Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling"

Transcriptie

1 ASR Bank N.V. K.v.K. Rotterdam Postbus AS Rotterdam Bankrek.nr Telefoon (010) Fax (010) Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling ALGEMENE INFORMATIE Contractnummer: (verplicht invullen)... Gegevens adviseur Naam :... Postcode/Vestigingsplaats :... Relatienummer :... Telefoon:... Relatie : Stad Rotterdam Verzekeringen Stad Rotterdam Verzekeringen-Amsterdam De Amersfoortse Verzekeringen Woudsend Verzekeringen Behandeld door :... Gegevens werkgever Naam bedrijf :... Adres (geen postbus) :... Postcode/Vestigingsplaats :... Telefoon :... Contactpersoon/afdeling :... Aantal werknemers :... Tekeningsbevoegde(n) 1. Naam... Handtekening... Geboortedatum Naam... Handtekening... Geboortedatum... Hiertoe een kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel meezenden, alsmede een kopie van het paspoort of het rijbewijs van de tekeningsbevoegde(n) KEUZE BEDRIJFSSPAAROVEREENKOMST (slechts één keuze mogelijk) Banksparen op basis van de Bankovereenkomst van de ASR Bank mogelijkheid tot deblokkeren aan derden Verzekeringssparen via Stad Rotterdam / Woudsend tariefovereenkomst banksparen Ingangsdatum van de regeling Ingangsdatum van de overeenkomst :... In welke maand vindt de eerste inhouding op het salaris plaats :... KEUZE OVERIGE OPTIES Algemeen 1. Het maximaal in aanmerking te nemen spaarloon per jaar bedraagt : het voor dit jaar geldende maximale spaarloon een ander bedrag, namelijk EUR... B 1412/04/4-2003

2 Verzekeringssparen via de Tariefovereenkomst 2. De werkgever stelt de werknemer individueel : ja, de te betalen premies mogen aangepast worden in staat om de te betalen premies voor de : nee, aanpassingen zijn niet mogelijk levensverzekering jaarlijks aan te passen (de werknemer dient dit door te geven) 3. De werknemer mag bij aanvang van de : ja, een eenmalige hogere storting bij aanvang is toegestaan verzekering eenmalig een hoge storting : nee, niet toegestaan voor de verzekering doen 4. De werknemer mag tijdens de looptijd van de verzekering één of meerdere extra stortingen doen : ja nee SLOTVERKLARING Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de werkgever bekend te zijn met de voorwaarden van bijgevoegde Bank- c.q. Tariefovereenkomst en verbindt zich voor de duur van deze overeenkomst jegens de ASR Bank en/of de maatschappij met inachtneming van het bovenstaande tot nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen Handtekening werkgever Plaats en datum

3 De Tariefovereenkomst Spaarloonverzekering Het uitvoeren van de Tariefovereenkomst Spaarloonverzekering geschiedt met inachtneming van de volgende voorwaarden: 1. Algemene bepalingen 1.1 Voor de werkgever en de maatschappij zijn de rechten en verplichtingen, die uit deze overeenkomst voortvloeien, onderworpen aan de bepalingen van deze overeenkomst. 1.2 De op grond van deze overeenkomst te sluiten verzekeringen zijn onderworpen aan de bepalingen van de Spaarloonpolis alsmede aan de Voorwaarden Spaarloonverzekering. 1.3 De werkgever verbindt zich elke wijziging in het reglement onverwijld aan de maatschappij mede te delen. De voorgenomen wijziging zal eerst dan tegenover de maatschappij geldig zijn indien de maatschappij deze heeft goedgekeurd. 2. Aanbieding van de verzekeringen 2.1 De werkgever verbindt zich te bevorderen dat de werknemers die aan de spaarloonregeling wensen deel te nemen, zulks doen door middel van het afsluiten van een overeenkomst van levensverzekering op basis van onderhavige tariefovereenkomst. De werkgever verbindt zich voorts de uit deze overeenkomst voortvloeiende verzekeringen zo spoedig mogelijk schriftelijk te laten aanbieden en te doen sluiten bij de maatschappij. 2.2 Het afsluiten van bedoelde overeenkomst van levensverzekering geschiedt door middel van het aan de maatschappij verstrekken van een door de werknemer volledig ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier Spaarloonverzekering, waarin indien premievrijstelling in het geval van arbeidsongeschiktheid wordt meeverzekerd, mede is opgenomen een door de verzekerde af te leggen gezondheidsverklaring. 3. Acceptatie van de verzekeringen Indien de aanvraag van de verzekering mede omvat de premievrijstelling ingeval van arbeidsongeschiktheid heeft de maatschappij het recht om op grond van het beroep en de daarmee verbonden werkzaamheden of op medische gronden de verzekeringen niet te aanvaarden dan wel te aanvaarden onder door de maatschappij nader te bepalen voorwaarden. Overigens behoudt de maatschappij zich het recht voor de aangevraagde verzekering ook op andere dan de hiervoor vermelde gronden niet te accepteren. 4. Verzekering en Premie 4.1 De volgende overeenkomsten van levensverzekering kunnen in de vorm van een kapitaalverzekering en/of gerichte lijfrenteverzekering worden gesloten, met inachtneming van het bepaalde in het reglement en de in het reglement genoemde uitvoeringsregeling: 4.1a de verzekering van een (lijfrente)kapitaal in euro s, beschikbaar komend bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum en een (lijfrente)kapitaal beschikbaar komend bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum ter grootte van 90% van de netto-reservewaarde van de verzekering; 4.1b de verzekering van een (lijfrente)kapitaal in waerdye-eenheden, beschikbaar komend bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum en een (lijfrente)kapitaal beschikbaar komend bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum ter grootte van 90% van de nettoreservewaarde van de verzekering. 4.2 Met betrekking tot de hiervoor genoemde verzekeringsvormen bestaat de mogelijkheid om premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid aanvullend mede te verzekeren. Het met betrekking tot deze aanvullende verzekering geldende tarief alsmede de op deze aanvullende verzekering van toepassing zijnde voorwaarden kunnen voor wat betreft de afgesloten en de nog af te sluiten verzekeringen door de maatschappij worden herzien. 4.3 De verzekeringen worden gesloten tegen betaling van naar keuze maand-, kwartaal-, halfjaar- of jaarpremies. Ingeval van betaling van een maandpremie dient minimaal te worden voldaan 22,50 per verzekering per maand (exclusief de opslagpremie voor de premievrijstelling ingeval van arbeidsongeschiktheid). De minimumpremie bedraagt per kwartaal 67,50, per halfjaar 135,- en per jaar 270,-. 5. Administratieve verplichtingen 5.1 Voor de uit de verzekeringsovereenkomsten voortvloeiende administratieve verplichtingen treedt gedurende het dienstverband van de werknemer de werkgever op als vertegenwoordiger van de werknemer. De werkgever dient alle wijzigingen met betrekking tot de krachtens deze overeenkomst gesloten verzekeringen onverwijld aan de maatschappij mede te delen. 5.2 Door de maatschappij zullen aan de werkgever maandelijks overzichten worden verstrekt van verschuldigde premies voor levensverzekeringen die vallen onder deze tariefovereenkomst. Als bewijs van een gesloten overeenkomst van levensverzekering zal aan de werknemer een Spaarloonpolis worden verstrekt. 5.3 De uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen worden in rekening-courant bij de maatschappij geboekt. 5.4 De in rekening-courant geboekte bedragen zijn rentedragend vanaf de datum waarop zij verschuldigd zijn. Het intrestpercentage is gelijk aan het rendement van het pakket staatsleningen (u-rendement) zoals hierna is omschreven en dat is vastgesteld voor de maand januari van het betreffende kalenderjaar. De periode waarover intrest wordt berekend wordt bepaald in dagen nauwkeurig, waarbij het aantal dagen in het jaar op 360 en in de maand op 30 wordt gesteld. Het saldo van de hiervoor bepaalde intrest is per 31 december van ieder jaar verschuldigd en zal per die datum in rekening-courant worden geboekt.

4 Regeling met betrekking tot de intrest-berekening Het u-rendement wordt maandelijks vastgesteld op basis van het effectieve rendement van alle euro-obligatieleningen die uitgegeven zijn door de Staat der Nederlanden en voldoen aan elk van de volgende eisen: a. de lening is opgenomen in de doorlopende notering van de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel; b. de lening is niet vervroegd aflosbaar; c. de gemiddelde resterende looptijd van de lening ligt tussen 2 en 15 jaar; d. de omvang van de (restant hoofdsom van de) lening bedraagt minimaal 225 miljoen. De toetsing van de leningen aan de omvangeis, zoals omschreven onder d. vindt ultimo elk kalenderjaar plaats. Het u-rendement is het gemiddelde van zes deel-u-rendementen. Een deel-u-rendement wordt tweemaal per maand vastgesteld en wel per de 15e en ultimo van de maand. Ter bepaling van een deel-u-rendement wordt uitgegaan van de op de genoemde data laatst bekende effectieve rendementen van elke lening, zoals gepubliceerd in de Officiële Prijscourant. Een deel-u-rendement is gelijk aan de som van: a. 10% van het rekenkundig gemiddelde van de medianen van de effectieve rendementen van alle leningen met een gemiddelde resterende looptijd van 2-3 jaar, 3-4 jaar en 4-5 jaar; b. 65% van het rekenkundig gemiddelde van de medianen van de effectieve rendementen van alle leningen met een gemiddelde looptijd van 5-6 jaar, 6-7 jaar, 8-9 jaar en 9-10 jaar; c. 25% van de mediaan van de effectieve rendementen van alle leningen met een gemiddelde looptijd van jaar. Zodra het deel-u-rendement per de 15e van een maand bepaald is, wordt ook het voor de volgende kalendermaand geldende u-rendement vastgesteld als het gemiddelde van de zes laatst bekende deel-u-rendementen. 5.5 Het saldo van de in rekening-courant geboekte bedragen dient door de werkgever binnen de op het overzicht van de rekening-courant vermelde termijn te worden voldaan. 5.6 Indien de werkgever binnen de in de rekening-courant vermelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de ASR Bank het recht de werknemers hierover te informeren. 6. Beëindiging dienstverband 6.1 Na beëindiging van het dienstverband tussen de werkgever en de werknemer vervalt de binding van de in het kader van deze overeenkomst afgesloten verzekering(en) met deze overeenkomst. 6.2 Met ingang van de eerstkomende premievervaldag na beëindiging van het dienstverband, anders dan door overlijden van de werknemer, zal de Spaarloonverzekering premievrij worden gemaakt. Hierbij worden de reeds vervallen, maar nog niet betaalde termijnpremies op de premievrije waarde in mindering gebracht. 7. Duur van de overeenkomst 7.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar. 7.2 Tenzij deze overeenkomst tenminste drie maanden voor het verstrijken van de contractperiode door een der partijen bij aangetekend schrijven is opgezegd, is de overeenkomst stilzwijgend op dezelfde voorwaarden voor een periode van vijf jaar verlengd. 7.3 Met ingang van de eerstkomende premievervaldag na beëindiging van deze overeenkomst, worden alle onder deze overeenkomst afgesloten Spaarloonverzekeringen premievrij gemaakt.

5 De Bankovereenkomst Spaarloonregeling Het uitvoeren van de Bankovereenkomst geschiedt met inachtneming van de volgende voorwaarden: 1. Grondslag Het op de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen gebaseerde reglement vormt de grondslag van deze overeenkomst. 2. Spaarloonrekening 2.1 Voor de uitvoering van de Spaarloonregeling zal de bank op aanvraag van de werknemer een spaarrekening en een tegenrekening openen met toepassing van de hiervoor door de bank gehanteerde voorwaarden. De werkgever verklaart zich bekend met de voorwaarden van de spaarloonrekening. 2.2 Voor het openen van de in 2.1 genoemde rekening dient de werknemer een aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en ten kantore van de werkgever in te leveren. De deelneming zal op zijn vroegst ingaan per de eerste van de maand volgend op de datum waarop het deelnemingsformulier is ingeleverd. Ter uitvoering hiervan verplicht de werkgever zich de eerdergenoemde formulieren aan haar werknemers te verstrekken en, na invulling en ondertekening door de werknemer, in te nemen en door te sturen naar de bank. 2.3 Het saldo op de ten behoeve van de werknemers lopende spaarrekeningen bestaat uitsluitend uit ingehouden spaarloontegoeden. 3. Wettelijke vereisten Voor zover aan de zijde van de werkgever dient te worden voldaan aan vereisten met betrekking tot invoering c.q. wijziging van een spaarloonreglement, zoals onder meer neergelegd in de Wet op de ondernemingsraden (artikel 27), verklaart de werkgever dat aan de betreffende voorwaarden is voldaan. 4. Stortingen De door de werkgever uit hoofde van de spaarloonregeling te verrichten betalingen ten gunste van de bij de bank geopende spaarloonrekening geschieden door overmaking op het aan de spaarloonrekening toegekende nummer. 5. Administratie 5.1 De werkgever ontvangt van de bank periodiek een opgave van het verloop van de spaarloonrekening van de werknemers. De door de bank te verstrekken opgave omvat de gegevens, genoemd in artikel 18 sub a van de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen van 23 december 1994, Stcrt. 250, laatstelijk gewijzigd bij de regeling van 19 december 2002, Stcrt Voor de uitvoering van de ingestelde spaarloonregeling verplicht de werkgever zich tegenover de bank tot het aan de bank verstrekken van die gegevens welke voor een juiste uitvoering van de regeling nodig zijn. 6. Geheimhouding De bank zal zich onthouden van de gegevens, die haar worden verstrekt in het kader van de uitvoering van de voor betrokkenen geldende spaarloonregeling, een ander gebruik te maken en daaraan anders bekendheid te geven dan voor de uitvoering van de genoemde regeling noodzakelijk is, behoudens in het geval de bank tot het verstrekken van gegevens ingevolge een wettelijk voorschrift gehouden is. 7. Kosten De door de werkgever in verband met de uitvoering van de spaarloonregeling te maken kosten komen niet voor rekening van de bank. 8. Duur van de overeenkomst 8.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar. 8.2 Tenzij deze overeenkomst tenminste drie maanden voor het verstrijken van de contractperiode door een der partijen bij aangetekend schrijven is opgezegd, is de overeenkomst stilzwijgend op dezelfde voorwaarden voor een periode van vijf jaar verlengd.

6 Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling De Tariefovereenkomst Spaarloonverzekering De Bankovereenkomst Spaarloonregeling ASR Bank N.V. K.v.K. Rotterdam Postbus AS Rotterdam Bankrek.nr Telefoon (010) Fax (010)

Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon

Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon ol Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling paa oon Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag. Achmea Bank N.V.

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden. Allianz Comfort Hypotheek. September 2009

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden. Allianz Comfort Hypotheek. September 2009 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden Allianz Comfort Hypotheek September 2009 Deel A Leningsvoorwaarden voor een Allianz Comfort Hypotheek 11. Saldo-opgave 11.1 Reageren op de saldo-opgave

Nadere informatie

ELQ Hypotheken N.V. ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling

ELQ Hypotheken N.V. ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling ELQ Hypotheken N.V. En ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling Vastgesteld bij akte op 1 september 2005 voor mr. R.J.C. van Helden, notaris

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering Natura Versie MN2010. Inhoud

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering Natura Versie MN2010. Inhoud Deze Bijzondere Voorwaarden staan geheel op zichzelf. Daar waar deze Bijzondere Voorwaarden in strijd zijn met de Algemeene Voorwaarden, is hetgeen daarover bepaald is in de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening REGLEMENT Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank: Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank,

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Prins Mauritsplein 29 2582 ND 's-gravenhage Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Website: www.bpfavh.nl Postbus 84330

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Reglement OHRA Pensioenrekening

Reglement OHRA Pensioenrekening OHRA Bank, Postbus 40000, 6803 GA Arnhem, Rijksweg West 2 - www.ohra.nl - Tel. 026 400 40 40 - Fax 026 400 96 90 OHRA Bank is onderdeel van Delta Lloyd Bank N.V. gevestigd te Amsterdam, Hrg. 33191189 Reglement

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven PENSIOENREGLEMENT Dit reglement regelt de verhouding tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer.

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Pensioenreglement 2002 voor deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1949 én op 31 december 2001 al deelnemer waren Bladnummer

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39637 05.05 Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek. Algemene voorwaarden SH 0601

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek. Algemene voorwaarden SH 0601 Allianz Nederland Levensverzekering Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek Algemene voorwaarden SH 0601 Clausuleblad terrorismedekking TD 0307 L3303.05 2 Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V.

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V. Algemene voorwaarden 5 april 2004 voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. 13 13 04-04 1 00 00 04-04 Definities Holland De

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

A V 1 6. Algemene voorwaarden

A V 1 6. Algemene voorwaarden 1 6 Algemene voorwaarden Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexter BV voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito 1/5 Deze Voorwaarden maken deel uit van de Credit Europe Top- Interest Rekening en het Credit Europe Termijndeposito en zijn hierop integraal van toepassing. In geval van uitsluitend een Credit Europe

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Depositorekening

Aanvraag REAAL Depositorekening Aanvraag REAAL Depositorekening Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V.

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. NL branche Ortho Clinical Diagnostics N.V. Mentor Medical Systems B.V.

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen. Begripsomschrijvingen 1. Omschrijving van de dekking 2. Uitsluitingen 3. Schade 4. Premie 5

WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen. Begripsomschrijvingen 1. Omschrijving van de dekking 2. Uitsluitingen 3. Schade 4. Premie 5 NnL Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. NV. WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Polisvoorwaarden Polismantel 401-05 Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen

Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39636 05.03 Inhoudsopgave Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Bancaire Diensten Beleggingsfondsen

Nadere informatie