INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT"

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT HOOFDSTUK I. GELD IN HET RECHT 1 Afdeling 1. Soorten geld A. Chartaal geld B. Giraal geld 2 C. Elektronisch geld 4 Afdeling 2. Betaling in geld in de verhouding tussen schuldenaar en schuldeiser 6 A. Betaling is een rechtshandeling waardoor een verbintenis wordt uitgevoerd B. Principe van het monetair nominalisme 7 C. Laattijdige betaling van een geldschuld 8 1. Gemeen recht 2. Contractuele afwijkingen in de verhouding tussen ondernemingen en consumenten 3. Bijzondere wettelijke regeling voor handelstransacties tussen ondernemingen 9 Afdeling 3. Geld in de internationale handel 11 A. Betaalmunt en verbintenismunt B. Wisselkoersschommelingen 15 C. IPR-vragen 16 HOOFDSTUK II. REKENINGEN 18 Afdeling 1. Geldrekeningen A. Functies van een bankrekening B. Soorten rekeningen De zichtrekening 2. Spaarrekening Termijnrekening 4. De rekening-courant a) Definitie en voordelen b) Kenmerken van de rekening courant 22 i) Consensueel karakter ii) Beginsel van de algemene affectatie 23 iii) Wederzijdse remises iv) Het novatoir karakter 24 v) Het ondeelbaar karakter 25 vi) Interesten 26 c) Theoretische grondslag 5. De kwaliteitsrekening De escrow-account Gezamenlijke rekeningen 29

2 8. Slapende rekeningen 31 C. Openen van een rekening 1. De rekening: een overeenkomst beheerst door algemene voorwaarden 2. Recht op een rekening? 33 a) De Wet Basis-bankdienst is niet van toepassing 34 b) De Wet Basis-bankdienst is wel van toepassing 35 i) Inhoud en kostprijs van de basis-bankdienst ii) Beperkingen inzake de verwerving van de basis-bankdienst iii) Weigering en opzegging van de basis-bankdienst Verificatieverplichting a) De witwaswetgeving b) Gemeen recht Bevoegdheid en bekwaamheid 40 a) De minderjarige b) De gehuwde persoon c) Rechtspersonen Bijzondere precontractuele informatieverplichtingen a) Prijsaanduiding homogene financiële diensten 44 b) Wet Betalingsdiensten 46 c) Wet Consumentenkrediet 48 d) Overeenkomsten op afstand met consumenten 49 e) Diensten van de informatiemaatschappij 50 f) Cumulatieve toepassing informatieverplichtingen Herroepingsrecht 52 D. Werking van de rekening 1. Boeking in rekening 2. Informatieverplichtingen 53 a) Inhoud van de informatieverplichting i) Gemeen recht ii) Wet Betalingsdiensten 54 iii) Andere informatieverplichtingen 56 b) Belang van protest na informatie De valutadatum Interesten 60 a) Berekening van interesten b) Kapitalisatie van interesten anatocisme 61 c) De rentevoet Eenzijdige wijzigingen 64 a) Geen toepassing van bijzondere wetgeving b) Consumenten 65 i) Wijziging van het raamcontract (zichtrekening) ii) Wijziging van de rentevoet/wisselkoers (zichtrekening) 66 iii) Verhouding Wet Betalingsdiensten tot andere consumentenwetgeving 67

3 iv) Wijziging spaar- en termijnrekeningovereenkomst 6. Bedingen van eenheid van rekening en compensatiebedingen Beslag onder derden op een bankrekening 71 a) Algemeen b) Het creditsaldo en de lopende verrichtingen 73 c) Beperkte beslagbaarheid 74 d) Beslag en schuldvergelijking 75 e) Beslag en gerechtelijke reorganisatie 76 f) Enkele bijzondere situaties i) Gezamenlijke rekeningen ii) Kwaliteitsrekening 77 iii) Escrow account E. Sluiting van de rekening Beëindiging op grond van elementen onafhankelijk van de wil van de partijen79 2. Vrijwillige beëindiging van de overeenkomst Beëindiging van domiciliëring Beëindiging van rekening-courant 5. Accessorium sequitur principale Bankoverstapdienst 7. Gevolgen van de sluiting van de rekening Verjaring 85 HOOFDSTUK III. BETALINGEN 86 A. Overzicht van girale en elektronische betaaltechnieken en hun civielrechtelijke kwalificatie 1. De overschrijving 2. Debetkaarten (Bancontact-kaart) Kredietkaarten Doorlopende opdracht en domiciliëring Proton 6. Internet-betaalsystemen: het voorbeeld van PayPal Mobiele betalingen B. De verhouding tussen de schuldenaar en de schuldeiser Giraal geld is geen wettig betaalmiddel a) Uitzonderingen van wettelijke of reglementaire aard b) Andersluidende afspraken Tijdstip van betaling Tijdstip van betaling en faillissement van één van de partijen uit de onderliggende verhouding 100 C. De verhouding tussen de rekeninghouder en de betalingsdienstaanbieder Algemeen 2. Toepassingsgebied Wet Betalingsdiensten 3. Foutieve uitvoering van betalingstransacties 105

4 a) Wet Betalingsdiensten is van toepassing i) Transacties geïnitieerd door betaler ii) Transacties geïnitieerd door of via de begunstigde 106 iii) Uitzonderingen 107 iv) Interbancair verhaalsrecht 109 v) Bijzondere vraag: filtrage bij overschrijvingen b) De Wet Betalingsdiensten is niet van toepassing 110 i) Aansprakelijkheid op grond van het gemeen recht 111 ii) De impact van de bankvoorwaarden 112 iii) Vergelijking met regime uit de Wet Betalingsdiensten Uitvoeringstermijn 114 a) Bijzonder toepassingsgebied b) Door de betaler geïnitieerde betalingstransacties 115 c) Door of via de begunstigde geïnitieerde betalingstransacties 116 d) Storten van gelden aan het loket 5. Niet-toegestane betalingstransacties 117 a) Verloren of gestolen betaalinstrument b) Misbruik van het betaalinstrument zonder verlies of diefstal 121 c) Namaak 122 d) Elektronisch geld e) Schriftelijke geïnitieerde, vervalste overschrijvingsopdrachten f) Terugbetalingsverplichting 123 g) Vrijstelling van aansprakelijkheid van de betaler (als sanctie) 124 h) Betalingsdienstgebruikers die geen consument zijn Herroepbaarheid van de betalingsopdracht a) Toepassing van de Wet Betalingsdiensten b) Gemeenrechtelijke analyse 127 c) Impact onherroepelijkheid binnen betalingssystemen Kosten bij verrichten van betalingen a) Europese Verordening kosten grensoverschrijdende betalingen in euro 129 b) Wet Betalingsdiensten 8. Informatieverplichtingen bij ontvangst en uitvoering betalingstransacties 130 HOOFDSTUK IV. KREDIETRECHT 132 Afdeling I. Functies van het krediet Afdeling II. Kenmerken van het krediet A. Tijdselement B. Vertrouwen 133 C. Risico en afwezigheid van speculatie 134 D. Economische finaliteit 136 Afdeling III. Classificatie van kredieten 137 A. Hoedanigheid van de kredietnemer B. Wijze waarop krediet wordt verstrekt

5 C. Duurtijd van het krediet D. Bestemming van het krediet 138 Afdeling IV. Bespreking van enkele kredietvormen 139 A. Kredietopening 1. Definitie en kwalificatie 2. Rechten en plichten van de partijen Einde van de kredietopening 141 B. Terbeschikkingstelling van een geldsom Lening op afbetaling 2. Disconto 144 a) Algemeen b) Cedentendisconto en leveranciersdisconto 146 i) Cedentendiscontokrediet ii) Leveranciersdiscontokrediet 3. Kaskrediet en straight loan Investeringskredieten 5. Consortiumkredieten in eurodeviezen Factoring a) Algemeen b) Rechten en plichten van de partijen 150 c) Juridische vormgeving 151 d) Tegenwerpelijkheid van de overdracht van de schuldvordering Leasing C. Terbeschikkingstelling van kredietwaardigheid Acceptkrediet Documentair krediet a) Situering en omschrijving b) De onderscheiden rechtsverhoudingen 155 i) De verhouding tussen de koper en verkoper ii) De verhouding tussen de openende bank en haar cliënt 156 iii) De verhouding tussen de kredietopenende bank en de 157 begunstigde iv) De tussenkomst van andere banken 159 c) Toepasselijke regels 160 d) Documenten 162 e) Exceptie van fraude 165 f) Betaling Autonome garanties 167 a) Definitie en situering b) Toepasselijke regelen 168 c) Partijen bij een bankgarantie 169 i) Valutaverhouding 170 ii) Dekkingsverhouding iii) De garantieverhouding 171

6 iv) Garantie en tegengarantie 173 d) Verschil met borgtocht 174 e) Betaalverbod wegens onrechtmatige afroep Afdeling V. Aansprakelijkheid van de kredietverlener naar gemeen recht 175 A. De fout ten aanzien van de kredietnemer Bij de toekenning van het krediet 2. Opzegging en ontbinding van de kredietovereenkomst 178 B. De fout ten aanzien van derden De toekenning van het krediet De handhaving van het krediet De opzegging van het krediet 184 C. De schade 1. Schade in hoofde van de kredietnemer 2. Schade in hoofde van derden 185 D. Causaal verband 186 Afdeling VI. Bijzondere regelen voor consumentenkredietovereenkomsten Inleiding A. Toepassingsgebied Personeel toepassingsgebied: consument, kredietgever en kredietbemiddelaar a) Consument b) Kredietgever 188 c) Kredietbemiddelaar Materieel toepassingsgebied 190 a) Kredietovereenkomst b) Uitgesloten kredietovereenkomsten i) Volledige uitsluitingen 191 ii) Gedeeltelijke uitsluitingen 192 c) Territoriaal toepassingsgebied Dwingend karakter van de wet 194 B. Kredietpromotie 1. Begrip reclame 2. Verplichte vermeldingen in reclame 195 a) Reclame zonder rentevoet b) Reclame met rentevoet 3. Verboden vormen van reclame Sanctionering bij inbreuken op artikel 5 en 6 WCK Promotietechnieken a) Leuren aan woonplaats b) Leuren aan de werkplaats 199 c) Toezenden kredietmiddel of kredietaanbod d) Krediet ter gelegenheid van uitstap e) Bewijslast f) Sanctionering 200 C. De kredietovereenkomst

7 1. Totstandkoming van de kredietovereenkomst: informatie-, advies en onthoudingsverplichtingen a) Informatieverplichting betreffende de terugbetalingsmogelijkheden van de consument i) Actieve ondervragingsverplichting 201 ii) Antwoorden iii) Bewijslast 202 iv) Sanctionering v) Borgstelling b) Informatieverstrekking via Europees standaardinformatieformulier 203 i) Tijdstip informatieverstrekking ii) Inhoud van de informatie iii) Wijze van informatieverstrekking c) Verplichting passende toelichting te verstrekken 204 d) Informatieverplichtingen voor de kredietbemiddelaar in nevenactiviteit e) De zoektocht naar het best aangepaste krediet 205 f) Verplichting enkel krediet te verstrekken aan kredietnemers die redelijkerwijze in staat zijn tot terugbetaling 206 g) Sanctionering artikelen 11, 11bis en Weigering kredietovereenkomst 3. Vorm en inhoud van de kredietovereenkomst 208 a) Wijze van totstandkoming i) Ondertekening ii) Aflossingstabel iii) Gelezen en goedgekeurd en datum en adres iv) Elektronische kredietovereenkomsten 209 b) Inhoud van de overeenkomst i) Verschillende regimes ii) Geen formele vereisten meer iii) Sanctionering 4. Verplichting andere overeenkomst te sluiten 210 a) Vrije keuze wederpartij b) Inpandgeving ontleende kapitaal c) Verbod reconstitutie van kapitaal d) Sanctionering Herroepingsrecht 6. Band tussen kredietovereenkomst en gefinancierde overeenkomst 212 a) Start verplichtingen van de consument b) Overmaking kredietbedrag c) Verkoper als kredietgever of kredietbemiddelaar 213 d) Sanctionering e) Gelieerde kredietovereenkomsten i) Begrip gelieerde kredietovereenkomst ii) Herroeping 214

8 iii) Tegenwerpbaarheid verweermiddelen D. Uitvoering van de kredietovereenkomst 1. Terbeschikkingstelling van het kredietbedrag en schorsen van het recht krediet op te nemen a) Terbeschikkingstelling b) Schorsing Maximaal Jaarlijks Kostenpercentage 3. Terugbetalingstermijn 216 a) Vaststelling terugbetalingstermijn b) Nulstellingstermijn c) Sanctionering d) Aanpassing JKP 4. Vervroegde terugbetaling 217 a) Recht op vervroegde terugbetaling b) Wederbeleggingsvergoeding 5. Overdracht van overeenkomst en vorderingen uit een overeenkomst Gevolgen van niet betaling a) Ontbinding van de kredietovereenkomst b) Verschuldigde vergoeding 220 i) Ontbinding ii) Eenvoudige betalingsachterstand 221 iii) Opzegging 222 iv) Kredietopening zonder regeling voor gespreide terugbetaling 223 v) Document dat bedragen verantwoordt vi) Sanctionering vii) Mogelijke vermindering door rechter Eenzijdige wijziging van de kredietovereenkomst 8. Niet opname van het kredietbedrag Bedingen van eigendomsvoorbehoud 10. Toestaan van betalingsfaciliteiten 226 E. Beëindiging van de kredietovereenkomst 227 F. Zekerheden en loonoverdracht 1. Loonsoverdracht Zekerheden 230 G. Bijzondere regelen voor kredietopeningen Informatieplichten 2. Overschrijding toegelaten debetstand H. Kredietbemiddelaars 233 Afdeling VII. Bijzondere regelen voor hypothecaire kredietovereenkomsten 234 Inleiding A. Toepassingsgebied De notie hypothecair krediet a) Krediet gewaarborgd door een hypotheek of voorrecht op onroerend goed, of door een pand op een op dezelfde wijze gewaarborgde

9 schuldvordering (art. 2, 1 WHypK) 236 b) De schuldvordering die een persoon verkrijgt na in de plaats te zijn gesteld van een schuldeiser die bevoorrecht is op onroerend goed (art. 2, 2 WHypK) c) Het krediet bedongen met het recht een hypothecaire waarborg te eisen, zelfs indien dit recht in een afzonderlijke akte is bedongen (art. 2, 3 W.Hyp.K.) d) Het garantiekrediet waarbij aan de borg of garant een hypothecaire waarborg wordt toegekend (art. 2, 4 W.Hyp.K.) Bestemming van het krediet De kredietnemer 4. De kredietgever B. Soorten hypothecair krediet Volgens modaliteiten van terugbetaling a) Krediet met aflossing van het kapitaal (art. 5, 1 WHypK) b) Krediet met reconstitutie van het kapitaal (art. 5,2 WHypK) 240 c) Krediet met terugbetaling van het kapitaal (ar. 5, 3 WHypK) Volgens de modaliteiten van vergoeding voor het krediet a) Vaste rentevoet b) Variabele rentevoet c) Vermindering (reductie) van en ristorno op de rente 242 C. De problematiek van het gezamenlijk aanbod Algemeen beginsel: verbod van gezamenlijk aanbod Hypothecair krediet en aangehechte contracten 3. Hypothecair krediet en toegevoegde contracten Hypothecair krediet en verwerving van effecten D. De precontractuele fase: reclame, precontractuele informatie en kredietaanbod Reclame 2. Informatieverplichtingen: het prospectus 3. Het aanvraagformulier 4. Het kredietaanbod 247 E. De kredietovereenkomst 1. Verboden bedingen 248 a) Eenzijdig wijzigingsbeding b) Uitgifte en ondertekening van wisselbrieven en orderbriefjes 2. Verplicht op te nemen contractuele bepalingen a) Krediet met aflossing van het kapitaal b) Reconstitutiekredieten 249 c) Krediet met terugbetaling van het kapitaal F. Uitvoering van de kredietovereenkomst 1. Terbeschikkingstelling van het kapitaal 2. Vervroegde terugbetaling Vervroegde opeisbaarheid van het krediet Bijzondere regelen bij reconstitutiekredieten

10 G. Wanbetaling door de kredietnemer Voorafgaande verwittiging 2. Wanbetaling en loonbeslag Poging tot minnelijke schikking 4. Melding van wanbetaling aan de kredietrisicocentrale H. Dwingende aard van de Wet Hypothecair Krediet en sanctionering

1. Geld in het recht

1. Geld in het recht 1. Geld in het recht Geld heeft verschillende functies in onze monetaire economie: Circulatiefunctie: Geld is een algemeen aanvaard ruilmiddel. Alle goederen, prestaties en diensten die in de handel zijn

Nadere informatie

DEEL I. GELD IN HET RECHT

DEEL I. GELD IN HET RECHT Grondige studie van het financieel recht (Prof. dr. R. Steennot) Academiejaar 2012 2013 Notities Jasper Dupont DEEL I. GELD IN HET RECHT DEEL 1. GELD IN HET RECHT a. Functies van geld 1. Geld heeft verschillende

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2010-15 Reinhard STEENNOT Michel TISON De impact van het privaat financieel Challenging the Prudential Supervisor: liability recht op de wilsautonomie, de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven HYPOTHECAIR KREDIET Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven 1. Inleiding 1. De meeste hypothecaire kredieten worden beheerst door de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 3 4 8 8 9 10 Woord vooraf 2003 FIN-NET Het Ombudscollege Basisbankdienst Gedragscode 12 14 16 18 19 20 20 21 21 22 23 27 29 29 30 32 Zichtrekeningen

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE 1 NATIONALE BANK VAN BELGIE Naamloze vennootschap REGLEMENT VAN DE REKENINGEN-COURANT 01-08-2014 2 INHOUD 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET REGLEMENT - OPENING VAN EEN REKENING- COURANT... 3 2. KREDIETEN OPGENOMEN

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie