Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude"

Transcriptie

1 Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude Woningmarktanalyse 2015 in het kort Definitief 23 september 2015

2 DATUM 23 september 2015 TITEL Woningmarktanalyse 2015 in het kort ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem (026) BTW NL B01 IBAN NL95RABO KVK AUTEUR(S) Jeroen Wissink Bert van t Land Diana Boertien PROJECTNUMMER

3

4 Inhoud 1 Inleiding Onderzoeksopzet Vraagstelling 1 2 Wat zijn de huidige dilemma s en kansen op de woningmarkt in Kaag en Braassem? Huidige situatie op de woningmarkt Ontwikkelingen voor de komende jaren Vraagstukken voor de woonvisie 6

5 1 Inleiding De gemeente Kaag en Braassem en de corporaties Woondiensten Aarwoude en MeerWonen willen een actueel lokaal beeld van de woningmarkt voor de gemeente en de verschillende kernen. Dit moet de basis zijn voor zowel de woonvisie als de prestatieafspraken. Naast de functie die de woningmarktanalyse heeft voor het onderbouwen van de woonvisie, dient de analyse als bouwsteen voor subregionale afstemming, met name met Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. En belangrijk is de onderbouwing van woningbouwprojecten in het kader van de Ladder voor Duurzame verstedelijking. Maar ook actuele thema s als Betaalbaarheid, de sociale opgave vanuit de Woningwet 2015 (passendheidstoets) en Huisvestingswet (Lokaal Maatwerk) vragen onderbouwing. Ook daarin zal dit onderzoek moeten voorzien. Voor de corporaties levert het onderzoek daarmee essentiële informatie voor de vastgoed- en voorraadstrategie en het huurprijs- en toewijzingsbeleid. 1.1 Onderzoeksopzet Het onderzoek is uitgevoerd op basis van bestaand bronmateriaal, aangevuld met specifieke lokale en regionale kennis van marktkenners. Daarnaast is een vestigersenquête uitgezet om verhuismotieven in beeld te brengen en is een bewonersconsultatie gehouden over enkele algemene vraagstukken op de woningmarkt. 1.2 Vraagstelling In woningmarktanalyse worden de volgende vragen beantwoord: Wat zijn de huidige dilemma s en kansen op de woningmarkt van Kaag en Braassem? Wie wil waar wonen en waarom, en hoe zal dat in de toekomst zijn? De woningmarktanalyse vormt hiermee de basis voor een aantal te maken beleidskeuzes. Centraal staat de vraag welke ontwikkelpaden voor de kernen wenselijk en realistisch zijn. Tevens geeft de analyse inzicht in de mate waarin de bestaande woningvoorraad aansluit bij de woningbehoefte van de toekomstige bevolking (kwantitatief en kwalitatief) en hoe de transformatieopgave er uitziet. In deze samenvatting leest u de hooflijnen voor de gehele gemeente. Voor verdieping op kernniveau verwijzen wij naar het hoofdrapport Woningmarktanalyse 2015 in het kort 1

6 2 Wat zijn de huidige dilemma s en kansen op de woningmarkt in Kaag en Braassem? 2.1 Huidige situatie op de woningmarkt Vraag en aanbod De woningmarkt in Kaag en Braassem is momenteel wat vraag en aanbod betreft redelijk in evenwicht. De slaagkansen voor huishoudens, die op zoek zijn naar een huurwoning, is relatief goed (20%) ten opzichte van de regio (15%). Dat wil overigens niet zeggen dat iedereen snel aan een huurwoning komt. Maar daar wordt in het hoofdrapport dieper op in gegaan. De gemiddelde verkoopprijs van de koopwoningen is alweer jaren redelijk stabiel tussen de en Dit lijkt aan de hoge kant, maar dit is inherent aan een landelijke gemeente in regio Holland-Rijnland met relatief veel grotere eengezinswoningen. Migratie Het migratiesaldo (vestigers in de gemeente minus de vertrekkers) schommelde afgelopen jaren tussen de +100 en Dit saldo is mede afhankelijk van de bouwproductie. Als in de gemeente woningen worden opgeleverd, dan is de gemeente voldoende aantrekkelijk om meer mensen aan te trekken. Een constante lijn in de migratie is het vertrek van jongeren naar elders. Dit is voor een gemeente als Kaag en Braassem een normaal verschijnsel. Slechts enkele gemeenten in Nederland weten jongeren aan te trekken. Kaag en Braassem weet al jaren gezinnen aan te trekken. Uit de vestigersenquête blijkt dat de landelijke woonomgeving, de veiligheid en de beschikbaarheid van woningen aantrekkingskracht uitoefenen op gezinnen vanuit de regio. Kaag en Braassem heeft de sterkste verhuisrelatie met de gemeente Alphen aan den Rijn en Leiden. Tussen Kaag en Braassem en deze gemeenten vinden veruit de meeste verhuisbewegingen plaats. Per saldo vertrekken iets meer mensen naar Alphen aan den Rijn en vanuit Leiden vestigen mensen zich meer in Kaag en Braassem. Ten opzichte van Haarlemmermeer, Leiden en Leiderdorp is er sprake van een positief migratiesaldo. Vanuit deze gemeenten trekt Kaag en Braassem meer inwoners aan dan dat er naar vertrekken. De woningvoorraad Het totaal aantal woningen in Kaag en Braassem is Bijna 65% van de woningen is een koopwoning, 30% een huurwoning van één van beide corporaties en 5% is een huurwoning van een andere eigenaar. Ongeveer de helft van de woningvoorraad is een rij- of een hoekwoning en bijna één op de vijf woningen een vrijstaande woning. Van alle corporatiewoningen is circa 28% een appartement en bij overige huurwoningen is dit ongeveer 24%. Van alle koopwoningen in Kaag en Braassem heeft circa 23% een Woz-waarde tot en ongeveer 29% een waarde tussen en De duurste 18% van de koopwoningen heeft een waarde boven de Ongeveer 69% van de huurwoningen in Kaag en Braassem heeft een huurprijs tot de eerste aftoppingsgrens van 577 en ongeveer 4% een huurprijs boven de liberalisatiegrens van 711 per maand. Het prijsniveau van huurwoningen van Woondiensten Aarwoude is vergelijkbaar met het prijsniveau van de voorraad van MeerWonen. Tussen de kernen zien we wel enkele verschillen, deze worden in het hoofdrapport weergegeven Woningmarktanalyse 2015 in het kort 2

7 In totaal zijn op basis van de eerder genoemde criteria in de gemeente Kaag en Braassem ruim woningen geschikt voor bewoning of mensen met een lichte fysieke beperking. Dit is ongeveer 14% van de totale voorraad van de gemeente. Daarnaast is er een behoorlijk aandeel (34%) potentieel geschikt. Roelofarendsveen beschikt over de meeste geschikte woningen. Hier zijn de afgelopen jaren seniorengeschikte woningen gerealiseerd en is het aanbod (zorg)voorzieningen het hoogst. 2.2 Ontwikkelingen voor de komende jaren Huishoudensontwikkeling Voor de toekomstige woningbehoefte is het inzicht in de huishoudensontwikkeling vooral van belang. Immers, als het aantal huishoudens toeneemt dan heeft dat direct consequenties voor de behoefte aan woningen. Twee prognoses zijn doorgerekend. In de prognose op basis van het bouwprogramma is in de periode een groei van huishoudens berekend. De groei van het aantal huishoudens op basis van de prognose met een migratiesaldo van 0 ligt iets hoger, namelijk Dit betekent dat bij het veronderstelde bouwprogramma in deze periode onvoldoende gebouwd wordt om de lokale vraag op te vangen. In de praktijk betekent dit dat er mensen (gedwongen) de gemeente zullen verlaten. Tabel 2.1: Gemeente Kaag en Braassem. Huishoudensprognose, mig=0 en bouwprogramma, HH-prognose bouwprogramma HH-prognose m = Bron: WBR 2013 Zuid-Holland Het aantal 65+ huishoudens stijgt zeer sterk van in 2015 naar circa in Daarna zal het aantal 65+ huishoudens geleidelijk weer afnemen. Door het toenemende aantal statushouders is de druk op de woningmarkt (met de focus op de huurmarkt) sterk toegenomen. Met de verwachte groeiende taalstelling voor komende jaren zal de druk op de woningmarkt vanuit de statushouders verder toenemen. Inkomensontwikkeling en sociale voorraad In totaal wonen in de gemeente bijna huishoudens met een inkomen tot de Dat is 37 % van het totaal aantal huishoudens. Bijna de helft van deze huishoudens woont in een woning van de corporaties, ruim 105 huishoudens huren bij een particulier verhuurder en de rest woont in een koopwoning. Ongeveer 61% van de huishoudens in de corporatiewoningen heeft een inkomen tot De rest woont scheef (te hoog inkomen voor een sociale huurwoning). Naar schatting heeft zelfs 29% een inkomen boven de Verwachte inkomensontwikkeling komende jaren De inkomensverdeling (zowel nu als in de toekomst) is van belang om zicht te krijgen op de behoefte aan sociale huurwoningen. De toekomstige omvang van de verschillende inkomensgroepen is sterk afhankelijk van de verwachte koopkrachtontwikkeling. Bij een stagnatie van de inkomensontwikkeling (0%) zal de omvang van de doelgroep tot toenemen met ongeveer 500 huishoudens, bij een inkomensgroei van 1.2% zal de omvang van de doelgroep ongeveer stabiel blijven Woningmarktanalyse 2015 in het kort 3

8 Effecten vermindering scheefheid De mate van scheefwonen is van invloed op de benodigde hoeveelheid sociale huurwoningen. Een optie is om gericht beleid te voeren op het verminderen van de scheefheid in de sociale voorraad, bijvoorbeeld door huishoudens met een inkomen hoger dan te verleiden om passende huisvesting te zoeken. De gewenste kernvoorraad is dan afhankelijk van de mate waarin de scheefheid daadwerkelijk verminderd. In de situatie dat in de komende jaren de scheefheid in de sociale huurvoorraad gelijk blijft, dan is er ruimte voor een (beperkte) groei van het aantal woningen van de corporaties in Kaag en Braassem. De gewenste voorraad ligt tussen de en woningen. Dit lijkt gezien de huidige woningmarkt de meest waarschijnlijk situatie. Als de corporaties er in slagen om de scheefheid terug te dringen naar 29% dan is de huidige omvang van de voorraad in kwantitatief opzicht voldoende. Bij een nog lagere scheefheid is er een potentieel overschot aan sociale huurwoningen. In de praktijk zal dit niet plaatsvinden, maar zal bijvoorbeeld de instroom vanuit bijvoorbeeld Alphen en Leiden toenemen. Kwalitatieve woningbehoefte Om de kwalitatieve woningbehoefte in beeld te brengen zijn alle verhuisbewegingen van de afgelopen jaren geanalyseerd. Welke huishoudenstypen zijn in welke vrijgekomen woningen komen wonen en waar komen vestigers te wonen? Dit geeft een goed beeld van de voorkeuren van de verschillende doelgroepen op de woningmarkt en de mogelijkheden die ze benutten. We maken onderscheid tussen vestigers (zij die vanuit een andere gemeente zich in Kaag en Braassem vestigen) en binnenverhuizers (zij die binnen de gemeente verhuizen). Vestigers: Vestigers gaan in ruime meerderheid (85-90%) naar een eengezinswoning. Ongeveer de helft hiervan gaat naar een eengezinshuurwoning. Van de verkochte vrijstaande woningen is meer dan de helft verkocht aan vestigers. Slechts een zeer beperkt deel betrekt een appartement. Vestigers betrekken meestal een bestaande woning, weinig van hen betrekken direct een nieuwbouwwoning. 1 en 2 persoon huishoudens tot 30 jaar, binnenverhuizers: Deze jonge huishoudens, veelal starters, betrekken vooral goedkope eengezinsrijwoningen (huur en koop) en appartementen (ook huur en koop). 1 en 2 persoon huishoudens 30 tot 55 jaar, binnenverhuizers: Dit type huishoudens heeft afgelopen jaren geen specifieke voorkeur gehad voor een bepaald type woning. 1 en 2 persoon huishoudens 55 tot 75 jaar, binnenverhuizers: Deze kleine huishoudens van 55 jaar tot 75 jaar zijn vooral geïnteresseerd in huurwoningen (eengezins en appartement) en beperkt in koopappartementen. 1 en 2 persoon huishoudens vanaf 75 jaar, binnenverhuizers: Deze oudere huishoudens 75 jaar en ouder zijn ook vooral geïnteresseerd in huurwoningen (vooral appartement) en zeer beperkt in koopappartementen. Gezinnen: De gezinnen zijn vooral verhuisd naar de voor de hand liggende een gezinswoningen. De vraag van deze groep is redelijk verdeeld over huur en koop (verschillende prijsklassen). Kwalitatieve woningbehoefte: drie scenario s Met het verhuisgedrag vanuit het verleden, de vestigersenquête en de verschillende panels hebben we goed zicht gekregen op de kwalitatieve woonwensen van de verschillende type huishoudens. Via de huishoudensprognose hebben we een beeld gekregen hoe de huishoudens zich komende jaren in Woningmarktanalyse 2015 in het kort 4

9 aantallen ontwikkelen. Door een koppeling van deze twee (woonwensen per huishoudentype en huishoudensprognose) kunnen we een indicatie geven van de kwalitatieve woningbehoefte. De afgelopen periode heeft echter duidelijk laten zien dat de toekomst zich moeilijk laat voorspellen. Is de woningmarktsituatie van de afgelopen jaren de juiste realiteit, wat is het effect van vergrijzing op verhuisbewegingen en zijn jongeren in de komende jaren in staat om een woning te kunnen kopen? Om toch handvatten te bieden voor de kwalitatieve woningbehoefte zijn drie beleidsvarianten uitgewerkt. Voor een uitgebreide beschrijving van de varianten verwijzen we naar het hoofdrapport. De Beleidsvarianten: Trend, Langer thuiswonen door senioren en aandacht voor starters geven ieder hun eigen beeld van de uitbreidingsbehoefte van de woningvoorraad. Vanwege de groei in het aantal huishoudens, zal de behoefte naar ieder type woning groeien tussen nu en 2020: Het aantal eengezinshuurwoningen kan worden uitgebreid met Huur egz ongeveer 100 tot 140 woningen. Huur mgz Als de trend variant zich voort zet Koop rij dan groeit de behoefte naar 140 Koop 2-1 kap woningen en in de beleidsvariant Koop vrijstaand langer thuiswonen is de behoefte bijna 100 woningen. Koop mgz Bij de huurappartementen zien we een gewenste toename van 50 tot 0 trend 50 langer thuiswonen 100 aandacht starters woningen. Bij de variant aandacht voor starters is de behoefte het hoogst (bijna 80). Het aantal eengezinskoopwoningen in een rij kan worden uitgebreid met ongeveer 50 tot 90 woningen. In de trendvariant is de behoefte aan dit type het minst hoog, in de beleidsvariant aandacht voor starters het hoogst. De behoefte aan 2^1 kap-koopwoningen is beperkt. Een gewenste uitbreiding van circa 20 tot ruim 30 woningen. In de beleidsvariant langer thuiswonen is de behoefte het hoogst, omdat de doorstroming in dit segment stagneert. Het aantal vrijstaande koopwoningen kan worden uitgebreid met ongeveer 40 tot 55 woningen. In de beleidsvariant langer thuiswonen is de behoefte bijna 55 woningen. Bij de koopappartementen zien we een gewenste toename van 50 tot 80 woningen. Bij de variant langer thuis is de behoefte het hoogst (bijna 80). In de volgende figuur is de behoefte naar koopwoningen in de drie beleidsvarianten uitgesplitst naar prijsklassen. In de goedkopere koop segmenten (tot ) is de behoefte in de beleidsvariant aandacht voor starters het hoogst. In de duurdere koop segmenten (boven de ) is, vanwege de stagnatie in de doorstroming, de Huur Koop tot 200 Koop Koop Koop Koop trend langer thuiswonen aandacht starters Woningmarktanalyse 2015 in het kort 5

10 uitbreidingsbehoefte in de variant langer thuiswonen het hoogst. Behoefte aan wonen en zorg Voor de behoefte aan woonvormen met zorg voor ouderen zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Een daarvan is een prognose op basis van de bevolkingsprognose en de indicaties voor zorgplaatsen die in de gemeente Kaag en Braasem zijn afgegeven. Hiermee is een inschatting gemaakt van de zorgbehoefte tot Ouderen intramuraal Het aantal ouderen en oudere huishoudens zal de komende jaren toenemen in de gemeente Kaag en Braassem. Het huidige overheidsbeleid heeft als doel ouderen langer zelfstandig te laten wonen en pas bij een hogere zorgindicatie toegang te verlenen tot een verzorg- of verpleeginstelling. Voor Kaag en Braassem betekent dit dat het aantal ouderen dat aangewezen is op intramurale plaatsen licht gaat afnemen tot 2020 door de wijziging in de indicering. Daarna zal het aantal weer toenemen door de vergrijzing tot ongeveer 270 in Veel zorgplaatsen worden benut door mensen vanuit de hele regio. Dit maakt het inschatten van de zorgbehoefte op lokaal niveau in de toekomst lastiger. De komende decennia zal met name de vraag naar psychogeriatrische zorg stijgen en valt een deel van de reguliere verzorging en verpleging weg doordat de lichte zorg wordt geëxtramuraliseerd. Het type zorgplaatsen (somatisch of psychogeriatrisch) dat de instellingen bieden zal moeten aansluiten op de veranderende vraag. Ouderen extramuraal Als gevolg van het overheidsbeleid zullen ouderen langer in hun huidige woning of woonomgeving blijven wonen. Dit vraagt om levensloopgeschikte woningen, domotica en voldoende voorzieningen en diensten die in de nabije omgeving aangeboden worden. De openbare ruimte moet geschikt zijn voor minder mobiele senioren. Tegelijkertijd zal vanwege bezuinigingen in de Wmo een groter beroep gedaan worden op mantelzorg. Deze ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg maken het lastiger om een inschatting te geven in het verschil tussen het aantal plaatsen verzorgd wonen en individuele zorg aan huis. De wijze waarop ouderen anticiperen en reageren op de beperkingen is moeilijk te voorspellen. De scheiding tussen de woonvormen is voor wat de woonsituatie betreft een arbitraire. Wanneer ervaart de persoon een dusdanige beperking in de woning, de omgeving en de beperking van mantelzorg dat verhuizen naar een meer geschikte woning een optie wordt? In het algemeen blijft men zeer lang in de eigen woning wonen, tenzij er een aantrekkelijk en betaalbaar aanbod in de buurt verschijnt. Desalniettemin zal de totale vraag de komende jaren toenemen en zal het aanbod hier ook op moeten worden aangepast. In de periode tussen 2015 en 2030 zal de behoefte naar extramurale woonvormen stijgen met circa 400 plaatsen. 2.3 Vraagstukken voor de woonvisie Woningvoorraad en huishoudensgroei: In het algemeen kan worden gesteld dat Kaag en Braassem een aantrekkelijke woongemeente is. De verschillende kernen bieden een woonmilieu waar de eigen bevolking prettig woont en waar mensen van elders zich graag vestigen. Met (de geplande) nieuwbouw zal dus het aantal huishoudens groeien in de komende jaren. Tegelijkertijd zien we een forse vergrijzing op ons afkomen. De huidige woningvoorraad is daarop onvoldoende afgestemd. Met de bouwproductie kan worden gestuurd op verhuisbewegingen. Dat vraagt om keuzes op gemeentelijk niveau die zeker worden beïnvloed door de regio! Woningmarktanalyse 2015 in het kort 6

11 Rol van de sociale huurvoorraad in Kaag en Braassem? In Kaag en Braassem vestigen zich grofweg twee type woningzoekers in de sociale huursector: 1. De bewuste -zoekers; zij zijn opzoek naar kwaliteiten die de gemeente biedt en genieten daarvan. 2. De spoed -zoekers; zij zijn snel op zoek naar een woning en vinden deze in Kaag en Braassem sneller dan in eigen woonplaats. In de kernen wordt verschil in bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving geconstateerd bij de vestigers. Wil de gemeente met de corporaties meer sturing geven in de Woonruimteverdeling? Wat zou dan mogelijk zijn? Bouwen voor doorstroming of directe vraag? De groeipotentie in het aantal huishoudens is dus aanwezig in Kaag en Braassem, maar de gemeente zal deze groei moeten faciliteren met haar woonbeleid. In principe zijn de meeste grondgebonden woningen goed afgezet, mits goed gefaseerd opgeleverd. Maar gaat de gemeente daarbij woningbouw plannen voor de directe vraag (vooral goedkope koop en huurwoningen) of bouwen voor de doorstroming (voor senioren of duurdere koopwoningen)? Moet de gemeente volledig voorzien in de vraag naar (met name goedkopere) eengezinswoningen gezien de huidige samenstelling van de woningvoorraad en het woonmilieu in de kernen? En in hoeverre wil men streven naar differentiatie in het aanbod en op welke manier (koop, huur, woningtype, prijssegment, etc.)? Hoe anticiperen op de vergrijzing? De vergrijzing vraagt om keuzes in het woonbeleid. Moet de gemeente stimuleren dat zorgbehoevenden zo lang mogelijk in de wijk wonen? Of wil ze juist dat ouderen verhuizen? Wat vraagt dit van de bouwproductie, het stimuleren van woningaanpassingen en Wmo-budgetten? Een aanzienlijk deel van de ouderen woont in sociale huurwoningen. Hoeveel woningen zouden de corporaties (levensloop)geschikt moeten en kunnen maken? Welke regelgeving (bijv. in verband met tijdelijke units bij de woning) staat het levensloopgeschikt maken van reguliere woningen in de weg? Rol van de gemeente op de woningmarkt? Eigenlijk valt deze vraag buiten de context van de marktanalyse, maar is wel degelijk van belang bij het opstellen van de woonvisie. De gemeente Kaag en Braassem heeft alle belang bij een goed functionerende woningmarkt. Dit is ook essentieel om huishoudens nu en in de toekomst te kunnen blijven huisvesten in de gemeente. Daarom zal de gemeente bekeken vanaf het lange termijn perspectief vanuit de Woonvisie op hoofdlijnen blijven regisseren en waar nodig reguleren. Maar wil de gemeente op alle thema s en in alle keren dezelfde rol vervullen of kunnen de maatschappij en/of partners ook een rol vervullen? Hieronder worden de vijf genoemde rollen die de gemeente op de woningmarkt kan spelen nader toegelicht. Diverse gemeente maken gebruik van de overheidsparticipatieladder voor het definiëren van haar rol op verschillende thema s/dossiers. Deze ladder benoemt vijf verschillende rollen: 1. Loslaten: wanneer de overheid een taak helemaal loslaat, heeft ze inhoudelijk noch in het proces enige bemoeienis. 2. Faciliteren: de overheid kiest een faciliterende rol als het initiatief van elders komt en zij er belang in ziet om dat mogelijk te maken. 3. Stimuleren: een trede hoger heeft de overheid wel de wens dat bepaald beleid of een interventie van de grond komt, maar de realisatie daarvan laat ze over aan anderen. Ze zoekt slechts naar mogelijkheden om die anderen in beweging te krijgen Woningmarktanalyse 2015 in het kort 7

12 4. Regisseren: wanneer de overheid kiest voor regisseren, betekent dat ook andere partijen een rol hebben maar dat de overheid er belang aan hecht wel de regie te hebben. 5. Reguleren: bovenaan de trap staat het zwaarste instrument dat de overheid kan inzetten, namelijk regulering door wet- en regelgeving Woningmarktanalyse 2015 in het kort 8

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Woningmarktanalyse 2015

Woningmarktanalyse 2015 Gemeente, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude Woningmarktanalyse 2015 Definitief 23 september 2015 DATUM 23 september 2015 TITEL Woningmarktanalyse 2015 ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente, MeerWonen

Nadere informatie

Gemeente Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Bevolkings- en huishoudensprognose 2014 Second opinion 12 maart DATUM 12 maart TITEL Bevolkings- en huishoudensprognose 2014 ONDERTITEL Second opinion OPDRACHTGEVER Gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

De gemeente heeft GroenWest gevraagd om een volkshuisvestelijke onderbouwing van het programma.

De gemeente heeft GroenWest gevraagd om een volkshuisvestelijke onderbouwing van het programma. Aan Gemeente Montfoort Kopie aan Van GroenWest Onderwerp Woningbouwprogramma Voorvliet Noord fase 2 Datum 27 november 2017 Pagina 1/5 Inleiding De gemeente Montfoort en GroenWest willen graag sociale woningbouw

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

Gemeente Nuth Bevolkingsopbouw en toekomstige ontwikkeling Bevolkingssamenstelling 2016 (gemeente en kernen) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < 20 jaar 20-35 jaar 35-55 jaar 55-75 jaar > 75 jaar Gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van woonmilieus?

Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van woonmilieus? Woningmarktonderzoek Resultaat 8 oktober De vraag Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is de aard en omvang van de vraag? Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Gemeente Nieuwkoop, Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude. Woningmarktonderzoek Nieuwkoop december 2015

Gemeente Nieuwkoop, Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude. Woningmarktonderzoek Nieuwkoop december 2015 Gemeente Nieuwkoop, Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude Woningmarktonderzoek Nieuwkoop 2015 4 december 2015 DATUM 4 december 2015 TITEL Woningmarktonderzoek Nieuwkoop 2015 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers 24 september 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 Woningmarktonderzoek gemeente Brielle Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 1 Inhoud Deel I: Prognoses - Bevolking - Huishoudens Deel II: Woonwensen en feitelijk woningmarktgedrag - Uitkomsten woonwensenonderzoek

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt Woningmarktonderzoek IJsselstein 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt de r u y t e r k a d e 1 1 2 C 1 0 1 1 a b a m s t e r d a m w w w. r i g o. n l Opbouw 1. Algemeen beeld woningmarkt

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Kernenfoto s West Betuwe. West Betuwe beraad Janneke Rutgers & Sjors de Vries 24 september 2018

Kernenfoto s West Betuwe. West Betuwe beraad Janneke Rutgers & Sjors de Vries 24 september 2018 Kernenfoto s West Betuwe West Betuwe beraad Janneke Rutgers & Sjors de Vries 4 september 018 Kernenfoto Een foto van de kern: stand van zaken huidige woningvoorraad, toekomstige (fysieke) ontwikkelingen

Nadere informatie

Buytewech-Noord: van prognoses en beleid naar woonwijk Buytewech-Noord

Buytewech-Noord: van prognoses en beleid naar woonwijk Buytewech-Noord Buytewech-Noord 28 maart 2018 Groei vraag woningen - Groei aantal inwoners - Minder personen per huishouden - Langer gebruik woning - Instroom van buitenaf Regio Holland Rijnland 2015-2030 + 30.000 36.000

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Wonen in Súdwest-Fryslân. Presentatie woningbehoefteonderzoek 11 december 2018

Wonen in Súdwest-Fryslân. Presentatie woningbehoefteonderzoek 11 december 2018 Wonen in Súdwest-Fryslân Presentatie woningbehoefteonderzoek 11 december 2018 Vanavond Opening Toelichting op het woningbehoefteonderzoek Pauze Gesprek over wonen in Súdwest-Fryslân Afsluiting Einde: 21.30

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Woningmarktonderzoek 2015 2 maart 2016 DATUM 2 maart 2016 TITEL Woningmarktonderzoek 2015 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam Bram Klouwen Diana Boertien Boulevard

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Wekerom Oost - deelgebied J 10 november 2016

Woningmarktanalyse Wekerom Oost - deelgebied J 10 november 2016 Gemeente Ede Woningmarktanalyse Wekerom Oost - deelgebied J 10 november 2016 DATUM 17 oktober 2016 TITEL Woningmarktanalyse 2016 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Wekerom Oost - deelgebied J Jeroen Lijzenga

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Wonen in Súdwest-Fryslân. Presentatie woningbehoefteonderzoek 28 november 2018

Wonen in Súdwest-Fryslân. Presentatie woningbehoefteonderzoek 28 november 2018 Wonen in Súdwest-Fryslân Presentatie woningbehoefteonderzoek 28 november 2018 Vanavond Opening Toelichting op het woningbehoefteonderzoek Pauze Gesprek over wonen in Súdwest-Fryslân Afsluiting Einde: 21.30

Nadere informatie

Wonen in Súdwest-Fryslân. Presentatie woningbehoefteonderzoek 29 november 2018

Wonen in Súdwest-Fryslân. Presentatie woningbehoefteonderzoek 29 november 2018 Wonen in Súdwest-Fryslân Presentatie woningbehoefteonderzoek 29 november 2018 Vanavond Opening Toelichting op het woningbehoefteonderzoek Pauze Gesprek over wonen in Súdwest-Fryslân Afsluiting Einde: 21.30

Nadere informatie

Wonen in Súdwest-Fryslân. Presentatie woningbehoefteonderzoek 27 november 2018

Wonen in Súdwest-Fryslân. Presentatie woningbehoefteonderzoek 27 november 2018 Wonen in Súdwest-Fryslân Presentatie woningbehoefteonderzoek 27 november 2018 Vanavond Opening Toelichting op het woningbehoefteonderzoek Pauze Gesprek over wonen in Súdwest-Fryslân Afsluiting Einde: 21.30

Nadere informatie

Oplegger voor het raadsdebat

Oplegger voor het raadsdebat Oplegger voor het raadsdebat Datum raadsdebat : 17 november 2016 Agendapuntnummer : 3 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie Woonplan Inleiding en aanleiding:

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kernen Gemeente Tynaarlo. Resultaten 5 maart 2019

Woningmarktonderzoek kernen Gemeente Tynaarlo. Resultaten 5 maart 2019 Woningmarktonderzoek kernen Gemeente Tynaarlo Resultaten 5 maart 2019 Drie onderdelen 1. Onderzoek t.b.v. toekomstige woningbouwplannen Eelde-Paterswolde Zuidlaren Vries (waaronder opgave sociale huur

Nadere informatie

WONINGBEHOEFTEONDERZOEK WIERINGEN

WONINGBEHOEFTEONDERZOEK WIERINGEN WONINGBEHOEFTEONDERZOEK WIERINGEN 14 december 2017 Publieksversie Joost Wegstapel Dave Havermans Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht 030 693 60 00 info@atrive.nl www.atrive.nl KvK: 17106411 Aanleiding van

Nadere informatie

Wonen in Súdwest-Fryslân. Presentatie woningbehoefteonderzoek 10 december 2018

Wonen in Súdwest-Fryslân. Presentatie woningbehoefteonderzoek 10 december 2018 Wonen in Súdwest-Fryslân Presentatie woningbehoefteonderzoek 10 december 2018 Vanavond Opening Toelichting op het woningbehoefteonderzoek Pauze Gesprek over wonen in Súdwest-Fryslân Afsluiting Einde: 21.30

Nadere informatie

Onderbouwing woningbehoefte locatie De Timp (Denekamp)

Onderbouwing woningbehoefte locatie De Timp (Denekamp) DATUM 27 oktober 2014 PROJECTNUMMER 7692.100 OPDRACHTGEVER BJZ.nu Onderbouwing woningbehoefte locatie De Timp (Denekamp) 1 Inleiding Voor de locatie De Timp, hoek Meester Muldersstraat-Van der Heijdenstraat-Weerinkstraat

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard, Stichting Waardwonen en Woonstichting Gendt

Gemeente Lingewaard, Stichting Waardwonen en Woonstichting Gendt Gemeente Lingewaard, Stichting Waardwonen en Woonstichting Gendt Woningmarktverkenning 2015 woningbehoefte in de kernen 26 augustus 2015 DATUM 26 augustus 2015 TITEL Woningmarktverkenning 2015 woningbehoefte

Nadere informatie

Gemeente Landerd. Woonvisie 2015-2019. Vastgesteld. 9 juli 2015

Gemeente Landerd. Woonvisie 2015-2019. Vastgesteld. 9 juli 2015 Gemeente Landerd Woonvisie 2015-2019 Vastgesteld 9 juli 2015 DATUM 1 juni 2015 TITEL Woonvisie 2015-2019 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landerd Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801

Nadere informatie

Regio Midden-Limburg. Woningvoorraad. Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep

Regio Midden-Limburg. Woningvoorraad. Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale doelgroep Woonwensen: Jongeren

Nadere informatie

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Woonwensen en Woningbehoefte Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Opbouw presentatie I. Waar komen we vandaan? Relevante ontwikkelingen in het recente verleden II. Waar gaan we naar toe? Blik

Nadere informatie

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025 Deel II: onderzoeksrapport Ilse Giesbers Henriette Rombouts Juli 2009 Rapportnummer: 10050 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Susteren-Heide - gemeente Echt-Susteren

Susteren-Heide - gemeente Echt-Susteren - gemeente Echt-Susteren Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Demografische ontwikkeling. Uitgangspunt demografische ontwikkeling voor de Woonvisie Gemeente Aa en Hunze. Uitkomsten prognose

1 Inleiding. 2 Demografische ontwikkeling. Uitgangspunt demografische ontwikkeling voor de Woonvisie Gemeente Aa en Hunze. Uitkomsten prognose DATUM 7 januari 2015 PROJECTNUMM ER 1680.113 OPDRACHTGEV ER Gemeente Aa en Hunze Uitgangspunt demografische ontwikkeling voor de Woonvisie 2016+ 1 Inleiding De gemeente Aa en Hunze is bezig met de actualisering

Nadere informatie

Peij-Slek - gemeente Echt-Susteren

Peij-Slek - gemeente Echt-Susteren - gemeente Echt-Susteren Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale

Nadere informatie

Tabel 1 Bevolkings- en huishoudensontwikkeling gemeente Losser, regionaal en landelijk

Tabel 1 Bevolkings- en huishoudensontwikkeling gemeente Losser, regionaal en landelijk De regio Twente is een zogeheten anticipeerregio. Dit betekent dat in de toekomst een omslag gaat plaatsvinden van groei naar krimp van het aantal huishoudens. De bevolkingsprognose (Primos 2013 deze prognose

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 DATUM 28 maart 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Provincie Utrecht Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 Inleiding In juni 2013 heeft de provincie Utrecht

Nadere informatie

Gemeente Tytsjerksteradiel

Gemeente Tytsjerksteradiel Tytsjerksteradiel Woningmarktanalyse per kern Bijlage bij het gemeentelijk woningmarktonderzoek 25 januari 2017 DATUM 25 januari 2017 TITEL Woningmarktanalyse per kern ONDERTITEL Bijlage bij het gemeentelijk

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude en Woningbouwvereniging Alkemade. Woningmarktonderzoek gemeente Kaag en Braassem

Woondiensten Aarwoude en Woningbouwvereniging Alkemade. Woningmarktonderzoek gemeente Kaag en Braassem Woondiensten Aarwoude en Woningbouwvereniging Alkemade Woningmarktonderzoek gemeente Kaag en Braassem 22 augustus 2011 Projectnr. 5187.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Figuur 1: Gemeente Reusel-De Mierden. Ontwikkeling demografie en woningvoorraad ( ).

Figuur 1: Gemeente Reusel-De Mierden. Ontwikkeling demografie en woningvoorraad ( ). DATUM 28 juni 2017 PROJECTNUMMER 1667.100 OPDRACHTGEVER Gemeente Reusel-De Mierden Discussienotitie woonvisie Naar een nieuwe Woonvisie De gemeente Reusel-De Mierden stelt dit jaar een nieuwe Woonvisie

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Dieteren - gemeente Echt-Susteren

Dieteren - gemeente Echt-Susteren - gemeente Echt-Susteren Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Discussienotitie Woonvisie Brummen

Discussienotitie Woonvisie Brummen DATUM 18 november 2015 PROJECTNUMMER 213.101 OPDRACHTGEVER Gemeente Brummen Discussienotitie Woonvisie Brummen De gemeente Brummen werkt momenteel aan het opstellen van een nieuwe woonvisie. De huidige

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Koningsbosch - gemeente Echt-Susteren

Koningsbosch - gemeente Echt-Susteren - gemeente Echt-Susteren Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale

Nadere informatie

Ospel - gemeente Nederweert

Ospel - gemeente Nederweert - gemeente Nederweert Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale doelgroep

Nadere informatie

Sint Joost - gemeente Echt-Susteren

Sint Joost - gemeente Echt-Susteren - gemeente Echt-Susteren Woningvoorraad Doelgroepen: Totaal Doelgroepen: Sociale doelgroep Kwantitatieve behoefte: Totaal Kwantitatieve behoefte: Sociale doelgroep Woonwensen: Totaal Woonwensen: Sociale

Nadere informatie

Woonvisie. Steenwijkerland een samenvatting. Goed wonen komt met elkaar voor elkaar

Woonvisie. Steenwijkerland een samenvatting. Goed wonen komt met elkaar voor elkaar m e i 2 016 Woonvisie Steenwijkerland 2017 2021 een samenvatting Goed wonen komt met elkaar voor elkaar In Steenwijkerland is het goed wonen. En dat willen we zo houden. Hoe doen we dat? En, wat is daarvoor

Nadere informatie

Gemeente Heerde - Triada

Gemeente Heerde - Triada Gemeente Heerde - Triada Woningmarktonderzoek 4 oktober 2017 DATUM 4 oktober 2017 TITEL Woningmarktonderzoek ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Heerde - Triada Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Startnotitie woonvisie Wassenaar

Startnotitie woonvisie Wassenaar Startnotitie woonvisie 2014-2020 Wassenaar Documentbeheer DATUM AUTEURS VERSIE VERANDERING 18 september 2013 S. Bueving 1.1 24 september 2013 S. Bueving 1.2. Communicatieparagraaf 8 oktober 2013 S. Bueving

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Afwegingskader Toekomstig Wonen Súdwest-Fryslân. Bijeenkomst marktpartijen 19 februari 2019

Afwegingskader Toekomstig Wonen Súdwest-Fryslân. Bijeenkomst marktpartijen 19 februari 2019 Afwegingskader Toekomstig Wonen Súdwest-Fryslân Bijeenkomst marktpartijen 19 februari 2019 Vandaag Woononderzoek 2018 Plan van aanpak afwegingskader Discussie afwegingskader Vervolg en planning 2 In vogelvlucht

Nadere informatie

Wordt wonen in Oisterwijk een luxe? Pro-Plein Wonen

Wordt wonen in Oisterwijk een luxe? Pro-Plein Wonen Wordt wonen in Oisterwijk een luxe? Pro-Plein Wonen Frenkel Beerens Adviseur wonen 7 maart 2018 Inhoud Woningmarkt (5 min) Woonvisie (10 min) Onderzoek locaties sociale huur (5 min) WONINGMARKT Economische

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek gemeente Tiel, Gemeente Tiel, SCW en KleurrijkWonen. 10 april 2019 Definitief

Woningmarktonderzoek gemeente Tiel, Gemeente Tiel, SCW en KleurrijkWonen. 10 april 2019 Definitief Woningmarktonderzoek gemeente Tiel, 2019 Gemeente Tiel, SCW en KleurrijkWonen 10 april 2019 Definitief DATUM 10 april 2019 TITEL Woningmarktonderzoek gemeente Tiel, 2019 ONDERTITEL [Voer hier een ondertitel

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

Gemeente Voorst. Nieuwbouw Terwolde. Onderbouwing woningbehoefte locatie Dorpszicht. 11 september 2014

Gemeente Voorst. Nieuwbouw Terwolde. Onderbouwing woningbehoefte locatie Dorpszicht. 11 september 2014 Gemeente Voorst Nieuwbouw Terwolde Onderbouwing woningbehoefte locatie Dorpszicht 11 september 2014 DATUM 11 september 2014 TITEL Marktonderzoek Terwolde ONDERTITEL Onderbouwing woningbehoefte locatie

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Masterclass woningmarktonderzoek. Companen 50 jaar 1 oktober 2015

Masterclass woningmarktonderzoek. Companen 50 jaar 1 oktober 2015 Masterclass woningmarktonderzoek Companen 50 jaar 1 oktober 2015 De woningmarkt is een complex systeem Woningmarkt is een onvolkomen markt - Overheid stuurt op de vraag- en aanbodkant Locatiebeleid Woningbouwprogrammering

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

Provincie Overijssel. Migratieonderzoek Twentse gemeenten. Definitief. 5 februari 2016

Provincie Overijssel. Migratieonderzoek Twentse gemeenten. Definitief. 5 februari 2016 Provincie Overijssel Migratieonderzoek Twentse gemeenten Definitief 5 februari 2016 DATUM 5 februari 2016 TITEL Migratieonderzoek Twentse gemeenten ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Provincie

Nadere informatie

Onderwerp: Woonvisie Brielle en het onderzoek ontwikkeling woningvoorraad Brielle

Onderwerp: Woonvisie Brielle en het onderzoek ontwikkeling woningvoorraad Brielle Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Grondgebied/RO Wethouder Schoon Ter behandeling in de vergadering van: de commissie grondgebied d.d. 31 oktober 2017 de Raad d.d. 21 november 2017 Onderwerp: Woonvisie

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Achtergrondinformatie voor discussie Woonvisie De Wolden. Gemeenteraad 17 november 2016

Achtergrondinformatie voor discussie Woonvisie De Wolden. Gemeenteraad 17 november 2016 Achtergrondinformatie voor discussie Woonvisie De Wolden Gemeenteraad 17 november 2016 Inhoud Proces tot nu toe Resultaten analyse en Woontafels Stellingen en vragen 2 Proces tot nu toe Deskresearch: CBS,

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten. Rogier Weck Researcher

Sprekende Cijfers Woningmarkten. Rogier Weck Researcher Sprekende Cijfers Woningmarkten Rogier Weck Researcher Sprekende Cijfers De marktdynamiek in 2018 Stand van zaken in de nieuwbouw Voor welke doelgroep moet worden gebouwd Case study: de woonvraag van deze

Nadere informatie

WONINGMARKTAFSPRAKEN ZEEUWS-VLAANDEREN DEEL 2: DE BALANS. [jaarlijkse rapportage over het jaar20xx]

WONINGMARKTAFSPRAKEN ZEEUWS-VLAANDEREN DEEL 2: DE BALANS. [jaarlijkse rapportage over het jaar20xx] WONINGMARKTAFSPRAKEN ZEEUWS-VLAANDEREN 216-225 DEEL 2: DE BALANS [jaarlijkse rapportage over het jaar2xx] Vastgesteld bij collegebesluit van d.d. Vastgesteld bij collegebesluit van d.d. Vastgesteld bij

Nadere informatie

Gemeente Bunschoten. Woningmarktonderzoek 2015. 20 oktober 2015

Gemeente Bunschoten. Woningmarktonderzoek 2015. 20 oktober 2015 Gemeente Bunschoten Woningmarktonderzoek 2015 20 oktober 2015 DATUM 20 oktober 2015 TITEL Woningmarktonderzoek 2015 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Bunschoten Pim Tiggeloven Theo van der Waals

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Concept Koersdocument Wonen Edam-Volendam 2015-2016 Het koersdocument 9 september 2015 DATUM 9 september 2015 TITEL Concept Koersdocument Wonen Edam-Volendam 2015-2016 ONDERTITEL

Nadere informatie

Herontwikkeling locatie Boskamp, Roden O N T W E R P

Herontwikkeling locatie Boskamp, Roden O N T W E R P Herontwikkeling locatie Boskamp, Roden O N T W E R P Herontwikkeling locatie Boskamp, Roden Inhoudsopgave Bijlagen toelichting 3 Bijlage 1 Extra onderzoek ten behoeve van actualisatie woonbeleid en prestatieafspraken

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. De veranderende omstandigheden op de woningmarkt zijn aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland

Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Woningmarktonderzoek 2017 Eindconcept 16 juni 2017 DATUM 16 juni 2017 TITEL Woningmarktonderzoek 2017 ONDERTITEL Eindconcept OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

Woondialoog Otterlo Donderdag 25 oktober 2018 Onderzoek kwalitatieve programmering dorpen

Woondialoog Otterlo Donderdag 25 oktober 2018 Onderzoek kwalitatieve programmering dorpen Woondialoog Otterlo Donderdag 25 oktober 2018 Onderzoek kwalitatieve programmering dorpen Sunta Veerkamp (gemeente Ede) Geert van der Bruggen (zelfstandig adviseur) Agenda 1. Aanleiding (toelichting Sunta

Nadere informatie