NATIONALE BANK VAN BELGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONALE BANK VAN BELGIE"

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIE DECEMBER 2002 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN

2 INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en Aantal geregistreerde personen t.o.v. de meerderjarige bevolking Jaarlijkse verandering van het aantal geregistreerde personen en GEREGISTREERDE CONTRACTEN 2.2. Aantal geregistreerde per kredietvorm Aandeel van de onderscheiden kredietvormen in het totaal aantal geregistreerde Leningen op afbetaling : uitsplitsing per categorie deelnemer Leningen op afbetaling : niet-geregulariseerde t.o.v. het totaal van de uitstaande Verkopen op afbetaling : uitsplitsing per categorie deelnemer Verkopen op afbetaling : niet-geregulariseerde t.o.v. het totaal van de uitstaande Financieringshuur : uitsplitsing per categorie deelnemer Kredietopeningen : uitsplitsing per categorie deelnemer Kredietopeningen : niet-geregulariseerde t.o.v. het totaal van de uitstaande Hypothecaire leningen : uitsplitsing per categorie deelnemer GEREGISTREERDE PERSONEN 2.3. Verdeling volgens het aantal van de geregistreerde personen Uitsplitsing per leeftijdscategorie van de geregistreerde personen Aandeel per leeftijdscategorie van het aantal geregistreerde personen in de bevolking Verdeling per administratief arrondissement en per provincie van de geregistreerde personen GEREGISTREERDE BERICHTEN VAN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING RAADPLEGINGEN DOOR DE KREDIETVERSTREKKERS INFORMATIEVERSTREKKING AAN PARTICULIEREN IN HET KADER VAN DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER... 8 BIJLAGE : METHODOLOGISCHE NOTA... 9

3 . BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN schuldoverlast: ruim kredieten met terugbetalingsproblemen... Uit de evolutie van het aantal geregistreerde personen en (tabel 2..) blijkt dat eind 2002 bijna personen en ongeveer in het gegevensbestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren waren geregistreerd. Van die waren er circa of 85 pct. "niet-geregulariseerd", d.w.z. dat de terugbetalingsachterstand niet werd aangezuiverd. Het totale achterstallige bedrag van de niet-geregulariseerde beliep ruim,9 miljard. De gebruikte terminologie inzake de geregistreerde inlichtingen en de algemene werkingsprincipes van de Centrale worden verduidelijkt in de methodologische nota die is opgenomen als bijlage....een duidelijk verminderde toename... Het totale aantal geregistreerde personen en is in de loop van het verslagjaar aangegroeid met respectievelijk,3 en,9 pct; die toename is aanzienlijk kleiner dan tijdens de voorgaande jaren. Zoals blijkt uit tabel 2..3 was de verminderde netto-jaargroei in 2002 van het totale aantal geregistreerde zowel het gevolg van minder nieuwe registraties als van meer schrappingen van geregulariseerde. De vermindering van het aantal nieuwe registraties in vergelijking met de voorgaande jaren kan in verband worden gebracht met de terugloop in de kredietverlening aan particulieren ingevolge de zwakke conjunctuur en het verslechterde vertrouwensklimaat bij de consumenten. Ook de verstrakking van het kredietbeleid heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. Daarnaast hebben de kredietverstrekkers geanticipeerd op het gewijzigd wettelijk kader, hetgeen een toename van het aantal schrappingen tot gevolg heeft gehad: de voorbereidende werken in het kader van de "positieve" centrale en vooral de invoering van het "Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast" hebben de aan de Centrale deelnemende kredietverstrekkers er toe aangezet hun jarenlange rapporteringen te inventariseren en te controleren, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot meer mededelingen van regularisaties in vergelijking tot de vorige jaren. De geregulariseerde worden bij het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn uit het gegevensbestand van de Centrale geschrapt. Het feit dat het Fonds voor de bestrijding van de Overmatige Schuldenlast gestijfd wordt door individuele bijdragen van de kredietverstrekkers die berekend worden op basis van het bedrag van de betalingsachterstand van hun kredieten, vormde zonder twijfel een belangrijke stimulans voor die inventariscontrole.

4 ...vooral niet-bancaire kredietopeningen zorgwekkend... Uit de verdeling van het aantal geregistreerde per kredietvorm, opgenomen in tabel 2.2. kan verder worden afgeleid dat de aangroei van het aantal geregistreerde consumentenkredieten uitsluitend betrekking heeft op die werden gesloten in de vorm van "kredietopeningen". In de loop van 2002 steeg het aantal geregistreerde kredietopeningen met niet minder dan circa eenheden, terwijl voor de overige, meer traditionele vormen van consumentenkrediet een daling werd opgetekend. Eind 2002 had één op drie geregistreerde betrekking op een consumptieve kredietopening; vijf jaar geleden was dat nog één op vijf. Ook tijdens de voorgaande jaren werd opgemerkt dat het met de terugbetaling van kredietopeningen in meer en meer gevallen ernstig fout loopt. De verdere uitsplitsing van de consumptieve kredietopeningen (tabel 2.2.8) wijst erop dat de hiervoor geschetste evolutie hoe langer hoe meer verontrustend wordt voor de kredietopeningen toegekend door niet-bancaire kredietverstrekkers (financieringsmaatschappijen, grootwarenhuisketens, postorderbedrijven,...). In het totale aantal niet-geregulariseerde consumentenkredieten eind 2002, namelijk zijn er niet minder dan of circa 26 pct. kredietopeningen geopend door niet-bancaire kredietverstrekkers. Bij die instellingen bedraagt het aandeel van de kredietopeningen met betalingsachterstand in het totaal aantal uitstaande kredietopeningen het dubbele van dat bij de banken, namelijk 8 tegenover 4 pct. In verhouding tot het aantal meerderjarige personen in de bevolking (grafiek 2..2) bedroeg het aantal geregistreerde personen eind 2002 nagenoeg 5 pct. tegenover ongeveer 4,5 pct. eind 997. Wat zowel de uitsplitsing van die cijfergegevens per leeftijdscategorie (tabel 2.3.2) betreft als de verdeling, per administratief arrondissement en provincie (tabel 2.3.4), werden in de loop van het voorbije jaar geen noemenswaardige verschuivingen vastgesteld....collectieve schuldenregeling: veel dossiers blijven zonder aanzuiveringsplan... Sinds het in werking treden van de wetgeving betreffende de collectieve schuldenregeling op januari 999, hebben de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg nagenoeg berichten van collectieve schuldenregeling aan de Centrale gemeld (tabel 2.4). Daarvan werden er ongeveer in de loop van 2002 gemeld. Slechts één op drie van die berichten werd gevolgd door de mededeling van een minnelijke of een gerechtelijke aanzuiveringsregeling. Die verhouding vertoont evenwel belangrijke verschillen indien de cijfergegevens per individuele griffie worden beschouwd. 2

5 De kredietverstrekkers hebben tijdens het afgelopen jaar nagenoeg 4,4 miljoen raadplegingen verricht of gemiddeld circa per werkdag (tabel 2.5); ongeveer 7 pct. van die raadplegingen betrof personen die in het gegevensbestand waren geregistreerd. De daling van het aantal raadplegingen in 2002 houdt verband met de verminderde activiteit op de markt van de kredietverlening aan particulieren.... de "positieve" Centrale... Door de wet van 0 augustus 200 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren wordt het gegevensbestand uitgebreid tot een positief registratiesysteem; daarin zullen, naast de betalingsachterstallen, eveneens de consumentenkredieten en hypothecaire leningen met een normaal verloop worden opgenomen. Die maatregel kadert in het door de Regering vooropgestelde preventieve beleid inzake de strijd tegen overkreditering. De gedetailleerde werkingsmodaliteiten van de positieve Centrale werden vastgelegd in het Koninklijk besluit van 7 juli 2002, dat eveneens de datum van inwerkingtreding bepaalt, namelijk op juni Tijdens het voorbije jaar werden verschillende informatiesessies ten behoeve van de kredietverstrekkers georganiseerd waarop de praktische en technische richtlijnen voor de werking van de nieuwe Centrale uitvoerig werden toegelicht. Die richtlijnen werden eerder besproken en goedgekeurd door het Begeleidingscomité, waarin vertegenwoordigers zetelen van de kredietverstrekkers, de consumenten, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, de Minister van Economie en de Nationale Bank. 3

6 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. AANTAL GEREGISTREERDE PERSONEN EN CONTRACTEN (toestand einde periode) Aantal geregistreerde personen Aantal geregistreerde Achterstallig/ eisbaar bedrag (miljoenen euro's) () Nietgeregulariseerd (2) Geregulariseerd (3) Totaal (4) = (2) + (3) (5) Voor de niet-opeisbaar gestelde is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde het onmiddellijk eisbare bedrag AANTAL GEREGISTREERDE PERSONEN T.O.V. DE MEERDERJARIGE BEVOLKING (toestand einde periode - procenten) 5,5 5,0 4,5 4, r Bron : berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers); r : raming 4

7 2..3 JAARLIJKSE VERANDERING VAN HET AANTAL GEREGISTREERDE PERSONEN EN CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden) Personen Contracten Nettoverandering Nieuwe registraties Schrappingen (veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2,5 0, personen 5

8 2.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN 2.2. AANTAL GEREGISTREERDE CONTRACTEN PER KREDIETVORM (toestand einde periode - eenheden) Leningen op afbetaling (loa) Verkopen of afbetaling (voa) Financieringshuur (fh) Kredietopeningen (ko) Hypothecaire leningen (hyp) AANDEEL VAN DE ONDERSCHEIDEN KREDIETVORMEN IN HET TOTAAL AANTAL GEREGISTREERDE CONTRACTEN (toestand einde periode - procenten) hyp 8 hyp 8 ko 22 loa 52 ko 34 loa 42 fh voa 7 fh voa 5 6

9 2.2.3 LENINGEN OP AFBETALING : UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER (toestand einde periode) Aantal geregistreerde Aantal niet-geregulariseerde Achterstallig/ eisbaar bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door het Ministerie van Economische Zaken werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet-opeisbaar gestelde is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde het onmiddellijk eisbare bedrag LENINGEN OP AFBETALING : NIET-GEREGULARISEERDE CONTRACTEN T.O.V. HET TOTAAL VAN DE UITSTAANDE CONTRACTEN (toestand einde periode - procenten) r aantal bedrag Bron : berekeningen op basis van NIS-gegevens (uitstaande ); r : raming 7

10 2.2.5 VERKOPEN OP AFBETALING : UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER (toestand einde periode) Aantal geregistreerde Aantal niet-geregulariseerde Achterstallig/ eisbaar bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door het Ministerie van Economische Zaken werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet-opeisbaar gestelde is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde het onmiddellijk eisbare bedrag VERKOPEN OP AFBETALING : NIET-GEREGULARISEERDE CONTRACTEN T.O.V. HET TOTAAL VAN DE UITSTAANDE CONTRACTEN (toestand einde periode - procenten) aantal bedrag r Bron : berekeningen op basis van NIS-gegevens (uitstaande ); r : raming 8

11 2.2.7 FINANCIERINGSHUUR : UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER (toestand einde periode) Aantal geregistreerde Aantal niet-geregulariseerde Achterstallig/ eisbaar bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door het Ministerie van Economische Zaken werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet-opeisbaar gestelde is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde het onmiddellijk eisbare bedrag. 9

12 2.2.8 KREDIETOPENINGEN : UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER (toestand einde periode) Aantal geregistreerde Aantal niet-geregulariseerde Achterstallig/ eisbaar bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door het Ministerie van Economische Zaken werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet-opeisbaar gestelde is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde het onmiddellijk eisbare bedrag KREDIETOPENINGEN : NIET-GEREGULARISEERDE CONTRACTEN T.O.V. HET TOTAAL VAN DE UITSTAANDE CONTRACTEN (toestand einde periode - procenten) r aantal bedrag Bron : berekeningen op basis van NIS-gegevens (uitstaande ); r : raming 0

13 2.2.0 HYPOTHECAIRE LENINGEN : UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER (toestand einde periode) Aantal geregistreerde Aantal niet-geregulariseerde Achterstallig/ eisbaar bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die ingeschreven zijn bij de Controledienst voor de Verzekeringen voor het toekennen van hypothecaire kredieten. Voor de niet-opeisbaar gestelde is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde het onmiddellijk eisbare bedrag.

14 2.3 GEREGISTREERDE PERSONEN 2.3. VERDELING VOLGENS HET AANTAL CONTRACTEN VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN (toestand einde periode - eenheden) Aantal personen geregistreerd voor één contract twee drie vier vijf en meer (toestand einde periode - procenten) contract 2 contract en meer 5 en meer 2

15 2.3.2 UITSPLITSING PER LEEFTIJDSCATEGORIE VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN (toestand einde periode - eenheden) 8-24 jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en meer TOTAAL AANDEEL PER LEEFTIJDSCATEGORIE VAN HET AANTAL GEREGISTREERDE PERSONEN IN DE BEVOLKING (toestand eind procenten) ,5 7,8 7,8 6,3 3,7 per leeftijdsklasse gemiddeld 5, Bron : berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers) 3

16 2.3.4 VERDELING PER ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT EN PER PROVINCIE VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN (toestand eind 2002) Arrondissement Provincie Aantal geregistreerde personen Aandeel in het totaal aantal geregistreerde personen (procenten) Aandeel aantal geregistreerde personen in de bevolking (procenten) Antwerpen ,4 4,0 Mechelen 7 809,9 3,2 Turnhout ,0 2,4 Provincie Antwerpen ,3 3,5 Halle-Vilvoorde ,3 3,0 Leuven ,7 2,9 Provincie Vlaams-Brabant ,0 3,0 Nijvel ,0 4,5 Provincie Waals-Brabant ,0 4,5 Aat 3 987,0 6,4 Charleroi ,8 9,6 Bergen ,8 7,9 Moeskroen 3 93,0 7,2 Zinnik ,6 7,6 Thuin , 7,2 Doornik 6 936,7 6,3 Provincie Henegouwen ,0 8,0 Hoei 5 374,3 6,9 Luik , 7,9 Verviers ,6 5, Borgworm ,8 5,9 Provincie Luik ,8 6,9 Hasselt 699 2,9 3,8 Maaseik 4 766,2 2,8 Tongeren 5 399,3 3,5 Provincie Limburg ,4 3,5 Het betreft de bevolking van meerderjarige personen per arrondissement en per provincie; bron : berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 4

17 2.3.4 VERDELING PER ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT EN PER PROVINCIE VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN (vervolg) Arrondissement Provincie Aantal geregistreerde personen Aandeel in het totaal aantal geregistreerde personen (procenten) Aandeel aantal geregistreerde personen in de bevolking (procenten) Aarlen ,5 5,4 Bastenaken 727 0,4 5,6 Marche-en-Famenne ,7 7,0 Neufchâteau ,6 5,5 Virton 889 0,5 5, Provincie Luxemburg ,7 5,7 Dinant 5 459,4 7, Namen ,7 6,7 Philippeville ,8 7,0 Provincie Namen ,9 6,9 Aalst 7 848,9 3,7 Dendermonde 5 62,3 3,5 Eeklo ,5 3, Gent ,5 3,5 Oudenaarde ,8 3,4 Sint-Niklaas 5 794,4 3,3 Provincie Oost-Vlaanderen ,4 3,5 Brugge 7 235,8 3,3 Diksmuide 74 0,3 3, Ieper ,6 3,0 Kortrijk 7 46,8 3,4 Oostende 6 22,5 5,3 Roeselare ,8 3, Tielt 6 0,4 2,3 Veurne 922 0,5 4,2 Provincie West-Vlaanderen ,7 3,5 Brussel-Hoofdstad 5 0 2,6 6,7 Verblijfplaats in het buitenland , TOTAAL ,0 Het betreft de bevolking van meerderjarige personen per arrondissement en per provincie; bron : berekening op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 2 Het betreft personen die op het ogenblik dat de kredietovereenkomst werd afgesloten hun verblijfplaats in België hadden 5

18 2.4 GEREGISTREERDE BERICHTEN VAN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (toestand eind eenheden) Gemelde berichten van toelaatbaarheid Griffies van de rechtbanken van eerste aanleg Totaal waarvan berichten die aanleiding hebben gegeven tot een minnelijke regeling gerechtelijke regeling Aarlen Antwerpen Bergen Brugge Brussel Charleroi Dendermonde Dinant Doornik Eupen Gent Hasselt Hoei Ieper Kortrijk Leuven Luik Marche-en-Famenne Mechelen Namen Neufchâteau Nijvel Oudenaarde Tongeren Turnhout Verviers Veurne TOTAAL

19 2.5 RAADPLEGINGEN DOOR DE KREDIETVERSTREKKERS Aantal Aandeel "affirmatieve" antwoorden in het aantal raadplegingen (procenten) , , , , , ,0 Antwoorden waarbij wordt vastgesteld dat de persoon waarover wordt geraadpleegd, geregistreerd is in de Centrale. (daggemiddelden - eenheden; linkerschaal) (affirmatieve antwoorden - procenten; rechterschaal) op werkdagen op zaterdagen en bankholidays affirmatieve antwoorden

20 2.6 INFORMATIEVERSTREKKING AAN PARTICULIEREN IN HET KADER VAN DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Aantal schriftelijke kennisgevingen bij eerste registratie Aantal aanvragen tot inzage

21 BIJLAGE : METHODOLOGISCHE NOTA De Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België registreert, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen, inlichtingen betreffende wanbetalingen inzake consumentenkredieten en hypothecaire leningen, die werden afgesloten door natuurlijke personen voor privé-doeleinden; die registratie heeft tot doel de verzwaring van de schuldenlast van particulieren af te remmen. De Centrale is in werking getreden in de loop van 987 en overeenkomstig de toenmalig geldende wetgeving betrof de registratie enkel de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de persoonlijke leningen op afbetaling. In 993 werd het toepassingsveld ingevolge de nieuwe wet op het consumentenkrediet verruimd tot alle vormen van de in die wet bepaalde consumentenkredieten, namelijk verkopen op afbetaling, leningen op afbetaling, financieringshuur en kredietopeningen 2. In het tweede semester van datzelfde jaar werd ingevolge de nieuwe wet op het hypothecair krediet eveneens gestart met de opname in het gegevensbestand van de hypothecaire kredieten. De criteria die aanleiding geven tot de registratie van wanbetalingen inzake kredietovereenkomsten zijn de volgende : a) voor inzake verkoop op afbetaling, lening op afbetaling, financieringshuur : - wanneer drie termijnbedragen op hun vervaldag niet zijn betaald, of - wanneer een vervallen termijnbedrag gedurende drie maanden niet is betaald, of - wanneer de kredietgever de volledige terugbetaling van het verschuldigde saldo heeft opeisbaar gesteld b) voor kredietopeningen : - wanneer een ongeoorloofde debetstand niet is aangezuiverd binnen drie maanden, vanaf de datum waarop de kredietgever daar per brief om heeft verzocht, of - wanneer de kredietgever, na wanbetaling, de geldopnemingen heeft onderbroken c) voor hypothecaire leningen : - wanneer een verschuldigd bedrag niet is betaald drie maanden na de vervaldag, of - wanneer een verschuldigd bedrag niet is betaald één maand na de ingebrekestelling. Koninklijk besluit van 5 april 985 betreffende de registratie van afbetalings. Wet van 2 juni 99 op het consumentenkrediet, Koninklijk besluit van 20 november 992. Wet van 4 augustus 992 op het hypothecair krediet, Koninklijk besluit van januari Worden evenwel niet geregistreerd, consumentenkredieten : - waarvan het initieel toegekende bedrag lager is dan BEF (of 200 euro vanaf januari 2002) - vastgesteld bij authentieke akte en waarvan het initieel toegekende bedrag hoger is dan BEF (of euro vanaf januari 2002) - waarbij de consument, voorzover het geen kredietopeningen betreft, het initieel toegekende bedrag dient terug te betalen binnen een termijn van ten hoogste drie maanden - waarvan, in het geval van kredietopeningen, het toegestane bedrag lager is dan BEF (of 250 euro vanaf januari 2002) en terugbetaalbaar is binnen een termijn van drie maanden. 9

22 Wanneer aan de registratiecriteria is voldaan, dienen de kredietgevers 3 de volgende inlichtingen aan de Centrale mede te delen : - met betrekking tot de debiteur alsook de eventuele co-debiteur : naam, eerste voornaam, geboortedatum, geslacht en woonplaats - met betrekking tot de kredietovereenkomst : kredietvorm, contractnummer, termijnbedrag, aantal termijnen, periodiciteit, bedrag van de betalingsachterstand, in voorkomend geval datum van opeisbaarheid en eisbaar bedrag (voor kredietopeningen worden evenwel het toegestane kredietbedrag, het bedrag en de datum van het verschuldigde debetsaldo gemeld). De kredietgevers hebben tevens de verplichting de evolutie van de debetstand en de regularisatie van het contract aan de Centrale te melden. Vanaf de datum van regularisatie beginnen de in de uitvoeringsbesluiten bepaalde bewaartermijnen te lopen. De inlichtingen betreffende de geregulariseerde worden in het gegevensbestand bewaard voor de duur van : - één jaar vanaf de datum van "terugkeer van de kredietovereenkomst tot de normale uitvoering", d.w.z. de volledige terugbetaling van het achterstallige bedrag; - twee jaar vanaf de datum van "tenietgaan van de schuld", d.w.z. de volledige terugbetaling van de schuld, ingeval het saldo van de kredietovereenkomst opeisbaar werd gesteld. Er geldt eveneens een maximumbewaartermijn van tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie voor niet-geregulariseerde. Bij het verstrijken van bovenvermelde bewaartermijnen worden de betrokken onmiddellijk uit het gegevensbestand geschrapt. De inlichtingen opgenomen in de Centrale dienen door de kredietverlener verplicht te worden geraadpleegd vóór het afsluiten of wijzigen van een krediet dat onder het toepassingsveld van de wet op het consumentenkrediet valt; bij het toekennen van een hypothecair krediet is de raadpleging facultatief. De persoonlijke levenssfeer van de in de Centrale geregistreerde persoon wordt op een drievoudige wijze geëerbiedigd; die persoon - wordt per brief in kennis gesteld van zijn eerste registratie in het gegevensbestand, - kan kosteloos en persoonlijk inzage krijgen van de op zijn naam geregistreerde inlichtingen en - kan rechtzetting vragen van gegevens waarvan werd aangetoond dat ze verkeerd waren. 3 Het betreft : - de instellingen en personen erkend door het Ministerie van Economische Zaken voor het verlenen van consumentenkredieten (kredietinstellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, verkopers op afbetaling, postorderbedrijven, financieringsmaatschappijen en ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur) - de instellingen ingeschreven bij de Controledienst voor de Verzekeringen voor het toekennen van hypothecaire kredieten. 20

23 Vanaf januari 999 worden, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake 4, eveneens de berichten van collectieve schuldenregeling in het gegevensbestand van de Centrale opgenomen. Wanneer een aanvraag tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar wordt verklaard, dient de griffie van de rechtbank van eerste aanleg een bericht in dat verband aan de Centrale te sturen. Zodra een minnelijke of een gerechtelijke aanzuiveringsregeling wordt bereikt, moeten de inlichtingen daaromtrent eveneens worden medegedeeld. 4 Wet van 5 juli 998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen; Koninklijk besluit van 22 april 999 tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door de Nationale Bank van België en van hun raadpleging door de personen bedoeld in artikel 9, 2, van de wet van 5 juli

24 Bestellingen Nationale Bank van België, dienst Documentatie de Berlaimontlaan 4, 000 Brussel Telefoon: (02) Fax: (02) Voor meer informatie Personen die meer informatie wensen over de inhoud, de berekeningswijze, de bronnen e.d. kunnen terecht bij de dienst Kredietcentrales van de Nationale Bank van België Telefoon: (02) Fax: (02) Gebruiksvoorwaarden Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Verantwoordelijke uitgever P. Tellier, Chef van het departement Micro-economische informatie, Nationale Bank van België.

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE Bijgewerkte gegevens op 30/06/200 DECEMBER 2000 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2000... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2..

Nadere informatie

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN INHOUDSTAFEL. METHODOLOGISCHE NOTA...... 2. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2003... 4 3. STATISTIEKEN 3. SYNTHESE 3.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 8 3..2 Aantal geregistreerde personen

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2016 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2008 Sommige tabellen van dit verslag werden aangevuld op 30 juni 2009 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2010 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 215 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 214-8 215-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.243.845

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 213 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 212-8 213-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.216.65 6.242.148

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens oktober 212 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 211-1 212-1 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 5.462.345 6.223.412

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2012 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren

Centrale voor kredieten aan particulieren Brussel, 16 oktober 2013 Peter NEEFS Rol & belang van CKP Is CKP een wondermiddel? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat er geen wanbetalingen meer zijn? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat de overmatige schuldenlast

Nadere informatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Oktober 2012 Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Analyse uitgevoerd door het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2010 1 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.)

DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.) KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.)

Nadere informatie

THEMA IV.1. Tuberculose

THEMA IV.1. Tuberculose THEMA IV.1. Tuberculose Specifieke selectiecriteria Voor deze selectie van tuberculose-verblijven worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DE RECHTEN VAN PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.) Wet

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hoeveel personen in België hebben te kampen met overmatige schuldenlast? In 2007 waren 338.933 personen

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De opleidingen worden aangeboden door alle universiteiten, behalve door UHasselt. De opleiding politieke & sociale

Nadere informatie

Bronnen. Symbolen en afkortingen

Bronnen. Symbolen en afkortingen - 1 - Bronnen Tot 1989 waren de gepubliceerde cijfers inzake het bevolkingsaantal gesteund op de gegevens uit het bevolkingsbestand, beheerd door CEVI. Deze gegevens werden ook aangegeven aan het Nationaal

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden) (*) - Mannen

Nadere informatie

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG FAMIFED Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG 2013 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal agentschap voor

Nadere informatie

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen MZG 2011 in beeld Pathologienatlas Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen I. Algemeen gedeelte MZG 2011 in beeld Inhoudsopgave Methodologie en Bevolking per arrondissement

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2011 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden)

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

THEMA V.1. Prostatectomie

THEMA V.1. Prostatectomie THEMA V.1. Prostatectomie Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-29), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2004-2007 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen vrijgesteld van inschrijving (*) - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS ethodologische

Nadere informatie

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2).

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van infecties met het (1996-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling van

Nadere informatie

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2).

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal geregistreerde gevallen van hepatitis A (1994-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

Demografie van ondernemingen

Demografie van ondernemingen Demografie van ondernemingen Fabienne Verduyn Inleiding In dit artikel worden de demografische ontwikkelingen van de Belgische ondernemingen geanalyseerd voor de periode 2001 tot en met. Net zoals in de

Nadere informatie

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4)

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Aalst Gent-Sint-Pieters 12:30 behouden 8677 Aarlen Athus

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-1), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

II, 2002. - 10 2001 3, 1, 3, 2, 4, 7, 8, 1, 9 34; 20 1992 11 1993 31 1994; 22 2001; 18 2001; 7 2001; 33.079/1 23 2002, 84, 1, : HOOFDSTUK I.

II, 2002. - 10 2001 3, 1, 3, 2, 4, 7, 8, 1, 9 34; 20 1992 11 1993 31 1994; 22 2001; 18 2001; 7 2001; 33.079/1 23 2002, 84, 1, : HOOFDSTUK I. 1. 7 JULI 2002. - Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet

Nadere informatie

BEROEPSVERENIGING VAN HET KREDIET

BEROEPSVERENIGING VAN HET KREDIET Big brother zit overal! Heel wat instellingen, personen of organisaties nemen het niet zo nauw met de privacy van de burgers. De Liga heeft een aantal kandidaten op een rijtje gezet die het recht op privacy

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid artikel 29;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; 1/5 Advies nr. 35/2008 van 8 oktober2008 Betreft: Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-21), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 25/2010 van 1 september 2010 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende besluiten betreffende registratie van persoonsgegevens ingevolge

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-22), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

Workshop consumentenkredieten

Workshop consumentenkredieten Workshop consumentenkredieten Inspiratiedag financiële vorming Maandag 26 oktober 2015 Inhoud van de workshop I. Korte toelichting II. Concrete voorbeelden III. (Overmatige) schuldenlast IV. Vragen en

Nadere informatie

THEMA V.2. HYSTERECTOMIE

THEMA V.2. HYSTERECTOMIE THEMA V.2. HYSTERECTOMIE Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium gebaseerd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Persbericht Vincent Van Quickenborne www.quickonomie.be Onderwerp Senaat keurt verstrenging regels consumentenkrediet op de valreep goed Datum 6 mei 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j.

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j. Referentielaboratorium Brussel Inleiding De resultaten in de onderstaande tabel zijn gebaseerd op patiënten van wie : een staal naar het referentielaboratorium is verstuurd (U.C.L. - Brussel) voor diagnose;

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER

INHOUDSTAFEL 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER Geografische statistiek telling 2008 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 2 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER 2007...5 2. EVOLUTIE VAN HET AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN PER ARRONDISSEMENT 2000-2007...18

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

Schuld op consumptief krediet in 2005 gedaald, roodstand toegenomen

Schuld op consumptief krediet in 2005 gedaald, roodstand toegenomen Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 22 september 26 Schuld op consumptief krediet in 2 gedaald, roodstand toegenomen ir. M.E. van Agtmaal-Wobma Centraal Bureau voor de Statistiek,

Nadere informatie

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art.

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. 14 20 HR/ROI) mdc 04/07/2017 - Minimum 3 mandatarissen per provinciale

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan ondernemingen

Centrale voor kredieten aan ondernemingen Centrale voor kredieten aan ondernemingen Brussel, woensdag 16 oktober 2013 Rudy TROGH Inleiding Kredieten zijn belangrijk en zelfs noodzakelijk voor de economie... maar houden een risico in van niet-betaling

Nadere informatie

7 JULI 2002. Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

7 JULI 2002. Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 7 JULI 2002. Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. HOOFDSTUK I. - Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1 de wet :

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Schuldenlast van de gezinnen: het wordt er niet beter op...

Schuldenlast van de gezinnen: het wordt er niet beter op... Advertentie Home België Wereld Lokaal Opinie Traag maar diep Column WatMet? Video Blogs Shop Economie Milieu Politiek Cultuur Samenleving Media Europa Afrika Amerika's Azië & Oceanië BELGIË - NIEUWS donderdag

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Liesbet JACOBS Mr. JACOBS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie

Nadere informatie

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 8677 Aarlen

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 8677 Aarlen Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 8677 Aarlen Athus 19:25 geschrapt 5890 Aarlen Libramont 20:07 geschrapt

Nadere informatie

Betere bescherming voor de consument Wet consumentenkrediet gevoelig strenger

Betere bescherming voor de consument Wet consumentenkrediet gevoelig strenger Betere bescherming voor de consument Wet consumentenkrediet gevoelig strenger Brussel, 25 september 2009 - vandaag heeft de ministerraad de wet op het consumentenkrediet gevoelig verstrengd. Deze nieuwe

Nadere informatie

Politierechtbanken. Gegevens 2015

Politierechtbanken. Gegevens 2015 Politierechtbanken Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de Politierechtbanken en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ADVIES Nr 03 / 1999 van 27 januari 1999 O. Ref. : 10 / A / 98 / 030 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 501 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren Brussel, 29 november 2016 SAMENVATTING Aanleiding tot dit ontwerp

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwantitatief luik Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» DSB Marie FRANSSENS 27 maart 2013 Inleiding kwantitatief

Nadere informatie

REGIONALE REKENINGEN

REGIONALE REKENINGEN REGIONALE REKENINGEN Aggregaten per bedrijfstak 1995-1999 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen worden de betrekkingen tussen Fortis Bank nv, hierna ook genoemd de

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

K het nummer van volgorde aanduidt van een kredietopneming, waarbij 1 < of = m;

K het nummer van volgorde aanduidt van een kredietopneming, waarbij 1 < of = m; 22 MEI 2000. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet.

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. HOOFDSTUK I. Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

Train Origine Destination 1576 Dendermonde Geraardsbergen 4: Aarlen Luxemburg 5: (3) Kortrijk Zottegem 8:05

Train Origine Destination 1576 Dendermonde Geraardsbergen 4: Aarlen Luxemburg 5: (3) Kortrijk Zottegem 8:05 Train Origine Destination 1576 Dendermonde Geraardsbergen 4:37 15905 Aarlen Luxemburg 5:39 1658 Kortrijk Zottegem 8:05 1660 Kortrijk Zottegem 10:05 1663 Kortrijk Zottegem 13:05 1669 Kortrijk Zottegem 19:05

Nadere informatie

Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? R. Duvivier

Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? R. Duvivier Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? R. Duvivier Samenvatting: In dit artikel zullen we in de eerste plaats aantonen dat inwoners van bepaalde delen van het land meer

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van koophandel

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Patrick Vandenbruwaene Advocaat-generaal Hof van Beroep Antwerpen Studiedag 10 juni 2010 Waarom : Beeldvorming gerechtelijke arrondissementen Bevolkingscijfers

Nadere informatie

Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015

Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015 Rechtbanken van Koophandel Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van koophandel en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting

Nadere informatie

Strategische doelstelling

Strategische doelstelling Naar een nieuw Openbaar Ministerie in samenspraak met de politie Strategische doelstelling Een strafrechtelijk optreden moet maatschappelijk relevant zijn D.w.z. : Beteugeling strafbaar feit: I Binnen

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie