Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever]"

Transcriptie

1 Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever] Dit Autoreglement is integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst tussen [naam werkgever] en [naam werknemer] Partijen, [naam werkgever], hierna te noemen de werkgever, vertegenwoordigd in deze door [naam vertegenwoordiger bedrijf], functie directeur en; de heer [naam werknemer], wonende te [adres werknemer], hierna te noemen de medewerker, functie., rijbewijsnummer.., afgegeven te. dd... zijn het navolgende overeengekomen: Aan de medewerker wordt door de werkgever voor de uitoefening van zijn bovengenoemde functie de volgende bedrijfsauto tot wederopzegging ter beschikking gesteld: 1. Bedrijfsauto Als bedrijfsauto voor de functie van. wordt ter beschikking gesteld de navolgende bedrijfsauto: Merk Type Kenteken Chassisnummer Cataloguswaarde De uitvoering wordt door de directie van [naam werkgever] vastgesteld en is onder andere afhankelijk van beschikbaarheid van model en uitvoering, evenals bijzondere aanbiedingen van de leverancier. De keuze voor een benzine- of dieseluitvoering is in alle gevallen afhankelijk van het naar verwachting aantal te rijden kilometers. Al uitgegeven bedrijfsauto s van andere merken worden na afloop van de economische levensduur vervangen door auto s van genoemd merk. De werkgever heeft het recht om af te wijken van genoemd merk en type auto indien levering, leveringsvoorwaarden en condities niet meer marktconform zijn, c.q. het merk en/of type niet meer voldoet aan de door de werkgever gehanteerde criteria voor keuze van bedrijfswagens. Tot de standaarduitvoering behoren een eenvoudige autoradio incl. speakers, een antenne en een car-kit t.b.v. de mobiele telefoon. Levering, in- en uitbouw van extra accessoires, evenals het herstellen van alle beschadigingen ten gevolge hiervan, zijn geheel voor rekening van de medewerker 1/5.

2 en mogen alleen in overleg met en door de autodealer worden aangebracht of verwijderd, na akkoord van de werkgever. Alle accessoires, die voor rekening van de medewerker en zonder zichtbare beschadiging van de bedrijfsauto kunnen worden verwijderd, blijven eigendom van de medewerker. Beschadigingen opgetreden door montage en/of demontage van een trekhaak, uit te voeren door de autodealer, zullen niet voor rekening van de medewerker komen. De trekhaak blijft eigendom van de medewerker. 2. Privé-gebruik bedrijfsauto Privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bedrijfsauto is toegestaan, echter niet voor snelheidsritten, puzzelritten, lesdoeleinden of ieder ander evenement waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat dit een verhoogd risico op schade met zich meebrengt. Indien er sprake is van excessief privé-gebruik, dwz. meer dan privé kilometers per jaar, worden deze meerdere kilometers aan de medewerker in rekening gebracht tegen het maximale tarief dat men belastingvrij mag declareren voor zakelijke verreden kilometers. Dit tarief is all-in (incl. brandstof, verzekering, wegenbelasting etc.). Voor gebruik van de auto in het buitenland is altijd schriftelijke toestemming nodig van de vestigingsmanager. Het is de medewerker uitdrukkelijk verboden de bedrijfsauto te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, personen tegen betaling te vervoeren of de bedrijfsauto door andere personen te laten berijden. Dit laatste met uitzondering van de gezinsleden van de medewerker, op voorwaarde van een geldig rijbewijs voor de desbetreffende bedrijfsauto. In geval van calamiteiten kan in overleg met de werkgever een andere persoon gemachtigd worden om in de bedrijfsauto te rijden. De afrekening van de aan de medewerker in rekening te brengen extra privé kilometers vindt plaats per 31 december van elk kalenderjaar. Conform de fiscale bepalingen zal de werkgever maandelijks 1/12 deel van de fiscale bijtelling zijnde een door de fiscus vastgesteld percentage van de cataloguswaarde van de auto, bijtellen bij het loon van de werknemer. De verschuldigde loonbelasting komt voor rekening van de werknemer en wordt op het loon ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. 3. Brandstof Indien de medewerker een bedrijfsauto ter beschikking is gesteld, ontvangt deze een tankpas. De medewerker is verplicht gebruik te maken van de door de werkgever ter beschikking gestelde tankpas. Deze tankpas is uitsluitend geschikt voor tanken in Nederland. Het is de medewerker niet toegestaan de door de werkgever verstrekte tankpas voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het aftanken van de bedrijfsauto. Aanschaf van reguliere onderhoudsmiddelen zoals ruitensproeiervloeistof dient kan worden gedeclareerd. Aanschaf van olie e.d. dient via de garage plaats te vinden waar de auto in onderhoud is en zal doorgaans bij de normale onderhoudsbeurten in rekening worden gebracht aan [naam werkgever] door de garage. 2/5.

3 In het buitenland getankte brandstof, getankt ten behoeve van het privé-gebruik, is altijd voor rekening van de medewerker. Deze nota s worden verrekend met het salaris indien betaald met de brandstofpas. 4. Onderhoud, reparaties en zorg De medewerker dient als een goed huisvader voor de bedrijfsauto te zorgen. De auto moet te allen tijde een representatief voorkomen hebben en houden. De medewerker heeft de verplichting de auto regelmatig te wassen, tenminste een maal per maand. Hiervoor ontvangt de werknemer een reeds onbelaste representatiekostenvergoeding zodat deze kosten niet in aanmerking komen voor declaratie. Onderhoud en reparaties dienen tijdig en volgens instructies van de autodealer te worden uitgevoerd. De bedrijfsauto dient bij de merkautodealer in onderhoud te worden gegeven en de medewerker dient zorg te dragen voor het consequent en juist laten invullen van de onderhoudsboekjes. De medewerker moet de werkgever te allen tijde de gelegenheid bieden de bedrijfsauto te inspecteren. Bij reparaties van de bedrijfsauto, die niet binnen 24 uur kunnen worden uitgevoerd, kan de medewerker beschikken over een vervangende auto gedurende de periode dat de bedrijfsauto niet ter beschikking van de medewerker staat. De werkgever bepaalt het merk en type van de vervangende auto. In principe wordt er een vervangende auto ingezet, die qua klasse zoveel als mogelijk gelijkwaardig is aan de bedrijfsauto. Reparaties aan de bedrijfsauto, behoudens servicebeurten, welke een bedrag van 500,00 te boven gaan, mogen slechts in overleg met de directie van [naam werkgever] worden uitgevoerd. 5. Boetes Alle kosten voortvloeiende uit overtreding van geldende wetten en regels, door direct of indirect gebruik, komen voor rekening van de medewerker. Door de werkgever ontvangen boetes worden door de werkgever voldaan en met het eerstvolgende salaris verrekend. Onverantwoord rijgedrag kan leiden tot disciplinaire maatregelen vanuit de werkgever, waaronder inname van de auto. 6. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid In geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid blijft de bedrijfsauto tot de 30 e dag na aanvang van de ziekteperiode ter beschikking van de medewerker. Na 30 dagen moet de bedrijfsauto op verzoek van de werkgever aan haar ter beschikking worden gesteld. 3/5.

4 Vanaf het moment dat de bedrijfsauto ter beschikking is gesteld aan de werkgever vervalt de eigen bijdrage voor privé-gebruik. In geval van het gebruik van een privé auto geldt, dat 30 dagen na de eerste dag van afwezigheid alle door de werkgever te verstrekken vergoedingen (gebruik privé-auto) komen te vervallen. 7. Schorsing en beëindiging van het dienstverband Bij schorsing of beëindiging van het dienstverband dient - uiterlijk op de laatste dag, dat er daadwerkelijk nog gewerkt wordt - de bedrijfsauto, inclusief de daarbij behorende bescheiden zoals kentekenbewijzen, onderhoudsboekjes, sleutels, reservesleutel en tankpas, te worden ingeleverd op het kantooradres van de werkgever bij de daartoe door de werkgever aangewezen functionaris. De medewerker dient de aanwijzingen en instructies van deze functionaris strikt op te volgen. Indien inlevering van genoemde zaken op een of meerdere punten wordt nagelaten, wordt een kostencompensatie van minimaal 250,- en maximaal de werkelijke kosten van toepassing die door de werkgever direct opeisbaar is. Ingeval van schorsing van de medewerker komen alle door de werkgever te verstrekken vergoedingen per direct te vervallen. 8. Verzekering De bedrijfsauto wordt voor rekening van de werkgever verzekerd tegen WA-Casco schade. Tevens wordt voor rekening van de werkgever een ongevalleninzittendenverzekering afgesloten. De werkgever bepaalt bij welke verzekeringsmaatschappij deze verzekeringen worden afgesloten. De medewerker dient zich te houden aan de door deze maatschappij voorgeschreven regels. 9. Schade aan de bedrijfsauto De medewerker is verplicht elk schadegeval zo spoedig mogelijk te melden bij de directie van [naam werkgever] en diens aanwijzingen stipt op te volgen. Is de schade, ontstaan aan de bedrijfsauto het gevolg van een de medewerker `verwijtbare gedraging welke niet valt onder de dekking van de verzekering, dan is de medewerker voor het geheel van deze schade jegens de werkgever aansprakelijk. Als voorbeeld is hierbij te noemen motorschade als gevolg van niet tijdig bijvullen van de motorolie, rijden onder invloed of onder invloed van verdovende middelen. Bij schade door eigen schuld en/of niet verhaalbare schade zal er voor de medewerker een eigen risico gelden van 150, Wijzigingen fiscale regelgeving De directie behoudt zich het recht voor om, indien de fiscale wetgeving wordt gewijzigd, dit reglement te wijzigen. 11. Wijzigingsbeding Het is de werkgever toegestaan eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit reglement. 4/5.

5 12. Slotbepalingen In gevallen dat bovenstaand reglement niet volstaat, beslist de werkgever. De medewerker verklaart door ondertekening: - bekend en akkoord te zijn met het autoreglement - dit naar beste kunnen te zullen nakomen - een exemplaar hiervan te hebben ontvangen - te hebben ontvangen Kentekenbewijs deel I, II en groene kaart - de werkgever onherroepelijk te machtigen eventuele vorderingen van dezeovereenkomst te verrekenen met het salaris. Het overschrijvingsbewijs wordt door werkgever in depot gehouden. Aldus overeengekomen en als bewijs hiervan in tweevoud getekend te [plaats] d.d Werkgever: [naam werkgever] Medewerker: [naam tekeningsbevoegde] 5/5.

Autoreglement Klantnaam

Autoreglement Klantnaam Autoreglement Klantnaam Inhoudsopgave. Pagina Artikel Omschrijving 1 Voorblad autoreglement 2 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 4 1 Toewijzing lease-auto 4 1.1 Deelnemers lease-auto 4 1.2 Gebruiksovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bestuurder De natuurlijke persoon die het Object bestuurt al dan niet

Nadere informatie

UBerijdersovereenkomstU

UBerijdersovereenkomstU UBerijdersovereenkomstU Inhoud 1. De autokeuze Pag. 4 1.a Kosten 1.b Merken en types 1.c Brandstof 2. Eigen bijdrage Pag. 5 2.a Privégebruik 2.b Norm overschrijding 3. Opties en accessoires Pag. 7 4. Schade

Nadere informatie

[plaats hier uw logo] Autoregeling. Versienummer: 2.0 Datum wijziging: <1 januari 2012 > Ingangsdatum: <1 januari 2012> Vereniging Auto Van De Zaak

[plaats hier uw logo] Autoregeling. Versienummer: 2.0 Datum wijziging: <1 januari 2012 > Ingangsdatum: <1 januari 2012> Vereniging Auto Van De Zaak Autoregeling Versienummer: 2.0 Datum wijziging: Ingangsdatum: 1 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Inleiding 4 3 Toekenningsvoorwaarden 4 4 Keuze merk/type/uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Totstandkoming leasecontract 1.1 Leaseovereenkomsten tussen partijen betreffende een voertuig (hierna te noemen: het object ) komen tot stand door ondertekening van een per object opgemaakt en ondertekend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Shortlease Overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Lessor en Cliënt gesloten overeenkomst van Operationele Privé

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V.

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG Almere Postbus 60250, 1320 AH ALMERE T 036 547 11 00 www.athloncarlease.nl Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. 1-1-2009 Inhoud Algemene bepalingen 2 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V.

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Artikel 1. Toepassing en wijziging voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Volkswagen Leasing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle tussen Suzuki Financial Services en een klant,

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV Artikel 1: Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen VWP en Contractant gesloten overeenkomst

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf...

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf... Pagina 1 van 7 Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Fiat Financial Solutions, Alfa Romeo Financial Solutions en Lancia Financial Solutions zijn handelsnamen van FGA Capital Netherlands B.V. 1.2 Deze algemene

Nadere informatie

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011)

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Mantelovereenkomst & Algemene bepalingen voor het operationeel leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Afgesloten tussen: Lease Quality B.V. Franqois Haverschmidtwei 5 8914

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie 1.3

Algemene voorwaarden. Versie 1.3 Algemene voorwaarden Versie 1.3 1. Algemeen Deze aanvullende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en overeenkomst met SmiLease. Lessor: SmiLease, de juridisch eigenaar van

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden 2012

Algemene Leasevoorwaarden 2012 Algemene Algemene Leasevoorwaarden Leasevoorwaarden 01 01 Algemene behorende bij Leasevoorwaarden Mantel-en Leaseovereenkomsten 01 behorende bij de Mantel-en Leaseovereenkomsten behorende van Athlon bij

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S SFJLZ 2.0 pagina 1 van 19 Begrippenlijst: Auto: De krachtens het leasecontract door lessor aan de lessee ter beschikking

Nadere informatie

PERSONEELSREGELINGEN RABO VASTGOEDGROEP. Vergoedingsregelingen en overige regelingen en procedures

PERSONEELSREGELINGEN RABO VASTGOEDGROEP. Vergoedingsregelingen en overige regelingen en procedures PERSONEELSREGELINGEN RABO VASTGOEDGROEP Vergoedingsregelingen en overige regelingen en procedures 1 Inleiding... 3 Vergoedingsregelingen... 4 A1. Vergoeding zakelijke reiskosten... 4 A2. Spaarloonregeling...

Nadere informatie

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat.

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat. Algemene voorwaarden operationele lease / ZuidWest rent versie februari 2003 DEFINITIES Auto = de door ZWL of ZWR aan cliënt ter beschikking gestelde auto, uit hoofde van een leasecontract of huurcontract

Nadere informatie

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER VOORBEELD AUTOREGELING HIERNA VERDER AANGEDUID ALS DE REGELING 1. AARD EN REIKWIJDTE VAN DE REGELING 1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER TEN BEHOEVE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL Versie april 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN

Nadere informatie

Operational Lease Alphabet

Operational Lease Alphabet Operational Lease Alphabet P S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z A B C D E I J K L M N O P A L G E M E N E C D E F G H I J K L J K L M N O P Q R

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015

Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015 Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015 Getting you there Bij Athlon vinden we het belangrijk dat onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Hierbij vind je de Algemene Voorwaarden die bij je Privé

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK!

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK! ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK! DEZE SET ALGEMENE VOORWAARDEN BESTAAT UIT 21 ARTIKELEN. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE

Nadere informatie

Volvo Car Lease. Inhoud

Volvo Car Lease. Inhoud 2011-1 Algemene Voorwaarden Volvo Car Lease Inhoud 1 Algemeen 2 Aflevering en tenaamstelling 3 Leaseprijs en betalingsverplichtingen 4 Aanpassing van de leaseovereenkomst en leaseprijs 5 Gebruik, onderhoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V. Artikel 1: definities De navolgende begrippen in de mantelovereenkomst, de bijlagen bij de mantelovereenkomst en/of de individuele vervolgovereenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.4 januari 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 22 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee OPERATIONELE LEASE OVEREENKOMST Mantelovereenkomst De ondergetekenden: Naam: Adres: Vestigingsplaats: Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: BTW-nummer: «naam» «adres» «huisnummer» «postcode» «plaats»

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Athlon Leaseloket 2014 VAN ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V.

Algemene Voorwaarden Athlon Leaseloket 2014 VAN ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V. Algemene Voorwaarden Athlon Leaseloket 2014 VAN ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V. Inhoud A L G E M E N E BEPALI N G E N ALGEMEEN 1 BEGRIPSBEPALING 2 DOMICILIEKEUZE 3 GESCHILLENREGELING 4 TOEPASSELIJK RECHT

Nadere informatie

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden www.directlease.be sales@directlease.be Adres Noordersingel 19 - B-2140 Antwerpen Fax +32(0)3 544 29 06 Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden Klantnummer: 18791 Datum: 31 oktober 2014 Hoofdovereenkomst

Nadere informatie