus mee experimenteren. 4

5 personeelsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Uitvoeren van de PVE gesprekscyclus. Daarnaast zal een vervolg worden gegeven aan het voeren van beoordelingsgesprek ken. Het verder ontwikkelen van de competenties van de teamleden en mee daardoor het ontwikkelen van de kwaliteit van het onderwijs. Elk teamlid heeft en houdt een actueel bekwaamheidsdossier en een actueel POP. De kwaliteit van de organisatie bewaken. Voor eind oktober 2013 wordt met alle teamleden het evaluatie/planningsgesprek gevoerd door de directeur. Vervolgens stelt het teamlid het persoonlijk ontwikkelplan bij. In januari / februari 2014 wordt met alle teamleden een voortgangsgesprek gevoerd over dit ontwikkelplan met de directeur. In september 2014 wordt met alle teamleden een evaluerend gesprek gevoerd door de directeur, dat tegelijk dan weer het planningsgesprek is voor de volgende cursus. Met een vierde deel van het team wordt het komende jaar een beoordelingstraject gevolgd. De directeur is eindverantwoordelijk voor dit onderdeel. Evaluatie en startgesprek in oktober POP bijgesteld uiterlijk 1 november Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van hun POP en voor de uitvoering van hun ontwikkelafspraken. Voortgangsgesprek in februari /maart Beoordelingsgesprekken in april Door de cyclische werking van de diverse gesprekken is de voortgang en de uitvoering geborgd. POP zit in personeelsdos sier en bekwaamheids dossier Afspraken zijn vastgelegd in het IPB-plan 5

6 Procesverslag: Resultaat: Effect: De oktober/novembergesprekken zijn volgens de planning gehouden. Ze zijn gekoppeld aan een groepsbezoek en aan de daaraan gekoppelde afname van de vaardigheidsmeter. Op basis van die afname heeft elke leerkracht een POP opgesteld, dat is met de directie besproken en toegevoegd aan het bekwaamheidsdossier Vanuit de ontwikkelpunten die de VHM aangeeft wordt zo gericht gewerkt aan de kwaliteit van het lesgeven van de leerkracht De voortgangsgesprekken zijn met alle collega s gehouden, afronding daarvan was in maart Er zijn gespreksverslagen opgesteld en die zijn door de betreffende collega en de directeur ondertekend en opgenomen in bekwaamheidsdossier Het effect is: Er is opnieuw actualisering van het POP van de individuele teamleden. De leerkrachten werken gericht aan bepaalde individuele ontwikkelpunten. Door het gebruik van de VHM is er ook een overzicht op schoolniveau van aandachtpunten waar we allemaal ( misschien in meer of minder mate ) aandacht aan moeten geven. In het vervolg willen we de cyclus van januari tot januari laten lopen en niet meer van september tot september. Dat is met name om beter in te kunnen spelen op scholingsaanbod. 6

7 onderwijskundig beleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Teamscholing m.b.t. woordenschat en begrijpend lezen. Deze tweejarige cursus wordt dit schooljaar afgerond De kwaliteit van het aanbod voor begrijpend lezen en woordenschat vergroten en de opbrengsten tenminste op het landelijk gemiddelde van CITO brengen De aanpak structureel maken, zodat de opbrengsten blijvend op een hoger niveau komen. Externe begeleiding / scholing volgens dit plan: 1 start begeleiding in september 2 verspreid over de periode september t/m mei Een viertal studiebijeenkomsten 3 praktijkopdrachten 4 werken volgens gemaakte afspraken 5 vastleggen gemaakte afspraken in het taalplan Directeur voor de planning en de invullen IB-er / taalspecialist is medeverantwoordelijk september 2013 t/m juni 2014 De werkafspraken worden na afloop van de scholing en na een fase van uitproberen vastgelegd in het taalplan. De directeur bewaakt dit De IB-er / taalspecialist is verantwoorde lijk voor de uitvoering in de praktijk en voor regelmatige agendering op de PV 7

8 Procesverslag: Resultaat: Effect: We zijn volgens plan gestart in september. Er zijn twee observatierondes geweest, waarbij de begeleider groepsbezoeken aflegde, gevolgd door een nagesprek. Er zijn twee scholingsbijeenkomsten gehouden De leesstrategieën zijn systematisch aan de orde gesteld in alle groepen aan de hand van een periode planning over het hele jaar. Het resultaat is dat er in alle groepen met de strategieën wordt gewerkt. In elk lokaal hangen de pictogrammen van deze strategieën. Leerkrachten passen de strategieën ook toe bij andere vakken, zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Het belang en effect van het modellen ( voordoen ) wordt gezien. De eerste indruk bij de toetsing in het voorjaar van 2014 is wel dat er groei merkbaar is. De effecten op de resultaten van de begrijpend lezen toetsen van Cito worden gemeten bij de toetsing in februari In de eerste helft van het jaar 2014 / 2015 wordt de begeleiding door het CPS afgerond. Dan volgt ook vastlegging van de afspraken in het taalplan, zodat de borging gegarandeerd wordt. 8

9 onderwijskundig beleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Individuele scholing Door gerichte scholing de professionaliteit en de didactische kwaliteit en het inzicht in effecten van eigen handelen van de leerkrachten verder ontwikkelen. De kwaliteit van het onderwijs hoog houden en waar mogelijk verbeteren. Individueel kunnen collega s diverse cursussen volgen. Daarbij is hun eigen POP het uitgangspunt voor de keuze daarvan. gepland is VVE scholing ( management ) door de IB-er In de loop van het schooljaar kunnen collega s Nog afspraken maken voor scholing Leerkrachten voor hun eigen ontwikkeling Directeur voor het bewaken van het proces Met als instrument de gesprekscyclus Hele schooljaar Door de gesprekscyclus komt de individuele ontwikkeling van elke collega structureel aan de orde Van elk gesprek wordt een verslag gemaakt dat in het personeelsdossier en in het bekwaamheids dossier van de leerkracht wordt bewaard. 9

10 Procesverslag: Resultaat: Effect: De IB-er heeft de VVE cursus management gevolgd. De cursus bleek inhoudelijk van een redelijk niveau. De verwachting was dat er meer managementvaardigheden zouden worden ontwikkeld. Het effect wordt als niet heel groot ervaren. Alle leerkrachten hebben een actueel persoonlijk ontwikkelplan. Deze POP s leidden dit jaar niet tot extra externe individuele scholing. Het hele team volgde de scholing van het CPS over begrijpend lezen. De resultaten en effecten daarvan zijn al genoemd. 10

11 onderwijskundig beleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Inzet VHM ( = vaardigheidsmeter instructiegedrag ) De kwaliteit van het onderwijs op het huidige hoge peil houden en waar mogelijk nog verbeteren. Specifiek door aan de hand van de VHM het instructiegedrag van de individuele leerkracht verder te ontplooien. Alle leerkrachten halen tenminste het jaarlijkse certificaat van de VHM. afname van de VHM verspreid over de maanden oktober t/m december 2013 na afname vaststellen van eventuele ontwikkelpunten uitzetten van de tijdpad m.b.t. deze ontwikkelpunten volgens die planning een hermeting vaststellen van eventuele ontwikkelpunten op schoolniveau na afname bij alle collega s in januari 2014 uitwerken van deze ontwikkelpunten in een plan van aanpak in januari 2014 afname door de directeur werken aan de ontwikkelpunten door individuele leerkrachten vaststellen van ontwikkelpunten op schoolniveau door directeur opstellen van een ontwikkelplan op schoolniveau door directeur uitvoeren van dit plan door de teamleden oktober t/m december 13 volgens afgesproken tijdpad januari 2014 januari 2014 volgens afgesproken tijdspad Het instrument VHM is digitaal en genereert een verslag. Daarin staan ook de ontwikkelafspraken van elke collega. Het verslag wordt ondertekend en toegevoegd aan het bekwaamheids dossier van het teamlid. De werking van de VHM is cyclisch en vereist een jaarlijkse hermeting. Dit waarborgt een actueel certificaat 11

12 Procesverslag: Resultaat: Effect: De oktober/november gesprekken zijn gehouden. Ze zijn gekoppeld aan een groepsbezoek en aan de daaraan gekoppelde afname van de vaardigheidsmeter. Op basis daarvan heeft elke leerkracht een POP opgesteld, dat is met de directie besproken en toegevoegd aan het bekwaamheidsdossier Vanuit de VHM wordt op deze manier gericht gewerkt aan de kwaliteit van de leerkracht De voortgangsgesprekken zijn met alle collega s gehouden, afronding daarvan was in maart 2014 De gespreksverslagen zijn opgesteld en door de betreffende collega en de directeur ondertekend en opgenomen in bekwaamheidsdossier Het effect is: actualiseren van het zicht op de werkbeleving van individuele teamleden actualisering van het POP van de individuele teamleden centraal stellen van het hebben van loopbaanplanning 12

13 organisatiebeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Uitvoering geven aan de planning zoals die in het schoolplan staat Zorgen dat onze school op deze punten de gewenste kwaliteit haalt of houdt. n.b: Op pagina 46 van het schoolplan staat een jaarplanning. De onderdelen hiervan voor het komende schooljaar willen we conform onze plannen uitvoeren. We willen planmatig te werk gaan. Door een kwaliteitscyclus te hanteren krijgen deze onderwerpen de gewenste aandacht. Verantwoordelijk voor de uitvoering is de directeur. Er kunnen werkgroepen worden ingesteld. wat wanneer wie 1 evalueren en mei directeur eventueel bijstellen beleidsvoorne mens van dit schoolplan 2 visie en missie september directeur actueel houden 3 enquête POspiegel afnemen april directeur en ICT-er 4 opstellen november directeur begroting en meerjarenbegro ting 5 opstellen september directeur veranderplan 6 evaluatie mei directeur veranderplan 7 opstellen schoolgids mei directeur Zie bij acties Zie bij acties De uitwerking / het resultaat van de verschillende punten wordt vastgelegd in aangepaste versies van de documenten, in verslagen van de PV en in het veranderplan voor het volgende schooljaar. 8 uitgeven schoolgids Bijstellen onderhoudsplan september november Directeur Directeur 13

14 Procesverslag: Resultaat: Effect: 1 evalueren en eventueel bijstellen beleidsvoornemens uitgevoerd van dit schoolplan 2 visie en missie actueel houden uitgevoerd 3 enquête PO-spiegel afnemen uitgevoerd 4 opstellen begroting en meerjarenbegroting uitgevoerd 5 opstellen veranderplan onderwerpen zijn bekend, plan opstellen gebeurt in september evaluatie veranderplan uitgevoerd 7 opstellen schoolgids uitgevoerd 8 uitgeven schoolgids uitgevoerd 9 Bijstellen onderhoudsplan uitgevoerd Het resultaat: 1 er kan mee vanuit de besproken en uitgevoerde onderwerpen een veranderplan worden opgesteld voor 2014 / De schoolgids is klaar 3 Het onderhoudsplan is actueel Het effect: er wordt door de planmatigheid cyclisch gewerkt. 14

15 Overzicht nascholing en studiebijeenkomsten in het schooljaar 2013 / 2014 onderwerp / titel wie wanneer herhaling BHV nvt bovenschoolse planning woordenschat / begrijpend lezen hele team september t/m juni individuele scholing i.v.m. POP individuele teamleden planning na pve-gesprek in oktober individuele scholing i.v.m. VHM individuele teamleden planning na afname in kwartaal 4 IB netwerk IB-er zie jaarplanning Dongeradeel VVE-management IB-er september ICT netwerk ICT-er zie jaarplanning ICT directie netwerk directeur zie jaarplanning Dongeradeel Studiedagen CBO Dongeradeel alle teamleden zie jaarplanning Dongeradeel 15

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2017 Profilering

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2017 Profilering Veranderplan voor de cursus 2016 / 2017 CBS de Arke Nij Beets 1 Inleiding: Dit plan is de jaarlijkse uitwerking van de in het schoolplan opgenomen actiepunten voor het komende jaar. Deze actiepunten zijn

Nadere informatie

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2019 Profilering

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2019 Profilering Veranderplan voor de cursus 2018 / 2019 CBS de Arke Nij Beets 1 Inleiding: Dit plan is de jaarlijkse uitwerking van de in het schoolplan opgenomen actiepunten voor het komende jaar. Deze actiepunten zijn

Nadere informatie

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2016 Profilering invulling identiteit ( ook n.a.v.

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2016 Profilering invulling identiteit ( ook n.a.v. Veranderplan voor de cursus 2015 / 2016 CBS de Arke Nij Beets 1 Inleiding: Dit plan is de jaarlijkse uitwerking van de in het schoolplan opgenomen actiepunten voor het komende jaar. Deze actiepunten zijn

Nadere informatie

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum Jaarplan 2018-2019 OBS Het Spectrum 1 Inleiding In dit jaarplan staan de voorgenomen acties en de te bereiken doelen voor het schooljaar 2018-2019. Per onderdeel staan de doelen, de resultaatindicatoren

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan SBO It Heechhôf

Onderwijskundig Jaarplan SBO It Heechhôf Onderwijskundig Jaarplan SBO It Heechhôf 2015 2016 Doel: Het plannen van de doelen en activiteiten op het gebied van schoolontwikkeling over het komende schooljaar. Hiermee wordt verantwoording afgelegd

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Pesse Datum: 10 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 24-05-2018 Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan: welke

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Westmaas Datum: 11 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum Inleiding Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 06 07 Naam school Obs Drieborg Adres G. Topelenstraat 9 Postcode 9688RN Drieborg Telefoon 0597-5477 Brinnummer E-mail Website 08DD obsdrieborg@sooog.nl www.obsdrieborg.nl Directeur

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Adres Postcode o.d.b.s. Theo Thijssen HB Hulsmanstraat k8b 9663 TP Telefoon 0597 646004 Brinnummer E-mail 10BG obstheothijssen@hotmail.com Website Directeur Bevoegd

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT KWALITEITSZORG. Loc. De Bres Han Hoekstrahof 200b. Postcode en plaats 1620 GB Hoorn 1628 WX Hoorn 1628 RV Hoorn 1628 MA Hoorn

BELEIDSDOCUMENT KWALITEITSZORG. Loc. De Bres Han Hoekstrahof 200b. Postcode en plaats 1620 GB Hoorn 1628 WX Hoorn 1628 RV Hoorn 1628 MA Hoorn BELEIDSDOCUMENT KWALITEITSZORG School OBS De Klipper Adres Algemeen Postbus 3091 Loc. De Bres Han Hoekstrahof 200b Loc. Dubloen Dubloen 98 Loc. Hanebalk Hanebalk 1 Postcode en plaats 1620 GB Hoorn 1628

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Wynroas Harkema Datum: 25 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Wynroas Schoolnaam CBS De Wynroas Datum 10-06-2015

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Telefoon Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd Gezag Openbare Basisschool De Noordkaap Huningaweg 8 9682 PB Oostwold 0597 552121 06DG info@obsdenoordkaap.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2014-2015 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

oudergeleding 16KK Actief Burgerschap en Sociale Integratie t Ruimteschip 16KK Actieve en zelfstandig rol van de leerlingen Jaar

oudergeleding 16KK Actief Burgerschap en Sociale Integratie t Ruimteschip 16KK Actieve en zelfstandig rol van de leerlingen Jaar Schoolontwikkelplan Schoollogo Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 Directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Jaar

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 RKBS Sint Jozef Schiedam Datum: 10 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam RKBS Sint Jozef Schoolnaam RKBS Sint Jozef Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Villa Kakelbont AZC- school Den Helder Datum: 28 februari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Villa Kakelbont AZC-school Schoolnaam

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Zorgjaarplan De Krullevaar

Zorgjaarplan De Krullevaar Zorgjaarplan De Krullevaar 2018-2019 Het zorgjaarplan geeft een overzicht van de ontwikkelpunten op het gebied van zorg die in het betreffende schooljaar opgepakt gaan worden. Zicht op ontwikkeling en

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Inhoudsopgave van een levend Schoolplan: (dat tevens voldoet aan de wettelijke eisen, zie hiervoor de bijlage)

Inhoudsopgave van een levend Schoolplan: (dat tevens voldoet aan de wettelijke eisen, zie hiervoor de bijlage) Inhoudsopgave van een levend Schoolplan: (dat tevens voldoet aan de wettelijke eisen, zie hiervoor de bijlage) In het schoolplan staan twee zaken beschreven: hoe de school invulling geeft aan een aantal

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Openbare Basisschool De Piramide Andijk Datum: 24 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Openbare Basisschool De Piramide Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Jistrum Datum: 2 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 11-06-2018 Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan: 1.

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Vliegerdt Abbenbroek Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Vliegerdt Schoolnaam OBS De Vliegerdt Datum

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

Jaarplan OBS It Kruirêd Mûnein JAARPLAN JAARVERSLAG School OBS It Kruirêd School OBS It Kruirêd

Jaarplan OBS It Kruirêd Mûnein JAARPLAN JAARVERSLAG School OBS It Kruirêd School OBS It Kruirêd Jaarplan 2018-2019 OBS It Kruirêd Mûnein www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School OBS It Kruirêd School OBS It Kruirêd Datum 10-07-2018 Datum School & omgeving Inleiding Naar

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie

Jaarplan Tytsjerk. Datum: 1 oktober

Jaarplan Tytsjerk. Datum: 1 oktober Jaarplan 2018-2019 Tytsjerk Datum: 1 oktober 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 School Datum 01-10-2018 Inleiding M.i.v. 1 augustus 2018 is de fusie tussen cbs it Lemieren en obs Master Fennemskoalle

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool VI de Tiende Penning Vierpolders Datum: 12 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool VI de Tiende

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 CBS De Lichtbron Buitenpost Datum: 1 mei 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam CBS De Lichtbron Schoolnaam CBS De Lichtbron Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan 2011 2012

Schooljaarplan 2011 2012 Schooljaarplan 2011 2012 Onderwerp Doel Hoe Wie Wanneer Resultaat Begroting Organisatie en beleid (wat wil ik bereikt hebben?) Op welke wijze? zijn betrokken? is het af? (Wat zien we concreet aan het eind)

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016 - Basisschool 't Speel- Kwartier Veenendaal www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 - JAARVERSLAG 2016 - Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier

Nadere informatie

Schoolverbeterplan

Schoolverbeterplan Schoolverbeterplan 2018-2019 uit het schoolplan 2015 2019 en na evaluatie sop 2017-2018 Uitwerking van de ontwikkeldoelen per. Bij onderwerpen die in de WMK worden behandeld dienen de kernkwaliteiten,

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Beleidsvoornemens schoolplan

Beleidsvoornemens schoolplan Jaarplan 2018-2019 PDCA Cyclus jaarplan 2018-2109 - maakt deel uit van het schoolplan 2016-2020 van CBS De Brandaris Plannen van aanpak beleidsvoornemens 2 P a g i n a Beleidsvoornemens schoolplan 2016-2020

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan

Schoolontwikkelplan Schoolontwikkelplan 2017-2018 Jaar 2017-2018 School Sint Lidwina school Directeur Linda Blok (waarnemend) tot 1 augustus, vanaf 1 augustus Annemarie Slagter-Kool. Datum 25 juni 2017 concept (sept definitief)

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

[1] Beoordeelde beleidsterreinen (maart/april 2016) Beleidsterrein Gem. score Gekozen verbeterpunten 1 Opbrengsten

[1] Beoordeelde beleidsterreinen (maart/april 2016) Beleidsterrein Gem. score Gekozen verbeterpunten 1 Opbrengsten Schoolontwikkelplan Jaar 016-017 School Bavoschool Directeur Saskia Kuin Datum 15 september 016 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 016-017 geven we aan: [1] welke beleidsterreinen uit WMK we hebben gescoord

Nadere informatie

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld: Vormen van samenwerking Basisschool St. Oda Versie: 01 Datum: 07-01-2011 Doel Wij proberen onze overlegstructuur zo in te richten

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014 Gesprekkencyclus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De gesprekkencyclus in de praktijk 3. Integraliteit 4. Gesprekkencyclus fase 1 5. Gesprekkencyclus

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Herstelacties naar aanleiding van het inspectiebezoek voorjaar 2018

Herstelacties naar aanleiding van het inspectiebezoek voorjaar 2018 naar aanleiding van het inspectiebezoek voorjaar 2018 1.0 INLEIDING 2 1.1 Overzicht 2 2.0 NORM FB2: DOELMATIGHEID 3 2.1 Tekortkoming 1: ontwikkelperspectieven 3 2.2 Tekortkoming 2: verantwoording RvT in

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg De Wilhelminaschool

Kwaliteitszorg De Wilhelminaschool Kwaliteitszorg Op De Wilhelminaschool Juni 2013 Sharda Hakkeling directeur 1 Inleiding In het schooljaar 2012-2013 heeft De Wilhelminaschool onder verscherpt toezicht gestaan van de inspectie. In voorgaande

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014 OBS HERMAN GORTER 0. VOORWOORD In het Meerjaren Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan

Schooljaarplan Schooljaarplan 2015-2016 RKBS De Kiem Schoolplein 1 Roelofarendsveen 2371 EK 071-3314359 de.kiem@ssba.net http://dekiem.ssba.net directeur Marjan de Lange Voor u ligt het schooljaarplan 2015 2016 van onze

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli Jaarplan 2017-2018 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 12 juli 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 13-06-2017 Inleiding Wij doen mee met het Next Level project. Door

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie