Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap"

Transcriptie

1 Statuut Medezeggenschap

2 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en samenstelling gemeenschappelijke medezeggenschapsraad... 4 Artikel 3b Omvang en samenstelling medezeggenschapsraden... 5 Artikel 3c Omvang en samenstelling themaraad... 5 Artikel 3d Omvang en samenstelling deelraad... 6 Paragraaf 3 Termijnen... 7 Artikel 4 Termijnen bij toepassing bijzondere bevoegdheden... 7 Artikel 5 Informatieverstrekking tussen medezeggenschapsorganen onderling... 7 Artikel 6 Geheimhouding... 7 Paragraaf 4 Faciliteiten... 8 Artikel 7 Algemene faciliteiten t.b.v. medezeggenschapsorganen... 8 Artikel 8 Faciliteiten t.b.v. het personeel... 8 Artikel 9 Faciliteiten t.b.v. ouders en leerling-leden... 8 Paragraaf 5 Vertegenwoordiging van het bevoegd gezag... 9 Artikel 10 Overleg Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad... 9 Artikel 11 Overleg medezeggenschapsraden... 9 Artikel 12 Ontheffing... 9 Paragraaf 6 Overige bepalingen Artikel 13 Vaststelling en wijziging statuut en reglementen Artikel 14 Citeertitel; inwerkingtreding Statuut Medezeggenschap Pagina 2 van 11

3 Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen WMS a. de Wet Medezeggenschap Scholen; Bevoegd gezag b. het bestuur van Openbaar Rechtspersoon *; Directieraad c. het door het bevoegd gezag gemandateerde orgaan met de dagelijkse bestuurlijke verantwoordelijkheid *; GMR d. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de WMS; MR e. de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de WMS; Personeelsraad f. medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3, lid 6 van de WMS; Themaraad g. een themaraad als bedoeld in artikel 20 lid 4 van de wet WMS; Deelraad h. een deelraad als bedoeld in artikel 20 lid 1 van de wet WMS; Commissie i. een door de medezeggenschapsraad ingestelde groep mensen die met een bepaald doel is samengesteld; Scholen j. alle onder het bevoegd gezag ressorterende Primair Onderwijs-, Voortgezet Onderwijs- en Speciaal Onderwijs scholen. Leerlingen k. leerlingen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op de Expertisecentra; leerlingen in de zin van de Wet op Voortgezet Onderwijs; Ouders l. ouders, voogden of verzorgers van leerlingen; Schoolleiding m.de directeur en adjunct-directeur, bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op de Expertisecentra, die in dienstverband dan wel anderszins door het bevoegd gezag gemandateerd werkzaam zijn aan de school; de rector, de directeur, conrectoren of de leden van de centrale directie in de zin van de Wet op Voortgezet Onderwijs die in dienstverband dan wel anderszins door het bevoegd gezag gemandateerd werkzaam zijn aan de school; Personeel n. het personeel dat in dienst is dan wel ten minste zes maanden te werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is op de school; Geleding o. de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde lid van de WMS; Reglement GMR p. reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad; Reglement MR q. reglement van de Medezeggenschapsraad; WPO r. de Wet op het Primair Onderwijs**; WEC s. de Wet op de Expertisecentra**; WVO t. de Wet op het Voortgezet Onderwijs**. * Indien in het kader van de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur wijzigt van rechtsvorm dan kan hier gelezen worden: Bevoegd gezag: de Raad van Toezicht van Directieraad: Het College van Bestuur van ** Op dit statuut is alle vigerende wet-en regelgeving van toepassing. Statuut Medezeggenschap Pagina 3 van 11

4 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap Artikel 2 Medezeggenschapsorganen GMR 1. Aan de Openbare Rechtspersoon zijn een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair- en Speciaal Onderwijs en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Voortgezet Onderwijs verbonden. MR-en 2. a. Aan elke school voor Primair- en Speciaal Onderwijs is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de personeelsleden en de ouders gekozen volgens de bepalingen van het reglement MR; b. Aan elke school voor Voortgezet en Voortgezet Speciaal Onderwijs is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks uit en door de personeelsleden, ouders en leerlingen gekozen. 3. Geen lid van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad kunnen zijn: a.zij die deel uitmaken van het bevoegd gezag; b.een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen met de medezeggenschapsraad. Themaraad 4. De Medezeggenschapsraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad kunnen met in achtneming van artikel 20, vierde lid WMS themaraad/themaraden instellen. Personeelsraad 5. Personeel dat werkzaamheden verricht ten behoeve van alle scholen vormt een Medezeggenschapsraad die uit en door dat personeel wordt gekozen ( artikel 3, lid 6 van de WMS). Artikel 3a Omvang en samenstelling gemeenschappelijke medezeggenschapsraad samenstelling GMR 1. a. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair en Speciaal Onderwijs bepaalt zelf het aantal leden. De helft van het aantal leden wordt uit het personeel gekozen en de andere helft uit ouders. b. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Voortgezet en Voortgezet Onderwijs bepaalt zelf het aantal leden. De helft van het aantal leden wordt uit het personeel gekozen en de andere helft uit ouders en leerlingen (het aantal leerlingen en aantal ouders zijn aan elkaar gelijk; Indien te weinig leden beschikbaar zijn voor een van de geledingen, kan de niet door de desbetreffende geleding te vervullen plaats worden toegedeeld aan de andere geleding). 2. Lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad kunnen zijn: a. leden van de medezeggenschapsraden, verbonden aan de onder het bevoegd gezag vallende scholen; b. personen die geen lid zijn van de onder a bedoelde medezeggenschapsraden, doch met de school een directe band hebben als ouder of personeelslid. Commissie 3. De gemeenschappelijke medezeggenschapraad kan desgewenst commissies instellen die de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad adviseren. Een commissie kan bestaan uit externe leden, maar minimaal één GMR lid maakt deel uit van de commissie. Statuut Medezeggenschap Pagina 4 van 11

5 Artikel 3b Omvang en samenstelling medezeggenschapsraden Samenstelling MR 1. De medezeggenschapsraad van scholen Primair en Speciaal Onderwijs bestaat uit ten minste 4 leden en maximaal 12 leden. 2. De medezeggenschapsraad scholen Primair en Speciaal Onderwijs bestaat uit leden, die worden gekozen: a. uit en door het personeel, en b. uit en door de ouders. De aantallen leden, bedoeld in a en b, zijn aan elkaar gelijk; 3. De medezeggenschapsraad van scholen Voortgezet Onderwijs bestaat uit ten minste 8 leden en maximaal 16 leden; 4. De medezeggenschapsraad van scholen Voortgezet Onderwijs bestaat uit leden van wie: a. de helft van het aantal leden is gekozen door en uit het personeel, en b. de andere helft gekozen door en uit leerlingen en door en uit ouders. 5. Indien vanwege de bijzondere samenstelling van de school een afwijkende structuur of samenstelling door de schooldirecteur en de medezeggenschapsraad wordt gekozen, dan behoeft dit de instemming van het bevoegd gezag; Commissie 6. De medezeggenschapraad kan desgewenst commissies instellen die de medezeggenschapsraad adviseren. Een commissie kan bestaan uit externe leden, maar minimaal één MR lid maakt deel uit van de commissie. Personeelsraad 7. Personeel dat werkzaamheden verricht ten behoeve van alle scholen vormt een Medezeggenschapsraad die uit en door dat personeel wordt gekozen. Deze raad bestaat uit tenminste 2 leden en maximaal 5 leden ( artikel 3, lid 6 van de WMS). Artikel 3c Omvang en samenstelling themaraad Themaraad 1. Een themaraad kan worden ingesteld voor een vooraf te bepalen termijn. Bij beëindiging van de termijn wordt bezien of de themaraad in stand moet blijven; 2. De benoeming van de leden voor een themaraad vindt plaats door de leden van de medezeggenschapsraden en voor zover het onderwerp alle scholen betreft door de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; Bevoegdheden 3. De medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen met instemming van het bevoegd gezag en met instemming van twee derde leden van de medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor één of meer van de aangelegenheden, bedoeld in artikel 10, 11 dan wel artikel 16, haar bevoegdheden overdragen aan een themaraad; 4. Gedurende de periode dat de themaraad in functie is kunnen de betrokken medezeggenschapsorganen of kan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de in lid 3 genoemde bevoegdheden niet zelf uitoefenen. 5. De medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen met instemming van het bevoegd gezag en met instemming van twee derde leden van de medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het mandaat aan een themaraad intrekken. Statuut Medezeggenschap Pagina 5 van 11

6 Artikel 3d Omvang en samenstelling deelraad Deelraad 1. Op verzoek van de medezeggenschapsraad en met instemming van het bevoegd gezag kan met instemming van twee derden van de leden van de medezeggenschapsraad een deelraad worden verbonden aan een deel van een school. Bevoegdheden 2. De deelraad treedt in de bevoegdheden van de medezeggenschap voor zover uitoefening van die bevoegdheden geen betrekking heeft op een ander deel van de school; 3. De artikelen 3, 23 en 24 van de wet WMS zijn van overeenkomstige toepassing op de deelraad. Statuut Medezeggenschap Pagina 6 van 11

7 Paragraaf 3 Termijnen Artikel 4 Termijnen bij toepassing bijzondere bevoegdheden Termijnen 1. Het bevoegd gezag legt een verzoek tot instemming met of tot advies t.a.v. voorgenomen besluiten neer bij het betreffende medezeggenschapsorgaan twee en veertig dagen voor de eerstvolgende (gemeenschappelijke) medezeggenschapsvergadering voor het besluit ten uitvoer gebracht zal worden; Afwijking termijnen 2. In overleg en in het belang van zorgvuldige besluitvorming dan wel van spoedeisend belang kan worden afgeweken van de in het vorige lid genoemde termijn. Artikel 5 Informatieverstrekking tussen medezeggenschapsorganen onderling Communicatie 1. De communicatie tussen de medezeggenschapsorganen wordt vorm gegeven aan de hand van een door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden op te stellen communicatieplan. In dit communicatieplan wordt de wijze van verspreiden van de agenda s, verslagen en overige bijbehorende stukken aan de overige medezeggenschapsorganen beschreven. Artikel 6 Geheimhouding Geheimhouding Ten aanzien van zaken die in besloten vergadering besproken zijn dan wel waaromtrent het bevoegd gezag geheimhouding heeft opgelegd, worden door de leden van de (G)MR geen mededelingen aan anderen gedaan. Statuut Medezeggenschap Pagina 7 van 11

8 Paragraaf 4 Faciliteiten Artikel 7 Algemene faciliteiten t.b.v. medezeggenschapsorganen Vergader 1. Ten behoeve van hun vergaderingen kunnen de medezeggenschapsorganen in overleg met de faciliteiten daartoe aangewezen functionaris beschikken over vergaderruimte, overige vergaderfaciliteiten (koffie, thee) en kopieerfaciliteiten; Ambtelijk secretaris 2. Ten behoeve van hun vergaderingen is aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden een ambtelijk secretaris toegevoegd; Kostenraming 3. Op basis van een activiteitenplan en kostenraming wordt in de begroting van de school dan wel de organisatie jaarlijks een bedrag gereserveerd voor deskundigheidsbevordering van de leden van de medezeggenschapsorganen en raadpleging van deskundigen, inclusief juridische bijstand. Beschikbaarstelling vindt plaats na overlegging van een offerte of factuur; Niet voor kosten 4. Het in lid 3 bedoelde bedrag heeft geen betrekking op raadpleging van deskundigen, inclusief bevoegd gezag juridische bijstand, van bestuurszijde; Geen stuwmeer 5. Wanneer het bedrag als bedoeld in lid 3 niet geheel wordt gebruikt in het kalenderjaar waarop het in de begroting was opgenomen, kan het in het daaropvolgende jaar worden besteed, met dien verstande dat wanneer het totale bedrag meer dan twee maal het jaarbedrag is geworden het overige terugvloeit in de middelen van de openbare rechtspersoon; Achterban- 6. Wanneer (een geleding van) een medezeggenschapsorgaan een achterbanraadpleging wenst te raadpleging houden stelt het onverwijld het bevoegd gezag daarvan in kennis. Het bevoegd gezag stelt faciliteiten daarvoor ter beschikking; Publicatie 7.Medezeggenschapsorganen kunnen in overleg met een eventuele redactie gebruik maken van de middelen binnen de school of scholen gebruikelijke publicatiemethoden (publicatieborden, schoolkrant, intranet). Artikel 8 Faciliteiten t.b.v. het personeel Faciliteiten personeel Voor het personeel dat zitting heeft in een medezeggenschapsorgaan worden faciliteiten in de vorm van uren beschikbaar gesteld, conform wat daarover is afgesproken in de CAO. Artikel 9 Faciliteiten t.b.v. ouders en leerling-leden Onkostenvergoeding ouders Reis- en verblijfskosten 1.Voor ouders die zitting hebben in een medezeggenschapsorgaan wordt een onkostenvergoeding ter beschikking gesteld om aantoonbare en noodzakelijke uitgaven te dekken en een vacatievergoeding van 45,-- per bijgewoonde GMR-vergadering. Leerling-leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ontvangen een vacatievergoeding van 25, - per bijgewoonde GMRvergadering; 2. De voorzitters van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden ontvangen een vaste onkostenvergoeding van 1500, - per jaar. 3. Onder de in lid 1 bedoelde onkosten vallen in elk geval reis- en verblijfskosten, die zullen worden vergoed conform wat in de CAO voor het personeel is vastgelegd. Statuut Medezeggenschap Pagina 8 van 11

9 Paragraaf 5 Vertegenwoordiging van het bevoegd gezag Artikel 10 Overleg Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Overleg GMR 1. De besprekingen met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden namens het bevoegd gezag gevoerd door College van Bestuur. 2. Bij ontstentenis van het College van Bestuur zullen de besprekingen worden gevoerd door een door het College van Bestuur nader aan te wijzen functionaris. Artikel 11 Overleg medezeggenschapsraden Overleg MR 1. De besprekingen met de medezeggenschapsraden worden namens het bevoegd gezag gevoerd door de directeur; 2. Bij ontstentenis van de directeur zullen de besprekingen worden gevoerd door een plaatsvervanger van de directeur, of een door hem of door het bevoegd gezag aan te wijzen functionaris. Artikel 12 Ontheffing Ontheffing 1. De met het overleg belaste functionaris kan het bevoegd gezag verzoeken hem geheel of gedeeltelijk te ontheffen van zijn taak om de besprekingen te voeren. Het verzoek is met redenen omkleed. 2. Het bevoegd gezag verleent de ontheffing: a. indien de met het overleg belaste functionaris in redelijkheid niet geacht kan worden in het algemeen de besprekingen te voeren dan wel b. indien de met het overleg belaste functionaris in redelijkheid niet geacht kan worden de besprekingen over één of meer aangelegenheden te voeren. 3. Het bevoegd gezag besluit zo spoedig mogelijk op het verzoek en stelt het medezeggenschapsorgaan schriftelijk in kennis van zijn besluit. De ontheffing is voor bepaalde tijd en kan alle of alleen bepaalde gevallen betreffen. Het besluit is met redenen omkleed. Statuut Medezeggenschap Pagina 9 van 11

10 Paragraaf 6 Overige bepalingen Artikel 13 Vaststelling en wijziging statuut en reglementen Vaststelling en wijziging gekwalificeerde meerderheid 1. Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens de WMS, ten minste eenmaal in de twee jaar het medezeggenschapsstatuut vast. 2. Het bevoegd gezag legt het Medezeggenschapsstatuut, het reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het reglement Medezeggenschapsraad, daaronder elke wijziging ervan mede begrepen, als voorstel aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor en stelt het slechts vast indien het voorstel de instemming van twee derden van het aantal leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft verworven. Instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is alleen vereist op die onderdelen die de desbetreffende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad aangaan en deze instemming niet is vereist voor die onderdelen die de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad niet aangaan. Artikel 14 Citeertitel; inwerkingtreding 1. Dit statuut kan worden aangehaald als: Statuut Medezeggenschap OOZ (2011). 2. Dit statuut treedt in werking met ingang van 8 december 2011 en heeft directe werking. 3. Instemming hierop is verkregen door: De GMR- VO op 9 november De GMR- PO op 18 oktober De Personeelsraad op 16 november Artikel 15 Slotbepaling 1. Dit statuut vervangt alle eerdere statuten m.b.t. medezeggenschap. 2. Dit statuut kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken na instemming van de GMR. 3. Dit statuut wordt op alle scholen en het stafbureau ter inzage gelegd (mede door plaatsing op de website van de scholen van OOZ). 4. Alle betrokkenen worden door het bevoegd gezag op een daartoe geeigende manier geïnformeerd over dit statuut. Aldus vastgesteld door het bevoegd gezag van d.d. 8 december Mevrouw H.T. Damhof MME, Voorzitter College van Bestuur Statuut Medezeggenschap Pagina 10 van 11

11 Statuut Medezeggenschap Pagina 11 van 11

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe Statuut Medezeggenschap Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe november 2012 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap

Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap PCBS De Librije Vereniging voor PCO te Gorredijk e.o. Versie 2012-1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Statuut. Medezeggenschap Primair Onderwijs. Vastgesteld d.d. 3 november Lucas Onderwijs Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Speciaal onderwijs

Statuut. Medezeggenschap Primair Onderwijs. Vastgesteld d.d. 3 november Lucas Onderwijs Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Speciaal onderwijs Statuut Medezeggenschap Primair Onderwijs Vastgesteld d.d. 3 november 2014 1/6 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen 3 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Willibrord Stichting

Medezeggenschapsstatuut Willibrord Stichting instemming GMR 15 april 2014 positief advies managementoverleg 24 april 2014 vastgesteld in vergadering CvB 19 mei 2014 datum inwerkingtreding 19 mei 2014 geldigheidsduur twee jaar op basis van het model

Nadere informatie

Statuut bij het reglement Medezeggenschapsraad Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Duinoordschool

Statuut bij het reglement Medezeggenschapsraad Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Duinoordschool Statuut bij het reglement Medezeggenschapsraad Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Duinoordschool Duinoorschool Prins Mauritslaan 8 2582 LR Den Haag 17 september 2012 Auteur P.J. Manneke

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2

Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUTT 2010 SCHOLENGROEP RIJK VAN NIJMEGEN vastgesteld door het bestuur na nstemming van de GMR op 9 december 2010 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Stichting Prisma te Almere. Medezeggenschapsstatuut

Stichting Prisma te Almere. Medezeggenschapsstatuut Stichting Prisma te Almere Medezeggenschapsstatuut Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...3 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen...4

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Preambule Het bestuur van de Stichting BRAVOO en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), vertegenwoordigende de volgende openbare basisscholen binnen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Preambule Het College van Bestuur van de Stichting BRAVOO en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), vertegenwoordigende de volgende openbare basisscholen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut

Medezeggenschapsstatuut Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Christelijk Onderwijs Groningen (SCOG) Ingaande 4 november 2014 Instemming door de medezeggenschapsraad d.d. 3 november 2014 Vastgesteld door bevoegd gezag d.d. 4

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT voortgezet onderwijs van Stichting H 3 O te Dordrecht. 1 augustus 2015 Medezeggenschapsstatuut voortgezet onderwijs van Stichting H 3 O te Dordrecht. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Inleiding. Tiel, april 2007 namens het bestuur, BM CPOB. MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CPOB

Inleiding. Tiel, april 2007 namens het bestuur, BM CPOB. MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CPOB Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 januari 2007 worden de schoolbesturen genoodzaakt om voor 1 mei 2007 een zogeheten medezeggenschapsstatuut aan te bieden

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Primair Onderwijs Fluvius

Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Primair Onderwijs Fluvius Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Primair Onderwijs Fluvius April 2012 INHOUD Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen... 2 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap

Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging te Den Haag

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging te Den Haag Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging te Den Haag Preambule: Het bestuur van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, van de

Nadere informatie

Scholengroep Veluwezoom. Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. maart 2015

Scholengroep Veluwezoom. Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. maart 2015 Medezeggenschapsstatuut Scholengroep Veluwezoom Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs maart 2015 Wet medezeggenschap op scholen Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepaling... 3 Paragraaf 2

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. Stichting Kolom Amsterdam. met toelichting

Medezeggenschapsstatuut. Stichting Kolom Amsterdam. met toelichting Medezeggenschapsstatuut Stichting Kolom Amsterdam met toelichting 2 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen... 5 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Basisstatuut bevoegd gezag met meer scholen, met toelichting (CONCEPT)

Basisstatuut bevoegd gezag met meer scholen, met toelichting (CONCEPT) Basisstatuut bevoegd gezag met meer scholen, met toelichting (CONCEPT) Versie: primair onderwijs Datum: oktober 2015 Copyright Verus. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap PCBO Amersfoort

Statuut Medezeggenschap PCBO Amersfoort Statuut Medezeggenschap PCBO Amersfoort Datum: 31 mei 2007 - datum advies DB - datum instemming GMR - datum def. vaststelling BV 12 juni 2007 14 juni 2007 25 juni 2007 - datum inwerkingtreding - evaluatie

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Samenwerkingsverband IJssel Berkel Vastgesteld door bestuur: 20 april 2015 Datum 20 april 2015 Versie 20150420 Pagina 1 van 7 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Medezeggenschapsstatuut Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Kenmerk CvB : U130044Z/CvB-REG.2. Voorgenomen Besluit College van Bestuur : 1 augustus 2012 Instemming GMR : 7 februari

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle Medezeggenschapsreglement (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave Paragraaf 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD...

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk.

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk. Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk. Medezeggenschapsstatuut Basisschool Kronenburgh Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap van

Statuut Medezeggenschap van Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting ARCADE 2.6.1.2 b Versie 1.5 Datum GMR: 10-12-2013 Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting Arcade Inhoudsopgave van het Statuut Medezeggenschap van

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs September 2011 Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOS te Rijssen Preambule Het Bestuur van de Stichting ROOS en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017 MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT 1 januari 2015 1 januari 2017 05.10.33 16 maart 2015 Preambule Het doel van een medezeggenschapsstatuut is om voor elke betrokkene inzichtelijk te maken hoe medezeggenschap is

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Vitus-Zuid te Eindhoven

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Vitus-Zuid te Eindhoven Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Vitus-Zuid te Eindhoven Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658); b. bevoegd gezag: [bestuurder

Nadere informatie

Kader Medezeggenschapsreglement van Stichting Salto te Eindhoven, waaronder de volgende scholen vallen:

Kader Medezeggenschapsreglement van Stichting Salto te Eindhoven, waaronder de volgende scholen vallen: Kader Medezeggenschapsreglement van Stichting Salto te Eindhoven, waaronder de volgende scholen vallen: Basisschool Hanevoet Basisschool De VierRing Basisschool Hobbitstee Basisschool Floralaan Basisschool

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut

Medezeggenschapsstatuut Medezeggenschapsstatuut Datum: januari 2015 Voorwoord In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is een zogeheten medezeggenschapsstatuut een verplicht document, waarin de aan de vereniging of stichting

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN Preambule Het bestuur van de bovengenoemde vereniging heeft overlegd met de

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Reglement voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk.

Reglement voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk. Reglement voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk. versie september 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VGPONN

Medezeggenschapsstatuut VGPONN Medezeggenschapsstatuut VGPONN 1. Pre ambule Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van de onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT OndersteuningsplanraadSamenwerkingsverband V(S)O Eemland

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT OndersteuningsplanraadSamenwerkingsverband V(S)O Eemland MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT OndersteuningsplanraadSamenwerkingsverband V(S)O Eemland Versie 1.1 d.d. 6 nov. 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad 2010 Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie van de raad... 3 Artikel 2 Samenstelling

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Statuut GMR Contactpersoon A. Juli,

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)

Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Vastgesteld door college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van BOOR, voorjaar 2014 www.stichtingboor.nl

Nadere informatie

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG)

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Klachtenregeling Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Colofon: Uitgave: S.I.V.O.G. Vastgesteld door Bestuur: d.d. 18 november 2016 Instemming GMR: d.d. 28 november

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Pre-ambule Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van de onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut GMR

Medezeggenschapsstatuut GMR Medezeggenschapsstatuut GMR Preambule Het bestuur van stichting StAIJ en de (voorlopige) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR van de volgende scholen: 1. JP Coen, 2. SBO het Spectrum, 3. Daltonschool

Nadere informatie

Overzicht faciliteiten MR samenvatting

Overzicht faciliteiten MR samenvatting Overzicht faciliteiten MR samenvatting De MR- faciliteiten rusten op verschillende pijlers. Kort samengevat: 1. De MR mag gebruik maken van de voorzieningen die hij redelijkerwijs nodig heeft en waarover

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a) Adviesraad: het adviesorgaan van de CUR, zoals ingesteld door de CUR op basis van artikel 25 lid 2 van het Reglement

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement. Brinnummer 27 YZ De Groote Wielen Kindcentrum De Sprong concept 2

Medezeggenschapsreglement. Brinnummer 27 YZ De Groote Wielen Kindcentrum De Sprong concept 2 Medezeggenschapsreglement Brinnummer 27 YZ De Groote Wielen Kindcentrum De Sprong 2011 03 30 concept 2 Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: a. de wet De Wet medezeggenschap

Nadere informatie

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden GMR/100901c Heerenveen, 1 september 2010 Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden Dit is het reglement dat van toepassing is op de locatieraden van de stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden.

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost.

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost. Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost. Preambule Het bestuur van Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland (hierna te noemen ROOBOL) en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad d.d. 1 februari 2012

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad d.d. 1 februari 2012 Hoofdstuk 1 - Begripsbepaling Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost.

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost. Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost. Preambule Het bestuur van Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland (hierna te noemen ROOBOL) en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Preambule Het CvB van stichting Swalm en Roer en de GMR, van de volgende scholen: Openbare scholen: 1. OBS Aan de

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO DELFLANDEN, Vastgesteld in de OPR vergadering dd.18 februari 2014

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO DELFLANDEN, Vastgesteld in de OPR vergadering dd.18 februari 2014 REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO DELFLANDEN, 28.09 Vastgesteld in de OPR vergadering dd.18 februari 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of maanden. Vakanties tellen dus niet

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 1 Inhoudsopgave Preambule... 3 Reglement... 3 I.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband V(S)O regio 2507 Nijmegen e.o. Vastgesteld door het bestuur V(S)O PaO regio Nijmegen e.o., in de vergadering van 15-01-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 30 november 2006, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot medezeggenschap op scholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn Versie 4 december 2014 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 25.05 PO te Apeldoorn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs te Slochteren, de stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Medezeggenschapsreglement Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) Medezeggenschapsreglement Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) Preambule: Dit reglement is in november 2013 opgesteld in nauw overleg met de voorlopige ondersteuningsplanraad door het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4 Medezeggenschapsreglement van STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO 2805 GOEREE-OVERFLAKKEE in COÖPERATIE REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO GOEREE-OVERFLAKKEE U.A. Toelichting vooraf

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

klachtenregeling CSG Eekeringe

klachtenregeling CSG Eekeringe klachtenregeling CSG Eekeringe Toelichting: klachtenregeling voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut

Medezeggenschapsstatuut Medezeggenschapsstatuut Medezeggenschapsstatuut CONOD 1 augustus 2015 1 augustus 2017 Pagina 1 van 14 Voorwoord Het bevoegd gezag (op basis van het managementstatuut: het college van bestuur en op school

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Preambule Medezeggenschapsstatuut van ALLURE Stichting voor openbaar primair onderwijs Het bestuur van STICHTING ALLURE en

Nadere informatie