Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html"

Transcriptie

1 pagina 1 van 6 Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van het Etty Hillesum Lyceum, gehouden op dinsdag 7 december 2004 te Deventer. Aanwezig: Personeelsgeleding: (secretaris), Paul van Grevenhof, Sjoukje Bouma, Wim Evink, Maarten van Mierlo, Cetin Yildirim, Ineke IJff, Wim Been, Oudergeleding: Leerlinggeleding: Vlugt Bestuur: Notulist: Anco Bloemendal, Magda Oude Stegge Suzan Bloemendal, Duifje van Egmond, Isaac van Egmond, Jill van der Romain Rijk, Fred Kulik (tot uur) Anne Groen Afwezig (m.k.): Personeelsgeleding: Oudergeleding: Leerlinggeleding: Sjoukje Bouma, Anton Ploeg Jacques Hovens Elsa Oude Stegge Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter feliciteert Cetin Yildirim met zijn benoeming in de Gemeenteraad. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Notulen Notulen 2 november 2004: Tekstueel: Blz. 2, punt 4, aandachtsstreepje 3: betreft Masterklas. Blz. 2, punt 6, een na laatste alinea: Het ziekteverzuim onder ICT-ers is hoog. Het betreft hier vervuiling omdat deze medewerkers nu onder CD vallen. Blz. 3, punt 6, een na laatste alinea: Het gaat nu om een vastgestelde begrenzing.

2 pagina 2 van 6 Inhoudelijk: Blz. 2, punt 6, alniea 2: Er is een extern deskundige aangetrokken voor de presentatie en evaluatie van het vak levensbeschouwing omdat deze persoon met zijn ruimte kennis van het vak levensbeschouwing een goed plan van aanpak kan opstellen. Blz. 4, punt 7, alinea 2: Veel docenten zijn niet op de hoogte van het feit dat de takenlast tot 25 uur boven of onder het vastgestelde aantal uur mag uitkomen. Romain Rijk zal dit opnemen. Blz. 4, punt 10: Een personeelslid merkt op dat de mentor de spil van de zorg voor de leerlingen is. De probleemsituaties komen bij de mentor terecht. De LWOO gelden dienen daarvoor ook gebruikt te worden. Een overweging is bijvoorbeeld dat mentoren van klassen met veel LWOO leerlingen meer niet lesgebonden uren krijgen, een flexibeler mentoraat naar rato van het aantal leerlingen zou logisch zijn. Fred Kulik legt uit dat wordt gekeken hoe de LWOO gelden worden toegedeeld. De scholen bepalen dit gedeeltelijk zelf. Het op een andere wijze honoreren van mentoren hoort daarbij. Er worden discussies gevoerd met de directieraad. Het masterplan dat daaruit voortkomt komt bij de MR terecht. Actiepuntenlijst: Punt 8: Anco Bloemendal heeft een cursusoverzicht gemaakt en zal dit spoedig aan de MR leden mailen. De notulen van 2 november 2004 worden goedgekeurd. 4. Binnengekomen post - Financieel verslag (een hard copy hiervan is op te vragen bij ) - medezeggenschap VO/GMR - FUWA-sys - mail Harro Willebrand leest de mail en zijn antwoord op deze mail voor. Harro Willebrand zou voor de achterban graag meer informatie over de werkwijze van de MR bekend zien. - Ziekteverzuimcijfers 5. Mededelingen MR/GMR Mededelingen MR: - heeft alle abonnementen van de MR opgezegd. Begin 2005 dient geïnventariseerd te worden welke abonnementen de MR wil aangaan. Mededelingen GMR: Er zijn geen mededelingen. Het verslag van de laatste vergadering van de GMR is g d aan de

3 pagina 3 van 6 leden van de MR. Voor de volgende GMR vergadering zal Paul van Grevenhof een leerling-lid benaderen mee te gaan. 6. Mededelingen Bestuur - FUWA-Sys De hoofdlijnen staan omschreven in een notitie invoering FUWA voor OP op het EHL ( ) van Romain Rijk. Zes andere stukken worden nogmaals door g d aan de MR-leden. zou graag spoedig een reactie van de MR krijgen op de notitie. Vragen van personeelsleden of personeelsraden over FUWA-Sys kunnen besproken worden met de directie van de betreffende school. Romain Rijk merkt op dat in enkele personeelsraden veel personeelsleden zitting hebben. De MR is het ermee eens dat per personeelsraad 5 of 6 leden genoeg is. Op 1 december 2004 is Het Stormink opgeleverd. Het is een prachtige school. Van geluidsoverlast is geen sprake. Wel is er kritiek op de loopbruggen te verwachten. Het jaarverslag is gebaseerd op kwantitatieve gegevens van het leerjaar 2003/2004. Van Arkelstein waren geen rapportcijfers bekend en zijn dus geen cijfers in het verslag meegenomen. Vragen en opmerkingen van de MR m.b.t. het jaarverslag zijn welkom bij de CD. 7. Rondvraag Een personeelslid vraagt opheldering over faciliteiten voor dyslectische leerlingen. Fred Kulik legt uit dat van deze faciliteiten alleen gebruik mag worden gemaakt als een leerling een getekende dyslectieverklaring heeft of als een leerling korter dan zeven jaar in Nederland woont. De dyslectieverklaring houdt in dat door een bevoegd orthopedagoog dyslectie is vastgesteld. Er doen verhalen de ronde dat het aantal lesweken van 36 naar 38 wordt verhoogd. Er dient vanuit te worden gegaan dat de CAO afspraken hierbij niet aangepast worden. Romain Rijk zal hierop terugkomen. De toevoeging procedure benoeming directeuren en teamleiders is alleen van toepassing binnen het EHL en heeft niets met de Stichting Carmel te maken. De verplichte mobiliteit die in het stuk genoemd wordt, geldt voor binnen de betreffende school maar ook voor binnen de instelling EHL. Zo zijn er twee begrippen intern. Op 25 november heeft er een flinke ruzie plaatsgevonden op een van de scholen. Een leerling vraagt wat de gevolgen hiervan zijn geweest. Romain Rijk licht de MR in over deze ruzie. De docenten houden zich bezig met de FUWA-Sys. De MR zou graag inzichtelijk hebben waarvoor de LC gelden worden ingezet. Romain Rijk geeft aan dat de scholen een bepaald bedrag voor OP krijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de school hoe dit geld wordt ingezet. De LC gelden zouden zo ook ergens anders voor mogen worden ingezet. Een personeelslid vraagt zich af of een onderwijzend personeelslid bij het aannemen van een nieuwe functie als onderwijsondersteunend personeelslid gevolgen hiervan ondervindt? Romain Rijk legt uit dat dit inderdaad het geval is, men verliest namelijk automatisch de mogelijkheid tot terugkeer naar oude functie bij wijziging van de functies.

4 pagina 4 van 6 Het meest neutrale moment voor een dergelijke functiewijziging is bij natuurlijk verloop tenzij er andere redenen zijn waarbij met wederzijds goedkeuren tot een functiewijziging besloten wordt. Een voorbeeld is de zorgcoördinator. Hiervan is een functie te maken maar het kan ook een taak voor een onderwijzend personeelslid blijven. Romain Rijk noemt het feit dat op het Vlier, waar bijna alleen eerstegraads docenten werken, besloten is geen LD functies in te voeren. Wellicht dat hiermee de mogelijkheid van het breder inzetten van docenten met LC functies mogelijk wordt. In het financiële jaarverslag wordt een tekort van euro voorzien. Een personeelslid vraag hoe dat kan. Romain Rijk legt uit dat de exploitatie van een bepaald schooljaar wordt afgeboekt binnen de schoolreserves. Dit tekort wordt in de meerjarenprognose in de komende jaren op verantwoorde wijze wordt opgelost. Tijdens de vergadering van de MR in januari zal de meerjarenbegroting voor het EHL worden gepresenteerd aan de MR. 8. MR-reglement Er is een lijst met aandachtspunten opgesteld na vergelijking tussen MR-reglement Carmel sept en Deze aandachtspunten zullen door aan Romain Rijk worden gestuurd. Met inachtneming van de volgende punten: - De MR besluit de terminologie van de CD over te nemen. De MR zal de CD vragen de termen door te geven aan Stichting Carmel. - De MR stelt voor dat het EHL een andere commissie mag kiezen voor medezeggenschapsgeschillen. 9. Teamleider B Arkelstein Na stemming wordt besloten dat de MR toestemming verleent aan de procedure teamleider B Arkelstein. laat dit aan Romain Rijk weten. De MR leden uiten hun zorgen voor het OP van Arkelstein bij de aanstelling van een Teamleider B op Arkelstein. Dat er een teamleider B dient te komen binnen Arkelstein staat vast. Wellicht kan deze aanstelling uit de gelden voor de directieformatie worden betaald, zoals omschreven in de uitwerking schoolorganisatie Arkelstein, op blz. 5. Bij de fusie is gezegd dat eerst een teamleider wordt aangesteld. Later zou gekeken worden of de aanstelling van een directeur beter zou zijn. Nu blijkt dat de teamleider kan blijven maar dat daarnaast een teamleider B nodig is. 10. Toevoeging procedure benoeming directeuren en teamleiders De MR heeft van de CD een stuk hierover ontvangen (1 december 2004). In dit stuk staat onder het hoofdstuk aanvulling procedure teamleider op blz. 1, onder punt 6 dat een assessment tot de sollicitatieprocedure kan behoren. De MR zal de CD voorstellen dat het BAC kan besluiten tot een assessment. De MR stemt in met de toevoeging procedure benoeming directeuren en teamleiders (actie ). 11. FUWA-sys De stukken zijn niet bij alle MR leden aangekomen. zal de stukken opnieuw mailen. Na het lezen van de stukken zullen de PMR leden aan laten weten of het noodzakelijk is voor de FUWA-sys een extra vergadering te beleggen in januari. In januari/februari zal de FUWA-sys een belangrijk agendapunt zijn. 12. LWOO-gelden

5 pagina 5 van 6 Stukken m.b.t. de LWOO-gelden zullen t.z.t. aan de MR leden worden toegestuurd. Het punt LWOOgelden zal terugkeren op de agenda van de MR vergadering in januari. 13. Rondvraag De brief van Harro Willebrand (zie punt 4) geeft stof tot nadenken voor de MR. Wellicht kan de MR een meer betrokken gevoel geven aan de achterban. Ideeën die bijdragen in het drukken van kosten: dubbelzijdig bedrukken van papier, aanbrengen van spoelbakken met waterstopknoppen in de toiletten. Op school het Vlier wordt indien het leerlingenparlement het hiermee eens is een collectebus opgehangen bij de snackautomaat. Het geld gaat naar een goed doel. Een leerling-lid vraag of dit EHLbreed kan worden uitgevoerd. zal dit idee aandragen bij Romain Rijk. Op de website van de school Keurkamp zou een link naar de site van de MR geplaatst kunnen worden. De MR zou in het vervolg graag door de CD worden ingelicht als er een ernstige vechtpartij of iets van dien aard heeft plaatsgevonden. zal dit doorspelen naar Romain Rijk. 14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 11 januari Besluitenlijst: - De notulen van de vergadering van 2 november 2004 worden goedgekeurd. - De MR stemt in met de toevoeging procedure benoeming directeuren en teamleiders (o.v.b. van de opmerking over het assessment); de procedure teamleider B Arkelstein. - Agendapunt vergadering januari 2005: LWOO-gelden Nr.: Invoer- Actiepuntenlijst Actie: Door: Termijn: Datum: Bijscholing MR MR-leden Besluit onderwij m.b.t. surveilleren Personeelsgeleding wel/niet bespreken binnen de MR, mailen aan Inventariseren wat op de scholen door allen de ouders wordt georganiseerd/gedaan, mailen aan Paul van Grevenhof Rondleiding door het Stormink voor Romain Rijk MR-leden Bewaking besteding LWOO gelden personeelsgeleding Mailen cursusoverzicht voor MR leden Anco Voor januari Lijst aandachtspunten MR reglement mailen aan Romain Rijk Bloemendal 2005

6 pagina 6 van CD doorgeven: MR stemt in met toevoeging procedure benoeming directeuren en teamleiders. Daarbij heeft de BAC de mogelijkheid te besluiten tot een assessment Inventariseren belang extra vergadering januari over FUWA-sys CD verzoeken MR in te lichten bij ernstige vechtpartijen binnen EHL Collectebus bij snackautomaten (aandragen bij Romain Rijk) PMR leden /

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten.

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten. Notulen van de GMR-vergadering van 24-03-2015 Aanwezig, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 29 september 2014 Aanwezig: CvB/Staf: C. Biersteker, A. Cuppen, K. Janssen, R. van Mil, L. Philipsen, A. Steenbakkers, A. Smits, E. Sweelssen, E. van

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 (Boven Esmeralda Daniels, Monique Hodiamont Onder v.l.n.r. Suzanne Meijs,, Johanny Lonussen, Marc Lindelauf, Peggy Huntjens) School

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Uw bijdrage aan de schoolkosten

Uw bijdrage aan de schoolkosten Uw bijdrage aan de schoolkosten INFORMATIE VOOR DE OUDERGELEDING IN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. WAAROVER HEBT U IETS TE ZEGGEN EN WAAROVER NIET? Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) Landelijke Oudervereniging

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Noord Maart 2008 0 INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding.. 2 1. Het belang van (na)scholing.. 2 2. (Na)scholingsbeleid

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 13e vergadering

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie