Karoline Wiegerink en Ed Peelen Eventmarketing. Uitwerkingen hoofdstukvragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Karoline Wiegerink en Ed Peelen Eventmarketing. Uitwerkingen hoofdstukvragen"

Transcriptie

1 Karoline Wiegerink en Ed Peelen Eventmarketing Uitwerkingen hoofdstukvragen 1

2 Vragen hoofdstuk 1 1. Waarom zijn de verwachtingen over de rol die events binnen marketing vervullen positief? Geef vijf argumenten. De groeiende informatieoverload vraagt om nieuwe wegen om effectief met de markt te communiceren. Events spreken emoties aan, zijn maken het mogelijk om te beraken, verrrassen, engageren en hebben daarmee het vermogen om echt door te dringen tot de consument cq zakelijke doelgroep. De unieke kracht is de face to face-contact, de live ontmoeting; events onderscheiden zich van alle andere media in dit opzichte. Ook al neemt de communicatie via virtuele media in sterke mate toe er blijft altijd behoefte aan persoonlijk live contact Events kunnen focus aanbrengen. Zij zijn vaak te zien als hoogtepunten in de markt, in relaties, binnen bedrijven, etc. Gedurende een relatief korte tijd zijn alle schijnwerpers zijn gericht op een specifiek onderwerp en/of een bepaalde markt. Hierdoor stijgt het effect en de impact vaak verder uit dan de directe betrokkenen. De effecten van events zijn in beginsel heel goed meetbaar, zeker relatief ten opzichte van andere communicatiemedia. Directe responsen kunnen in beeld worden gebracht, maar door gericht onderzoek, zoals bijvoorbeeld tracking en tracing systemen kunnen de effecten van eventmarketing ook op langere termijn worden bijgehouden. Door hun unieke kenmerken zijn events vaak waardevolle aanvullingen in het totale marketingcommunicatiebeleid, in de gecombineerde inzet van verschillende media en technieken dragen events bij aan een pluriform communicatie-mix. Eventmarketing leent zich er goed voor om concrete doelen te bereiken. Een bijkomend voordeel is dat vaak ook veel secundaire positieve effecten kunnen worden bereikt Eventmarketing staat er bekend voor dat zij vaak een motiverend en bindende uitwerking hebben op werknemers. 2. In het eerste hoofdstuk zijn vele verschillende soorten events genoemd, van culturele vieringen tot hallmarkevents. Geef een systematische indeling van events en bedenk voor elk type event een voorbeeld. pm 3. Welk event heb je onlangs bezocht? Beschrijf waarom je er bent geweest, hoe je het hebt beleefd en wat je is bijgebleven. pm 4. Welke partijen spelen een rol bij het ontwikkelen en organiseren van een evenement? Welke gevolgen heeft het feit dat events tot stand komen door de inzet van veel verschillende partijen, voor de ontwikkeling van het vakgebied? Beargumenteer je antwoord. Een event komt tot stand in een samenspel van vele partijen. Organisatoren, locaties en een hele reeks van toeleveranciers: van standontwerpers, aanbieders van licht, geluid, food & beverage, logistieke diensten, registratie, onderzoek, communicatieadviseurs, En niet in de laatste plaats een actieve betrokkenheid van de initiatiefnemer (exposant, congresorganisator, eventopdrachtgever) zelf. Het vakgebied wordt professioneler. De weg ernaartoe is een tamelijk complexe. Veel factoren beïnvloeden elkaar. Professionalisering hangt op de zwakste schakel. Professionalisering is ook afhankelijk van de wijze waarop de opdrachtgever tegen het vak live communicatie aankijkt. Welke eisen stelt hij? Geeft hij een event de strategische plaats die het verdient? Formuleert hij doelstellingen? Het uiteindelijke succes van een event vraagt om het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uitdaging is om duidelijke kaders te stellen over een ieders bijdrage, de 2

3 verantwoordelijkheden en verplichtingen van alle partijen. Wie kan voor wat aangesproken worden? 5. In paragraaf 1.6 zijn vijf succesfactoren geïdentificeerd. Beredeneer welke succesfactor vanuit marketingoptiek het belangrijkste is. Marketing = waarde creëren, door een beleid te voeren waarbij de klant en potentiële klant centraal wordt gesteld. Strategie en beleid zijn idealiter aangesloten bij markt en marktontwikkelingen. Vanuit deze gedachte zouden de succesfactoren die aangeven dat de bezoeker centraal dient te worden gesteld vanuit de marketingoptiek als meest belangrijk kunnen worden beschouwd. (2 en/of 5) 3

4 Vragen Hoofdstuk 2 1. Geef voor elk van de events die in paragraaf 2.1 genoemd worden, aan op welk strategisch deelterrein zij zich richten. Gaat het om een bijdrage aan de merken-, de propositie-, de relatie-, de verkoop- of de organisatieontwikkelstrategie? Licht de antwoorden toe. Newtel Essence KPN: organisatieontwikkelstrategie kennismaking onderling, samenhorigheidsgevoel; maar ook verkoop- en relatiestrategie. Ziekenhuizen: organisatieverandering het versterken van gastvrij en patiëntvriendelijk gedrag binnen de organisatie Red Bull air races: merkenbeleid het merk laden met de boodschap door zintuigen te prikkelen en emoties op te wekken. Onderwijsinstelling: Einstein geeft les : Organisatieontwikkelinge samenbrengen van docenten en studenten en werken aan een sfeer van positieve samenwerking ter verbetering van de leeromgeving. Bespreking van business issues in private settings: Propositiestrategie Door de persoonlijke belevingswereld van de deelnemer centraal te stellen en te koppelen aan de dienstverlening van het bedrijf wordt méérwaarde gecreëerd. ECI: Relatie-event bedrijf dankt voor samenwerking me al haar stakeholders en klanten Oxfam Novib: Merkenstrategie de merkwaarden van Oxfam Novib worden in een setting gepresenteerd aan de juiste doelgroep, waardoor imagetransfer tot stand komt LEGO: Propositiestrategie door cocreatie met klanten van het bedrijf ontstaat een nieuwe beleving van het product die aanvullende waarde creeert. Beurzen: Verkoopstrategie Productinformaite, vergelijking, drie-d presentatie, probleemoplossing, onderhandeling, etc.; Relatiestrategie netwerken, ontmoeten, het persoonlijke contact; maar soms ook merkenstrategie en organisatiestrategie (de laatsten soms ook secundair) 2. Onder welke omstandigheden kan het voordelig zijn om een event te organiseren waarvan het associatienetwerk niet aansluit op dat van het merk? Beargumenteer het antwoord. Als een merk nieuwe dimensies wil toevoegen aan zijn imago, nieuwe associaties dwingen consumenten tot nadenken en kunnen leiden tot een betere herinnering en effectievere verandering van associaties. 3. In dit hoofdstuk is afgeleid hoe events kunnen bijdragen aan de realisatie van verschillende deelstrategieën binnen de marketing. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld specifieke merkevents en specifieke relatie-events, terwijl tussen beide een grote of kleine overlap kan bestaan. Noem een paar concrete events waarvoor dit het geval is. Welke aanbevelingen zijn er mogelijk voor een eventmanager in deze situatie? 4

5 Voorbeelden van overlap tussen merk- en relatieevents zijn er legio: Denk aan events als het Holland Heineken House, Robeco Zomerconcerten, Sportevents van Red Bull Air Races tot Voetbal,. Aandachtspunt voor de eventmanager is het duidelijk scheiden van doelstellingen en gewenste effecten voor enerzijds merkwaarde en anderzijds klantwaarde c.q. ontwikkeling. Het event en de bijdrage van events aan de strategische randvoorwaarden zuiver beschouwen en op zijn merites beoordelen. 4. Zet op een rijtje hoe events bij kunnen dragen aan de realisatie van de merken-, de propositie-, de relatie-, de verkoop- en de organisatie ontwikkelstrategie. Wat zegt dit over de potentiële kracht van events als marketinginstrument? Merkenstrategie: het creëren of veranderen van de associatie die het publiek bij een merk heeft; Propositiestrategie: het toevoegen van waarde aan de goederen of diensten van het bedrijf; Relatiemanagement: het verdiepen van de relaties met betrokkenen, bijvoorbeeld klanten; Verkoopstrategie: het bereiken van verkoopdoelstellingen; Organisatiestrategie: het bijdragen aan de organisatieontwikkeling, bijvoorbeeld een fusie. 5. Geef aan welke afwegingen gemaakt dienen te worden bij de keuze tussen deelname aan een vakbeurs of consumentenbeurs en het organiseren van eigen events of huisshow. De afweging dient gebaseerd te zijn op de volgende overwegingen - Doelstelling en doelgroep: wat (kennisoverdracht, relatieversterking, nieuwe klanten trekken werken aan merk en imago,.) wil het bedrijf bij welke doelgroep bereiken - De omvang en samenstelling van de doelgroep - De mogelijkheid om deze doelgroep te bereiken / aan te trekken - De mogelijkheid om een beleving te creëren, je boodschap over de bühne brengen. De aantrekkelijkheid voor de bezoeker: what s in it for him/her. - De kosten van deelname, organisatie (met niet te vergeten alle interne kosten en uren, die met de organisatie van een eigen event cq. deelname aan een vakbeurs gepaard gaan) 5

6 Vragen hoofdstuk 3 1. Wat zijn motieven voor mensen om evenementen te bezoeken? Motieven om events te bezoeken zijn breed en divers. Zij kunnen bijvoorbeeld ingedeeld worden naar - Persoonlijke motieven: meedoen, vermaak, ontvluchten van het dagelijkse, iets beleven, zelfontplooing, ontdekken, grenzen verleggen - Sociale motieven: sociale verplichting, groepsvorming, contacten onderhouden, anderen willen ontmoeten, erbij horen - Zakelijke / commerciële motieven: informatie inwinnen, zakelijke contacten onderhouden, nieuwe relaties ontmoeten, delas sluitten, allerlei motieven die uiteindelijk tot een financieel voordeel (kunnen) leiden. In de praktijk zullen altijd meerdere motieven een rol spelen bij de afweging om een bepaald event wel of niet te bezoeken. Van belang is wel dat men zich realiseert op welk hoofdmotief men een bezoeker wil aanspreken 2. De beïnvloeding van de zintuigen tijdens een evenement is van cruciaal belang voor de emotionele en cognitieve respons. Beargumenteer waarom het zo belangrijk is de zintuigen op harmonieuze wijze te stimuleren. De zintuigen vormen als het ware de transmissie tussen omgeving en de emotie van de respondent. Zintuigeljike waarnemingen worden vertaald naar emotionele en fysieke responsen. De veelheid van prikkels die een mens op elk moment ontvangt leidt tot een automatisch filterproces. Met Live-events is er de mogelijkheid alle zintuigen te prikkelen. Om dit met zoveel mogelijk effect te doen is het belangrijk om bij het event design na te denken over de multizintuigelijke invulling hiervan. Té veel van een bepaalde prikkel leidt bijvoorbeeld tot een automatisch filterproces bij de ontvanger, waardoor het effect teniet wordt gedaan of op z n minst sterk wordt verzwakt. 3. Onderzoek naar de zintuiglijke waarneming van een evenement hangt of staat met de vragen die men tijdens het onderzoek stelt. Het risico is groot dat de vragen over impulsen gaan die men zich niet herinnert of onder woorden kan brengen. Of men vraagt naar de beleving van de afzonderlijke zintuigen en vergeet de onderlinge samenhang te onderzoeken. In beide gevallen zijn het benaderingen die niet tot betrouwbare meetresultaten leiden. Geef aan waarom dit zo is en geef suggesties hoe er wel naar de zintuiglijke stimuli onderzoek gedaan kan worden. Het probleem bij onderzoek naar zintuigelijke waarneming ligt in het verschil tussen bewuste en onbewuste hersenprocessen. Externe prikkels die via zintuigen binnenkomen worden veel en veel sneller op onbewust niveau verwerkt dan op het bewuste niveau. Het op een rationele manier, door middel van vragenlijsten, onderzoek doen naar beleving (emotie), spreekt een bewuste hersenactiviteit aan, die als het ware de onbewuste emotionele reacties dient te beschouwen en te verklaren. Een proces dat op zichzelf al een vertroebeling van de primaire emotie met zich meebrengt. Onderzoek naar zintuigelijke stimuli wordt krachtiger naarmate men in staat is om de basisemoties direct af te meten bij de ontvanger. Bijvoorbeeld door zijn gezichtsuitdrukking, die emotie vaak onvervalst weergeeft te interpreteren. Dit kan door observatie, maar in het huidige technologische tijdperk zijn er steeds meer mogelijkheden om emoties via hersen- en gezichtsonderzoek in kaart te brengen (zie verder hoofdstuk 7) 4. Er bestaan verschillende basis- en secundaire emoties. Bedenk voor je eigen situatie voorbeelden waarin je dergelijke emoties hebt ervaren. Hoe beïnvloedde deze emoties je gedrag? 6

7 - PM 5. Interview verschillende leden van je familie of vriendenkring en stel vast wat de belangrijkste persoonlijke gebeurtenissen in hun leven waren. Hoe hebben deze het normen- en waardenpatroon, de kijk op het leven en de relaties met anderen beïnvloed? - PM 6. Veel events spelen in op de behoefte aan de dagelijkse routine te ontsnappen en bieden niet meer dan een thrill. Na verloop van tijd blijft er geen memorabele indruk achter. Bedenk welke events wel een blijvende persoonlijke impressie op je hebben gemaakt. Hoe heeft het event je bekendheid met en mening over de organisator en mogelijke sponsors beïnvloed? - PM 7

8 Vragen bij Hoofdstuk 4 1. Een belevingsproces of de journey is te beschrijven als een aaneenschakeling van touchpoints. Geef een omschrijving van een touchpoint. Bedenk drie voorbeelden. Touchpoints zijn de contactmomenten tussen een organisatie en een consument, een klant of een stakeholder. Een touchpoint is een element / moment in een belevingsproces dat van invloed is op de totale beleving, beeldvorming, tevredenheid, loyaliteit. Voorbeelden van touchpoints in het belevingsproces van een event zijn er legio, te denken is aan: het kennismaken met het event via media / internet; het kopen van het kaartje; de voorregistratie, de aankomst op de parkeerplaats, de eerste indruk bij binnenkomst, de contacten met sponsors, standhouders, medebezoekers, de ervaringen met de inhoud, de lunch, de reis naar huis, het bekijken van de foto s na afloop, het bedankje van de organisator, 2. Marketeers hebben de neiging om de touchpoints in de journey in functionele termen te omschrijven. Geef aan wat hiermee wordt bedoeld en verklaar waarom ze dit gewend zijn te doen. Het beschrijven van touchpoints in functionele termen betekent dat vooral gekeken wordt naar contactmomenten die door de zender kunnen worden gestuurd en beïnvloed. Touchpoints zijn dan als het ware concrete contactmomenten, die de marketeer kan regisseren. Marketeers zijn minder gewend aan een benadering die uitgaat van de touchpoints die de ontvanger als relevant ervaart en die bij hem of haar bepaalde emoties losmaken die van invloed zijn op de totale beleving van een product of dienst. Het benaderen van touchpoints vanuit de bezoeker gezien (in het geval van events) vergt dat de marketeer zich meer dan ooit in de huid moet kunnen kruipen van de doelgroep. 3. Het belevingsproces van een event begint voor aanvang en eindigt na aanvang van het echte evenement. Wat zijn hiervoor de redenen? Twee invalshoeken: Puur logistiek / fysiek: het bezoeken van een event vraagt om voorbereiding (kaartje kopen, registreren, maar ook bijvoorbeeld een zakelijke voorbereiding op een vakbeurs), inspanning om er te komen, de thuisreis, maar ook concrete acties erna (follow-up, etc.) De tweede invalshoek is de emotionele reis. De beleving en betrokkenheid met het aanstaande event ervoor (voorpret, nieuwsgierigheid, spanning van wat er gaat komen, het opbouwen van verwachtingen) en uiteraard de gevoelens erna (nagenieten, enthousiasme (of uiteraard ook andere gevoelens) delen met anderen, emoties nog eens terughalen, ) 4. Veel media en netwerken worden ingezet gedurende het belevingsproces. In veel situaties zijn deze onvoldoende geïntegreerd. De doelgroep, de inhoud, de vorm en de timing zijn niet perfect op elkaar afgestemd, waardoor geen harmonieuze indruk wordt achtergelaten bij de deelnemers aan het evenement. Ga na voor een evenement dat je zelf hebt meegemaakt, waar en in welke mate dit het geval is geweest. Wat waren hiervan de consequenties voor de wijze waarop je het evenement uiteindelijk hebt beoordeeld? - pm 5. De doelstellingen van het inzetten van meerdere kanalen en netwerken zijn het vergroten van het bereik, de efficiency en de impact van het contact. Scoor met welke van deze doelstellingen de verschillende media en netwerken hoofdzakelijk samenhangen. 8

9 Bijvoorbeeld: Kanaal / netwerk Bereik Efficiency impact Massamedia (radio / XXXXX XXX X TV, kranten) Internet XXX XXXXX XXX Buitenreclame XXX XXX X Events X XX XX XXXXX Vertegenwoordiger X X XXXXX 6. Veel van de coherent in te zetten media en kanalen vallen onder de verantwoordelijkheid van verschillende afdelingen en managers. Dit vergemakkelijkt de integrale inzet van de kanalen en netwerken niet. Hoe zou de onderling afgestemde inzet van de media vanuit organisatorisch perspectief verbeterd kunnen worden? De effectieve inzet van een mix van media en kanalen vergt om doel- en plangerichtheid. Doelstellingen dienen helder te zijn geformuleerd en daarvan uitgaand dient de bijdrage van de verschillende media en kanalen duidelijk te zijn neergezet. Het strategisch marketingniveau zou hiervoor de kaders moeten scheppen en zou moeten bevorderen dat de resultaten van de inzet van het pallet van media en kanalen worden gecoördineerd en gecommuniceerd. Conclusies dienen te worden getrokken en evaluaties leiden idealiter tot aanscherping van het communicatiebeleid en de hierin te maken keuzes. 7. Waarom leidt het vertellen van verhalen tot een grotere betrokkenheid en actieve opstelling van klanten en andere relaties? Het vertellen van verhalen maakt een boodschap vaak veel duidelijker voor betrokkenen. Verhalen roepen beelden op die beter doordringen, kennen een dramaturgisch verloop, scheppen een breder beeld dan alleen de essentie. Verhalen worden persoonlijk geïnterpreteerd waardoor de ontvanger zich de content op een individuele manier eigen maakt. Storytelling is een vorm van cocreatie geworden. 8. Een van de uitgangspunten van Location Hierarchy Model is dat het wenselijk is de fysieke met de virtuele wereld te spiegelen; wat kan in de offlineomgeving, moet ook in de onlineomgeving te beleven zijn. Ben je het hiermee eens? Wat zijn twee voor- en twee nadelen van deze stellingname? Voordelen: - synergie - kostenbesparing - vergroten van de totale impact Nadelen - eventueel verloren gaan van bepaalde oude waarden - gekunstelde vertaling van fysieke ontmoeting naar virtuele ontmoeting, die niet effectief blijkt te zijn 9. Construeer de belevingsketen (zie figuur 4.6) voor een bezoek aan een internationale vakbeurs, de huishoudbeurs, een medisch wetenschappelijk congres en Dance Valley. Pm 9

10 Vragen bij hoofdstuk 5 1. Bediscussieer de plaats van eventmarketing binnen de organisatiestructuur van ondernemingen. Ga hierbij in op de uiteenlopende functies die events kunnen hebben ter ondersteuning van deelstrategieën (merken, propositie, relatie, verkoop, organisatie). Te vaak blijkt dat de afdeling events op een geïsoleerde positie staat binnen ondernemingen. In opdracht va van verschillende interne afdelingen voeren zij de organisatietaken rond een brede range van events uit: een breed werkterrein, vaak geen focus of specialisatie. De beslissing om live communicatie in te zetten binnen verschillende deelstrategieën is vaak versnipperd over afdelingen en disciplines. De praktijk wijst uit dat dergelijke beslissingen vaak ad hoc worden genomen waarbij de kracht van een live event vaak onvoldoende op zijn merites wordt beschouwd. De professionaliteit van eventmarketing beleid zou kunnen worden versterkt door opbouw en deling van kennis over de factoren die succesvol eventmarketing bepalen. Een intern expertisecentrum zou hiervoor als katalysator kunnen worden ingezet. Meestal betekent dit dat de eventafdeling een upgrading zou moeten ondergaan, waarbij kennis en ervaring wordt gebundeld rond effectieve inzet van events voor de verschillende strategieën. 2. Geef argumenten voor make-or-buybeslissingen voor eventstrategie, eventontwerp en uitvoering. Afwegingen voor de make-or-buy beslissing worden gemaakt op basis van vragen als In het algemeen o De omvang / rol van live communicatie binnen de organisatie en de mogelijkheid tot kwalitatief hoogwaardige bezetting van de afdeling events o De kosten van inschakeling van externe adviseurs / dienstverleners Eventstrategie o Hoe groot is de eigen expertise op het gebied van vertaalslag van strategie naar specifiek beleidsterrein o Het totale belang van eventmarketing-activiteiten o Het wel/niet willen delen van de strategische afwegingen bij de inzet van live communicatie met derden Eventontwerp o De gewenste creativiteitsimpulsen van extern o Specialismen, die dienen te worden ingehuurd o Eventuitvoering o Beschikbaarheid o Kritische massa o Specialisatie in bepaalde typen activiteiten 3. Welke voordelen zijn er verbonden aan het opstellen van een eventportfolio? Licht je antwoord toe. 10

11 Het in elkaars samenhang bezien van verschillende events. Het overzien van de totale impact van live communicatie op de markt. Waar zit overlap en aanvullingen in doelgroepen. Waar kan synergie worden bereikt Het bewaken van de consistentie van de live communicatie activiteiten onderling en het zorgen voor een consistente vertaling van kernwaarden en strategische uitgangspunten van onderneming in het eventportfolio. Het bevorderen van een evaluatie en leerproces, opbouwen van expertise door consequente evaluatie van verschillende eventresultaten en verbeterpunten meenemen in een brede scope van events. Onderzoeken wat events succesvol maakt. 4. Voor het event Human 2.0 richtte de organisatie zich op drie verschillende doelgroepen, die als volgt gekarakteriseerd werden: KPN-relaties: 250 relaties; leeftijd jaar, 85% man, hoog opgeleid; decisionmakers. KPN-salesmedewerkers: ca. 160 personen, leeftijd jaar, waarvan 80% man, midden tot hoog opgeleid en verantwoordelijk voor het klantsegment system integrator klantcommunicatie. Newtel Essence-medewerkers: ca. 200 personen, jarigen, waarvan 70% man; laag tot hoog opgeleid en veelal goed geïnformeerd over de werkzaamheden van Newtel Essence. Bespreek en becommentarieer deze wijze van doelgroepomschrijving. Kunnen de doelgroepen krachtiger worden omschreven? Licht je antwoord toe en adviseer. Sterke punten van deze doelgroepomschrijvingen zijn - Het zijn kwantitatieve doelstelling, - De demografische kenmerken zijn specifiek gemaakt - Er is een aanzet gegeven tot een zakelijk profiel van de doelgroepen Verbeterpunten: - Meer inzicht in en informatie over de mens achter de functies en cijfers, zoals persoonskenmerken, interessegebieden, een inschatting over waar zij warm voor lopen, wat ze belangrijk vinden? - Meer informatie over de relatie met het bedrijf: o Klanten: hoe lang zijn ze al relatie, wat is hun specifieke band met KPN en de mensen van KPN, hoe kijken ze tegen de fusie aan? Wat zijn hun zakelijke uitdagingen? Waar worden zij op afgerekend? Etc/ o Medewerkers: Wat zijn uitdagingen in de werkomgeving? Wat speelt er? Hoe staan zij ten opzicht van de fusie? etc 5. In figuur 5.4 wordt een typologie van vakbeursbezoekers besproken. Uit dit onderzoek bleek dat circa een vijfde van alle vakbeursbezoekers als antibeursbezoeker kan worden bestempeld. Deze bezoekers komen zonder uitgesproken doel, blijven maar kort, geven geen follow-up, dichten het beursbezoek een laag belang toe en oordeelt ontevreden over het bezoek. Welk beleidsinstrumentarium kan de beursorganisator inzetten om deze groep bezoekers zo klein mogelijk te laten zijn? En de exposant? Algemeen voor organisator en exposant: 11

12 In beleidsbepaling rond beursorganisatie en deelname de bezoeker centraal stellen! Ontwerpen, Plannen, Handelen, communiceren vanuit de optiek van verschillende bezoekersdoelgroepen. Stel centraal de vraag: What s in it fort hem? Wat kan de beursorganisator doen? Enkele voorbeelden: - Een duidelijke doelgroepsegmentatie en selectie, op basis van onderzoek wat potentiële bezoekers boeit en motiveert. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid over wat gemotiveerde bezoekers van ongemotiveerde bezoekers onderscheidt. Een zorgvuldig toegangs- en uitnodigingsbeleid. - Een helder communicatiebeleid voeren: de belofte what s in it for me, helder formuleren en toegespitst op verschillende bezoekerssegmenten. Vermijden van supperlatieven, die generaliseren, zoals alles op het gebied van, volop novititeiten en die zaken beloven die op de beursvloer niet waar kunnen worden gemaakt. Vermijden van communicatie in de trant van u kunt niet wegbijven. - In de setting van het evenement rekening houden met deze groep bezoekers. In ontwerp en organisatie aandacht hebben voor zaken, die de verwachtingen van bezoekers eens zouden kunnen overtreffen. Zaken als: speciale ontvangsten, valet parking, creeren van bijzondere ontmoetingen, et cetera et cetera. (Overigens kan dit alleen doeltreffend zijn als de analyse van bezoekersdoelgroepen helder is) - Programmapunten zoeken die méérwaarde bieden. - Follow up en nazorg op een creatieve wijze invullen. Wat kan de exposant doen? Enkele voorbeelden: - Een heldere analyse van de doelgroepen die men wil uitnodigen op de beurs. Identificeren van klanten en relaties die wellicht in het anti-beursbezoek segment zouden kunnen vallen en hierop anticiperen: bijvoorbeeld door deze groep specifiek duidelijk te maken wat voor hen op de beurs interessant zou kunnen zijn (of juist niet, helder maken waarom zij deze keer niet worden uitgenodigd. - Ook hier aandacht in het beursdeelname plan voor zaken als (op basis van analyse) : zoeken naar wat maakt het verschil? Hoe kunnen we verwachtingen overtreffen? Hoe kunnen we verrassen, verbazen, écht verblijden kortom emoties aanspreken. 6. In het kader van de praktijkinzichten is gesproken over het MINI United Festival in Silverstone. Hoe zouden de eventdoelstellingen van de organisator idealiter geformuleerd kunnen worden? Tracht een aantal eventdoelstellingen te formuleren en gebruik hierbij activiteitendoelstellingen, bereikdoelstellingen, procesdoelstellingen en effectdoelstellingen. Maak de doelstellingen zo SMART mogelijk. Aktiviteitendoelstellingen voorbeelden: - 25 verschillende workshops aanbieden - Het hele programma zo inrichten dat er om het half uur een nieuw programma-onderdeel van start gaat; - Tenminste twee artiesten van internationaal niveau laten optreden - De wachttijden voor de programmaonderdelen maximaal 10 minuten laten zijn 12

13 - Ook bijvoorbeeld allerlei doelstellingen op organisatorisch gebied: sanitaire voorzieningen om het uur schoonmaken, parkeerwachters 5 keer per dag een inspectieronde laten lopen; breed assortiment aan vegetarisch voedsel aanbieden (naast het reguliere assortiment); etc, etc. - Twee sponsors uit de mini toeleverbedrijven aantrekken - Alle deelnemers krijgen een exclusieve sticker mee Bereiksdoelstellingen voorbeelden: bezoekers, trekken waarvan (bijvoorbeeld) o Tenminste superfans uit 30 landen (uit elk land de opinion leaders trekken) o Tenminste partners en vrienden van superfans o Maximaal overige enthousiaste mini-rijders o Geen pure feestgangers die geen mini-fan of rijder zijn bezoekers doen mee aan de Stunting Experience (+ doelstellingen voor alle andere onderdelen) nieuwe aanmeldingen op de Mini-fan websites - Via mailings (uitgesplitst in landen) Mini-rijders en Mini-prospects bereiken - Media-bereiksdoelstellingen: mln kijkers op BBC (die naar reportage kijken); mln lezers van The Daily Mirror - Mediabereikscijfers per land Procesdoelstellingen voorbeelden - De bezoekers drie dagen onderdompelen, het besef van tijd laten verliezen - Het gevoel van verbondenheid en gedeeld plezier laten beleven - Spanning en sensatie rond stunt-programma s laten ondervinden - 1/3 van de deelnemers draagt het enthousiaste Mini-gevoel na drie maanden nog met zich mee Effectdoelstellingen - voorbeelden - Verkoopomzet tijdens het event = x (uitgesplitst naar accessoires, souveniers, etc.) - De kernwaarde herkenning onder de doelgroep stijgt van.. naar.. procent - De traffic op de website en binnen de min social media sites is 2 weken na het event verdrievoudigd - Een maand na het event is er een groei in showroombezoek en offertes met.. % - Drie maanden naar het event zijn de verkoopcijfers met.. gestegen (uitgesplitst per land, type auto) 7. De ontwerpfase luistert nauw als het gaat om een effectieve vertaling van uitgangspunten en doelstellingen van het eventconcept in een concrete propositie. Een hulpmiddel om grip te kunnen krijgen op de elementen die imagotransfer bewerkstellingen, zou kunnen worden gevonden in onderstaande matrix. MERK Titel / Thema Locatie Muziek Catering Spel Partner 13

14 OPEL Oktoberfest Assen / Heino Bockwurst Slipcursus C&A Arnhem AMSTEL Spel en lach Vondelpark Blöf Picknick Klaverjassen Hyves APPLE Contact Arena Armin van Tapas Dance battle Corona IPhone Buuren CALVE Uitdaging Papendaal Erwin Hollands Variosport Intersport Pindakaas Wennemars HARIBO???????????? O Neill???????????? Bron: Van Vliet Infotainment Vul de open plekken in bovenstaande matrix in voor Opel, Amstel, Apple en Calvé. Geef aan welke elementen de eventontwerper zou kunnen inzetten bij het ontwerpen van een eventconcept voor een merkactivatie-event voor Haribo en O Neill. Gebruik ook eventueel andere elementen dan in de matrix verwoord. Motiveer je keuzes. - rest PM 8. Teken en beschrijf het sensogram van het eventconcept MINI United, de Swarovksi Kristallwelten en een industriële vakbeurs. In de sensogrammen wordt aangegeven welke zintuigen in welke mate worden geprikkeld. Mooi zou zijn als ook gemotiveerd kan worden aangegeven waarom de sensogrammen zo zijn geconstrueerd. Nog mooier als aanbevelingen kunnen worden gegeven hoe de eventuele witte vlekken in zintuiglijke prikkeling zouden kunnen worden aangevuld. 9. De communicatie rond events vormt een belangrijke pijler in het eventconcept. Verplaats je in de rol van deelnemer aan een internationale vakbeurs en geef aan welke communicatiekanalen en netwerken voor, tijdens en na de beurs idealiter worden ingezet in de richting van de bezoekersdoelgroepen. Doe datzelfde voor de rol als interne eventmanager van het Jij & KLM Event. Vakbeurs internationaal: Voor: - eigen website en nieuwsbrief - website en nieuwsbrief van organisator - vakbladen-advertenties - eigen vertegenwoordigersapparaat kondigt beursdeelname aan en nodigt uit - sponsoren van dealer-communicatie in verschillende landen - direct mail uitnodigingen - mail, etc. voorbereidende informatie, teasers,. - reminder sms - Tijdens - eigen website, speciale nieuwsbrief - website en nieuwsbrief van organisator - reminder sms 14

15 - vakbladen redactionele inhoud voeden door persberichten, etc. - Na - Bedankmail (sms) - opvolging door gerichte informatieverstrekking - toesturen (post of mail) van maatgesneden informatie - vakbladen: persberichten - opvolging door vertegenwoordigers en/of binnendienst - internet-enquete 15

16 Vragen bij hoofdstuk 6 1. Neem het eventplan in figuur 6.3 en beschrijf de inhoud van de verschillende onderdelen voor het geval de eventplanning betrekking heeft op: a de MINI United Formule; b de portfolio van events van een verzekeringsbedrijf als Delta Lloyd. MINI United Formule Analyse - Aantallen en profielen MINI rijders in West-Europa, per land opgesplitst, aandacht voor afnemerssegmentatie naar demografische en sociografische factoren. Aandacht voor onderwerpen die de MINI rijder bezig houdt - Mediagedrag MINI-rijders en -prospects - Marktomvang potentiële markt, per land - Marktontwikkelingen: verandering in koopgedrag etc. - Eigen dealernetwerk - Concurrentieanalyse van directe concurrenten zoals FIAT, VW, etc., met name ook mediaperformance, rol van events in marketingcommunicatie - Merkwaarden en strategische uitgangspunten MINI -.. Strategische Positionering - MINI-United Event: een volledige MINI-experience die alle zintuigen raakt en MINI-addicts een paar dagen volledig onderdompeld in de MINI wereld Eventconcept / propositie - Een belevingsomgeving waar MINI-design en prestatie en levensstijl centraal staat een combinatie van elementen van sport, prestatie, amusement, muziek, design - Te houden op een formule 1 circuit drie dagen tijdens de zomermaanden Doelgroepen / doelstellingen - Bezoekersprofielen (tenminste bezoekers per editie, met een stijgende lijn) - MINI-addicts (superfans) uit heel Europa (met partners) (tenminste 30 % van het totaal aantal bezoekers) - Enthousiaste MINI-rijders uit heel Europa - Geen feestgangers zonder MINI-band - Deelnemersprofielen - MINI toeleveranciers (tenminste 20 % met actieve deelname) - MINI dealers uit alle landen (tenminste 2 per land) - Promotiepartners (3 per editie) Beleidsplannen - Toegangsprijzen, arrangementen - Financieel plan: kostenbegrotingen, opbrengstenbegroting, incl. deelname recetten en sponsoring) - Infastructuur: basisplan en opbouw-design, geschikt voor een race-circuit - Communicatiebeleid: middelen en media voor-, tijdens en na het event 16

17 - Personeelsplan: minimale bezetting, kwaltitatieve eisen aan personeel (kennisniveau, gastvrijheid, taal, cultuur) - Organisatiebeleid: wat zelf doen en wat uitbesteden aan specialisten - Parnterships: eisen aan complementariteit, pakket van samenwerking en synergie - Onderzoek en registratie: database-management, tracking en tracing, enquêtebeleid - Risikoplan met preventiemaatregelen en verzekeringsbeleid - MVO-plan, rekening houdend met maximale milieubelasting, gebruik afbreekbaar materiaal, etc. Operationele actieplannen - PM 2. Het event Einstein geeft les!, geschetst in het begin van dit hoofdstuk, speelt zich af op meerdere locaties in de stad en brengt een groot aantal bezoekers bij elkaar. Het betreft een complexe organisatie met studenten als productiefactor. Doorloop de stappen van risicomanagement en stel de hoofdlijnen van een risicobeheersplan voor dit event op. Welke aanvullende informatie zou je nodig hebben om je plan krachtiger te maken? Risicoanalyse - inventarisatie bezoekers: 1350 bezoekers, leeftijd 25 60, geen specifieke bijzonderheden, meesten met een normale gezondheidstoestand, nadere inventarisatie van mog. Physieke beperkingen van deelnemers - directe activiteiten (in de klaslokalen en op locaties) brengen geen risico s met zich mee; geringe risico s tijdens verplaatsen van deelnemers tussen de locaties - locaties en inrichting brengen geen bijzondere risicofactoren met zich mee, hooguit dat de techniek het begeeft (internet, computer, beamers) - Organisatie maakt gebruik van vooral studenten risico van te laat of niet komen opdagen, slechte prestaties, kunnen druk niet aan - vergunningen zijn aanwezig - mogelijke externe calamiteiten: - slecht weer, gevaarlijke wegsituaties (bij verplaatsing tussen locaties) - afzeggen artiest Beheersmaatregelen - Vermijden en verminderen van risico s - Goede training van en communicatie met van organiserende studenten - Invallers voor de organisatie op afroep beschikbaar - Technische expert op afroep! - Paraplu s op afroep beschikbaar? - Taxi s op afroep voor fysiek beperkte deelnemers - Regelen voor stand-in voor hoofdartiest - Overdragen - Geen specifieke verzekeringen (check of de algemene verzekering mogelijke ongevallen buiten de reguliere schooltijd dekt) - Rest = accepteren Aanvullende informatie: 17

18 - eventuele omstandigheden die spelen rond het RijnIJssel college ( bijvoorbeeld spanningen tussen sociale groepen binnen of buiten de school) - Organisatie-specifieke zaken 3. Risicobeheersplannen worden in het algemeen het meest geassocieerd met grote publieksevenementen. Beargumenteer waarom risicomanagement ook voor kleinschalige zakelijke bedrijfsevents van waarde kunnen zijn. Hoe ziet het risicoprofiel van een medisch congres eruit, en wat zijn de risicofactoren waarmee de deelnemer aan een vakbeurs te maken heeft? Ook aan kleinschalige events kunnen risico s verbonden zijn. Deze liggen veelal op het gebied van - het persoonlijke welzijn van de bezoekers en deelnemers (denk aan voedselvergiftigingen of mogelijke ongevallenrisico s als gevolg van gebrekkige standconstructies, of onveilige toegangswegen, etc.) - commerciële risico s: weersomstandigheden, politieke situaties of calamiteiten waardoor bezoekers- en deelnemersaantallen kelderen; economische situatie waardoor deelnemers afhaken - calamiteiten dit invloed hebben op het welslagen van het programma: denk aan techniek, keynote sprekers of artiest verhinderd, etc.; 4. Survivalevents brengen grote gevaren met zich mee, maar kunnen ook een grote toegevoegde waarde hebben. Bediscussieer hoe een eventmarketeer met dit dilemma kan omgaan. Betrek je antwoord op concrete voorbeelden. Antwoorden die het spanningsveld schetsen tussen de wens om maximale emotionele betrokkenheid teweeg te brengen bij de deelnemers door thrill, uitdaging en extremen op te zoeken; en de hieraan verbonden risico s voor het welzijn van de deelnemers. 5. Het compenseren van CO 2 kan worden uitgelegd als een slimme marketingpropositie, maar ook een werkelijk zinvolle actie zijn. Geef aan hoe bijvoorbeeld een congres- of festivalorganisator met dit vraagstuk op authentieke wijze kan omgaan. Een authentiek MVO beleid met betrekking tot de uitstoot van kooldioxide begint bij een eerlijke analyse van de CO 2 footprint. De organisator zou verder een duidelijke en gemeende wil moeten hebben om hier iets aan te doen. En tenslotte gepaste en zichtbare maatregelen hiervoor te treffen. Een eerlijke analyse en beleid omvat het brede spectrum van de mogelijke milieubelasting door het evenement. Aandachtspunten zijn: Hoe duurzaam is de inkoop van alle producten en materialen die het event maken, hoe scoort de locatie uit oogpunt van duurzaamheid? Hoe zit het met energie en water-verbruik? Hoeveel reis-kilometers leggen de deelnemers met elkaar af? Hoe duurzaam is hun vervoer? 18

19 Vragen bij hoofdstuk 7 1. Hoe ga je als eventbureau om met opdrachtgevers die aangeven de accountability van een event niet belangrijk te vinden? Besteed aandacht aan de volgende vragen alvorens tot een eindoordeel te komen: Waar zou de weerstand bij opdrachtgevers vandaan kunnen komen om de accountability te meten? Welk belang heb je als eventbureau om de accountability inzichtelijk te maken? Welke risico s zijn verbonden aan het bepalen van de accountability? Argumenten tegen toepassen van de accountability-gedachte: - geen tijd - te duur - angst voor tegenvallende resultaten - overtuiging dat effecten niet meetbaar zijn - verbanden zijn niet in cijfers uit te drukken Belang en risico als eventbureau - bieden van dienstverlening met onderscheidende méérwaarde - aantoonbare resultaten betekenen dat events een vaste plaats in het communicatiebeleid van opdrachtgevers veroveren / behouden. - Het helpen kunnen aantonen van de effecten van eventmarketing verstevigt de relatie tussen opdrachtgever en bureau - Er bljift natuurlijk altijd het risiko dat resultaten tegenvallen, dat de gewenste en bedoelde effecten niet of nauwelijks worden bereikt en een zichtbaar negatief resultaat negatieve effecten heeft voor de relatie tussen bureau en opdrachtgever. Aanpak - Start van accountable events ligt al in de planningfase. Het bureau kan een waardevolle bijdrage hierin leveren door samen met de opdrachtgever trachten de doelstellingen helder, realistisch, specifiek en meetbaar te maken. Dit is voor beide partijen een mooie startpunt in de samenwerking, waarin tevens duidelijk kan worden gemaakt wat men van elkaar verwacht. - Het bureau zou vervolgens haar stappen in conceptontwerp en detaillering op een transparante manier kunnen communiceren, waarbij ook hier de relatie met de doelstellingen zichtbaar blijft. - Het eventbureau is verder capabel als het gaat om onderzoek naar effecten en de interpretatie van de resultaten. Het bureau zou hier zelf het voortouw kunnen nemen. - Tenslotte: in een situatie dat de opdrachtgever negatief staat ingesteld ten opzichte van accountability moet natuurlijk altijd naar een goede balans worden gezocht in de communicatie. Dit vergt inlevingsvermogen, maar ook overtuigingskracht en geloof in de meetbaarheid en aantoonbaarheid van de resultaten van eventmarketing. 2. Vul het model voor het vaststellen van de ROI van events in voor bijvoorbeeld de Redbull Air Races. Van onder naar boven worden enkele voorbeelden genoemd: Bereik: hoeveel mensen direct en indirect aangesproken - Direct bereik: Bezoekersprofiel van de Redbull Air Races: aantallen, demografie - Media-bereik: dagbladen, TV-uitzending in mln lezers / kijkers Beleving en waardering: directe impact op emoties van de toeschouwers 19

20 - Bezoekers: hoe is het event ervaren, beleving, mate van spanning, sensatie, verwondering, onderdompeling; waardering van alle organisatorische zaken eromheen, sfeer, ontvangst, catering - (Redbull) consumenten: waardering van en emoties bij Air Races, Leerniveau: bekendheid met Redbull, merkassociaties Redbull - Bezoekers: versterking van beleving merkwaarden van Redbull; verhoging merkassociaties met emoties als spanning en sensatie, grenzen verleggen, Redbull geeft je vleugels. - Consumenten: merkassociatie versterken met x %, merkvoorkeur verhogen met x % - Markt: ongeholpen en geholpen merkbekendheid verhogen met x % Gedragsimpact Koopgedrag Redbull - aankoopfrequentie van heavy users verhogen - merkvoorkeur versterken, merkswitchgedrag bevorderen - eerste aankoop proefaankopen bevorderen Businessimpact - Marktaandeel binnen de energy-drinks versterken met x punten - Omzet verhogen 3. Veel evaluaties beperken zich tot bezoekersaantallen en tevredenheidsmetingen. a. Welke twee voordelen en welke twee nadelen zijn aan deze beperkte evaluatiemethodiek verbonden? Voordelen liggen op het vlak van relatief eenvoudige meetbaarheid, eenduidige interpretatie en communicatie over de uitkomsten hiervan, het kunnen vaststellen van verbeterpunten en doelstellingen voor een volgende keer. Nadelen kunnen zijn dat dergelijke cijfers soms een schijnresultaat kunnen laten zien. Vaak is het aantal bezoekers niet maatgevend voor het succes van een event maar veel meer de kwaliteit of gerichtheid van de bezoekers. De tevredenheid over allerlei aspecten rond de organisatie van een event zegt tevens nog niets over de impact ervan op de bezoekers. b. Wat zouden organisaties kunnen doen om te meten hoe bezoekers een event beleven? Er zijn verschillende mogelijkheden om meer grip te krijgen op de beleving van de bezoekers van een event: Via vragen-constructen kan getracht worden een beeld te krijgen van hoe een bezoeker het event heeft ervaren en welke emoties zijn geraakt. (Alhoewel het bewust vragen naar emoties die zich op onbewust niveau afspelen vaak tot een vertroebelde uitkomst leidt is dit in ieder geval beter dan niet naar de beleving te vragen). Bezoekersbeleving kan verder worde gemeten door observatie van gedrag van de bezoeker. Hoe actief is hij/zij, hoe worden emoties getoond? Tenslotte bieden de voortschrijdende techniek en wetenschap steeds meer mogelijkheden om emoties in beeld te brengen. (ZMET, Facial Coding, technieken uit de neurowetenschap). 20

Accountability Meten van effecten van (Event-) Marketing

Accountability Meten van effecten van (Event-) Marketing Accountability Meten van effecten van (Event-) Marketing Karoline Wiegerink Hotelschool Den Haag Holland Consulting Group Amsterdam 10 maart 2012 Accountability van events Het doel en mijn passie Meer

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Plan 19. 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument 20. 2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk 36

Inhoud. Deel I Plan 19. 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument 20. 2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk 36 Inhoud Deel I Plan 19 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument 20 1.1 De strategische inzet van events 21 1.2 De opkomst van het event als strategisch marketinginstrument 22 1.3 Eventmarketing

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong!

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong! Nationale Staalbouwdag 2015 Arend Dolsma en Erik de Jong Waarom participeren in de Nationale Staalbouwdag? De Nationale Staalbouwdag is uniek Bij een beursbezoek worden alle zintuigen geraakt enkel medium

Nadere informatie

Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames!

Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames! Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames! Wie wij zijn... ExpoSynergy is een onderdeel van de Online Leads Group (OLG). OLG is opgericht door Mike Stern, bekend door zijn boeken: In drie stappen naar

Nadere informatie

VOORBEREIDING BEURSDEELNAME

VOORBEREIDING BEURSDEELNAME VOORBEREIDING BEURSDEELNAME Bij een beursdeelname komt veel kijken. Om alles overzichtelijk te houden, geven we je hier checklists, tips en ideeën voor een goede beursvoorbereiding. De eerste stap bestaat

Nadere informatie

Superbrainstorm DvdTW 2010 Hoe hou jij ze wakker?

Superbrainstorm DvdTW 2010 Hoe hou jij ze wakker? Pagina 5 Op deze manieren kun je deelnemers een actieve rol geven in je programma... Pagina 2 Laat me je vertellen over een bijeenkomst die ik nooit zal vergeten... Superbrainstorm DvdTW 2010 Hoe hou jij

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT DECHESNE EN BOERTJE Als fullservice eventmarketing bureau hebben wij het mooiste vak van de wereld: het raken en laten stralen

Nadere informatie

Customer Value Management bij Congressen

Customer Value Management bij Congressen Customer Value Management bij Congressen Welkom bij Event 13 Welkom bij de CLC-VECTA workshop Ed Peelen Karoline Wiegerink 27 maart 2013 De waarde zit niet in het product of de dienst Maar in het individu

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Minigids Event Network Hoe en waarom faciliteer ik netwerken op mijn bedrijfsevenement?

Minigids Event Network Hoe en waarom faciliteer ik netwerken op mijn bedrijfsevenement? Minigids Event Network Hoe en waarom faciliteer ik netwerken op mijn bedrijfsevenement? Introductie Evenementen en congressen zijn nog steeds een belangrijk moment om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Hoe ervaren mijn klanten mijn huidig dienstenaanbod? Philippe Martens

Hoe ervaren mijn klanten mijn huidig dienstenaanbod? Philippe Martens Hoe ervaren mijn klanten mijn huidig dienstenaanbod? Philippe Martens The Customer Journey - The touchpoints The Customer Journey - Experience mapping agenda The Customer Journey Begrijp elke stap in

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomst Wonen en zorg Experimentenprogramma Provinciale Parels Wonen en Zorg 10 mei 2017

Provinciale bijeenkomst Wonen en zorg Experimentenprogramma Provinciale Parels Wonen en Zorg 10 mei 2017 CUSTOMER JOURNEY OP REIS MET DE WONINGZOEKENDE SENIOR Provinciale bijeenkomst Wonen en zorg Experimentenprogramma Provinciale Parels Wonen en Zorg 10 mei 2017 5 HOOFDVRAGEN Oriëntatie Keuze Bewustwording

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

Intern communiceren over je JBP

Intern communiceren over je JBP Intern communiceren over je JBP Intern communiceren over je JBP We zijn als jeugddienst vaak afhankelijk van de bereidheid van andere gemeentelijke actoren om doelen en acties op de kaart te zetten. Bij

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk?

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk? Waarom is e-mail marketing belangrijk als zorg-professional? Als therapeut of coach werk je graag met mensen. Ook wil je graag genoeg verdienen om van te kunnen leven. Dat betekent dat het belangrijk voor

Nadere informatie

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Evenementenlocatie met eindeloze mogelijkheden! Central Studios te Utrecht Evenementenlocatie met mogelijkheden Deze voormalige televisiestudio

Nadere informatie

Werken aan hoger pensioenbewustzijn. Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018

Werken aan hoger pensioenbewustzijn. Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018 Werken aan hoger pensioenbewustzijn Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018 Pensioen is een van de speerpunten in het beleid van Pensioenfonds KPN. Een keer per drie jaar formuleren we onze strategie.

Nadere informatie

TRAININGS BUREAU VERSNELLER VAN HET LEERBEDRIJF

TRAININGS BUREAU VERSNELLER VAN HET LEERBEDRIJF DE TRAININGS BUREAU VERSNELLER VAN HET LEERBEDRIJF EEN SUCCESVOL TRAININGSBUREAU Kritieke succesfactoren voor een trainingsbureau hoe zijn de werkprocessen georganiseerd? is de didactiek afgestemd op werkende

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart www.zichtadviseurs.nl Het uitstippelen van een effectief risicoplan begint met elkaar leren kennen Ondernemen is risico lopen. Als ondernemer

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

12/4/2014. Effectiviteit. If you don t understand PEOPLE. you don t understand BUSINESS. Creatie. Media. Weet wat mensen drijft

12/4/2014. Effectiviteit. If you don t understand PEOPLE. you don t understand BUSINESS. Creatie. Media. Weet wat mensen drijft Weet wat mensen drijft Groei bewerkstelligen door het effectief bereiken en beraken van je doelgroep Groei bewerkstelligen door inzet van communicatie If you don t understand PEOPLE you don t understand

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET evaluatie rapport 7E EDITIE ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET webwinkel vakdagen 2013 23-24 JANUARI JAARBEURS UTRECHT www.webwinkelvakdagen.nl MARKETING // LOGISTIEK & FULFILMENT // WEBWINKEL ONTWIKKELING

Nadere informatie

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart?

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart? Cursus Goed besturen : hoe zet je jouw vereniging op de kaart? drs. Sandra Verwaal senior communicatieadviseur Radboud Universiteit Nijmegen Programma: 14.45-15.00 15.00 uur: Voorstellen 15.00-15.20 15.20

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

15 tips om stand te houden op Infosecurity Storage Expo

15 tips om stand te houden op Infosecurity Storage Expo 15 tips om stand te houden op Infosecurity Storage Expo Succesvol deelnemen aan een beurs is heus niet zo moeilijk. Het is meer een kwestie van de juiste dingen op het juiste moment doen. Hieronder vindt

Nadere informatie

Onderneem met zin! Hoe komen we aan inkomsten?

Onderneem met zin! Hoe komen we aan inkomsten? Hoe komen we aan inkomsten? Onderneem met zin! Jos van der Horst PABO Andragologie.COM 1956 (goed wijnjaar) 1987: Commissie Dekker Bereidheid tot Verandering Antwoord 1: Waarom zijn wij er? Ons geloof,

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit CampagneMakers is powered by Wat doen wij allemaal Wij zorgen voor een boodschap naar jouw klant die wij crossmediaal verpakken in diverse online

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Workshop DNA & Strategie IVN December 2012. Wat gaan we doen vandaag?

Workshop DNA & Strategie IVN December 2012. Wat gaan we doen vandaag? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat gaan we doen vandaag? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat hebben deze bedrijven gemeen? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat gebeurt

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg 1 Insights Consultancy & Academy Insights Zorg Insights Academy Praktijkleergangen Maatwerk workshops Gecertificeerde trainingen Insights Consultancy Projectmanagement is de competentie van de hele organisatie!

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Hét jaarlijkse vakevenement voor kleinschalig personenvervoer

Hét jaarlijkse vakevenement voor kleinschalig personenvervoer Hét jaarlijkse vakevenement voor kleinschalig personenvervoer 2 & 3 december 2011 AmsterdAm rai HÉt JAArLIJKse VAKeVeNemeNt VOOr KLeINscHALIG PersONeNVerVOer taxi expo 2011 is dé vakbeurs voor alle nationale

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten?

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Inleiding Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Er zijn geruchten dat Amazon een dergelijke gedetailleerde kennis van haar klanten

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

I. Technische bepalingen. I.1 Perceel 1 DIENST JEUGD GENK

I. Technische bepalingen. I.1 Perceel 1 DIENST JEUGD GENK I. Technische bepalingen Het communicatieplan heeft als doel het imago en de positie van Dienst Jeugd Genk, Club 26 en De BeGenkers te versterken, haar aanbod en werking op een creatieve en consistente

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

HOEVEEL WAARDE HAALT U UIT BEURSDEELNAME?

HOEVEEL WAARDE HAALT U UIT BEURSDEELNAME? HOEVEEL WAARDE HAALT U UIT BEURSDEELNAME? dr. Karoline Wiegerink en dr. John Koster, Holland Consulting Group 1 Situatie Het deelnemen aan beurzen is een krachtig instrument binnen het veld van marketingcommunicatieinstrumenten.

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management Beschrijving van de leeractiviteit De docent biedt de leerlingen leesmateriaal en inspirerende video s over het aantrekken van investeringen

Nadere informatie

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan.

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. merkpaspoort Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. Dit paspoort is voor iedereen die op een of andere

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Handleiding Museumwijzer

Handleiding Museumwijzer Handleiding Museumwijzer Met deze handleiding geven we u kort een toelichting op het gebruik van de Museumwijzer en de plek van dit instrument binnen het overkoepelende SIA -Raak project Museumkompas van

Nadere informatie

Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen

Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen Stap 7 Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen Doel Elke strategie moet vanuit sturende elementen worden opgebouwd. Deze elementen geven de richting aan waarin de onderneming wil evolueren;

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

MERKEN EVENT SCAN (MES)

MERKEN EVENT SCAN (MES) Merken Event Scan Scoren met evenementen MERKEN EVENT SCAN (MES) Evenementen zijn in de afgelopen jaren een volwaardig onderdeel geworden van de marketing- en mediastrategie van merken. Communicatie op

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE BEWUST ANDERS WAARNEMEN

CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE BEWUST ANDERS WAARNEMEN CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE BEWUST ANDERS WAARNEMEN Inleiding Wat wij beogen met deze drie dagen is een verdieping in fotograferen. Dat doen we door het effect van foto s te bestuderen. In algemeenheid geven

Nadere informatie

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum}

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} EVALUATIE PLAN {Voeg naam GB programma in} Evaluatie plan voor {tijdsperiode in jaren} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} 1 Introductie Introduceer hier de onderdelen

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

In contact met het merk: merkbelevingsmonitor

In contact met het merk: merkbelevingsmonitor In contact met het merk: merkbelevingsmonitor Het meten van de effectiviteit van marketing- en communicatie-inspanningen is en blijft een hot issue. Marketing intelligence van KPN ontwikkelde samen met

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Beurstips 3. Standbemanning

Beurstips 3. Standbemanning Beurstips 3 Standbemanning 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie