Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten. Exploitatieplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten. Exploitatieplan"

Transcriptie

1 Exploitatieplan Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten Auteur(s) : NijghVerlsuys Versienummer : d ( 1 december 2006) 0.2 (14 februari 2007) De uitvoering en realisatie van dit exploitatieplan valt onder de verantwoordelijkheid van uitgeverij NijghVersluys. Het plan is opgesteld in het kader van het projectplan Het CLICT in BVE Welzijn (Content Leren In Competentie ontwikkelende Trajecten). Dit exploitatieplan zal alleen tot uitvoering worden gebracht als de projectpartners ieder voor eigen rekening en risico willen en kunnen participiëren in de verdere doorontwikkeling van de binnen de werkingsomgeving van het projectplan gedefinieerde pilot materialen én willen door investeren in tijd en middelen in verdere ontwikkeling van leermiddelen van NijghVersluys die voldoende omvang heeft om de doelgroep/sector Welzijn en die recht doen aan de kwaliteitseisen die de doelgroep gewoon is te stellen aan NijghVersluys. Overigens zal NijghVersluys ook zonder participatie van de projectpartners de (door)ontwikkeling met andere partners ter hand nemen.

2 Exploitatieplan versie d2 2 / 17 Samenvatting Doelstellingen Primaire doelstelling van dit project Het CLI CT in BVE W elzijn is het ontwikkelen van een model voor leermiddelen, een exploitatiemodel voor vermarkting/distributie van dergelijke leermiddelen en een model samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen van deze leermiddelen, alsmede een concrete uitwerking van een dergelijk leermiddel in best practice voorbeelden voor de sector Welzijn. In het project willen de projectpartners webbased en online leerstof met vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten (ook wel beroepsrelevante opdrachten/prestaties genoemd) en theoretisch naslagmateriaal voor nieuwe curricula Welzijnsopleidingen ontwikkelen zowel voor eigen opleidingen als ook voor alle andere Welzijnsopleidingen in de BVE sector. Beantwoord wordt waarom het materiaal nodig is, wie het wil hebben en aan welke eisen de leerstof moet voldoen. In het project wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de vraag naar de vorm, inhoud en omvang (volume) van de webbased leerstof voor leren in bovengenoemde leersituaties in de sector Welzijn (niveau 2, niveau 3 en niveau 4). Tevens wordt in kaart gebracht wat leren in de context van de (gesimuleerde) praktijk vraagt m.b.t. de soort opdrachten die nodig zijn en welk naslagmateriaal er nodig is. Een en ander ook met gebruikmaking van de inhoud van de al bestaande serie Traject Welzijn om snel ontsluiting van webbased naslagmateriaal in CMS te kunnen gaan realiseren. In concreto wordt er tevens webbased voorbeeldcontent ontwikkeld die beantwoordt aan alle eisen m.b.t. digitale content (als bijvoorbeeld opgesteld in afspraken in EduStandaard/Educatieve Contentketen) en die tevens tijdens het project via internet/intranet wordt ontsloten en in de praktijk en onderwijssituatie wordt uitgetest met studenten, coaches/docenten en praktijkbegeleiders. Producten en activiteiten De volgende producten worden in dit project gerealiseerd: een definitief projectplan, een overzicht van te realiseren content en een klikmodel voor leerstof waarin diverse pilots/prototypen van leerstof zijn ondergebracht, te weten online betekenisvolle opdrachten, online bewaarsets van resultaten van leren, bijbehorend theoretisch naslagmateriaal ontsloten vanuit een CMS. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de ontworpen leerstof via ELO s kan worden ontsloten. Tijdens de looptijd van het project zal ook met de aldus ontwikkelde vraaggerichte, betekenisvolle opdracht door deelnemers in de praktijk worden gewerkt. Tevens zullen in het project een exploitatiemodel voor vermarkting/distributie van dergelijke leermiddelen en een model samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen van deze leermiddelen worden opgeleverd. Exploitatie De toegevoegde waarde van de ontwikkelde content in database eenheden wordt bereikt door de volgende aspecten: gemetadateerd volgens BVE Edustandaarden digitaal benaderbaar en ontsluitbaar, just for you/just in time at any place, hulpmiddel bij regievoering en aansturing deelnemer, snel te actualiseren in de kleinste eenheden, deelnemer stelt met zijn coach/docent leerstofarrangement naar wens samen. Sectoroverstijgende inzet van de content is indien gewenst mogelijk op basis van eindtermen/competenties die sectoroverstijgend (major/minorroutes) zijn. Impliciet is dus ook aanpassing van de leerstof op maat mogelijk. Aan het eind van het project is de doorontwikkelde en tot definitief product gemaakte leerstof toepasbaar in de dagelijkse opleidingspraktijk op basis van gebruikslicenties per deelnemer per leerjaar. (Billing and tracking via bijvoorbeeld Siennax). Projectorganisatie en partners ROC van Twente / Unit welzijn: inbreng van inhoudsdeskundigheid voor vraaggericht leren en inbreng docenten Friesland College: resonans ROC

3 Exploitatieplan versie d2 3 / 17 De Twente Zorgcentra (DTZC): koepelorganisatie van zorgcentra voor verstandelijk gehandicapten, erkend leerbedrijf voor medewerkers Welzijn, inbreng praktijkbegeleiders NijghVersluys: levering deskundigheid m.b.t. online leermiddelen, verantwoordelijk voor promotie, borging continuïteit en doorontwikkeling, leverancier theoretisch naslagmateriaal, vermarkten van de content. Inhoudsopgave0.1 Goedkeuring 5 1 Inleiding Doel van dit document Doelgroep van dit document Gebruikte bronnen 6 2 Exploitatie van content Webbased leermateriaal Beheer Onderhoud Promotie Distributie Betaling 8 3 Organisatie Doelstelling van de organisatie Organisatie 10 4 Rapportage en overlegstructuur Informatie en communicatie Eigendomsrechten 11 5 Inzet ICT Informatiesystemen 12 6 Kw aliteitsbeheersing 13 7 Financiële exploitatie Opbrengsten en kosten 14

4 Exploitatieplan versie d2 4 / 17

5 Exploitatieplan versie d2 5 / Goedkeuring Dit document is opgesteld en goedgekeurd door de volgende projectpartners. Tabel 1.1 Goedkeuring Organisatie Naam Functie Datum Paraaf ROC van Twente E. Weel Hoofd Onderwijsafdeling SPW De Twentse B. Greven ZorgCentra NijghVersluys R. Kamer Uitgever DGO/BVE

6 Exploitatieplan versie d2 6 / 17 1 Inleiding 1.1 Doel van dit document Doel van dit document is de contouren te schetsen het ontwikkelen van een exploitatieplan op basis waarvan een model voor te ontwikkelen digitale flexibele leerstof mogelijk wordt en continuïteit kan worden gegeven. 1.2 Doelgroep van dit document Projectpartners van het project: Het CLICT in BVE Welzijn CLICT = Content Leren In Competentie ontwikkelende Trajecten 1.3 Gebruikte bronnen Tabel 1.2 Overzicht gebruikte bronnen Document Auteur Versie Datum Template Projectplan ROC van 1.8 Mei 2006 en globaal exploitieplan Twente/NijghVersluys Het CLICT in BVE Welzijn Voor overige bronnen zie de eindrapportage

7 Exploitatieplan versie d2 7 / 17 2 Exploitatie van content 2.1 W ebbased leermateriaal In het CLICT is in pilotomgeving webbased leerstof ontwikkeld. Doorontwikkeling van de pilotleerstof betekent: De te ontwikkelen online leerstof omvat vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten (ook wel beroepsrelevante opdrachten/prestaties genoemd) en theoretisch naslagmateriaal voor nieuwe curricula Welzijnsopleidingen zowel voor eigen opleidingen als ook voor alle andere Welzijnsopleidingen in de BVE sector. De content wordt in grondstofvorm ontwikkeld en geschreven door auteurs waaronder docenten van de unit Welzijn van het ROC van Twente. 2.2 Beheer Opslag en beheer van de doorontwikkelde projectopbrengsten zal plaatsvinden op de server en het Content Management Systeem (CMS) van NijghVersluys. Door opslag en beheer op een centrale plaats treedt geen vervuiling op, d.w.z. dat versiebeheer is gegarandeerd, metadatering en standaardisering is bewerkstelligd en dat altijd de steeds dezelfde en meest recente materialen worden uitgeleverd aan alle gebruikers. 2.3 Onderhoud NijghVersluys draagt zorg voor het onderhoud van de gerede leermiddelen en draagt zorg voor actualiteit op gebied van inhoud en didactische en onderwijskundige ontwikkelingen. In voorkomende gevallen zal na het project uiteraard beroep gedaan worden op de deskundigheid van de projectpartners om deze activiteit te kunnen uitvoeren en e. projectcoördinatie e.a. als doelstelling te kunnen blijven garanderen. 2.4 Promotie NijghVersluys is verantwoordelijk voor de promotie van de ontwikkelde online content. Voor de promotie van het materiaal onderneemt NijghVersluys de volgende activiteiten: introductie en scholingsbijeenkomsten voor potentiële gebruikers op locatie elektronische nieuwsbrieven met verslag van gebruikerservaringen, nieuwe ontwikkelingen m.b.t. doorontwikkeling content, actualisaties ondersteuning bij implementatie in de curricula enzovoort Distributie van de content vindt plaats onder verantwoordelijkheid van NijghVersluys. De leerstof wordt online aangeboden vanaf de server van NijghVersluys en kan rechtstreeks benaderd NijghVersluys is verantwoordelijk voor de promotie en distributie van de ontwikkelde online content. Via marketeers en accountmanager BVE Nijghversluys wordt de promotie geëffectueerd. Hierbij wordt in voorkomende gevallen een beroep gedaan op de expertise van auteurs en de medewerkers van ROC van Twente en DTZC om gebruikservaringen met het materiaal door te geven aan potentiële gebruikers. 2.5 Distributie NijghVersluys is verantwoordelijk voor de distributie van de ontwikkelde online content. De leerstof wordt online aangeboden vanaf de server van NijghVersluys en kan rechtstreeks benaderd worden middels door NijghVersluys verstrekte inlognamen en wachtwoorden. De

8 Exploitatieplan versie d2 8 / 17 leerstof kan desgewenst ook door docenten/ict beheerders klaargezet worden in de Elektronische leeromgeving van een ROC 2.6 Betaling De online leerstof wordt door NijghVersluys aangeboden via licentieovereenkomsten die jaarlijks wordt verlengd en in principe doorloopt zolang als de opleiding duurt. Autorisatie en authenticatie, tracking en billing vindt plaats via bijvoorbeeld een hierin gespecialiseerde partij als EduPoort. Op basis van de licentieovereenkomst krijgt een student een gebruiksrecht/abonnement op de compleet beschikbare online leerstof.

9 Exploitatieplan versie d2 9 / 17 3 Organisatie 3.1 Doelstelling van de organisatie NijghVersluys is een toonaangevende educatieve uitgeverij die de ontwikkelingen in het onderwijs adequaat weet te vertalen in inspirerende leermiddelen van inhoudelijke en onderwijskundige topkwaliteit. Uitgeverij NijghVersluys stelt zich ten doel met haar leermiddelen de juiste oplossing te bieden voor de onderwijskundige vraagstukken van docent, ROC en student van het beroeps en volwassenenonderwijs (BVE). De BVE activiteiten bestrijken onder meer de sectoren Techniek, Economie, Dienstverlenings en Gezondheidszorg en Grafisch Beroepsonderwijs. Het optimaal ondersteunen docent en leerling is één van de doelstellingen die NijghVersluys hoog in haar vaandel heeft staan. Dit wordt bewerkstelligd doordat NijghVersluys: goed luistert naar haar klanten De medewerkers van NijghVersluys zijn vaak te vinden op de scholen om te luisteren naar docenten, coördinatoren en directies. Zo houden zij een vinger aan de pols om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het veld en uiteraard ook om op de hoogte te blijven van de wensen en eisen van de gebruikers van onze leermethoden. alert reageert op ontwikkelingen in het onderwijs NijghVersluys houdt de ontwikkelingen in het onderwijs nauwlettend in de gaten om tijdig met de ontwikkeling van nieuwe aangepaste leermiddelen te kunnen beginnen. NijghVersluys houdt rekening met de wensen van haar klanten door methoden dusdanig op te zetten dat deze aansluiten bij de nieuwste didactische inzichten, bijvoorbeeld het zelfstandig leren, maar biedt de gebruiker wel de gelegenheid flexibel te implementeren op maat afhankelijk van de groep, niveauverschil en tempo van de deelnemers en de beroepspraktijk. Met de ontwikkeling van ICT hulpmiddelen de ontwikkeling van digitale (toets)systemen biedt NijghVersluys ondersteuning in de breedste zin van het woord. De ICT hulpmiddelen zijn bruikbaar binnen de gangbare infrastructuren op de scholen en geschikt voor iedereen. kwaliteit biedt De methoden van NijghVersluys worden ontwikkeld door auteurs met kennis van zaken. Deze auteurs zijn over het algemeen allemaal werkzaam in de onderwijspraktijk. Zij weten exact wat er speelt en vertalen hun vakkennis en hun ervaringen in de praktijk in kwalitatief hoogstaande leermiddelen. service biedt Naast de bestaande service instrumenten, zoals het jaarlijks versturen van catalogi en brochures en de mogelijkheid om gratis beoordelings en gebruikersexemplaren aan te vragen, biedt NijghVersluys nog een aantal andere mogelijkheden om u geregeld te informeren over de uitgaven en het dynamische veranderingsproces waarin het onderwijs permanent verkeert. Zo vinden er regelmatig voorlichtings en gebruikersbijeenkomsten plaats. De bijeenkomsten gaan over de actuele onderwijsontwikkelingen, de consequenties voor u en de methoden. Voor dergelijke bijeenkomsten worden vaak deskundigen uitgenodigd. Regelmatig wordt een dergelijke Educatieve uitgeverij NijghVersluys is verantwoordelijk voor de toekomstige exploitatie van de projectopbrengsten. De uitgeverij heeft onder meer als doelstelling leermiddelen online aan te bieden vanuit een continu actueel gehouden CMS en de ontsluiting van de leermiddelen probleemloos te laten verlopen in, op of via alle ICT platforms die voldoen aan de in breed BVEverband afgesproken standaarden en normen (afspraken in het kader van EduStandaard, Educatieve contentketen enz.

10 Exploitatieplan versie d2 10 / Organisatie Benodigde deskundigheid Bij uitgeverij NijghVersluys is alle deskundigheid aanwezig om van de in het projectplan genoemde en op te leveren materialen definitieve online webbased producten te maken en deze vervolgens uit te geven en te exploiteren Taakverdeling Via NijghVersluys wordt de samenstelling en taakverdeling ten behoeve van de productie, distributie en exploitatie van de definitieve leermiddelen geregeld. Via NijghVersluys worden waar nodig derde partijen bij de realisatie en exploitatie betrokken (te denken valt hierbij aan productiebedrijven, vormgevers, fotografen, videografen en animatoren voor de realisatie en aan partijen voor hosting, autorisatie en authenticatie, billing and tracking enz.) Tabel 3.3 taakverdeling Naam Functie Taken en verantw oordelijkheden ROC van Twente Grondstoffenleverancier Schrijven van content van content DTZC Grondstoffenleverancier Schrijven van content van content NijghVersluys Uitgever Schrijven van content met eigen auteurs. Didactiseren. Inhoudelijke bewerken en redigeren van content en veredelen voor geschiktheid online ontsluiting, verrijken. Illustreren, koppelen aan kwalificatieprofielen,metadateren en afstemmen op EduStandaard Coördinatie Via de uitgeefunit DGO/BVE NijghVersluys en in samenwerking met de afdeling Marketing BVE NijghVersluys Organisatie in beeld Via NijghVersluys wordt de samenstelling en taakverdeling ten behoeve van de productie, distributie en exploitatie van de definitieve leermiddelen geregeld. Via NijghVersluys worden waar nodig derde partijen bij de realisatie en exploitatie betrokken (te denken valt hierbij aan productiebedrijven, vormgevers, fotografen, videografen en animatoren voor de realisatie en aan partijen voor hosting, autorisatie en authentisatie, billing and tracking enz.)

11 Exploitatieplan versie d2 11 / 17 4 Rapportage en overlegstructuur Uit de projectorganisatie is de volgende overlegstructuur afgeleid: Tabel 4.4 Overlegstructuur project Naam overleg Doel Frequentie Rapportage Uitgever/ projectcoördinatie projectcoördinatie /auteurs projectcoördinatie /ICT productie projectcoördinatie /marketing BVE/ account manager BVE Account manager 4.1 Informatie en communicatie Informatie Informatieverschaffing over productontwikkeling, inhoud, afstemming op en geschiktheid voor klantdoelgroepen, leverbaarheid en ontsluiting vindt plaats onder verantwoordelijkheid en aansturing van uitgeverij NijghVersluys Communicatie Informatieverschaffing aan potentiële klanten via gebruikelijke communicatiekanalen en middelen van NijghVersluys (mailings, folders, websites, catalogi, mondelinge communicatieoverdracht via accountmanagers enz). 4.2 Eigendomsrechten Copyright op de ontwikkelde kopijen berusten bij de ontwikkelaars te weten ROC van Twente en DTZC. Uitzondering: alle materialen die ontleend zijn of worden aan de al bestaande leermiddelen/content van NijghVersluys zullen onder geen voorwaarde deel gaan uitmaken van dit copyright. Alle eigendomsrechten op de door uitgeverij NijghVersluys goedgekeurde conceptkopijen voor de leerstof als omgeschreven in voorgaande paragraaf 2.1 worden voor de duur van de exploitatie van de leerstof overgedragen aan uitgeverij NijghVersluys. Bij beëindiging van de exploitatie zullen de eigendomsrechten door NijghVersluys worden teruggeven aan de copyrighthouders.

12 Exploitatieplan versie d2 12 / 17 5 Inzet ICT 5.1 Informatiesystemen ELO s: n.v.t. Opmerking: de online producten zijn in alle gangbare ELO s te ontsluiten en te arrangeren conform de gangbare afspraken (EduStandaarden) Auteurssystemen: via e Room, de door NijghVersluys ontwikkelde en beheerde online omgeving voor uitwisseling van materialen die in samenwerking tussen auteurs, redacties en projectcoördinatoren van NijghVersluys worden ontwikkeld. Autorisatie en authenticatie methode: via EduPoort

13 Exploitatieplan versie d2 13 / 17 6 Kwaliteitsbeheersing Zowel de inhoudelijke en de technische kwaliteitsbeheersing als de borging van het voldoen aan de afspraken gemaakt in ROC i verband (EduStandaarden en metadatering) valt onder de verantwoordelijkheid van uitgeverij NijghVersluys

14 Exploitatieplan versie d2 14 / 17 7 Financiële exploitatie 7.1 Opbrengsten en kosten De hiernavolgende opstelling is indicatief en gebaseerd op de totale marktomzet die de belangrijkste educatieve uitgeverijen gezamenlijk realiseren in de markt initiële opleidingen Welzijn Uitgangspunt is dat de marktaandelen gelijk blijven, toekomstige prijscorrecties niet meegenomen. Exploitatieoverzicht kosten en opbrengsten Welzijnsmarkt Heden Toekomstig marktpotentieel Totale omzet % Totale omzet % Totale omzet Welzijnsmarkt , 100% , Omzet aandeel serie Traject Welzijn , 80% Aandeel Traject Welzijn oud totaal 50% , Aandeel Traject Welzijn Flexibel totaal 50% , Aantal studenten Aantal studenten Welzijn niv. 2,3,4 excl.oa of meer Prijspakketten leermiddelen Heden totaal Toekomst totaal Licentieprijs/jaar/Siennax Leermiddelenpakket vierjarige opleiding 1.000, 1.000, 1.000, / 3= 250, Leermiddelenpakket driejarige opleiding 750, 750, 750, / 2 = 250, Leermiddelenpakket tweejarige opleiding 500, 500, 500, / 2 = 250, Aandelen Traject Welzijn oud / Traject Welzijn Flexibel per licentiepakket/per jaar/per 250, student Traject Welzijn oud 125, Traject Welzijn Flexibel 125. Relatieve aandelen activiteiten ontwikkeling per product in Traject Welzijn Flexibel Auteurs + licenties 20% Promotie 15% Ontwikkelingskosten 25% Opslag en beheer 10% Overhead 15% Herinvestering 15% Totaal 100%.

15 Exploitatieplan versie d2 15 / 17 Bijlage A Risicolijst De volgende tabel geeft een overzicht van de tot nu toe onderkende bedreigingen ten aanzien van het project met voorgestelde tegenmaatregelen, de kans van optreden en de mate van negatief effect op het project (aangegeven op een schaal van 1 tot 5: 1 = kleine kans/effect, grote kans/effect). De laatste kolom geeft het risico aan (kans*effect). Op deze wijze kan gefundeerd worden afgewogen welke bedreigingen de meeste aandacht of resources verdienen. Tabel 3.8 Overzicht risico's Nr Omschrijving risico Maatregelen 1 Het stagneren van het in kaart brengen van de te realiseren producten en de processen. 2 Kwaliteit van de vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten is niet voldoende. 3 Toetsing van het materiaal op werkbaarheid en consistentie met deelnemers in de praktijk. 4 Digitale omgeving voor inhangen materiaal voor toetsing is niet op tijd beschikbaar 5 De doelgroepopleidingen Welzijn zijn onbekend met het bestaan van de ontwikkelde materialen (digitale betekenisvolle opdrachten). 6 Doelgroepopleidingen Welzijn kunnen niet werken met de online beschikbare digitale betekenisvolle opdrachten vanwege onderwijsorganisatie, beperkte ICTinfrastructuur op de opleiding en/of beroepspraktijk of vanwege gebrek aan deskundigheid in werken met online leermiddelen Extra inzet van medewerkers, administratieve ondersteuning bieden Interne controle door eigen studenten te laten werken met de producten. Externe deskundigheid als onafhankelijke beoordelaar inhuren Extra scholing verzorgen Materiaal uitzetten onder collega school binnen het ROC Maatregelen Inhuren extra programmeercapaciteit bij externe productiebedrijven door NijghVersluys Maatregelen Ontwikkelen marketingplan Ontwikkelen promotie /demomaterialen Maatwerk introductie en scholingsbijeenkomsten voor potentiële gebruikers door accountmanagers NijghVersluys eventueel samen met docenten ROC van Twente. Technische ondersteuning bij implementatie in curricula via ICT helpdesk NijghVersluys Inhoudelijke ondersteuning van NijghVersluys bij implementatie in curricula (eventueel samen met docenten ROC van Twente) Kans Effect Risico

16 Exploitatieplan versie d2 16 / 17

17 Exploitatieplan versie d2 17 / 17 Bijlage: webbased leermateriaal Beschrijving per op te leveren product op niveau leeractiviteit Definiëring van het op te leveren product door NijghVerlsuys op basis van Kwalificatiedossiers en behoefte bij klantgroepen in de sector Sociaal Agogisch Werk.

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

Evaluatierapport OVC-BUSINESSMODEL GEBRUIK EN GROEI STIMULEREN VAN WEBBASED EDUCATIEVE CONTENT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Evaluatierapport OVC-BUSINESSMODEL GEBRUIK EN GROEI STIMULEREN VAN WEBBASED EDUCATIEVE CONTENT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS OVC-BUSINESSMODEL GEBRUIK EN GROEI STIMULEREN VAN WEBBASED EDUCATIEVE CONTENT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Evaluatierapport Auteur : De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl Datum : 17 december 2007 Evaluatierapport

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Online

Schoolmaatschappelijk Werk Online Schoolmaatschappelijk Werk Online Verdieping en verbreding van online hulpverlening in de stadsregio Rotterdam Programmavoorstel in het kader van RAAK-Publiek 2008 Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan. Project: Connect

Communicatieplan. Communicatieplan. Project: Connect Project: Connect Bestandsnaam 1 / 15 Inhoudsopgave 1 DOEL COMMUNICATION PLAN EN RELATIE MET PROJECT- /TRANSFORMATIEPLAN...3 2 ANALYSE UITGANGSSITUATIE/OMGEVING...4 2.1 BELANG COMMUNICATIE...4 2.2 INVENTARISEREN

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie