NATIONALE BANK VAN BELGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONALE BANK VAN BELGIE"

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIE DECEMBER 2002 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN

2 INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en Aantal geregistreerde personen t.o.v. de meerderjarige bevolking Jaarlijkse verandering van het aantal geregistreerde personen en GEREGISTREERDE CONTRACTEN 2.2. Aantal geregistreerde per kredietvorm Aandeel van de onderscheiden kredietvormen in het totaal aantal geregistreerde Leningen op afbetaling : uitsplitsing per categorie deelnemer Leningen op afbetaling : niet-geregulariseerde t.o.v. het totaal van de uitstaande Verkopen op afbetaling : uitsplitsing per categorie deelnemer Verkopen op afbetaling : niet-geregulariseerde t.o.v. het totaal van de uitstaande Financieringshuur : uitsplitsing per categorie deelnemer Kredietopeningen : uitsplitsing per categorie deelnemer Kredietopeningen : niet-geregulariseerde t.o.v. het totaal van de uitstaande Hypothecaire leningen : uitsplitsing per categorie deelnemer GEREGISTREERDE PERSONEN 2.3. Verdeling volgens het aantal van de geregistreerde personen Uitsplitsing per leeftijdscategorie van de geregistreerde personen Aandeel per leeftijdscategorie van het aantal geregistreerde personen in de bevolking Verdeling per administratief arrondissement en per provincie van de geregistreerde personen GEREGISTREERDE BERICHTEN VAN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING RAADPLEGINGEN DOOR DE KREDIETVERSTREKKERS INFORMATIEVERSTREKKING AAN PARTICULIEREN IN HET KADER VAN DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER... 8 BIJLAGE : METHODOLOGISCHE NOTA... 9

3 . BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN schuldoverlast: ruim kredieten met terugbetalingsproblemen... Uit de evolutie van het aantal geregistreerde personen en (tabel 2..) blijkt dat eind 2002 bijna personen en ongeveer in het gegevensbestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren waren geregistreerd. Van die waren er circa of 85 pct. "niet-geregulariseerd", d.w.z. dat de terugbetalingsachterstand niet werd aangezuiverd. Het totale achterstallige bedrag van de niet-geregulariseerde beliep ruim,9 miljard. De gebruikte terminologie inzake de geregistreerde inlichtingen en de algemene werkingsprincipes van de Centrale worden verduidelijkt in de methodologische nota die is opgenomen als bijlage....een duidelijk verminderde toename... Het totale aantal geregistreerde personen en is in de loop van het verslagjaar aangegroeid met respectievelijk,3 en,9 pct; die toename is aanzienlijk kleiner dan tijdens de voorgaande jaren. Zoals blijkt uit tabel 2..3 was de verminderde netto-jaargroei in 2002 van het totale aantal geregistreerde zowel het gevolg van minder nieuwe registraties als van meer schrappingen van geregulariseerde. De vermindering van het aantal nieuwe registraties in vergelijking met de voorgaande jaren kan in verband worden gebracht met de terugloop in de kredietverlening aan particulieren ingevolge de zwakke conjunctuur en het verslechterde vertrouwensklimaat bij de consumenten. Ook de verstrakking van het kredietbeleid heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. Daarnaast hebben de kredietverstrekkers geanticipeerd op het gewijzigd wettelijk kader, hetgeen een toename van het aantal schrappingen tot gevolg heeft gehad: de voorbereidende werken in het kader van de "positieve" centrale en vooral de invoering van het "Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast" hebben de aan de Centrale deelnemende kredietverstrekkers er toe aangezet hun jarenlange rapporteringen te inventariseren en te controleren, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot meer mededelingen van regularisaties in vergelijking tot de vorige jaren. De geregulariseerde worden bij het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn uit het gegevensbestand van de Centrale geschrapt. Het feit dat het Fonds voor de bestrijding van de Overmatige Schuldenlast gestijfd wordt door individuele bijdragen van de kredietverstrekkers die berekend worden op basis van het bedrag van de betalingsachterstand van hun kredieten, vormde zonder twijfel een belangrijke stimulans voor die inventariscontrole.

4 ...vooral niet-bancaire kredietopeningen zorgwekkend... Uit de verdeling van het aantal geregistreerde per kredietvorm, opgenomen in tabel 2.2. kan verder worden afgeleid dat de aangroei van het aantal geregistreerde consumentenkredieten uitsluitend betrekking heeft op die werden gesloten in de vorm van "kredietopeningen". In de loop van 2002 steeg het aantal geregistreerde kredietopeningen met niet minder dan circa eenheden, terwijl voor de overige, meer traditionele vormen van consumentenkrediet een daling werd opgetekend. Eind 2002 had één op drie geregistreerde betrekking op een consumptieve kredietopening; vijf jaar geleden was dat nog één op vijf. Ook tijdens de voorgaande jaren werd opgemerkt dat het met de terugbetaling van kredietopeningen in meer en meer gevallen ernstig fout loopt. De verdere uitsplitsing van de consumptieve kredietopeningen (tabel 2.2.8) wijst erop dat de hiervoor geschetste evolutie hoe langer hoe meer verontrustend wordt voor de kredietopeningen toegekend door niet-bancaire kredietverstrekkers (financieringsmaatschappijen, grootwarenhuisketens, postorderbedrijven,...). In het totale aantal niet-geregulariseerde consumentenkredieten eind 2002, namelijk zijn er niet minder dan of circa 26 pct. kredietopeningen geopend door niet-bancaire kredietverstrekkers. Bij die instellingen bedraagt het aandeel van de kredietopeningen met betalingsachterstand in het totaal aantal uitstaande kredietopeningen het dubbele van dat bij de banken, namelijk 8 tegenover 4 pct. In verhouding tot het aantal meerderjarige personen in de bevolking (grafiek 2..2) bedroeg het aantal geregistreerde personen eind 2002 nagenoeg 5 pct. tegenover ongeveer 4,5 pct. eind 997. Wat zowel de uitsplitsing van die cijfergegevens per leeftijdscategorie (tabel 2.3.2) betreft als de verdeling, per administratief arrondissement en provincie (tabel 2.3.4), werden in de loop van het voorbije jaar geen noemenswaardige verschuivingen vastgesteld....collectieve schuldenregeling: veel dossiers blijven zonder aanzuiveringsplan... Sinds het in werking treden van de wetgeving betreffende de collectieve schuldenregeling op januari 999, hebben de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg nagenoeg berichten van collectieve schuldenregeling aan de Centrale gemeld (tabel 2.4). Daarvan werden er ongeveer in de loop van 2002 gemeld. Slechts één op drie van die berichten werd gevolgd door de mededeling van een minnelijke of een gerechtelijke aanzuiveringsregeling. Die verhouding vertoont evenwel belangrijke verschillen indien de cijfergegevens per individuele griffie worden beschouwd. 2

5 De kredietverstrekkers hebben tijdens het afgelopen jaar nagenoeg 4,4 miljoen raadplegingen verricht of gemiddeld circa per werkdag (tabel 2.5); ongeveer 7 pct. van die raadplegingen betrof personen die in het gegevensbestand waren geregistreerd. De daling van het aantal raadplegingen in 2002 houdt verband met de verminderde activiteit op de markt van de kredietverlening aan particulieren.... de "positieve" Centrale... Door de wet van 0 augustus 200 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren wordt het gegevensbestand uitgebreid tot een positief registratiesysteem; daarin zullen, naast de betalingsachterstallen, eveneens de consumentenkredieten en hypothecaire leningen met een normaal verloop worden opgenomen. Die maatregel kadert in het door de Regering vooropgestelde preventieve beleid inzake de strijd tegen overkreditering. De gedetailleerde werkingsmodaliteiten van de positieve Centrale werden vastgelegd in het Koninklijk besluit van 7 juli 2002, dat eveneens de datum van inwerkingtreding bepaalt, namelijk op juni Tijdens het voorbije jaar werden verschillende informatiesessies ten behoeve van de kredietverstrekkers georganiseerd waarop de praktische en technische richtlijnen voor de werking van de nieuwe Centrale uitvoerig werden toegelicht. Die richtlijnen werden eerder besproken en goedgekeurd door het Begeleidingscomité, waarin vertegenwoordigers zetelen van de kredietverstrekkers, de consumenten, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, de Minister van Economie en de Nationale Bank. 3

6 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. AANTAL GEREGISTREERDE PERSONEN EN CONTRACTEN (toestand einde periode) Aantal geregistreerde personen Aantal geregistreerde Achterstallig/ eisbaar bedrag (miljoenen euro's) () Nietgeregulariseerd (2) Geregulariseerd (3) Totaal (4) = (2) + (3) (5) Voor de niet-opeisbaar gestelde is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde het onmiddellijk eisbare bedrag AANTAL GEREGISTREERDE PERSONEN T.O.V. DE MEERDERJARIGE BEVOLKING (toestand einde periode - procenten) 5,5 5,0 4,5 4, r Bron : berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers); r : raming 4

7 2..3 JAARLIJKSE VERANDERING VAN HET AANTAL GEREGISTREERDE PERSONEN EN CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden) Personen Contracten Nettoverandering Nieuwe registraties Schrappingen (veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2,5 0, personen 5

8 2.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN 2.2. AANTAL GEREGISTREERDE CONTRACTEN PER KREDIETVORM (toestand einde periode - eenheden) Leningen op afbetaling (loa) Verkopen of afbetaling (voa) Financieringshuur (fh) Kredietopeningen (ko) Hypothecaire leningen (hyp) AANDEEL VAN DE ONDERSCHEIDEN KREDIETVORMEN IN HET TOTAAL AANTAL GEREGISTREERDE CONTRACTEN (toestand einde periode - procenten) hyp 8 hyp 8 ko 22 loa 52 ko 34 loa 42 fh voa 7 fh voa 5 6

9 2.2.3 LENINGEN OP AFBETALING : UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER (toestand einde periode) Aantal geregistreerde Aantal niet-geregulariseerde Achterstallig/ eisbaar bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door het Ministerie van Economische Zaken werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet-opeisbaar gestelde is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde het onmiddellijk eisbare bedrag LENINGEN OP AFBETALING : NIET-GEREGULARISEERDE CONTRACTEN T.O.V. HET TOTAAL VAN DE UITSTAANDE CONTRACTEN (toestand einde periode - procenten) r aantal bedrag Bron : berekeningen op basis van NIS-gegevens (uitstaande ); r : raming 7

10 2.2.5 VERKOPEN OP AFBETALING : UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER (toestand einde periode) Aantal geregistreerde Aantal niet-geregulariseerde Achterstallig/ eisbaar bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door het Ministerie van Economische Zaken werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet-opeisbaar gestelde is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde het onmiddellijk eisbare bedrag VERKOPEN OP AFBETALING : NIET-GEREGULARISEERDE CONTRACTEN T.O.V. HET TOTAAL VAN DE UITSTAANDE CONTRACTEN (toestand einde periode - procenten) aantal bedrag r Bron : berekeningen op basis van NIS-gegevens (uitstaande ); r : raming 8

11 2.2.7 FINANCIERINGSHUUR : UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER (toestand einde periode) Aantal geregistreerde Aantal niet-geregulariseerde Achterstallig/ eisbaar bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door het Ministerie van Economische Zaken werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet-opeisbaar gestelde is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde het onmiddellijk eisbare bedrag. 9

12 2.2.8 KREDIETOPENINGEN : UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER (toestand einde periode) Aantal geregistreerde Aantal niet-geregulariseerde Achterstallig/ eisbaar bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door het Ministerie van Economische Zaken werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet-opeisbaar gestelde is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde het onmiddellijk eisbare bedrag KREDIETOPENINGEN : NIET-GEREGULARISEERDE CONTRACTEN T.O.V. HET TOTAAL VAN DE UITSTAANDE CONTRACTEN (toestand einde periode - procenten) r aantal bedrag Bron : berekeningen op basis van NIS-gegevens (uitstaande ); r : raming 0

13 2.2.0 HYPOTHECAIRE LENINGEN : UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER (toestand einde periode) Aantal geregistreerde Aantal niet-geregulariseerde Achterstallig/ eisbaar bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die ingeschreven zijn bij de Controledienst voor de Verzekeringen voor het toekennen van hypothecaire kredieten. Voor de niet-opeisbaar gestelde is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde het onmiddellijk eisbare bedrag.

14 2.3 GEREGISTREERDE PERSONEN 2.3. VERDELING VOLGENS HET AANTAL CONTRACTEN VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN (toestand einde periode - eenheden) Aantal personen geregistreerd voor één contract twee drie vier vijf en meer (toestand einde periode - procenten) contract 2 contract en meer 5 en meer 2

15 2.3.2 UITSPLITSING PER LEEFTIJDSCATEGORIE VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN (toestand einde periode - eenheden) 8-24 jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en meer TOTAAL AANDEEL PER LEEFTIJDSCATEGORIE VAN HET AANTAL GEREGISTREERDE PERSONEN IN DE BEVOLKING (toestand eind procenten) ,5 7,8 7,8 6,3 3,7 per leeftijdsklasse gemiddeld 5, Bron : berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers) 3

16 2.3.4 VERDELING PER ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT EN PER PROVINCIE VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN (toestand eind 2002) Arrondissement Provincie Aantal geregistreerde personen Aandeel in het totaal aantal geregistreerde personen (procenten) Aandeel aantal geregistreerde personen in de bevolking (procenten) Antwerpen ,4 4,0 Mechelen 7 809,9 3,2 Turnhout ,0 2,4 Provincie Antwerpen ,3 3,5 Halle-Vilvoorde ,3 3,0 Leuven ,7 2,9 Provincie Vlaams-Brabant ,0 3,0 Nijvel ,0 4,5 Provincie Waals-Brabant ,0 4,5 Aat 3 987,0 6,4 Charleroi ,8 9,6 Bergen ,8 7,9 Moeskroen 3 93,0 7,2 Zinnik ,6 7,6 Thuin , 7,2 Doornik 6 936,7 6,3 Provincie Henegouwen ,0 8,0 Hoei 5 374,3 6,9 Luik , 7,9 Verviers ,6 5, Borgworm ,8 5,9 Provincie Luik ,8 6,9 Hasselt 699 2,9 3,8 Maaseik 4 766,2 2,8 Tongeren 5 399,3 3,5 Provincie Limburg ,4 3,5 Het betreft de bevolking van meerderjarige personen per arrondissement en per provincie; bron : berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 4

17 2.3.4 VERDELING PER ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT EN PER PROVINCIE VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN (vervolg) Arrondissement Provincie Aantal geregistreerde personen Aandeel in het totaal aantal geregistreerde personen (procenten) Aandeel aantal geregistreerde personen in de bevolking (procenten) Aarlen ,5 5,4 Bastenaken 727 0,4 5,6 Marche-en-Famenne ,7 7,0 Neufchâteau ,6 5,5 Virton 889 0,5 5, Provincie Luxemburg ,7 5,7 Dinant 5 459,4 7, Namen ,7 6,7 Philippeville ,8 7,0 Provincie Namen ,9 6,9 Aalst 7 848,9 3,7 Dendermonde 5 62,3 3,5 Eeklo ,5 3, Gent ,5 3,5 Oudenaarde ,8 3,4 Sint-Niklaas 5 794,4 3,3 Provincie Oost-Vlaanderen ,4 3,5 Brugge 7 235,8 3,3 Diksmuide 74 0,3 3, Ieper ,6 3,0 Kortrijk 7 46,8 3,4 Oostende 6 22,5 5,3 Roeselare ,8 3, Tielt 6 0,4 2,3 Veurne 922 0,5 4,2 Provincie West-Vlaanderen ,7 3,5 Brussel-Hoofdstad 5 0 2,6 6,7 Verblijfplaats in het buitenland , TOTAAL ,0 Het betreft de bevolking van meerderjarige personen per arrondissement en per provincie; bron : berekening op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 2 Het betreft personen die op het ogenblik dat de kredietovereenkomst werd afgesloten hun verblijfplaats in België hadden 5

18 2.4 GEREGISTREERDE BERICHTEN VAN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (toestand eind eenheden) Gemelde berichten van toelaatbaarheid Griffies van de rechtbanken van eerste aanleg Totaal waarvan berichten die aanleiding hebben gegeven tot een minnelijke regeling gerechtelijke regeling Aarlen Antwerpen Bergen Brugge Brussel Charleroi Dendermonde Dinant Doornik Eupen Gent Hasselt Hoei Ieper Kortrijk Leuven Luik Marche-en-Famenne Mechelen Namen Neufchâteau Nijvel Oudenaarde Tongeren Turnhout Verviers Veurne TOTAAL

19 2.5 RAADPLEGINGEN DOOR DE KREDIETVERSTREKKERS Aantal Aandeel "affirmatieve" antwoorden in het aantal raadplegingen (procenten) , , , , , ,0 Antwoorden waarbij wordt vastgesteld dat de persoon waarover wordt geraadpleegd, geregistreerd is in de Centrale. (daggemiddelden - eenheden; linkerschaal) (affirmatieve antwoorden - procenten; rechterschaal) op werkdagen op zaterdagen en bankholidays affirmatieve antwoorden

20 2.6 INFORMATIEVERSTREKKING AAN PARTICULIEREN IN HET KADER VAN DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Aantal schriftelijke kennisgevingen bij eerste registratie Aantal aanvragen tot inzage

21 BIJLAGE : METHODOLOGISCHE NOTA De Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België registreert, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen, inlichtingen betreffende wanbetalingen inzake consumentenkredieten en hypothecaire leningen, die werden afgesloten door natuurlijke personen voor privé-doeleinden; die registratie heeft tot doel de verzwaring van de schuldenlast van particulieren af te remmen. De Centrale is in werking getreden in de loop van 987 en overeenkomstig de toenmalig geldende wetgeving betrof de registratie enkel de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de persoonlijke leningen op afbetaling. In 993 werd het toepassingsveld ingevolge de nieuwe wet op het consumentenkrediet verruimd tot alle vormen van de in die wet bepaalde consumentenkredieten, namelijk verkopen op afbetaling, leningen op afbetaling, financieringshuur en kredietopeningen 2. In het tweede semester van datzelfde jaar werd ingevolge de nieuwe wet op het hypothecair krediet eveneens gestart met de opname in het gegevensbestand van de hypothecaire kredieten. De criteria die aanleiding geven tot de registratie van wanbetalingen inzake kredietovereenkomsten zijn de volgende : a) voor inzake verkoop op afbetaling, lening op afbetaling, financieringshuur : - wanneer drie termijnbedragen op hun vervaldag niet zijn betaald, of - wanneer een vervallen termijnbedrag gedurende drie maanden niet is betaald, of - wanneer de kredietgever de volledige terugbetaling van het verschuldigde saldo heeft opeisbaar gesteld b) voor kredietopeningen : - wanneer een ongeoorloofde debetstand niet is aangezuiverd binnen drie maanden, vanaf de datum waarop de kredietgever daar per brief om heeft verzocht, of - wanneer de kredietgever, na wanbetaling, de geldopnemingen heeft onderbroken c) voor hypothecaire leningen : - wanneer een verschuldigd bedrag niet is betaald drie maanden na de vervaldag, of - wanneer een verschuldigd bedrag niet is betaald één maand na de ingebrekestelling. Koninklijk besluit van 5 april 985 betreffende de registratie van afbetalings. Wet van 2 juni 99 op het consumentenkrediet, Koninklijk besluit van 20 november 992. Wet van 4 augustus 992 op het hypothecair krediet, Koninklijk besluit van januari Worden evenwel niet geregistreerd, consumentenkredieten : - waarvan het initieel toegekende bedrag lager is dan BEF (of 200 euro vanaf januari 2002) - vastgesteld bij authentieke akte en waarvan het initieel toegekende bedrag hoger is dan BEF (of euro vanaf januari 2002) - waarbij de consument, voorzover het geen kredietopeningen betreft, het initieel toegekende bedrag dient terug te betalen binnen een termijn van ten hoogste drie maanden - waarvan, in het geval van kredietopeningen, het toegestane bedrag lager is dan BEF (of 250 euro vanaf januari 2002) en terugbetaalbaar is binnen een termijn van drie maanden. 9

22 Wanneer aan de registratiecriteria is voldaan, dienen de kredietgevers 3 de volgende inlichtingen aan de Centrale mede te delen : - met betrekking tot de debiteur alsook de eventuele co-debiteur : naam, eerste voornaam, geboortedatum, geslacht en woonplaats - met betrekking tot de kredietovereenkomst : kredietvorm, contractnummer, termijnbedrag, aantal termijnen, periodiciteit, bedrag van de betalingsachterstand, in voorkomend geval datum van opeisbaarheid en eisbaar bedrag (voor kredietopeningen worden evenwel het toegestane kredietbedrag, het bedrag en de datum van het verschuldigde debetsaldo gemeld). De kredietgevers hebben tevens de verplichting de evolutie van de debetstand en de regularisatie van het contract aan de Centrale te melden. Vanaf de datum van regularisatie beginnen de in de uitvoeringsbesluiten bepaalde bewaartermijnen te lopen. De inlichtingen betreffende de geregulariseerde worden in het gegevensbestand bewaard voor de duur van : - één jaar vanaf de datum van "terugkeer van de kredietovereenkomst tot de normale uitvoering", d.w.z. de volledige terugbetaling van het achterstallige bedrag; - twee jaar vanaf de datum van "tenietgaan van de schuld", d.w.z. de volledige terugbetaling van de schuld, ingeval het saldo van de kredietovereenkomst opeisbaar werd gesteld. Er geldt eveneens een maximumbewaartermijn van tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie voor niet-geregulariseerde. Bij het verstrijken van bovenvermelde bewaartermijnen worden de betrokken onmiddellijk uit het gegevensbestand geschrapt. De inlichtingen opgenomen in de Centrale dienen door de kredietverlener verplicht te worden geraadpleegd vóór het afsluiten of wijzigen van een krediet dat onder het toepassingsveld van de wet op het consumentenkrediet valt; bij het toekennen van een hypothecair krediet is de raadpleging facultatief. De persoonlijke levenssfeer van de in de Centrale geregistreerde persoon wordt op een drievoudige wijze geëerbiedigd; die persoon - wordt per brief in kennis gesteld van zijn eerste registratie in het gegevensbestand, - kan kosteloos en persoonlijk inzage krijgen van de op zijn naam geregistreerde inlichtingen en - kan rechtzetting vragen van gegevens waarvan werd aangetoond dat ze verkeerd waren. 3 Het betreft : - de instellingen en personen erkend door het Ministerie van Economische Zaken voor het verlenen van consumentenkredieten (kredietinstellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, verkopers op afbetaling, postorderbedrijven, financieringsmaatschappijen en ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur) - de instellingen ingeschreven bij de Controledienst voor de Verzekeringen voor het toekennen van hypothecaire kredieten. 20

23 Vanaf januari 999 worden, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake 4, eveneens de berichten van collectieve schuldenregeling in het gegevensbestand van de Centrale opgenomen. Wanneer een aanvraag tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar wordt verklaard, dient de griffie van de rechtbank van eerste aanleg een bericht in dat verband aan de Centrale te sturen. Zodra een minnelijke of een gerechtelijke aanzuiveringsregeling wordt bereikt, moeten de inlichtingen daaromtrent eveneens worden medegedeeld. 4 Wet van 5 juli 998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen; Koninklijk besluit van 22 april 999 tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door de Nationale Bank van België en van hun raadpleging door de personen bedoeld in artikel 9, 2, van de wet van 5 juli

24 Bestellingen Nationale Bank van België, dienst Documentatie de Berlaimontlaan 4, 000 Brussel Telefoon: (02) Fax: (02) Voor meer informatie Personen die meer informatie wensen over de inhoud, de berekeningswijze, de bronnen e.d. kunnen terecht bij de dienst Kredietcentrales van de Nationale Bank van België Telefoon: (02) Fax: (02) Gebruiksvoorwaarden Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Verantwoordelijke uitgever P. Tellier, Chef van het departement Micro-economische informatie, Nationale Bank van België.

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hoeveel personen in België hebben te kampen met overmatige schuldenlast? In 2007 waren 338.933 personen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 2 Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 Voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 18 mei 2011 3 Leden raad van bestuur / Voorzitter de

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

19 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking

19 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking 19 de ACTIVITEITENVERSLAG Cel voor Financiële Informatieverwerking 2012 Cel voor Financiële Informatieverwerking 19de Activiteitenverslag 2012 I. VOORWOORD... 5 II. STATISTIEKEN... 8 1. KERNCIJFERS...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

Working Paper Document. Het verband tussen betalingsachterstanden voor mobiele telefonie en betalingsachterstanden voor krediet.

Working Paper Document. Het verband tussen betalingsachterstanden voor mobiele telefonie en betalingsachterstanden voor krediet. Het verband tussen betalingsachterstanden voor mobiele telefonie en betalingsachterstanden voor krediet Working Paper Document Helga De Doncker Maart 2011 Nr 212 Editorial Director Jan Smets, Member of

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Handelsregister nr. 33224298

Handelsregister nr. 33224298 BELGISCH PROSPECTUS 3 december 2002 AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht maatschappelijke zetel: Burgemeester Haspelslaan 131 NL-1181 NC Amstelveen (Nederland) Handelsregister

Nadere informatie

FERRATUM BELGIUM BVBA Parklaan 48E bus 1 9300 Aalst

FERRATUM BELGIUM BVBA Parklaan 48E bus 1 9300 Aalst FERRATUM BELGIUM BVBA Parklaan 48E bus 1 9300 Aalst KREDIETVOORWAARDEN KREDIETVOORWAARDEN VAN FERRATUM BELGIUM BVBA 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis;

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) Kredietnummer: xxxxx Tussen de partijen: 1. West-Vlaamse Intercommunale Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge Hierna

Nadere informatie

Schuldenlast van de gezinnen: het wordt er niet beter op...

Schuldenlast van de gezinnen: het wordt er niet beter op... Advertentie Home België Wereld Lokaal Opinie Traag maar diep Column WatMet? Video Blogs Shop Economie Milieu Politiek Cultuur Samenleving Media Europa Afrika Amerika's Azië & Oceanië BELGIË - NIEUWS donderdag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Versie KO/NL/201504 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Kredietgever: Santander

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT April 2010

ALGEMEEN REGLEMENT April 2010 ALGEMEEN REGLEMENT BKR April 2010 Uitgave: Bureau Krediet Registratie Dodewaardlaan 1 4006 EA Tiel telefoon: 0344 616041 Tekst: Juridische Zaken Lay out: Afdeling In- & Externe Communicatie Ingangsdatum:

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door de N.V. KEMPISCHE HEERD Sociale kredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de FSMA (voorheen

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag

Nadere informatie

EVALUATIE SALDUZ WET. Eindrapport

EVALUATIE SALDUZ WET. Eindrapport EVALUATIE SALDUZ WET Eindrapport Hildegard PENNE (sponsor) An RAES (projectleider) Saaske DE KEULENAER Ariane DELADRIERE Marie FRANSSENS Emilie DEVEUX Kris DECRAMER Salih SIVRI 15 februari 2013 Dienst

Nadere informatie