ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013"

Transcriptie

1 ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA 14 juni 2013 Deze activiteit is omschreven ten behoeve van de overdracht van activiteiten van het Productschap Akkerbouw (PA) aan private organisaties naar aanleiding van de opheffing van het PA. Derden kunnen op basis van deze omschrijving (deel A) hun interesse in overname van de activiteit kenbaar maken door het indienen van een overname plan. Dit overname plan moet inzicht geven in de wijze waarop de activiteit vanaf 1 januari 2014 (voor tenminste drie jaar) wordt gecontinueerd. Het plan wordt beoordeeld door het PA op basis van de criteria zoals benoemd in deel B van dit document. Het bestuur van het PA neemt het besluit aan wie de activiteit wordt overgedragen. DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA 1. Omschrijving activiteit: RiskPlaza is een voedselveiligheidssysteem gericht op de beheersing van gevaren in ingrediënten voor levensmiddelen. RiskPlaza is bereikbaar via de website RiskPlaza is in 2008 van start gegaan voor de bakkerijketen. Eigendom en beheer liggen bij het Productschap Akkerbouw. De afgelopen jaren zijn steeds meer sectoren gaan deelnemen en is RiskPlaza uitgegroeid naar een levensmiddelenbreed systeem. RiskPlaza bestaat uit twee - onlosmakelijk aan elkaar verbonden - onderdelen: RiskPlaza-databank; Dit betreft een digitale on-line databank met factsheets van potentiële gevaren van ingrediënten voor levensmiddelen. De databank bevat factsheets van ongeveer 80 gevaren met van elk gevaar een omschrijving, de ernst van het gevaar, wetenschappelijke achtergrond informatie en de warenwettelijke, Europese of wereldwijde normen (Codex Alimentarius). De gevaren worden in de databank gekoppeld aan ongeveer 100 ingrediëntgroepen. De databank is te raadplegen in de Nederlandse en de Engelse taal. De inhoud van de databank RiskPlaza is beoordeeld door de NVWA. In een convenant 1 tussen het Productschap Akkerbouw en de NVWA is afgesproken dat de inhoud van de databank feitelijk juist is en de basis is voor het toezicht van de NVWA. De databank wordt derhalve gezien als gezamenlijke waarheid van de private deelnemende partijen en de NVWA. Bedrijven hebben tegen betaling toegang tot de databank. Bedrijven ontvangen over elke wijziging in de databank RiskPlaza een -nieuwsbrief. 1 : Het Convenant RiskPlaza is te raadplegen via

2 RiskPlaza-audit+-systeem; Dit betreft een audit-systeem dat gericht is op aantoonbare beheersing van de voedselveiligheid van ingrediënten door leveranciers van deze ingrediënt. Het betreft een extra audit voor leveranciers, bovenop de audit voor het reguliere voedselveiligheidssysteem (zoals IFS, BRC of FSCC 22000). De audits worden uitgevoerd door onafhankelijke Certificatie-Instellingen. De RiskPlaza systeemdeskundige houdt toezicht op de uitvoering van de audits door de CI s. De spelregels voor het RiskPlaza-audit+-systeem staan beschreven in het Auditreglement RiskPlaza-audit+-systeem 2, versie 2.0. In een convenant met de NVWA zijn afspraken gemaakt over de toepassing van RiskPlaza in het reguliere toezicht van de NVWA op het gebied van voedselveiligheid van ingrediënten voor levensmiddelen Organisatie RiskPlaza Het beheer van RiskPlaza, te weten de RiskPlaza-databank en het RiskPlaza-audit+systeem ligt bij het Productschap Akkerbouw (PA). Onder het bestuur van het PA is een Werkgroep RiskPlaza en een Deskundigenoverleg RiskPlaza ingesteld. Hieronder zijn de taken weergegeven van de diverse overlegvormen. Taken Werkgroep RiskPlaza ; 1. Richt zich op het RiskPlaza-audit + systeem; 2. Geeft uitwerking aan RiskPlaza en het Auditreglement, en daarmee aan de inrichting van de databank binnen de door het bestuur aangegeven kaders; 3. Signaleert en bespreekt aandachtspunten, knelpunten en wensen. Taken Deskundigenoverleg RiskPlaza: 1. Richt zich op de inhoud van de RiskPlaza databank; 2. Stelt wijzigingen in ingrediëntgroepen, factsheets van gevaren en de koppelingen tussen ingrediëntgroepen en gevaren vast; 3. Wisselt actualiteiten, gewijzigde wet- en regelgeving en laatste ontwikkelingen uit op het gebied van voedselveiligheid van ingrediënten. De Werkgroep en het Deskundigenoverleg RiskPlaza komen maximaal 4 maal per jaar bijeen. In beide overleggen is vanuit iedere betrokken branche 3 minimaal één lid 2 : Het Auditreglement RiskPlaza-auditt+-systeem, versie 2.0 is opvraagbaar bij het Productschap Akkerbouw. 3 : De betrokken branches vertegenwoordigd in de overleggen van RiskPlaza zijn o.a.: bakkerij en zoetwarensector, bakkerijgrondstoffenleveranciers, kruiden- en specerijensector, vleeswarensector, pluimveeverwerkende industrie, kokswaren- en gemaksvoedingssector, groente- en fruit- en notensector, aromabranche, koffie- en theesector en de oliën en vettensector. 2

3 afgevaardigd, daarnaast nemen ook de CI s en op verzoek de systeemdeskundige van RiskPlaza deel. De NVWA neemt deel aan het Deskundigenoverleg. 2. Omschrijving (bedrijfs)middelen: De middelen voor het beheer van RiskPlaza zijn de volgende: - Website - Beeldmerk RiskPlaza - Algemene voorwaarden RiskPlaza (BakkerijPlaza) - Benodigde software (databank RiskPlaza, webformulieren en website onderhoud programma) 4 - Aansprakelijkheidsverzekering RiskPlaza 5 - Reglement RiskPlaza-audit+-systeem, versie Bestand abonnementhouders en register RiskPlaza-audit+- bedrijven. - Contracten Certificatie-Instellingen en systeemdeskundige RiskPlaza. - Covenant Productschap Akkerbouw met NVWA inzake RiskPlaza. - Samenwerkingsovereenkomsten met deelnemende sectoren. - Supportovereenkomst met software-ontwikkelaar Q-ray 6 3. Omschrijving taken en verplichtingen: Voor het beheer van RiskPlaza en het RiskPlaza-audit+-systeem dienen ten minste de volgende taken worden uitgevoerd: RiskPlaza-databank: - Deelnemersregistratie en administratie abonnementhouders. - Onderhoud en beheer van de databank RiskPlaza. Hiertoe behoort het volgen van relevante (Europese) wetgeving en de Codex Alimentarius en ontwikkelingen bij de EFSA en andere wetenschappelijke inzichten. - Het organiseren en het voorbereiden van een deskundigenoverleg RiskPlaza met vertegenwoordigers van deelnemende branches. Hiertoe behoort het opstellen van (nieuwe) fact sheets van gevaren en het doen van voorstellen voor wijzigingen in de databank. - Het onderhouden van en het doorvoeren van wijzigingen in de RiskPlaza databank (in het Nederlands en het Engels). - Het versturen van nieuwsbrieven inzake wijzigingen in de RiskPlaza-databank. - Het inrichten van een servicedesk voor beantwoording van vragen van het deelnemende bedrijfsleven. - Het voeren van regulier overleg met de NVWA over de inhoud van de databank. RiskPlaza-audit+-systeem: 4 : Oracle licenties vereist, niet inbegrepen 5 : overname overeenkomst afhankelijk van instemming contractpartij 6 : overname overeenkomst afhankelijk van instemming contractpartij 3

4 - Beheer van het register van RiskPlaza-audit+-bedrijven. - Onderhoud en beheer van het RiskPlaza-audit+-systeem. - Het organiseren en het voorbereiden van de werkgroep RiskPlaza met vertegenwoordigers van deelnemende branches. - Het onderhouden van en het jaarlijks updaten van het Auditreglement RiskPlaza-audit+-systeem. - Het organiseren van een jaarlijkse harmonisatiedag RiskPlaza voor de auditoren van de Certificatie-Instellingen. - Het opstellen en afnemen van een jaarlijks examen RiskPlaza. - Het aansturen en overleggen met de systeemdeskundige RiskPlaza. Voor beide activiteiten geldt: - De inbreng van kennis en ervaring op het gebied van voedselveiligheid van levensmiddelen en relevante regelgeving. - Onderhouden van contacten met betrokken partijen en het netwerk. - Het communiceren over wijzigingen in RiskPlaza. - Het inrichten van een servicedesk voor beantwoording van vragen van het deelnemende bedrijfsleven. - Het voeren van regulier overleg met de NVWA over RiskPlaza en de gemaakte afspraken in het Convenant. - Het (internationaal) uitrollen van RiskPlaza richting nieuwe branches, nieuwe ketenpartijen en organisaties. Verzorgen van presentaties en doen van acquisitie voor nieuwe deelnemers. 4. Omschrijving overname personeel: Voor de uitvoering van bovengenoemde taken is minimaal 1,6 FTE noodzakelijk. Dit betreft 0,8 FTE voor een inhoudelijk projectmedewerker (niveau WO) en 0,6 FTE voor een projectmanager (niveau WO) en 0,2 FTE voor administratieve ondersteuning. Kennis van voedselveiligheid, voedselveiligheidssystemen, certificatie en levensmiddelenwetgeving vereist. Op dit moment is met de taken 1,2 FTE belast. Het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid en wetgeving valt hier buiten. 5. Omschrijving huidig exploitatiebeeld: RiskPlaza wordt gefinancierd uit een tweetal tarieven: - een gebruikstarief voor de databank RiskPlaza: dit tarief bedraagt voor , excl btw; - leveranciers die opgaan voor de RiskPlaza Audit + betalen naast de kosten voor de audit door de certificerende instelling 300,- excl. btw voor deelname aan de RiskPlaza Audit+. Dit bedrag is voor het toezicht door de systeemdeskundige op de CI's en auditoren die gekwalificeerd zijn in het kader van het RiskPlaza Audit+ systeem. 4

5 Het totaal aantal gebruikers van de databank bedraagt circa 270. Bijna 50 leveranciers zijn in het bezit van de RiskPlaza Audit +. Het exploitatieresultaat van de afgelopen twee jaren en het begrote exoploitatieresultaat voor het lopende jaar blijkt uit onderstaande tabel. Deze opstelling is gebaseerd op het exploitatiemodel binnen de productschapsorganisatie Begroot inkomsten uit tarieven totaal lasten exploitatieresultaat -/ / /

6 DEEL B: CRITERIA VOOR OVERDRACHT RISKPLAZA De overname plannen voor RiskPlaza zullen worden beoordeeld aan de hand van tenminste de volgende criteria: 1.0 Continüiteit: (is de organisatie capabel tot voortzetting, menskracht, expertise, financiën) en is dat geborgd (kan de continuïteit ten minste voor drie jaar worden geborgd en sluit de voorgestelde aanpak aan bij de doelstelling en de ambitie van RiskPlaza). De volgende punten hebben bijzonder de aandacht: 1.1 Onafhankelijk, niet gekoppeld aan één branche of één brancheorganisatie; 1.2 Levensmiddelenbreed, breed platform voor alle sectoren; 1.3 Internationale expansiemogelijkheden. 2.0 De kwaliteit (kan de organisatie op tenminste hetzelfde niveau de voortzetting garanderen en is de overnemende partij in staat en bereid om de overgedragen middelen te onderhouden en waar nodig te updaten). Bijzondere aandacht heeft hierbij 2.1 Deskundigheid op het gebied van voedselveiligheidsrisico s, w.o. toegang tot (ontwerp)regelgeving (w.o. EU, Warenwet, EFSA) en ervaring met voedselveiligheidsschema s en certificatie. 3.0 De toegankelijkheid (betrokkenheid van de deelnemende partijen en garantie dat de deelnemende partijen kunnen blijven profiteren van de activiteit, toetsing van het eventuele winstmodel aan dit uitgangspunt). Bijzondere aandacht gaat uit naar 3.1 Relatie met de overheid en de NVWA; 3.2 Behoud toegankelijkheid van het systeem voor huidige doelgroep. 3.3 Zeggenschap/inspraak op RiskPlaza vanuit het deelnemende bedrijfsleven. 4.0 Extra waarde wordt toegekend aan gegadigden die invulling geven aan het principe medewerker volgt taak. 6

Dynamiseren van talent en deze verbinden met innovatie

Dynamiseren van talent en deze verbinden met innovatie Tweede Concept Projectvoorstel Academi-IO Dynamiseren van talent en deze verbinden met innovatie Normalisatie Nationale norm voor een ondernemende leercultuur en parallel inbreng New Work Item Proposal

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

De Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden Diervoedersector en het Dagelijks Bestuur adviseren positief.

De Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden Diervoedersector en het Dagelijks Bestuur adviseren positief. VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 12 NOVEMBER 2008 AGENDAPUNT : 14 BIJLAGE : OB-08-57 BETREFT : Plan van Aanpak Tillen Vorig jaar deed de Hoge Raad der Nederlanden (HR) uitspraak in een bijna 10 jaar

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam Kenmerk FCIL.073-007 Datum 11 december 2012 Versie 1.0 Het overnemen en vermenigvuldigen van

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id

Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id VenloVerbindt team REPMA steller JWM Joosten doorkiesnummer +31 77 3596728 e-mail j.joosten@venlo.nl registratienummer datum 3 november 2014

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarom het Privacy Seal?... 5 3. Wat is het Privacy Seal?... 6 3.1. Criteria op basis waarvan het Privacy Seal wordt verleend... 6 3.2.

Nadere informatie

Organisatie DBCsystematiek

Organisatie DBCsystematiek Advies Organisatie DBCsystematiek Scheiden van publieke en private taken en verantwoordelijkheden: model voor 2015 maart 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS Auteur : Eric Boden Versie : Datum : Goedgekeurd : Datum : 29-8-2010 pag. : 1/15 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 BRONNEN EN VERWIJZINGEN... 3 2.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

Model Beleggingsstatuut

Model Beleggingsstatuut Model Beleggingsstatuut Datum: 2 april 2015 Auteur: Paul Minke Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Handleiding Milieuthermometer Zorg

Handleiding Milieuthermometer Zorg Handleiding Milieuthermometer Zorg Versie dd.: 12 juni mei 2012 Eigendom Het certificatieschema Milieuthermometer Zorg is eigendom van Vereniging MPZ en SMK (Stichting Milieukeur). Het gouden niveau is

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE

Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE De ondergetekenden: 1. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gevestigd te Amersfoort vertegenwoordigd door Dirk Houtgraaf, hoofd sector Kennisuitwisseling

Nadere informatie

Volwasseneneducatie Hoger onderwijs Schoolonderwijs Beroepsonderwijs en -opleidingen Jongeren. 2014 Ronde 1 30-04-2014 12:00:00. 24 maanden 36 maanden

Volwasseneneducatie Hoger onderwijs Schoolonderwijs Beroepsonderwijs en -opleidingen Jongeren. 2014 Ronde 1 30-04-2014 12:00:00. 24 maanden 36 maanden Erasmus+ Samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede praktijken Strategische partnerschappen Strategische partnerschappen voor meer dan één veld Volwasseneneducatie Hoger onderwijs Schoolonderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

AUDITREGLEMENT KEURMERK LETSELSCHADE

AUDITREGLEMENT KEURMERK LETSELSCHADE AUDITREGLEMENT KEURMERK LETSELSCHADE Auteur : Q-Consult Versie : 4.3 DEFINITIEF Datum : 28 juni 2012 Q-Consult 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 1 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de

Nadere informatie

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Deze Model Bewerkersovereenkomst is een bijlage bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen

Nadere informatie

Certificering van energieadviseurs binnen de Federatie van Energie Consultants FedEC

Certificering van energieadviseurs binnen de Federatie van Energie Consultants FedEC Certificering van energieadviseurs binnen de Federatie van Energie Consultants FedEC Datum : 15 november 2013 Betreft : certificering van energieadviseurs binnen FedEC Door : Karin de Ferrante/Commissieleden

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie