BEROEPSVERENIGING VAN HET KREDIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEROEPSVERENIGING VAN HET KREDIET"

Transcriptie

1 Big brother zit overal! Heel wat instellingen, personen of organisaties nemen het niet zo nauw met de privacy van de burgers. De Liga heeft een aantal kandidaten op een rijtje gezet die het recht op privacy niet respecteren. Hieronder vindt u het dossier van één van de kandidaten. Je kan mee bepalen wie de Big Brother Award wint! Wie heeft het recht op privacy het sterkst te grabbel gegooid? Welke van deze kandidaten moeten we op het matje roepen? STEM BIG BROTHER AWARD! Surf naar BEROEPSVERENIGING VAN HET KREDIET 1. Inleiding De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) is een vereniging die de sector van het krediet aan particulieren vertegenwoordigt. De BVK is een vereniging van banken, verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen, hypothecaire ondernemingen, kredietverzekeraars, ondernemingen die consumentenkredieten verstrekken en ondernemingen die betaalkaarten en kredietkaarten uitgeven. De 60 BVK leden maken samen meer dan 95% van de Belgische markt van het consumentenkrediet 1 en ongeveer 90% van de Belgische markt van het hypothecaire krediet 2 uit. De BVK heeft haar nominatie te danken aan haar jarenlange pleidooi voor de oprichting van een schuldencentrale. Het zou gaan om een databank van onbetaalde facturen, zoals 1 Consumentenkredieten zijn kredietovereenkomsten die afgesloten zijn voor privé doeleinden. 2 Een hypothecair krediet is een geldlening of krediet met een registergoed als onderpand 1/10

2 bijvoorbeeld schulden met betrekking tot de gezondheidszorg, energiefacturen, telefoon, huur of fiscale schulden. Het is volgens de BVK belangrijk voor kredietgevers om daar een zicht op te krijgen vooraleer men een krediet verstrekt. De Liga voor Mensenrechten is van oordeel dat een dergelijke databank een te verregaande schending van de privacy met zich meebrengt. In deze nota geven we eerst een overzicht van de middelen waarover kredietgevers al beschikken om de solvabiliteit van hun cliënten te controleren. Daarna gaan we in op de schuldencentrale en analyseren we ze in het licht van het recht op privacy. 2. De wapens van de kredietgever In principe kan iedereen, behalve indien dit wettelijk verboden is (minderjarigen, handelingsonbekwaam verklaarden, ), een krediet aanvragen indien de betrokkene aan de voorwaarden voldoet die daartoe gesteld worden door deze kredietinstelling. Natuurlijk is het niet opportuun om ieder die een krediet vraagt, er ook zomaar één toe te kennen. Voor mensen met schulden kan een krediet op het eerste zicht een oplossing lijken, maar eigenlijk het begin zijn van nog veel meer problemen. Daarom moet de kredietgever bij de toekenning van een krediet rekening houden met de solvabiliteit van de consument en zijn terugbetalingsmogelijkheden. 2.1 Inlichtingenfiche bij de kredietaanvraag De kredietgever moet dus een onderzoek voeren naar de solvabiliteit van de cliënt. Allereerst kan de kredietgever een formulier voorleggen aan de kredietvrager m.b.t. de kredietaanvraag, waarin gepolst wordt naar de sociaal economische situatie, het inkomen en de lasten van de betrokkene. Deze gegevens moeten bewezen worden a.h.v. een officieel identiteitsbewijs, mededeling van het rijksregisternummer, mededeling van de naam en het adres van de werkgever, overhandiging van de loonbrief, Het voorleggen dergelijke vragenlijst is voorlopig niet verplicht. 2.2 de Centrale voor Kredieten aan particulieren In een tweede deel van het solvabiliteitsonderzoek zal de kredietgever de financiële situatie van de betrokkene nagaan in zijn interne bestanden en bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België (NBB). 3 Hierin worden alle in België verstrekte consumentenkredieten en hypothecaire kredieten en eventuele betalingsachterstanden opgenomen. 4 3 art. 9 van de Wet van 10 augustus 2001 betreffende de centrale voor kredieten aan particulieren. (B.S. 25/09/2001) 4 Voor meer informatie over welke gegevens in de Centrale worden opgenomen, zie pag. 3. 2/10

3 De Centrale voor Kredieten aan Particulieren 5 werd in 1987 opgericht, onder het toezicht van de Nationale Bank van België. 6 Sindsdien registreert deze centrale alle betalingsachterstanden met betrekking tot consumentenkredieten of hypothecaire kredieten. Dit omvat het negatieve luik van de centrale. Door de wet van 10 augustus werd ook een positief luik geïntroduceerd: alle overeenkomsten in verband met consumentenkrediet of hypothecair krediet die door natuurlijke personen voor privédoeleinden worden afgesloten, worden ook opgenomen in de centrale. Dit luik is in werking sinds Elke kredietgever is verplicht om vóór het afsluiten van een kredietovereenkomst deze databank te raadplegen om te zien of op de betrokkene geen al te zware schuldenlast rust. 8 Daarnaast kunnen deze inlichtingen ook geraadpleegd worden in het kader van het beheer van reeds bestaande kredieten en in het kader van het toekennen van een betaalmiddel, zoals een kaart, een cheque, De inzage is dan niet verplicht. De kredietgever is de persoon die het krediet ter beschikking stelt, bijvoorbeeld een bank. Enkel kredietgevers zijn verplicht de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te raadplegen. Dit betekent dat kredietbemiddelaars hier niet toe verplicht zijn. Kredietbemiddelaars kunnen in feite beschouwd worden als tussenpersonen. Ze dragen bij tot het sluiten of uitvoeren van een kredietovereenkomst maar zullen zelf geen krediet rechtstreeks ter beschikking stellen, bvb de persoon die iets verkoopt op afbetaling. Zoals voorheen vermeld, bestaat de centrale uit een positief luik en een negatief luik. Het positieve luik bestaat uit alle overeenkomsten in verband met consumentenkrediet of hypothecair krediet die door natuurlijke personen voor privé doeleinden worden afgesloten. Daaromtrent worden bepaalde gegevens bijghouden: 9 De identiteit van de kredietgever en de kredietnemer (waaronder het identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen, de naam, de eerste voornaam, de geboortedatum, het geslacht en het adres); de referenties van de kredietovereenkomst; het type van krediet en nummer en taal van kredietovereenkomst; voor de verkoop op afbetaling, de financieringshuur en de lening op afbetaling: het totaal terug te betalen bedrag, het termijnbedrag indien de termijnbedragen gelijk zijn, het bedrag van de eerste betalingstermijn indien de termijnbedragen ongelijk zijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen en de datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn; 5 Voor de invoering van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren werden bepaalde gegevens al bijgehouden door het BVK in de Centrale voor Uitwisseling van Gegevens over het Risico. Sinds 1/09/2004 heeft deze laatste zijn activiteiten stopgezet en alle gegevens omtrent registraties inzake kredieten aan natuurlijke personen overgemaakt aan de Nationale Bank van België. 6 Wet van 10 augustus 2001 betreffende de centrale voor kredieten aan particulieren. (B.S. 25/09/2001) 7 Wet van 10 augustus 2001 betreffende de centrale voor kredieten aan particulieren. (B.S. 25/09/2001) 8 Art. 9 van de Wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. (B.S. 25/09/2001) 9 Art. 2 van het K.B. van 7 juli 2002 tot regeling van de centrale voor kredieten aan particulieren. (B.S. 19/07/2002) 3/10

4 voor de kredietopening 10 : het bedrag van het krediet, de datum van het sluiten van de overeenkomst en, desgevallend, de datum van het einde van de overeenkomst; voor de hypothecaire kredietovereenkomst: het geleend bedrag in kapitaal, het bedrag van een vervaldag indien de vervaldagbedragen gelijk zijn, het bedrag van de eerste vervaldag indien de vervaldagbedragen ongelijk zijn, het aantal vervaldagen, de initiële periodiciteit van de vervaldagen, de datum van de eerste en van de laatste vervaldag. Daarnaast omvat de centrale ook een negatief luik waarbij de wanbetalingen voortvloeiend uit kredietovereenkomsten worden opgenomen. Volgende gegevens hieromtrent worden bijgehouden: 11 1 het nummer en de taal van de kredietovereenkomst en de identificatiegegevens van de kredietnemer zoals voorzien in artikel 2, 1, 1 en 2 ; 2 in voorkomend geval, de overdracht van de overeenkomst met de identiteit van de overnemer; 3 voor de verkoop op afbetaling, de financieringshuur en de lening op afbetaling, de datum van de wanbetaling en a) ofwel, het vervallen en niet betaalde kapitaal vermeerderd met het bedrag van de vervallen en niet betaalde totale kosten van het krediet; b) ofwel, in geval van opeisbaarstelling, het bedrag van het verschuldigd blijvend saldo vermeerderd met het bedrag van de vervallen en niet betaalde totale kosten van het krediet; 4 voor de kredietopening, de datum van de wanbetaling en het bedrag van het verschuldigd blijvende saldo vermeerderd met het bedrag van de vervallen en nietbetaalde totale kosten van het krediet; 5 voor de hypothecaire kredietovereenkomst, [ 1 de datum van de wanbetaling] 1, en a) ofwel het vervallen en niet betaalde kapitaal vermeerderd met de vervallen en niet betaalde intresten; b) ofwel, in geval van opeisbaarstelling, het bedrag van het verschuldigd blijvend saldo vermeerderd met de vervallen niet betaalde intresten; 6 in voorkomend geval, de datum van de regularisatie. Mogen niet in de gemelde bedragen worden begrepen : nalatigheidsintresten, boetes of schadevergoedingen, kosten voor brieven betreffende aanmaning of ingebrekestelling en gerechtskosten. De wanbetalingen worden natuurlijk niet onmiddellijk geregistreerd. Ze moeten aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria zijn de volgende: Een kredietopening is een kredietovereenkomst waarbij u een kapitaal ter beschikking wordt gesteld dat u in één of meerdere keren kunt opnemen gewoonlijk door middel van een betaalkaart. Aan de kredietopening wordt een maximum krediet gekoppeld: de kredietlimiet. Binnen dit maximum kan geld worden opgenomen. Het terugbetalen gebeurt naar eigen keuze (er is wel steeds een klein wettelijk minimum voorzien) en op een tijdstip naar keuze (rekening houdend met de overeengekomen voorwaarden). Als de kredietnemer een deel van het totaal bedrag terugbetaald, kan hij opnieuw geld opnemen 11 Art. 6 van het K.B. van 7 juli 2002 tot regeling van de centrale voor kredieten aan particulieren. (B.S. 19/07/2002) 4/10

5 1 in geval van verkoop op afbetaling, financieringshuur en lening op afbetaling : a) drie termijnbedragen zijn op hun vervaldag niet of onvolledig betaald, of b) een vervallen termijnbedrag is gedurende drie maanden niet of onvolledig betaald, of c) de nog te vervallen termijnbedragen zijn onmiddellijk opeisbaar geworden 2 in geval van kredietopening : de kredietnemer die de voorwaarden van de kredietovereenkomst niet eerbiedigt, heeft een debetstand niet volledig aangezuiverd in een periode van drie maanden vanaf de datum waarop hij hiertoe schriftelijk door de kredietgever werd verzocht; 3 in geval van een hypothecaire kredietovereenkomst : a) een verschuldigd bedrag werd niet of onvolledig betaald binnen drie maanden na de vervaldag, of b) een verschuldigd bedrag werd niet of onvolledig betaald binnen een maand na het versturen door de kredietgever van de ter post aangetekende verwittiging bedoeld in artikel 45 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bij de eerste registratie van een wanbetaling betreffende een kredietovereenkomst, moet het bedrag van deze wanbetaling betrekking hebben op een som hoger dan 25 euro. Na dit onderzoek beslist de kredietinstelling over de toekenning van het krediet. Indien ze van mening is dat het gevaar op niet terugbetaling te groot is, moet het krediet in principe geweigerd worden. In realiteit wordt een krediet vaak alsnog toegekend waardoor de kredietnemer in een financiële netelige situatie kan terechtkomen. Als de kredietinstelling een krediet heeft toegekend aan de consument en deze het krediet niet terugbetaalt, kan de kredietinstelling de overeenkomst beëindigen en de onmiddellijke terugbetaling eisen van het verschuldigde bedrag met daarbij nalatigheidinteresten en een forfaitaire schadevergoeding. Als de achterstand een bepaald niveau bereikt 13, zal de nietbetaling vermeld worden in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, waardoor het in de toekomst ook moeilijker wordt om een nieuw krediet te bekomen Het bestand van de niet gereglementeerde registraties Sinds 1 september 2004 beheert de Nationale Bank van België naast de CKP ook het bestand van de niet gereglementeerde registraties (ENR) op basis van een met de kredietgevers gesloten overeenkomst. In dit bestand is een deel van de gegevens opgenomen die voordien werden beheerd door de Beroepsvereniging van het Krediet in het bestand Centrale voor Uitwisseling van Gegevens over het Risico. In deze gegevensbank worden betalingsachterstanden m.b.t. kredieten en financiële verbintenissen opgenomen die niet 12 Art. 5 van het K.B. van 7 juli 2002 tot regeling van de centrale voor kredieten aan particulieren (B.S. 19/07/2002) 13 Voor meer informatie over wanneer de wanbetaling wordt opgenomen zie pag. 3. 5/10

6 geregistreerd worden in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Meer concreet gaat het om kredietopeningen van minder dan EUR en terugbetaalbaar binnen een termijn niet langer dan drie maand, gesloten tussen natuurlijke personen en de identificatiegegevens van deze personen. Ook de wanbetalingen bij kredietovereenkomsten met een beroepsdoeleinde worden erin opgenomen. Deze inlichtingen kunnen geraadpleegd worden door kredietgevers, maar dit is nooit verplicht. Voor het ENR bestand zijn de vermelde inlichtingen bijna identiek als voor de Centrale (identificatie van de debiteur, karakteristieken van de kredietovereenkomst en wanbetalingen), maar ze worden enkel meegedeeld in geval van wanbetaling. de identificatiegegevens van de debiteur en de eventuele co debiteur: de naam, de eerste voornaam, de geboortedatum, het geslacht en het adres. de karakteristieken van de kredietovereenkomst: de kredietvorm, het nummer van het contract en o voor de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de financieringshuren: het totale terug te betalen bedrag,het bedrag van de eerste betalingstermijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen, de datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn. o voor de kredietopeningen: het bedrag van het krediet, de datum van het o afsluiten van het contract en desgevallend de einddatum van het contract. voor de hypothecaire kredieten: het ontleende bedrag in kapitaal, het bedrag van de eerste vervaldag, het aantal vervaldagen, de initiële periodiciteit van de vervaldagen, de datum van de eerste en van de laatste vervaldag. de wanbetaling: de datum en het bedrag van de achterstand of, in geval van opeisbaarheid, het bedrag en de datum van het verschuldigd blijvend debetsaldo. 2.4 Het Centraal Bestand voor Beslagberichten? De wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren biedt de kredietgever tenslotte de mogelijkheid om inzage te vragen in het bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling. 14 Het bestand werd door de wetgever ingevoerd in mei om een oplossing te bieden tegen meervoudig beslag op goederen van een schuldenaar. De rechtszekerheid van de schuldeiser zou daardoor beter gewaarborgd worden. Meer dan 10 jaar later is het bestand nog steeds niet operationeel. Eerder dan een nieuwe schuldencentrale te creëren, is het aangewezen om dit Centraal Bestand van Beslagberichten operationeel te maken. 14 Art. 10 van de Wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren 15 Wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 9 augustus /10

7 3. De schuldencentrale 3.1 Inleiding De BVK pleit voor een uitbreiding van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren tot een schuldencentrale. Ze argumenteert dat de overmatige schuldenlast zich meestal niet beperkt tot kredietschulden. Consumenten hebben vaak ook andere betalingsmoeilijkheden, zoals bijvoorbeeld schulden met betrekking tot de gezondheidszorg, energiefacturen, telefoon, huur of fiscale schulden. Het is volgens de BVK dan ook van belang daar een zicht op te krijgen vooraleer men een krediet verstrekt. Concreet zou de inrichting van de schuldencentrale betekenen dat niet alleen kredietschulden maar ook andere onbetaalde facturen worden geregistreerd en raadpleegbaar zijn voor kredietgevers. Minister van ondernemen en vereenvoudigen Vincent van Quickenborne, groot voorstander van de schuldencentrale, volgt de redenering van de BVK en heeft in 2009 dan ook de komst van een schuldencentrale aangekondigd waarin ook telecom en energieschulden zouden worden opgenomen. 16 De minister argumenteert hierbij dat volgens de NBB er in 30 procent van de gevallen van collectieve schuldenregeling sprake is van kredieten of telecomfacturen. Met mijn voorstel wil ik de consumenten en de kredietnemers nog beter beschermen. De uitbreiding van de Centrale zal niet alle problemen op het stuk van overmatige schuldenlast uit de wereld helpen, maar ze zal wel een waardevol instrument vormen in de bestrijding daarvan. Dat blijkt onder meer uit het Duitse en het Nederlandse 17 voorbeeld. De manier waarop de gegevens zullen worden verzameld en geraadpleegd, zal nader worden bekeken. 18 Momenteel bevindt het concept van de schuldencentrale zich nog in een studiefase waardoor niet met zekerheid gezegd kan worden welke gegevens zouden worden opgenomen in de schuldencentrale. In maart 2008 verzocht de regering de NBB een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een uitbreiding van de centrale tot de telecommunicatie en energieschulden. Het resultaat werd tegen in juni 2009 verwacht, maar de studie is nog steeds niet rond. 3.2 Toetsing aan artikel 8 EVRM 1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 16 Nieuwsbrief van de conferentie van Vlaamse gerechtsdeurwaarders, januari 2010, nr.1, jrg. 9, pag Er moet opgemerkt worden dat er in Nederland geen sprake is van een schuldencentrale. Het Bureau KredietRegistratie registreert kredieten en telefoonabonnementen. Het gaat niet om een registratie van wanbetalingen, maar om een registratie van het bestaan van een overeenkomst of abonnement. ( ) 18 Uitreksel van het antwoord van Vincent van Quickenborne op 3 parlementaire vragen in de commissie voor het bedrijfsleven op 20 januari /10

8 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen Doel Het doel van de maatregel is om overmatige schuldenlast te voorkomen. Wellicht kunnen we veilig stellen dat dit in het belang is van een gezonde economie, en dus het algemeen belang dient. Daarnaast raakt een hoge schuldenlast niet enkel de betrokkene, maar kunnen ook schuldeisers ernstige gevolgen ondervinden van de insolvabiliteit van hun cliënt. De vraag is dan ook vooral in welke mate een schuldencentrale bijdraagt aan dit doel, en of er geen minder verregaande maatregelen denkbaar zijn Noodzaak Om te voldoen aan de voorwaarde van noodzaak in een democratische samenleving, volstaat het niet dat een maatregel nuttig is en bijdraagt aan het vooropgestelde doel. De maatregel moet nodig zijn, en er mag geen minder verregaande maatregel zijn om hetzelfde doel te bereiken. Nauwelijks... Draagt de oprichting van een schuldencentrale bij tot het vooropgestelde doel? Uit de statistieken van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren voor het jaar 2009 blijkt dat er in bijna 80 % van de dossiers collectieve schuldenregeling sprake is van minstens één kredietcontract. Schuldenoverlast is dus hoofdzakelijk gelinkt aan problemen in verband met het afbetalen van kredieten. Het zou dan ook weinig proportioneel zijn om voor een relatief beperkt aantal situaties van schuldenoverlast zonder kredieten, een nieuwe schuldencentrale op te richten. Bovendien zou de registratie kunnen leiden tot een vertekend beeld van de schuldenproblematiek. Problemen hebben om facturen te betalen, is niet hetzelfde als schulden hebben en zeker niet als schuldenoverlast. Vele mensen met (tijdelijke) betalingsproblemen, krijgen betalingsfaciliteiten van de schuldeiser. In zo n geval is er geen sprake van schuld in de zin van een wanprestatie. Zelfs indien men geen betalingsfaciliteiten verkrijgt, betekent dit nog niet dat men zich in een situatie van schuldoverlast bevindt. Zo kan het budget, via de dienst van een schuldbemiddeling, in evenwicht gebracht worden en kunnen afbetalingsplannen afgesproken worden met de schuldeisers. 8/10

9 Er mag dus geen verwarring plaatsvinden tussen enerzijds symptomen van een dalende koopkracht en anderzijds oorzaken van schuldenoverlast: door een dalende koopkracht kan men moeilijkheden hebben om bepaalde facturen te betalen maar dit houdt niet automatisch in dat men ook schulden heeft. De koopkracht is bovendien afhankelijk van zeer veel uiteenlopende factoren zoals bijvoorbeeld de internationale vraag en aanbod. Daarbij komt nog dat het heel moeilijk en arbeidsintensief is om de databank up to date te houden, fouten te weren en garanties te bieden tegen misbruik. Er zijn al voorbeelden bekend van sectorgebonden zwarte lijsten, die wanbetalingen van lopende huishoudelijke uitgaven registreren. Voorbeelden zijn de vroegere zwarte lijst Preventel voor telecom operatoren en het RSR bestand van Datassur, waarin wanbetalingen inzake verzekeringscontracten worden geregistreerd. Deze bestaande zwarte lijsten illustreren dat de registratie van wanbetalingen in dergelijke databanken voor allerhande problemen zorgt. De massale registratie van gegevens maakt een daadwerkelijke controle van de kwaliteit van de gegevens onmogelijk. Het risico op fouten en verwarring wordt natuurlijk groter indien het aantal geregistreerde personen stijgt. Ook de privacycommissie heeft hier reeds op gewezen in een advies van 1997 met betrekking tot de uitbreiding van de Centrale van Kredieten voor Particulieren met een positief luik. De commissie wees hier op het feit dat het risico op fouten en dergelijke veel groter is in een centrale met een negatief en een positief luik waar zowel alle overeenkomsten in verband met hypothecaire en consumentenkredieten als alle wanbetalingen worden opgenomen, dan in een louter negatieve centrale waar enkel wanbetalingen worden geregistreerd. In het eerste geval is het aantal geregistreerde kredietnemers immers veel groter. Zijn er geen minder verregaande maatregelen om hetzelfde doel te bereiken? Zoals hierboven werd beschreven, beschikken kredietgevers al over heel wat mogelijkheden om zich te informeren over de financiële situatie van hun cliënten. De privacycommissie beklemtoont hieromtrent dan ook dat het aangewezen is alternatieven te zoeken en te gebruiken in plaats van nieuwe zwarte lijsten, zoals de schuldencentrale, te creëren. 19 Als men zou kunnen aantonen dat telefonieschulden een belangrijke bron van schuldenoverlast zijn, zou men kunnen overwegen om het Nederlandse systeem over te nemen. Daar worden naast kredieten ook telefoonabonnementen geregistreerd in het Bureau KredietRegistratie. De kredietverlener kan dus, bij zijn beslissing om al of niet een krediet toe te staan, rekening houden met de kosten van het telefoonabonnement van zijn cliënt. Het belangrijkge verschil is dat het hier gaat om de registratie van de overeenkomsten, en niet de registratie van wanprestatie. Proportionaliteit 19 Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Advies van 15 juni 2005 Adviesaanvraag betreffende de omkadering van de zwarte lijsten. 9/10

10 De toegang tot de CKP is momenteel beperkt tot de personen wiens gegevens erin zijn opgeslagen (of hun advocaat), de kredietgevers, de kredietverzekeraars, de ondernemingen die betaalkaarten uitgeven, de schuldbemiddelaars, de Commissie voor Bank, Financie en Assurantiewezen en (onder bepaalde voorwaarden) buitenlandse kredietcentrales. Hoe meer schulden in de centrale worden opgenomen, hoe ruimer de toegang tot de gegevens zal worden. Als er telefonie en energieschulden worden opgenomen, zullen ook de leveranciers van deze diensten toegang vragen tot de gegevens. De toegang tot de databank mag dan al vrij beperkt lijken, de gevolgen ervan kunnen zwaar doorwegen. Registraties zouden tot gevolg kunnen hebben dat mensen verstoken blijven van basisrechten, zoals het recht op water en electriciteit. Zoals eerder vermeld, is de kans op fouten in een dergelijke gegevensbank vrij groot. Wie facturen uit het oog verloor, kan de betaling snel in orde maken, maar de vraag is nog maar hoe snel de informatie in de gegevensbank wordt aangepast. Er is dus een groot risico dat het systeem 'vervuild' raakt met schulden die niet thuishoren in de centrale. Hierdoor kunnen veel mensen onterecht te maken krijgen met de negatieve gevolgen van registratie. Ten slotte bestaat het gevaar dat men mensen registreert om andere redenen dan het vooropgestelde doel. Zo kan men bijvoorbeeld dreigen met een opname in de zwarte lijst om de schuldenaar onder druk te zetten om een betwiste schuld te betalen. Op deze manier is de aanbieder rechter en partij tegelijk. De beperkte bijdrage die een schuldencentrale kan leveren voor het vooropgestelde doel, het risico op fouten, de eventuele zware gevolgen daarvan, doen ons dan ook besluiten dat de oprichting van een schuldencentrale een ongeoorloofde schending van het privéleven uitmaakt. Nuttige links: dit/ documents/nota_krediet.pdf bvk.be/nl/ /10

DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.)

DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.) KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.)

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DE RECHTEN VAN PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.) Wet

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren

Centrale voor kredieten aan particulieren Brussel, 16 oktober 2013 Peter NEEFS Rol & belang van CKP Is CKP een wondermiddel? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat er geen wanbetalingen meer zijn? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat de overmatige schuldenlast

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Workshop consumentenkredieten

Workshop consumentenkredieten Workshop consumentenkredieten Inspiratiedag financiële vorming Maandag 26 oktober 2015 Inhoud van de workshop I. Korte toelichting II. Concrete voorbeelden III. (Overmatige) schuldenlast IV. Vragen en

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ADVIES Nr 03 / 1999 van 27 januari 1999 O. Ref. : 10 / A / 98 / 030 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door

Nadere informatie

II, 2002. - 10 2001 3, 1, 3, 2, 4, 7, 8, 1, 9 34; 20 1992 11 1993 31 1994; 22 2001; 18 2001; 7 2001; 33.079/1 23 2002, 84, 1, : HOOFDSTUK I.

II, 2002. - 10 2001 3, 1, 3, 2, 4, 7, 8, 1, 9 34; 20 1992 11 1993 31 1994; 22 2001; 18 2001; 7 2001; 33.079/1 23 2002, 84, 1, : HOOFDSTUK I. 1. 7 JULI 2002. - Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid artikel 29;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; 1/5 Advies nr. 35/2008 van 8 oktober2008 Betreft: Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Oktober 2012 Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Analyse uitgevoerd door het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Persbericht Vincent Van Quickenborne www.quickonomie.be Onderwerp Senaat keurt verstrenging regels consumentenkrediet op de valreep goed Datum 6 mei 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. HOOFDSTUK I. Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

Het verband tussen een Centrale voor Kredieten aan Particulieren en een Centrale voor Schulden van Particulieren? Neen dank u.

Het verband tussen een Centrale voor Kredieten aan Particulieren en een Centrale voor Schulden van Particulieren? Neen dank u. Het verband tussen een Centrale voor Kredieten aan Particulieren en een Centrale voor Schulden van Particulieren? Neen dank u. Geachte heer minister P. Magnette, Het Platform Dag Zonder Krediet nam onlangs

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hoeveel personen in België hebben te kampen met overmatige schuldenlast? In 2007 waren 338.933 personen

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverlening

Verantwoorde kredietverlening Verantwoorde kredietverlening Ivo Van Bulck, Secretaris generaal Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) Symposium Beoordeling van de financiële toestand en de kredietwaardigheid Consument 28 September

Nadere informatie

7 JULI 2002. Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

7 JULI 2002. Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 7 JULI 2002. Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. HOOFDSTUK I. - Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1 de wet :

Nadere informatie

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Het consumentenkrediet De Wet van 12 juni 1991 Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Voorwoord V Inleiding en doel van de wet 1 1. E.G.-verplichtingen (1) 1 2. Sociaal beleid (2) 1 3. Economisch

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 25/2010 van 1 september 2010 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende besluiten betreffende registratie van persoonsgegevens ingevolge

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder 01 Elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 213 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 212-8 213-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.216.65 6.242.148

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 215 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 214-8 215-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.243.845

Nadere informatie

Betere bescherming voor de consument Wet consumentenkrediet gevoelig strenger

Betere bescherming voor de consument Wet consumentenkrediet gevoelig strenger Betere bescherming voor de consument Wet consumentenkrediet gevoelig strenger Brussel, 25 september 2009 - vandaag heeft de ministerraad de wet op het consumentenkrediet gevoelig verstrengd. Deze nieuwe

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE Bijgewerkte gegevens op 30/06/200 DECEMBER 2000 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2000... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2..

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens oktober 212 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 211-1 212-1 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 5.462.345 6.223.412

Nadere informatie

Eindtermen Kredietbemiddeling

Eindtermen Kredietbemiddeling Kredietbemiddeling Module 1 Algemene beginselen van de kredietbemiddeling Deel 1 De financiële en juridische omgeving Professionele kennis en 1. Kredietgevers en kredietbemiddelaars 2. Organen voor toezicht,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/001 BERAADSLAGING NR 09/001 VAN 13 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN DIMONA-PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/5 Advies nr. 52/2015 van 16 december 2015 Betreft: Adviesaanvraag over een wetsontwerp houdende de elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen

Nadere informatie

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS)

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) artikel 1394/20 tot en met 1394/27 Gerechtelijk Wetboek Engelse Wandeling 2K5 8500 KORTRIJK Openingsuren: Elke werkdag van 8-12 uur en van 13u30-17 uur Telefoon: 056

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DECEMBER 2002 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2002... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en...

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING Datum: 21/12/2015 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

Kredietbemiddeling eindtermen

Kredietbemiddeling eindtermen Kredietbemiddeling eindtermen Module/examen 2 Consumentenkrediet Deel 1 Met krediet aanverwante materie: de debet en kredietkaart Beroepskennis en basiskennis Onderwerpen De personen die hun professionele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2011 van 21 september 2011 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba om toegang te krijgen tot het informatiegegeven

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. WETTELIJKE RENTEVOET WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES HOOGTE Voor het jaar 2016: 2,25 % Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2016. - Tweede semester

Nadere informatie

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182

Nadere informatie

ADVIES &TIPS WEETJES. Krediet en Leningen

ADVIES &TIPS WEETJES. Krediet en Leningen ADVIES WEETJES &TIPS Krediet en Leningen 1. WELKE KREDIETEN BESTAAN ER? WELKE ZIJN DE VOORDELIGSTE? Eenvoudig gesteld, zijn er drie vormen van consumentenkrediet: Een kredietopening. Dit is een bedrag

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) Kredietnummer: xxxxx Tussen de partijen: 1. West-Vlaamse Intercommunale Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge Hierna

Nadere informatie

Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars

Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars Compliance Forum 6 oktober 2015 1. Inleiding 2 FOD Economie FSMA Organisatie van het toezicht Toezicht op de naleving van de wetgeving, o.m.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan ondernemingen

Centrale voor kredieten aan ondernemingen Centrale voor kredieten aan ondernemingen Brussel, woensdag 16 oktober 2013 Rudy TROGH Inleiding Kredieten zijn belangrijk en zelfs noodzakelijk voor de economie... maar houden een risico in van niet-betaling

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2004 C.03.0143.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.03.0143.N EUROPABANK, naamloze vennootschap, met zetel gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. SCHULDEN EN DE WET OP HET CONSUMENTENKREDIET

HOOFDSTUK 2. SCHULDEN EN DE WET OP HET CONSUMENTENKREDIET HOOFDSTUK 2. SCHULDEN EN DE WET OP HET CONSUMENTENKREDIET Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (B.S. 9 juli 1991) Wet van 7 januari 2001 tot wijziging van de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Nadere informatie

Opdat u het niet zou vergeten, wordt u eraan herinnerd in uw

Opdat u het niet zou vergeten, wordt u eraan herinnerd in uw Meld uw buitenlandse rekening aan het Centraal Aanspreekpunt Al jaren moet u in uw belastingaangifte kenbaar maken of u een buitenlandse rekening bezit. Dit jaar moet u ook extra informatie over die rekening

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

BETREFT : Voorontwerp van wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren

BETREFT : Voorontwerp van wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren ADVIES Nr 31 / 2000 van 9 november 2000 O. Ref. : 10 / A / 2000 / 026 BETREFT : Voorontwerp van wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CO-A-2010-030)

Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CO-A-2010-030) 1/7 Advies nr 07/2011 van 9 februari 2011 Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CO-A-2010-030) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

De Solidaire Lening voor ondernemers

De Solidaire Lening voor ondernemers De Solidaire Lening voor ondernemers Gebruiksaanwijzing voor de aanbrengers van de Solidaire Lening Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld ter informatie van de aanbrengers, die in contact komen met het doelpubliek

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010 Consumentenkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.06 6 januari 2010 Copyright 2010 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden

Nadere informatie

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2,0773 AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2013 Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen A 1 Port. Port bij het doorsturen van opgemaakte stukken naar een plaatselijk bevoegde gerechtsdeurwaarder A 2

Nadere informatie

De omzetting van de Richtlijn in Belgisch recht : krachtlijnen en knelpunten

De omzetting van de Richtlijn in Belgisch recht : krachtlijnen en knelpunten Paul HEYMANS, Legal, Tax, Risk & Control Manager Credit Operations, ALLIANZ, Voorzitter van de Juridische Commissie Hypothecair krediet van de BVK en Ondervoorzitter van de EMF 23-10-2015 1 UITGANGSPUNT

Nadere informatie

Beroepsvereniging van het Krediet

Beroepsvereniging van het Krediet Beroepsvereniging van het Krediet Principes om op verantwoorde wijze consumenten- en hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken 1. Inleiding Kredieten geven de kredietnemer de mogelijkheid om goederen

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 37/ 2005 van 27 juli 2005

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 37/ 2005 van 27 juli 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake is van

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A )

Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A ) 1 Advies nr 18/2016 van 27 april 2016 Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A-2016-014) De Commissie voor de bescherming

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.23 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

De collectieve schuldenregeling in de praktijk

De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden te betalen en tegelijkertijd waarborgt dat u een menswaardig

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven,

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Op verzoek van : (adres) (adres) (raadsman) (vorige adressen in de afgelopen drie jaar)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen worden de betrekkingen tussen Fortis Bank nv, hierna ook genoemd de

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet : de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet : de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Koninklijk besluit van 21 juni 2011 tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, 1, tweede lid, en 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni

Nadere informatie