Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten. Exploitatieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten. Exploitatieplan"

Transcriptie

1 Exploitatieplan Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten Auteur(s) : NijghVerlsuys Versienummer : d ( 1 december 2006) 0.2 (14 februari 2007) De uitvoering en realisatie van dit exploitatieplan valt onder de verantwoordelijkheid van uitgeverij NijghVersluys. Het plan is opgesteld in het kader van het projectplan Het CLICT in BVE Welzijn (Content Leren In Competentie ontwikkelende Trajecten). Dit exploitatieplan zal alleen tot uitvoering worden gebracht als de projectpartners ieder voor eigen rekening en risico willen en kunnen participiëren in de verdere doorontwikkeling van de binnen de werkingsomgeving van het projectplan gedefinieerde pilot materialen én willen door investeren in tijd en middelen in verdere ontwikkeling van leermiddelen van NijghVersluys die voldoende omvang heeft om de doelgroep/sector Welzijn en die recht doen aan de kwaliteitseisen die de doelgroep gewoon is te stellen aan NijghVersluys. Overigens zal NijghVersluys ook zonder participatie van de projectpartners de (door)ontwikkeling met andere partners ter hand nemen.

2 Exploitatieplan versie d2 2 / 17 Samenvatting Doelstellingen Primaire doelstelling van dit project Het CLI CT in BVE W elzijn is het ontwikkelen van een model voor leermiddelen, een exploitatiemodel voor vermarkting/distributie van dergelijke leermiddelen en een model samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen van deze leermiddelen, alsmede een concrete uitwerking van een dergelijk leermiddel in best practice voorbeelden voor de sector Welzijn. In het project willen de projectpartners webbased en online leerstof met vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten (ook wel beroepsrelevante opdrachten/prestaties genoemd) en theoretisch naslagmateriaal voor nieuwe curricula Welzijnsopleidingen ontwikkelen zowel voor eigen opleidingen als ook voor alle andere Welzijnsopleidingen in de BVE sector. Beantwoord wordt waarom het materiaal nodig is, wie het wil hebben en aan welke eisen de leerstof moet voldoen. In het project wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de vraag naar de vorm, inhoud en omvang (volume) van de webbased leerstof voor leren in bovengenoemde leersituaties in de sector Welzijn (niveau 2, niveau 3 en niveau 4). Tevens wordt in kaart gebracht wat leren in de context van de (gesimuleerde) praktijk vraagt m.b.t. de soort opdrachten die nodig zijn en welk naslagmateriaal er nodig is. Een en ander ook met gebruikmaking van de inhoud van de al bestaande serie Traject Welzijn om snel ontsluiting van webbased naslagmateriaal in CMS te kunnen gaan realiseren. In concreto wordt er tevens webbased voorbeeldcontent ontwikkeld die beantwoordt aan alle eisen m.b.t. digitale content (als bijvoorbeeld opgesteld in afspraken in EduStandaard/Educatieve Contentketen) en die tevens tijdens het project via internet/intranet wordt ontsloten en in de praktijk en onderwijssituatie wordt uitgetest met studenten, coaches/docenten en praktijkbegeleiders. Producten en activiteiten De volgende producten worden in dit project gerealiseerd: een definitief projectplan, een overzicht van te realiseren content en een klikmodel voor leerstof waarin diverse pilots/prototypen van leerstof zijn ondergebracht, te weten online betekenisvolle opdrachten, online bewaarsets van resultaten van leren, bijbehorend theoretisch naslagmateriaal ontsloten vanuit een CMS. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de ontworpen leerstof via ELO s kan worden ontsloten. Tijdens de looptijd van het project zal ook met de aldus ontwikkelde vraaggerichte, betekenisvolle opdracht door deelnemers in de praktijk worden gewerkt. Tevens zullen in het project een exploitatiemodel voor vermarkting/distributie van dergelijke leermiddelen en een model samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen van deze leermiddelen worden opgeleverd. Exploitatie De toegevoegde waarde van de ontwikkelde content in database eenheden wordt bereikt door de volgende aspecten: gemetadateerd volgens BVE Edustandaarden digitaal benaderbaar en ontsluitbaar, just for you/just in time at any place, hulpmiddel bij regievoering en aansturing deelnemer, snel te actualiseren in de kleinste eenheden, deelnemer stelt met zijn coach/docent leerstofarrangement naar wens samen. Sectoroverstijgende inzet van de content is indien gewenst mogelijk op basis van eindtermen/competenties die sectoroverstijgend (major/minorroutes) zijn. Impliciet is dus ook aanpassing van de leerstof op maat mogelijk. Aan het eind van het project is de doorontwikkelde en tot definitief product gemaakte leerstof toepasbaar in de dagelijkse opleidingspraktijk op basis van gebruikslicenties per deelnemer per leerjaar. (Billing and tracking via bijvoorbeeld Siennax). Projectorganisatie en partners ROC van Twente / Unit welzijn: inbreng van inhoudsdeskundigheid voor vraaggericht leren en inbreng docenten Friesland College: resonans ROC

3 Exploitatieplan versie d2 3 / 17 De Twente Zorgcentra (DTZC): koepelorganisatie van zorgcentra voor verstandelijk gehandicapten, erkend leerbedrijf voor medewerkers Welzijn, inbreng praktijkbegeleiders NijghVersluys: levering deskundigheid m.b.t. online leermiddelen, verantwoordelijk voor promotie, borging continuïteit en doorontwikkeling, leverancier theoretisch naslagmateriaal, vermarkten van de content. Inhoudsopgave0.1 Goedkeuring 5 1 Inleiding Doel van dit document Doelgroep van dit document Gebruikte bronnen 6 2 Exploitatie van content Webbased leermateriaal Beheer Onderhoud Promotie Distributie Betaling 8 3 Organisatie Doelstelling van de organisatie Organisatie 10 4 Rapportage en overlegstructuur Informatie en communicatie Eigendomsrechten 11 5 Inzet ICT Informatiesystemen 12 6 Kw aliteitsbeheersing 13 7 Financiële exploitatie Opbrengsten en kosten 14

4 Exploitatieplan versie d2 4 / 17

5 Exploitatieplan versie d2 5 / Goedkeuring Dit document is opgesteld en goedgekeurd door de volgende projectpartners. Tabel 1.1 Goedkeuring Organisatie Naam Functie Datum Paraaf ROC van Twente E. Weel Hoofd Onderwijsafdeling SPW De Twentse B. Greven ZorgCentra NijghVersluys R. Kamer Uitgever DGO/BVE

6 Exploitatieplan versie d2 6 / 17 1 Inleiding 1.1 Doel van dit document Doel van dit document is de contouren te schetsen het ontwikkelen van een exploitatieplan op basis waarvan een model voor te ontwikkelen digitale flexibele leerstof mogelijk wordt en continuïteit kan worden gegeven. 1.2 Doelgroep van dit document Projectpartners van het project: Het CLICT in BVE Welzijn CLICT = Content Leren In Competentie ontwikkelende Trajecten 1.3 Gebruikte bronnen Tabel 1.2 Overzicht gebruikte bronnen Document Auteur Versie Datum Template Projectplan ROC van 1.8 Mei 2006 en globaal exploitieplan Twente/NijghVersluys Het CLICT in BVE Welzijn Voor overige bronnen zie de eindrapportage

7 Exploitatieplan versie d2 7 / 17 2 Exploitatie van content 2.1 W ebbased leermateriaal In het CLICT is in pilotomgeving webbased leerstof ontwikkeld. Doorontwikkeling van de pilotleerstof betekent: De te ontwikkelen online leerstof omvat vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten (ook wel beroepsrelevante opdrachten/prestaties genoemd) en theoretisch naslagmateriaal voor nieuwe curricula Welzijnsopleidingen zowel voor eigen opleidingen als ook voor alle andere Welzijnsopleidingen in de BVE sector. De content wordt in grondstofvorm ontwikkeld en geschreven door auteurs waaronder docenten van de unit Welzijn van het ROC van Twente. 2.2 Beheer Opslag en beheer van de doorontwikkelde projectopbrengsten zal plaatsvinden op de server en het Content Management Systeem (CMS) van NijghVersluys. Door opslag en beheer op een centrale plaats treedt geen vervuiling op, d.w.z. dat versiebeheer is gegarandeerd, metadatering en standaardisering is bewerkstelligd en dat altijd de steeds dezelfde en meest recente materialen worden uitgeleverd aan alle gebruikers. 2.3 Onderhoud NijghVersluys draagt zorg voor het onderhoud van de gerede leermiddelen en draagt zorg voor actualiteit op gebied van inhoud en didactische en onderwijskundige ontwikkelingen. In voorkomende gevallen zal na het project uiteraard beroep gedaan worden op de deskundigheid van de projectpartners om deze activiteit te kunnen uitvoeren en e. projectcoördinatie e.a. als doelstelling te kunnen blijven garanderen. 2.4 Promotie NijghVersluys is verantwoordelijk voor de promotie van de ontwikkelde online content. Voor de promotie van het materiaal onderneemt NijghVersluys de volgende activiteiten: introductie en scholingsbijeenkomsten voor potentiële gebruikers op locatie elektronische nieuwsbrieven met verslag van gebruikerservaringen, nieuwe ontwikkelingen m.b.t. doorontwikkeling content, actualisaties ondersteuning bij implementatie in de curricula enzovoort Distributie van de content vindt plaats onder verantwoordelijkheid van NijghVersluys. De leerstof wordt online aangeboden vanaf de server van NijghVersluys en kan rechtstreeks benaderd NijghVersluys is verantwoordelijk voor de promotie en distributie van de ontwikkelde online content. Via marketeers en accountmanager BVE Nijghversluys wordt de promotie geëffectueerd. Hierbij wordt in voorkomende gevallen een beroep gedaan op de expertise van auteurs en de medewerkers van ROC van Twente en DTZC om gebruikservaringen met het materiaal door te geven aan potentiële gebruikers. 2.5 Distributie NijghVersluys is verantwoordelijk voor de distributie van de ontwikkelde online content. De leerstof wordt online aangeboden vanaf de server van NijghVersluys en kan rechtstreeks benaderd worden middels door NijghVersluys verstrekte inlognamen en wachtwoorden. De

8 Exploitatieplan versie d2 8 / 17 leerstof kan desgewenst ook door docenten/ict beheerders klaargezet worden in de Elektronische leeromgeving van een ROC 2.6 Betaling De online leerstof wordt door NijghVersluys aangeboden via licentieovereenkomsten die jaarlijks wordt verlengd en in principe doorloopt zolang als de opleiding duurt. Autorisatie en authenticatie, tracking en billing vindt plaats via bijvoorbeeld een hierin gespecialiseerde partij als EduPoort. Op basis van de licentieovereenkomst krijgt een student een gebruiksrecht/abonnement op de compleet beschikbare online leerstof.

9 Exploitatieplan versie d2 9 / 17 3 Organisatie 3.1 Doelstelling van de organisatie NijghVersluys is een toonaangevende educatieve uitgeverij die de ontwikkelingen in het onderwijs adequaat weet te vertalen in inspirerende leermiddelen van inhoudelijke en onderwijskundige topkwaliteit. Uitgeverij NijghVersluys stelt zich ten doel met haar leermiddelen de juiste oplossing te bieden voor de onderwijskundige vraagstukken van docent, ROC en student van het beroeps en volwassenenonderwijs (BVE). De BVE activiteiten bestrijken onder meer de sectoren Techniek, Economie, Dienstverlenings en Gezondheidszorg en Grafisch Beroepsonderwijs. Het optimaal ondersteunen docent en leerling is één van de doelstellingen die NijghVersluys hoog in haar vaandel heeft staan. Dit wordt bewerkstelligd doordat NijghVersluys: goed luistert naar haar klanten De medewerkers van NijghVersluys zijn vaak te vinden op de scholen om te luisteren naar docenten, coördinatoren en directies. Zo houden zij een vinger aan de pols om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het veld en uiteraard ook om op de hoogte te blijven van de wensen en eisen van de gebruikers van onze leermethoden. alert reageert op ontwikkelingen in het onderwijs NijghVersluys houdt de ontwikkelingen in het onderwijs nauwlettend in de gaten om tijdig met de ontwikkeling van nieuwe aangepaste leermiddelen te kunnen beginnen. NijghVersluys houdt rekening met de wensen van haar klanten door methoden dusdanig op te zetten dat deze aansluiten bij de nieuwste didactische inzichten, bijvoorbeeld het zelfstandig leren, maar biedt de gebruiker wel de gelegenheid flexibel te implementeren op maat afhankelijk van de groep, niveauverschil en tempo van de deelnemers en de beroepspraktijk. Met de ontwikkeling van ICT hulpmiddelen de ontwikkeling van digitale (toets)systemen biedt NijghVersluys ondersteuning in de breedste zin van het woord. De ICT hulpmiddelen zijn bruikbaar binnen de gangbare infrastructuren op de scholen en geschikt voor iedereen. kwaliteit biedt De methoden van NijghVersluys worden ontwikkeld door auteurs met kennis van zaken. Deze auteurs zijn over het algemeen allemaal werkzaam in de onderwijspraktijk. Zij weten exact wat er speelt en vertalen hun vakkennis en hun ervaringen in de praktijk in kwalitatief hoogstaande leermiddelen. service biedt Naast de bestaande service instrumenten, zoals het jaarlijks versturen van catalogi en brochures en de mogelijkheid om gratis beoordelings en gebruikersexemplaren aan te vragen, biedt NijghVersluys nog een aantal andere mogelijkheden om u geregeld te informeren over de uitgaven en het dynamische veranderingsproces waarin het onderwijs permanent verkeert. Zo vinden er regelmatig voorlichtings en gebruikersbijeenkomsten plaats. De bijeenkomsten gaan over de actuele onderwijsontwikkelingen, de consequenties voor u en de methoden. Voor dergelijke bijeenkomsten worden vaak deskundigen uitgenodigd. Regelmatig wordt een dergelijke Educatieve uitgeverij NijghVersluys is verantwoordelijk voor de toekomstige exploitatie van de projectopbrengsten. De uitgeverij heeft onder meer als doelstelling leermiddelen online aan te bieden vanuit een continu actueel gehouden CMS en de ontsluiting van de leermiddelen probleemloos te laten verlopen in, op of via alle ICT platforms die voldoen aan de in breed BVEverband afgesproken standaarden en normen (afspraken in het kader van EduStandaard, Educatieve contentketen enz.

10 Exploitatieplan versie d2 10 / Organisatie Benodigde deskundigheid Bij uitgeverij NijghVersluys is alle deskundigheid aanwezig om van de in het projectplan genoemde en op te leveren materialen definitieve online webbased producten te maken en deze vervolgens uit te geven en te exploiteren Taakverdeling Via NijghVersluys wordt de samenstelling en taakverdeling ten behoeve van de productie, distributie en exploitatie van de definitieve leermiddelen geregeld. Via NijghVersluys worden waar nodig derde partijen bij de realisatie en exploitatie betrokken (te denken valt hierbij aan productiebedrijven, vormgevers, fotografen, videografen en animatoren voor de realisatie en aan partijen voor hosting, autorisatie en authenticatie, billing and tracking enz.) Tabel 3.3 taakverdeling Naam Functie Taken en verantw oordelijkheden ROC van Twente Grondstoffenleverancier Schrijven van content van content DTZC Grondstoffenleverancier Schrijven van content van content NijghVersluys Uitgever Schrijven van content met eigen auteurs. Didactiseren. Inhoudelijke bewerken en redigeren van content en veredelen voor geschiktheid online ontsluiting, verrijken. Illustreren, koppelen aan kwalificatieprofielen,metadateren en afstemmen op EduStandaard Coördinatie Via de uitgeefunit DGO/BVE NijghVersluys en in samenwerking met de afdeling Marketing BVE NijghVersluys Organisatie in beeld Via NijghVersluys wordt de samenstelling en taakverdeling ten behoeve van de productie, distributie en exploitatie van de definitieve leermiddelen geregeld. Via NijghVersluys worden waar nodig derde partijen bij de realisatie en exploitatie betrokken (te denken valt hierbij aan productiebedrijven, vormgevers, fotografen, videografen en animatoren voor de realisatie en aan partijen voor hosting, autorisatie en authentisatie, billing and tracking enz.)

11 Exploitatieplan versie d2 11 / 17 4 Rapportage en overlegstructuur Uit de projectorganisatie is de volgende overlegstructuur afgeleid: Tabel 4.4 Overlegstructuur project Naam overleg Doel Frequentie Rapportage Uitgever/ projectcoördinatie projectcoördinatie /auteurs projectcoördinatie /ICT productie projectcoördinatie /marketing BVE/ account manager BVE Account manager 4.1 Informatie en communicatie Informatie Informatieverschaffing over productontwikkeling, inhoud, afstemming op en geschiktheid voor klantdoelgroepen, leverbaarheid en ontsluiting vindt plaats onder verantwoordelijkheid en aansturing van uitgeverij NijghVersluys Communicatie Informatieverschaffing aan potentiële klanten via gebruikelijke communicatiekanalen en middelen van NijghVersluys (mailings, folders, websites, catalogi, mondelinge communicatieoverdracht via accountmanagers enz). 4.2 Eigendomsrechten Copyright op de ontwikkelde kopijen berusten bij de ontwikkelaars te weten ROC van Twente en DTZC. Uitzondering: alle materialen die ontleend zijn of worden aan de al bestaande leermiddelen/content van NijghVersluys zullen onder geen voorwaarde deel gaan uitmaken van dit copyright. Alle eigendomsrechten op de door uitgeverij NijghVersluys goedgekeurde conceptkopijen voor de leerstof als omgeschreven in voorgaande paragraaf 2.1 worden voor de duur van de exploitatie van de leerstof overgedragen aan uitgeverij NijghVersluys. Bij beëindiging van de exploitatie zullen de eigendomsrechten door NijghVersluys worden teruggeven aan de copyrighthouders.

12 Exploitatieplan versie d2 12 / 17 5 Inzet ICT 5.1 Informatiesystemen ELO s: n.v.t. Opmerking: de online producten zijn in alle gangbare ELO s te ontsluiten en te arrangeren conform de gangbare afspraken (EduStandaarden) Auteurssystemen: via e Room, de door NijghVersluys ontwikkelde en beheerde online omgeving voor uitwisseling van materialen die in samenwerking tussen auteurs, redacties en projectcoördinatoren van NijghVersluys worden ontwikkeld. Autorisatie en authenticatie methode: via EduPoort

13 Exploitatieplan versie d2 13 / 17 6 Kwaliteitsbeheersing Zowel de inhoudelijke en de technische kwaliteitsbeheersing als de borging van het voldoen aan de afspraken gemaakt in ROC i verband (EduStandaarden en metadatering) valt onder de verantwoordelijkheid van uitgeverij NijghVersluys

14 Exploitatieplan versie d2 14 / 17 7 Financiële exploitatie 7.1 Opbrengsten en kosten De hiernavolgende opstelling is indicatief en gebaseerd op de totale marktomzet die de belangrijkste educatieve uitgeverijen gezamenlijk realiseren in de markt initiële opleidingen Welzijn Uitgangspunt is dat de marktaandelen gelijk blijven, toekomstige prijscorrecties niet meegenomen. Exploitatieoverzicht kosten en opbrengsten Welzijnsmarkt Heden Toekomstig marktpotentieel Totale omzet % Totale omzet % Totale omzet Welzijnsmarkt , 100% , Omzet aandeel serie Traject Welzijn , 80% Aandeel Traject Welzijn oud totaal 50% , Aandeel Traject Welzijn Flexibel totaal 50% , Aantal studenten Aantal studenten Welzijn niv. 2,3,4 excl.oa of meer Prijspakketten leermiddelen Heden totaal Toekomst totaal Licentieprijs/jaar/Siennax Leermiddelenpakket vierjarige opleiding 1.000, 1.000, 1.000, / 3= 250, Leermiddelenpakket driejarige opleiding 750, 750, 750, / 2 = 250, Leermiddelenpakket tweejarige opleiding 500, 500, 500, / 2 = 250, Aandelen Traject Welzijn oud / Traject Welzijn Flexibel per licentiepakket/per jaar/per 250, student Traject Welzijn oud 125, Traject Welzijn Flexibel 125. Relatieve aandelen activiteiten ontwikkeling per product in Traject Welzijn Flexibel Auteurs + licenties 20% Promotie 15% Ontwikkelingskosten 25% Opslag en beheer 10% Overhead 15% Herinvestering 15% Totaal 100%.

15 Exploitatieplan versie d2 15 / 17 Bijlage A Risicolijst De volgende tabel geeft een overzicht van de tot nu toe onderkende bedreigingen ten aanzien van het project met voorgestelde tegenmaatregelen, de kans van optreden en de mate van negatief effect op het project (aangegeven op een schaal van 1 tot 5: 1 = kleine kans/effect, grote kans/effect). De laatste kolom geeft het risico aan (kans*effect). Op deze wijze kan gefundeerd worden afgewogen welke bedreigingen de meeste aandacht of resources verdienen. Tabel 3.8 Overzicht risico's Nr Omschrijving risico Maatregelen 1 Het stagneren van het in kaart brengen van de te realiseren producten en de processen. 2 Kwaliteit van de vraaggerichte, betekenisvolle opdrachten is niet voldoende. 3 Toetsing van het materiaal op werkbaarheid en consistentie met deelnemers in de praktijk. 4 Digitale omgeving voor inhangen materiaal voor toetsing is niet op tijd beschikbaar 5 De doelgroepopleidingen Welzijn zijn onbekend met het bestaan van de ontwikkelde materialen (digitale betekenisvolle opdrachten). 6 Doelgroepopleidingen Welzijn kunnen niet werken met de online beschikbare digitale betekenisvolle opdrachten vanwege onderwijsorganisatie, beperkte ICTinfrastructuur op de opleiding en/of beroepspraktijk of vanwege gebrek aan deskundigheid in werken met online leermiddelen Extra inzet van medewerkers, administratieve ondersteuning bieden Interne controle door eigen studenten te laten werken met de producten. Externe deskundigheid als onafhankelijke beoordelaar inhuren Extra scholing verzorgen Materiaal uitzetten onder collega school binnen het ROC Maatregelen Inhuren extra programmeercapaciteit bij externe productiebedrijven door NijghVersluys Maatregelen Ontwikkelen marketingplan Ontwikkelen promotie /demomaterialen Maatwerk introductie en scholingsbijeenkomsten voor potentiële gebruikers door accountmanagers NijghVersluys eventueel samen met docenten ROC van Twente. Technische ondersteuning bij implementatie in curricula via ICT helpdesk NijghVersluys Inhoudelijke ondersteuning van NijghVersluys bij implementatie in curricula (eventueel samen met docenten ROC van Twente) Kans Effect Risico

16 Exploitatieplan versie d2 16 / 17

17 Exploitatieplan versie d2 17 / 17 Bijlage: webbased leermateriaal Beschrijving per op te leveren product op niveau leeractiviteit Definiëring van het op te leveren product door NijghVerlsuys op basis van Kwalificatiedossiers en behoefte bij klantgroepen in de sector Sociaal Agogisch Werk.

Template projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentie ontw ikkelende Trajecten

Template projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentie ontw ikkelende Trajecten Projectplan en globaal exploitatieplan 1 / 31 Template projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentie ontw ikkelende Trajecten Auteur(s)

Nadere informatie

Exploitatieplan eduvip. Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08)

Exploitatieplan eduvip. Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08) Exploitatieplan eduvip Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08) Samenvatting Er zijn ongeveer 2500 leerlingen met een visuele beperking in het Nederlands onderwijs. Hiervan volgen ongeveer

Nadere informatie

Exploitatieplan Zien en begrijpen

Exploitatieplan Zien en begrijpen Exploitatieplan Zien en begrijpen Auteur(s) : H. Otermann Versienummer : 1.0 ( 14 februari 2008) 2008 KEGG Exploitatieplan versie 1.0 14 februari 2008 2 / 11 Samenvatting Voor leerlingen met een auditieve

Nadere informatie

Delen en vinden van digitaal leermateriaal

Delen en vinden van digitaal leermateriaal Delen en vinden van digitaal leermateriaal Edurep in de content keten Nico Verbeij Claudia van der Togt www.kennisnet.nl www.ictopschool.net Trends en knelpunten in onderwijs Trends: Flexibel leren Aansluiten

Nadere informatie

Het uitgeefproces van folio-uitgaven *

Het uitgeefproces van folio-uitgaven * Het uitgeefproces van folio-uitgaven * * Gedrukte uitgaven. 1 INTRO Uitgeven bij Koninklijke Van Gorcum kan op allerlei manieren. Binnen de uitgeverij bestaan vier verschillende uitgeeffondsen, te weten

Nadere informatie

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002 ICT en de onderwijsorganisatie Michiel van Geloven juni 2002 Introductie de plaats van ICT&O in het huidige hoger onderwijs (facultair) beleid het E -onderwijsconcept implementatie financiën ICT in het

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008)

Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008) Getting Integrated Eindrapport Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008) Eindrapport Getting Integrated 1.0 30-1-08 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA Naam: Eric Vink Plaats: Maarssen Presentaties (via ICT) organiseren en hanteren Docenten informeren over de beschikbare infrastructuur en de weg wijzen naar de juiste informatiebronnen Op eigen niveau

Nadere informatie

Identity management Wat moet ik managen?

Identity management Wat moet ik managen? Identity management Wat moet ik managen? 22 oktober 2015 H-P Köhler, Domeinmanager Toegang & Distributie Wie ik ben? Domeinmanager Toegang & Distributie Diensten Kennisnet Federatie Entree accounts Nummervoorziening

Nadere informatie

Mw. Drs. M.J.P.C. Schoonen

Mw. Drs. M.J.P.C. Schoonen 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam ROC Zeeland Postadres Postbus 2102 Bezoekadres Bessestraat 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 522198 Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale leermiddelen in diddit Uitgeverij VAN IN & Uitgeverij De Boeck

Privacy Bijsluiter Digitale leermiddelen in diddit Uitgeverij VAN IN & Uitgeverij De Boeck Bijlage 1 Privacy Bijsluiter Digitale leermiddelen in diddit Uitgeverij VAN IN & Uitgeverij De Boeck Deze Privacy Bijsluiter omvat de volgende methoden en softwaretypen: Branché Netwerk Taalcentraal On

Nadere informatie

Digitaal Doorschakelen

Digitaal Doorschakelen Initieel projectplan IECK VO Digitaal Doorschakelen Een project in het kader van de Implementatie van de Educatieve Contentketen Evaluatierapport Auteur(s) : ALHC van der Staak December 2006 2005 Kennisnet.nl

Nadere informatie

Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op www.vapro.nl!

Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op www.vapro.nl! Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op www.vapro.nl! VAPRO LEERMIDDELEN VOOR OPLEIDINGEN IN DE PROCESINDUSTRIE EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR Eindnotitie Uitwisselingsstandaard UWLR Doorbraak ICT en Onderwijs Tafel informatie en inzicht INHOUDSOPGAVE 1. UWLR STANDAARD... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 ONTWIKKELING UWLR (UITWISSELING LEERRESULTATEN)...

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

C E N T R A L E B A N K V A N C U R A Ç A O E N S I N T M A A R T E N

C E N T R A L E B A N K V A N C U R A Ç A O E N S I N T M A A R T E N C E N T R A L E B A N K V A N C U R A Ç A O E N S I N T M A A R T E N Simon Bolivarplein 1 Willemstad Telefoon: (599 9) 434-5500 Fax: (599 9) 461-5004 Curaçao E-mail: info@centralbank.cw Website: http://www.centralbank.cw

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Instruct B.V.

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Instruct B.V. Bijlage A bij de Bewerkersovereenkomst Instruct B.V. Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Instruct B.V. Instruct B.V. is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten

Nadere informatie

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006 Getting Connected Cornelis Kaai ICT-co coördinator Onderwijs 7 december 2006 Inhoud Het PCC en de CSG Jan Arentsz Visie op onderwijs Educatieve Contentketen (Kennisnet) Opzet van het project Voorbeeld

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres:

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen.

Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen. infobladen over leermiddelenbeleid voor docenten en schoolleiding 15 www.leermiddelenvo.nl Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen. In een

Nadere informatie

Memo. Leden van het Edu-K Platform. Programma Implementatie nummervoorziening. Datum 27 maart 2017

Memo. Leden van het Edu-K Platform. Programma Implementatie nummervoorziening. Datum 27 maart 2017 Memo Aan Van Leden van het Edu-K Platform Programma Implementatie nummervoorziening Datum 27 maart 2017 Onderwerp Attributenbeleid ECK id 1 Inleiding Belangrijk onderwerp binnen Edu-K is de implementatie

Nadere informatie

Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op

Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op www.vapro.nl! VAPRO LEERMIDDELEN VOOR OPLEIDINGEN IN DE PROCESINDUSTRIE EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES

Nadere informatie

Positionering en concretisering van de Netwerkschool in de onderwijsontwikkeling van het cluster Techniek.

Positionering en concretisering van de Netwerkschool in de onderwijsontwikkeling van het cluster Techniek. Positionering en concretisering van de Netwerkschool in de onderwijsontwikkeling van het cluster Techniek. Vanuit het streven naar beter en dus effectiever onderwijs, maar ook naar betekenisvoller en aantrekkelijker

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Digitaal Doorschakelen

Digitaal Doorschakelen Digitaal Doorschakelen Kennisnetproject in het kader van de Implementatie van de Educatieve Contentketen Gebruikersdag N@Tschool 2007 Antonie van der Staak IT-manager Pleincollege Bisschop Bekkers Partners

Nadere informatie

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Elektronische leeromgeving en didactiek Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Wat is een ELO? Voorbeelden Didactiek en ELO Voorbeelden leeractiviteiten in een ELO Functionaliteiten

Nadere informatie

Competenties van de educatief auteur

Competenties van de educatief auteur Competenties van de educatief auteur Het beroep educatief auteur Een educatief auteur schrijft leermateriaal. Vaak geeft hij of zij daarnaast ook les op een school. Toch is educatief schrijven een ander

Nadere informatie

Spinam Competentie Cultiveren

Spinam Competentie Cultiveren Template impactanalyse Spinam Purmerend T +31 (85) 303 46 59 I www.spinam.nl Plaats Purmerend Datum Auteur D.J. Doorn Status Definitief Inhoudsopgave 1 Samenvatting van het voorstel... 4 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen

Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen: Stap 1. Wat wilt u bestellen? Stap 2. Welke productvorm kiest u? Stap 3. Check de

Nadere informatie

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie!

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie! 1-6 Erik Leonard Erik Leonard Oosterhout (NB) 06 4601 5431 erik.leonard@gmail.com www.linkedin.com/in/erikleonard Wie is Erik? Ik houd me graag bezig met projecten en vraagstukken die opgelost kunnen worden

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Noordhoff Uitgevers

Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Kosten indicatoren / Begrotingen

Kosten indicatoren / Begrotingen Kosten indicatoren / Begrotingen Totaal begroting NIvO Projectbegroting database en website 'Het digitale orgelplatform in Nederland' Periode Ontwikkelingskosten Totalen Stappen Totalen per stap 1 database-ontwerp

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert

QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert Haalt u het maximale uit uw onderwijs? Voor QL-ICT is ICT een middel om uw onderwijs continu te verbeteren. Dat is hoe wij het zien. Daarom is QL-ICT uw

Nadere informatie

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland realiseerde met Microsoft SharePoint Server 2007 een effectieve doelgroepencommunicatie

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter (digitale) leermiddelen en educatieve diensten voor het primair onderwijs van Blink

Privacy Bijsluiter (digitale) leermiddelen en educatieve diensten voor het primair onderwijs van Blink Bijlage 1 Privacy Bijsluiter (digitale) leermiddelen en educatieve diensten voor het primair onderwijs van Blink Blink is een educatieve uitgeverij die verschillende (digitale) producten en diensten (

Nadere informatie

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Uitgangspunten De student ontwikkelt in een praktijkomgeving zijn/haar vaardigheden, handelingen en gedrag aan

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

ONDERZOEK & ONTWIKKELING 1. DOEL & TOEPASSINGSGEBIED In deze procedure wordt de werkwijze omschreven, die gehanteerd wordt bij de ontwikkeling van nieuwe diensten bij.. voor wat betreft de sector Kinderopvang. De beheersing van

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen, Primair en Voortgezet Onderwijs Uitgeverij Deviant B.V.

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen, Primair en Voortgezet Onderwijs Uitgeverij Deviant B.V. Bijlage 1 Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen, Primair en Voortgezet Onderwijs Uitgeverij Deviant B.V. Uitgeverij Deviant is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten en diensten

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Beroepsonderwijs

Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Beroepsonderwijs Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Beroepsonderwijs Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Beroepsonderwijs Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo If we teach today s students as we taught yesterday we rob them of tomorrow Specialist Digitale Didactiek Leiding

Nadere informatie

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken.

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken. Memo Aan Van Leden van de Tactische Overleggen po, vo en mbo Programma Implementatie nummervoorziening Datum 19 oktober 2016 Onderwerp Attributenbeleid ECK id 0 Proces In het Tactisch Overleg vo/mbo van

Nadere informatie

Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling

Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling Auteur Datum Jan Bartling, Martine Kramer 2 oktober 2015 1. Meerjarenplan sambo-ict 2. Jaarplan Kennisnet 3. Ontwikkelingen naar de

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

Het ieck programma, Distributie en Toegang

Het ieck programma, Distributie en Toegang Het ieck programma, Distributie en Toegang Een publiek private samenwerking tussen scholen, leveranciers en Kennisnet H-P Köhler Kennisnet René Visser, Da Vinci Jannes Hessels, GEU en EduActief Inhoud

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

Expert Groep Toetsing. Summatieve toetsing HO Februari 2016. Noordhoff Health

Expert Groep Toetsing. Summatieve toetsing HO Februari 2016. Noordhoff Health Expert Groep Toetsing Summatieve toetsing HO Februari 2016 een project in het kader van Kwaliteit van zorg: aantoonbaar bekwaam pagina 1 een project in het kader van Kwaliteit van zorg: aantoonbaar bekwaam

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport Auteur(s) : AB-ZHW Ted Smits Versienummer : 1.2. januari 2008 Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Klikstart 4

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

Informatieavond Byod onderwijs

Informatieavond Byod onderwijs Informatieavond Byod onderwijs Inhoud De maatschappij, onderwijs, de school, de leerling in 2013 Onderzoek van Kennisnet ICT op Canisius Uitgevers en leermateriaal Canisius en laptopondersteund onderwijs

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007 1 / 6 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Leiden 1.0 7 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT.

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT. Memo Aan De leden van de commissie Bestuur en Middelen Van J.W. van Dongen Doorkiesnummer Datum 4 juli 2014 Afschriften aan Betreft Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag

Nadere informatie

Onderwijsaanbod = RIO

Onderwijsaanbod = RIO Onderwijsaanbod = RIO Registratie Instellingen en Opleidingen ROC X Sector A Campus Y Onderwijsteam B Gebouw Z Opleiding C Huidige situatie Naast instellingen leggen ook andere ketenpartners (DUO, Inspectie,

Nadere informatie

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten Kick-off Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich op

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Uitgeverij Malmberg B.V

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Uitgeverij Malmberg B.V Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Uitgeverij Malmberg B.V Deze Privacy Bijsluiter omvat de volgende methoden en softwaretypen: De Wereld in Getallen 4 Kleuterplein 2 Pluspunt 3 Taal Actief 4 Argus

Nadere informatie

Introductie. Voorwoord. Een paar praktische zaken

Introductie. Voorwoord. Een paar praktische zaken it s learning themadag Wij heten u van harte welkom bij de it s learning themadag voor Voortgezet Onderwijs en BVE op 20 april 2006 Introductie Voorwoord Op 20 april 2006 zal er in de Jaarbeurs in Utrecht

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak?

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Vragen staat vrij Bart van Luik Tim Remmers Summer Schools 2010 Onderwijskundige expertise Organisatorisch inzicht Technologische

Nadere informatie

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 2.1 (24

Nadere informatie

Assessor : Resultaat: O V G U

Assessor : Resultaat: O V G U Assessment Iminor Naam Student : Datum : Assessor : Resultaat: Projectmatig werken Competentie: De educatief multimediaal ontwikkelaar is organisatorisch competent waar het gaat om de realisatie van het

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

SURF SIS-conferentie

SURF SIS-conferentie SURF SIS-conferentie Deny Smeets: Directeur ICA (IC-Academie); Hoofd Service Unit ICT 18 juni 2009 HAN StudieInformatieSysteem HAN organisatie Faculteiten Service Bedrijf HAN ICT-organisatie HAN SIS informatiesystemen

Nadere informatie

Beleidsplan Platform Dierenartsen in het Groene Onderwijs van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde

Beleidsplan Platform Dierenartsen in het Groene Onderwijs van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde Beleidsplan Platform Dierenartsen in het Groene Onderwijs van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde Periode 2014 2016 Datum: 15 maart 2014 Versie: Auteurs: definitief Bestuur Platform DIGO Beleidsplan

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Marleen Rolie, vestigingsdirecteur PCC Tineke Sijp, projectleider

Marleen Rolie, vestigingsdirecteur PCC Tineke Sijp, projectleider Marleen Rolie, vestigingsdirecteur PCC Tineke Sijp, projectleider Wie zijn wij? (2003) 10 VMBO (BB, KB,TL,GL:18 docenten) 2 MBO (Z en W) (niveau 2,3,4: 27 docenten) 1 HBO (School of Health en School of

Nadere informatie

Op weg naar individuele leerarrangementen 11 februari 2010 EXCELLENT LEREN - EXCELLENT ORGANISEREN

Op weg naar individuele leerarrangementen 11 februari 2010 EXCELLENT LEREN - EXCELLENT ORGANISEREN Op weg naar individuele leerarrangementen 11 februari 2010 EXCELLENT LEREN - EXCELLENT ORGANISEREN Op weg naar Individuele leerroutes voor onze studenten ROC onderwijsstandaarden Digitale Onderwijscatalogus

Nadere informatie