Eindtermen Kredietbemiddeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindtermen Kredietbemiddeling"

Transcriptie

1 Kredietbemiddeling Module 1 Algemene beginselen van de kredietbemiddeling Deel 1 De financiële en juridische omgeving Professionele kennis en 1. Kredietgevers en kredietbemiddelaars 2. Organen voor toezicht, omkadering en oriëntatie 3. Ombudsfin (Ombudsdienst) 1 de werkzaamheden van de kredietgevers en kredietbemiddelaars herkennen. 2 de belangrijkste instellingen in het Belgische financiële landschap opnoemen (FSMA, Nationale Bank, FOD Economie, de kredietcentrale (CKP), de Cel voor Financiële informatieverwerking (CFI), Febelfin en hun kernopdrachten herkennen. 3 de rol van de FSMA bepalen. 4 de rol van het FOD economie bepalen. 5 de instantie bepalen die sancties kan treffen bij inbreuk op boek VI van het Wetboek economisch recht. 6 de rol van Ombudsfin (Ombudsdienst) en de voorwaarden voor bemiddeling bepalen en de modaliteiten van de bemiddelingsprocedure herkennen. Basiskennis en Kredietgevers en kredietbemiddelaars De VVD en PCP van de agenten in nevenfunctie kunnen: 1 de werkzaamheden van de kredietgevers en van de kredietbemiddelaars herkennen.

2 Organen voor toezicht, omkadering en oriëntatie Ombudsfin (Ombudsdienst) 2 de belangrijkste instellingen in het Belgische financiële landschap opnoemen (FSMA, Nationale Bank, FOD Economie, de kredietcentrale (CKP), de Cel voor Financiële informatieverwerking (CFI), Febelfin) en de controle-instanties en hun voornaamste opdracht herkennen. 3 de opdracht van Ombudsfin (Ombudsdienst) bepalen en de belangrijkste modaliteiten van de bemiddelingsprocedure herkennen. Deel 2 - Wetten die raakvlakken hebben met de financiële sector Professionele kennis Wet van 21 december 2013 Koninklijk Besluit van 23 maart het toepassingsgebied van Boek VI van de wet betreffende 'Marktpraktijken en de consumentenbescherming' van het Wetboek economisch recht herkennen (betrokken consumenten en diensten); 2. de draagwijdte herkennen van de informatieplicht van de consument; 3. de draagwijdte bepalen van de verplichte vermelding van de tarieven van financiële diensten; 4. zich herinneren dat onder meer de regels voor gezamenlijk aanbod en verkoop op afstand van belang zijn voor de financiële sector; 5. herkennen wat wordt verstaan onder een 'gezamenlijk aanbod' en zich herinneren dat een gezamenlijk aanbod van financiële diensten in principe verboden is en hierop enkele beperkte uitzonderingen zijn toegestaan; 6. zich herinneren dat er specifieke regels gelden voor de verkoop op afstand van financiële producten Wet van 5 juli het voorwerp en het doel van de wet op de collectieve schuldenregeling herkennen en de respectieve rol van de schuldbemiddelaar en de rechter.

3 Basiskennis Wet van 21 december 2013 Koninklijk Besluit van 23 maart 1995 De VVD en PCP van de agenten in nevenfunctie kunnen: 1. het toepassingsgebied van Boek VI van de wet betreffende 'Marktpraktijken en de consumentenbescherming' van het Wetboek van economisch recht herkennen (betrokken consumenten en diensten); 2. de draagwijdte herkennen van de informatieplicht van de consument; 3. zich herinneren dat onder meer de regels voor gezamenlijk aanbod en verkoop op afstand van belang zijn voor de financiële sector; 4. herkennen wat wordt verstaan onder een 'gezamenlijk aanbod' in het kader van het aanbod van consumentenkredieten; Wet van 5 juli het voorwerp en het doel van de wet op de collectieve schuldenregeling herkennen. Deel 3 Compliance Professionele kennis Compliance Antiwitwaswetgeving Gedragscodes 1. bepalen wat wordt bedoeld met 'compliance'; 2. herkennen wat het doel is van de antiwitwaswetgeving; 3. de belangrijkste verplichtingen van de antiwitwaswetgeving en de draagwijdte van deze verplichtingen herkennen; 4. bepalen wat de opdracht is van de CIF; 5. zich herinneren dat er sectorgedragscodes zijn die de leden in acht moeten nemen; 6. zich herinneren dat op het gebied van kredietverlening aan particulieren een gedragscode bestaat en tien basisbeginselen van verantwoorde kredietverlening herkennen.

4 Basiskennis 1. Compliance 2. Antiwitwaswetgeving 3. Gedragscodes De VVD en PCP van de agenten in nevenfunctie kunnen: 1. bepalen wat wordt bedoeld met 'compliance'; 2. herkennen wat het doel is van de antiwitwaswetgeving; 3. bepalen wat de opdracht is van de CIF; 4. zich herinneren dat er sectorgedragscodes zijn die de leden in acht moeten nemen; 5. zich herinneren dat op het gebied van kredietverlening aan particulieren een gedragscode bestaat samengesteld uit tien basisbeginselen van verantwoorde kredietverlening. Deel 4 Contractueel recht Professionele en basiskennis 1. Totstandkoming van een contract en vormvereisten 1 een contract definiëren. 2 het belang van de ondertekening bepalen met betrekking tot de totstandkoming van een consumentenkredietovereenkomst en de geldigheid ervan; 3 de geldigheidsvereisten van een contract herkennen en wijzen op de noodzakelijkheid van toestemming vanwege de partijen en de bekwaamheid om overeenkomsten te sluiten; 4 de sancties bij ongeldigheid van het contract opsommen; 5 de kenmerken en gevolgen van de opschortende en ontbindende voorwaarde bepalen; 6 de gevolgen van de hoofdelijkheid tussen de schuldenaars herkennen. de sancties bij ongeldigheid van het contract opsommen.

5 Deel 5 Gevolgen van het huwelijksvermogenstelsel op het krediet Professionele en basiskennis 1. Onderscheid tussen de verschillende huwelijksvermogenss telsels 1. het primair huwelijkstelsel en het secundair huwelijkstelsel van elkaar onderscheiden; 2. Kredietaanvraag 2. bepalen hoe het conventioneel (contractueel) secundair stelsel en het wettelijk secundair stelsel inzake consumentenkrediet moeten worden toegepast, in bijzonder wat de handtekening betreft van de echtgenoten Deel 6 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Professionele en basiskennis 1 De wettelijke beginselen Eindterm 1 de rechten van de betrokkenen herkennen en toelichten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

6 Module 2 Consumentenkrediet Deel 1 Met krediet aanverwante materie: de debet en kredietkaart Professionele en basiskennis en De personen die hun professionele kennis moeten bewijzen en de VVD en PCP van de agenten in nevenfunctie kunnen: Debet en kredietkaart 1. een debetkaart (Bancontact / Mister Cash, Maestro) en een kredietkaart beschrijven en onderscheiden; 2. de belangrijkste functies en kenmerken van debet- en kredietkaarten bepalen en hun gebruiksmodaliteiten; 3. de aanbevolen veiligheidsmaatregelen voor debet- en kredietkaarten bepalen; 4. zich herinneren dat hij de verplichting om na te gaan in welke mate elke kaart tegemoetkomt aan de behoeften van de klant; 5. uitleggeven over de praktische aspecten van betaalkaarten in het buitenland (waar kan wat worden gebruikt) Deel 2 De zekerheden Professionele en basiskennis 1. Begrippen en soorten zekerheden De personen die hun professionele kennis moeten bewijzen en de VVD en PCP van de agenten in nevenfunctie kunnen: 1. de functie herkennen van de zekerheden op het gebied van kredieten; 2. zich herinneren dat er voor de meeste zekerheden verplichtingen gelden qua vorm en openbaarmaking; 3. een onderscheid maken tussen zakelijke zekerheden en persoonlijke zekerheden; 4. herkennen wat wordt bedoeld met een overdracht van schuldvordering en zich herinneren dat het loon de meest overgedragen schuldvordering is en de aandacht van de klant daarop vestigen.

7 2. Persoonlijke zekerheid: de borgstelling 3. De borgstelling in het kader van Boek VII van het wetboek economisch recht 5. het begrip van de borgstelling herkennen en de geldigheidsvoorwaarden daarvan bepalen. 6. de betekenis en de gevolgen van een hoofdelijke borgstelling herkennen. 7. de specifieke verplichtingen herkennen (informatie, raadgeving, onderzoek) opgelegd aan de kredietgever en de kredietbemiddelaar in het kader van borgstelling of persoonlijke zekerheid. Deel 3 Boek VII van het Wetboek economisch recht (consumentenkredieten) Professionele kennis en 1. Doel en toepassingsgebied van de wet. 1. bepalen wat de voornaamste doelstelling is van boek VII 'Betaling- en kredietdiensten' van het Wetboek van economisch recht. 2. het toepassingsgebied herkennen van boek VII 'Betalings- en kredietdiensten' van het Wetboek van economisch recht (= betrokken personen en kredieten). 3. het verschil identificeren tussen de verschillende soorten van consumentenkrediet: kredietopening; geoorloofde debetstand op een rekening verkoop op afbetaling; lening op afbetaling; financieringshuur. 4. zich herinneren dat de maximumlooptijd van verkopen en leningen op afbetaling alsook van financieringshuur bij de wet bepaald is en afhangt van het bedrag.

8 2. Nulstelling, ongeoorloofde debetstanden en overschrijding van de kredietopening 3. Precontractuele bescherming van de consument. 5. de betekenis en de draagwijdte herkennen van de verplichting tot nulstelling (kredieten waarover het gaat, bestaan van bijzondere regels met betrekking tot termijnen, informatie en minimumbedragen). 6. herkennen wanneer het gaat om een ongeoorloofde debetstand en een overschrijding van de kredietopening en wat de gevolgen daarvan zijn 7. herkennen welke de verplichte vermeldingen in de reclame zijn. 8. doel en betekenis bepalen van het JKP (jaarlijkse kostenpercentage) en uitleggen hoe het maximum-jkp wordt vastgesteld; 9. de verboden reclames herkennen voor een kredietovereenkomst; 10. de verboden praktijken uitleggen bij het commercieel benaderen van de consument (m.b.t. leuren en verzenden van offertes); 11. de draagwijdte herkennen van de verplichting om informatie in te winnen over de financiële toestand van de consument; 12. de draagwijdte herkennen van de precontractuele informatieplicht, inclusief het gebruik van het formulier SECCI en de verplichte informatieverstrekking in geval van verkoop in het buitenland of vanop een afstand; 13. zich herinneren dat een ontwerp van kredietovereenkomst moet worden afgegeven aan de consument die daarom vraagt; 14. zich herinneren dat de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) moet worden geraadpleegd vóór elke kredietverlening en de modaliteiten van deze consultatie herkennen. 4. Controle identiteit. 15. de draagwijdte te herkennen van de inhoud van de verplichting om de identiteitsgegevens van de consument inzake consumentenkrediet te controleren, 5. Sluiten van het contract. 6. Uitvoering van het contract. 16. de wettelijke regels herkennen m.b.t. het sluiten van de kredietovereenkomst op basis van het burgerlijk recht en van boek VII 'Betalings- en kredietdiensten', ook wat de verplichte vermeldingen betreft; 17. de wettelijke regels bepalen betreffende betalingen; 18. zich herinneren dat de consument een verzakingsrecht (bedenktermijn) heeft en wat de duur en de gevolgen ervan zijn. 19. zich herinneren dat de consument recht heeft op 'vervroegde terugbetaling' van het krediet. 7. Gevolgen van de 20. de drie gevallen herkennen die het verval van de termijnbepaling of de ontbinding van de kredietovereenkomst wegens niet

9 niet uitvoering van het contract. 8. Toegang tot de activiteit van de kredietgevers en bemiddelaars. 9. Controle en sancties. uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken. 21. de bevoegde instanties herkennen voor de controle van de kredietgevers. 22. de soorten bemiddelaars erkennen inzake kredietbemiddeling en de rol van de verantwoordelijke van de distributie. 23. de inschrijvingsvoorwaarden bepalen van de kredietbemiddelaar. 24. herkennen wat een collectieve inschrijving inhoudt. 25. De verplichtingen bepalen van de FSMA in de inschrijvingsprocedure. 26. zich herinneren dat de inbreuken op de meeste bepalingen van de wet kunnen laanleiding geven tot burgerlijke, administratieve en strafrechtelijke sancties en de draagwijdte van deze sancties herkennen. Basiskennis en 1. Doel en toepassingsgebied van de wet. De VVD en PCP van de agenten in nevenfunctie kunnen:: 1. bepalen wat de voornaamste doelstelling is van boek VII 'Betaling- en kredietdiensten' van het Wetboek van economisch recht. 2. het toepassingsgebied herkennen van boek VII 'Betalings- en kredietdiensten' van het Wetboek van economisch recht (= betrokken personen en kredieten). 3. het verschil identificeren tussen de verschillende soorten van consumentenkrediet: kredietopening; geoorloofde debetstand op een rekening verkoop op afbetaling; lening op afbetaling; financieringshuur. 4. zich herinneren dat de maximumlooptijd van verkopen en leningen op afbetaling alsook van financieringshuur bij de wet bepaald is

10 en afhangt van het bedrag. 2. Precontractuele bescherming van de consument. 5. herkennen welke de verplichte vermeldingen in de reclame zijn; 6. doel en betekenis bepalen van het JKP (jaarlijkse kostenpercentage) en uitleggen hoe het maximum-jkp wordt vastgesteld; 7. de verboden reclames herkennen voor een kredietovereenkomst; 8. de verboden praktijken uitleggen bij het commercieel benaderen van de consument (m.b.t. leuren en verzenden van offertes); 9. de draagwijdte herkennen van de verplichting om informatie in te winnen over de financiële toestand van de consument; 10. de draagwijdte herkennen van de precontractuele informatieplicht, inclusief het gebruik van het formulier SECCI en de verplichte informatieverstrekking in geval van verkoop in het buitenland of vanop een afstand; 11. bepalen waarom een ontwerp van kredietovereenkomst moet worden afgegeven aan de consument die daarom vraagt; 12. zich herinneren dat de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) moet worden geraadpleegd vóór elke kredietverlening en de modaliteiten van deze consultatie herkennen. 3. Controle identiteit. 13. de draagwijdte te herkennen van de inhoud van de verplichting om de identiteitsgegevens van de consument inzake consumentenkrediet te controleren. 4. Sluiten van het contract. 5. Uitvoering van het contract. 6. Gevolgen van de niet uitvoering van het contract. 14. de wettelijke regels herkennen m.b.t. het sluiten van de kredietovereenkomst op basis van het burgerlijk recht en van boek VII 'Betalings- en kredietdiensten', ook wat de verplichte vermeldingen betreft. 15. de wettelijke regels bepalen betreffende betalingen. 16. zich herinneren dat de consument een verzakingsrecht (bedenktermijn) heeft en wat de duur en de gevolgen ervan zijn. 17. zich herinneren dat de consument recht heeft op 'vervroegde terugbetaling' van het krediet. 18. de drie gevallen herkennen die het verval van de termijnbepaling of de ontbinding van de kredietovereenkomst wegens niet uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken. 7. Toegang tot de 19. de bevoegde instanties herkennen voor de controle van de kredietgevers.

11 activiteit van de kredietgevers en bemiddelaars. 8. Controle en sancties. 20. de soorten bemiddelaars erkennen inzake kredietbemiddeling en de rol van de verantwoordelijke van de distributie. 21. de inschrijvingsvoorwaarden bepalen van de kredietbemiddelaar. 22. herkennen wat een collectieve inschrijving inhoudt. 23. De verplichtingen bepalen van de FSMA in de inschrijvingsprocedure. 24. zich herinneren dat de inbreuken op de meeste bepalingen van de wet kunnen laanleiding geven tot burgerlijke, administratieve en strafrechtelijke sancties en de draagwijdte van deze sancties herkennen.

12 Module 3 Hypothecair krediet Deel 1 De zekerheden en 4. Begrippen en soorten zekerheden 5. Persoonlijke zekerheid: de borgstelling 6. De borgstelling in het kader van de wet op het consumentenkrediet 8. de functie herkennen van de zekerheden op het gebied van kredieten; 9. zich herinneren dat er voor de meeste zekerheden vereisten gelden qua vorm en openbaarmaking; 10. een onderscheid maken tussen zakelijke zekerheden en persoonlijke zekerheden; 11. herkennen wat wordt bedoeld met een overdracht van schuldvordering en zich herinneren dat het loon de meest overgedragen schuldvordering is en de aandacht van de klant daarop vestigen. 12. herkennen wat moet worden verstaan onder een borgstelling en wat de geldigheidsvoorwaarden daarvan zijn. 13. herkennen wat de betekenis en de gevolgen zijn van een hoofdelijke borgstelling; 14. zich herinneren dat in de wet op het consumentenkrediet sprake is van verplichtingen voor de kredietgever betreffende het inlichten van de borg of van de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt

13 Deel 2 Hypothecaire kredieten 1. Doel en toepassingsgebied van de wetgeving (Boek VII en XV WER). 2. Zekerheden in het kader van een hypothecair krediet. 3. Precontractuele bescherming van de consument. 1. Het toepassingsgebied van de wetgeving bepalen (betrokken personen, betrokken hypothecaire kredietovereenkomsten en territoriale uitgestrektheid). 2. De hypotheek, het hypothecair mandaat en de hypotheekbelofte omschrijven en hun vormvereisten bepalen. 3. De doorhaling en vermindering van hypothecaire inschrijving uitleggen en bepalen door wie die worden uitgevoerd. 4. Het begrip overdracht van schuldvordering definiëren en de beperkingen van de loonoverdracht herkennen. 5. De inpandgeving definiëren en de voorwaarden ervan bepalen, met inbegrip van de goederen in die in pand kunnen worden gegeven. 6. De precontractuele verplichtingen van de kredietbemiddelaars herkennen. 7. Herkennen wat bedoeld wordt met reclame en de verplichte meldingen ervan herkennen, voor de kredietgever en voor de kredietbemiddelaar. 8. Zich herinneren dat aan de belangstellende een prospectus ter beschikking moet worden gesteld. 9. De kosten verbonden aan een hypotheek herkennen en zich herinneren dat er geen andere kosten mogen worden aangerekend dan die door de wetgeving bepaald. 10. De draagwijdte bepalen van de algemene zorgvuldigheidsnorm en van het voorafgaandelijk schriftelijk aanbod. 11. De verplichting bepalen van de kredietgevers om de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te raadplegen voor elke kredietovereenkomst. 12. De draagwijdte bepalen van de registratie van gegevens door de CKP en de toegang tot deze gegevens, inclusief de bewaringstermijnen.

14 4. Identificatie en controle identiteitsgegevens. 5. Sluiten van de overeenkomst. 6. Uitvoering van de overeenkomst. 13. De draagwijdte bepalen van de identificatie en controle van de identiteitsgegevens. 14. De specifieke regels herkennen voor de totstandkoming van de hypothecaire kredietovereenkomst en zich herinneren dat er een aantal wettelijke verplichte meldingen zijn voor de notariële akte, de vestigingsakte en de kredietovereenkomst. 15. De toegevoegde contracten van de aangehechte contracten van elkaar onderscheiden. 16. Bepalen hoe het kredietbedrag mag worden betaald. 17. De modaliteiten bepalen van de vaste of veranderlijke rentevoet. 18. De terugbetalingsmodaliteiten bepalen (met aflossing van kapitaal of wedersamenstelling van kapitaal) en van de vervroegde betaling. e wedersamenstelling van het kapitaal. 19. De draagwijdte bepalen van de vervroegde terugbetaling en de modaliteiten van de wederbeleggingsvergoeding die het gevolg ervan kan zijn. 20. De procedure en gevolgen van de wanbetalingen herkennen, met inbegrip van de melding aan de CKP. 7. Fiscaliteit. 21. De aard van de fiscale voordelen bepalen van een hypothecair kredietovereenkomst voor een enige en eigen woning. 8. Voorlopige koopakte. 22. De draagwijdte herkennen van een voorlopige koopakte en van de opschortende of ontbindende voorwaarden.

15 Deel 3 Toegang tot de activiteit en sancties 10. Toegang tot de activiteit van de kredietgevers en bemiddelaars. D 27. de bevoegde instanties herkennen voor de controle van de kredietgevers e bemiddelaars. 28. de soorten bemiddelaars erkennen inzake kredietbemiddeling en de rol van de verantwoordelijke van de distributie. 29. de inschrijvingsvoorwaarden bepalen van de bemiddelaars inzake hypothecaire kredieten. 30. De verplichtingen bepalen van de FSMA in de inschrijvingsprocedure. 11. Controle en sancties. 31. zich herinneren dat de inbreuken op de meeste bepalingen van de wet kunnen laanleiding geven tot burgerlijke, administratieve en strafrechtelijke sancties en de draagwijdte van deze sancties herkennen.

Kredietbemiddeling eindtermen

Kredietbemiddeling eindtermen Kredietbemiddeling eindtermen Module/examen 2 Consumentenkrediet Deel 1 Met krediet aanverwante materie: de debet en kredietkaart Beroepskennis en basiskennis Onderwerpen De personen die hun professionele

Nadere informatie

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Het consumentenkrediet De Wet van 12 juni 1991 Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Voorwoord V Inleiding en doel van de wet 1 1. E.G.-verplichtingen (1) 1 2. Sociaal beleid (2) 1 3. Economisch

Nadere informatie

De omzetting van de Richtlijn in Belgisch recht : krachtlijnen en knelpunten

De omzetting van de Richtlijn in Belgisch recht : krachtlijnen en knelpunten Paul HEYMANS, Legal, Tax, Risk & Control Manager Credit Operations, ALLIANZ, Voorzitter van de Juridische Commissie Hypothecair krediet van de BVK en Ondervoorzitter van de EMF 23-10-2015 1 UITGANGSPUNT

Nadere informatie

Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars

Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars Compliance Forum 6 oktober 2015 1. Inleiding 2 FOD Economie FSMA Organisatie van het toezicht Toezicht op de naleving van de wetgeving, o.m.

Nadere informatie

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3 Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied Wetboek van economisch recht Art. 1, 1 Art. I.1, 2 Art. 1, 2 Art. I.9, 34 Art. 1, 3 Art. I.9, 35 Art. 1, 4 Art.

Nadere informatie

van 13 tot 24 maanden Tot 20 000 F 28,50 % 27,00 % - - 25 % 24,50 % - - 21 % 20,50 % 19,50 % - meer dan 400 000 F 18 % 18 % 17 % 16,50 %

van 13 tot 24 maanden Tot 20 000 F 28,50 % 27,00 % - - 25 % 24,50 % - - 21 % 20,50 % 19,50 % - meer dan 400 000 F 18 % 18 % 17 % 16,50 % Maximale jaarlijkse kostenpercentages voor de verkoop op afbetaling, de lening op afbetaling en alle kredietovereenkomsten, behalve de financieringshuur, waarbij de betalingstermijnen en de termijnbedragen

Nadere informatie

B67 Consumentenkrediet

B67 Consumentenkrediet MONOGRAFIEËN BW B67 Consumentenkrediet Mr. drs. J.W.A. Biemans Kluwer a W olters Kluwer business Deventer - 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingenlijst / XIII Verkort aangehaalde literatuur / XV

Nadere informatie

Workshop consumentenkredieten

Workshop consumentenkredieten Workshop consumentenkredieten Inspiratiedag financiële vorming Maandag 26 oktober 2015 Inhoud van de workshop I. Korte toelichting II. Concrete voorbeelden III. (Overmatige) schuldenlast IV. Vragen en

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

- Agent in een nevenfunctie Type 2

- Agent in een nevenfunctie Type 2 T2 12. Agent in een nevenfunctie Type 2. Krediet niet beperkt tot financiering van goederen en diensten die de agent zelf verkoopt Kredietbemiddelaars in een in notendop een notendop - Agent in een nevenfunctie

Nadere informatie

De (nieuwe) regelen inzake consumentenkrediet in Boek VII WER

De (nieuwe) regelen inzake consumentenkrediet in Boek VII WER De (nieuwe) regelen inzake consumentenkrediet in Boek VII WER Prof. Dr. Reinhard Steennot Instituut Financieel Recht (UGent) Interuniversitair Centrum Recht & Consument (UGent UA) Inleiding Boek VII: financiële

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

8. Makelaar in in consumentenkrediet - Natuurlijke

8. Makelaar in in consumentenkrediet - Natuurlijke NP 8. Makelaar in consumentenkrediet Natuurlijke persoon Kredietbemiddelaars in een notendop in - Makelaar een notendop in consumentenkrediet - Natuurlijke persoon 1 Sinds 1 november 2015 mogen kredietbemiddelaars

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Statuten kredietbemiddelaar

Statuten kredietbemiddelaar Statuten kredietbemiddelaar Stijn Vanhalst juridisch medewerker Wat is FVF Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen Verzekeringsmakelaars Meer dan 1.600 leden in Vlaanderen Belangenverdediging

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT

INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT HOOFDSTUK I. GELD IN HET RECHT 1 Afdeling 1. Soorten geld A. Chartaal geld B. Giraal geld 2 C. Elektronisch geld 4 Afdeling 2. Betaling in geld in de verhouding tussen schuldenaar

Nadere informatie

2. Makelaar in hypothecair krediet Natuurlijke

2. Makelaar in hypothecair krediet Natuurlijke NP 2. Makelaar in hypothecair krediet Natuurlijke persoon Kredietbemiddelaars in een notendop -in Makelaars een notendop in hypothecair krediet Natuurlijke persoon 1 Sinds 1 november 2015 mogen kredietbemiddelaars

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

Toezicht op kredietgevers en kredietbemiddelaars door de FSMA. Glenn Van Noten Jurist Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen

Toezicht op kredietgevers en kredietbemiddelaars door de FSMA. Glenn Van Noten Jurist Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen Toezicht op kredietgevers en kredietbemiddelaars door de FSMA Glenn Van Noten Jurist Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen Scope Controle door de FSMA Toezicht op de toegang tot de activiteit

Nadere informatie

Subagent in hypothecair krediet Natuurlijke

Subagent in hypothecair krediet Natuurlijke NP 6. Subagent in hypothecair krediet Natuurlijke persoon Kredietbemiddelaars in een notendop in Subagent een notendop in hypothecair krediet Natuurlijke personen 1 Sinds 1 november 2015 mogen kredietbemiddelaars

Nadere informatie

- Makelaars in consumentenkrediet -

- Makelaars in consumentenkrediet - RP 7. Makelaar in consumentenkrediet Rechtspersoon Kredietbemiddelaars in een in notendop een notendop - Makelaars in consumentenkrediet - Rech tsp ersoon 1 Sinds 1 november 2015 mogen kredietbemiddelaars

Nadere informatie

Kredietbemiddeling. Wat staat u te doen? Consumentenkrediet. Hypothecair krediet. Verbonden Agent. Verbonden Agent. Agent in nevenfunctie.

Kredietbemiddeling. Wat staat u te doen? Consumentenkrediet. Hypothecair krediet. Verbonden Agent. Verbonden Agent. Agent in nevenfunctie. Momentum 5 Kredietbemiddeling Wat staat u te doen? U bent bank- en/of verzekeringstussenpersoon en doet aan bemiddeling in hypothecair krediet en/of consumentenkrediet? Dan moet u binnenkort een aanvraag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Stappenplan - Beroepskennis

Stappenplan - Beroepskennis Stappenplan - Beroepskennis 1 Stappenplan - Beroepskennis Om te weten welke personen aan welke vereisten moeten voldoen inzake beroepskennis, gaat u best stapsgewijs te werk. Stap 1: Bent u natuurlijke

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst.

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst. 11 de informatie over de vanaf het sluiten van de kredietovereenkomst in rekening te brengen kosten en de voorwaarden waaronder deze kosten kunnen worden gewijzigd overeenkomstig artikel 30; 12 in voorkomend

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING WET FINANCIERING KMO S

TETRALERT - ONDERNEMING WET FINANCIERING KMO S 1 TETRALERT - ONDERNEMING WET FINANCIERING KMO S 1. Inleiding De wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (hierna de «Wet»)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

- Makelaars in hypothecair krediet -

- Makelaars in hypothecair krediet - RP 1. Makelaar in hypothecair krediet Rechtspersoon Kredietbemiddelaars in een in notendop een notendop - Makelaars in hypothecair krediet - Rechtsperson en 1 Sinds 1 november 2015 mogen kredietbemiddelaars

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. SCHULDEN EN DE WET OP HET CONSUMENTENKREDIET

HOOFDSTUK 2. SCHULDEN EN DE WET OP HET CONSUMENTENKREDIET HOOFDSTUK 2. SCHULDEN EN DE WET OP HET CONSUMENTENKREDIET Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (B.S. 9 juli 1991) Wet van 7 januari 2001 tot wijziging van de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

worden van het toepassingsgebied van deze wet uitgesloten,

worden van het toepassingsgebied van deze wet uitgesloten, 5 [ 1...] 1 6 de hypothecaire leningen en kredietopeningen waarop Titel I van het koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de

Nadere informatie

Subagent in hypothecair krediet -

Subagent in hypothecair krediet - RP 5. Subagent agent in hypothecair krediet Rechtspersoon Kredietbemiddelaars in een in notendop een notendop Subagent in hypothecair krediet - Rech tsp ersoon 1 Sinds 1 november 2015 mogen kredietbemiddelaars

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens oktober 212 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 211-1 212-1 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 5.462.345 6.223.412

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking... financiele-diensten.book Page v Thursday, October 27, 2005 2:58 PM v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier...................................... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...........................iii

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Module 1 Basisbeginselen van het bank- en financiewezen Eindtermen

Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Module 1 Basisbeginselen van het bank- en financiewezen Eindtermen Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Module 1 Basisbeginselen van het bank- en financiewezen Deel 1 DE BANKOMGEVING 1. Geld en bank 1 De verschillende betaalmiddelen onderscheiden: chartaal, giraal

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 213 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 212-8 213-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.216.65 6.242.148

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (B.S. 09.07.1991, blz. 15203)

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (B.S. 09.07.1991, blz. 15203) Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (B.S. 09.07.1991, blz. 15203) Deze coördinatie van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet stel in het licht de wijzigingen, intrekkingen en invoegingen

Nadere informatie

PROSPECTUS Hypothecaire kredieten. PROSPECTUS nr.1 versie 04/2017 Hypotecaire kredieten 1

PROSPECTUS Hypothecaire kredieten. PROSPECTUS nr.1 versie 04/2017 Hypotecaire kredieten 1 PROSPECTUS Hypothecaire kredieten PROSPECTUS nr.1 versie 04/2017 Hypotecaire kredieten 1 INHOUDSTAFEL Prospectus Hpotecaire kredieten ABN AMRO - PROSPECTUS 1 HYPOTHECAIRE KREDIETEN 1 Inleiding 3 1. Hypothecaire

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet : de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet : de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Koninklijk besluit van 21 juni 2011 tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, 1, tweede lid, en 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid artikel 29;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; 1/5 Advies nr. 35/2008 van 8 oktober2008 Betreft: Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.)

DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.) KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.)

Nadere informatie

Gedragscode in het kader van de Wet van.. betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen

Gedragscode in het kader van de Wet van.. betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen Gedragscode in het kader van de Wet van.. betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen 1 Preambule De Wet van betreffende diverse bepalingen inzake de financiering

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

verzoeken om inschrijving van de (juridische aard van de rechtspersoon, benaming en adres)... Ondernemingsnummer:... Tel.:... E-mail:..

verzoeken om inschrijving van de (juridische aard van de rechtspersoon, benaming en adres)... Ondernemingsnummer:... Tel.:... E-mail:.. MOD.4 Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Aanvraag tot inschrijving van een rechtspersoon als kredietbemiddelaar 1. in drukletters in te vullen en te ondertekenen 2. over te maken aan de: F.O.D.

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

Gids van het consumentenkrediet

Gids van het consumentenkrediet Beroepsvereniging van het Krediet Gids van het consumentenkrediet januari 2014 www.upc-bvk.be/kredietgids Beroepsvereniging van het Krediet Aarlenstraat 82-1040 Brussel http://www.upc-bvk.be T + 32 2 507

Nadere informatie

Hypothecair krediet What s in a name?

Hypothecair krediet What s in a name? Hypothecair krediet What s in a name? Bart Garré Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick Matinée d étude UPC b.garre@liedekerke.com BVK-studievoormiddag 1 Regelgevend kader (1/2) Richtlijn 2014/17/EU:

Nadere informatie

Betere bescherming voor de consument Wet consumentenkrediet gevoelig strenger

Betere bescherming voor de consument Wet consumentenkrediet gevoelig strenger Betere bescherming voor de consument Wet consumentenkrediet gevoelig strenger Brussel, 25 september 2009 - vandaag heeft de ministerraad de wet op het consumentenkrediet gevoelig verstrengd. Deze nieuwe

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 Consumentenkrediet Geregeld door de wet van 12 juni 1991 Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 De rentevoeten die vermeld worden in dit prospectus gelden enkel als voorbeeld. Voor de precieze dagvoorwaarden

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 501 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren Brussel, 29 november 2016 SAMENVATTING Aanleiding tot dit ontwerp

Nadere informatie

Stappenplan - Beroepskennis 1. 1 Inleiding Bent u natuurlijke persoon of rechtspersoon? (STAP 1)... 3

Stappenplan - Beroepskennis 1. 1 Inleiding Bent u natuurlijke persoon of rechtspersoon? (STAP 1)... 3 Stappenplan - Beroepskennis 1 1 Inleiding... 2 2 Bent u natuurlijke persoon of rechtspersoon? (STAP 1)... 3 3 Welk(e) statu(u)t(en) vraagt u aan? (STAP 2)... 4 3.1 Bemiddelaar in hypothecair krediet...

Nadere informatie

BEMIDDELAARS INZAKE HYPOTHECAIR KREDIET NA RICHTLIJN 2014/17/EU

BEMIDDELAARS INZAKE HYPOTHECAIR KREDIET NA RICHTLIJN 2014/17/EU BEMIDDELAARS INZAKE HYPOTHECAIR KREDIET NA RICHTLIJN 2014/17/EU Prof. dr. Diederik BRULOOT Bemiddelaars inzake hypothecair krediet SITUERING 1 RICHTLIJN 2014/17/EU (MCD) Dubbel doel 1. Hoog niveau van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Persbericht Vincent Van Quickenborne www.quickonomie.be Onderwerp Senaat keurt verstrenging regels consumentenkrediet op de valreep goed Datum 6 mei 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DE RECHTEN VAN PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.) Wet

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren

Centrale voor kredieten aan particulieren Brussel, 16 oktober 2013 Peter NEEFS Rol & belang van CKP Is CKP een wondermiddel? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat er geen wanbetalingen meer zijn? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat de overmatige schuldenlast

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverlening

Verantwoorde kredietverlening Verantwoorde kredietverlening Ivo Van Bulck, Secretaris generaal Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) Symposium Beoordeling van de financiële toestand en de kredietwaardigheid Consument 28 September

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen worden de betrekkingen tussen Fortis Bank nv, hierna ook genoemd de

Nadere informatie

Online Seminar ING Excellent Introductie in de Mortgage Credit Directive

Online Seminar ING Excellent Introductie in de Mortgage Credit Directive Online Seminar ING Excellent Introductie in de Mortgage Credit Directive Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O Amsterdam November 2015 Hartelijk Welkom Wij willen u vandaag kennis

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 495 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES betreffende het ontwerp van Koninklijk Besluit tot regeling van de spreiding van de commissie voor bemiddeling inzake kredietovereenkomsten Brussel, 5 juli 2016 1

Nadere informatie

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN INHOUDSTAFEL. METHODOLOGISCHE NOTA...... 2. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2003... 4 3. STATISTIEKEN 3. SYNTHESE 3.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 8 3..2 Aantal geregistreerde personen

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 1 Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder: 1 ) de consument:

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 215 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 214-8 215-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.243.845

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) Kredietnummer: xxxxx Tussen de partijen: 1. West-Vlaamse Intercommunale Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge Hierna

Nadere informatie

10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. HOOFDSTUK I. Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

II, 2002. - 10 2001 3, 1, 3, 2, 4, 7, 8, 1, 9 34; 20 1992 11 1993 31 1994; 22 2001; 18 2001; 7 2001; 33.079/1 23 2002, 84, 1, : HOOFDSTUK I.

II, 2002. - 10 2001 3, 1, 3, 2, 4, 7, 8, 1, 9 34; 20 1992 11 1993 31 1994; 22 2001; 18 2001; 7 2001; 33.079/1 23 2002, 84, 1, : HOOFDSTUK I. 1. 7 JULI 2002. - Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/314 Voorwaarden geldig vanaf 01/10/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

Woonkrediet Enkele begrippen

Woonkrediet Enkele begrippen Woonkrediet Enkele begrippen «WOONKREDIET : ENKELE BEGRIPPEN» Voorwoord De bedoeling van deze brochure is uw aandacht te vestigen op de draagwijdte van uw verbintenissen, die verschillend kunnen zijn naargelang

Nadere informatie

Beroepsvereniging van het Krediet

Beroepsvereniging van het Krediet Beroepsvereniging van het Krediet Principes om op verantwoorde wijze consumenten- en hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken 1. Inleiding Kredieten geven de kredietnemer de mogelijkheid om goederen

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr. 6 van 01.06.2007 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

GIDS VAN HET CONSUMENTENKREDIET

GIDS VAN HET CONSUMENTENKREDIET GIDS VAN HET CONSUMENTENKREDIET februari 2008 www.upc-bvk.be/kredietgids Inhoud Inhoud... 2 Waarom deze gids?... 4 I. DE ROL VAN HET KREDIET... 6 Het gezichtspunt van de consument... 6 Op sociaal-economisch

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2012 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Principes om op verantwoorde wijze consumentenen hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken

Principes om op verantwoorde wijze consumentenen hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken Principes om op verantwoorde wijze consumentenen hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken 1 2 Kredieten geven de kredietnemer de mogelijkheid om goederen en diensten te verwerven of investeringen

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 2 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/B INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Nadere informatie

Woonkrediet Enkele Begrippen

Woonkrediet Enkele Begrippen Woonkrediet Enkele Begrippen «WOONKREDIET : ENKELE BEGRIPPEN» Voorwoord Met deze brochure willen we uw aandacht vestigen op de draagwijdte van uw verbintenissen, die van kredietinstelling tot kredietinstelling

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

K het nummer van volgorde aanduidt van een kredietopneming, waarbij 1 < of = m;

K het nummer van volgorde aanduidt van een kredietopneming, waarbij 1 < of = m; 22 MEI 2000. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet.

Nadere informatie

Nadat wij van alle nodige instanties een goedkeuring ontvangen hebben, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte.

Nadat wij van alle nodige instanties een goedkeuring ontvangen hebben, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Wat dient u in om een lening aan te vragen? o Het formulier Kredietaanvraag o Volmacht financieel attest Sociaal Huis van beide kredietnemers o Een offerte van de werken o Het recentste aanslagbiljet van

Nadere informatie

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Demetris Wie is Demetris? Demetris nv maakt deel uit van een solide groep, BNP

Nadere informatie