Jaaractieplan p. 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaractieplan 2014. p. 1"

Transcriptie

1 Jaaractieplan 2014 p. 1

2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept Monitoring en Analyse Situering Doelstelling Monitoring werking Talentenstroom Vraag en aanbodanalyse Logistiek in Antwerpen Informeren en Sensibiliseren Situering Informeren Werkzoekenden Uitbreiden communicatiekanalen om bereik te vergroten: Rechtstreekse samenwerking met Outplacement pc Sectorale bemiddeling Informeren Leerlingen Sense event Welkom in een wereld vol vervoering Jonge Haven Routeplanner Logistiek Afstemming bovenlokaal beleid Informeren Werkgevers Versterken proactieve aanpak Opleidingsaanbod in de kijker Oriëntering en Screening Situering Doelstelling Nieuw model Haventoets: kennismaken met haven & logistiek Screening taalniveau kandidaten Oefenbedrijf VDAB Jongere werkzoekenden Toeleiding naar opleidingsaanbod Vacaturewerking Situering Vacaturematching Rechtstreekse bemiddeling Maatwerk voor bedrijven Uitbreiding opleidingsaanbod Ondersteuning Onderwijs Situering SPOC Educatief materiaal Routeplanner (zie hoger) Event voor leerkrachten Werkplekleren...18 p. 2

3 5.4. Nieuw opleidingsaanbod HBO Water Campus Antwerpen van het GO! ism het Stedelijk Onderwijs Communicatie Situering Eigen dienstverlening Positionering tegenover doelgroepen versterken Communicatieplan Positief imago van de sector Operationele werking Situering Doelstelling Acties op het niveau van het Team Acties op het niveau van het Dagelijks Bestuur Stuurgroep Sectorcommissie...24 p. 3

4 Inleiding Situering De haven van Antwerpen vertegenwoordigt een groot economisch belang voor de lokale regio en voor Vlaanderen. De maritieme en logistieke activiteiten in en rond de haven bieden werk aan ruim werknemers in de regio. Achter de meer gekende havenactiviteiten zoals laden en lossen, schuilt een complex logistiek proces van producent tot consument in een internationale context. Om deze goederenstroom in goede banen te leiden, heeft de sector nood aan goed opgeleide werknemers. Deze zijn echter moeilijk te vinden. Ondanks een ruime arbeidsreserve in Antwerpen geraken vacatures voor onder meer expediteurs, dispatchers, transportplanners, douanedeclaranten, scheepsagenten, moeilijk ingevuld. Rekening houdend met de vergrijzingsgolf die voor de deur staat, zal de vraag naar dergelijke profielen nog sterk toenemen de komende jaren. Bovendien zorgen technologische ontwikkeling en globalisering voor een toenemende complexiteit van deze functies wat de zoektocht naar geschikte kandidaten niet eenvoudiger maakt. Het aanbod aan kandidaten is onvoldoende. Te weinig jongeren kiezen voor logistieke studierichtingen en werkzoekenden vinden hun weg niet naar deze jobs of kennen de sector te weinig waardoor hun interesse niet gewekt wordt. De uitdaging is dus groot om deze kloof zo snel mogelijk te dichten. In september 2012 werd Talentenstroom opgericht. Dit job en opleidingspunt voor haven en logistiek is een samenwerkingsverband tussen de VDAB, het Gemeentelijk Havenbedrijf, stad Antwerpen, het vormingsfonds LOGOS, de provincie Antwerpen en Alfaport. Met deze gezamenlijke en vernieuwde aanpak willen de partners het structureel tekort aan bediendeprofielen in de haven en logistieke sector verhelpen. Met een integrale dienstverlening naar werkzoekenden, werkgevers en scholen worden inspanningen gedaan op vlak van imagoversterking, informatieverstrekking, vacaturematching, sectorspecifiek opleidingsaanbod en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Concept Talentenstroom is een feitelijk samenwerkingsverband tussen volgende partners: VDAB Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Stad Antwerpen Vormingsfonds LOGOS Provincie Antwerpen Alfaport Mensen en middelen, kennis en ervaring worden samengebracht tot één job en opleidingspunt, van en vóór de sector. Missie van Talentenstroom De huidige en toekomstige vacatures voor bedienden in de haven en logistiek in de regio Antwerpen Waasland duurzaam invullen met geschikte arbeidskrachten. p. 4

5 Jaaractieplan Talentenstroom De werking van dit job en opleidingspunt is gebaseerd op gezamenlijk vastgelegde actiepunten. Dit Jaaractieplan focust zich in de eerste plaats op volgende structurele knelpuntberoepen: Expediteurs Hulpexpediteurs Dispatchers Douanedeclaranten Transportplanners Manifestbedienden De acties opgenomen in het Jaaractieplan volgen twee snelheden: Op korte termijn: informeren, oriënteren, screenen, opleiden en toeleiden van werkzoekenden. Opleidingsaanbod versterken in functie van de vraag (met aandacht voor werkplekleren) Op lange termijn: inzetten op een beter geïnformeerde studie en beroepskeuze van jongeren, imagoversterking en ontwikkelen van bijkomend opleidingsaanbod waar nodig (met aandacht voor werkplekleren) Dit jaaractieplan omvat enkele acties met bijzondere aandacht voor de voorkoming en bestrijding van de jeugdwerkloosheid. De paradox tussen openstaande vacatures (knelpuntvacatures) enerzijds tegenover de hoge Antwerpse jeugdwerkloosheid en ongekwalificeerde uitstroom anderzijds, vraagt om extra en gezamenlijke inspanningen. Daarom richten een aantal acties zich uitsluitend of vooral op deze doelgroep. Deze worden aangeduid met een Engagementen opgenomen door de partners in Talentenstroom Met de uitvoering van dit jaaractieplan draagt Talentenstroom bij tot het behalen van de bedrijfsdoelstellingen van de partners in het samenwerkingsverband. De meerwaarde voor participatie werd door de partners als volgt bepaald: Alfaport Vanuit de sector werd reeds enkele jaren gepleit om één aanspreekpunt te hebben voor zowel werkgevers, werkzoekenden als scholen. Zo wordt vermeden dat op verschillende plaatsen dezelfde initiatieven worden genomen. Voor 2014 is het belangrijk om nog meer in te zetten op het imago van de sector en de bekendheid van Talentenstroom. Bedrijven moeten TS echt gaan beschouwen als het servicepunt van de sector inzake tewerkstelling en zij moeten aangespoord worden hun vacatures onmiddellijk bekend te maken bij TS. Daarnaast is het belangrijk om een goede databank met werkzoekenden te hebben om kort op de bal te kunnen spelen wanneer een bedrijf het vacature doorgeeft. Zo kan TS ook sneller dan bij een 2 jaarlijkse arbeidsmarktbevraging bepalen of er nood is aan een bepaalde opleiding. p. 5

6 Gemeentelijk Havenbedrijf De ondersteuning aan Talentenstroom vanuit het GHA heeft onder andere tot doel om de realisatie en optimalisatie van de communicatiedoelstelling van Talentenstroom verder te zetten en de eigen Talentdoelstellingen van GHA in een ruimer kader op te nemen. Deze GHA doelstellingen zijn duidelijk gekoppeld aan Talentenstroom en betreffen enerzijds de organisatie van overleg met alle relevante stakeholders ter ondersteuning van de doelstelling van Talentenstroom om zo tot een gedragen talentstrategie te komen voor de haven. Vb Overzicht van reeds bestaande communicatiemiddelen die in functie van deze doelstelling kunnen uitgebreid worden of breder bekend gemaakt kunnen worden. Vb inzet wegwijzer duurzaam ondernemen, vb medewerking aan organisatie van een HR event met de HRverantwoordelijken van de havenbedrijven, leveranciers van oplossingen en overheden, vb Kennisdeling met Talentenhuizen en HR overlegplatformen van oa. stad, Alfaport rond diversiteit. Een andere doelstelling die het GHA nastreeft ifv de werking van TS is het bepleiten van oplossingsrichtingen (imago, leerplannen, selectieve lastenverlagingen ) bij beslissingsnemers/beleidsmakers (federaal en Vlaams niveau, FPA). LOGOS Sinds 2004 heeft LOGOS een sectorconvenant afgesloten met de Vlaamse overheid. Hierin staan o.a. de volgende prioriteiten centraal: verdieping van de samenwerking met onderwijs, het bevorderen van het competentie en talentbeleid bij de bedrijven, diversiteit en evenredige arbeidsdeelname, LOGOS neemt hiervoor acties gespreid over de verschillende Vlaamse provincies. De meerwaarde van regionale samenwerkingsverbanden is dat gemeenschappelijke acties efficiënter kunnen georganiseerd worden en dat er meer en complementaire acties genomen kunnen worden die een positief effect hebben voor de sector in het algemeen. Algemeen Onderwijsbeleid (Stad Antwerpen) Eén van de doelstellingen voor de stad Antwerpen in het beleidsdomein onderwijs is werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Om dit te bewerkstelligen wenst AOB met de talentenhuizen in te zetten op: 1) Een goede uitwisseling en doorstroming van informatie tussen de partners: Die de betrokken sectoren een beter zicht geeft op de noden vanuit het onderwijs: kwaliteitsvolle stageplaatsen en leerwerkplekken, nood aan leerloopbaanbegeleiding, aandacht voor moeilijke doelgroepen, Die het onderwijs een beter zicht geeft op de verwachtingen op de arbeidsmarkt; Zodat scholen en CLB s de jongeren en hun ouders beter kunnen ondersteunen bij het maken van een studie en of beroepskeuze; 2) Monitoring: van de gekwalificeerde en ongekwalificeerde uitstroom uit de betrokken opleidingen, van herstarters en doorstarters die nog een kwalificatie halen voor hun 26 jaar p. 6

7 De toegang tot en de feedback van de belangrijkste onderwijsverstrekkers op het grondgebied van de stad biedt kansen op een brede aanpak en synergie van middelen zodat deze gericht ingezet kunnen worden op de doelstellingen zoals geformuleerd in de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad, OCMW en VDAB en meer specifiek op de doelstellingen opgenomen in Jongerenaanbod. Werk en Economie (Stad Antwerpen) Eén van de strategische doelstellingen voor de stad Antwerpen in het beleidsdomein Werk is dat de Antwerpse arbeidsmarktparadox structureel zou worden aangepakt. Om dit te bewerkstelligen wenst de stad in te zetten op een betere afstemming van de huidige en toekomstige vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met extra aandacht voor kansengroepen en jeugd. Gezien de sectorspecifieke eigenschappen van de arbeidsmarkt is het belangrijk dat er een optimale afstemming van deze vraag en het aanbod voor verschillende relevante sectoren in Antwerpen wordt aangepakt. Derhalve is de participatie en engagement van de stad in de werking van Talentenstroom voor een belangrijke sector als haven logistiek cruciaal om de afstemming omtrent deze problematiek tussen de verschillende partners op het werkveld te kunnen realiseren. De meerwaarde wordt dan bepaald door een performante samenwerking tussen de partners van Talentenstroom om gezamenlijke doelstellingen en objectieven in een lokaal actieplan op te nemen en de uitvoering ervan mee te ondersteunen hetzij onder de vorm van een personeels en/of financiële inbreng in de werkingsstructuur van Talentenstroom. VDAB Provincie Antwerpen De provincie heeft als een van haar strategische doelstellingen ontwikkelen en stimuleren van sociaal economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. Een Actieplan daartoe houdt in dat we in onze provincie een belangrijke bijdrage leveren aan de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en aan de aanwendingen van alle beschikbare talenten zodat we kunnen bijdragen tot oplossingen van het dreigend tekort aan arbeidspotentieel en het verminderen van de werkloosheid. De talentenhuizen zijn hievoor het geschikte platform. Hierbij kiezen we voor een goede afstemming van de eigen provinciale dienstverlening met de werking van de diverse externe beleidsverantwoordelijke organisaties in de provinicie, zoals voor de werking van het Havencentrum en het project Jonge Haven in het bijzonder. Aansluiting lokaal en bovenlokaal beleid Het concept en de doelstellingen van Talentenstroom sluiten aan bij het lokaal en bovenlokaal beleid van respectievelijk VDAB Stad OCMW en de Vlaamse overheid. Samenwerkingsovereenkomst VDAB OCMW Stad Antwerpen Ondernemingsplan Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Provinciaal beleid: vernieuwde missie Havencentrum Lillo p. 7

8 Sectorconvenant Vlaamse overheid sociale partners van de sector van het Paritair Comité voor de Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226) Vlaamse competentieagenda p. 8

9 1. Monitoring en Analyse 1.1 Situering Een degelijke monitoring van de eigen werking en analyse van vraag en aanbod in de sector vormen de basis voor het Jaaractieplan van Talentenstroom. Daarom optimaliseert Talentenstroom de meting van eigen resultaten en informatie uitwisseling (over de sector) met alle betrokken partijen. 1.2 Doelstelling Monitoring werking Talentenstroom Talentenstroom verfijnt de monitoring van de eigen werking zodat beoogde resultaten optimaal meetbaar zijn. Acties Monitoring vacaturewerking en competentieversterkende acties: maandelijkse rapportage verfijnen in samenwerking met de studiedienst van VDAB. Volgende parameters worden gemeten: aantal behandelde vacatures, IBO s, aantal kandidaten in bemiddeling naar job of opleiding, aantal WZ in opleiding, nieuwe opleidingsplaatsen en doorstroom naar de arbeidsmarkt. In 2014 voorziet Talentenstroom extra monitoring van de 25 jarigen Monitoring onderwijs: Talentenstroom registreert deelname aantal leerlingen/leerkrachten aan activiteiten van Talentenstroom en Jonge Haven Hierover wordt tweemaandelijks gerapporteerd aan de Stuurgroep en in een beknopt Jaarverslag (begin 2015) Vraag en aanbodanalyse Logistiek in Antwerpen Talentenstroom levert 2 maal per jaar een sectoranalyse op (vraag en aanbod in kaart) obv informatie input van de partners. Acties Opstarten werkgroep: in afstemming met de andere Talentenhuizen en betrokken partners worden parameters vastgelegd die 2 maal/ jaar worden ingevuld. De studiediensten van VDAB en Algemeen Onderwijsbeleid leveren onder meer cijfers aan. Bundeling sectorinformatie: op basis van aangeleverde cijfers worden knelpunten en noden in kaart gebracht (april okt) p. 9

10 2. Informeren en Sensibiliseren 2.1. Situering Talentenstroom blijft inzetten op meer en beter informeren van jongeren, werkzoekenden en werkgevers over opleiding en tewerkstelling in de sector. We stellen vast dat de logistieke sector nog te vaak ongekend is bij werkzoekenden en schoolgaande jongeren. Anderzijds zijn ook werkgevers nog te weinig vertrouwd met opleidings en tewerkstellingsinitiatieven die voor hen een valabel instroomkanaal kunnen zijn Informeren Werkzoekenden Wegens het blijvend tekort aan goed opgeleide kandidaten zet Talentenstroom onverminderd in op maximale en positieve informatieverstrekking naar potentiële en geïnteresseerde kandidaten. Werkzoekenden die over voldoende basiscompetenties beschikken om in logistieke knelpuntberoepen ingezet te worden, moeten actief geïnformeerd worden over de opleidings en tewerkstellingskansen in deze sector. We beschouwen dit als een eerste belangrijke stap om meer toeleiding naar de sector te realiseren. Stap 1 Informeren Stap 2 Oriënteren & Screenen Stap 3 Competentie versterking Stap 4 Vacature bemiddeling Acties: Uitbreiden communicatiekanalen om bereik te vergroten: Talentenstroom onderzoekt welke sociale media doeltreffend ingezet kunnen worden Talentenstroom vernieuwt de eigen website (zie ook hfdst. 6: communicatie) Talentenstroom streeft naar groter bereik van jongere werkzoekenden Om meer jongeren te kunnen toeleiden naar de sector, moeten we hen in de eerste plaats bereiken. Dit veronderstelt aangepaste communicatie en eens bereikt ook een opleidingsaanbod op hun maat. Daarvoor stemt Talentenstroom af met de lopende initiatieven ihkv het jeugdwerkloosheidsplan van Stad, VDAB en OCMW. Vooral preventieve en oriënterende acties worden vanuit Talentenstroom ondersteund. Bv. deelname aan de Jobbars voor jongeren, infomarkt sectoren voor jongeren, p. 10

11 Rechtstreekse samenwerking met Outplacement pc 226 Samen met LOGOS maakt Talentenstroom afspraken om concreter samen te werken met outplacementkantoren om de sector / openstaande vacatures kenbaar te maken bij kandidaten die outplacementbegeleiding genieten Sectorale bemiddeling VDAB past zijn dienstverlening aan met het oog op een betere opvolging van werkzoekenden. Naast het informeren van kandidaten zal VDAB de eigenlijke bemiddeling ook sterker monitoren. Kandidaten die door VDAB worden toegeleid naar Talentenstroom krijgen voortaan een bemiddelingstraject waarin concrete stappen worden vastgelegd. Na 6 maanden bemiddeling door Talentenstroom worden werkzoekenden geheroriënteerd indien ze nog geen werk vonden in de sector. Deze nieuwe werkwijze impliceert een gerichte doorverwijzing van kandidaten op basis van strikte voorwaarden om in de sector aan de slag te gaan Informeren Leerlingen Talentenstroom streeft naar een maximaal bereik van jongeren in het secundair onderwijs. Een beter geïnformeerde studiekeuze bij Antwerpse leerlingen staat hier voorop. Door hen correct te informeren over de sector en opleidingsmogelijkheden wil Talentenstroom ervoor zorgen dat jongeren een realistische en eigentijdse kijk op de haven en logistiek ontwikkelen en deze meenemen in hun keuzeproces. Acties: Sense event Welkom in een wereld vol vervoering Ook dit jaar organiseert Talentenstroom een logistiek event voor laatstejaars ASO TSO BSO uit de studiegebieden Economie Handel Kantoor. Logistieke studierichtingen zijn onvoldoende gekend; daarom laten we leerlingen kennismaken met verschillende opleidings en beroepsmogelijkheden in de haven en logistieke sector met een bijzondere focus op de Se n se richting Internationaal Transport en Goederenverzending Jonge Haven Als partner in Talentenstroom zal het Havencentrum Lillo trekker blijven van de Jonge Haven. Op deze manier trachten we zoveel mogelijk Antwerpse jongeren de haven op een positieve manier te laten beleven met in de derde graad bijzondere aandacht voor studie en beroepskeuze. Dit project krijgt een vaste plaats in de missie van het Havencentrum. In overleg en afstemming met Talentenstroom (voor Logistiek) en Talentenfabriek (voor Industrie) zijn volgende objectieven vastgelegd voor 2014: Leerlingenbereik Secundair Onderwijs: objectief: leerlingen uit de 1 ste graad, leerlingen uit de 3 de graad Acties ondernemen om ouderbetrokkenheid te verhogen Draagvlak vergroten bij betrokken sectoren p. 11

12 Routeplanner Logistiek De logistieke knelpuntberoepen waarvan sprake zijn vaak complex en daardoor niet eenvoudig uit te leggen aan een buitenstaander. Daarom ontwikkelt Talentenstroom een instrument dat visueel weergeeft wat deze jobs inhouden en hoe die zich tot mekaar verhouden. Dit wordt gekoppeld aan de routeplanner zelf, een overzicht van de logische leerlijnen die aangeven welke studierichtingen toeleiden naar logistieke beroepen Afstemming bovenlokaal beleid De inspanningen die Talentenstroom onderneemt om het logistieke verhaal meer tot bij de leerlingen te brengen, vragen om bovenlokale afstemming. Enerzijds met de bedoeling een aantal knelpunten aan te kaarten, anderzijds om optimale aansluiting te vinden bij initiatieven op Vlaams niveau. Dit betekent concreet: Op het domein onderwijs: namens Talentenstroom maken wij de vraag over om logistiek op te nemen in het leerplan Economie. Op het domein Flanders Logistics / Flanders Port Area: Deelname aan de werkgroep Onderwijs Arbeidsmarkt en aandringen op continuering van promotiecampagnes zoals de Belevingstour. Verkennen of opnieuw samenwerking en bundeling van middelen mogelijk is om een Vlaamse variant van de Transportketensimulator te ontwikkelen Informeren Werkgevers Talentenstroom wil werkgevers in de Antwerpse regio optimaal informeren en sensibiliseren over mogelijke instroomkanalen voor de sector. Opleidingsinitiatieven, stagemogelijkheden, Individuele Beroepsopleiding, werkplekleren en tewerkstellingsmaatregelen worden vanuit Talentenstroom gepromoot bij de bedrijven. Ook de eigen dienstverlening moet nog meer uitgedragen worden bij de haven en logistieke bedrijven. Zij moeten duidelijker weten waarvoor zij terecht kunnen bij het job en opleidingspunt van en vóór hun sector. Acties: Versterken proactieve aanpak Meer bedrijfsbezoeken en gerichte prospectie in afstemming met partners. Objectief: 40 prospectiebezoeken, 60 bedrijfsbezoeken Efficiënter beheer van bedrijfscontacten. Actie: werkgroep opstarten zodat werkgeverscontacten van de partners en Talentenstroom onderling beter gestroomlijnd worden. Sterke kandidaten spontaan voorstellen aan bedrijven: maandelijkse kandidatenmailing en individuele contacten Aanwezigheid op events van de partners: Talentenstroom is aanwezig of ondersteunt events van partners zoals Alfaport, de Werkgeversfederatie van PC226 of andere relevante fora waar werkgevers uit de sector samenkomen. p. 12

13 Opleidingsaanbod in de kijker Gerichte communicatie acties over de sectorspecifieke opleidingen in verschillende stelsels: werken & leren, Se n se, beroepsopleidingen, Talentenstroom ondersteunt alle communicatie over de Water Campus Antwerpen (opstart: schooljaar , GO! ism Stedelijk Onderwijs) Actieve promotie van stages bij werkgevers Capteren van kansen voor werkplekleren en waar mogelijk vertalen naar concrete projecten p. 13

14 3. Oriëntering en Screening 3.1. Situering De sector kampt niet alleen met een kwantitatief maar ook een kwalitatief tekort aan kandidaten. De vraag naar goed opgeleide werknemers blijft groter dan het aanbod. Bovendien ontbreekt het werkzoekenden met interesse vaak aan de juiste competenties om ingezet te kunnen worden. Daarom is gerichte screening en oriëntering een erg belangrijke stap in de doelstelling om meer werkzoekenden te laten doorstromen naar de sector. Stap 1 Informeren Stap 2 Oriënteren & Screenen Stap 3 Competentie versterking Stap 4 Vacature bemiddeling 3.2. Doelstelling Talentenstroom wil geïnteresseerde en potentiële kandidaten maximaal inzetbaar maken voor de knelpuntberoepen in de haven en logistiek. Na de eerste stap van informeren, is een gerichte screening en oriëntering van werkzoekenden erg belangrijk. Dit proces moet zo efficiënt mogelijk georganiseerd worden om een zo kortst mogelijke weg naar werk te garanderen. Acties: Nieuw model Talentenstroom werkt een model uit waarbij het proces van informeren, screenen en oriënteren van kandidaten in kaart wordt gebracht. We streven naar een logisch en samenhangend geheel van acties waarbij de verschillende initiatieven duidelijk omschreven worden in termen van doelgroep, actie en vervolgtraject. Daarnaast continueert Talentenstroom lopende acties in het kader van screening en oriëntering: Haventoets: kennismaken met haven & logistiek Talentenstroom wil werkzoekenden laten kennismaken met de haven als mogelijke plaats van tewerkstelling. Potentiële kandidaten krijgen daardoor meer inzicht in de verschillende activiteiten, bereikbaarheid, arbeidsomstandigheden waardoor ze realistische jobverwachtingen ontwikkelen. Acties: Haventoets: de doelstelling en doelgroep van het bestaande programma toetsen aan de noden van de arbeidsmarkt. Objectief: duidelijk programma definiëren en daartoe nodige partners inschakelen. Talentenstroom onderzoekt samen met het Havencentrum Lillo en het MAS Havenpaviljoen relevantie van een specifiek kennismakingsprogramma voor jonge werkzoekenden. p. 14

15 Screening taalniveau kandidaten Erg belangrijk voor heel wat logistieke bediendefuncties is meertaligheid. Vaak is het moeilijk om het taalniveau van kandidaten correct in te schatten. Daarom dringt een goede taalscreening zich op. Actie: Talentenstroom en het competentiecentrum van VDAB maken nieuwe afspraken zodat kandidaten voor de logistieke sector kunnen deelnemen aan de taalscreenings die wekelijks plaatsvinden bij VDAB. Deze permanente samenwerking is nodig om werkzoekenden te laten doorstromen naar taaltrainingen indien nodig (zie verder) Oefenbedrijf VDAB Naast talenkennis zijn ook administratieve vaardigheden vereist voor een opleiding of job als bediende in de haven of logistiek. Om deze te screenen, kunnen werkzoekenden een dag meewerken in het oefenbedrijf van VDAB. Op die manier proeven zij van een onderneming en de voornaamste activiteiten in een commercieel bedrijf. De meest gevraagde competenties worden in kaart gebracht: taalvaardigheid, computerkennis, inzicht in logistieke processen en organisatievermogen komen hierbij aan bod. Acties: Doelstelling bepalen: als screeningsinstrument en/of werkplekleren in opleidingstraject Talentenstroom onderzoekt haalbaarheid van een competentierapport. Door competenties te valideren, versterken we de positie van de kandidaten op de arbeidsmarkt In 2014 werkt VDAB verder aan de uitbouw van de Marnixnatie, een logistiek oefenbedrijf waar onder meer Navitrans (sectorspecifieke software) geoefend kan worden Jongere werkzoekenden Wanneer Talentenstroom versterkt inzet op de jongerendoelgroep, zal ook een aangepast aanbod voor oriëntatie & screening nodig zijn. (zie ook hoger: kennismakingsprogramma voor jongeren) Actie: Talentenstroom stemt af met de lopende initiatieven ihkv het jeugdwerkloosheidsplan van Stad, VDAB en OCMW Toeleiding naar opleidingsaanbod Vanuit de voorgaande stappen zal Talentenstroom kandidaten toeleiden naar sectorspecifieke opleidingen. De opleidingsverstrekker blijft zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke selectie van kandidaten voor de door hem aangeboden opleiding. In de loop van 2014 bouwt VDAB sectorale werkwinkels uit die eveneens gericht toeleiden naar sectoropleidingen p. 15

16 4. Vacaturewerking 4.1. Situering Talentenstroom profileert zich onverminderd verder als vacaturebemiddelaar tussen werkgevers en werkzoekenden (inclusief werkende werkzoekenden). Bedrijven met openstaande vacatures kunnen hun aanbod via Talentenstroom kenbaar maken en beroep doen op de sectorale bemiddeling van de consulenten. Werkzoekenden met ervaring en/of interesse in de sector kunnen bij Talentenstroom terecht voor vacature en opleidingsaanbod, info & advies, sollicitatietips en feedback van werkgeverszijde Vacaturematching Talentenstroom streeft naar maximale invulling van de openstaande vacatures door kwaliteitsvolle vacaturematching. Onmiddellijk inzetbare kandidaten worden rechtstreeks toegeleid naar de arbeidsmarkt. Daarnaast zal Talentenstroom sterk inzetten op de promotie van alternatieve aanwervingskanalen via maatwerk voor bedrijven zoals werkplekleren (waaronder IBO), jobdates en uitbreiding van het opleidingsaanbod waar nodig. Acties: Rechtstreekse bemiddeling Vacatures zoveel mogelijk zichtbaar maken Bedrijven motiveren om hun aanbod ook te publiceren op de VDAB website Min. 350 vacatures behandelen op jaarbasis Maatwerk voor bedrijven Met het oog op betere matching tussen vraag en aanbod worden acties op maat ontwikkeld. Promotie en begeleiding van de Individuele Beroepsopleiding: daar te weinig kandidaten over de gevraagde competenties beschikken, zal Talentenstroom IBO zoveel mogelijk naar voren schuiven als opleidingsinstrument/aanwervingskanaal voor werkgevers. Objectief: min. 2 promoacties IBO, 50 nieuw op te starten IBO s Project Werkplekleren met werkzoekenden: Talentenstroom onderzoekt kanalen om een project werkplekleren op te starten. Objectief: 1 project werkplekleren (onder voorbehoud: mits ondersteuning van VDAB inzake concrete uitwerking) Jobdates: op vraag van een werkgever kunnen jobdates georganiseerd worden zodat vooraf gescreende kandidaten in groep kennismaken met het bedrijf in kwestie en ter plaatse kunnen solliciteren voor de openstaande functie(s) Uitbreiding opleidingsaanbod p. 16

17 Om meer kandidaten inzetbaar te maken voor de jobs in deze sector blijft competentieversterking via opleidingen een belangrijke sleutel. Het gaat hier om de vaak nog ontbrekende schakel om werkzoekenden inzetbaar te maken voor de sector. Stap 1 Informeren Stap 2 Oriënteren & Screenen Stap 3 Competentie versterking Stap 4 Vacature bemiddeling Acties: Taalbad: Werkzoekenden met onvoldoende talenkennis kunnen via een taalbad hun kennis van Frans en/of Engels verbeteren tot het minimumniveau vereist voor een job of opleiding in de sector. Magazijnbediende bijkomend opleidingstraject voor jongeren Ruimte voor nieuwe opleidingstraject in functie van de vraag. De arbeidsmarkt evolueert en Talentenstroom houdt rekening met nieuwe noden die in de loop van 2014 zichtbaar worden. Continueren aanbod korte modules expeditie en internationale handel voor werkzoekenden met ervaring in de sector p. 17

18 5. Ondersteuning Onderwijs 5.1. Situering Logistieke studierichtingen kennen vaak een lage instroom. Vanuit die vaststelling ondersteunt Talentenstroom een betere bekendmaking van het logistiek opleidingsaanbod bij jongeren én bedrijven (zie hoger). Daarnaast ondersteunt Talentenstroom scholen met logistieke richtingen ook inhoudelijk op vlak van educatief materiaal, stages, vorming voor leerkrachten SPOC Talentenstroom wil zich blijven profileren als Single Point Of Contact (SPOC) voor scholen die logistieke richtingen aanbieden met doorstroom naar bediendefuncties. Daarvoor fungeert het als een laagdrempelig aanspreekpunt voor leerkrachten en scholen met vragen over de logistieke sector. Vanuit deze loketfunctie gebeurt eventueel dispatching naar LOGOS (studierichtingen / opleidingen opgenomen in onderwijsconvenant), SFTL, Havencentrum Lillo Educatief materiaal Talentenstroom wil leerkrachten (in het secundair onderwijs) maximaal ondersteunen om haven en logistiek als thema in de klas te behandelen. Daarbij richt Talentenstroom zich in de eerste plaats op de ASO TSO BSO richtingen in de studiegebieden Economie Handel. Acties: The Flow: proactief verdelen van dit lesmateriaal en evaluatie bij gebruikers Update inventaris alle didactisch materiaal over de logistiek Routeplanner (zie hoger) Event voor leerkrachten Talentenstroom organiseert (in samenwerking met Talentenwerf en Talentenfabriek) minimum 1 event voor leerkrachten van het secundair onderwijs. Doelstelling: onderwijsprofessionals ondersteunen bij uitbouwen van een samenwerking met bedrijven Werkplekleren In afstemming met Algemeen Onderwijsbeleid (stad Antwerpen) zal Talentenstroom: Een methodiek ontwikkelen om scholen beter te ondersteunen bij uitwerken van werkplekleren Een mogelijke samenwerking verkennen met de Marnixnatie van VDAB voor de derde graad Logistiek (BSO). Voor Antwerpse scholen met logistieke opleidingen (gericht op bediendefuncties) wordt onderzocht of het oefenbedrijf van VDAB ook voor hun leerlingen toegankelijk is. Uitwerken van een module douaneformaliteiten (in de Se n se opleiding) in de vorm van WPL in samenwerking met bedrijven p. 18

19 5.4. Nieuw opleidingsaanbod Talentenstroom verkent en inventariseert nieuwe initiatieven HBO5 Talentenstroom volgt de evoluties voor de inrichting van HBO 5 dispatcher en de nog in te schalen functie van douanedeclarant. Samen met LOGOS informeren zij scholen of andere betrokken partijen over de stand van zaken. Met betrekking tot de HBO Logistiek, Transport en Mobiliteit engageert Talentenstroom zich om te onderzoeken in welke mate deze opleiding ook in Antwerpen zinvol is. Samen met VDAB wordt nagegaan of met deze opleiding aan een reële vraag op de arbeidsmarkt voldaan wordt. Indien zinvol bevonden, faciliteert Talentenstroom de opstart en erkenning voor OKOT Water Campus Antwerpen van het GO! ism het Stedelijk Onderwijs Ondersteuning 2014 op vlak van communicatie p. 19

20 6. Communicatie 6.1. Situering Talentenstroom zet ook in 2014 in op een betere bekendmaking van de eigen dienstverlening en een positief imago van de sector Eigen dienstverlening Een belangrijk aandachtspunt voor 2014 blijft de werking en dienstverlening van Talentenstroom bekend maken bij de doelgroepen die ze ondersteunt: werkgevers, werkzoekenden (inclusief werkende werkzoekenden) en scholen. Daarvoor moet een communicatieplan worden opgesteld met een oplijsting van communicatieacties en communicatiedragers per doelgroep Positionering tegenover doelgroepen versterken Talentenstroom verduidelijkt haar rol en dienstverlening naar de verschillende doelgroepen. Werkzoekenden en onderwijsveld Website Talentenstroom: vernieuwde site met gepersonaliseerde info per doelgroep Sociale media: hoe inzetten voor welke doelgroep Antennes via de partners: maximaal benutten van de communicatiekanalen van alle partners Artikels in pers, magazines en vaktijdschriften Folders/Flyers Vacatures meer zichtbaarheid geven via GVA Jobs ism TW, TF? Aanleggen van beeldmateriaal (foto s en filmkes knelpuntberoepen) Actief communiceren over good practices Werkgevers Website Talentenstroom: met extra aandacht voor good practices in de kijker, IBO, resultaten Talentenstroom Sociale media, met name LinkedIn Antennes via de partners: maximaal benutten van de communicatiekanalen van alle partners Publireportages Artikels in pers, magazines en vaktijdschriften Folders p. 20

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie