Voor de uitvoeringsregels met betrekking tot toewijzing, intrekking, controle en handhaving wordt verwezen naar de betreffende bedrijfsregeling.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor de uitvoeringsregels met betrekking tot toewijzing, intrekking, controle en handhaving wordt verwezen naar de betreffende bedrijfsregeling."

Transcriptie

1 SPECIFIEKE BEPALINGEN PERSONEELSGROEP B EN C 2.10 TELEFOONKOSTEN- EN INTERNETVERGOEDINGEN Algemeen De werkgever heeft een regeling vastgesteld voor de vergoeding van de telefoon- en internetkosten. Hierbij houdt de werkgever rekening met de fiscale voorschriften. Gewezen wordt op fiscale consequenties indien geen rekening wordt gehouden met de fiscale voorschriften. De regeling dient dan ter goedkeuring aan de Belastingdienst te worden voorgelegd. De vergoeding en verstrekking van telefoon, internet en vergelijkbare communicatiemiddelen is onbelast indien er sprake is van meer dan bijkomstig zakelijk gebruik. Dit is het geval indien er sprake is van zakelijk gebruik voor meer dan 10%. Het meer dan zakelijk gebruik wordt aannemelijk geacht indien de aard van de overeengekomen werkzaamheden en de wijze waarop de dienstbetrekking vervuld moet worden een veelvuldig gebruik van de (mobiele) telefoon, internet of vergelijkbare communicatiemiddelen met zich meebrengt. Dit geldt in ieder geval voor ambulante werknemers, werknemers die binnen en buiten de gebruikelijke werktijden bereikbaar moeten zijn en werknemers die op één of meerdere dagen per week op locatie elders of thuis werkzaam zijn Voor wie Aan medewerkers in dienst van het MCO kan uit hoofde van hun functie of - zulks ter beoordeling van de werkgever aan de hand van vastgestelde criteria - uit zakelijk oogpunt een mobiele telefoon/smartphone, beschikbaar worden gesteld. Ook kan een vergoeding worden verstrekt voor zakelijk gebruik van een internetaansluiting of huistelefoon/-fax. Deze regeling zal uitsluitend na schriftelijke toestemming van de werkgever van kracht zijn Uitvoeringsregels Voor de uitvoeringsregels met betrekking tot toewijzing, intrekking, controle en handhaving wordt verwezen naar de betreffende bedrijfsregeling Vergoeding kosten internet Indien een werknemer een internetaansluiting (via de kabel of ADSL) voor meer dan 10% zakelijk gebruikt, zal 50% van het abonnement onbelast (zowel KPN als internetprovider) of 50% van de internet gesprekskosten worden vergoed. Dit geldt ook voor het vaste bedrag aan gesprekskosten van een Internetaansluiting via ADSL. De installatiekosten worden niet vergoed.

2 Vergoeding kosten mobiele telefoon Per maand kan er tot een vast maximum bedrag verbruikt worden. De maximum bedragen zijn per groep vastgesteld en betreffen de verbruikskosten. Indien een medewerker in deeltijd werkt, kan het maximum bedrag evenredig aan het aantal uren vastgesteld worden. Hieronder worden de maximale bedragen per groep weergegeven. Groep A: Personeel met een extern gerichte functie, te weten de algemeen directeur, de managers en de productieleiders van de ensembles. B: Managers die een intern gerichte functie hebben, te weten de manager Educatie, de manager Muziekbibliotheek, de manager Bedrijfsvoering, de manager Financiële zaken en de manager HR. C: Orkestassistenten en overig aan een ensemble gerelateerd personeel, zoals de beleidsmedewerker Klassiek en productieassistenten. D: Medewerker met intern gerichte functie, fulltime. Op verzoek manager. E: Medewerker met intern gerichte functie, part-time. Op verzoek manager. F: Overige medewerkers. Er wordt enkel een maandelijkse vergoeding uitgekeerd. Maandelijks maximum bedrag Bedrag kan per functie verschillen Vergoedingskosten zakelijk gebruik huistelefoon/- fax Indien een werknemer, in overleg met zijn leidinggevende en bij wijze van uitzondering, zijn huistelefoon en/of huisfax voor zakelijke doeleinden moet gebruiken, kunnen deze gespreks- en/of faxkosten worden gedeclareerd. De werknemer zal via een gespecificeerde nota moeten aantonen dat deze kosten daadwerkelijk vanwege zakelijke redenen zijn gemaakt Declareren Kosten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de nota onder overlegging van de originele nota (of een kopie hiervan) samen met een declaratieformulier bij de afdeling Financiële Zaken te worden ingediend. Declaraties, die niet binnen 30 dagen na ontvangst van de nota worden ingediend, komen slechts voor vergoeding in aanmerking indien de declaratie is voorzien van een schriftelijke verklaring met motivering van de vertraging Aanpassing bedragen De gehanteerde bedragen en/of maatstaven zullen jaarlijks kunnen worden herzien op basis van (fiscale) wetswijzigingen en relevante besluiten.

3 Bedrijfsregeling H Mobiele telefoon/smartphone 1. Beschikbaarstelling - Aan medewerkers in dienst van het MCO kan uit hoofde van hun functie of - zulks ter beoordeling van de werkgever aan de hand van vastgestelde criteria - uit zakelijk oogpunt een mobiele telefoon/smartphone, verder te noemen mobiele communicatiemiddelen` beschikbaar worden gesteld. Ook kan enkel een vergoeding voor het gebruik worden gegeven. - Werknemers, aan wie een dergelijke faciliteit ter beschikking is gesteld, dienen de "Gebruikersovereenkomst Mobiele Telefoon/Smartphone " in te vullen en te ondertekenen, alvorens zij de mobiele communicatiemiddelen in ontvangst kunnen nemen. - De medewerker, die recht heeft op een zakelijke auto van de werkgever, ontvangt bij aflevering een auto die standaard is voorzien van de mogelijkheid om handsfree te bellen. In eventuele andere gevallen, waarbij wel sprake is van een zakelijke auto van de werkgever maar deze auto nog niet is voorzien van de mogelijkheid om handsfree te bellen, zal de werkgever (via de afdeling Bedrijfsvoering) hiervoor zorgdragen. - De afdeling Bedrijfsvoering hanteert één type mobiele telefoon (voor managers en productieleiders van de ensembles) en één type smartphone. De medewerker kan er zelf voor kiezen deze te upgraden ; het verschil in aanschaf wordt op het salaris van de medewerker ingehouden. Hiervoor is wel overleg nodig met de afdeling Bedrijfsvoering, aangezien toestellen niet altijd geschikt zijn voor het betreffende abonnement. 2. Aanvraagprocedure Mobiele Telefoon / Smartphone 1. De manager van de afdeling vult het Aanvraagformulier Mobiele Telefoon / Smartphone ten behoeve van de desbetreffende medewerker in, ondertekent dit aanvraagformulier en levert dit aanvraagformulier in bij de manager Bedrijfsvoering. Hij zal dit, indien nodig, met de algemeen directeur bespreken en de uitkomst terugkoppelen aan de aanvrager. 2. Indien de aanvraag goedgekeurd is, tekent de manager Bedrijfsvoering het aanvraagformulier en stuurt het origineel naar HR. Een kopie van het aanvraagformulier gaat naar Financiële Zaken. 3. De afdeling Bedrijfsvoering stelt de Gebruikersovereenkomst Mobiele Telefoon/ Smartphone op en stuurt deze aan de betreffende medewerker. 4. De afdeling Bedrijfsvoering verstrekt, nadat het een getekende gebruikersovereenkomst heeft ontvangen, de mobiele communicatiemiddelen met bijbehorend mobiele nummer en laat de desbetreffende medewerker weten wanneer deze het benodigde in ontvangst kan nemen. 5. De medewerker krijgt van de afdeling Bedrijfsvoering een kopie voor zijn eigen administratie, terwijl de afdeling FZ een kopie voor de eigen administratie bewaart. 3. Vergoeding Per maand kan er tot een vast maximum bedrag verbruikt worden. Voor de bedragen wordt verwezen naar de financiële bijlage Medewerkers zijn uiteraard niet verplicht een telefoon van het MCO af te nemen. Medewerkers uit groepen A, B en C genoemd in artikel 2.10 kunnen ook kiezen voor het ontvangen van het normbedrag als maandelijkse vergoeding. Zij dienen dan zelf

4 te zorgen voor een toestel met abonnement waarop zij bereikbaar zijn. Vanuit het MCO wordt geen ondersteuning verleend op deze toestellen, evenmin kunnen zij worden meegenomen in financiële voordelen als gratis onderling bellen. Reparaties van deze toestellen worden niet door het MCO gefaciliteerd. 4. Controle en handhaving. - De werkgever zal, met inachtneming van de privacy van de werknemer, conform de daarvoor bestaande regelgeving, periodiek controleren of aan het (structureel) zakelijk gebruik van meer dan 10% wordt voldaan. Indien dit op enig moment niet langer het geval blijkt te zijn, zal de werkgever vanaf dat moment de verstrekking van de mobiele communicatiemiddelen voor de waarde in het economisch verkeer tot het loon van de medewerker rekenen. - De afdeling Bedrijfsvoering verstrekt maandelijks aan de leidinggevende een overzicht van de werkelijke verbruikskosten per medewerker. Indien het geoorloofde maximum te bellen bedrag in de maand wordt overschreden, zal de leidinggevende dit met de desbetreffende werknemer bespreken. - Indien de werkelijke verbruikskosten over deze maand het geoorloofde maximum overschrijdt en door de werknemer niet kan worden aangetoond dat deze extra kosten het gevolg zijn van zakelijke gesprekken, kan, op aanwijzing van de leidinggevende, inhouding plaatsvinden op het salaris. Hiervoor is een aparte regel opgenomen op de salarisstrook. - De bewijslast van de oorzaak van de overschrijding ligt bij de werknemer. De werknemer kan hiervoor bij de afdeling Bedrijfsvoering een specificatie van gesprekskosten opvragen. - Indien de werknemer voldoende aannemelijk kan maken dat er sprake is van zakelijke gesprekken, kan de leidinggevende akkoord geven voor de overschrijding van de toegestane verbruikskosten; deze overschrijding wordt dan geboekt op het eigen afdelingsbudget. Deze goedkeuring dient de leidinggevende binnen 2 weken door te geven aan Financiële Zaken. - Indien de leidinggevende niet akkoord is met de overschrijding van de toegestane verbruikskosten dan geeft de leidinggevende binnen 2 weken opdracht aan Financiële Zaken tot inhouding op het salaris. De leidinggevende stelt de medewerker hiervan eveneens op de hoogte. Na 2 weken controleert Bedrijfsvoering of van alle leidinggevenden terugkoppeling is ontvangen (goedkeuring voor overschrijding dan wel akkoord op inhouding salaris) en stuurt zonodig een reminder naar de leidinggevende om te reageren. - Bij structurele overschrijding van het normbedrag kan een gemotiveerd schriftelijk verzoek tot aanpassing van dit bedrag voor de medewerker worden aangevraagd. Dit verzoek moet door de betrokken leidinggevende worden ingediend bij de manager Bedrijfsvoering. Hij/zij zal dit afstemmen met de directie en de afdeling HR.

5 - De werkgever is door de fiscus verplicht om steekproefsgewijs de telefoonnota s te controleren op naleving van de fiscale regelgeving. Hiertoe zal de gebruiker op verzoek van de werkgever voor de in de steekproef vallende nota het zakelijke deel aangeven. 5. Intrekking van de beschikbaarheidstelling 5.1. Teruggave De werkgever kan de medewerker op elk moment verzoeken de mobiele communicatiemiddelen in te leveren. Dit kan onder andere het geval zijn als niet meer wordt voldaan aan het criterium dat de mobiele communicatiemiddelen voor meer dan 10 % structureel zakelijk wordt gebruikt, alsmede bij beëindiging van het dienstverband Functiewijziging Bij functiewijziging wordt opnieuw bezien of de medewerker in aanmerking komt voor toepassing van deze regeling. Wanneer dit niet het geval is, dienen de mobiele communicatiemiddelen met ingang van de eerste van de kalendermaand na datum van het aanvaarden van de nieuwe functie ingeleverd te worden Arbeidsongeschiktheid / Zwangerschaps- en bevallingsverlof Bij langdurige afwezigheid - langer dan een maand - wegens arbeidsongeschiktheid van de medewerker, dienen de mobiele communicatiemiddelen ingeleverd te worden bij de werkgever. Eventuele vergoedingen worden, gedurende de afwezigheid, stopgezet. Indien de mobiele communicatiemiddelen niet zijn ingeleverd door de werknemer, heeft de werkgever de mogelijkheid om de verbruikskosten gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid ten laste te brengen van de werknemer. Bij hervatting van de werkzaamheden zullen de mobiele communicatiemiddelen wederom beschikbaar worden gesteld cq. de vergoedingen weer worden uitgekeerd. Bij afwezigheid wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof van de medewerker, dienen de mobiele communicatiemiddelen ingeleverd te worden bij de werkgever. Indien de mobiele communicatiemiddelen niet zijn ingeleverd door de werknemer, heeft de werkgever de mogelijkheid om de verbruikskosten gedurende de zwangerschaps- en bevallingsverlofperiode ten laste te brengen van de werknemer. Eventuele vergoedingen worden, gedurende de afwezigheid, stopgezet. Bij hervatting van de werkzaamheden zullen de mobiele communicatiemiddelen wederom beschikbaar worden gesteld cq. de vergoedingen weer worden uitgekeerd Ouderschaps- en onbetaald verlof Bij volledig ouderschaps- en onbetaald verlof, dienen de mobiele communicatiemiddelen ingeleverd te worden bij de werkgever. Indien de mobiele communicatiemiddelen niet zijn ingeleverd door de werknemer, heeft de werkgever de mogelijkheid om de verbruikskosten gedurende deze verlofperiode ten laste te

6 brengen van de werknemer. Eventuele vergoedingen worden, gedurende de afwezigheid, stopgezet. Bij hervatting van de werkzaamheden zullen de mobiele communicatiemiddelen wederom beschikbaar worden gesteld cq. de vergoedingen weer worden uitgekeerd. Bij gedeeltelijk ouderschaps- en onbetaald verlof wordt het maximum bedrag evenredig aan het aantal arbeidsuren vastgesteld Schorsing /non-activiteit In geval van schorsing / non-activiteit van de medewerker dienen de mobiele communicatiemiddelen ingeleverd te worden bij de werkgever. Indien de mobiele communicatiemiddelen niet zijn ingeleverd door de werknemer, heeft de werkgever de mogelijkheid om de verbruikskosten gedurende de periode van schorsing/nonactiviteit ten laste te brengen van de werknemer. Eventuele vergoedingen worden, gedurende de afwezigheid, stopgezet. Bij hervatting van de werkzaamheden zullen de mobiele communicatiemiddelen wederom beschikbaar worden gesteld cq. de vergoedingen weer worden uitgekeerd. 6. Schade en diefstal - Beschadiging van en/of defecten aan de mobiele communicatiemiddelen dienen direct aan de werkgever gemeld te worden. - Bij vermissing of diefstal stelt de medewerker de werkgever onverwijld in kennis. Daarnaast dient de medewerker aangifte van diefstal te doen bij de politie en het proces verbaal in te leveren bij de werkgever. - In principe komen de kosten van schade en/of diefstal van de mobiele communicatiemiddelen voor rekening van de werkgever. In geval van opzet, nalatigheid of onzorgvuldigheid van de werknemer kan de werkgever de schade verhalen op de werknemer. 7. Declareren Kosten, die op grond van deze regeling voor vergoeding in aanmerking komen, dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de nota onder overlegging van de originele nota (of een kopie hiervan) samen met een declaratieformulier bij de afdeling Financiële Zaken te worden ingediend. De declaratie dient door de leidinggevende te worden geaccordeerd. Deze kosten worden geboekt op het afdelingsbudget. Declaraties, die niet binnen 30 dagen na ontvangst van de nota worden ingediend, komen slechts voor vergoeding in aanmerking indien de declaratie is voorzien van een schriftelijke verklaring met motivering van de vertraging. De schriftelijke verklaring moet geparafeerd zijn door de leidinggevende. 8. Aanpassing regeling De werkgever, met inachtneming van hetgeen als redelijk en billijk dient te worden beschouwd, behoudt zich het recht voor deze regeling op ieder moment eenzijdig te wijzigen, indien en voor zover fiscale- en/of bedrijfseconomische motieven de werkgever tot het aanbrengen van deze wijzigingen nopen. Deze bedrijfsregeling is vastgesteld in het overleg met de ondernemingsraad. Datum van ingang: 01 april 2011

7

Autoreglement Klantnaam

Autoreglement Klantnaam Autoreglement Klantnaam Inhoudsopgave. Pagina Artikel Omschrijving 1 Voorblad autoreglement 2 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 4 1 Toewijzing lease-auto 4 1.1 Deelnemers lease-auto 4 1.2 Gebruiksovereenkomst

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. Voor het verrichten van werkzaamheden door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tjellens

Algemene voorwaarden Tjellens Algemene voorwaarden Tjellens 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Tjellens: Tjellens Oost B.V., statutair gevestigd te Hengelo en kantoorhoudende aldaar aan de Jan Tinbergenstraat

Nadere informatie

Datum: maart 2014 (revisie 1)

Datum: maart 2014 (revisie 1) Inhuurvoorwaarden Staffing MS Broker B.V. Inzake klant Aon Groep Nederland B.V. Datum: maart 2014 (revisie 1) De ondergetekenden: BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MS INZAKE klant Aon Groep Nederland B.V.

Nadere informatie