3.5.1 Actie SID-in Antwerpen Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering Jonge Haven... 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.5.1 Actie SID-in Antwerpen... 13. 3.5.2 Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering... 14. 3.5.3 Jonge Haven... 14"

Transcriptie

1 Jaaractieplan 2015

2 2 / 19 Inhoudstafel Titelblad... 1 Inhoudstafel... 2 Inleiding... 4 Situering: Operationele werking Situering Doelstelling Schema nieuwe werking Servicepunt en Talentenstroom vanuit werkzoekenden Schema nieuwe werking Servicepunt en Talentenstroom vanuit werkgevers Monitoring en Analyse Situering Doelstelling Monitoring werking Talentenstroom Vraag en aanbodanalyse Logistiek in Antwerpen Informeren en Sensibiliseren Situering Positionering tegenover doelgroepen versterken Positief imago van de sector Sociale media en website onderhouden Communicatiecampagnes voor verschillende doelgroepen ontwikkelen Aanwezigheid events en ondersteunen initiatieven imagoversterking partners Informeren Werkzoekenden Informeer in Talentenstroom voor werkzoekenden: Sectorale bemiddeling Informeren Leerlingen Actie SID-in Antwerpen Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering Jonge Haven Routeplanner en Informatie studie- en beroepskeuze voor sector Haven en Logistiek Afstemming bovenlokaal beleid Informeren Werkgevers Versterken proactieve aanpak Opleidingsaanbod in de kijker Oriëntering en Screening Situering Doelstelling Expeditie Haven: kennismaken met haven & logistiek Screening kandidaten Oefenbedrijf VDAB Jongere werkzoekenden Toeleiding naar opleidingsaanbod... 17

3 3 / 19 5 Opleidingen & werkplekleren Situering Maatwerk voor bedrijven Toeleiding naar opleidingsaanbod Uitbreiding opleidingsaanbod... 19

4 4 / 19 Inleiding Situering: De haven van Antwerpen vertegenwoordigt een groot economisch belang voor de lokale regio en voor Vlaanderen. De maritieme en logistieke activiteiten in en rond de haven bieden werk aan ruim werknemers in de regio. Achter de meer gekende havenactiviteiten zoals laden en lossen, schuilt een complex logistiek proces van producent tot consument in een internationale context. Om deze goederenstroom in goede banen te leiden, heeft de sector nood aan goed opgeleide werknemers. Deze zijn echter moeilijk te vinden. Ondanks een ruime arbeidsreserve in Antwerpen geraken vacatures voor onder meer expediteurs, dispatchers, transportplanners, douanedeclaranten, scheepsagenten, manifestbedienden moeilijk ingevuld. Rekening houdend met de vergrijzingsgolf die voor de deur staat, zal de vraag naar dergelijke profielen nog sterk toenemen de komende jaren. Bovendien zorgen technologische ontwikkeling en globalisering voor een toenemende complexiteit van deze functies wat de zoektocht naar geschikte kandidaten niet eenvoudiger maakt. Het aanbod aan kandidaten is onvoldoende. Te weinig jongeren kiezen voor logistieke studierichtingen en werkzoekenden vinden hun weg niet naar deze jobs of kennen de sector te weinig waardoor hun interesse niet gewekt wordt. De uitdaging is dus groot om deze kloof zo snel mogelijk te dichten. Met dit job- en opleidingspunt voor haven en logistiek en een dienstverlening naar werkzoekenden, werkgevers en scholen worden inspanningen gedaan op vlak van imagoversterking, informatieverstrekking, vacaturematching, sectorspecifiek opleidingsaanbod en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Talentenstroom is een feitelijk samenwerkingsverband tussen volgende partners: VDAB Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Stad Antwerpen Vormingsfonds LOGOS Provincie Antwerpen Alfaport Mensen en middelen, kennis en ervaring worden samengebracht tot één job- en opleidingspunt, van en vóór de sector. Gezamenlijk willen de partners het structureel tekort aan bediendeprofielen in de haven- en logistieke sector verhelpen. In september 2012 werd Talentenstroom opgericht. Na een uitgebreide SWOT analyse van de eerste twee werkingsjaren, bleek dat de meerwaarde van Talentenstroom voornamelijk voelbaar is op middellange en lange termijn en dat de acties zich dan ook op dat niveau moeten afspelen. Om die reden besliste de stuurgroep de missie, visie en strategische doelstellingen van Talentenstroom te herdefiniëren. Missie van Talentenstroom Talentenstroom is een partnerschap dat, samen met logistieke en maritieme bedrijven in de Antwerpse haven, acties onderneemt om op een duurzame manier vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. Visie van Talentenstroom Talentenstroom (=TS) is een expertisecentrum dat dmv partnerschappen met werkgevers, onderwijs -en opleidingsverstrekkers de toekomstige arbeidsmarktvraag van logistieke en maritieme bedrijven in de haven van Antwerpen aanpakt. TS versterkt het imago van de sector en sensibiliseert en oriënteert jongeren en werkzoekenden naar jobs in haven en logistiek.

5 5 / 19 Strategische Doelstellingen 1. Jongeren en werkzoekenden kennen en kiezen bewust voor opleidingen en jobs in de sector haven en logistiek. 2. Er bestaan voldoende opleidingen die beantwoorden aan de behoeften van de sector mbt competenties voor het beoefenen van jobs in de sector Haven en Logistiek. 1) Onderwijs -en opleidingsverstrekkers kennen de verwachtingen van de sector mbt competenties voor het beoefenen van jobs in de sector Haven en Logistiek. 2) TS faciliteert de samenwerking tussen onderwijs -en opleidingsverstrekkers en bedrijfsleven mbt de afstemming van opleidingen en arbeidsmarktvraag. 3) TS faciliteert bijkomende opleidingen samen met bedrijven voor de concrete invulling van hun vacatures op middellange termijn. 3. Werkgevers (=WG) hebben realistische verwachtingen naar beschikbare krachten op de arbeidsmarkt. 4. Werkgevers weten welke competenties er worden verworven (output) in de verschillende opleidingen/onderwijsrichtingen. Tactische doelstellingen 1) TS verwerft noodzakelijke kennis om de strategische doelstellingen te verwezenlijken. 2) TS beschikt over voldoende en competente mensen en middelen. 3) TS wordt gedragen door de moederorganisaties en kan op hen en hun netwerk beroep doen voor het verwezenlijken van haar doelstellingen. 4) TS beschikt over en communiceert met een eigen extern netwerk voor het realiseren van de doelstellingen. Operationele doelstellingen In overeenstemming met de strategische en tactische doelstellingen ligt de nadruk bij de operationele doelstellingen op: Imagoversterking sector en jobs Positioneren van TS bij verschillende doelgroepen Benaderen WG om vraag, verborgen vacatures en toekomstige behoeftes (mbt competenties) te kennen Uitwerken opleidingsaanbod voor zowel werkzoekenden (=wz) als leerlingen dat in overeenstemming is met vraag WG en behoefte van WZ ondersteunen van bestaande opleidingen Jaaractieplan Talentenstroom De werking van dit job- en opleidingspunt is gebaseerd op gezamenlijk vastgelegde actiepunten. Dit Jaaractieplan focust zich in de eerste plaats op volgende structurele knelpuntberoepen: Expediteurs Hulpexpediteurs Dispatchers Douanedeclaranten Transportplanners Manifestbedienden

6 6 / 19 De acties opgenomen in het Jaaractieplan volgen twee snelheden: Op middellange termijn: informeren, opleiden en toeleiden van werkzoekenden. Opleidingsaanbod versterken in functie van de vraag (met aandacht voor werkplekleren) Op lange termijn: inzetten op een beter geïnformeerde studie- en beroepskeuze van jongeren, imagoversterking en ontwikkelen van bijkomend opleidingsaanbod waar nodig (met aandacht voor werkplekleren) Dit jaaractieplan omvat enkele acties met bijzondere aandacht voor de studie- en beroepskeuze van jongeren. De paradox tussen vraag naar jonge werknemers die afstuderen uit een logistieke richting enerzijds tegenover het aanbod pas afgestudeerden uit deze richting anderzijds, vraagt om extra en gezamenlijke inspanningen. Daarom richten een aantal acties zich uitsluitend of vooral op deze doelgroep. Deze worden aangeduid met een Aansluiting lokaal en bovenlokaal beleid Het concept en de doelstellingen van Talentenstroom sluiten aan bij het lokaal en bovenlokaal beleid van respectievelijk VDAB-Stad-OCMW en de Vlaamse overheid. Samenwerkingsovereenkomst VDAB-OCMW-Stad Antwerpen Ondernemingsplan en duurzaamheidsverslag Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Provinciaal beleid: vernieuwde missie Havencentrum Lillo Sectorconvenant Vlaamse overheid sociale partners van de sector van het Paritair Comité voor de Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226) Vlaamse competentieagenda

7 7 / Operationele werking 1.1. Situering Na de oefening van de vernieuwde missie, visie en doelstellingen enerzijds, en de vernieuwde sectorale werking van VDAB (sinds september 2014) anderzijds, blijkt de nood aan het herbekijken van de werking en personeelsinzet. Met het oog op het nieuwe werkingsmodel en de nieuwe medewerkers voor Talentenstroom worden nieuwe afspraken gemaakt rond de personeelsinzet en taakverdeling Doelstelling Een optimalisering van het werkingsmodel op het niveau van het operationele team en de samenwerking met het servicepunt. De bemiddeling van de werkzoekenden zal verhuizen naar het servicepunt. De werkzoekenden zullen echter nog steeds vanuit Talentenstroom worden benaderd via een mailing op basis van vastgestelde criteria. Na positieve reactie zullen ze worden uitgenodigd om een informeer te volgen bij Talentenstroom. Daar krijgen ze een algemene toelichting over de sector, de verschillende jobs en de opleidingsmogelijkheden. Indien ze nog steeds interesse tonen, worden ze uitgenodigd op het servicepunt voor een diepgaander gesprek en screening van hun CV. Indien de werkzoekenden in aanmerking komen voor een werkzoekendenproject vanuit Talentenstroom worden zij mee opgenomen in een project. De kandidaten; -met voldoende relevante ervaring/competenties in het algemeen -met de nodige competenties voor een project rond werkplekleren of een opleiding worden door de bemiddelaar aan de projectleider voorgesteld. De projectleider stelt deze de kandidaat voor aan bedrijven als mogelijke sollicitant voor een vacature of als deelnemer aan projecten rond werkplekleren. Binnen het team van Talentenstroom zal één projectleider aanwezig zijn die de bedrijven proactief benadert om naar de personeelsbehoeften te polsen en de verborgen vacatures zichtbaar te maken. De projectleider kan samen met de bedrijven projecten rond opleidingen en werkplekleren opzetten om aan deze behoeften te voldoen. De projectleider zal worden ondersteund door een vacatureconsulent die de vacatures administratief beheert en opvolgt. De projectleider blijft aanspreekpunt van zijn/haar bedrijven/contacten. De projectleider zal regelmatig overleg hebben met zowel bemiddelaar en vacatureconsulent, als ook met de sectorconsulenten van Logos om de arbeidsmarktnoden zowel op vlak van personeel als op vlak van opleidingen kenbaar te maken.

8 8 / Schema nieuwe werking Servicepunt en Talentenstroom vanuit werkzoekenden

9 9 / Schema nieuwe werking Servicepunt en Talentenstroom vanuit werkgevers

10 10 / Monitoring en Analyse 2.1 Situering Een degelijke monitoring van de eigen werking en analyse van vraag en aanbod in de sector vormen de basis voor het Jaaractieplan van Talentenstroom. Daarom optimaliseert Talentenstroom de meting van eigen resultaten en informatieuitwisseling (over de sector) met alle betrokken partijen. 2.2 Doelstelling Monitoring werking Talentenstroom Talentenstroom verfijnt de monitoring van de eigen werking zodat beoogde resultaten optimaal meetbaar zijn. Acties Monitoring vacaturewerking en competentieversterkende acties: maandelijkse rapportage verfijnen in samenwerking met de studiedienst en servicepunt ICT& Business support van VDAB. Volgende parameters worden voorgesteld: aantal behandelde vacatures, IBO s, aantal kandidaten in bemiddeling naar job of opleiding, aantal WZ in opleiding, aantal -25 jarigen, stavaza opleidingen en wachttijden, nieuwe opleidingsplaatsen en doorstroom naar de arbeidsmarkt. Op basis van deze cijfers kunnen ook de resultaten van de bestaande opleidingen worden geëvalueerd en vergeleken met de noden van de bedrijven om van daaruit te kunnen kijken of er nood is aan extra opleidingen. In afstemming met de andere Talentenhuizen en betrokken partners worden parameters vastgelegd om eigen werking te meten. Monitoring onderwijs: Talentenstroom registreert deelname aantal leerlingen/leerkrachten aan activiteiten van Talentenstroom en Jonge Haven. Logos levert gegevens aan van scholen met wie er in het kader van het sectorconvenant een overeenkomst is. De onderwijsconsulent bevraagt cijfers van in en uitstroom bij andere relevante scholen. Kenniscentrum uitbouwen: draaiboeken maken met algemene kennis en voor verschillende functies binnen Talentenstroom Vraag en aanbodanalyse Logistiek in Antwerpen Talentenstroom verzamelt relevante data mbt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dmv informatie-input van de partners en eigen netwerk. Acties Talentenstroom levert input voor de bevraging van Alfaport/voka en ondersteunt bij verspreiden van resultaten. Bundeling sectorinformatie: op basis van aangeleverde cijfers worden knelpunten en noden in kaart gebracht.

11 11 / Informeren en Sensibiliseren 3.1 Situering Talentenstroom blijft inzetten op meer en beter informeren van jongeren, werkzoekenden en werkgevers over opleiding en tewerkstelling in de sector. We stellen vast dat de logistieke sector nog te vaak ongekend is bij werkzoekenden en schoolgaande jongeren. Anderzijds zijn ook werkgevers nog te weinig vertrouwd met opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven die voor hen een valabel instroomkanaal kunnen zijn. TS moet zich blijven positioneren bij haar verschillende doelgroepen: Sociale media en website communicatiecampagnes naar WZ, WG en jongeren aanwezigheid jobbeurzen en events voor doelpubliek 3.2 Positionering tegenover doelgroepen versterken Talentenstroom verduidelijkt haar rol en dienstverlening naar de verschillende doelgroepen. Werkzoekenden en onderwijsveld Proactieve mailings en benadering van werkzoekenden Website Talentenstroom: vernieuwde site met gepersonaliseerde info per doelgroep Sociale media: hoe inzetten voor welke doelgroep Antennes via de partners: maximaal benutten van de communicatiekanalen van alle partners Artikels in pers, magazines en vaktijdschriften Folders/Flyers: nieuwe look and feel Jobkrant anders vormgeven: aantrekkelijker maken Aanleggen van beeldmateriaal (foto s en films knelpuntberoepen) Actief communiceren over good practices Werkgevers Website Talentenstroom: met extra aandacht voor good practices in de kijker, IBO, resultaten Talentenstroom Sociale media, met name LinkedIn Antennes via de partners: maximaal benutten van de communicatiekanalen van alle partners Publireportages Artikels in pers, magazines en vaktijdschriften Folders

12 12 / Positief imago van de sector Acties Algemeen De sector kampt nog te vaak met een onbekend of negatief imago bij potentieel toekomstige werknemers. Zowel werkzoekenden als jongeren die nog een studie- of beroepskeuze moeten maken, kennen de logistieke jobs onvoldoende. Talentenstroom zal daarom bij elke actie en communicatie aandacht besteden aan imagoversterking en wegwerken van vooroordelen. Alle beeldmateriaal (foto, film, presentaties) zal de sector op een positieve en eigentijdse manier in de kijker zetten Sociale media en website onderhouden Talentenstroom plaatst wekelijks min. één bericht op Facebook en zet min. één keer per maand nieuwe informatie (bijv. een nieuw artikel) op de website Talentenstroom onderzoekt welke sociale media doeltreffend ingezet kunnen worden Talentenstroom vernieuwt de eigen website en ontwikkelt communicatiemateriaal Communicatiecampagnes voor verschillende doelgroepen ontwikkelen Uitbreiden communicatiekanalen om bereik te vergroten: LinkedIn pagina en op termijn Twitter extra tools en communicatiekanalen ontwikkelen voor imagoversterking jobs en opleidingen Aanwezigheid events en ondersteunen initiatieven imagoversterking partners Overzicht events (omwille van personeelsbezetting moeten er prioriteiten worden gesteld en zal aan de events in het rood niet worden deelgenomen). 3.4 Informeren Werkzoekenden Wegens het blijvend tekort aan goed opgeleide kandidaten zet Talentenstroom onverminderd in op maximale en positieve informatieverstrekking naar potentiële en geïnteresseerde kandidaten. Werkzoekenden die over voldoende basiscompetenties beschikken om in logistieke knelpuntberoepen ingezet te worden, moeten actief geïnformeerd worden over de opleidings- en tewerkstellingskansen in deze sector. We beschouwen dit als een eerste belangrijke stap om meer toeleiding naar de sector te realiseren.

13 13 / 19 Acties: Informeer in Talentenstroom voor werkzoekenden: De huidige presentatie van Informeer wordt herbekeken en aangevuld met extra informatie over opleidingen. Tweewekelijkse (of afhankelijk van vraag) infosessie over de sector, jobs en opleidingen voor werkzoekenden die zich willen heroriënteren Sectorale bemiddeling VDAB past zijn dienstverlening aan met het oog op een betere opvolging van werkzoekenden. Het informeren van kandidaten zal nog steeds binnen Talentenstroom gebeuren, maar de bemiddeling verhuist naar het servicepunt. VDAB zal de eigenlijke bemiddeling ook sterker monitoren. Kandidaten worden door VDAB gevisualiseerd en toegeleid naar Talentenstroom voor specifiek projecten (expeditie haven, opleiding, werkplekleren) waarin concrete stappen worden vastgelegd. 3.5 Informeren Leerlingen Logistieke studierichtingen kennen vaak een lage instroom. Vanuit die vaststelling ondersteunt Talentenstroom een betere bekendmaking van het logistiek opleidingsaanbod bij jongeren. Daarnaast ondersteunt Talentenstroom scholen met logistieke richtingen ook inhoudelijk op vlak van educatief materiaal, stages, vorming voor leerkrachten. Hierbij wordt afgestemd met LOGOS voor wat betreft de convenantscholen. Talentenstroom wil leerkrachten (in het secundair onderwijs) maximaal ondersteunen om haven en logistiek als thema in de klas te behandelen. Daarbij richt Talentenstroom zich in de eerste plaats op de ASO-TSO-BSO richtingen in de studiegebieden Economie-Handel. Talentenstroom streeft naar een maximaal bereik van jongeren in het secundair onderwijs. Een beter geïnformeerde studiekeuze bij Antwerpse leerlingen staat hier voorop. Door hen correct te informeren over de sector en opleidingsmogelijkheden wil Talentenstroom ervoor zorgen dat jongeren een realistische en eigentijdse kijk op de haven en logistiek ontwikkelen en deze meenemen in hun keuzeproces. Acties: Actie SID-in Antwerpen De laatstejaars secundair onderwijs kunnen op een studie-informatiedag (SID-in) kennismaken met een brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden. De verschillende hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen geven informatie over hun opleidingen en andere studiemogelijkheden. Dat helpt de leerlingen bij hun studie- of beroepskeuze. Tijdens deze SID-in beurs in Antwerpen zal Talentenstroom de onderwijsinstellingen die opleidingen in Logistiek organiseren, ondersteunen met een gerichte actie om de jobs in de haven en logistiek bekender te maken. De actie bestaat uit een informatieve bustour door de haven tijdens het weekend van 7 en 8 februari waarbij de nadruk zal liggen op het uitleggen van bediendejobs. De opleidingsverstrekkers mogen deze bustour aanbieden aan alle laatstejaars middelbaar die interesse tonen in een studierichting/ job in de logistiek. De leerlingen kunnen zich samen met hun ouders inschrijven. Op die manier krijgen ze een realistisch beeld van wat ze mogen verwachten als ze starten aan deze studierichting. Leerlingenbereik 3 de graad Secundair Onderwijs: 50 leerlingen en ouders

14 14 / Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering Ook dit jaar organiseert Talentenstroom een logistiek event voor laatstejaars ASO-TSO-BSO uit de studiegebieden Economie-Handel-Kantoor. Logistieke studierichtingen zijn onvoldoende gekend; daarom laten we leerlingen kennismaken met verschillende opleidings- en beroepsmogelijkheden in de haven- en logistieke sector met een bijzondere focus op de Se-n-se richting Internationaal Transport en Goederenverzending. Leerlingenbereik 3 de graad Secundair Onderwijs: 300 leerlingen en leerkrachten Jonge Haven Als partner in Talentenstroom zal het Havencentrum Lillo trekker blijven van de Jonge Haven. Op deze manier trachten we zoveel mogelijk Antwerpse jongeren de haven op een positieve manier te laten beleven met in de derde graad bijzondere aandacht voor studie- en beroepskeuze. Dit project krijgt een vaste plaats in de missie van het Havencentrum. In overleg en afstemming met Talentenstroom (voor Logistiek) en Talentenfabriek (voor Industrie) zijn volgende objectieven vastgelegd voor 2015: Bereik van scholen vergroten door gerichte promotie-acties Leerlingenbereik Secundair Onderwijs: objectief: leerlingen uit de 1 ste graad, leerlingen uit de 3 de graad Voor -en natrajecten voor Jonge Haven uitwerken Acties ondernemen om ouderbetrokkenheid te verhogen Draagvlak vergroten bij betrokken sectoren Routeplanner en Informatie studie- en beroepskeuze voor sector Haven en Logistiek De logistieke knelpuntberoepen waarvan sprake zijn vaak complex en daardoor niet eenvoudig uit te leggen aan een buitenstaander. Daarom heeft Talentenstroom een instrument ontwikkeld dat visueel weergeeft wat deze jobs inhouden en hoe die zich tot mekaar verhouden. Dit wordt gekoppeld aan de routeplanner zelf, een overzicht van de logische leerlijnen die aangeven welke studierichtingen toeleiden naar logistieke beroepen. Acties In 2015 wordt een concept uitgewerkt om de routeplanner en beroepenposter te gebruiken als ondersteuning voor leerkrachten bij studie- en beroepskeuze van leerlingen op scholen. infosessies op scholen met educatief materiaal Talentenstroom zal infofiche maken voor allerhande gidsen die jongeren willen vertellen over jobs in de haven: deze zal in een latere fase ook worden ontworpen als leuke flyer/folder met foto s en QR codes om mee in infozakjes te stoppen. De beroepenposter zal worden gekoppeld aan het logistieke spel dat wordt ontwikkeld door LOGOS.

15 15 / Afstemming bovenlokaal beleid De inspanningen die Talentenstroom onderneemt om het logistieke verhaal meer tot bij de leerlingen te brengen, vragen om bovenlokale afstemming. Enerzijds met de bedoeling een aantal knelpunten aan te kaarten, anderzijds om optimale aansluiting te vinden bij initiatieven op Vlaams niveau. Dit betekent concreet: Op het domein onderwijs: na positieve feedback op de vraag over om logistiek op te nemen in het leerplan Economie, plan uit werken hoe dit kan worden gerealiseerd. Op het domein Flanders Logistics / Flanders Port Area: Deelname aan de werkgroep Onderwijs-Arbeidsmarkt en aandringen op continuering van promotiecampagnes zoals de Belevingstour/ Vlaamse Havendag. Input geven voor gericht onderzoek naar gezamenlijke problematiek. Verkennen of samenwerking en bundeling van middelen mogelijk is om een Vlaamse variant van de Serious Game te ontwikkelen Informeren Werkgevers Talentenstroom wil werkgevers in de Antwerpse regio optimaal informeren en sensibiliseren over mogelijke instroomkanalen voor de sector. Opleidingsinitiatieven, stagemogelijkheden, Individuele Beroepsopleiding, werkplekleren en tewerkstellingsmaatregelen worden vanuit Talentenstroom gepromoot bij de bedrijven. Ook de eigen dienstverlening moet nog meer uitgedragen worden bij de haven- en logistieke bedrijven. Zij moeten duidelijker weten waarvoor zij terecht kunnen bij het job- en opleidingspunt van en vóór hun sector. Acties: Versterken proactieve aanpak Meer bedrijfsbezoeken nav vacatures, stageplaatsen, IBO en gerichte prospectie om Talentenstroom voor te stellen en verborgen vacatures te ontdekken. Objectief: 5/maand vanaf sep. 20 prospectiebezoeken, 40 bedrijfsbezoeken in totaal Efficiënter beheer en netwerk uitbreiden van bedrijfscontacten. Objectief: netwerk uitbouwen van min. 300 contacten via LinkedIn. Sterke kandidaten spontaan voorstellen aan bedrijven Objectief: min. 1 keer per trimester kandidatenmailing + maandelijks 1 kandidaat in de kijker social media Aanwezigheid en ondersteuning op events van de partners: Talentenstroom is aanwezig of ondersteunt events van partners zoals Alfaport, Port of Antwerp, de Werkgeversfederatie van PC226 of andere relevante fora waar werkgevers uit de sector samenkomen. Talentenstroom onderneemt acties om Employer Branding Strategie nav de oefening van Alfaport uit te dragen en bedrijven te sensibiliseren.

16 16 / Opleidingsaanbod in de kijker Gerichte communicatie acties over de sectorspecifieke opleidingen in verschillende stelsels: werken & leren, Se-n-se, beroepsopleidingen en opleidingen op maat van bedrijven. Actieve promotie van stages bij werkgevers dmv jobdates tijdens elke opleiding waar TS de toeleiding en opvolging van verzorgt Stimuleren van werkplekleren en waar mogelijk vertalen naar concrete projecten (IBO, stages, duaal leren, etc) 4 Oriëntering en Screening 4.1 Situering De sector kampt niet alleen met een kwantitatief maar ook een kwalitatief tekort aan kandidaten. De vraag naar goed opgeleide werknemers blijft groter dan het aanbod. Bovendien ontbreekt het werkzoekenden met interesse vaak aan de juiste competenties om ingezet te kunnen worden. Daarom is gerichte screening en oriëntering een erg belangrijke stap in de doelstelling om meer werkzoekenden te laten doorstromen naar de sector. 4.2 Doelstelling Talentenstroom wil geïnteresseerde en potentiële kandidaten maximaal inzetbaar maken voor de knelpuntberoepen in de haven en logistiek. Na de eerste stap van informeren, is een goede bemiddeling en een gerichte screening en oriëntering van werkzoekenden erg belangrijk. Dit proces moet zo efficiënt mogelijk georganiseerd worden om een zo kort mogelijke weg naar werk te garanderen Expeditie Haven: kennismaken met haven & logistiek Talentenstroom wil werkzoekenden laten kennismaken met de haven als mogelijke plaats van tewerkstelling. Potentiële kandidaten krijgen daardoor meer inzicht in de verschillende activiteiten, bereikbaarheid, arbeidsomstandigheden, waardoor ze realistische jobverwachtingen ontwikkelen. Acties:. Talentenstroom organiseert min. 1 Expeditie Haven in 2015

17 17 / Screening kandidaten Servicepunt detecteert potentiële kandidaten en verwijst deze door naar screening in VDAB CC. Actie: Talentenstroom/ Servicepunt ICT & Business en het competentiecentrum van VDAB maken nieuwe afspraken zodat kandidaten voor de logistieke sector kunnen deelnemen aan de screenings die plaatsvinden bij VDAB. Deze permanente samenwerking is nodig om werkzoekenden te laten doorstromen naar taaltrainingen indien nodig (zie verder) Oefenbedrijf VDAB Naast talenkennis zijn ook administratieve vaardigheden vereist voor een opleiding of job als bediende in de haven of logistiek. Om deze te screenen, kunnen werkzoekenden een dag meewerken in het oefenbedrijf van VDAB. Op die manier proeven zij van een onderneming en de voornaamste activiteiten in een commercieel bedrijf. De meest gevraagde competenties worden in kaart gebracht: taalvaardigheid, computerkennis, inzicht in logistieke processen en organisatievermogen komen hierbij aan bod. Acties: Er worden duidelijke afspraken gemaakt rond plaatsen die worden voorzien voor TS/Servicepunt in Oefenbedrijf als screeningsinstrument en/of werkplekleren in opleidingstraject. In 2015 werkt VDAB verder aan de uitbouw van de Marnixnatie, een logistiek oefenbedrijf waar onder meer Navitrans (sectorspecifieke software) geoefend kan worden Jongere werkzoekenden Wanneer Talentenstroom versterkt inzet op de jongerendoelgroep, zal ook een aangepast aanbod voor oriëntatie & screening nodig zijn. Actie: Talentenstroom stemt af met de lopende initiatieven ihkv het jeugdwerkloosheidsplan van Stad, VDAB en OCMW. VDAB CC, kan op vraag van en in samenwerking met TS, een aantal specifieke acties organiseren voor jonge werkzoekenden Toeleiding naar opleidingsaanbod Vanuit de voorgaande stappen zal Talentenstroom kandidaten toeleiden naar sectorspecifieke opleidingen. De opleidingsverstrekker blijft zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke selectie van kandidaten voor de door hem aangeboden opleiding.

18 18 / 19 5 Opleidingen & werkplekleren 5.1 Situering Talentenstroom profileert zich als verbinding tussen kandidaten, mogelijkheden tot opleidingen en WPL en bedrijven. De rechtstreekse vacaturebemiddeling verhuist met de sectorale werking naar het servicepunt. Bedrijven met openstaande vacatures kunnen hun aanbod nog steeds via Talentenstroom kenbaar maken en beroep doen op de sectorale bemiddeling van de consulenten binnen het servicepunt. Werkzoekenden met ervaring en/of interesse in de sector kunnen bij het servicepunt/talentenstroom terecht voor vacature- en opleidingsaanbod, info & advies, sollicitatietips en feedback van werkgeverszijde. Talentenstroom zal sterk inzetten op maatwerk voor bedrijven en het opleidingsaanbod uitbreiden waar nodig. Daarnaast ligt er een sterke focus op de promotie van werkplekleren (waaronder IBO) en jobdates. Acties: Maatwerk voor bedrijven Met het oog op betere matching tussen vraag en aanbod worden acties op maat ontwikkeld. Promotie en begeleiding van de Individuele Beroepsopleiding: daar te weinig kandidaten over de gevraagde competenties beschikken, zal Talentenstroom IBO zoveel mogelijk naar voren schuiven als opleidingsinstrument/aanwervingskanaal voor werkgevers. Objectief: min. 10 nieuwe contacten/bedrijven om een IBO op te starten Project Werkplekleren met werkzoekenden: Talentenstroom onderzoekt kanalen om een project werkplekleren op te starten. Objectief: 1 project werkplekleren (onder voorbehoud: mits ondersteuning van VDAB inzake concrete uitwerking) Jobdates: op vraag van een werkgever kunnen jobdates georganiseerd worden zodat vooraf gescreende kandidaten in groep kennismaken met het bedrijf in kwestie en ter plaatse kunnen solliciteren voor de openstaande functie(s). Objectief: min. 2 jobdates Toeleiding naar opleidingsaanbod Vanuit de voorgaande stappen zal Talentenstroom kandidaten toeleiden naar sectorspecifieke opleidingen. De opleidingsverstrekker blijft zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke selectie van kandidaten voor de door hem aangeboden opleiding. Creëren van extra opleidingen ism competentiecentrum van VDAB

19 19 / Uitbreiding opleidingsaanbod Om meer kandidaten inzetbaar te maken voor de jobs in deze sector blijft competentieversterking via opleidingen een belangrijke sleutel. Het gaat hier om de vaak nog ontbrekende schakel om werkzoekenden inzetbaar en aantrekkelijk te maken voor werkgevers in de sector. Acties: Taalbad: Werkzoekenden met onvoldoende talenkennis kunnen via een taalbad hun kennis van Frans en/of Engels verbeteren tot het minimumniveau vereist voor een job of opleiding in de sector. Dit gaat nog éénmaal door in 2015 en wordt nadien geëvalueerd. Nieuwe opleidingstrajecten in modules uitwerken in functie van de vraag. De nieuwe projectleider bedrijven werkt samen met de nieuwe instructeur Logistiek en Expeditie van VDAB om modules te ontwikkelen op vraag en maat van de werkgevers. Continueren aanbod korte modules expeditie en internationale handel voor werkzoekenden met ervaring in de sector. Legende: AOB DB FTE/ VTE GO! HBO IBO JH POM SFTL Se-n-se SG TS VDAB CC WG WNE WPL WZ Algemeen Onderwijsbeleid Dagelijks Bestuur Fulltime equivalent Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Hoger Beroepsopleiding Individuele beroepsopleiding Jonge Haven Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Sociaal Fonds voor Transport & Logistiek Secundair na Secundair Stuurgroep Talentenstroom VDAB Competentiecentrum Werkgevers Werk en Economie Werkplekleren Werkzoekenden

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Voorwoord 4. 1. Het RTC op de Limburgse kaart zetten 5. 2. Identiteitsoefening 5

Voorwoord 4. 1. Het RTC op de Limburgse kaart zetten 5. 2. Identiteitsoefening 5 Jaaractieplan 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Het RTC op de Limburgse kaart zetten 5 2. Identiteitsoefening 5 2.1 Studiegebiedoverschrijdende acties op Limburgs niveau 2.1.1 De Techniek- en Talentcampus

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel EINDRAPPORT ViA-rondetafel 1 inhoud Samenvatting 2 Verslag 5 1. Uitdagingen voor innoverend ondernemen in toerisme 5 2. Filosofie en doelstellingen van de rondetafel 7 3. Opzet van de dag 9 3.1 overzicht

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Het FVB in 2007-2008. Meer dan opleiding. 1 september 2007 tot 31 augustus 2008

Het FVB in 2007-2008. Meer dan opleiding. 1 september 2007 tot 31 augustus 2008 Het FVB in 2007-2008 Meer dan opleiding 1 september 2007 tot 31 augustus 2008 F o n d s v o o r V a k o p l e i d i n g i n d e B o u w n i j v e r h e i d Meer dan opleiding Het FVB in 2007-2008 Colofon

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Werkzoekende wordt loopbaanondernemer

Werkzoekende wordt loopbaanondernemer Werkzoekende wordt loopbaanondernemer 1 WERKR8! werd gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Jobcentrum is promotor van dit project. JES en Dominiek Savio Instituut zijn partners. Redactie:

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie