Jaaractieplan p. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaractieplan 2014. p. 1"

Transcriptie

1 Jaaractieplan 2014 p. 1

2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept Monitoring en Analyse Situering Doelstelling Monitoring werking Talentenstroom Vraag en aanbodanalyse Logistiek in Antwerpen Informeren en Sensibiliseren Situering Informeren Werkzoekenden Uitbreiden communicatiekanalen om bereik te vergroten: Rechtstreekse samenwerking met Outplacement pc Sectorale bemiddeling Informeren Leerlingen Sense event Welkom in een wereld vol vervoering Jonge Haven Routeplanner Logistiek Afstemming bovenlokaal beleid Informeren Werkgevers Versterken proactieve aanpak Opleidingsaanbod in de kijker Oriëntering en Screening Situering Doelstelling Nieuw model Haventoets: kennismaken met haven & logistiek Screening taalniveau kandidaten Oefenbedrijf VDAB Jongere werkzoekenden Toeleiding naar opleidingsaanbod Vacaturewerking Situering Vacaturematching Rechtstreekse bemiddeling Maatwerk voor bedrijven Uitbreiding opleidingsaanbod Ondersteuning Onderwijs Situering SPOC Educatief materiaal Routeplanner (zie hoger) Event voor leerkrachten Werkplekleren...18 p. 2

3 5.4. Nieuw opleidingsaanbod HBO Water Campus Antwerpen van het GO! ism het Stedelijk Onderwijs Communicatie Situering Eigen dienstverlening Positionering tegenover doelgroepen versterken Communicatieplan Positief imago van de sector Operationele werking Situering Doelstelling Acties op het niveau van het Team Acties op het niveau van het Dagelijks Bestuur Stuurgroep Sectorcommissie...24 p. 3

4 Inleiding Situering De haven van Antwerpen vertegenwoordigt een groot economisch belang voor de lokale regio en voor Vlaanderen. De maritieme en logistieke activiteiten in en rond de haven bieden werk aan ruim werknemers in de regio. Achter de meer gekende havenactiviteiten zoals laden en lossen, schuilt een complex logistiek proces van producent tot consument in een internationale context. Om deze goederenstroom in goede banen te leiden, heeft de sector nood aan goed opgeleide werknemers. Deze zijn echter moeilijk te vinden. Ondanks een ruime arbeidsreserve in Antwerpen geraken vacatures voor onder meer expediteurs, dispatchers, transportplanners, douanedeclaranten, scheepsagenten, moeilijk ingevuld. Rekening houdend met de vergrijzingsgolf die voor de deur staat, zal de vraag naar dergelijke profielen nog sterk toenemen de komende jaren. Bovendien zorgen technologische ontwikkeling en globalisering voor een toenemende complexiteit van deze functies wat de zoektocht naar geschikte kandidaten niet eenvoudiger maakt. Het aanbod aan kandidaten is onvoldoende. Te weinig jongeren kiezen voor logistieke studierichtingen en werkzoekenden vinden hun weg niet naar deze jobs of kennen de sector te weinig waardoor hun interesse niet gewekt wordt. De uitdaging is dus groot om deze kloof zo snel mogelijk te dichten. In september 2012 werd Talentenstroom opgericht. Dit job en opleidingspunt voor haven en logistiek is een samenwerkingsverband tussen de VDAB, het Gemeentelijk Havenbedrijf, stad Antwerpen, het vormingsfonds LOGOS, de provincie Antwerpen en Alfaport. Met deze gezamenlijke en vernieuwde aanpak willen de partners het structureel tekort aan bediendeprofielen in de haven en logistieke sector verhelpen. Met een integrale dienstverlening naar werkzoekenden, werkgevers en scholen worden inspanningen gedaan op vlak van imagoversterking, informatieverstrekking, vacaturematching, sectorspecifiek opleidingsaanbod en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Concept Talentenstroom is een feitelijk samenwerkingsverband tussen volgende partners: VDAB Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Stad Antwerpen Vormingsfonds LOGOS Provincie Antwerpen Alfaport Mensen en middelen, kennis en ervaring worden samengebracht tot één job en opleidingspunt, van en vóór de sector. Missie van Talentenstroom De huidige en toekomstige vacatures voor bedienden in de haven en logistiek in de regio Antwerpen Waasland duurzaam invullen met geschikte arbeidskrachten. p. 4

5 Jaaractieplan Talentenstroom De werking van dit job en opleidingspunt is gebaseerd op gezamenlijk vastgelegde actiepunten. Dit Jaaractieplan focust zich in de eerste plaats op volgende structurele knelpuntberoepen: Expediteurs Hulpexpediteurs Dispatchers Douanedeclaranten Transportplanners Manifestbedienden De acties opgenomen in het Jaaractieplan volgen twee snelheden: Op korte termijn: informeren, oriënteren, screenen, opleiden en toeleiden van werkzoekenden. Opleidingsaanbod versterken in functie van de vraag (met aandacht voor werkplekleren) Op lange termijn: inzetten op een beter geïnformeerde studie en beroepskeuze van jongeren, imagoversterking en ontwikkelen van bijkomend opleidingsaanbod waar nodig (met aandacht voor werkplekleren) Dit jaaractieplan omvat enkele acties met bijzondere aandacht voor de voorkoming en bestrijding van de jeugdwerkloosheid. De paradox tussen openstaande vacatures (knelpuntvacatures) enerzijds tegenover de hoge Antwerpse jeugdwerkloosheid en ongekwalificeerde uitstroom anderzijds, vraagt om extra en gezamenlijke inspanningen. Daarom richten een aantal acties zich uitsluitend of vooral op deze doelgroep. Deze worden aangeduid met een Engagementen opgenomen door de partners in Talentenstroom Met de uitvoering van dit jaaractieplan draagt Talentenstroom bij tot het behalen van de bedrijfsdoelstellingen van de partners in het samenwerkingsverband. De meerwaarde voor participatie werd door de partners als volgt bepaald: Alfaport Vanuit de sector werd reeds enkele jaren gepleit om één aanspreekpunt te hebben voor zowel werkgevers, werkzoekenden als scholen. Zo wordt vermeden dat op verschillende plaatsen dezelfde initiatieven worden genomen. Voor 2014 is het belangrijk om nog meer in te zetten op het imago van de sector en de bekendheid van Talentenstroom. Bedrijven moeten TS echt gaan beschouwen als het servicepunt van de sector inzake tewerkstelling en zij moeten aangespoord worden hun vacatures onmiddellijk bekend te maken bij TS. Daarnaast is het belangrijk om een goede databank met werkzoekenden te hebben om kort op de bal te kunnen spelen wanneer een bedrijf het vacature doorgeeft. Zo kan TS ook sneller dan bij een 2 jaarlijkse arbeidsmarktbevraging bepalen of er nood is aan een bepaalde opleiding. p. 5

6 Gemeentelijk Havenbedrijf De ondersteuning aan Talentenstroom vanuit het GHA heeft onder andere tot doel om de realisatie en optimalisatie van de communicatiedoelstelling van Talentenstroom verder te zetten en de eigen Talentdoelstellingen van GHA in een ruimer kader op te nemen. Deze GHA doelstellingen zijn duidelijk gekoppeld aan Talentenstroom en betreffen enerzijds de organisatie van overleg met alle relevante stakeholders ter ondersteuning van de doelstelling van Talentenstroom om zo tot een gedragen talentstrategie te komen voor de haven. Vb Overzicht van reeds bestaande communicatiemiddelen die in functie van deze doelstelling kunnen uitgebreid worden of breder bekend gemaakt kunnen worden. Vb inzet wegwijzer duurzaam ondernemen, vb medewerking aan organisatie van een HR event met de HRverantwoordelijken van de havenbedrijven, leveranciers van oplossingen en overheden, vb Kennisdeling met Talentenhuizen en HR overlegplatformen van oa. stad, Alfaport rond diversiteit. Een andere doelstelling die het GHA nastreeft ifv de werking van TS is het bepleiten van oplossingsrichtingen (imago, leerplannen, selectieve lastenverlagingen ) bij beslissingsnemers/beleidsmakers (federaal en Vlaams niveau, FPA). LOGOS Sinds 2004 heeft LOGOS een sectorconvenant afgesloten met de Vlaamse overheid. Hierin staan o.a. de volgende prioriteiten centraal: verdieping van de samenwerking met onderwijs, het bevorderen van het competentie en talentbeleid bij de bedrijven, diversiteit en evenredige arbeidsdeelname, LOGOS neemt hiervoor acties gespreid over de verschillende Vlaamse provincies. De meerwaarde van regionale samenwerkingsverbanden is dat gemeenschappelijke acties efficiënter kunnen georganiseerd worden en dat er meer en complementaire acties genomen kunnen worden die een positief effect hebben voor de sector in het algemeen. Algemeen Onderwijsbeleid (Stad Antwerpen) Eén van de doelstellingen voor de stad Antwerpen in het beleidsdomein onderwijs is werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Om dit te bewerkstelligen wenst AOB met de talentenhuizen in te zetten op: 1) Een goede uitwisseling en doorstroming van informatie tussen de partners: Die de betrokken sectoren een beter zicht geeft op de noden vanuit het onderwijs: kwaliteitsvolle stageplaatsen en leerwerkplekken, nood aan leerloopbaanbegeleiding, aandacht voor moeilijke doelgroepen, Die het onderwijs een beter zicht geeft op de verwachtingen op de arbeidsmarkt; Zodat scholen en CLB s de jongeren en hun ouders beter kunnen ondersteunen bij het maken van een studie en of beroepskeuze; 2) Monitoring: van de gekwalificeerde en ongekwalificeerde uitstroom uit de betrokken opleidingen, van herstarters en doorstarters die nog een kwalificatie halen voor hun 26 jaar p. 6

7 De toegang tot en de feedback van de belangrijkste onderwijsverstrekkers op het grondgebied van de stad biedt kansen op een brede aanpak en synergie van middelen zodat deze gericht ingezet kunnen worden op de doelstellingen zoals geformuleerd in de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad, OCMW en VDAB en meer specifiek op de doelstellingen opgenomen in Jongerenaanbod. Werk en Economie (Stad Antwerpen) Eén van de strategische doelstellingen voor de stad Antwerpen in het beleidsdomein Werk is dat de Antwerpse arbeidsmarktparadox structureel zou worden aangepakt. Om dit te bewerkstelligen wenst de stad in te zetten op een betere afstemming van de huidige en toekomstige vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met extra aandacht voor kansengroepen en jeugd. Gezien de sectorspecifieke eigenschappen van de arbeidsmarkt is het belangrijk dat er een optimale afstemming van deze vraag en het aanbod voor verschillende relevante sectoren in Antwerpen wordt aangepakt. Derhalve is de participatie en engagement van de stad in de werking van Talentenstroom voor een belangrijke sector als haven logistiek cruciaal om de afstemming omtrent deze problematiek tussen de verschillende partners op het werkveld te kunnen realiseren. De meerwaarde wordt dan bepaald door een performante samenwerking tussen de partners van Talentenstroom om gezamenlijke doelstellingen en objectieven in een lokaal actieplan op te nemen en de uitvoering ervan mee te ondersteunen hetzij onder de vorm van een personeels en/of financiële inbreng in de werkingsstructuur van Talentenstroom. VDAB Provincie Antwerpen De provincie heeft als een van haar strategische doelstellingen ontwikkelen en stimuleren van sociaal economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. Een Actieplan daartoe houdt in dat we in onze provincie een belangrijke bijdrage leveren aan de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en aan de aanwendingen van alle beschikbare talenten zodat we kunnen bijdragen tot oplossingen van het dreigend tekort aan arbeidspotentieel en het verminderen van de werkloosheid. De talentenhuizen zijn hievoor het geschikte platform. Hierbij kiezen we voor een goede afstemming van de eigen provinciale dienstverlening met de werking van de diverse externe beleidsverantwoordelijke organisaties in de provinicie, zoals voor de werking van het Havencentrum en het project Jonge Haven in het bijzonder. Aansluiting lokaal en bovenlokaal beleid Het concept en de doelstellingen van Talentenstroom sluiten aan bij het lokaal en bovenlokaal beleid van respectievelijk VDAB Stad OCMW en de Vlaamse overheid. Samenwerkingsovereenkomst VDAB OCMW Stad Antwerpen Ondernemingsplan Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Provinciaal beleid: vernieuwde missie Havencentrum Lillo p. 7

8 Sectorconvenant Vlaamse overheid sociale partners van de sector van het Paritair Comité voor de Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226) Vlaamse competentieagenda p. 8

9 1. Monitoring en Analyse 1.1 Situering Een degelijke monitoring van de eigen werking en analyse van vraag en aanbod in de sector vormen de basis voor het Jaaractieplan van Talentenstroom. Daarom optimaliseert Talentenstroom de meting van eigen resultaten en informatie uitwisseling (over de sector) met alle betrokken partijen. 1.2 Doelstelling Monitoring werking Talentenstroom Talentenstroom verfijnt de monitoring van de eigen werking zodat beoogde resultaten optimaal meetbaar zijn. Acties Monitoring vacaturewerking en competentieversterkende acties: maandelijkse rapportage verfijnen in samenwerking met de studiedienst van VDAB. Volgende parameters worden gemeten: aantal behandelde vacatures, IBO s, aantal kandidaten in bemiddeling naar job of opleiding, aantal WZ in opleiding, nieuwe opleidingsplaatsen en doorstroom naar de arbeidsmarkt. In 2014 voorziet Talentenstroom extra monitoring van de 25 jarigen Monitoring onderwijs: Talentenstroom registreert deelname aantal leerlingen/leerkrachten aan activiteiten van Talentenstroom en Jonge Haven Hierover wordt tweemaandelijks gerapporteerd aan de Stuurgroep en in een beknopt Jaarverslag (begin 2015) Vraag en aanbodanalyse Logistiek in Antwerpen Talentenstroom levert 2 maal per jaar een sectoranalyse op (vraag en aanbod in kaart) obv informatie input van de partners. Acties Opstarten werkgroep: in afstemming met de andere Talentenhuizen en betrokken partners worden parameters vastgelegd die 2 maal/ jaar worden ingevuld. De studiediensten van VDAB en Algemeen Onderwijsbeleid leveren onder meer cijfers aan. Bundeling sectorinformatie: op basis van aangeleverde cijfers worden knelpunten en noden in kaart gebracht (april okt) p. 9

10 2. Informeren en Sensibiliseren 2.1. Situering Talentenstroom blijft inzetten op meer en beter informeren van jongeren, werkzoekenden en werkgevers over opleiding en tewerkstelling in de sector. We stellen vast dat de logistieke sector nog te vaak ongekend is bij werkzoekenden en schoolgaande jongeren. Anderzijds zijn ook werkgevers nog te weinig vertrouwd met opleidings en tewerkstellingsinitiatieven die voor hen een valabel instroomkanaal kunnen zijn Informeren Werkzoekenden Wegens het blijvend tekort aan goed opgeleide kandidaten zet Talentenstroom onverminderd in op maximale en positieve informatieverstrekking naar potentiële en geïnteresseerde kandidaten. Werkzoekenden die over voldoende basiscompetenties beschikken om in logistieke knelpuntberoepen ingezet te worden, moeten actief geïnformeerd worden over de opleidings en tewerkstellingskansen in deze sector. We beschouwen dit als een eerste belangrijke stap om meer toeleiding naar de sector te realiseren. Stap 1 Informeren Stap 2 Oriënteren & Screenen Stap 3 Competentie versterking Stap 4 Vacature bemiddeling Acties: Uitbreiden communicatiekanalen om bereik te vergroten: Talentenstroom onderzoekt welke sociale media doeltreffend ingezet kunnen worden Talentenstroom vernieuwt de eigen website (zie ook hfdst. 6: communicatie) Talentenstroom streeft naar groter bereik van jongere werkzoekenden Om meer jongeren te kunnen toeleiden naar de sector, moeten we hen in de eerste plaats bereiken. Dit veronderstelt aangepaste communicatie en eens bereikt ook een opleidingsaanbod op hun maat. Daarvoor stemt Talentenstroom af met de lopende initiatieven ihkv het jeugdwerkloosheidsplan van Stad, VDAB en OCMW. Vooral preventieve en oriënterende acties worden vanuit Talentenstroom ondersteund. Bv. deelname aan de Jobbars voor jongeren, infomarkt sectoren voor jongeren, p. 10

11 Rechtstreekse samenwerking met Outplacement pc 226 Samen met LOGOS maakt Talentenstroom afspraken om concreter samen te werken met outplacementkantoren om de sector / openstaande vacatures kenbaar te maken bij kandidaten die outplacementbegeleiding genieten Sectorale bemiddeling VDAB past zijn dienstverlening aan met het oog op een betere opvolging van werkzoekenden. Naast het informeren van kandidaten zal VDAB de eigenlijke bemiddeling ook sterker monitoren. Kandidaten die door VDAB worden toegeleid naar Talentenstroom krijgen voortaan een bemiddelingstraject waarin concrete stappen worden vastgelegd. Na 6 maanden bemiddeling door Talentenstroom worden werkzoekenden geheroriënteerd indien ze nog geen werk vonden in de sector. Deze nieuwe werkwijze impliceert een gerichte doorverwijzing van kandidaten op basis van strikte voorwaarden om in de sector aan de slag te gaan Informeren Leerlingen Talentenstroom streeft naar een maximaal bereik van jongeren in het secundair onderwijs. Een beter geïnformeerde studiekeuze bij Antwerpse leerlingen staat hier voorop. Door hen correct te informeren over de sector en opleidingsmogelijkheden wil Talentenstroom ervoor zorgen dat jongeren een realistische en eigentijdse kijk op de haven en logistiek ontwikkelen en deze meenemen in hun keuzeproces. Acties: Sense event Welkom in een wereld vol vervoering Ook dit jaar organiseert Talentenstroom een logistiek event voor laatstejaars ASO TSO BSO uit de studiegebieden Economie Handel Kantoor. Logistieke studierichtingen zijn onvoldoende gekend; daarom laten we leerlingen kennismaken met verschillende opleidings en beroepsmogelijkheden in de haven en logistieke sector met een bijzondere focus op de Se n se richting Internationaal Transport en Goederenverzending Jonge Haven Als partner in Talentenstroom zal het Havencentrum Lillo trekker blijven van de Jonge Haven. Op deze manier trachten we zoveel mogelijk Antwerpse jongeren de haven op een positieve manier te laten beleven met in de derde graad bijzondere aandacht voor studie en beroepskeuze. Dit project krijgt een vaste plaats in de missie van het Havencentrum. In overleg en afstemming met Talentenstroom (voor Logistiek) en Talentenfabriek (voor Industrie) zijn volgende objectieven vastgelegd voor 2014: Leerlingenbereik Secundair Onderwijs: objectief: leerlingen uit de 1 ste graad, leerlingen uit de 3 de graad Acties ondernemen om ouderbetrokkenheid te verhogen Draagvlak vergroten bij betrokken sectoren p. 11

12 Routeplanner Logistiek De logistieke knelpuntberoepen waarvan sprake zijn vaak complex en daardoor niet eenvoudig uit te leggen aan een buitenstaander. Daarom ontwikkelt Talentenstroom een instrument dat visueel weergeeft wat deze jobs inhouden en hoe die zich tot mekaar verhouden. Dit wordt gekoppeld aan de routeplanner zelf, een overzicht van de logische leerlijnen die aangeven welke studierichtingen toeleiden naar logistieke beroepen Afstemming bovenlokaal beleid De inspanningen die Talentenstroom onderneemt om het logistieke verhaal meer tot bij de leerlingen te brengen, vragen om bovenlokale afstemming. Enerzijds met de bedoeling een aantal knelpunten aan te kaarten, anderzijds om optimale aansluiting te vinden bij initiatieven op Vlaams niveau. Dit betekent concreet: Op het domein onderwijs: namens Talentenstroom maken wij de vraag over om logistiek op te nemen in het leerplan Economie. Op het domein Flanders Logistics / Flanders Port Area: Deelname aan de werkgroep Onderwijs Arbeidsmarkt en aandringen op continuering van promotiecampagnes zoals de Belevingstour. Verkennen of opnieuw samenwerking en bundeling van middelen mogelijk is om een Vlaamse variant van de Transportketensimulator te ontwikkelen Informeren Werkgevers Talentenstroom wil werkgevers in de Antwerpse regio optimaal informeren en sensibiliseren over mogelijke instroomkanalen voor de sector. Opleidingsinitiatieven, stagemogelijkheden, Individuele Beroepsopleiding, werkplekleren en tewerkstellingsmaatregelen worden vanuit Talentenstroom gepromoot bij de bedrijven. Ook de eigen dienstverlening moet nog meer uitgedragen worden bij de haven en logistieke bedrijven. Zij moeten duidelijker weten waarvoor zij terecht kunnen bij het job en opleidingspunt van en vóór hun sector. Acties: Versterken proactieve aanpak Meer bedrijfsbezoeken en gerichte prospectie in afstemming met partners. Objectief: 40 prospectiebezoeken, 60 bedrijfsbezoeken Efficiënter beheer van bedrijfscontacten. Actie: werkgroep opstarten zodat werkgeverscontacten van de partners en Talentenstroom onderling beter gestroomlijnd worden. Sterke kandidaten spontaan voorstellen aan bedrijven: maandelijkse kandidatenmailing en individuele contacten Aanwezigheid op events van de partners: Talentenstroom is aanwezig of ondersteunt events van partners zoals Alfaport, de Werkgeversfederatie van PC226 of andere relevante fora waar werkgevers uit de sector samenkomen. p. 12

13 Opleidingsaanbod in de kijker Gerichte communicatie acties over de sectorspecifieke opleidingen in verschillende stelsels: werken & leren, Se n se, beroepsopleidingen, Talentenstroom ondersteunt alle communicatie over de Water Campus Antwerpen (opstart: schooljaar , GO! ism Stedelijk Onderwijs) Actieve promotie van stages bij werkgevers Capteren van kansen voor werkplekleren en waar mogelijk vertalen naar concrete projecten p. 13

14 3. Oriëntering en Screening 3.1. Situering De sector kampt niet alleen met een kwantitatief maar ook een kwalitatief tekort aan kandidaten. De vraag naar goed opgeleide werknemers blijft groter dan het aanbod. Bovendien ontbreekt het werkzoekenden met interesse vaak aan de juiste competenties om ingezet te kunnen worden. Daarom is gerichte screening en oriëntering een erg belangrijke stap in de doelstelling om meer werkzoekenden te laten doorstromen naar de sector. Stap 1 Informeren Stap 2 Oriënteren & Screenen Stap 3 Competentie versterking Stap 4 Vacature bemiddeling 3.2. Doelstelling Talentenstroom wil geïnteresseerde en potentiële kandidaten maximaal inzetbaar maken voor de knelpuntberoepen in de haven en logistiek. Na de eerste stap van informeren, is een gerichte screening en oriëntering van werkzoekenden erg belangrijk. Dit proces moet zo efficiënt mogelijk georganiseerd worden om een zo kortst mogelijke weg naar werk te garanderen. Acties: Nieuw model Talentenstroom werkt een model uit waarbij het proces van informeren, screenen en oriënteren van kandidaten in kaart wordt gebracht. We streven naar een logisch en samenhangend geheel van acties waarbij de verschillende initiatieven duidelijk omschreven worden in termen van doelgroep, actie en vervolgtraject. Daarnaast continueert Talentenstroom lopende acties in het kader van screening en oriëntering: Haventoets: kennismaken met haven & logistiek Talentenstroom wil werkzoekenden laten kennismaken met de haven als mogelijke plaats van tewerkstelling. Potentiële kandidaten krijgen daardoor meer inzicht in de verschillende activiteiten, bereikbaarheid, arbeidsomstandigheden waardoor ze realistische jobverwachtingen ontwikkelen. Acties: Haventoets: de doelstelling en doelgroep van het bestaande programma toetsen aan de noden van de arbeidsmarkt. Objectief: duidelijk programma definiëren en daartoe nodige partners inschakelen. Talentenstroom onderzoekt samen met het Havencentrum Lillo en het MAS Havenpaviljoen relevantie van een specifiek kennismakingsprogramma voor jonge werkzoekenden. p. 14

15 Screening taalniveau kandidaten Erg belangrijk voor heel wat logistieke bediendefuncties is meertaligheid. Vaak is het moeilijk om het taalniveau van kandidaten correct in te schatten. Daarom dringt een goede taalscreening zich op. Actie: Talentenstroom en het competentiecentrum van VDAB maken nieuwe afspraken zodat kandidaten voor de logistieke sector kunnen deelnemen aan de taalscreenings die wekelijks plaatsvinden bij VDAB. Deze permanente samenwerking is nodig om werkzoekenden te laten doorstromen naar taaltrainingen indien nodig (zie verder) Oefenbedrijf VDAB Naast talenkennis zijn ook administratieve vaardigheden vereist voor een opleiding of job als bediende in de haven of logistiek. Om deze te screenen, kunnen werkzoekenden een dag meewerken in het oefenbedrijf van VDAB. Op die manier proeven zij van een onderneming en de voornaamste activiteiten in een commercieel bedrijf. De meest gevraagde competenties worden in kaart gebracht: taalvaardigheid, computerkennis, inzicht in logistieke processen en organisatievermogen komen hierbij aan bod. Acties: Doelstelling bepalen: als screeningsinstrument en/of werkplekleren in opleidingstraject Talentenstroom onderzoekt haalbaarheid van een competentierapport. Door competenties te valideren, versterken we de positie van de kandidaten op de arbeidsmarkt In 2014 werkt VDAB verder aan de uitbouw van de Marnixnatie, een logistiek oefenbedrijf waar onder meer Navitrans (sectorspecifieke software) geoefend kan worden Jongere werkzoekenden Wanneer Talentenstroom versterkt inzet op de jongerendoelgroep, zal ook een aangepast aanbod voor oriëntatie & screening nodig zijn. (zie ook hoger: kennismakingsprogramma voor jongeren) Actie: Talentenstroom stemt af met de lopende initiatieven ihkv het jeugdwerkloosheidsplan van Stad, VDAB en OCMW Toeleiding naar opleidingsaanbod Vanuit de voorgaande stappen zal Talentenstroom kandidaten toeleiden naar sectorspecifieke opleidingen. De opleidingsverstrekker blijft zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke selectie van kandidaten voor de door hem aangeboden opleiding. In de loop van 2014 bouwt VDAB sectorale werkwinkels uit die eveneens gericht toeleiden naar sectoropleidingen p. 15

16 4. Vacaturewerking 4.1. Situering Talentenstroom profileert zich onverminderd verder als vacaturebemiddelaar tussen werkgevers en werkzoekenden (inclusief werkende werkzoekenden). Bedrijven met openstaande vacatures kunnen hun aanbod via Talentenstroom kenbaar maken en beroep doen op de sectorale bemiddeling van de consulenten. Werkzoekenden met ervaring en/of interesse in de sector kunnen bij Talentenstroom terecht voor vacature en opleidingsaanbod, info & advies, sollicitatietips en feedback van werkgeverszijde Vacaturematching Talentenstroom streeft naar maximale invulling van de openstaande vacatures door kwaliteitsvolle vacaturematching. Onmiddellijk inzetbare kandidaten worden rechtstreeks toegeleid naar de arbeidsmarkt. Daarnaast zal Talentenstroom sterk inzetten op de promotie van alternatieve aanwervingskanalen via maatwerk voor bedrijven zoals werkplekleren (waaronder IBO), jobdates en uitbreiding van het opleidingsaanbod waar nodig. Acties: Rechtstreekse bemiddeling Vacatures zoveel mogelijk zichtbaar maken Bedrijven motiveren om hun aanbod ook te publiceren op de VDAB website Min. 350 vacatures behandelen op jaarbasis Maatwerk voor bedrijven Met het oog op betere matching tussen vraag en aanbod worden acties op maat ontwikkeld. Promotie en begeleiding van de Individuele Beroepsopleiding: daar te weinig kandidaten over de gevraagde competenties beschikken, zal Talentenstroom IBO zoveel mogelijk naar voren schuiven als opleidingsinstrument/aanwervingskanaal voor werkgevers. Objectief: min. 2 promoacties IBO, 50 nieuw op te starten IBO s Project Werkplekleren met werkzoekenden: Talentenstroom onderzoekt kanalen om een project werkplekleren op te starten. Objectief: 1 project werkplekleren (onder voorbehoud: mits ondersteuning van VDAB inzake concrete uitwerking) Jobdates: op vraag van een werkgever kunnen jobdates georganiseerd worden zodat vooraf gescreende kandidaten in groep kennismaken met het bedrijf in kwestie en ter plaatse kunnen solliciteren voor de openstaande functie(s) Uitbreiding opleidingsaanbod p. 16

17 Om meer kandidaten inzetbaar te maken voor de jobs in deze sector blijft competentieversterking via opleidingen een belangrijke sleutel. Het gaat hier om de vaak nog ontbrekende schakel om werkzoekenden inzetbaar te maken voor de sector. Stap 1 Informeren Stap 2 Oriënteren & Screenen Stap 3 Competentie versterking Stap 4 Vacature bemiddeling Acties: Taalbad: Werkzoekenden met onvoldoende talenkennis kunnen via een taalbad hun kennis van Frans en/of Engels verbeteren tot het minimumniveau vereist voor een job of opleiding in de sector. Magazijnbediende bijkomend opleidingstraject voor jongeren Ruimte voor nieuwe opleidingstraject in functie van de vraag. De arbeidsmarkt evolueert en Talentenstroom houdt rekening met nieuwe noden die in de loop van 2014 zichtbaar worden. Continueren aanbod korte modules expeditie en internationale handel voor werkzoekenden met ervaring in de sector p. 17

18 5. Ondersteuning Onderwijs 5.1. Situering Logistieke studierichtingen kennen vaak een lage instroom. Vanuit die vaststelling ondersteunt Talentenstroom een betere bekendmaking van het logistiek opleidingsaanbod bij jongeren én bedrijven (zie hoger). Daarnaast ondersteunt Talentenstroom scholen met logistieke richtingen ook inhoudelijk op vlak van educatief materiaal, stages, vorming voor leerkrachten SPOC Talentenstroom wil zich blijven profileren als Single Point Of Contact (SPOC) voor scholen die logistieke richtingen aanbieden met doorstroom naar bediendefuncties. Daarvoor fungeert het als een laagdrempelig aanspreekpunt voor leerkrachten en scholen met vragen over de logistieke sector. Vanuit deze loketfunctie gebeurt eventueel dispatching naar LOGOS (studierichtingen / opleidingen opgenomen in onderwijsconvenant), SFTL, Havencentrum Lillo Educatief materiaal Talentenstroom wil leerkrachten (in het secundair onderwijs) maximaal ondersteunen om haven en logistiek als thema in de klas te behandelen. Daarbij richt Talentenstroom zich in de eerste plaats op de ASO TSO BSO richtingen in de studiegebieden Economie Handel. Acties: The Flow: proactief verdelen van dit lesmateriaal en evaluatie bij gebruikers Update inventaris alle didactisch materiaal over de logistiek Routeplanner (zie hoger) Event voor leerkrachten Talentenstroom organiseert (in samenwerking met Talentenwerf en Talentenfabriek) minimum 1 event voor leerkrachten van het secundair onderwijs. Doelstelling: onderwijsprofessionals ondersteunen bij uitbouwen van een samenwerking met bedrijven Werkplekleren In afstemming met Algemeen Onderwijsbeleid (stad Antwerpen) zal Talentenstroom: Een methodiek ontwikkelen om scholen beter te ondersteunen bij uitwerken van werkplekleren Een mogelijke samenwerking verkennen met de Marnixnatie van VDAB voor de derde graad Logistiek (BSO). Voor Antwerpse scholen met logistieke opleidingen (gericht op bediendefuncties) wordt onderzocht of het oefenbedrijf van VDAB ook voor hun leerlingen toegankelijk is. Uitwerken van een module douaneformaliteiten (in de Se n se opleiding) in de vorm van WPL in samenwerking met bedrijven p. 18

19 5.4. Nieuw opleidingsaanbod Talentenstroom verkent en inventariseert nieuwe initiatieven HBO5 Talentenstroom volgt de evoluties voor de inrichting van HBO 5 dispatcher en de nog in te schalen functie van douanedeclarant. Samen met LOGOS informeren zij scholen of andere betrokken partijen over de stand van zaken. Met betrekking tot de HBO Logistiek, Transport en Mobiliteit engageert Talentenstroom zich om te onderzoeken in welke mate deze opleiding ook in Antwerpen zinvol is. Samen met VDAB wordt nagegaan of met deze opleiding aan een reële vraag op de arbeidsmarkt voldaan wordt. Indien zinvol bevonden, faciliteert Talentenstroom de opstart en erkenning voor OKOT Water Campus Antwerpen van het GO! ism het Stedelijk Onderwijs Ondersteuning 2014 op vlak van communicatie p. 19

20 6. Communicatie 6.1. Situering Talentenstroom zet ook in 2014 in op een betere bekendmaking van de eigen dienstverlening en een positief imago van de sector Eigen dienstverlening Een belangrijk aandachtspunt voor 2014 blijft de werking en dienstverlening van Talentenstroom bekend maken bij de doelgroepen die ze ondersteunt: werkgevers, werkzoekenden (inclusief werkende werkzoekenden) en scholen. Daarvoor moet een communicatieplan worden opgesteld met een oplijsting van communicatieacties en communicatiedragers per doelgroep Positionering tegenover doelgroepen versterken Talentenstroom verduidelijkt haar rol en dienstverlening naar de verschillende doelgroepen. Werkzoekenden en onderwijsveld Website Talentenstroom: vernieuwde site met gepersonaliseerde info per doelgroep Sociale media: hoe inzetten voor welke doelgroep Antennes via de partners: maximaal benutten van de communicatiekanalen van alle partners Artikels in pers, magazines en vaktijdschriften Folders/Flyers Vacatures meer zichtbaarheid geven via GVA Jobs ism TW, TF? Aanleggen van beeldmateriaal (foto s en filmkes knelpuntberoepen) Actief communiceren over good practices Werkgevers Website Talentenstroom: met extra aandacht voor good practices in de kijker, IBO, resultaten Talentenstroom Sociale media, met name LinkedIn Antennes via de partners: maximaal benutten van de communicatiekanalen van alle partners Publireportages Artikels in pers, magazines en vaktijdschriften Folders p. 20

3.5.1 Actie SID-in Antwerpen... 13. 3.5.2 Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering... 14. 3.5.3 Jonge Haven... 14

3.5.1 Actie SID-in Antwerpen... 13. 3.5.2 Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering... 14. 3.5.3 Jonge Haven... 14 Jaaractieplan 2015 2 / 19 Inhoudstafel Titelblad... 1 Inhoudstafel... 2 Inleiding... 4 Situering:... 4 1. Operationele werking... 7 1.1. Situering... 7 1.2. Doelstelling... 7 1.2.1. Schema nieuwe werking

Nadere informatie

1.1. Opleveren regionale vraag en aanbodanalyse van de sector 1.2. Monitoring resultaten Talentenstroom

1.1. Opleveren regionale vraag en aanbodanalyse van de sector 1.2. Monitoring resultaten Talentenstroom Jaaractieplan 2013 Inhoud Inleiding...3 1. MONITORING EN ANALYSE...5 1.1. Opleveren regionale vraag en aanbodanalyse van de sector...5 1.2. Monitoring resultaten Talentenstroom...5 2. INFORMEREN EN SENSIBILISEREN...6

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN. Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers

PROVINCIE ANTWERPEN. Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers PROVINCIE ANTWERPEN Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers Tussentijdse evaluatie SAB II - PROVINCIE ANTWERPEN 1 Tussentijdse evaluatie SAB II - PROVINCIE ANTWERPEN 2 1.1. Doelstelling samenwerking

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Wij focussen op opleiding, tewerkstelling en competentiebeleid, om toekomstige

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 mei 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 3/1 Budget 2016. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen

Nadere informatie

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek Vierkante tafel de haven werkt Scholing in de logistiek Freek De Witte & Dorien Zelderloo Inhoud Kader Project Voorbereidingsfase Partners Logistiek overlegplatform Doedagen en training Logistieke gps

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

1. Missie en Visie Strategische doelstellingen Tactische doelstellingen... 3

1. Missie en Visie Strategische doelstellingen Tactische doelstellingen... 3 JAARACTIEPLAN 2017 2 / 9 Inhoudsopgave 1. Missie en Visie... 3 1.1. Strategische doelstellingen... 3 1.2. Tactische doelstellingen... 3 2. Operationele doelstellingen en acties... 4 2.1. OD 1: Talentenstroom

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 1 Overzicht evolutie sector opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden campagnes voor het onderwijs 25 jaar FTMA Talentenfabriek samenwerking VIBAM activiteitenverslag

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in beeld

Arbeidsmarkt in beeld Arbeidsmarkt in beeld Veerle Goossens - Product Manager Logistiek & Transport Infosessie Een job in de logistiek? Klinkt logisch! 26 januari 2011 Logistiek is al lang meer dan enkel schuiven met dozen

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Freddy Van Malderen - VDAB Tom Goris Voka-KvKAW 1 Probleemstelling Arbeidsmarkt in Antwerps-Wase regio uit balans Steeds moeilijker om correct geschoolde arbeidskrachten

Nadere informatie

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector Een aanpak in de breedte en in de diepte Een beeld van de bouwsector De sector in aantallen 160.000 bouwvakarbeiders 30.000 ondernemingen Typische

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Opleiding Kennis Arbeidsmarkt

Opleiding Kennis Arbeidsmarkt Opleiding Kennis Arbeidsmarkt Infosessie stageproject Topcoaches voor Toptalent van O.T.M. Woensdag 18 september 2013 POM Limburg 1. Opleiding Kennis Arbeidsmarkt (OKA) Hoofddoelstelling: Bijdragen aan

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun

Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun leerkrachten om op interactieve en ervaringsgerichte wijze kennis te maken met een brede waaier aan praktisch uitvoerende

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel Projectomschrijving De krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16 VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. VDAB INTEGRATIE VIA WERK INHOUD: 1.AANPAK VDAB 2.ACTIES 3.VOORBEELDEN & GOOD PRACTICES 4.VRAGEN? AANPAK VDAB AANPAK VDAB / PRINCIPES: Aanpak krijgt vorm op basis van:

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat van

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Overzicht opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden talentenfabriek campagnes voor het onderwijs Opleidingsinitiatieven voor werknemers jaarbudget en

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK INTEGRATIE DOOR WERK Het VDAB-programma gericht op anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. Een programma gebaseerd op: - het advies van de Commissie

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 april 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 3/1 Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen

Nadere informatie

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Wijk-werken - VDAB-personeel Op 19 juli 2017 heeft de SERV een

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven VLOR 19/12/2012 Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde Voka titel 1 Voka titel 2 Filmpje batac Overzicht presentatie

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Stedelijk Lyceum Lakbors Secundair Onderwijs Herprofilering kantoor. Specifiek: 3de graad Schoolinterne nota

Stedelijk Lyceum Lakbors Secundair Onderwijs Herprofilering kantoor. Specifiek: 3de graad Schoolinterne nota Stedelijk Lyceum Lakbors Secundair Onderwijs Herprofilering kantoor Specifiek: 3de graad Schoolinterne nota Context Outputdata schoolintern Cohorte-onderzoek: 2 groepen leerlingen werden onderzocht Context

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Gezamenlijke doelstellingen

Gezamenlijke doelstellingen 1 Gezamenlijke doelstellingen Stad Antwerpen Lokale tewerkstelling Ondersteunen onderwijs Antwerpen fvb-ffc Constructiv Gekwalificeerde bouwvakarbeiders Eén loket voor iedereen. VDAB Arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid onderwijs opleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: vzw Tracé Brussel

Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid onderwijs opleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: vzw Tracé Brussel Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0494 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid onderwijs opleiding - arbeidsmarkt

Nadere informatie

Inspiratiemoment NEET jongeren

Inspiratiemoment NEET jongeren Inspiratiemoment NEET jongeren Schooluitval terugdringen = NEET aanpakken! 30 oktober 15 Samenwerking Stad Antwerpen VDAB OCWM Antwerpen Wat doen we al? Er zijn een heel wat acties/projecten die bijdragen

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Takenpakket Mobiliteitscoördinator - page 2 Mobiliteit veranderen veronderstelt begrip

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Een nieuwe wind door RTC Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Wat is Wat doet Wie maakt Hoe werkt Wat realiseert Hoe evolueert opleidingen maïzena STEM werkplekleren apparatuur infrastructuur perceptie

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Provinciale Netwerkdag Sociale Economie over Werken op maat 06 oktober 2016 Job-Link - Faruk Akkus GTB - Stefany Tan Kennismaken Agenda DEEL

Nadere informatie

Voorstel Stad Gent: wijkantennes gekoppeld aan de centrale werkwinkels. Werkgroep GSIW 4 juni 2013

Voorstel Stad Gent: wijkantennes gekoppeld aan de centrale werkwinkels. Werkgroep GSIW 4 juni 2013 Voorstel Stad Gent: wijkantennes gekoppeld aan de centrale werkwinkels Werkgroep GSIW 4 juni 2013 Aansluiting te vinden bij andere vormen van dienstverlening om de maatschappelijke positie van de werkzoekende

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1 LOKALE CONTEXT BS Omgevingsanalyse Kinderen en jongeren Partners De BS brengt bij de omgevingsanalyse zowel de noden als kansen van de lokale kinderen en jongeren in kaart: houdt hierbij rekening met de

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) Stand

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

6/10/14. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB

6/10/14. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB 2 1 3 Werk in een veranderende wereld 4 VUCA Volatile Uncertain Complex Ambiguous Uitdagingen op de Arbeidsmarkt 2 EU doelstellingen voor 2020!

Nadere informatie

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift PERSBERICHT Hasselt, 31 augustus 2017 Onderzoek VKW Limburg en UNIZO Limburg: Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift Bedrijven willen minstens 3 maanden stage in élke opleiding Limburgse

Nadere informatie

2 '%" 3( 1%$! 2 %/!" 2 2 -.-" 22 4) / 5 %/. 5 -.-" 6 %/.% 6 -!7"8 6 ). 9 -.-" : -!

2 '% 3( 1%$! 2 %/! 2 2 -.- 22 4) / 5 %/. 5 -.- 6 %/.% 6 -!78 6 ). 9 -.- : -! #$ &' ())*''*+,'+'+*''-.'+ 01 ' 2 ' 1 3( 1$ 01. 2 2 2 -.- 22 4) 0-5. 5 -.- 6. 6-78 6 ). 9-9 -.- : *# : - # $ & '()$ * +(, -.0 1 2.3 454 46 +)( +75, +75, # '8)6 & ')(5 * ')(5 - ')(5 1 ')(5 ' ''4 ' 5'' 97

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

Bustoers. "promotie logistieke opleidingen. in bedrijfscontext"

Bustoers. promotie logistieke opleidingen. in bedrijfscontext Bustoers "promotie logistieke opleidingen in bedrijfscontext" 1 Leuven, 31 maart 2009 Betreft: Jaaractieplan 2009 Logistiek: Beste RTC-Partner, Ondanks de huidige economische terugval blijft logistiek

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Organisatie van de Brede School. 24 oktober 2012 An Claeys & Fanny Grooten Platform Brede School Onderwijscentrum Brussel

Organisatie van de Brede School. 24 oktober 2012 An Claeys & Fanny Grooten Platform Brede School Onderwijscentrum Brussel Organisatie van de Brede School 24 oktober 2012 An Claeys & Fanny Grooten Platform Brede School Onderwijscentrum Brussel Agenda Wat is een Brede School? Samenwerken in een Brede School De rol van de coördinator

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

Onderwijscentrum Gent. Raakpunten GSIW

Onderwijscentrum Gent. Raakpunten GSIW Onderwijscentrum Gent Raakpunten GSIW Gent Stad in Werking Onderwijscentrum Gent, 20 december 2017 1. Uitdaging 2. Rol Onderwijscentrum 3. Structuur en netwerk 4. Raakpunten Visie 5. Raakpunten inhoudelijk

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Ook zien we dat in 2014 voor het eerst in jaren minder vacatures vanuit VDAB aan Actiris en Forem zijn bezorgd.

Ook zien we dat in 2014 voor het eerst in jaren minder vacatures vanuit VDAB aan Actiris en Forem zijn bezorgd. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 629 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 27 mei 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Interregionale arbeidsmobiliteit - Samenwerking VDAB-Forem

Nadere informatie

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB)

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) 1 GTB Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) Opdracht: werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden in hun participatie aan de arbeidsmarkt. Twee disciplines in huis: trajectbegeleiding

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie