Januari Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?"

Transcriptie

1 Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier R. (Econoom) Observatorium Krediet en Schuldenlast Place Albert 1er, Marchienne-au-Pont België Tel: 071/ Fax: 071/

2 Uit onze analyse van de cijfers van van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) bleek dat in 2011 het aantal gevallen van problematische schuldenlast en van overmatige schuldenlast in België was gestegen. Deze conclusies steunden hoofdzakelijk op de evolutie van de achterstallige kredieten en op de statistische gegevens over de procedure van collectieve schuldenregeling. Deze trends waren niet verrassend gezien de toenmalige conjunctuur. Hoewel op het moment dat wij deze analyse schrijven alle macro-economische statistieken van 2012 nog niet beschikbaar zijn, wijzen de recentste schattingen alsook onze eigen analyses van de drie kwartalen 2012 op een daling van het BBP gepaard aan een algemene stijging van de prijzen en van de werkloosheid. De index van het consumentenvertrouwen vertoont sinds juli 2012 een neerwaartse trend en staat eind 2012 op zijn niveau van eind 2008, begin In de hierna volgende pagina's analyseren wij de belangrijkste gegevens van de CKP van Zoals u zult kunnen vaststellen, hebben de trends die zich sinds het begin van de crisis hebben afgetekend, zich jammer genoeg ook in 2012 voortgezet. Naast de analyse van de problematische schuldenlast stellen wij ook verschillende statistieken voor met de evolutie van de kredietverleningen aan particulieren. Het aantal kredietverleningen aan particulieren dat voor alle kredietvormen is gedaald, weerspiegelt duidelijk de sombere economische vooruitzichten en het zwakke consumentenvertrouwen. 1 Analyse en onderzoek.

3 1 ) Een grote stijging van het aantal geregistreerde kredietnemers In 2012 bedroeg het totaal aantal in de Centrale geregistreerde nieuwe kredietovereenkomsten bijna 1,3 miljoen eenheden. Uit tabel 1 blijkt dat dit aantal duidelijk lager ligt dan in 2011 en lager blijft dan het gemiddeld aantal jaarlijkse registraties van 2007 tot Om de specifieke ontwikkelingen van 2012 goed te begrijpen, moeten wij even terugkomen op 2011 en verduidelijken waarom het aantal nieuwe kredietovereenkomsten, en in het bijzonder de nieuwe kredietopeningen, in dat jaar zo sterk was gestegen. Tot in 2010 waren de kredietopeningen van minder dan euro die binnen een termijn van drie maanden terugbetaald moesten worden (doorgaans de "geoorloofde debetstand" op rekening genoemd), niet onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet. Sinds december 2010 vallen deze kredieten onder het toepassingsgebied van de wet 2 en moeten in de CKP worden geregistreerd. Het aantal in 2011 geregistreerde nieuwe kredietopeningen bedroeg vrijwel 3,2 miljoen eenheden, ten opzichte van eenheden een jaar eerder. Lening op afbetaling (evolutie in %) Verkopen op afbetaling (evolutie in %) Kredietopeningen (evolutie in %) Hypothecaire kredieten (evolutie in %) Totaal aantal overeenkomsten (evolutie in %) Tabel 1 - Evolutie van het aantal nieuwe toegekende overeenkomsten (totaal en per categorie overeenkomst) / 7,7% -2,6% -2,7% 8,1% -13,1% / -9,9% -10,4% -5,3% -15,4% -25,3% / 10,0% -11,3% -0,1% 543,6% -83,9% / -1,7% 12,2% 20,7% 14,8% -20,1% / 4,3% -4,2% 2,4% 181,6% -66,9% De evoluties van het aantal geregistreerde nieuwe kredietovereenkomsten variëren naargelang de kredietvorm. In 2012 vertonen alle evoluties dezelfde trend, namelijk een daling van het aantal nieuwe overeenkomsten voor alle kredietvormen. In 2012 bedraagt het aantal in de CKP geregistreerde nieuwe leningen op afbetaling eenheden, ten opzichte van een jaar eerder en van een jaargemiddelde van voor de afgelopen 5 jaar. De verkoop op afbetaling wordt steeds minder toegekend en, zoals blijkt uit tabel 1, lijkt deze evolutie van structurele aard: sinds 2007 is het aantal geregistreerde verkopen op afbetaling ieder jaar gestaag gedaald, van nieuwe overeenkomsten in 2007 tot eind 2012, of een daling van bijna 51,7% over deze periode. 2 Referentie van de wijziging. 3

4 Voor de kredietopeningen ligt de situatie anders. In 2012 tellen wij nieuwe kredietopeningen, ten opzichte van een jaarlijks gemiddelde van in de periode Het aantal geregistreerde nieuwe kredietopeningen voor 2012 is dus vrijwel identiek (-0,4%) aan het gemiddelde van de jaren 2007 tot Aangezien de herziening van de Wet op het consumentenkrediet het spectrum heeft uitgebreid van de kredietopeningen die onder het toepassingsgebied vallen van de CKP, konden wij ons verwachten aan een sneller registratietempo van nieuwe overeenkomsten dan in het verleden. Vandaag leidt de opening van een bankrekening met de mogelijkheid van een debetstand in de meeste gevallen tot een nieuwe registratie, terwijl dat vóór 1 december 2010 niet het geval was. Uiteraard moeten deze specifieke evoluties van het consumentenkrediet in verband worden gebracht met de economische conjunctuur. In 2012 zijn zowel de index van het consumentenvertrouwen als de koopkracht van de huishoudens verzwakt. En de evolutie van de toekenning van consumentenkredieten staat meestal in correlatie met de gecombineerde evolutie van deze twee variabelen 3. In elk geval heeft 2012 zich niet gekenmerkt door een buitensporig beroep op het consumentenkrediet. Geldt deze conclusie ook voor de hypotheekmarkt? In 2012 bedraagt het aantal in de CKP geregistreerde nieuwe hypothecaire kredietovereenkomsten eenheden, wat 20,1% minder is dan in 2011 en 8,3% minder dan in 2010, maar duidelijk meer dan in Nochtans hadden wij kunnen aannemen dat de zeer lage rente veel huishoudens had kunnen aanzetten tot het sluiten van een hypothecaire lening voor de aankoop of renovatie van vastgoed, zoals dat in de afgelopen twee jaar het geval is geweest. In termen van hypothecaire kredietverleningen wijzen de gegevens van 2012, na een uitzonderlijk jaar 2011, eerder op een terugkeer naar een normalere situatie. 2 ) Belang en evolutie van de gevallen van problematische schuldenlast Om de omvang en de evolutie van de gevallen van problematische schuldenlast en overmatige schuldenlast in kaart te brengen, stellen wij de evolutie voor van vier categorieën van indicatoren van de CKP: het aantal geregistreerde kredietnemers in het negatieve luik van de CKP, het percentage kredietnemers met een betalingsachterstand, het gemiddeld achterstallige bedrag per kredietnemer met een betalingsachterstand en het aantal nieuwe procedures van collectieve schuldenregeling. 2.1 Evolutie van het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand Uit tabel 2 blijkt dat, sinds 2008, het totaal aantal geregistreerde personen in het negatieve luik van de CKP voortdurend is gestegen. Eind 2012 zijn personen voor minstens één betalingsachterstand in de CKP geregistreerd, of een stijging van 3,5% in 2012 en 18,1% sinds De meeste in de CKP geregistreerde kredietnemers zijn dat uiteraard voor slechts één enkel achterstallig krediet. Eind 2011 (recentste beschikbare gegeven) had slechts 44,8% van de in het negatieve luik van de CKP geregistreerde personen meer dan één betalingsachterstand. Daarom 3 Observatorium Krediet en Schuldenlast, (2011 in publicatie en eerder) Het verbruik en het krediet aan particulieren. Algemeen verslag", OKS, Marchienne-au-Pont. 4

5 kunnen wij moeilijk oordelen of alle in het negatieve luik van de Centrale geregistreerde personen zich in een reële situatie van overmatige schuldenlast bevinden. Tabel 2 - Evolutie van het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand dat geregistreerd is in de CKP Alle soorten overeenkomsten ,2% 5,1% 2,8% 3,3% 3,5% Lening op afbetaling ,7% 7,0% 3,5% 1,6% 0,4% Verkopen op afbetaling ,9% 1,6% 2,0% 0,5% -2,5% Kredietopeningen ,3% 5,7% 4,8% 5,8% 10,3% Hypothecaire kredieten ,7% 4,5% 1,8% 3,2% 3,7% Het lijkt ons ook interessant de evolutie te bekijken van het aantal personen met een betalingsachterstand volgens kredietvorm. Wat de verkopen op afbetaling betreft, is het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand in 2012 met 2,5% gedaald. Uiteraard moet deze evolutie in correlatie worden gebracht met het feit dat voor deze kredietvorm minder overeenkomsten worden toegekend (zie tabel 1 supra). Voor alle andere kredietvormen echter stijgt het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand. Deze stijging lijkt bijzonder uitgesproken te zijn voor de kredietopeningen. Het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand voor kredietopeningen, is in 2012 met 10,3% en sinds 2007 met 32,2% gestegen. Het hypothecair krediet en de leningen op afbetaling, hoewel in mindere mate, tekenen een vergelijkbare trend op. Voor het hypothecair krediet en de leningen op afbetaling is het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand in 2012 gestegen met respectievelijk 3,7% en 0,4%, ten opzichte van respectievelijk 14,7% en 17,1% in de periode De opmerkelijke stijging van de achterstallige kredietopeningen vraagt om opheldering. Is daar een verklaring voor? De onderstaande tabel toont een stijging van het totaal aantal nieuwe achterstallige kredieten. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een stijging van het aantal nieuwe achterstallige kredietopeningen dat in 2012 vrijwel verdubbeld is ten opzichte van de registraties van vóór De andere kredietvormen zijn gespaard gebleven van een dergelijke opmerkelijke evolutie die het resultaat is van één enkele ontwikkeling die specifiek de kredietopeningen treft. Tabel 3 Aantal nieuwe achterstallige kredieten Lening op afbetaling Verkopen op afbetaling Kredietopeningen Hypothecaire kredieten Alle soorten overeenkomsten 5

6 Doordat de "kleine kredietopeningen" voortaan onder het toepassingsgebied van de CKP vallen, is ook het aantal overeenkomsten en kredietnemers dat potentieel voor een achterstallige kredietopening kan worden geregistreerd, sterk gestegen. De specifieke evoluties van de kredietopeningen zijn dus ongetwijfeld toe te schrijven aan de registratie in het negatieve luik van de CKP van de achterstallige "kleine kredietopeningen" voor overeenkomsten die in het verleden niet in het positieve luik van de CKP geregistreerd moesten worden. De temporele afwijking tussen de wetsherziening en de statistische evolutie die hierboven is weergegeven, kan worden toegeschreven aan de tijd die de kredietgevers nodig hadden om interne procedures in te voeren voor de registratie in de CKP van de achterstallige betalingen van kredietopeningen die in het verleden niet geregistreerd moesten worden. Het feit dat voor deze kredietvorm in 2012 het aantal achterstallige betalingen sterker is gestegen dan het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand (+66% ten opzichte van + 10,3%), doet vermoeden dat veel van deze nieuwe registraties van "kleine kredietopeningen" in het negatieve luik, kredietnemers betreft die al voor andere achterstallige kredietopeningen in de CKP waren geregistreerd. Het is ook goed mogelijk dat voor veel van deze kredietnemers, de voorwaarden van de betalingsachterstand al vóór 2012 vervuld waren. Bovendien wijzen de feiten van deze trend erop dat een niet uit te vlakken aantal kredietopeningen dat in het verleden niet geregistreerd moest worden, toch getroffen was door terugbetalingsproblemen. 2.2 Het percentage kredietnemers met een betalingsachterstand Het percentage kredietnemers met een betalingsachterstand wordt berekend door het aantal geregistreerde kredietnemers in het negatieve luik te delen door het totaal aantal geregistreerde kredietnemers in het positieve luik van de CKP. Enerzijds laat deze alternatieve indicator toe om rekening te houden met het feit dat het aantal kredietnemers in de afgelopen jaren is gestegen. Wanneer aan meer personen krediet wordt verleend, kunnen wij redelijkerwijs aannemen dat het aantal personen met een betalingsachterstand in zekere mate zal stijgen. Anderzijds laat het percentage kredietnemers met een betalingsachterstand toe om in relatieve termen te redeneren en de specifieke situatie van de verschillende kredietvormen en van de verschillende gewesten van het land gemakkelijker met elkaar te vergelijken. Rekening houdend met het aantal kredietverleningen is het normaal dat de 6

7 leningen op afbetaling een groter aantal achterstallige betalingen optekenen dan de verkopen op afbetaling, maar hoe zit dat met het percentage kredietnemers met een betalingsachterstand voor deze twee kredietvormen? Zo lijkt het ook normaal dat Vlaanderen, rekening houdend met zijn bevolking, een groter aantal achterstallige betalingen zou optekenen dan Wallonië, maar hoe zit dat met de vergelijking van het percentage kredietnemers met een betalingsachterstand in elk gewest? Eind 2012 was 5,29% van het totaal aantal kredietnemers voor minstens één niet-geregulariseerde achterstallige overeenkomst geregistreerd in de CKP. De onderstaande grafiek 1 laat voor elke kredietvorm de vergelijking toe van de percentages kredietnemers met een betalingsachterstand en wijst op een aantal vrij opmerkelijke verschillen tussen het consumentenkrediet en het hypothecair krediet. Het hypothecair krediet vertoont een veel lager percentage kredietnemers met een betalingsachterstand dan de producten op afbetaling: 1,46% voor het hypothecair krediet tegenover respectievelijk 8,80% en 11,28% voor de leningen en verkopen op afbetaling. 8,80% Grafiek 1 - Percentage kredietnemers met een betalingsachterstand (eind 2012) 11,28% 3,63% 1,46% 5,29% Lening op afbetaling Verkopen op afbetaling Kredietopeningen Hypothecaire kredieten Alle soorten overeenkomsten De onderstaande grafiek wijst aanvankelijk op een klein percentage kredietnemers met een betalingsachterstand, tot in het derde kwartaal 2008 wanneer de trend begint te keren. Deze trendommekeer zou kunnen wijzen op de toename van het aantal gevallen van problematische schuldenlast m.b.t. kredietschulden als gevolg van de crisis. De andere gebruikte statistieken om de evolutie van de problematische schuldenlast m.b.t. kredietschulden in kaart te brengen, vertonen sinds eind 2008 eveneens een sombere trend. Een vergelijkbare conclusie bleek al uit de evolutie van het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand (zie tabel 2 supra). De opmerkelijke daling van eind 2010 tot eind 2011 is toe te schrijven aan de stijging van het aantal geregistreerde kredietnemers in de CKP ten gevolge van de verplichting om "kleine kredietopeningen" te registreren. In 2012 is het percentage kredietnemers met een betalingsachterstand gestegen. Dit lijkt een logische evolutie, aangezien in 2012 het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand voor alle kredietvormen is gestegen (zie tabel 2). 7

8 Grafiek 2 - Evolutie van het percentage kredietnemers met een betalingsachterstand 6,22% 5,88% 5,16% 5,29% 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% Hoe groot zijn de verschillen binnen en tussen de gewesten in termen van problematische schuldenlast? Uit de onderstaande tabel blijkt dat het percentage geregistreerde kredietnemers met minstens één betalingsachterstand veel lager is in Vlaanderen (3,57%) dan in Wallonië (7,06%) en Brussel-Hoofdstad (8,21%) 4. De cijfers wijzen ook op grote verschillen tussen de Belgische provincies. De Henegouwers lijken ongetwijfeld het grootste aantal achterstallige kredieten op te tekenen. Tabel 4 Ruimtelijke verschillen op het vlak van problematische schuldenlast (percentage van de kredietnemers bevolking met een betalingsachterstand ; 2012 ) Provincie Antwerpen 3,71% Provincie Waals-Brabant 4,11% Provincie Vlaams-Brabant 3,07% Provincie Henegouwen 8,35% Provincie Limburg 3,68% Provincie Luik 7,07% Provincie Oost-Vlaanderen 3,78% Provincie Luxemburg 5,73% Provincie West-Vlaanderen 3,51% Provincie Namen 6,57% Vlaams Gewest 3,57% Waals Gewest 7,06% Brussel-Hoofdstad 8,21% Totaal België 5,29% 4 Gegevens CKP van eind december

9 2.3 Een steeds groeiend aantal achterstallige betalingen maar ook grotere moeilijkheden om die het hoofd te bieden! Het gemiddeld achterstallige bedrag per kredietnemer met een betalingsachterstand wordt berekend door het totale bedrag van de onmiddellijk opeisbare sommen (zoals meegedeeld door de kredietgevers) te delen door het aantal kredietnemers met minstens één betalingsachterstand. Eind 2012 meldde de CKP een totaal achterstallig bedrag van iets meer dan 2,7 miljard euro voor kredietnemers met een betalingsachterstand. Het gemiddeld achterstallige bedrag per kredietnemer bedroeg dus euro. De afgelopen jaren is het achterstallige bedrag fors gestegen en staat in vergelijking met zijn niveau van vóór de crisis op een zeer hoog niveau. Tussen 2008 en 2012 is het gemiddeld achterstallige bedrag per kredietnemer van euro gestegen tot euro, of een stijging van 22,6%. Deze zeer snelle evolutie van het achterstallige bedrag doet vermoeden dat achterstallige betalingen deel uitmaken van situaties die de kredietnemers, over het geheel genomen, steeds moeilijker kunnen beheren. Let wel dat in de afgelopen twee jaar het achterstallige bedrag minder is gestegen dan in 2009 en Grafiek 3 - Gemiddeld achterstallig bedrag per kredietnemer met een betalingsachterstand Merk op dat veel kredietnemers met een betalingsachterstand ook nog andere lopende schulden hebben. Uit de gegevens van de CKP blijkt dat eind 2011 (recentste beschikbaar gegeven) 46,2% van de kredietnemers met slechts één geregistreerde achterstallige kredietovereenkomst, ook voor andere kredietovereenkomsten zonder betalingsachterstand geregistreerd is. Indien de kredietnemer voor deze andere kredieten niet wil worden geregistreerd met een betalingsachterstand, moet hij de betalingstermijnen ervan naleven. Het bedrag van euro vertegenwoordigt dus het gemiddelde van de onmiddellijk opeisbare schulden die, in veel gevallen, slechts een gedeelte vertegenwoordigen van de totale schuldenlast van de kredietnemers met een betalingsachterstand. De omvang van het achterstallige bedrag en zijn evolutie in de afgelopen jaren variëren naargelang de betrokken kredietvorm. Uit de onderstaande tabel 4 blijkt dat voor het hypothecair krediet het 9

10 gemiddeld achterstallige bedrag per kredietnemer met een betalingsachterstand sinds eind 2008 gestegen is van euro tot euro eind 2012, of een stijging met 54,6%. Voor alle andere consumentenkredieten is deze evolutie duidelijk minder snel. Deze cijfers doen vermoeden dat de financiële problemen voor kredietnemers met een betalingsachterstand op een hypothecair krediet relatief sneller zijn gestegen. Hoewel het hypothecair krediet relatief minder achterstallige betalingen optekent, is de omvang ervan veel groter dan voor het consumentenkrediet. Tabel 5 Gemiddeld achterstallig bedrag per kredietnemer met een betalingsachterstand (evolutie per soort overeenkomst) Alle soorten overeenkomsten ,17% 10,43% 9,17% 1,98% 3,19% Lening op afbetaling Verkopen op afbetaling Kredietopeningen ,50% 6,90% 4,20% 1,90% 2,53% ,20% 1,80% 3,10% 0,90% -1,52% ,70% 4,50% 5,40% 4,00% 5,23% Hypothecaire kredieten 1,80% 18,30% 18,70% 2,90% 6,88% Wij hebben al aangetoond dat bepaalde gewesten van het land relatief meer kredietnemers met een betalingsachterstand tellen. Hoe zit dat met het gemiddeld achterstallige bedrag per kredietnemer met een betalingsachterstand? Uit de onderstaande tabel blijkt dat, hoewel Vlaanderen minder achterstallige betalingen telt, het bedrag ervan groter is dan in de rest van het land. Eind 2012 bedroeg het gemiddeld achterstallige bedrag euro in Vlaanderen, tegenover euro in Wallonië en euro in Brussel-Hoofdstad. In 2012 is het achterstallige bedrag in alle gewesten van het land blijven stijgen, met uitzondering van Brussel-Hoofdstad waar dat voor de eerste keer sinds 2007 een lichte daling inzet. Tabel 6 Gemiddeld achterstallig bedrag per kredietnemer met een betalingsachterstand (regionale evolutie) Totaal België Brussel-Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest ,17% 10,43% 9,17% 1,98% 3.19% ,51% 15,88% 9,46% 1,52% -1.12% ,19% 11,58% 8,59% 2,07% 4.20% Waals Gewest -1,08% 8,32% 9,57% 2,79% 4.17% 10

11 2.4 De gegevens betreffende de collectieve schuldenregeling De evolutie van het aantal nieuwe procedures van collectieve schuldenregeling (CSR) is een zeer goede indicator van de overmatige schuldenlast. Concreet worden voor de procedure van collectieve schuldenregeling alleen huishoudens toegestaan die zich in een reële toestand van overmatige schuldenlast bevinden. Een toenemend beroep op de procedure van collectieve schuldenregeling is een indicator van de groeiende financiële moeilijkheden van de huishoudens. In 2012 werden iets meer dan nieuwe procedures van collectieve schuldenregeling door de rechters van de hoven en arbeidsrechtbanken toelaatbaar verklaard, of 8,2% minder dan in Deze daling staat in contrast met de opgetekende evolutie sinds het begin van de crisis en moet worden gezien als goed nieuws. Het aantal nieuwe procedures van collectieve schuldenregeling die in 2012 werden ingeleid, ligt echter nog ver boven de cijfers van vóór de crisis. Grafiek 4 - Aantal nieuwe procedures voor collective schuldenregeling ) Conclusie en nuancering: De indicatoren van problematische schuldenlast en overmatige schuldenlast die wij in deze analyse op basis van de gegevens van de CKP hebben opgesteld, tekenen voor 2012 dezelfde trend op als in Zowel de analyse van de achterstallige betalingen (aantal kredietnemers met een betalingsachterstand, aantal niet-geregulariseerde kredietovereenkomsten, het gemiddeld achterstallige bedrag, enz.) als van het aantal nieuwe procedures van collectieve schuldenregeling, wijzen op een groeiend aantal gevallen van problematische schuldenlast en overmatige schuldenlast. Sommige evoluties lijken echter te wijzen op een afname van de omvang die wij hebben gekend in de jaren 2009/2010 in het felst van de crisis. Het gemiddeld achterstallige bedrag blijft stijgen maar met een duidelijk trager tempo dan in 2009/2010. Het aantal nieuwe procedures van collectieve 11

12 schuldenregeling daalt voor het tweede jaar op rij maar tekent nog altijd een zeer hoog niveau op ten opzichte van zijn niveaus van vóór de crisis. De verslechterde economische conjunctuur die al sinds 2008 duurt, ligt ongetwijfeld aan de basis van de financiële moeilijkheden waarmee de huishoudens kampen en van de toename van het fenomeen van overmatige schuldenlast. Wij beschikken nog niet over alle macro-economische indicatoren voor 2012, maar de recentste groeischattingen voor 2012 wijzen op een lichte teruggang van het BBP van -0,1% (OESO) tot 0,2% (NBB), terwijl de algemene prijsstijging op 2,6% wordt geschat (NBB en OESO). In een dergelijk klimaat lijkt het weinig waarschijnlijk dat de koopkracht van de huishoudens opmerkelijk zou verbeteren. Merk ook op dat het werkloosheidscijfer op 7,4% wordt geschat (NBB en OESO), tegenover 7,2% in De economische vooruitzichten voor 2013 zien er helaas niet rooskleurig uit. De NBB en de OESO verwachten voor 2013 een groei van 0% tot 0,5% met een inflatie van 1,8%. De analisten verwachten in 2013 ook een stijging van de werkloosheid: de NBB gaat uit van een werkloosheidscijfer van 8,1% en de OESO van 7,7%. Alles wijst erop dat het economisch herstel het ook in 2013 zal laten afweten, waardoor het dus weinig waarschijnlijk is dat de problematische schuldenlast en de overmatige schuldenlast in de komende maanden zullen afnemen. 12

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Oktober 2012 Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Analyse uitgevoerd door het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens oktober 212 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 211-1 212-1 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 5.462.345 6.223.412

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 213 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 212-8 213-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.216.65 6.242.148

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 215 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 214-8 215-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.243.845

Nadere informatie

Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? R. Duvivier

Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? R. Duvivier Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? R. Duvivier Samenvatting: In dit artikel zullen we in de eerste plaats aantonen dat inwoners van bepaalde delen van het land meer

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer VASTGOED www.notaris.be 2016 Barometer 31 VASTGOEDACTIVITEIT IN 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0 105,3 104,7 115,4 112,1 111,8 118,0 116,1 127,0 124,7 127,9 115,8

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december n 27 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2008 Sommige tabellen van dit verslag werden aangevuld op 30 juni 2009 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer 29 n Vastgoed April - juni 2016 T/2 2DE TRIMESTER 2016 www.notaris.be

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2012 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2016 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2010 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

notarisbarometer 101,6 99, ,2 99,8 94,1 Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hak

notarisbarometer 101,6 99, ,2 99,8 94,1 Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hak notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 11 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

30 3 DE TRIMESTER 2016

30 3 DE TRIMESTER 2016 Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer Vastgoed VASTGOEDACTIVITEIT IN T/3 Juli - september 2016 n 30 3

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Lorette Rousseau, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Januari - Maart 2013 n 16 T/1 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8 94,1

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

Prijzen houden stand, maar de activiteit daalt. derde trimester met 5,1% naar beneden ten opzichte van de derde trimester van 2009.

Prijzen houden stand, maar de activiteit daalt. derde trimester met 5,1% naar beneden ten opzichte van de derde trimester van 2009. Vastgoed, familie, vennootschappen juli - september Trimester 3-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoed-activiteit in België n 6 12 12 11 18,2 11 1 11,1 11,6 1 99,2 1 99,7 99,8 94,3 94,4 94,1 1 9 86,3

Nadere informatie

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011 Notarisbarometer 1ste trimester 212 I. Vastgoedactiviteit in België 12 11 1 9 8 87,7 11,6 1, 99,2 99,7 99,8 94,1 11, 99,2 12,6 94,9 16,4 16,8 7 6 29-Trim 1 29-Trim 2 29-Trim 3 29-Trim 4 21-Trim1 21-Trim2

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België 106,4 106,8 102,8 102,6 94,9

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België  106,4 106,8 102,8 102,6 94,9 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 13 April - juni Trimester 2 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie A Vastgoedactiviteit

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 23 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,7 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hoeveel personen in België hebben te kampen met overmatige schuldenlast? In 2007 waren 338.933 personen

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren

Centrale voor kredieten aan particulieren Brussel, 16 oktober 2013 Peter NEEFS Rol & belang van CKP Is CKP een wondermiddel? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat er geen wanbetalingen meer zijn? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat de overmatige schuldenlast

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Persbericht Vincent Van Quickenborne www.quickonomie.be Onderwerp Senaat keurt verstrenging regels consumentenkrediet op de valreep goed Datum 6 mei 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij de eer hebben aan de handtekening van Uwe Majesteit voor te leggen regelt de uitvoering van de wet van 24 maart 2003 tot wijziging van de wet van 12 juni

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Persbericht Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Brussel, 7 februari 2012 De belangrijkste vaststellingen voor het volledige jaar 2011: De hypothecaire kredietverlening

Nadere informatie

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cibweb.be DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING De benchmark voor de evolutie

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 n 21 T/2 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

Sectorfoto PSC

Sectorfoto PSC Sectorfoto 2009-2013 PSC 149.01 Elektriciens: Installatie en Distributie 2014 Vormelek vzw Marlylaan 15/8 b2 1120 Brussel Tel.: 02/476.16.76 Fax: 02/476.17.76 Geen enkel gedeelte van dit werk mag gereproduceerd

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

86,3 87,7 +1,66% -8,62%

86,3 87,7 +1,66% -8,62% Vastgoed, familie, vennootschappen januari maart Trimester 1-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoedactiviteit in België n 4 12 12 11 18,2 11 1 94,3 11,1 11,6 94,4 99,2 1, 99,7 1 86,3 9 87,7 9 8 27

Nadere informatie

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017 07/03/2017 SYNTHESE: Er is een opmerkelijke versnelling van de omzetgroei in het derde kwartaal bij restaurants en drinkgelegenheden. Hotels en catering kennen nog steeds een dalende omzet. De horecaprijzen

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be

UNIZO KMO-BAROMETER. UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be De UNIZO KMO-barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij 700 KMO s en bestaat uit

Nadere informatie

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN INHOUDSTAFEL. METHODOLOGISCHE NOTA...... 2. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2003... 4 3. STATISTIEKEN 3. SYNTHESE 3.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 8 3..2 Aantal geregistreerde personen

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DECEMBER 2002 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2002... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en...

Nadere informatie

POLSSLAG VLAAMSE HORECA

POLSSLAG VLAAMSE HORECA 13/06/2017 SYNTHESE: De omzetgroei vertraagt in het laatste kwartaal van 2016 bij restaurants en drinkgelegenheden. De omzetdaling bij hotels loopt ten einde. De horecaprijzen stijgen minder snel dan vorige

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE Bijgewerkte gegevens op 30/06/200 DECEMBER 2000 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2000... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2..

Nadere informatie

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Brussel, 9 februari 2011 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische federatie van

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

T NOTARISBAROMETER VASTGOED. Barometer 33

T NOTARISBAROMETER VASTGOED. Barometer 33 NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T2 2017 Barometer 33 INHOUD: In het kort... 2 Vastgoedactiviteit in België... 2 Prijsevolutie van het residentieel vastgoed in België... 2 Op macro economisch niveau...

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 De regionale inkomensverschillen onder de loep Hoe verhoudt de inkomensevolutie zich ten opzichte van de inflatie? In welke regio liggen de gemiddelde inkomens het

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06 UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer en andere KMO-statistieken zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 Een al bij al zeer moeilijk jaar voor landbouwers De heeft samen met de gewestelijke overheden en deskundigen ter zake de voorlopige schattingen van de Belgische landbouweconomische

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverlening

Verantwoorde kredietverlening Verantwoorde kredietverlening Ivo Van Bulck, Secretaris generaal Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) Symposium Beoordeling van de financiële toestand en de kredietwaardigheid Consument 28 September

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2013 17.019 euro Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2013 gemiddeld 17.019 euro; Vlaanderen blijft de regio

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/09/2017: 112,86 EEN NIEUWE VASTGOEDCYCLUS IN HET VOORUITZICHT

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/09/2017: 112,86 EEN NIEUWE VASTGOEDCYCLUS IN HET VOORUITZICHT PERSBERICHT 30 september 2017 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/09/2017: 112,86 EEN NIEUWE VASTGOEDCYCLUS IN HET VOORUITZICHT

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Evolutie van het aantal alleenwonenden in de volledige werkloosheid

Evolutie van het aantal alleenwonenden in de volledige werkloosheid Evolutie van het aantal alleenwonenden in de volledige werkloosheid 1 Inleiding Tijdens het laatste kwartaal 21 is het aantal alleenwonenden in de loop van de eerste vergoedingsperiode ( 1 jaar) aanzienlijk

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Marktevoluties van de hypothecaire markt in België

Marktevoluties van de hypothecaire markt in België Marktevoluties van de hypothecaire markt in België Where is the money? Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal BVK 16 de Isolatiedag 29 september 2015 Agenda: 1. Febelfin en BVK in een notendop 2. Krediet aan

Nadere informatie

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Brussel, 9 september 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin,

Nadere informatie

TREVI-VASTGOEDINDEX OP 30/06/2014: 108,70. Correctie of daling van de prijzen, tijd om te kopen!

TREVI-VASTGOEDINDEX OP 30/06/2014: 108,70. Correctie of daling van de prijzen, tijd om te kopen! PERSBERICHT 01 juli 2014 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI-VASTGOEDINDEX OP 30/06/2014: 108,70 Correctie of daling van de prijzen, tijd om te

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

MARKTANALYSE: BELGIË

MARKTANALYSE: BELGIË 2016 MARKTANALYSE: BELGIË I. KANTOORMARKT IN BELGIË A. BRUSSEL Met de sterkste vraag in 4 jaar tijd bleek 2016 een voortreffelijk jaar voor de Brusselse kantoormarkt. Daarbij waren er twee verhalen die

Nadere informatie

Workshop consumentenkredieten

Workshop consumentenkredieten Workshop consumentenkredieten Inspiratiedag financiële vorming Maandag 26 oktober 2015 Inhoud van de workshop I. Korte toelichting II. Concrete voorbeelden III. (Overmatige) schuldenlast IV. Vragen en

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Schulden van huishoudens dramatisch gestegen. Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Schulden van huishoudens dramatisch gestegen. Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document. Schulden van huishoudens dramatisch gestegen Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document. Sinds 2008 kampt ook Nederland met de gevolgen van de internationale financiële kredietcrisis uit 2008,

Nadere informatie

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles PERSBERICHT 07 februari 2013 Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Kenniscentrum voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie