Template projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentie ontw ikkelende Trajecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Template projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentie ontw ikkelende Trajecten"

Transcriptie

1 Projectplan en globaal exploitatieplan 1 / 31 Template projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentie ontw ikkelende Trajecten Auteur(s) : Programma Educatieve Contentketen Versienummer : d (18 oktober 2005) 1.1 (14 november 2005) 1.2 (28 november 2005) 1.3 (4 december 2005) 1.4 (6 december 2005) 1.5 (8 december 2005) 1.6 (april 2006) 1.7 (mei 2006) 1.8 (mei 2006) ROC van Twente De Twentse ZorgCentra (DTZC) Friesland college Uitgeverij NijghVersluys d Kennisnet.nl

2 Projectplan en globaal exploitatieplan 2 / 31 Managementsamenvatting Doelstellingen Primaire doelstelling van dit project Het CLI CT in BVE W elzijn is het ontwikkelen van een model voor leermiddelen en de concrete uitwerking hiervan in best practice voorbeelden voor de sector Welzijn. In het project willen de projectpartners webbased en online leerstof met vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten (ook wel beroepsrelevante opdrachten/prestaties genoemd) en theoretisch naslagmateriaal voor nieuwe curricula Welzijnsopleidingen ontwikkelen zowel voor eigen opleidingen als ook voor alle andere Welzijnsopleidingen in de BVE sector. Beantwoord wordt waarom het materiaal nodig is, wie het wil hebben en aan welke eisen de leerstof moet voldoen. In het project wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de vraag naar de vorm, inhoud en omvang (volume) van de webbased leerstof voor leren in bovengenoemde leersituaties in de sector Welzijn (niveau 2, niveau 3 en niveau 4). Tevens wordt in kaart gebracht wat leren in de context van de (gesimuleerde) praktijk vraagt m.b.t. de soort opdrachten die nodig zijn en welk naslagmateriaal er nodig is. Een en ander ook met gebruikmaking van de inhoud van de al bestaande serie Traject Welzijn om snel ontsluiting van webbased naslagmateriaal in CMS te kunnen gaan realiseren. In concreto wordt er tevens webbased voorbeeldcontent ontwikkeld die beantwoordt aan alle eisen m.b.t. digitale content (als bijvoorbeeld opgesteld in afspraken in EduStandaard/Educatieve Contentketen) en die tevens tijdens het project via internet/intranet wordt ontsloten en in de praktijk en onderwijssituatie wordt uitgetest met studenten, coaches/docenten en praktijkbegeleiders. Draagvlak Bij het inrichten van competentiegerichte leerprocessen en curricula kan een ROC uit een veelheid van didactische principes kiezen. Te denken valt hierbij aan Natuurlijk leren, PGO, Projectgestuurd onderwijs, Zelfverantwoordelijk leren enzovoort. Universeel kenmerk in al deze didactische werkwijzen is dat geleerd wordt aan de hand van betekenisvolle/beroepsrelevante opdrachten of prestaties. De deelnemer wordt zoveel mogelijk in (al dan niet gesimuleerde) praktijksituaties gebracht waarin een opdrachtgever een opdracht verstrekt aan of een prestatie vraagt die realistisch is voor het werkveld. Aldus wordt de deelnemer in staat gesteld om bij de uitwerking zowel in product als in proces aan beroeps en algemene competentieontwikkeling te werken. Hiermee wordt de te ontwikkelen leerstof tevens universeel inzetbaar in alle Welzijnsopleidingen en in alle leerroutes hierbinnen. In principe behelst het draagvlak dan ook alle deelnemers aan de Welzijnsopleidingen. Producten en activiteiten De volgende producten worden in dit project gerealiseerd: een definitief projectplan, een overzicht van te realiseren content en een klikmodel voor leerstof waarin diverse pilots/prototypen van leerstof zijn ondergebracht, te weten online betekenisvolle opdrachten, online bewaarsets van resultaten van leren, bijbehorend theoretisch naslagmateriaal ontsloten vanuit een CMS. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de ontworpen leerstof via ELO s kan worden ontsloten. Tijdens de looptijd van het project zal ook met de aldus ontwikkelde vraaggerichte, betekenisvolle opdracht door deelnemers in de praktijk worden gewerkt. Planning/ fasering van het project Het project wordt uitgevoerd in fases van 1 januari 2006 tot 1 januari 2007 die in tijd niet opeenvolgend zijn maar elkaar (kunnen) overlappen om binnen de projectdoorlooptijd van één jaar te kunnen blijven. De volgende fases worden onderscheiden: ontwerpfase didactisch concept, fase klikmodellen, controlefases, fase ontwikkeling daadwerkelijke content vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten, fase bouw en realisatie van werkbare online conceptopdrachten, fase uitvoering van de opdrachten door deelnemers in de praktijk, fase bekendmaking en promotie. De fases van realisatie en productie van de definitieve producten, de exploitatie en online distributie en de doorontwikkeling, continuering en uitbreiding van de producten vindt plaats in de tweede helft van de projectduur vanaf 2007 onder aansturing en verantwoordelijkheid van NijghVersluys

3 Projectplan en globaal exploitatieplan 3 / 31 Begroting De begroting is gebaseerd op urendeclaraties voor analyse, definitie, ontwerp, klikmodellen (online), testing on line in de leersituaties en testing on line in de beroepspraktijk met docenten/coaches, deelnemers, ICT afdelingen en management van ROC s en met praktijkopleiders in de instellingen. Het ontwerpen van de inhoud van de vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten is hierin tevens verdisconteerd, evenals noodzakelijke resonansbijeenkomsten met hiergenoemde projectpartners. In de begroting is ook rekening gehouden met resonans met diverse overige ROC s (introductiebijeenkomsten met informatieuitwisseling over projectresultaten). Ontwikkel en productiekosten van systemen en (tekst, video, audio, animatie e.d.) zijn niet in de begroting opgenomen. Voor de duur van het project werkt personeel van NijghVersluys mee in het project en tevens neemt NijghVersluys de kosten op zich voor copyrights voor (her)gebruik van de leerstof, het gebruik van databases, de ontwikkelingskosten voor de klikmodellen en/ of definitieve modellen in een online webbased omgeving voor het inhangen van vraaggestuurde opdrachten. Na het project zullen deze kosten bij realisatie, continuering, doorontwikkeling en uitbreiding van de projectopbrengsten verrekend worden met de opbrengsten uit exploitatie. Communicatie en kennisdeling Tijdens de looptijd van het project vindt bekendmaking over inhoud en voortgang van het project aan geïnteresseerden uit het onderwijs bijvoorbeeld plaats via workshops op de CvI conferentie voor ICT en onderwijsvernieuwing voor BVE en VMBO op 12 en 13 april, Verder zal uitgeverij NijghVersluys gedurende het gehele jaar de Welzijnsopleidingen in de BVE sector bezoeken en het project onder de aandacht brengen. Ook de digitale nieuwsbrieven en mailings van NijghVersluys voor de docenten en coördinatoren van de sector Welzijn worden ingezet voor het verstrekken van informatie over het project en de voortgang. En op te organiseren gebruikersbijeenkomsten en via intercollegiale contacten van docenten ROC van Twente en het Friesland college met andere ROC s wordt het project voortdurend onder de aandacht gebracht. Exploitatie De toegevoegde waarde van de ontwikkelde content in database eenheden wordt bereikt door de volgende aspecten: gemetadateerd volgens BVE Edustandaarden digitaal benaderbaar en ontsluitbaar, just for you/just in time at any place, hulpmiddel bij regievoering en aansturing deelnemer, snel te actualiseren in de kleinste eenheden, deelnemer stelt met zijn coach/docent leerstofarrangement naar wens samen. Sectoroverstijgende inzet van de content is indien gewenst mogelijk op basis van eindtermen/competenties die sectoroverstijgend (major/minorroutes) zijn. Impliciet is dus ook aanpassing van de leerstof op maat mogelijk. Opleidingen definiëren competentiegerichte leerroutes met een diversiteit aan werkvormen (projecten, thema s, prestaties, workshop, praktijkcases, games en doorlopende leerlijnen). In het project wordt voor te definiëren leerroutes webbased leerstof in kleinste eenheden in de CMS klaargezet waarmee tijdens het project leerstofarrangementen worden geselecteerd door deelnemers en/of docenten. Aan het eind van het project is de doorontwikkelde en tot definitief product gemaakte leerstof toepasbaar in de dagelijkse opleidingspraktijk op basis van gebruikslicenties per deelnemer per leerjaar. (Billing and tracking via bijvoorbeeld Siennax). Onder tot definitief product gemaakte leerstof verstaan wij de volgende producten: Didactisch model en klikmodel Vraaggericht, betekenisvol leren Opdrachten voor vraaggericht, betekenisvol leren Pilot Online bewaarset van resultaten van het doorwerken vraaggerichte, betekenisvolle opdracht De producten zijn definitief maar zullen de ontwikkelingen in het werkveld en het onderwijs moeten kunnen blijven volgen.vandaar dat de opbrengsten zo zijn samengesteld dat continue ontsluiting, verrijking, actualisering en uitbreiding van de leerstof naar totaalpakket leermiddelen voor curricula worden geborgd.

4 Projectplan en globaal exploitatieplan 4 / 31 Projectorganisatie en partners ROC van Twente / Unit welzijn: inbreng van inhoudsdeskundigheid voor vraaggericht leren en inbreng docenten Friesland College: resonans ROC De Twente Zorgcentra (DTZC): koepelorganisatie van zorgcentra voor verstandelijk gehandicapten, erkend leerbedrijf voor medewerkers Welzijn, inbreng praktijkbegeleiders NijghVersluys: levering deskundigheid m.b.t. online leermiddelen, verantwoordelijk voor promotie, borging continuïteit en doorontwikkeling, leverancier theoretisch naslagmateriaal, vermarkten van de content.

5 Projectplan en globaal exploitatieplan 5 / 31 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Projectinhoud Doelstellingen Draagvlak Innovatie Producten en activiteiten Afbakening Randvoorwaarden Planning Begroting 17 2 Organisatie Projectorganisatie Overlegstructuur Communicatie en kennisdeling 20 3 Risico s 21 4 Globaal exploitatieplan Webbased leermateriaal Organisatie Activiteiten Financiële haalbaarheid 24 Bijlage 1: draagvlak (criterium A) Bijlage 2: expertise samenwerkingsverband (criterium C) Bijlage 3: gegevens en intentieverklaring samenwerkingspartners

6 Projectplan en globaal exploitatieplan 6 / 31 1 Projectinhoud 1.1 Doelstellingen Het beroepsonderwijs is sterk in beweging. Competentiegericht opleiden, veranderende opvattingen over didactiek, leren in doorgaande leerlijnen en leven lang leren vragen om een nieuwe rol van alle betrokkenen bij het leerproces. De deelnemer wordt in toenemende mate regisseur van zijn eigen leerproces, de docent wordt coach en de instelling krijgt meer verantwoordelijk voor het leren in de praktijk. De focus van het onderwijs verandert van vakkennis naar beroepscompetenties, waarbij de deelnemer en zijn leerproces steeds meer centraal komen te staan. Deze ontwikkelingen doen ook de vraag naar flexibele leermiddelen ontstaan, die aansluiten bij de wijze waarop ROC s (elk op hun eigen manier) het onderwijs inrichten. ROC s en beroepsvelden willen nieuwe leermiddelen die niet alleen naar eigen inzicht en ervaring ingezet kunnen worden, maar willen tevens dat ook bij de inzet van deze leermiddelen rekening wordt gehouden met de faciliteiten en organisatie van de ROC s en de praktijkopleidingen. Kortom, er is een vraag naar leermiddelen die afgestemd zijn op elke specifieke situatie. (Uiteraard wel met de kanttekening dat competenties niet worden verworven vanuit webbased leerstof.) Het doel van het project De primaire doelstelling van het project Het 'CLI CT' in BVE W elzijn is enerzijds het ontwikkelen van een exploitatieplan op basis waarvan een model voor te ontwikkelen digitale flexibele leerstof mogelijk wordt en continuïteit kan worden gegeven en anderzijds de concrete uitwerking van best practice voorbeelden van de beoogde digitale flexibele leerstof die in de Welzijnssector continu en rendabel kunnen worden geëxploiteerd op basis van het exploitatieplan om aldus verdere doorontwikkeling en uitbouw van de leerstof mogelijk te maken De doelgroep De doelgroep waarvoor dit projectplan is bestemd, zijn de medewerkers en studenten van de opleidingen van de deelnemende ROC s als ook voor de medewerkers van De Twentse ZorgCentra die met opleiden te maken hebben. In het project willen de projectpartners webbased en online leerstof met vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten (ook wel beroepsrelevante opdrachten/prestaties genoemd) en theoretisch naslagmateriaal voor nieuwe curricula Welzijnsopleidingen ontwikkelen zowel voor eigen opleidingen als ook voor alle andere Welzijnsopleidingen in de BVE sector. Beantwoord wordt waarom het materiaal nodig is, wie het wil hebben en aan welke eisen de leerstof moet voldoen. De leerstof biedt ondersteuning bij competentiegerichte leerprocessen. Behalve opdrachten en inhoud bevat het online materiaal ook structurerende elementen (denk aan: kennis, vaardighedenoefening, competenties, studiewijzers, toetsingmodules, digitaal invulbare formulieren, evaluatie en reflectiemogelijkheden, opslag van product en procesresultaten, assessmenttools (EVC bepaling) en competentiemeting enz.). De leerstof is webbased ontwikkeld, online beschikbaar via internet of intranet en beantwoordt aan alle daarmee samenhangende eisen zoals onder meer in BVE verband (EduStandaard/Educatieve Contentketen) met alle actoren afgesproken.

7 Projectplan en globaal exploitatieplan 7 / Draagvlak De redenen waarom de leerstof ontwikkeld moet worden zijn gelegen in de volgende onderwijskundige ontwikkelingen: kanteling van aanbodgerichte naar vraaggestuurde competentiegerichte opleidingscurricula flexibiliteit, maatwerk, tijd /plaatsonafhankelijke leerstof, individuele leerroutes, contextrijk leren in (al dan niet gesimuleerde) praktijk. Bij het inrichten van competentiegerichte leerprocessen en curricula kan een ROC uit een veelheid van didactische principes kiezen. Te denken valt hierbij aan Natuurlijk leren, PGO, Projectgestuurd onderwijs, Zelfverantwoordelijk leren enzovoort. Universeel kenmerk in al deze didactische werkwijzen is dat geleerd wordt aan de hand van betekenisvolle/beroepsrelevante opdrachten of prestaties. De deelnemer wordt zoveel mogelijk in (al dan niet gesimuleerde) praktijksituaties gebracht waarin een opdrachtgever een opdracht verstrekt aan of een prestatie vraagt die realistisch is voor het werkveld. Aldus wordt de deelnemer in staat gesteld om bij de uitwerking zowel in product als in proces aan beroeps en algemene competentieontwikkeling te werken. Hiermee wordt de te ontwikkelen leerstof tevens universeel inzetbaar in alle Welzijnsopleidingen en in alle leerroutes hierbinnen. In principe behelst het draagvlak dan ook alle deelnemers aan de Welzijnsopleidingen. In het project wordt gewerkt aan: 1 In kaart brengen van de vraag naar de vorm, inhoud en omvang (volume) van de webbased leerstof voor leren in bovengenoemde leersituaties in de sector Welzijn (niveau 2, niveau 3 en niveau 4). 2 In kaart brengen wat leren in de context van de (gesimuleerde) praktijk, vraagt te weten: welke soort en hoeveel vraaggerichte betekenisvolle opdrachten/prestaties (generiek, beroepsspecifiek naar uitstroomkwalificatieprofiel enzovoort); complexiteit en omvang van de opdrachten; benodigde theoretische achtergrond leerstof (op maat). 3 Inventarisatie op basis van competentiegerichte kwalificatieprofielen en als onderlegger: de inhoud van de al bestaande serie Traject Welzijn om snel ontsluiting van webbased naslagmateriaal in CMS te kunnen gaan realiseren. 4 Leerstof is bestemd voor BOL en BBL, niveau 2, niveau 3 en niveau 4. 5 In concreto wordt er tevens gedurende de looptijd van het project webbased voorbeeldcontent ontwikkeld die beantwoordt aan alle eisen m.b.t. digitale content (als bijvoorbeeld opgesteld in afspraken in EduStandaard/Educatieve Contentketen) en die tevens tijdens het project via internet/intranet wordt ontsloten en in de praktijk en onderwijssituatie wordt uitgetest met studenten, coaches/docenten en praktijkbegeleiders. De resultaten beogen twee doelen: Voldoet de content als product op zichzelf Past de inhoud binnen de competentie gerichte kwalificatiestructuur van de opleiding. Indien de resultaten niet of onvoldoende zijn dan zal er een aanpassing moeten plaatsvinden.

8 Projectplan en globaal exploitatieplan 8 / Innovatie In het project wordt op verschillende wijzen en aandachtsgebieden aan innovaties op het gebied van contentstimulering gewerkt. Het betreft nogal wat aspecten die tevens bewerkstelligen dat het proces an sich op zijn eigen wijze innovatief uniek is. De volgende aspecten kunnen in willekeurige volgorde worden onderscheiden 1) betekenisvolle/ beroepsrelevante opdrachten worden in samenwerking ontwikkeld door docenten van het ROC en beroepsbeoefenaren uit de instelling. De beroepsrelevantie van de taken die in de opdrachten worden gevraagd is geborgd. Tevens kunnen we middels deze constructie continu en direct inspelen op de steeds veranderende ontwikkelingen en hulpvragen vanuit de instelling zodat er een omgeving gecreëerd wordt van lifelong learning. 2) de opdrachtenontwikkelaars schrijven hun opdrachten in dezelfde webbased ICT omgeving als waarop door de deelnemers, hun coaches en de praktijkopleiders bij de uitvoering van de opdrachten wordt gewerkt. Hierdoor ontstaat er een win win situatie doordat alle partijen een gezamenlijke en herkenbare omgeving hebben waarin zij van elkaar kunnen leren. 3) de opdrachten kunnen in principe tijd plaatsonafhankelijk: a) door auteurs worden geschreven b) door deelnemers worden geraadpleegd en vervolgens worden uitgevoerd in overleg met coaching en praktijkbegeleiding c) gemonitord d) door verschillende deelnemers tegelijkertijd worden uitgevoerd e) door deelnemers in samenwerking worden uitgevoerd f) aansluiten bij resultaatgebieden vanuit het competentiemanagement en kerntaken uit de profielen door de OVDB. 4) De theoretische naslagmaterialen zijn vanuit de opdrachten online en op maat vanuit een CMS beschikbaar bij elke opdracht en daardoor ook te gebruiken als ondersteuning bij coachen on the job. 5) de opdrachten worden ontwikkeld met inachtneming van de eisen voor metadatering (EduStandaard en interne eisen) en worden geschreven conform IMS/Scorm. Het doel is dat er uiteindelijk een content aanwezig is die zo toegankelijk mogelijk is en waar uit men individuele arrangementen kan samenstellen. 6) Webbased ontwikkelomgeving kan in overleg met de rechthebbende van de tool ook worden ingezet door derden voor eigen content/opdrachten in aanvulling op de opdrachten in het project. 7) Distributie van de content aan derden is webbased mogelijk via online beschikbaarstelling. 8) Ontsluiting via alle gangbare ELO s is mogelijk. 9) Uitbreiding van de content/opdrachtenset mogelijk na afloop van de doorlooptijd van het project contentstimulering. 10) Exploitatie en distributiemodel gaat uit van een licentieabonnement dat in de toekomst bijvoorbeeld via Digicodes/kennisnetEntree of Siennax wordt aangeboden aan de deelnemer.

9 Projectplan en globaal exploitatieplan 9 / Producten en activiteiten Lijst producten De volgende producten worden in dit project gerealiseerd: Definitief projectplan Overzicht te realiseren content, te weten: o Een didactisch model (zie o.m. paragraaf 1.2 onder punt 1 en 2) en een klikmodel voor de leerstof o Pilot voor een betekenisvolle opdracht in het kader van vraaggericht leren (zie paragraaf 1.2 onder punt 2 en 3) o Pilot online bewaarset van resultaten van het doorwerken van de betekenisvolle opdracht o Pilot online theorie/achtergrondinformatie vanuit een contentmanagementsysteem (de hoofdstukkenjukebox op basis van de serie leermiddelen Traject Welzijn) (zie paragraaf 1.2 onder punt 3) o Pilot ontsluiting content in ELO Uitvoering Pilot vraaggerichte, betekenisvolle opdracht door deelnemers in de praktijk Exploitatieplan Samenwerkingsovereenkomst Evaluatierapport

10 Projectplan en globaal exploitatieplan 10 / Producten en activiteiten Het project zorgt voor de realisatie van de volgende producten: Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Meetbare criteria Activiteiten 1.Definitief projectplan In kaart brengen van de te realiseren producten en de processen die daartoe zullen plaatsvinden. In het projectplan zijn de te realiseren producten, activiteiten, planning, organisatie, kwaliteit en de begroting opgenomen. Het plan vormt de basis voor een met Kennisnet te sluiten overeenkomst voor het uitvoeren van het project. ROC van Twente Het plan bevat: Concreet omschreven producten, Een planning op datum en tijd met omschreven doelen Verantwoording van de betaling van de stimuleringsbijdrage door kennisnet aan het project. Schrijven concepten en definitief projectplan Organiseren bijeenkomsten projectpartners voor bespreking concepten definitieve projectplan Productnaam: 2.Didactisch model en klikmodel Vraaggericht, betekenisvol leren Doel Primaire doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een didactisch model voor leermiddelen en een digitaal (HTML )klikmodel voor de concrete uitwerking hiervan in best practice voorbeelden voor de sector Welzijn. Inhoud 1 Didactisch model voor online leermiddel vraaggerichte, betekenisvolle opdracht (Worddocument met uitgebreide inhoudsbeschrijving van didactisch concept) 2 HTML klikmodel van de uitwerking didactisch model voor leerstof voor betekenisvolle opdrachten, te weten voor: a online opdrachtenset voor medewerkers gehandicaptenzorg op niveau 2, 3 en 4 b online verwerkingsset opdrachtresultaten (proces en product) c online beschikbaarheid naslagmateriaal vanuit database contentmanagementsysteem d mogelijkheden voor ontsluiting via een elektronische leeromgeving (ELO) 3 Beschrijving/definiëring inhoud van vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten Verantwoordelijke ROC van Twente, DTZC, NijghVersluys Meetbare criteria Er is een didactisch model beschikbaar waarin elementen van het didactisch concept van natuurlijk leren is verwerkt. Er is een klikmodel actief dat gebruikt kan worden voor bovenstaand didactisch model. Activiteiten 1 Docenten ROC van Twente + DTZC + NijghVersluys: ontwikkelen en schrijven didactisch concept voor vraaggericht leren. 2 Friesland College: toets van didactisch concept aan eigen onderwijskundige en didactische uitgangspunten 3 NijghVersluys: bouw en vormgeving werkend webbased klikmodel (HTML) voor leerstof in het didactisch concept 4. ROC van Twente//DTZC/Friesland College: controle didactisch concept in klikmodel 5 Docenten ROC van Twente: definiëring inhoud van de eerste vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten

11 Projectplan en globaal exploitatieplan 11 / 31 Productnaam: 3.Opdrachten voor vraaggericht, betekenisvol leren Doel Er is een set van vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten voor de beroepsspecifieke opleidingsfase van de Welzijnsopleidingen met onderliggende uitwerkmodellen operationeel voor de vier resultaatgebieden voor functies in de gehandicaptenzorg (DTZC). Inhoud Resultaatgebied 1: samenwerking Resultaatgebied 2: zorg en dienstverlening Resultaatgebied 3: kwaliteit Resultaatgebied 4: beroepsontwikkeling In alle resultaat gebieden zal een beroep worden gedaan op de volgende generieke competenties (zie ook NIZW, Klaar voor de toekomst, september 2005): Contactueel en communicatief Vraag en oplossingsgericht Doel en resultaatgericht Ondernemend en innovatief Inzichtelijk en verantwoordelijkheid Professioneel en kwaliteitsgericht Onderwerpen voor de betekenisvolle opdrachten kunnen zijn: Samenwerking Vakantieplanning in werkoverleg Evaluatie incidentenrapportage Afstemming dagelijkse gang van zaken Organiseren vieringen Zorg en dienstverlening persoonlijk begeleiderschap verandering in leefritme door levensfaseproblematiek verandering in leefritme door zingevingproblematiek verandering in leefritme door sociaal maatschappelijk problematiek Vraag gericht versus aanbodgericht Kwaliteit Bejegening Ouderparticipatie preventie Beroepsontwikkeling Organiseren open dag Forumavond zingeving Teambuilding Verantwoordelijke ROC van Twente Meetbare criteria Er zijn minimaal 4 vraaggerichte, betekenisvolle opdrachtensets voor medewerkers gehandicaptenzorg op niveau 2, 3 en 4, een set Verwerkingsopdracht resultaten (proces en product) en een set beschikbaar naslagmateriaal. Uit elk van de volgende resultaatgebieden ligt er minimaal 1 klaar. Resultaatgebied 1: samenwerking Resultaatgebied 2: zorg en dienstverlening Resultaatgebied 3: kwaliteit Resultaatgebied 4: beroepsontwikkeling Activiteiten Onderwerpen uitwerken door middel van format Traject Welzijn Flexibel. Dit betekent: ontwerpen van levensechte scenario s formuleren van doelstellingen op niveau 2, 3 en 4 vormgeven van briefings ontwikkelen van functionerings en evaluatieprotocollen

12 Projectplan en globaal exploitatieplan 12 / 31 Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Meetbare criteria Activiteiten 4.P ilot Online bew aarset van resultaten van het doorw erken vraaggerichte, betekenisvolle opdracht Ontwikkeling van een (klik)model voor het bewaren van de resultaten en (deel)producten die een deelnemer oplevert als bewijslast voor het succesvol uitvoeren van een vraaggerichte, betekenisvolle opdracht Een (klik)model voor een online bewaarset voor het vasthouden van de resultaten van de individuele student in diens eigen omgeving van het CMS NijghVersluys registratie vorderingen generieke competenties online bewaren van opdrachtresultaten invulbare formulierenset voor onder meer bijhouden proces en productresultaten (reflectie en evaluatie) (ook door derden in te zien) ROC van Twente: inhoudelijke ontwikkeling DTZC: inhoudelijke ontwikkeling NijghVersluys: programmering in (klik)model bewaarset Friesland College: resonans en feedback Er is een online (klik) model beschikbaar voor docenten: dat te openen is, waarin gewerkt kan worden, waarin het resultaat opgeslagen kan worden, dat bekeken kan worden, en aangevuld kan worden. Docenten ROC van Twente/DTZC: inhoudelijke ontwerpen voor de onderdelen die een deelnemer moet opleveren bij het doorwerken van een betekenisvolle opdracht (toetsresultaten, uitwerkingen open opdrachten, in te vullen formulierensets NijghVersluys: ontwikkeling en vormgeving digitaal invulbare modellen voor de bewaarset. Friesland college: inhoudelijke feedback en advisering Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Meetbare criteria Activiteiten 5.Ontsluiting content via ELO s Op standaarden gebaseerde uitgangspunten formuleren die nodig zijn om de te ontwikkelen webbased content via ELO s te kunnen ontsluiten In het overzicht wordt de te ontwikkelen content ten minste op het niveau van leeractiviteiten beschreven. Op basis van het overzicht kan een exploitatieplan worden opgesteld en een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten. Productpresentatie in en ontsluiting via een ELO. NijghVersluys Er zijn uitgangspunten geformuleerd en vastgelegd waarin de ontsluiting van de opdrachten via ELO s volgens de standaarden is geregeld NijghVersluys draagt zorg voor de toekomstige ontsluiting van de vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten en de achtergrondinfo via ELO s door te realiseren dat de ontwikkelde content Scorm compliant en conform IEEE LOM standaarden definitief kan worden ontwikkeld.

13 Projectplan en globaal exploitatieplan 13 / 31 Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Meetbare criteria Activiteiten 6.P raktijktest met deelnemers Testing van het materiaal op werkbaarheid en consistentie met deelnemers in de praktijk. Doorlopen en uitwerken van de vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten in de praktijk ROC van Twente DTZC Friesland college Er is een verslag van de resultaten op werkbaarheid van de vraaggerichte betekenisvolle opdrachten uit de praktijk door twee groepen uit de twee ROC s. Pilotgroep deelnemers voeren gecoached door docenten ROC van Twente de opdrachten uit in de praktijk onder begeleiding van de praktijkopleiding van de instelling Een schaduw pilotgroep deelnemers en coaches van het Friesland college voeren parallel opdrachten (liefst i.s.m. een instelling uit de regio) uit Opdrachtresultaten worden vergeleken en verwerkt in de projectevaluatie. Productnaam: 7.Exploitatieplan Doel Inzicht bieden in financiële haalbaarheid van het ontwikkelen, onderhouden, beheren, distribueren, gebruiken enz. van de content. Inhoud De te ontwikkelen content, de beoogde doelgroep, de organisatie, de activiteiten en de financiële resultaten moeten minimaal in het exploitatieplan aan bod komen. Verantwoordelijke NijghVersluys Meetbare criteria In het exploitatieplan staat de content met vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten benoemd, staat benoemd welke doelgroepen hiermee gaan werken, welke organisatievorm er nodig is om met de content te kunnen werken en welke financiële ondersteuning vereist is. Activiteiten Opstellen van het exploitatieplan, zie hierna hoofdstuk 4 Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Meetbare criteria Activiteiten 8.Samenw erkingsovereenkomst Het maken van afspraken over de exploitatie van de te ontwikkelen content. De overeenkomst kent minimaal de volgende elementen: de duur van de samenwerking (minimaal 2 jaar); de eigendomsverhouding betreffende de content; verantwoordelijkheid voor de ontsluiting van de content en de wijze waarop; verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen aan derden en de wijze waarop (tegen betaling); voorwaarden aan gebruik door derden (licentie); welke promotieactiviteiten, door wie; onderhoud en beheer van content, door wie, voor welke rekening, hoe lang; evaluatiemomenten; opzeggingsmogelijkheden na 2 jaar. NijghVersluys Er ligt een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners De exploitatie van de ontwikkelde content is hierin vastgelegd. Het opstellen en regelen van de samenwerkingsovereenkomst.

14 Projectplan en globaal exploitatieplan 14 / 31 Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Meetbare criteria Activiteiten 9.Evaluatierapport Leren van dit project en de ervaring die is opgedaan deelbaar maken met andere onderwijsinstellingen. Het evaluatierapport bevat een beschrijving van het proces dat is doorgemaakt en een evaluatie van de resultaten die zijn bereikt. ROC van Twente Er is een fysiek rapport met een beschrijving van het proces, de opsomming van de meetbare resultaten en een zichtbare inbreng van de project partners. In dit rapport zijn vervolgstappen genoemd voor de doorontwikkeling Schrijven van het evaluatierapport Voorleggen evaluatierapport aan Projectpartners Bijstellen evaluatierapport Publiceren evaluatierapport Aanbevelingen formuleren voor de doorontwikkeling content 1.5 Afbakening In dit project wordt een definitief projectplan gerealiseerd met daarin een overzicht van te realiseren content en een klikmodel voor webbased leerstof in de sector Welzijn (niveau 2, niveau 3 en niveau 4 voor BOL en BBL) minste op het niveau van leeractiviteiten beschreven. Verder wordt onderzocht welke soort en hoeveel vraaggerichte betekenisvolle opdrachten er nodig zijn, de complexiteit en omvang van de opdrachten en de benodigde theoretische achtergrond leerstof. De inventarisatie wordt gedaan op basis van competentiegerichte kwalificatieprofielen met als onderlegger de inhoud van de al bestaande serie Traject Welzijn om snel ontsluiting van webbased naslagmateriaal in CMS te kunnen gaan realiseren. Concreet wordt er tevens gedurende de looptijd van het project webbased voorbeeldcontent ontwikkeld die beantwoordt aan alle eisen m.b.t. digitale content en die tevens tijdens het project via internet/intranet wordt ontsloten en in de praktijk en onderwijssituatie wordt uitgetest met studenten, coaches/docenten en praktijkbegeleiders. Wat er van dit project is geleerd en de ervaring die is opgedaan wordt deelbaar gemaakt met andere onderwijsinstellingen. Het evaluatierapport bevat een beschrijving van het proces dat is doorgemaakt en een evaluatie van de resultaten die zijn bereikt. 1.6 Randvoorw aarden Het ROC van Twente, afdeling Sociaal Pedagogisch Werk brengt de inhoudsdeskundigheid in voor vraaggestuurd leren en maakt docenten vrij om mee te werken aan dit project. De afdeling SPW kan gebruik maken van het OLC van de school. Hier zijn werkplekken, ict en soft ware beschikbaar voor de deelnemers aan het project. Tevens stelt zij vanuit het afdelingsbudget geld beschikbaar voor inhuren van deskundigheid van buiten. Daarnaast zal het Friesland college de resonans zijn. De Twente Zorgcentra (DTZC) is een erkend leerbedrijf en breng inhoudsdeskundigheid vanuit het werkveld in en stelt medewerkers beschikbaar om mee te werken aan dit project. NijghVersluys levert de deskundigheid m.b.t. online leermiddelen, verantwoordelijk voor promotie, borging continuïteit en doorontwikkeling, leverancier theoretisch naslagmateriaal.

15 Projectplan en globaal exploitatieplan 15 / Planning Plan van Aanpak Het project wordt uitgevoerd in fases van 1 januari 2006 tot 1 januari 2007 die in tijd niet opeenvolgend zijn maar elkaar (kunnen) overlappen om binnen de projectdoorlooptijd van één jaar te kunnen blijven. Bij de ontwikkeling is gekozen voor een rolverdeling waarbij alle partijen hun sterke kant inzetten om zo de kans op succes 100% te maken. De globale rolverdeling als volgt: Eerste ontwerp didactisch concept door docenten van ROC en medewerker(s) instelling: zij bepalen didactisch concept, wat deelnemers aan activiteiten moeten ondernemen in betekenisvolle opdrachten en in welke mate achtergrondinfo nodig is, in welke context de deelnemers de opdrachten tegenkomen en welke product en procesresultaten mogen worden verwacht. E.e.a. ter toetsing voorgelegd aan de resonansschool. Ontwerp, beeldschets en script van klikmodellen door uitgever/ontwerper: de uitgever draagt zorg voor de uitwerking van klikmodellen op basis van de input van de docenten: demo/pilot digitale betekenisvolle opdrachten en bewaarset van resultaten demo/pilot database naslagmateriaal Check door ROC en DTZC: docenten en instelling controleren beelden en inhouden. Daadwerkelijke content voor de pilot betekenisvolle opdrachten via docenten Bouw en realisatie beelden en geluid door of onder leiding van uitgever tijdens de pilots in concepten, na het project onder verantwoordlelijkheid uitgever Uitvoering betekenisvolle opdrachten door deelnemers, docent/coach en Praktijkbegeleiding najaar 2006 Bekendmaking/marketing project: CvI conferentie voor ICT en onderwijsvernieuwing voor BVE en VMBO op 12 en 13 april, daarna d.m.v. workshops van ROC en uitgever in najaar 2006 Exploitatie en distributie in de sector Welzijn via uitgever vanaf 2007

16 Projectplan en globaal exploitatieplan 16 / 31 Globale planning 2006 Product dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 1 Definitief projectplan X 2 Didactisch model en X X X klikmodel Vraaggericht, betekenisvol leren 3 Opdrachten voor vraaggericht, betekenisvol leren X X X 3A Scholing voor en schrijven van Inhouden voor een betekenisvolle opdrachten X X X X 3B Vullen klikmodellen X X X X 3C Pilot online bewaarset van resultaten van het doorwerken van de betekenisvolle opdracht X X X X 3D Vullen bewaarsets X X X X 4 Pilot Online bew aarset van resultaten van het doorw erken vraaggerichte, betekenisvolle opdracht X X X X X 5 Ontsluiting content via ELO s 6 Praktijktest met deelnemers X X X X X X X 7 Exploitatieplan X X X X 8 Samenw erkings X X X overeenkomst 9 Evaluatierapport X

17 Projectplan en globaal exploitatieplan 17 / Begroting Begroting (uitgebreide urenbegroting, zie bijlage, attachment) Uurtarief Urentotaal Totaal Roc van Tw ente Stuurgroep 40, ,00 Projectgroep 40, ,00 Docentauteursgroep didactisch model 40, ,00 klikmodel 40, ,00 scholing + schrijven opdrachten 40, ,00 inhoudelijk bewaarsets 40, ,00 controleren vulling klikmodel 40, ,00 controleren vulling bewaarsets 40, ,00 Pilot contenontsluiting in ELO en portfolio (i.s.m. ICT afdeling en 40, ,00 intercollegiale introductie Uitvoering pilot opdrachten met deelnemers 40, ,00 Secretarieel 40, ,00 Subtotaal ROC van Twente ,00 Zorgcentrum Stuurgroep 127, ,00 Projectgroep 127, ,00 Praktijkbegeleiding auteursgroep didactisch model 127, ,00 klikmodel 127, ,00 scholing + schrijven opdrachten 127, ,50 Pilot contenontsluiting in ELO en portfolio (i.s.m. ICT afdeling en 127, ,50 intercollegiale introductie Uitvoering pilot opdrachten met deelnemers 127, ,50 Subtotaal Zorgcentrum ,50 Friesland college Stuurgroep 40, ,00 Resonansgroep 0 didactisch model 40, ,00 klikmodel 40, ,00 scholing + schrijven opdrachten 40, ,00 Pilot contenontsluiting in ELO en portfolio (i.s.m. ICT afdeling en 40, ,00 intercollegiale introductie Uitvoering pilot opdrachten met deelnemers 40, ,00 Subtotaal Friesland college ,00 NijghVersluys Stuurgroep 127, ,00 Projectgroep 127, ,00 Projectcoordinator ontwikkelen klikmodellen 127, ,00 scholing docent auteurs 127, ,00 vullen klikmodellen met kopijen 127, ,00 ontwikkelen bewaarsets 127, ,00 vullen bewaarsets 127, ,50 achtergrondinfo vanuit database/cms 127, ,50 Pilot contenontsluiting in ELO en portfolio 127, ,00 Voorbereiding van en houden van introductiebijeenkomsten 127, ,50 Uitvoering pilot opdrachten met deelnemers 127, ,00 Subtotaal NijghVersluys ,50 Totaal ,00

18 Projectplan en globaal exploitatieplan 18 / 31 Toelichting De begroting is gebaseerd op urendeclaraties voor analyse, definitie, ontwerp, klikmodellen (online), testing on line in de leersituaties en testing on line in de beroepspraktijk met docenten/coaches, deelnemers, ICT afdelingen en management van ROC s en met praktijkopleiders in de instellingen. Het ontwerpen van de inhoud van de vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten is hierin tevens verdisconteerd. Evenals noodzakelijke resonansbijeenkomsten met hiergenoemde projectpartners. In de begroting is ook rekening gehouden met resonans met diverse overige ROC s (introductiebijeenkomsten met informatieuitwisseling over projectresultaten). Ontwikkel en productiekosten van systemen en (tekst, video, audio, animatie e.d.) zijn niet in de begroting opgenomen. NijghVersluys brengt naast personele inbreng tevens in voor de duur van het project copyrights voor (her)gebruik leerstof en neemt rekening de kosten voor gebruik databases en ontwikkelingskosten online webbased omgeving voor klikmodellen/definitieve modellen voor inhangen vraaggerichte opdrachten. Na het project zullen deze kosten bij realisatie, continuering, doorontwikkeling en uitbreiding van de projectopbrengsten verrekend worden met de opbrengsten uit exploitatie. Bijdrage NijghVersluys Kosten tijdsinvestering ,50 Bijdrage De Twentse ZorgCentra Kosten tijdsinvestering ,50 Bijdrage ROC van Twente Kosten tijdsinvestering ,00 Bijdrage Friesland College Kosten tijdsinvestering 8.600,00 TOTAAL COFINANCIERING ,00 Gevraagde bijdrage ,00 Betaling De in het project genoemde resultaten zullen een samenhangend geheel vormen. Elk op zichzelf staand product is pas bruikbaar als de andere producten ook beschikbaar zijn voor toepassing. Dit project kent dan ook geen tussentijdse producten. Volgens het plan van aanpak zal het project gereed zijn in december. In overleg met de deelnemende partijen zal pas tot betaling over kunnen gegaan worden indien de producten voldoen aan de gestelde criteria. Gew enste uitbetaling bijdragen door Kennisnet De betaling vanuit Kennisnet zal geschieden in vier fases De momenten zijn zo gekozen dat deze gekoppeld kunnen worden aan de projectbezoeken, waarbij dan de producten getoetst zullen worden. De betaling is als volgt onderverdeeld: nu in juni (als de genoemde producten af zijn en getoetst) 1. Projectplan 2. Een didactisch model Klikmodel voor de leerstof 3. Scholing voor en schrijven van Inhouden voor een betekenisvolle opdrachten 4. Vullen klikmodellen Pilot online bewaarset van resultaten van het doorwerken van de betekenisvolle opdracht in sept (als de genoemde producten af zijn en getoetst) 5. Pilot t.b.v. ontsluiting content via ELO 8. Samenwerkingsovereenkomst in okt (als de genoemde producten af zijn en getoetst) 6. Praktijktest met deelnemers in december na oplevering van de eindrapportage en het eindproduct. 7. Exploitatieplan 9. Evaluatierapport

19 Projectplan en globaal exploitatieplan 19 / 31 2 Organisatie 2.1 Projectorganisatie Naam Rol in project Taken ROC van Twente / Unit welzijn Projectpartner Inbreng van inhoudsdeskundigheid voor vraaggericht leren. Inbreng docenten Penvoerder Voorzitter stuurgroep Voorzitter projectgroep Ontwikkelaar van: Vraaggerichte betekenisvolle opdrachten Opdrachtgever van betekenisvolle opdrachten aan deelnemers Friesland College Projectpartner Resonans ROC: levert feedback op concepten en pilot(demo)materialen Schaduw pilot traject met beperkte aantal deelnemers. De Twente Zorgcentra (DTZC) Projectpartner Inbreng inhoudelijke Koepelorganisatie van zorgcentra beroepsdeskundigheid voor verstandelijk gehandicapten Erkend leerbedrijf voor medewerkers Welzijn Inbreng praktijkbegeleiders Praktijkbegeleiding bij uitvoering vraaggestuurde betekenisvolle opdrachten door deelnemers in de praktijk van de context NijghVersluys Projectpartner Educatieve uitgever Levering deskundigheid m.b.t. online leermiddelen Verantwoordelijk voor promotie Borging continuiteit en doorontwikkeling Leverancier theoretisch naslagmateriaal Realisatie van alle productopbrengsten, tijdens project in demo s en klikmodellen; na testing: definitieve realisatie producten Exploitatie en online distributie (Auteurs)rechtenbeheer Inhangen projectresultaten in totaalpakket leermiddelen voor competentiegericht opleiden in de BVE sector Welzijn. 2.2 Overlegstructuur Naam overleg Doel Frequentie Rapportage Stuurgroepbijeenkomst Emmy Weel Kroon (ROC van Twente) Op afstand project volgen en faciliteren Via mail, telefoon en op afroep Verslaglegging Besluitenlijst Actielijst Bonnie Veenstra (Roc FC) Reind Loggen (DTZC) Rob Kamer (NijghVersluys) Rob Bieleveld (adviseur Kennisnet) Dagelijks bestuur Emmy Weel Kroon (ROC van Twente) Voortgang bewaken en indien nodig bijsturen van het Tweemaandelijks met uitzondering van de grote Verslaglegging Besluitenlijst Actielijst Rob Kamer (NijghVersluys) project op hoofdlijnen volgen vakantie Projectgroepbijeenkomst Kees van Schaik Berien Greven Barteld Hartstra In kaart brengen van de producten en processen, aansturen van de Maandelijks met uitzondering van de grote vakantie Verslaglegging Besluitenlijst Actielijst

20 Projectplan en globaal exploitatieplan 20 / 31 werkgroep, kwaliteitsbewaking Relevantie met het werkveld bewaken. Ontwikkelgroepsbijeenkomst Ria Bloemen James Scheffman Bertus KleinHaarhuis Judith Terpelle Ontwikkelen van het didactische model en de betekenisvolle opdrachten, het klikmodel Maart, april, mei Online bewaarset Responsgroep Studenten van het ROV van Twente Studenten van het ROC Friesland college Testen van het materiaal op werkbaarheid en consistentie met deelnemers in de praktijk. September en oktober Verslag van de resultaten Introductiebijeenkomst BVEveld Introductie projectopbrengsten aan het BVE veld, Start in september Gereed in december Draaiboek Promotiemateriaal 2.3 Communicatie en kennisdeling Stuurgroep Dagelijks bestuur Projectgroep Ontwikkelgroep Responsgroep BVE bijeenkomst Tijdens de looptijd van het project vindt bekendmaking over inhoud en voortgang van het project aan geïnteresseerden uit het onderwijs plaats op bijvoorbeeld de volgende wijze: de manifestatie MBO centraal op 24 januari Tijdens de workshops van NijghVersluys zal aandacht aan het project worden besteed CvI conferentie voor ICT en onderwijsvernieuwing voor BVE en VMBO op 12 en 13 april ROC van Twente/NijghVersluys: speciale workshop project Accountmanagers en uitgever NijghVersluys bezoeken gedurende het gehele jaar de Welzijnsopleidingen in de BVE sector. Bij ieder bezoek wordt de het project en de voortgang hierin meegenomen De digitale nieuwsbrieven en e mailen van NijghVersluys voor de docenten en coördinatoren van de sector Welzijn berichten voortdurend over het project en de voortgang. Gebruikersdagen en ander infobijeenkomsten georganiseerd door NijghVersluys Intercollegiale contacten van docenten ROC van Twente en het Friesland college met andere ROC s

21 Projectplan en globaal exploitatieplan 21 / 31 3 Risico s Om het project tot een succes te maken is het handig om risico s te onderkenen en maatregelen te nemen zodat de risico s zich niet zullen voordoen In onderstaande tabel zijn de risico s en de te nemen maatregelen opgenomen. Nummer Omschrijving risico Eigenaar Maatregelen 1 Het stagneren van het in kaart brengen van de te realiseren producten en de processen. 2 Kwaliteit van de vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten is niet voldoende. 3 Toetsing van het materiaal op werkbaarheid en consistentie met deelnemers in de praktijk. 4 Digitale omgeving voor inhangen materiaal voor toetsing is niet op tijd beschikbaar 5 De doelgroepopleidingen Welzijn zijn onbekend met het bestaan van de ontwikkelde materialen (digitale betekenisvolle opdrachten). 6 Doelgroepopleidingen Welzijn kunnen niet werken met de online beschikbare digitale betekenisvolle opdrachten vanwege onderwijsorganisatie, beperkte ICT infrastructuur op de opleiding en/of beroepspraktijk of vanwege gebrek aan deskundigheid in werken met online leermiddelen 7 Problemen bij opslag, beheer en online distributie vanuit de servers van NijghVersluys 8 Niet kunnen ontsluiten van de materialen via of in gangbare ELO's ROC van Twente ROC van Twente ROC van Twente DTZC Friesland college NijghVersluys NijghVersluys ROC van Twente NijgVersluys NijghVersluys NijghVersluys Extra inzet van medewerkers, administratieve ondersteuning bieden Interne controle door eigen studenten te laten werken met de producten. Externe deskundigheid als onafhankelijke beoordelaar inhuren Extra scholing verzorgen Materiaal uitzetten onder collega school binnen het ROC Maatregelen Inhuren extra programmeercapaciteit bij externe productiebedrijven door NijghVersluys Maatregelen Ontwikkelen marketingplan Ontwikkelen promotie /demomaterialen Maatwerk introductie en scholingsbijeenkomsten voor potentiële gebruikers door accountmanagers NijghVersluys eventueel samen met docenten ROC van Twente. Technische ondersteuning bij implementatie in curricula via ICT helpdesk NijghVersluys Inhoudelijke ondersteuning van NijghVersluys bij implementatie in curricula (eventueel samen met docenten ROC van Twente) Bij onvoldoende capaciteit voor opslag en beheer extra serveercapaciteit inhuren Inrichten back upsysteem met snelle reactietijd (24/7) voor calamiteiten bij online beschikbaarheid van de materialen. Programmeren/inrichten online materialen volgen LEE IMS/Scorm standaarden en voldoen aan afspraken EduStandaard.

22 Projectplan en globaal exploitatieplan 22 / 31 4 Globaal exploitatieplan De toegevoegde waarde van de ontwikkelde content in database eenheden wordt bereikt door de volgende aspecten: gemetadateerd volgens BVE metadateringsset; digitaal benaderbaar en ontsluitbaar, just for you/just in time at any place, hulpmiddel bij regievoering en aansturing deelnemer, snel te actualiseren in de kleinste eenheden, deelnemer stelt met zijn coach/docent leerstofarrangement naar wens samen. Sectoroverstijgende inzet van de content is indien gewenst mogelijk op basis van eindtermen/competenties die sectoroverstijgend (major/minor routes) zijn. Impliciet is dus ook aanpassing van de leerstof op maat mogelijk. Opleidingen definiëren competentiegerichte leerroutes met een diversiteit aan werkvormen (projecten, thema s, prestaties, workshop, praktijkcases, games en doorlopende leerlijnen). In het project wordt voor te definiëren leerroutes webbased leerstof in kleinste eenheden in de CMS klaargezet waarmee tijdens het project leerstofarrangementen worden geselecteerd door deelnemers en/of docenten. Na het project is de doorontwikkelde en tot definitief product gemaakte leerstof toepasbaar in de dagelijkse opleidingspraktijk op basis van gebruikslicenties per deelnemer per leerjaar. (Billing and tracking via bijvoorbeeld Siennax). Vanuit de opbrengsten wordt continue ontsluiting, verrijking, actualisering en uitbreiding van de leerstof naar totaalpakket leermiddelen voor curricula geborgd. 4.1 W ebbased leermateriaal Content en doelgroep De content wordt ontwikkeld met gebruikmaking de serie Traject Welzijn van uitgeverij NijghVersluys. De content met vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten voor de medewerkers gehandicaptenzorg (niveau 2, 3 en 4) omvat behalve de online opdrachten zelf tevens alle benodigde online theoretisch naslagmateriaal, online formulieren en online bewaar /opslagmogelijkheden om met succes deelnemers de opdrachten te kunnen laten uitvoeren en om interactie tussen deelnemer/coaches en praktijkbegeleiding mogelijk te maken. De content als zodanig gaat na definitieve productie/realisatie van de online leerstof deel uitmaken van de nieuwe serie Traject Welzijn Flexibel. Door inbedding van het materiaal in deze serie wordt een en ander geschikt en ontsloten voor een doelgroep die bestaat uit: alle BOL en BBL deelnemers (niveau 2, 3 en 4) van de BVE sector Welzijn alle docenten/coaches op de opleidingen Welzijn alle praktijkbegeleiders die aan Welzijnsinstellingen zijn verbonden. Daarnaast mag als doelgroep zeker niet worden uitgevlakt een groot aantal deelnemers, docenten/coaches van de sector Zorg. In dit kader valt bijvoorbeeld onder meer te denken aan medewerkers Verzorgenden en Verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg en Helpenden Breed Toegevoegde waarde en marktpotentie De toegevoegde waarde van de projectopbrengsten wordt gerealiseerd door de materialen in te bedden in de nieuwe (online) serie leermiddelen Traject Welzijn Flexibel voor de opleidingen Welzijn. Hierdoor is er een marktpotentieel van in principe gebruikers (zie ook en in het navolgende)

Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten. Exploitatieplan

Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten. Exploitatieplan Exploitatieplan Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten Auteur(s) : NijghVerlsuys Versienummer : d ( 1 december 2006) 0.2 (14 februari 2007) De uitvoering en realisatie

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV Professionalisering examinering Projectnummer 33501001 BTG Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Samensteller(s) Leontine Derks 15-02-2016 Projectplan Examinering

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 2.1 (24

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk ROC Zeeland Plan van Aanpak Curvi Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk versie 30 juni 2011 Inhoudsopgave 1. Projectbeschrijving... 3 1.1. Probleemstelling... 3 1.2. Uitwerking Oplossing... 3 1.3.

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 cw Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO Locatieplan Onstwedde (2017-2018) Onderwerp: Vernieuwing VMBO 1 Thema Dienstverlening & Producten. 2 Relatie met het schoolplan Het uiteindelijke doel van de implementatie van D&P bij TL is: Zelfontplooiing

Nadere informatie

De school komt naar u toe.

De school komt naar u toe. De school komt naar u toe. k.wever@horizoncollege.nl klaaswever@hotmail.com Afstandsleren Welzijn/Zorg 2.0 Vraagstelling Een aanvraag tot samenwerking met een zorginstelling om medewerkers op te schalen

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version)

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Roelien Wierda & Ron Barendsen NHL Hogeschool Inhoud Inleiding... 1 Firm

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Auteur(s) : Hester Viëtor Versienummer : 1.1 (14-09-2011) Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis...

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007 1 / 6 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Leiden 1.0 7 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007 1 / 9 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC A12 3.0 28 september 2007 2 / 9 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Memo. Leden van het Edu-K Platform. Programma Implementatie nummervoorziening. Datum 27 maart 2017

Memo. Leden van het Edu-K Platform. Programma Implementatie nummervoorziening. Datum 27 maart 2017 Memo Aan Van Leden van het Edu-K Platform Programma Implementatie nummervoorziening Datum 27 maart 2017 Onderwerp Attributenbeleid ECK id 1 Inleiding Belangrijk onderwerp binnen Edu-K is de implementatie

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 8. Versienummer Datum maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 8. Versienummer Datum maart 2007 1 / 8 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Flevoland 1.0 13 maart 2007 2 / 8 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Mw. Drs. M.J.P.C. Schoonen

Mw. Drs. M.J.P.C. Schoonen 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam ROC Zeeland Postadres Postbus 2102 Bezoekadres Bessestraat 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 522198 Bankrekeningnummer

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Dalton Voorburg De Digitale School

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Dalton Voorburg De Digitale School Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Dalton Voorburg De Digitale School Auteur(s) : Programma Educatieve contentketen Erik Verhulp Willem Korevaar Versienummer : 6.0 (2 5-2006) 2005

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008)

Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008) Getting Integrated Eindrapport Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008) Eindrapport Getting Integrated 1.0 30-1-08 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker september 2007 Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker In 2007 is door ons bij de projectleiding CCB een CD aangeleverd met

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Exploitatieplan Zien en begrijpen

Exploitatieplan Zien en begrijpen Exploitatieplan Zien en begrijpen Auteur(s) : H. Otermann Versienummer : 1.0 ( 14 februari 2008) 2008 KEGG Exploitatieplan versie 1.0 14 februari 2008 2 / 11 Samenvatting Voor leerlingen met een auditieve

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad

Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad Inhoud Inleiding 2 Projectopdracht 2 Onderzoeksopdracht 2 Ontwerpvereisten 2 Beoogd resultaat

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Informatieavond Byod onderwijs

Informatieavond Byod onderwijs Informatieavond Byod onderwijs Inhoud De maatschappij, onderwijs, de school, de leerling in 2013 Onderzoek van Kennisnet ICT op Canisius Uitgevers en leermateriaal Canisius en laptopondersteund onderwijs

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

presentatie Hans Meinders 10 jaar VMBO 9 november 2009 Twents Carmel College

presentatie Hans Meinders 10 jaar VMBO 9 november 2009 Twents Carmel College Commerciele Technologie, een intersectoraal programma op het Twents Carmel College presentatie Hans Meinders 10 jaar VMBO 9 november 2009 Twents Carmel College Een voorbeeld, ComTech op het Twents Carmelcollege

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Fase 2 Project Beroepenstructuur. Jeugdzorg. Stappenplan Januari december 2008

Fase 2 Project Beroepenstructuur. Jeugdzorg. Stappenplan Januari december 2008 Fase 2 Project Beroepenstructuur Jeugdzorg Stappenplan Januari december 2008 5 maart 2008 1 Conceptprofiel stap 1 Het maken van eerste conceptprofiel op basis van documentanalyse en interviews. Uitgangspunt

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Versie 1 voor het studiejaar 2007-2008, januari 2008. Bij dit beoordelingskader hoort een drietal beoordelingsformulieren: Formulier A. Eindbeoordeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Pilots doorontwikkeling ELO Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen - Implementatie/doorontwikkeling ELO en Digitaal toetsen - Implementatie CRM/relatiebeheer Even polsen Ga naar m.socrative.com

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Positionering en concretisering van de Netwerkschool in de onderwijsontwikkeling van het cluster Techniek.

Positionering en concretisering van de Netwerkschool in de onderwijsontwikkeling van het cluster Techniek. Positionering en concretisering van de Netwerkschool in de onderwijsontwikkeling van het cluster Techniek. Vanuit het streven naar beter en dus effectiever onderwijs, maar ook naar betekenisvoller en aantrekkelijker

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

<> <>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken.

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken. Memo Aan Van Leden van de Tactische Overleggen po, vo en mbo Programma Implementatie nummervoorziening Datum 19 oktober 2016 Onderwerp Attributenbeleid ECK id 0 Proces In het Tactisch Overleg vo/mbo van

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Fragment 001.mp3 002.mp3 Tekst Welkom bij deze e-module. Test je geluid en stel het juiste volume in! De e-module bestaat uit twee delen: Deel 1: de theoretische

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL +

Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL + Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL + Een continuering, uitbreiding en verdieping van de eerder geformuleerde en vastgestelde afspraken in het kader van het proces Weer Samen Naar School Partijen Alle

Nadere informatie

Op weg naar een competentiegericht curriculum

Op weg naar een competentiegericht curriculum Op weg naar een competentiegericht curriculum Dag van de Onderwijsvernieuwing 8 juni 2005 Eva Marrannes Agenda Inleiding Specifieke context van het departement Communicatie Van beroepsprofiel naar Conclusie

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres:

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie