Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure"

Transcriptie

1 Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding SKVOB e.o Aanleiding, doel en gewenst resultaat Manier van aanbesteden 4 2. De opdracht Huidige situatie Gewenste situatie 5 3. Aanbestedingsprocedure Communicatie Planning Nota van inlichtingen Wijze van aanbieden 9 4. Beoordeling Uitgangspunten Gunningscriteria Wijze van beoordelen Testfase Gunning Rekenvoorbeeld Voorwaarden aan de inschrijving Programma van eisen Kwalitatieve vragen Functionele eisen 21 Versie: v1.0 Definitief 2

3 1. Inleiding 1.1 SKVOB e.o. SKVOB e.o. verzorgt voortgezet onderwijs in Breda en omgeving voor circa 7200 leerlingen verspreid over 11 scholen. Momenteel telt de SKVOB e.o. ruim 800 personeelsleden. Vanuit een open katholieke houding proberen onze scholen een hedendaagse invulling te geven aan de waarden die zij vooral belangrijk vinden: betrokkenheid, respect, solidariteit en vertrouwen. De scholen van de SKVOB e.o. hebben een lange en rijke traditie die geworteld is in hun katholieke oorsprong. De levensbeschouwelijke en ethische inspiratie die hieruit voortkomt, overtuigt ons ervan, dat scholen allereerst plaatsen zijn waar leerlingen en volwassenen in een stimulerende omgeving met elkaar leren en groeien. Dit gebeurt aan de hand van cultuurgoederen, levende tradities, prikkelende vakbekwaamheid, oefening en discipline en navolgenswaardige voorbeelden. De scholen zijn levende gemeenschappen van mensen in gesprek met elkaar over de mooie en minder mooie dingen die de maatschappelijke werkelijkheid van heden en verleden biedt. Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen uitgroeien tot attente, kritische, verantwoordelijke en ruimhartige burgers, ontvankelijk voor zingevingsvragen. 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat SKVOB e.o. heeft deze aanbesteding geïnitieerd omdat de contracten met de huidige leveranciers op korte termijn expireren. De doelstelling is te komen tot significante verbetering van haar contracten en het verlagen van de directe- en indirecte kosten. Hierbij is het belangrijk dat de interne klanttevredenheid gewaarborgd is en de nieuwe situatie toekomstbestendig is om flexibel met voorziene en onvoorziene ontwikkelingen om te kunnen gaan. Dit dient bereikt te worden door: 1 contract voor de gehele invulling van printvoorzieningen af te sluiten met 1 geschikte leverancier Optimale invulling en beschikbaarheid van de juiste voorzieningen voor gebruikers Flexibiliteit in aanpassingen om aan de vraag voor vernieuwing op technisch- en functioneelen dienstverleningsvlak te kunnen voldoen. Het structureel verlagen en beheersen van directe en indirecte kosten. Het ondersteunen van leerlingen en medewerkers die gebruik maken van eigen apparatuur zoals laptop, notebook, tablet, etc. Het gewenste resultaat van het succesvol doorlopen van deze aanbestedingsprocedure is een flexibele kostenbesparende overeenkomst voor het all-in huren c.q. leasen van afdrukapparatuur en ondersteunende software welke voldoet aan alle gestelde eisen en waarin zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zich inspannen om de dienstverlening te verbeteren en de kosten structureel te verlagen en beheersen. Versie: v1.0 Definitief 3

4 1.3 Manier van aanbesteden Deze aanbesteding volgt de openbare procedure conform de aanbestedingswet. De gekozen procedure heeft als doel het hele project als één geheel uit te besteden aan één leverancier. Gelet op de omvang van de opdracht, het regionale karakter en de partijen die in de markt opereren acht SKVOB e.o. dit voldoende proportioneel. SKVOB e.o. heeft ervoor gekozen om deze aanbesteding volledig digitaal te laten verlopen via Tenderned. Bij deze procedure kunnen gegadigden naar aanleiding van de publicatie op tenderned.nl alle benodigde documenten downloaden, vragen stellen en inschrijven op de opdracht. Door deze aanbesteding volledig digitaal te laten verlopen streven wij voor alle betrokken partijen lastenvermindering na. Voor u als aanbieder betekent dit dat u zich vooraf moet aanmelden op Tenderned.nl. Wij verzoeken u dit tijdig te doen. Op Tenderned.nl kunt u uitgebreide instructies vinden over aanmelding en gebruik van de website. Versie: v1.0 Definitief 4

5 2. De opdracht De opdracht omvat het leveren, plaatsen en onderhouden van digitale afdrukapparatuur en ondersteunende software welke volledig voldoet aan het programma van eisen. 2.1 Huidige situatie Momenteel heeft SKVOB e.o. contracten met 3 verschillende leveranciers lopen, deze contracten kennen verschillende expiratiedata. Daarnaast zijn diverse laserprinters in gebruik welke zijn aangeschaft en niet in een onderhoudscontract opgenomen zijn. Locatie Leverancier contract apparatuur Expiratiedatum contractapparatuur Christoffel Canon De La Salle Veenman Juvenaat Ricoh Mencia de Mendoza Lyceum Canon Mencia Sandrode Ricoh Het Kompas Canon Markenhage Ricoh Michaelcollege Canon SKVOB Ricoh Onze Lieve VrouweLyceum Canon Tessenderlandt Canon Aantallen in de huidige situatie: Aantal multifunctionals : 38 stuks (Canon, Ricoh, Veenman) Aantal Repromachines : 2 stuks (1x z/w + 1x kleur) Aantal laserprinters : 142 stuks (Canon, Ricoh, HP) Afdrukvolume zwart/wit : per jaar Afdrukvolume kleur : per jaar 2.2 Gewenste situatie SKVOB e.o. wenst een goede balans tussen kosten en functionaliteit en verwacht van de te selecteren leverancier een proactieve houding ten aanzien van het realiseren van de gestelde kwalitatieve doelstellingen, alsmede met het aandragen van innovatieve oplossingen alsook in de uitvoering hiervan. In lijn met het afdrukbeleid van SKVOB e.o. is het streven zoveel mogelijk gebruik te maken van gestandaardiseerde en gecentraliseerde multifunctionals en het aantal laserprinters vergaand te reduceren. Enkel gebaseerd op vastgestelde criteria zoals loopafstand, speciale applicaties en bulkvolumes zal nog gekozen worden voor laserprinters. Dit altijd ter beoordeling van SKVOB e.o.. Tevens wenst SKVOB gebruik te gaan maken van een centrale follow-me oplossing voor werkplek en printer onafhankelijk printen. Belangrijkste speerpunten uit het afdrukbeleid zijn: Loopafstand tussen gebruiker en afdrukplek bedraagt maximaal 50 meter, back-up faciliteit binnen 100 meter beschikbaar Versie: v1.0 Definitief 5

6 Standaard wordt zwart/wit multifunctionele apparatuur geplaatst Kleur enkel op multifunctionals. Er is minimaal 1 kleurmultifunctional per locatie aanwezig Alle gebruikers printen op de multifunctionele apparatuur middels de follow-me functionaliteit op basis van pincode identificatie. Indien de printopdrachten rechtstreeks nodig zijn voor het werkproces en het apparaat niet onbeheerd en uit het zicht is geplaatst kan een gebruiker rechtstreeks toegang krijgen. Alle printopdrachten worden per gebruiker geregistreerd inclusief de aantallen pagina s Leerlingen krijgen een nader te bepalen aantal afdrukken beschikbaar gesteld aan het begin van het schooljaar. De follow-me software registreert het gebruik. Extra tegoeden kunnen centraal worden toegewezen aan individuele gebruikers of groepen gebruikers. Printen door leerlingen SKVOB e.o. heeft in haar beleid vastgesteld dat leerlingen niet hoeven te betalen voor hun prints. Deze keuze is gebaseerd op de directe en indirecte kosten die verband houden met het beheren van de geldstroom in relatie tot het aantal gemaakte afdrukken. Daarnaast vertrouwt SKVOB e.o. op de verantwoordelijkheid van haar leerlingen om niet onnodig veel afdrukken te maken. Leerlingen kunnen gebruik maken van de printfaciliteiten op basis van een vooraf toegewezen quotum. Er vindt dus geen afrekening per printopdracht plaats. Deze keuze zal gedurende de eerste 6 maanden van het contract gemonitord en eventueel bijgestuurd worden. Indien tijdens de evaluatie blijkt dat hier structureel misbruik van wordt gemaakt zal alsnog worden overgegaan tot afrekening per printopdracht. Cloudcomputing Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal SKVOB e.o. waarschijnlijk overstappen op Cloud Computing. Als gevolg daarvan zal in toenemende mate een Bring Your Own Device (BYOD) situatie ontstaan. Het moment waarop zal worden overgegaan is nog niet vastgesteld en de exacte wijze waarop hieraan invulling gegeven gaat worden is nog niet duidelijk. SKVOB e.o. is op dit moment alle opties aan het overwegen. De keuze voor Google Apps is een vrij zekere. Zeer waarschijnlijk zal de overgang geleidelijk aan plaatsvinden waardoor er een hybride situatie ontstaat waarmee de printapparatuur en software om dient te kunnen gaan. Van de te selecteren leverancier wordt verwacht dat deze hieraan invulling kan geven. Bij de start van de overeenkomst zal de ondersteunende software op lokale servers van het SKVOB e.o. geïnstalleerd dienen te worden, deze omgeving dient gemigreerd te kunnen worden naar een clouddienst. Er zijn momenteel 9 printservers in gebruik. Aantallen per locatie De verwachtte af te nemen aantallen apparaten per locatie zijn als volgt: Locatie Type A Type B Type C Type D Type E Type F Type G Christoffel 2 1 De La Salle Juvenaat Mencia de Mendoza Lyceum Mencia Sandrode Het Kompas 1 1 Markenhage Michaelcollege Newman College SKVOB 1 Onze Lieve VrouweLyceum Tessenderlandt Versie: v1.0 Definitief 6

7 Nieuwe overeenkomst De te sluiten overeenkomst kent een initiële looptijd van 44 maanden met de mogelijkheid om tweemaal met 12 maanden te verlengen. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2014 en de initiële looptijd eindigt derhalve op 31 augustus Er is gekozen voor 44 maanden i.v.m. de verschillende expiratiedata van de huidige overeenkomsten. Dit betekent dat de looptijd per machine verschilt. - De huidige Océ apparatuur dient per 01/01/2014 vervangen te zijn, de vervangende machines hebben een looptijd van 44 maanden - De huidige Ricoh en Veenman apparatuur dient per 01/09/2014 vervangen te zijn, de vervangende machines hebben een looptijd van 36 maanden Als gevolg van de gescheiden implementatie zal het totale afdrukvolume in de eerste 8 maanden van de overeenkomst lager liggen dan geprognotiseerd aangezien nog niet alle apparatuur op dat moment operationeel is. Op basis van de huidige aantallen verwachten wij dat op dit deel van de populatie ca afdrukken per maand gemaakt gaan worden. Het aandeel kleurafdrukken is niet te voorspellen. Ten behoeve van de beoordeling wordt er voor de gehele 44 maanden uitgegaan van het totale volume zoals genoemd onder 2.1. Versie: v1.0 Definitief 7

8 3. Aanbestedingsprocedure 3.1 Communicatie SKVOB e.o. heeft ervoor gekozen om deze aanbesteding in samenwerking met MaxxResult uit te voeren. Vragen met betrekking tot de aanbesteding dient u enkel te stellen via Voor overige vragen met betrekking tot de aanbestedingsprocedure dient u contact op te nemen met: MaxxResult Print & Document Consulting T.a.v.: Dhr.D. Peijen Het is gedurende de procedure niet toegestaan andere functionarissen te benaderen. Indien dit geconstateerd wordt leidt dit tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. 3.2 Planning Datum Activiteit Publicatie Uiterste datum voor het stellen van vragen met betrekking tot deze aanbesteding publicatie nota van inlichtingen uur Uiterste datum en tijdstip van ontvangst inschrijvingen t/m 23 augustus Beoordeling inschrijvingen 23 augustus Bekendmaking met welke inschrijver de verificatie en test ingegaan zal worden tot Testperiode Versturen gunningsbeslissing Einddatum bezwaartermijn Ingangsdatum overeenkomst (nieuwe apparatuur en software is geïnstalleerd en naar tevredenheid van SKVOB e.o. opgeleverd. 3.3 Nota van inlichtingen Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze aanbesteding kunnen alleen digitaal via Tenderned ingediend worden. Alleen vragen die tijdig zijn ontvangen worden geanonimiseerd meegenomen in de nota van inlichtingen. U kunt vanaf het moment van publicatie vragen stellen volgens een dynamisch systeem. De aanbestedende dienst zal zo snel als mogelijk reageren op de gestelde vragen zodat u sneller kunt starten met het opstellen van uw inschrijving. Daarnaast krijgt u direct inzicht in vragen van andere marktpartijen en het daarop gegeven antwoord. Versie: v1.0 Definitief 8

9 3.4 Wijze van aanbieden U dient uw inschrijving digitaal via tenderned.nl aan te bieden. Inschrijvingen welke op een andere wijze worden aangeboden zullen niet worden geaccepteerd. Uw inschrijving is voorzien van een begeleidende brief waarin een bevoegd functionaris de inschrijving autoriseert en de gestanddoeningstermijn bevestigt. Uw inschrijving dient op basis van de volgende voorschriften te zijn opgemaakt en te worden geupload naar Tenderned.nl: 1. Eigen verklaring 2. Ondertekende begeleidende brief 3. Management samenvatting incl. Contactgegevens aanspreekpunt 4. Beantwoording kwalitatieve vragen uit hoofdstuk 7. Word of PDF document per vraag, 5. Prijsinschrijving (op basis van Excel document Prijzenblad SKVOB ) Het openen van de inschrijvingen (c.q. de kluis ) is niet openbaar. Inschrijvers ontvangen automatisch een kopie van het proces verbaal van openen. Het openen van de kluis gebeurt volgens het vier ogen principe. Inschrijvingen welke niet aan bovenstaande voldoen zullen niet tot de verdere beoordelingsprocedure worden toegelaten. Versie: v1.0 Definitief 9

10 4. Beoordeling Alle geldige inschrijvingen zullen worden beoordeeld op basis van de in dit hoofdstuk beschreven gunningscriteria en methodiek. 4.1 Uitgangspunten De opdracht zal worden gegund op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). 4.2 Gunningscriteria De volgende gunningscriteria zijn van toepassing: Criterium Punten 1. - Prijs 60 2a - Kwalitatieve vraag b - Kwalitatieve vraag c - Kwalitatieve vraag d - Kwalitatieve vraag Wijze van beoordelen De inschrijvingen zullen als volgt worden beoordeeld: 1. Er wordt beoordeeld of aan alle gestelde geschiktheidseisen is voldaan, de geschiktheidseisen zijn: Onderwerp Eis Bewijsstuk Vakbekwaamheid Inschrijver dient zijn vakbekwaamheid aan te tonen middels 3 vergelijkbare referenties qua omvang. Word of PDF document met daarop de referenties. Deze dient direct bij de inschrijver toegevoegd te worden Economische- en financiële draagkracht Verzekering tegen aansprakelijkheidsrisico s. Het verzekerde bedrag dient minimal ,00 te zijn. Verzekeringscertificaat. Na gunning dient deze ter inzage gegeven te worden. 2. De beoordelingscommissie zal vervolgens de open vragen individueel beoordelen. Hierna zal er door de beoordelingscommissie gezamenlijk een score worden toegekend aan het antwoord volgens onderstaande verdeling: Score Toelichting 0 Geen of onvolledig antwoord. Niet concreet of toepasbaar. 6 Volledige beantwoording op vraag waarbij de beschreven oplossing toepasbaar is. 10 Concreet antwoord welke een innovatieve en toekomstbestendige oplossing beschrijft welke direct toepasbaar is en zal leiden tot een structurele verlaging van kosten. Versie: v1.0 Definitief 10

11 Er wordt geen tussenliggende score gegeven. 3. De prijs wordt beoordeeld op Total Cost of Ownership (TCO). De inschrijving met de laagste TCO zal het volledige aantal punten verkrijgen. De prijsscore van de andere inschrijvingen wordt als volgt berekend: (laagste TCO / TCO inschrijving) * maximale score op het item Prijs. 4. De inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving zal worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek en een test waaruit moet blijken dat de aangeboden oplossing voldoet aan de gestelde eisen (zie beschrijving artikel 3.4). Aan alle inschrijvers wordt gelijktijdig per bekendgemaakt met welke inschrijver de testfase wordt ingegaan. Deze inschrijver kan alsnog afvallen indien in de Inschrijving onjuiste informatie is verstrekt of wanneer uit de test blijkt dat de aangeboden oplossing niet voldoet aan de gestelde eisen. In dat geval zal de eerstvolgend hoogst geëindigde Inschrijver worden uitgenodigd voor het verificatiegesprek. 4.4 Testfase Met het verzenden van de bekendmaking vangt tevens de testfase aan. Tijdens deze fase zal een acceptatietest worden uitgevoerd. De gegadigde dient ten behoeve van deze test van elk aangeboden model 1 apparaat ter beschikking te stellen. Daarnaast dient de aangeboden software in een proefopstelling geïnstalleerd te worden. De test zal op 2 verschillende scholen simultaan worden uitgevoerd waarbij per locatie verschillende modellen getest zullen worden. 4.5 Gunning Na succesvolle afronding van de testfase en nadat definitief is vastgesteld welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, worden alle inschrijvers op de hoogte gebracht van de voorlopige gunningsbeslissing. De afgewezen inschrijvers ontvangen een motivering van de reden van afwijzing en naam van de inschrijver aan wie de opdracht voorlopig is gegund. Tevens zal in deze brief de afspraak staan voor mondelinge toelichting. Deze afspraak zal uiterlijk 3 werkdagen na de voorlopige gunning plaatsvinden. De afgewezen inschrijvers kunnen binnen 20 kalenderdagen, gerekend vanaf de dag na datum van de voorlopige gunningsbeslissing, schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing door middel van het aanhangig maken van een kort geding procedure. Is er door de Inschrijver binnen deze termijn geen dagvaarding aan de aanbestedende dienst bekend, dan verliest de Inschrijver de mogelijkheid om rechtsmaatregelen te nemen tegen het gunningsbesluit. 4.6 Rekenvoorbeeld Per vraag kan een maximale score worden behaald van 10 punten. Het totaal maximaal aantal punten wat gehaald kan worden op kwaliteit bedraagt 40 punten. Rekenvoorbeeld: Inschrijver A Score vraag 1: 10 punten Score vraag 2: 6 punten Score vraag 3: 10 punten Inschrijver B Score vraag 1: 6 punten Score vraag 2: 6 punten Score vraag 3: 6 punten Versie: v1.0 Definitief 11

12 Score vraag 4: 6 punten Totaal kwaliteit:32 punten Score vraag 4: 6 punten Totaal kwaliteit:24 punten Inschrijver A schrijft in met een totale TCO van ,- Inschrijver B schrijft in met een totale TCO van ,- Hiermee heeft Inschrijver B de laagste TCO en ontvangt hiervoor 60 punten. Inschrijver A ontvangt ( ,- / ,-)x 60 punten: 54 punten. De totaalscore voor Inschrijver A bedraagt: = 86 punten. De totaalscore voor Inschrijver B bedraagt: = 84 punten. Hiermee is Inschrijver A de winnaar. Versie: v1.0 Definitief 12

13 5. Voorwaarden aan de inschrijving 1. Inschrijver heeft kennis genomen van alle informatie uit het beschrijvend document, het programma van eisen, alle aanvullende beschikbaar gestelde informatie en voorwaarden en baseert hierop zijn inschrijving. 2. Het doen van een inschrijving houdt in dat Inschrijver met de bepalingen in dit beschrijvend document instemt. 3. De kosten van de inschrijving zijn geheel voor rekening van de Inschrijver. Ingediende inschrijvingen worden niet geretourneerd en blijven eigendom van Opdrachtgever. Hierbij ontstaat het recht om de verstrekte informatie te verwerken. Daar waar sprake is van vertrouwelijke informatie die als zodanig door Inschrijver is aangemerkt zal Opdrachtgever dit respecteren. 4. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden het gehele aanbestedingstraject te stoppen of tijdelijk op te schorten. In beide gevallen hebben Inschrijvers geen recht op schadevergoeding. 5. Het is niet toegestaan varianten in uw inschrijving op te nemen. 6. Gunning vindt nadrukkelijk plaats onder voorbehoud van een positieve formele besluitvorming door het College van bestuur van Opdrachtgever. 7. De inhoud van dit document is vertrouwelijk en van gegadigden wordt verwacht dat zij strikte vertrouwelijkheid in acht nemen. 8. Er is veel aandacht besteed aan het kwalificeren en kwantificeren van de behoefte van Opdrachtgever. Gezien het dynamische karakter van de omgeving waarop deze aanbesteding betrekking heeft kan de kwantificering aan verandering onderhevig zijn. Daarnaast kunnen ook onvoorziene technologische of organisatorische ontwikkelingen invloed uitoefenen op zowel de kwantificering als de kwalificering van de behoefte. De in deze Offerteaanvraag genoemde aantallen, capaciteiten, data en dergelijke zijn de beste inschattingen die Opdrachtgever op dit moment kan maken over de situatie bij aanvang van de overeenkomst. 9. Daar waar in dit document een merk- of fabricaat naam staat vermeld, dient daarbij de toelichting of daarmee gelijkwaardig gelezen te worden. 10. Uw inschrijving dient gesteld te zijn in de Nederlandse taal. 11. Op deze aanbesteding en de daarna te sluiten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 12. Na gunning dient er door Opdrachtnemer een overeenkomst te worden opgesteld waarbij de voorwaarden op basis van redelijkheid en billijkheid afgestemd zullen worden. 13. Gebruikersvoorwaarden van de door inschrijver aangeboden software toepassing(en) worden enkel geaccepteerd voor zover deze niet strijdig zijn met de gestelde eisen en voorwaarden. 14. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de beschreven aantallen afdrukken, de verwachtte hoeveelheid af te nemen apparaten, softwaretoepassingen en/of overige genoemde aantallen en hoeveelheden. 15. De documenten met betrekking tot deze aanbesteding zijn met grote zorg samengesteld. Mocht u echter onvolkomenheden, procedurefouten en/of tegenstrijdigheden constateren, dan dient u deze zo spoedig mogelijk kenbaar aan ons te maken door middel van het stellen van vragen via tenderned.nl 16. Indien naderhand blijkt dat er onvolkomenheden of tegenstrijdigheden in de documenten zitten en deze niet door inschrijver zijn gemeld, zal dit in het voordeel van de Opdrachtgever worden uitgelegd. Versie: v1.0 Definitief 13

14 6. Programma van eisen Nr. 1. Algemene Eisen 1.1. Door ondertekening van de begeleidende brief garandeert Opdrachtnemer dat aan alle eisen in de Offerteaanvraag is voldaan Het uitbrengen van uw inschrijving is voor Opdrachtgever geheel kosteloos en vrijblijvend 1.3. Het in behandeling nemen van de Offerteaanvraag houdt in dat u met de bepalingen uit het beschrijvend document instemt Onvolledige en/of onjuiste inschrijvingen worden door Opdrachtgever uitgesloten van Beoordeling Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, de gehele of een gedeelte van de aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief te stoppen. Opdrachtgever heeft geen verplichting tot gunning. U heeft in dergelijke situaties geen recht op vergoeding van enigerlei kosten, schade en/of anderszins De looptijd van de overeenkomst bedraagt 44 maanden met de verlengingsoptie van 2 x 12 maanden. De overeenkomst kan niet stilzwijgend verlengd worden. Na afloop van de 44 maanden zal Opdrachtgever de overeenkomst conform de verlengingsoptie verlengen, zo niet dan wordt de overeenkomst automatisch beëindigd. Nr. 2. Financiële Eisen 2.1. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn in Euro s exclusief BTW 2.2. De huurprijzen en afdrukprijzen dienen vast te zijn gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Risico s voor stijging van loon- en materiaalkosten zijn voor rekening van leverancier. Er zal geen enkele indexering plaatsvinden De afdrukprijs omvat de kosten voor levering van verbruiksmaterialen, toner, milieuvriendelijke afvoer van gebruikte verbruiksmaterialen, preventief- en correctief onderhoud, vervanging van onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon en mogelijk andere kosten welke logischerwijs tot de dienstverlening behoren Papier en nietjes zijn niet inbegrepen in de huurprijs en/of afdrukprijs. De prijs voor nietjes dient ingevuld te worden in het prijzenblad 2.5. De huurprijs omvat de huur van de apparatuur, verzekering van de apparatuur en alle samenhangende kosten Er wordt geen prijs in rekening gebracht voor een scan De ingediende afdrukprijs dient onafhankelijk te zijn van het type apparaat Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor transport, levering, installatie, instructie, milieuzorgbijdrage en retourname van apparatuur. Opdrachtnemer verzorgt de bekabeling van apparaat naar aansluitpunt (maximaal 5 meter per apparaat) en draagt zorg voor het kosteloos retour nemen van de emballage Bijplaatsing en uitbreiding van apparatuur en software gedurende de looptijd van het contract dient plaats te vinden onder dezelfde condities en prijzen en met dezelfde expiratiedatum als de overeenkomst. Huurbedragen worden niet naar rato berekend. Opdrachtnemer heeft het recht om na 24 maanden gereviseerde apparatuur in te zetten met inachtname van alle gestelde eisen en specificaties. Bijplaatsing is mogelijk tot 6 maanden voor expiratie van het laatste verlengingsjaar Er worden geen kosten geaccepteerd welke niet opgenomen zijn in het prijzenblad Genoemde aantallen en volumes (machines, software en afdrukken) zijn indicatief en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen in aantallen zullen geen enkele invloed hebben op de afgegeven prijzen. Nr. 3. Dienstverlening 3.1. Opdrachtnemer dient, na definitieve gunning, in overleg met de Opdrachtgever een SLA en een DAP op te stellen. Hierin wordt o.a. de procedure omtrent storingsmeldingen, terugkoppeling, communicatie, onderhoud, installatie en retournering van apparatuur, software updates/upgrades, molest vastgelegd 3.2. De hersteltijd in geval van storingen aan decentrale apparatuur bedraagt maximaal 10 werkuren na melding aan Opdrachtnemer De responsetijd in geval van storingen aan centrale repro apparatuur bedraagt maximaal 4 werkuren na melding. De hersteltijd in geval van storingen bij centrale repro apparatuur bedraagt 8 werkuren na melding aan Opdrachtnemer. Versie: v1.0 Definitief 14

15 3.4. De hersteltijd aan software bedraagt maximaal 4 werkuren. De werkzaamheden zullen zoveel als mogelijk op afstand worden uitgevoerd Opdrachtnemer garandeert een beschikbaarheid van 98% per machine op alle apparatuur, met uitzondering van de repro apparatuur 3.6. Opdrachtnemer garandeert een beschikbaarheid van 96% op de repro apparatuur Opdrachtnemer garandeert een beschikbaarheid van 99% op de software 3.8. De kantoortijden van Opdrachtgever zijn van toepassing voor de berekening van de beschikbaarheid. Deze zijn van maandag t/m vrijdag tot uur De Beschikbaarheid is een voortschrijdend gemiddelde, dat wordt gemeten over de laatste 3 maanden per apparaat en dat wordt uitgedrukt in een percentage. Voor de berekening van dit percentage wordt uitsluitend de Beschikbaarheid tijdens de kantooruren van de Opdrachtgever in rekening genomen. Gecumuleerd over een periode van 3 maanden wordt zo de maximale Beschikbaarheid (100%) afgerond en vastgelegd op 585 uur. Een apparaat is niet beschikbaar, als dit niet of niet goed functioneert, vanwege een Storing. De niet Beschikbaarheid is de tijd gemeten tussen het moment van ontvangst van storingsmelding door de Opdrachtnemer en het moment waarop de Apparatuur opnieuw beschikbaar is voor de Opdrachtgever. Voorbeeld per kwartaal: 585 (b1 + b2 -c) 100 x = Beschikbaarheid in % 570 b1 = De som van alle Responsetijden van het apparaat per kwartaal. b2 = De som van alle Werktijden van het apparaat per kwartaal. c = De som van alle tijden besteed aan preventief onderhoud op afspraak, interventies ten gevolge van gebruikersfouten en molest. 585 = Gemiddelde aantal kantooruren per kwartaal Indien Opdrachtnemer gedurende het kwartaal niet erin slaagt de afgesproken beschikbaarheid te realiseren dan heeft Opdrachtgever het recht een boete te claimen. Deze boete wordt als volgt berekend: Per apparaat wat minder dan 98% beschikbaar is geweest, voor repro apparatuur 96% en voor software 99%, zal Opdrachtnemer 50% van het huurbedrag over de periode crediteren aan Opdrachtgever Indien de beschikbaarheid van een apparaat gedurende de periode van 6 maanden onder het afgesproken percentage is zal het apparaat zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 3 weken, middels een technische conversie onvoorwaardelijk te worden vervangen door eenzelfde apparaat Opdrachtgever is gerechtigd 20% van de initieel geplaatste apparatuur gedurende de looptijd van de overeenkomst kosteloos te retourneren dan wel te converteren. In geval van retourgave worden er geen afkoopkosten of overige kosten in rekening gebracht. In geval van conversie komt het oude huurbedrag te vervallen en zal het nieuwe huurbedrag vanaf het moment van conversie in rekening worden gebracht Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever op kwartaalbasis een rapportage waarin minimaal de volgende punten zijn opgenomen: Aantal en type machines Afdrukvolumes, huur en financiële gegevens waarbij de opbouw Opbouw dient exact gelijk te zijn aan de factuur zodat deze eenvoudig te controleren is Locaties, Eenheid en Afdeling (tbv. Evt doorbelasting) Advies voor betere prestaties Voorstel en advies tot betere invulling Wijzigingen t.o.v. vorige kwartaal Storingsmeldingen Storingsfrequentie per apparaat Beschikbaarheidspercentage Hersteltijden De Opdrachtnemer kan te allen tijde een actueel overzicht opleveren en heeft een administratief proces ingeregeld voor de registratie van wijzigingen in het park (o.a. als gevolg van verhuizingen). De rapportage zal op locatie van Opdrachtgever worden besproken met de contractbeheerder. Hierbij is het mogelijk dat er per school rapportages besproken worden in geval van onregelmatigheden. Versie: v1.0 Definitief 15

16 3.14. Verbruiksmaterialen worden binnen 24 uur (next business day) geleverd Opdrachtnemer treedt na gunning in overleg met Opdrachtgever om tot een eenvoudige bestelprocedure te komen voor het bijplaatsen van apparatuur en software welke aansluit bij het bestaande bestelproces van Opdrachtgever. Dit dient te geschieden middels een webbased bestelapplicatie Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever de harde schijven en andere geheugendragers van apparatuur schonen bij retourname en geeft hiervoor een certificaat af aan Opdrachtgever. Dit dient in de dienstverlening te zijn inbegrepen Exitbepalingen: na einde van de overeenkomst is Opdrachtnemer verplicht om voor een tijdelijke voortzetting van de dienstverlening te zorgen, gedurende de tijd die nodig is voor overgang naar nieuwe dienstverlener; hierbij zullen de huurbedragen komen te vervallen en zal Opdrachtnemer enkel de gemaakte afdrukken in rekening brengen. De overige condities dienen ongewijzigd te blijven. Nr. 4. Acceptatietest 4.1. Opdrachtnemer stelt samen met Opdrachtgever een plan op voor proefplaatsing van de decentraal te leveren apparatuur en softwarecomponenten om de afgesproken specificatie en functionaliteit te toetsen Opdrachtnemer levert en installeert binnen 1 week na voorlopige gunning de testapparatuur op locaties van opdrachtgever Opdrachtnemer is bereid om de aangeboden apparatuur gedurende ca. 2 weken in een proefopstelling te plaatsen bij Opdrachtgever. Doel van de proefopstelling is het vaststellen van de goede samenwerking van apparatuur en software met de technische infrastructuur en de door Opdrachtgever gebruikte applicaties. De proefopstelling geldt niet voor de repro apparatuur. Opdrachtgever is gerechtigd deze te beoordelen in de showroom van Opdrachtnemer Opdrachtnemer accepteert dat Opdrachtgever niet tot definitieve gunning overgaat in geval van negatieve resultaten tijdens de proefplaatsing De te maken kosten ten behoeve van de proefplaatsing komen geheel voor rekening van Opdrachtnemer 4.6. Indien tijdens de proefplaatsing geconstateerd wordt dat de apparatuur en/of software niet voldoet aan de gestelde eisen zal Opdrachtgever niet overgaan tot gunning en een vergoeding á 2.500,00 in rekening brengen bij Opdrachtnemer vanwege gemaakte kosten. Nr. 5. Implementatie 5.1. Opdrachtnemer levert na definitieve gunning een implementatieplan op met daarin minimaal de volgende informatie: Samenstelling projectteam Projectplan Tijdsplanning Communicatie Trainingen en instructies Het definitieve implementatieplan zal na vaststelling van de definitieve machinepopulatie en bijbehorende software worden opgesteld Binnen 3 weken na ondertekening van de overeenkomst zal de Opdrachtnemer het definitieve implementatieplan opleveren. Hierin dienen de exacte leverdata in zijn opgenomen Levering van zowel de startpopulatie als bijplaatsingen dient te geschieden binnen 4 weken na bestelling door Opdrachtgever. Het niet tijdig kunnen leveren, verwijtbaar aan opdrachtnemer, zal resulteren in een direct opeisbare boete ten bedrage van 50,- per apparaat per dag te late levering. Nr. 6. Apparatuur 6.1. Alle aangeboden apparatuur dient minimaal te voldoen aan de eisen gesteld in hoofdstuk 8 Functionele eisen 6.2. Alle aangeboden apparatuur functioneert probleemloos binnen de automatiseringsomgeving van Opdrachtgever Alle apparatuur dient fabrieksnieuw te zijn met een nog niet gebruikt serienummer Displays, driver en handleidingen dienen in de Nederlandse taal beschikbaar te zijn. Handleidingen worden digitaal beschikbaar gesteld Versie: v1.0 Definitief 16

17 6.5. Alle apparatuur werkt met één universele driver met uitzondering van de repro apparatuur 6.6. Alle multifunctionele apparatuur beschikt over uniforme touchscreen displays 6.7. Alle multifunctionele apparatuur is geschikt voor het gestructureerd scannen naar applicaties door middel van additionele software Alle multifunctionele apparatuur kan worden voorzien van een betaalautomaat voor betaald kopiëren. Opdrachtnemer accepteert zonder voorbehoud het gebruik van betaalautomaten van derden De in het prijzenblad genoemde aantallen per type zijn gebaseerd op de gewenste situatie en inschatting van Opdrachtgever. De definitieve startconfiguratie zal na gunning bepaald worden en kan afwijken van de inschatting. Wijziging van aantallen mag niet leiden tot tariefwijzigingen. Nr. 7. Software en functionaliteit 7.1. Alle aangeboden software functioneert probleemloos binnen de automatiseringsomgeving van Opdrachtgever Opdrachtnemer stelt kosteloos beheersoftware beschikbaar waarmee het mogelijk is om: Tellerstanden op afstand uit te lezen; Apparatuur op afstand te configureren; Batchgewijs te configureren; Storings- en tonermeldingen geautomatiseerd worden; 7.3. Opdrachtnemer verzorgt het complete tonerbeheer en leveringen op basis van geautomatiseerde meldingen vanuit haar beheersoftware en gebaseerd op geautomatiseerde bestellingen door de apparaten De apparaten melden zelf hun storingen bij Opdrachtnemer en Opdrachtnemer pakt deze problemen proactief op. Daarnaast wordt automatisch een melding aan de Helpdesk van Opdrachtgever verstuurd zodat deze de storingen kan monitoren. Opdrachtnemer dient na afhandeling van de storing een bericht te sturen aan Opdrachtgever met het tijdstip van afmelden en omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden De rapportage functionaliteit van Opdrachtnemer beschikt over meerdere rapportages rond print/scan/kopieer gebruik en dit gebruik is te relateren aan apparaat en gebruikers. Daarnaast is het mogelijk om op een eenvoudige manier (zonder specifieke kennis) persoonlijke rapportage aan te maken en te draaien Opdrachtnemer levert software die voorziet in follow-me functionaliteit. Follow-me houdt in dat: gebruik gemaakt wordt van één enkele printerdriver voor gebruikers. Deze printerdriver stuurt de printopdracht naar een centrale server waar de printopdracht wordt bewaard tot de gebruiker zichzelf identificeert bij een willekeurige apparaat en na het kiezen van de betreffende opdracht pas wordt afgedrukt. De printservers van de verschillende scholen worden centraal aangestuurd De centrale software hoeft niet perse op een fysieke server op locatie van het SKVOB te staan, belangrijk is wel dat de performance van de oplossing gewaarborgd is. De wijze waarop u de performance garandeert kunt u beschrijven bij de 1 e kwalitatieve vraag. Elke school zijn eigen Active Directory kan koppelen aan de follow-me software Een gebruiker kan na identificatie rechtstreeks naar zijn/haar eigen en/of folder scannen zonder extra handelingen. Identificatie vindt plaats door middel van pincodes. Tevens is toekomstig gebruik van een paslezer mogelijk. Het uitloggen vindt plaats door middel van een standaard uitlog knop De inlogtijd voor gebruikers die niet uitloggen is centraal in te stellen U dient bij de beantwoording van de kwalitatieve vragen aan te geven op welke wijze u invulling geeft aan de gestelde eisen aan de follow-me functionaliteit De oplossing dient gemigreerd te kunnen worden naar een cloudoplossing 7.7. De apparatuur is geschikt voor Google Cloud Print 7.8. De scan functionaliteit die geleverd wordt vanaf de MFP bevatten de volgende functionaliteit: -Scannen naar PDF / TIFF / JPEG -Scannen naar (single sign-on zoals vermeld in 7.6) Versie: v1.0 Definitief 17

18 -Scannen naar home-directory (m-schijf) 7.9. De scaninstellingen op de MFP (waaronder bestandstype en bestemming) worden vastgehouden zolang een gebruiker is ingelogd zodat bij meerdere scanopdrachten niet telkens opnieuw deze instellingen gemaakt hoeven te worden Beheer van kleur via centrale inrichting op active directory (gebruikers of groepen) Print profielen afdwingen op gebruikers en groepsniveau in combinatie met de standaard office toepassingen (bv alle outlook afdrukken dubbelzijdig zonder kleur) Beheer van aantallen afdrukken (quota s) via centrale inrichting op active directory (gebruikers of groepen) Opdrachtnemer verzorgt kosteloos trainingen t.b.v. van de beheer tools en de door haar geleverde softwarecomponenten. Nr. 8. Arbo en Milieu 8.1. De apparatuur dient aantoonbaar vrij te zijn van schadelijke stoffen voor mens en milieu en te voldoen aan de relevante NEN, c.q. DIN eisen en overige van kracht zijnde milieuspecificaties Opdrachtnemer garandeert kosteloze retourname van lege tonercartridges gedurende de looptijd van de overeenkomst en zorgt voor een milieuverantwoorde verwerking De apparatuur dient te voldoen aan de Arbo-eisen (onder meer MAC waarden en normen voor geluidemissie voor ruimten) 8.4. De apparatuur voldoet aan RoHS richtlijnen 8.5. De apparatuur is uitgevoerd met fijnstoffilters 8.6. De aangeboden oplossing voldoet aan criteria duurzaam inkopen van Reproductieapparatuur opgesteld door Agentschap NL Nr. 9. Facturatie 9.1. Facturatie dient per kwartaal achteraf te geschieden, zowel huurbedragen als afdrukken. Opdrachtnemer verstuurt een verzamelfactuur met daarop de bedragen gespecificeerd per school. Facturen worden bij voorkeur digitaal ontvangen op: 9.2. Tellerstanden worden automatisch en op afstand door Opdrachtnemer verzameld en gebruikt voor facturatie Alle specificaties dienen tevens digitaal (Excel bestand) aan Opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld In geval van plaatsing in de loop van een maand wordt de huurprijs vanaf de eerstvolgende hele maand in rekening gebracht Facturatie geschiedt op basis van werkelijk verbruik, er is geen minimum volume van toepassing. De aantallen genoemd zijn indicatief en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Versie: v1.0 Definitief 18

19 7. Kwalitatieve vragen SKVOB e.o. is nadrukkelijk op zoek naar een leverancier die beschikt over ruime aantoonbare ervaring en duidelijke concepten waarmee SKVOB e.o. volledig wordt ondersteund in het realiseren van additionele doelstellingen. Het gedurende de looptijd kunnen realiseren van deze doelstellingen zorgt ervoor dat de kans aanzienlijk toeneemt dat SKVOB e.o. gebruik gaat maken van de verlengingsopties. Additionele doelstellingen zijn: Jaarlijkse structurele verlaging van de totale afdrukkosten Hogere graad van dienstverlening naar scholieren en medewerkers Duurzamer werken Afname kosten en beheer ICT Omgeving die flexibel is en meegroeit in ontwikkelingen zoals verregaande digitalisering. Op basis van onderstaande vragen zal worden beoordeeld hoe u scoort op de kwalitatieve wensen van SKVOB e.o.. Vraag 1 : Follow-me SKVOB e.o. beschikt momenteel nog niet over 1 centrale ICT dienst, de scholen hebben elk hun eigen ITC dienst en infrastructuur. SKVOB e.o. wil naar 1 centrale follow-me oplossing toe, waarbij de scholen zelf hun Active Directory / gebruikers kunnen koppelen. Inschrijver wordt verzocht om een duidelijke beschrijving te geven van de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven (maximaal 4 A4 pagina s), waarin minimaal naar voren komt: Systeemschets van de gehele oplossing; Hoe u de prestatie en beschikbaarheid van de oplossing waarborgt; De eisen die u stelt aan de printservers van de scholen De eisen die u stelt aan de centrale server (indien u kiest voor een server op locatie van SKVOB e.o.) Hoe printen vanaf mobiele en vreemde devices wordt ondersteund (BYOD) Wat zijn de voordelen én ook de nadelen van de gekozen oplossing Voor deze vraag geldt een maximale score van 10 punten. Vraag 2: Cloud printing Zoals aangegeven in de gewenste situatie zal SKVOB e.o. zeer waarschijnlijk gaan overstappen op Cloudcomputing gedurende de looptijd van de te sluiten overeenkomst. Inschrijver wordt verzocht om in maximaal 4 A4 pagina s aan te geven op welke wijze zij kan ondersteunen in deze verandering. Hier wordt niet gevraagd om een visie, maar om een concreet toepasbaar plan. Minimaal dient het volgende te worden beschreven: Wat is de werking en ook de beperking van printen in een cloudcomputing omgeving; Op welke wijze zou u invulling geven aan cloud printing Hoe gaat er geprint worden vanaf de verschillende devices zoals smartphones, tablets, laptops en desktops. Wat zijn de voor én ook de nadelen Versie: v1.0 Definitief 19

20 Hoe borgt u de in deze aanbesteding geëiste functionaliteiten omtrent Follow-me, vertrouwelijkheid, registratie, quota toewijzing en rapportages Hoe wordt betaald printen en gastprinten ondersteund Hoe ziet u een eventuele rol van Google Cloud Print in uw cloud oplossing Welke kostenbesparing wordt bereikt Welke investering is noodzakelijk Voor deze vraag geldt een maximale score van 10 punten Vraag 3: Implementatie Zoals aangegeven in de beschrijving van de huidige situatie kennen de contracten met de huidige leveranciers verschillende expiratiedata. Hierdoor zal de implementatie in verschillende fasen moeten worden uitgevoerd. Inschrijver wordt verzocht om een duidelijk en concreet implementatieplan te overleggen, waarin minimaal naar voren komt: Hoe inschrijver tijdige levering en installatie van de software en apparatuur borgt; In welke fasen het project zal worden uitgevoerd. Hierbij dient nadrukkelijk naar voren te komen wanneer welke apparatuur zal worden vervangen; De concrete data behorende bij de genoemde fasen, rekening houdend met de gestelde eisen omtrent levertermijnen; Hoe het projectteam eruit ziet en welke functionarissen namens het SKVOB e.o. dienen deel te nemen; De verwachtingen van inschrijver aan SKVOB e.o.; Voor deze vraag geldt een maximale score van 10 punten Vraag 4: Visie op informatievoorziening in het onderwijs De informatievoorziening en communicatie binnen het onderwijs verandert. Ontwikkelingen waarbij er steeds minder gebruik gemaakt wordt van papier en waarbij digitalisering almaar belangrijker wordt in de informatieverstrekking en het lesgeven zich niet alleen meer afspeelt binnen de muren van het klaslokaal. De technologie die leerlingen gebruiken en de wijze waarop leerlingen informatie met elkaar uitwisselen wijkt af van de wijze waarop docenten en onderwijsinstellingen dit doen. SKVOB e.o. verneemt graag van Inschrijver welke trends in de wijze van informatieverstrekking binnen een onderwijsinstelling Inschrijver ziet en welke impact deze heeft op de onderwijs organisatie. Inschrijver wordt verzocht in maximaal 4 A4 pagina s de trends en de impact te beschrijven. Daarnaast vernemen wij graag uw visie en op welke wijze u SKVOB e.o. kan ondersteunen bij deze verandering. Voor deze vraag geldt een maximale score van 10 punten. Versie: v1.0 Definitief 20

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

1 e Nota van inlichtingen Europese aanbesteding

1 e Nota van inlichtingen Europese aanbesteding 1 e Nota van inlichtingen Europese aanbesteding HUREN EN ONDERHOUDEN VAN MFP S EN HET LEVEREN VAN SOFTWARE EN SUPPLIES MBO Amersfoort 1 Aanvullende informatie Deze nota van inlichtingen is aan alle bekende

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Inhoud. 1 Veilig werken 2 Kostenbesparend werken 3. Efficiënt werken. Mobiel werken. Duurzaam werken

Inhoud. 1 Veilig werken 2 Kostenbesparend werken 3. Efficiënt werken. Mobiel werken. Duurzaam werken Tips & Tricks Inleiding Ricoh helpt u graag beter en makkelijker te werken en leven. Daarom vindt u in deze waaier praktische tips, die u inspireren om uw informatie effectiever te organiseren en te creëren.

Nadere informatie

Bijlage 9 - Programma van Eisen en Wensen Multifunctionals Waterschap Vechtstromen

Bijlage 9 - Programma van Eisen en Wensen Multifunctionals Waterschap Vechtstromen Bijlage 9 - Programma van Eisen en Wensen Multifunctionals Waterschap Vechtstromen Nr. Specificatie Eisen Algemeen 1. Opdrachtnemer zet voor de gehele looptijd van de overeenkomst één contactpersoon en

Nadere informatie

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 2017/S - Friesland College Leeuwarden, 24 februari 2017 Eisen voor

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Service Level Agreement Reprostraat behorend bij de overeenkomst tussen Het Kadaster en Leverancier

Service Level Agreement Reprostraat behorend bij de overeenkomst tussen Het Kadaster en Leverancier Service Level Agreement Reprostraat behorend bij de overeenkomst tussen Het Kadaster en Leverancier Versie 1.0 Corsa nummer Auteur G. Holt Datum 23 mei 2013 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:...

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Herstel Service Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Inhoud HERSTEL SERVICE... 3 INLEIDING HERSTEL SERVICE... 3

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak.

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5.1 GUNNINGSCRITERIA EN WEGING Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Inschrijvingen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN Periode: 15-04-2016 tot en met 14-04-2019 (Verlenging mogelijk: 2x 1 jaar t/m 14-04-2021) Veiligheidsregio Noord- Holland Noord gevestigd en

Nadere informatie

Advies 43. 1.2 De totale opdrachtwaarde bedraagt circa 1 miljoen inclusief btw per jaar.

Advies 43. 1.2 De totale opdrachtwaarde bedraagt circa 1 miljoen inclusief btw per jaar. Advies 43 1. Feiten 1.1 Op 6 september 2013 heeft beklaagde een aankondiging gepubliceerd met betrekking tot een Europese openbare aanbestedingsprocedure "met als doel het selecteren van een bedrijf voor

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS 2015 2016 Een goede samenwerking van Bibliotheek Theek 5 en de deelnemende collega bibliotheken is van belang om de organisatie en communicatie van het aanbod workshops zo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014 Pre Bid meeting Dienstvoertuigen 23 juni 2014 Status presentatie Deze presentatie geeft een toelichting op de werkwijze bij de aanbesteding van dienstvoertuigen. Status hiervan is : ter info. Alle op TenderNed

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST <NAAM LEVERANCIER> Concept Raamovereenkomst inzake Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST en Kenmerk: EG.I2014_20 : Inhoudsopgave ARTIKEL 1: AARD VAN DE RAAMOVEREENKOMST...

Nadere informatie

PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract

PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract Elephant Dental B.V. Contractnummer: PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract Voor DeguDent / Elephant / Austenal / Dentsply Apparatuur. Klantspecificatie: NAW gegevens: Klantnummer: Naam Opdrachtgever:

Nadere informatie

VZW ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID-ANTWERPEN Ref.: 2015/026 BIJLAGE C: INVENTARIS

VZW ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID-ANTWERPEN Ref.: 2015/026 BIJLAGE C: INVENTARIS BIJLAGE C: INVENTARIS OFFERTEAANVRAAG VOOR HUUR EN ONDERHOUD VAN KOPIEERTOESTELLEN Inventaris: algemene technische bepalingen Kruis aan wat van toepassing is en voeg het document bij de offerte. Ja Neen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Cure Nationale identificatie: 591548592 Postadres: Lodewijkstraat 3 Plaats: Eindhoven Postcode: 5652AC Land: NL Contactpunt(en):

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad

Aanbestedingsleidraad Aanbestedingsleidraad ProRail heeft een nieuwe aanbestedingsleidraad in gebruik genomen. Wij verzoeken u de nieuwe aanbestedingsleidraad goed door te nemen. De belangrijkste wijzigingen / uitgangspunten

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Open Universiteit Nationale identificatie: 331569381 Postadres: Valkenburgerweg

Nadere informatie

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar-

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- EMVI Gunningscriteria BGMM 2014-01 - Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- Kenmerk : BGMM 2014-01 Status : Definitief Uitgevoerd door : Roel Gevers Datum : 05-03-2014 Algemeen Inschrijvers krijgen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Overeenkomst tussen... Ten behoeve van levering Kantoorartikelen

Overeenkomst tussen... Ten behoeve van levering Kantoorartikelen Overeenkomst tussen.. en... Ten behoeve van levering Kantoorartikelen Kenmerk: SIW004744 RAAMOVEREENKOMST LEVERING KANTOORARTIKELEN Ondergetekenden: a. de, gevestigd.,.) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

Preton PrintSaver Rapport voor VoorbeeldBedrijf

Preton PrintSaver Rapport voor VoorbeeldBedrijf 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Doelstellingen Preton PrintSaver Rapport... 4 1.2 Methodologie van het rapport... 4 2. PRINT ANALYSE... 6 2.1 Welke printer wordt efficiënt gebruikt?... 7 2.2 Wie

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Aanbesteding KA Werkplekbeheer Utrecht, april 2015 Versie 1.0 1 INLEIDING... 3 1.1 PROCES... 3 1.2 GUNNINGSCRITERIA... 3 2 PERCEEL... 4 2.1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving (t.b.v. meervoudig onderhandse procedure) Datum Onderwerp Uitnodiging tot inschrijving Nadere Overeenkomst ten behoeve van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Metro, Stationsplein 7, 1012 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a.

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. Pagina 1 van 6 Bijlage 3. (concept)raamovereenkomst inzake de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. met kenmerk BHV.ca.ICZ/2015/HS ten behoeve van Inkoopcentrum

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening

Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening datum versie bijlage(n) Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening 3 1 Voorwerp van

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang tot

Dienstbeschrijving Toegang tot Dienstbeschrijving Toegang tot Versie December 2016 2016 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit

Nadere informatie

Concept Overeenkomst. Tussen. project DIG-1924

Concept Overeenkomst. Tussen. <Naam Opdrachtgever> <Naam Opdrachtnemer> project DIG-1924 Concept Overeenkomst Voor de levering, implementatie en het onderhoud van een systeem voor aansluiten op het stelsel van Basisregistraties en een gegevensmagazijn voor interne opslag en distributie Tussen

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 7 Versie: 17 mei 2016 2 Protocol

Nadere informatie

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de de F. van Dijk secretaris van de Raad voor

Nadere informatie

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

_ Multifunctionele printer (MFP)

_ Multifunctionele printer (MFP) SSC-ICT// _ Multifunctionele printer (MFP) Installatie en gebruik 15 maart 2016 Versie 1.2 _ Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Toevoegen van MFP op DWR PC of laptop 4 3. Printen 7 4. Scannen 9 5. Mogelijke

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 11/01/2015 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Deltaonderwijs 332187949 Abdis van Thornstraat

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING MEUBILIAR Datum 26 september 2014 Kenmerk Bijlagenboek Betreft Versie Deltion-meubilair-2014 Definitief Pagina 1 van 11

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is

gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is Algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur

Nadere informatie

Bijlage 6 EA printers, MFP s en een repromachine Pompeblêd

Bijlage 6 EA printers, MFP s en een repromachine Pompeblêd Bijlage 6 Begrippenlijst Aanbestedingswet : Aanbestedingswet 2012, Staatsblad 2012, 542, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 24 juni 2016 (Staatsblad 2016, 242). Aanbestedende dienst: Coöperatie Scholengroep

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst Nationale identificatie: 12629279 Postadres:

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Stichting

Nadere informatie

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Openbare procedure Opdrachtgever Open Universiteit Datum 15 februari 2016 Kenmerk U2015/7006 Status Definitief blad: 2/7 Bestek Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 2) Van het in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Wegwijzer in muziek Artikel 1. Algemeen 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Wegwijzer in muziek. Ze gelden voor elke aanbieding,

Nadere informatie

Europese aanbesteding Niet openbare procedure. Netwerkcomponenten. Hardware, service en ondersteuning. Bijlage 2 Selectiecriteria

Europese aanbesteding Niet openbare procedure. Netwerkcomponenten. Hardware, service en ondersteuning. Bijlage 2 Selectiecriteria Europese aanbesteding Niet openbare procedure Netwerkcomponenten Hardware, service en ondersteuning Bijlage 2 Selectiecriteria Toelichting op Selectiecriteria (Wensen) In deze Bijlage hebben we onze Selectiecriteria

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Albrandswaard Nationale identificatie: 421705862 Postadres: Hofhoek

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 Betreft 1. WA.5 De leverancier dient voor de aangeboden onderdelen in deze aanbesteding

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nationale identificatie: 2577670 Postadres:

Nadere informatie

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond 2016-2025 Opgesteld door: A.M.M. Weijers Vastgesteld door: R. Postma, Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer Referentie: PNH 264871 Datum:

Nadere informatie

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39690480.aspx External tender id 360245-2013 Tender type

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie