Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007"

Transcriptie

1 Leenvoorwaarden

2 Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

3 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST RECHT OP LEENTOESTEL DUUR VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID CONTRACTANT VERGOEDING, BETALING EN NIET TIJDIGE BETALING AANSPRAKELIJKHEID OPSCHORTING EN ONTBINDING EIGENDOM BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER WIJZIGING VAN VOORWAARDEN SLOTBEPALINGEN

4 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Contractant : Degene die met KPN een Leenovereenkomst heeft gesloten; 01 KPN Leentoestel Leenovereenkomst Leenvoorwaarden : KPN B.V.; : Een door KPN in leen gegeven mobiele telefoon, inclusief batterij, lader, handleiding, verpakking en overige bijgevoegde zaken; : De afspraken vastgelegd in een formulier, document of op andere wijze, op grond waarvan door KPN aan Contractant een Leentoestel ter beschikking wordt gesteld en waarop de Leenvoorwaarden van toepassing zijn; : De onderhavige voorwaarden van KPN; Serviceovereenkomst : Een overeenkomst op grond waarvan door KPN service wordt verleend. TOTSTANDKOMEN LEENOVEREENKOMST 2.1 Een Leenovereenkomst kan uitsluitend worden gesloten door een Contractant met een aansluiting op mobiele telecommunicatiedienst(en) van KPN in combinatie met een Serviceovereenkomst, op grond waarvan Contractant recht heeft op een Leentoestel. Contractant dient te voldoen aan alle eisen die de desbetreffende Serviceovereenkomst aan het recht op verkrijging van een Leentoestel stelt. 2.2 De aanvrager dient zich op verzoek van KPN op een daarbij aangegeven wijze te legitimeren alsmede alle overige voor de beoordeling van de aanvraag door KPN benodigde gegevens te verstrekken. 2.3 KPN is in elk geval gerechtigd geen Leenovereenkomst te sluiten met een aanvrager waarmee een eerdere rechtsverhouding is beëindigd op een grond die het niet sluiten van een Leenovereenkomst rechtvaardigt. 2.4 Bij een aanvraag (mede) namens een andere natuurlijke persoon of namens een rechtspersoon of vennootschap dient de vertegenwoordiger zich op verzoek van KPN op een daarbij aan te geven wijze te identificeren en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te tonen, waar mogelijk door middel van een recent uittreksel uit een bij de Kamer van Koophandel gehouden register. 2.5 De Leenovereenkomst komt tot stand nadat alle benodigde gegevens en legitimatie door KPN zijn ontvangen, het formulier of document voor de Leenovereenkomst volledig is ingevuld en ondertekend, en KPN de aanvraag heeft geaccepteerd. RECHT OP LEENTOESTEL 3.1 KPN verstrekt aan Contractant op grond van de Leenovereenkomst gedurende een bepaalde periode een Leentoestel in bruikleen. 3.2 De periode dat Contractant het Leentoestel in bruikleen heeft, is gelijk aan de periode waarin zijn mobiele telefoon ter reparatie is afgegeven dan wel, indien in de Serviceovereenkomst een bepaalde termijn is opgenomen, maximaal gelijk aan deze laatste termijn. DUUR 4.1 De Leenovereenkomst eindigt op het moment dat Contractant het Leentoestel heeft ingeleverd op de wijze zoals bepaald in de Serviceovereenkomst, tenzij Contractant op grond van deze Leenovereenkomst nog (een) vergoeding(en) aan KPN is verschuldigd. In het laatste geval eindigt de Leenovereenkomst pas nadat Contractant ook de vergoeding(en) heeft voldaan. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID CONTRACTANT 5.1 Contractant is verplicht als een goed huisvader voor het Leentoestel te zorgen, deze te onderhouden en deze slechts te gebruiken overeenkomstig de aard van een mobiele telefoon. 5.2 Contractant is verplicht het Leentoestel binnen de daarvoor in de Serviceovereenkomst gestelde termijn aan KPN te retourneren. Bij gebreke hiervan is KPN gerechtigd aan Contractant de nieuwwaarde van het Leentoestel in rekening te brengen op de wijze zoals bepaald in artikel

5 Contractant is aansprakelijk voor alle schade en defecten aan het Leentoestel alsmede voor verlies of diefstal van het Leentoestel tijdens de duur van de Leenovereenkomst. Onder schade valt uitdrukkelijk ook de schade die bij het inleveren van het Leentoestel voor KPN niet direct zichtbaar is. 5.4 De herstel- of vervangingskosten (met een maximum dat gelijk is aan de nieuwwaarde van het Leentoestel) worden aan Contractant in rekening gebracht op de wijze zoals bepaald in artikel De nieuwwaarde van het Leentoestel is gelijk aan de kosten die KPN maakt voor het aanschaffen van een identieke of functioneel gelijkwaardige mobiele telefoon. 5.6 Voor bedrijfs- of gevolgschade van KPN is Contractant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, uitsluitend aansprakelijk indien die schade met opzet, of roekeloos en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door Contractant is veroorzaakt. VERGOEDING, BETALING EN NIET TIJDIGE BETALING 6.1 KPN is gerechtigd bij Contractant in ieder geval in rekening te brengen: - De kosten, voortvloeiende uit herstel of vervanging bij schade, tenietgaan, verlies of diefstal van het Leentoestel ontstaan in de periode dat Contractant de zorg voor het Leentoestel heeft, zoals bepaald in artikel 5 lid 3 tot en met 5; - De nieuwwaarde van het aan Contractant in bruikleen gegeven Leentoestel indien Contractant het Leentoestel niet of niet tijdig retourneert, zoals bepaald in artikel 5 lid 2 en lid Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt KPN de op grond van deze Leenovereenkomst verschuldigde bedragen door middel van de nota voor de aansluiting op de mobiele telecommunicatiedienst(en), aan Contractant in rekening. Betaling 6.3 Tenzij Contractant aan KPN een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt op basis waarvan KPN betaling verkrijgt, dient betaling plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn als op de nota is vermeld. 6.4 Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen voor de vervaldatum van de nota aan KPN kenbaar te worden gemaakt. KPN zal geen beroep doen op overschrijding van deze termijn indien Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binn en deze termijn kon ontdekken. Betaling mag niet worden opgeschort van het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar kenbaar wordt gemaakt. Niet tijdige betaling 6.5 Indien Contractant de door hem verschuldigde bedragen niet binne n de in artikel 6 lid 3 bedoelde termijn heeft betaald of indien de automatische incasso niet is geslaagd, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 6.6 Vanaf de datum waarop Contractant in verzuim verkeert, is KPN gerechtigd de wettelijke rente en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen. Voor vergoeding komen in aanmerking die buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid zijn gemaakt en die wat betreft hoogte redelijk zijn in verhouding tot de openstaande vordering. AANSPRAKELIJKHEID 7.1 KPN is in het kader van de totstandkoming van of uitvoering van de Leenovereenkomst niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in lid 2 tot en met 5 van dit artikel is bepaald. 7.2 KPN is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door een haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan in de navolgende gevallen en tot ten hoogste de daarbij aangegeven bedragen: a indien het schade betreft als gevolg van dood en lichamelijk letsel, tot ten hoogste een bedrag van ,- per gebeurtenis; b indien het schade betreft als gevolg van beschadigingen van zaken van Contractant die is ontstaan bij werkzaamheden die verband houden met het uitvoeren van de Leenovereenkomst, tot ten hoogste een bedrag van ,- per jaar. 7.3 Indien ten gevolge van een gebeurtenis als bedoeld in dit tweede lid meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan. 4

6 7.4 KPN kan zich niet beroepen op de beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste en tweede lid indien de schade met opzet, of roekeloos en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door KPN is veroorzaakt. 7.5 Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan schriftelijk aan KPN te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van KPN is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Contractant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Ten aanzien van een Contractant, niet handelend in een beroep of bedrijf, geldt dit niet indien Contractant aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden. OPSCHORTING EN ONTBINDING 8.1 KPN kan de Leenovereenkomst ontbinden indien Contractant tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, dient daartoe eerst een schriftelijke aanmaning te worden gezonden. Ontbinding is tevens mogelijk in geval van faillissement of surséance van betaling van Contractant, tenzij de curator of bewindvoerder kiest voor voortzetting van de Leenovereenkomst en daarbij voldoende zekerheid stelt. 8.2 KPN is gerechtigd over te gaan tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de levering of ontbinding van de overeenkomst voor de aansluiting op mobiele telecommunicatiedienst(en) van Contractant én de Leenovereenkomst bij niet tijdige betaling van (een deel van) de nota voor de aansluiting op mobiele telecommunicatiedienst(en) door Contractant, nadat Contractant ook binnen een, in een door KPN te zenden herinnering gestelde, nadere termijn niet heeft betaald. 8.3 KPN is in geval van een gerechtvaardigd vermoeden van fraude van Contractant gerechtigd de Leenovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden. EIGENDOM 9.1 Het Leentoestel blijft te allen tijde eigendom van KPN. 9.2 Indien derden met betrekking tot het Leentoestel rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient Contractant hen terstond van de rechten van KPN op de hoogte te stellen. De Contractant dient KPN terstond in te lichten. 9.3 Contractant is niet gerechtigd het Leentoestel te vervreemden, verhuren dan wel deze onder een andere titel ter beschikking te stellen. BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 10.1 Bij de uitvoering van haar dienstverlening verwerkt KPN gegevens, waaronder persoonsgegevens van een Contractant, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens De wijze van verwerking van gegevens van de Contractant en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn neergelegd in het "Privacystatement" van KPN, zoals gepubliceerd op haar internetsite. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal de Privacystatement worden aangepast. In de navolgende leden van dit artikel zijn enige bijzondere bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Contractant opgenomen. Verwerking voor commerciële doeleinden 10.3 KPN kan de in het eerste lid bedoelde gegevens verwerken voor commerciële, ideële en charitatieve doeleinden, waaronder marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten, beoordeling van kredietwaardigheid, bestrijding van fraude en verstrekking aan derden, met inachtneming van de voor de desbetreffende verwerking geldende doeleinden en mogelijkheden tot verzet, zoals nader aangeduid in het Privacystatement. Verwerking in het kader van de wettelijke verplichtingen 10.4 KPN zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van gegevens, zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, naleven

7 11 12 Verwerking bij wanbetaling 10.5 KPN is gerechtigd, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, een bestand aan te leggen van Contractanten van wie een aansluiting buiten gebruik is gesteld of de aansluiting is beëindigd wegens het niet tijdig betalen van de verschuldigde vergoedingen. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door KPN en deze andere aanbieders, in het kader van de acceptatie van aanvragen voor telecommunicatiediensten. De Contractant kan bij de verantwoordelijke voor dit bestand informeren of hij is opgenomen in een dergelijk bestand en op welke wijze hij in dat geval is opgenomen. Indien Contractant bezwaar heeft tegen de wijze waarop hij is opgenomen. Kan hij daartegen bezwaar maken. 1 WIJZIGING VAN VOORWAARDEN 11.1 KPN is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen Wijzigingen van de voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Leenovereenkomsten Wijzigingen treden in werking 14 dagen na bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld Indien Contractant een wijziging van de voorwaarden, niet wenst te accepteren, kan hij de Leenovereenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door KPN te zijn ontvangen. SLOTBEPALINGEN 12.1 Op deze Leenovereenkomst is Nederlands recht van toepassing In geval van klachten kan Contractant zich wenden tot de Klantenservice van KPN. Eventuele geschillen welke voortvloeien uit deze Leenovereenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag De Leenovereenkomst en deze voorwaarden laten de wettelijke rechten van Contractant, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, onverlet. 1 Verzoeken om informatie of bezwaren dienen te worden gericht aan Stichting Preventel, Postbus 744, 7400 AS Deventer. 6

8 AD-3615/01-07

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V.

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. Algemene voorwaarden Versie 2015.2 Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. 1.1 Toepasselijkheid De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten waarin DUURZAAM energiezorg

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).!

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).! Wakoopa Gebruiksvoorwaarden mobile top 100 1. Acceptatie Gebruiksvoorwaarden. 1.1 De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van de Dienst (zoals hieronder nader beschreven) aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie