3.5.1 Actie SID-in Antwerpen Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering Jonge Haven... 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.5.1 Actie SID-in Antwerpen... 13. 3.5.2 Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering... 14. 3.5.3 Jonge Haven... 14"

Transcriptie

1 Jaaractieplan 2015

2 2 / 19 Inhoudstafel Titelblad... 1 Inhoudstafel... 2 Inleiding... 4 Situering: Operationele werking Situering Doelstelling Schema nieuwe werking Servicepunt en Talentenstroom vanuit werkzoekenden Schema nieuwe werking Servicepunt en Talentenstroom vanuit werkgevers Monitoring en Analyse Situering Doelstelling Monitoring werking Talentenstroom Vraag en aanbodanalyse Logistiek in Antwerpen Informeren en Sensibiliseren Situering Positionering tegenover doelgroepen versterken Positief imago van de sector Sociale media en website onderhouden Communicatiecampagnes voor verschillende doelgroepen ontwikkelen Aanwezigheid events en ondersteunen initiatieven imagoversterking partners Informeren Werkzoekenden Informeer in Talentenstroom voor werkzoekenden: Sectorale bemiddeling Informeren Leerlingen Actie SID-in Antwerpen Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering Jonge Haven Routeplanner en Informatie studie- en beroepskeuze voor sector Haven en Logistiek Afstemming bovenlokaal beleid Informeren Werkgevers Versterken proactieve aanpak Opleidingsaanbod in de kijker Oriëntering en Screening Situering Doelstelling Expeditie Haven: kennismaken met haven & logistiek Screening kandidaten Oefenbedrijf VDAB Jongere werkzoekenden Toeleiding naar opleidingsaanbod... 17

3 3 / 19 5 Opleidingen & werkplekleren Situering Maatwerk voor bedrijven Toeleiding naar opleidingsaanbod Uitbreiding opleidingsaanbod... 19

4 4 / 19 Inleiding Situering: De haven van Antwerpen vertegenwoordigt een groot economisch belang voor de lokale regio en voor Vlaanderen. De maritieme en logistieke activiteiten in en rond de haven bieden werk aan ruim werknemers in de regio. Achter de meer gekende havenactiviteiten zoals laden en lossen, schuilt een complex logistiek proces van producent tot consument in een internationale context. Om deze goederenstroom in goede banen te leiden, heeft de sector nood aan goed opgeleide werknemers. Deze zijn echter moeilijk te vinden. Ondanks een ruime arbeidsreserve in Antwerpen geraken vacatures voor onder meer expediteurs, dispatchers, transportplanners, douanedeclaranten, scheepsagenten, manifestbedienden moeilijk ingevuld. Rekening houdend met de vergrijzingsgolf die voor de deur staat, zal de vraag naar dergelijke profielen nog sterk toenemen de komende jaren. Bovendien zorgen technologische ontwikkeling en globalisering voor een toenemende complexiteit van deze functies wat de zoektocht naar geschikte kandidaten niet eenvoudiger maakt. Het aanbod aan kandidaten is onvoldoende. Te weinig jongeren kiezen voor logistieke studierichtingen en werkzoekenden vinden hun weg niet naar deze jobs of kennen de sector te weinig waardoor hun interesse niet gewekt wordt. De uitdaging is dus groot om deze kloof zo snel mogelijk te dichten. Met dit job- en opleidingspunt voor haven en logistiek en een dienstverlening naar werkzoekenden, werkgevers en scholen worden inspanningen gedaan op vlak van imagoversterking, informatieverstrekking, vacaturematching, sectorspecifiek opleidingsaanbod en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Talentenstroom is een feitelijk samenwerkingsverband tussen volgende partners: VDAB Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Stad Antwerpen Vormingsfonds LOGOS Provincie Antwerpen Alfaport Mensen en middelen, kennis en ervaring worden samengebracht tot één job- en opleidingspunt, van en vóór de sector. Gezamenlijk willen de partners het structureel tekort aan bediendeprofielen in de haven- en logistieke sector verhelpen. In september 2012 werd Talentenstroom opgericht. Na een uitgebreide SWOT analyse van de eerste twee werkingsjaren, bleek dat de meerwaarde van Talentenstroom voornamelijk voelbaar is op middellange en lange termijn en dat de acties zich dan ook op dat niveau moeten afspelen. Om die reden besliste de stuurgroep de missie, visie en strategische doelstellingen van Talentenstroom te herdefiniëren. Missie van Talentenstroom Talentenstroom is een partnerschap dat, samen met logistieke en maritieme bedrijven in de Antwerpse haven, acties onderneemt om op een duurzame manier vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. Visie van Talentenstroom Talentenstroom (=TS) is een expertisecentrum dat dmv partnerschappen met werkgevers, onderwijs -en opleidingsverstrekkers de toekomstige arbeidsmarktvraag van logistieke en maritieme bedrijven in de haven van Antwerpen aanpakt. TS versterkt het imago van de sector en sensibiliseert en oriënteert jongeren en werkzoekenden naar jobs in haven en logistiek.

5 5 / 19 Strategische Doelstellingen 1. Jongeren en werkzoekenden kennen en kiezen bewust voor opleidingen en jobs in de sector haven en logistiek. 2. Er bestaan voldoende opleidingen die beantwoorden aan de behoeften van de sector mbt competenties voor het beoefenen van jobs in de sector Haven en Logistiek. 1) Onderwijs -en opleidingsverstrekkers kennen de verwachtingen van de sector mbt competenties voor het beoefenen van jobs in de sector Haven en Logistiek. 2) TS faciliteert de samenwerking tussen onderwijs -en opleidingsverstrekkers en bedrijfsleven mbt de afstemming van opleidingen en arbeidsmarktvraag. 3) TS faciliteert bijkomende opleidingen samen met bedrijven voor de concrete invulling van hun vacatures op middellange termijn. 3. Werkgevers (=WG) hebben realistische verwachtingen naar beschikbare krachten op de arbeidsmarkt. 4. Werkgevers weten welke competenties er worden verworven (output) in de verschillende opleidingen/onderwijsrichtingen. Tactische doelstellingen 1) TS verwerft noodzakelijke kennis om de strategische doelstellingen te verwezenlijken. 2) TS beschikt over voldoende en competente mensen en middelen. 3) TS wordt gedragen door de moederorganisaties en kan op hen en hun netwerk beroep doen voor het verwezenlijken van haar doelstellingen. 4) TS beschikt over en communiceert met een eigen extern netwerk voor het realiseren van de doelstellingen. Operationele doelstellingen In overeenstemming met de strategische en tactische doelstellingen ligt de nadruk bij de operationele doelstellingen op: Imagoversterking sector en jobs Positioneren van TS bij verschillende doelgroepen Benaderen WG om vraag, verborgen vacatures en toekomstige behoeftes (mbt competenties) te kennen Uitwerken opleidingsaanbod voor zowel werkzoekenden (=wz) als leerlingen dat in overeenstemming is met vraag WG en behoefte van WZ ondersteunen van bestaande opleidingen Jaaractieplan Talentenstroom De werking van dit job- en opleidingspunt is gebaseerd op gezamenlijk vastgelegde actiepunten. Dit Jaaractieplan focust zich in de eerste plaats op volgende structurele knelpuntberoepen: Expediteurs Hulpexpediteurs Dispatchers Douanedeclaranten Transportplanners Manifestbedienden

6 6 / 19 De acties opgenomen in het Jaaractieplan volgen twee snelheden: Op middellange termijn: informeren, opleiden en toeleiden van werkzoekenden. Opleidingsaanbod versterken in functie van de vraag (met aandacht voor werkplekleren) Op lange termijn: inzetten op een beter geïnformeerde studie- en beroepskeuze van jongeren, imagoversterking en ontwikkelen van bijkomend opleidingsaanbod waar nodig (met aandacht voor werkplekleren) Dit jaaractieplan omvat enkele acties met bijzondere aandacht voor de studie- en beroepskeuze van jongeren. De paradox tussen vraag naar jonge werknemers die afstuderen uit een logistieke richting enerzijds tegenover het aanbod pas afgestudeerden uit deze richting anderzijds, vraagt om extra en gezamenlijke inspanningen. Daarom richten een aantal acties zich uitsluitend of vooral op deze doelgroep. Deze worden aangeduid met een Aansluiting lokaal en bovenlokaal beleid Het concept en de doelstellingen van Talentenstroom sluiten aan bij het lokaal en bovenlokaal beleid van respectievelijk VDAB-Stad-OCMW en de Vlaamse overheid. Samenwerkingsovereenkomst VDAB-OCMW-Stad Antwerpen Ondernemingsplan en duurzaamheidsverslag Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Provinciaal beleid: vernieuwde missie Havencentrum Lillo Sectorconvenant Vlaamse overheid sociale partners van de sector van het Paritair Comité voor de Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226) Vlaamse competentieagenda

7 7 / Operationele werking 1.1. Situering Na de oefening van de vernieuwde missie, visie en doelstellingen enerzijds, en de vernieuwde sectorale werking van VDAB (sinds september 2014) anderzijds, blijkt de nood aan het herbekijken van de werking en personeelsinzet. Met het oog op het nieuwe werkingsmodel en de nieuwe medewerkers voor Talentenstroom worden nieuwe afspraken gemaakt rond de personeelsinzet en taakverdeling Doelstelling Een optimalisering van het werkingsmodel op het niveau van het operationele team en de samenwerking met het servicepunt. De bemiddeling van de werkzoekenden zal verhuizen naar het servicepunt. De werkzoekenden zullen echter nog steeds vanuit Talentenstroom worden benaderd via een mailing op basis van vastgestelde criteria. Na positieve reactie zullen ze worden uitgenodigd om een informeer te volgen bij Talentenstroom. Daar krijgen ze een algemene toelichting over de sector, de verschillende jobs en de opleidingsmogelijkheden. Indien ze nog steeds interesse tonen, worden ze uitgenodigd op het servicepunt voor een diepgaander gesprek en screening van hun CV. Indien de werkzoekenden in aanmerking komen voor een werkzoekendenproject vanuit Talentenstroom worden zij mee opgenomen in een project. De kandidaten; -met voldoende relevante ervaring/competenties in het algemeen -met de nodige competenties voor een project rond werkplekleren of een opleiding worden door de bemiddelaar aan de projectleider voorgesteld. De projectleider stelt deze de kandidaat voor aan bedrijven als mogelijke sollicitant voor een vacature of als deelnemer aan projecten rond werkplekleren. Binnen het team van Talentenstroom zal één projectleider aanwezig zijn die de bedrijven proactief benadert om naar de personeelsbehoeften te polsen en de verborgen vacatures zichtbaar te maken. De projectleider kan samen met de bedrijven projecten rond opleidingen en werkplekleren opzetten om aan deze behoeften te voldoen. De projectleider zal worden ondersteund door een vacatureconsulent die de vacatures administratief beheert en opvolgt. De projectleider blijft aanspreekpunt van zijn/haar bedrijven/contacten. De projectleider zal regelmatig overleg hebben met zowel bemiddelaar en vacatureconsulent, als ook met de sectorconsulenten van Logos om de arbeidsmarktnoden zowel op vlak van personeel als op vlak van opleidingen kenbaar te maken.

8 8 / Schema nieuwe werking Servicepunt en Talentenstroom vanuit werkzoekenden

9 9 / Schema nieuwe werking Servicepunt en Talentenstroom vanuit werkgevers

10 10 / Monitoring en Analyse 2.1 Situering Een degelijke monitoring van de eigen werking en analyse van vraag en aanbod in de sector vormen de basis voor het Jaaractieplan van Talentenstroom. Daarom optimaliseert Talentenstroom de meting van eigen resultaten en informatieuitwisseling (over de sector) met alle betrokken partijen. 2.2 Doelstelling Monitoring werking Talentenstroom Talentenstroom verfijnt de monitoring van de eigen werking zodat beoogde resultaten optimaal meetbaar zijn. Acties Monitoring vacaturewerking en competentieversterkende acties: maandelijkse rapportage verfijnen in samenwerking met de studiedienst en servicepunt ICT& Business support van VDAB. Volgende parameters worden voorgesteld: aantal behandelde vacatures, IBO s, aantal kandidaten in bemiddeling naar job of opleiding, aantal WZ in opleiding, aantal -25 jarigen, stavaza opleidingen en wachttijden, nieuwe opleidingsplaatsen en doorstroom naar de arbeidsmarkt. Op basis van deze cijfers kunnen ook de resultaten van de bestaande opleidingen worden geëvalueerd en vergeleken met de noden van de bedrijven om van daaruit te kunnen kijken of er nood is aan extra opleidingen. In afstemming met de andere Talentenhuizen en betrokken partners worden parameters vastgelegd om eigen werking te meten. Monitoring onderwijs: Talentenstroom registreert deelname aantal leerlingen/leerkrachten aan activiteiten van Talentenstroom en Jonge Haven. Logos levert gegevens aan van scholen met wie er in het kader van het sectorconvenant een overeenkomst is. De onderwijsconsulent bevraagt cijfers van in en uitstroom bij andere relevante scholen. Kenniscentrum uitbouwen: draaiboeken maken met algemene kennis en voor verschillende functies binnen Talentenstroom Vraag en aanbodanalyse Logistiek in Antwerpen Talentenstroom verzamelt relevante data mbt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dmv informatie-input van de partners en eigen netwerk. Acties Talentenstroom levert input voor de bevraging van Alfaport/voka en ondersteunt bij verspreiden van resultaten. Bundeling sectorinformatie: op basis van aangeleverde cijfers worden knelpunten en noden in kaart gebracht.

11 11 / Informeren en Sensibiliseren 3.1 Situering Talentenstroom blijft inzetten op meer en beter informeren van jongeren, werkzoekenden en werkgevers over opleiding en tewerkstelling in de sector. We stellen vast dat de logistieke sector nog te vaak ongekend is bij werkzoekenden en schoolgaande jongeren. Anderzijds zijn ook werkgevers nog te weinig vertrouwd met opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven die voor hen een valabel instroomkanaal kunnen zijn. TS moet zich blijven positioneren bij haar verschillende doelgroepen: Sociale media en website communicatiecampagnes naar WZ, WG en jongeren aanwezigheid jobbeurzen en events voor doelpubliek 3.2 Positionering tegenover doelgroepen versterken Talentenstroom verduidelijkt haar rol en dienstverlening naar de verschillende doelgroepen. Werkzoekenden en onderwijsveld Proactieve mailings en benadering van werkzoekenden Website Talentenstroom: vernieuwde site met gepersonaliseerde info per doelgroep Sociale media: hoe inzetten voor welke doelgroep Antennes via de partners: maximaal benutten van de communicatiekanalen van alle partners Artikels in pers, magazines en vaktijdschriften Folders/Flyers: nieuwe look and feel Jobkrant anders vormgeven: aantrekkelijker maken Aanleggen van beeldmateriaal (foto s en films knelpuntberoepen) Actief communiceren over good practices Werkgevers Website Talentenstroom: met extra aandacht voor good practices in de kijker, IBO, resultaten Talentenstroom Sociale media, met name LinkedIn Antennes via de partners: maximaal benutten van de communicatiekanalen van alle partners Publireportages Artikels in pers, magazines en vaktijdschriften Folders

12 12 / Positief imago van de sector Acties Algemeen De sector kampt nog te vaak met een onbekend of negatief imago bij potentieel toekomstige werknemers. Zowel werkzoekenden als jongeren die nog een studie- of beroepskeuze moeten maken, kennen de logistieke jobs onvoldoende. Talentenstroom zal daarom bij elke actie en communicatie aandacht besteden aan imagoversterking en wegwerken van vooroordelen. Alle beeldmateriaal (foto, film, presentaties) zal de sector op een positieve en eigentijdse manier in de kijker zetten Sociale media en website onderhouden Talentenstroom plaatst wekelijks min. één bericht op Facebook en zet min. één keer per maand nieuwe informatie (bijv. een nieuw artikel) op de website Talentenstroom onderzoekt welke sociale media doeltreffend ingezet kunnen worden Talentenstroom vernieuwt de eigen website en ontwikkelt communicatiemateriaal Communicatiecampagnes voor verschillende doelgroepen ontwikkelen Uitbreiden communicatiekanalen om bereik te vergroten: LinkedIn pagina en op termijn Twitter extra tools en communicatiekanalen ontwikkelen voor imagoversterking jobs en opleidingen Aanwezigheid events en ondersteunen initiatieven imagoversterking partners Overzicht events (omwille van personeelsbezetting moeten er prioriteiten worden gesteld en zal aan de events in het rood niet worden deelgenomen). 3.4 Informeren Werkzoekenden Wegens het blijvend tekort aan goed opgeleide kandidaten zet Talentenstroom onverminderd in op maximale en positieve informatieverstrekking naar potentiële en geïnteresseerde kandidaten. Werkzoekenden die over voldoende basiscompetenties beschikken om in logistieke knelpuntberoepen ingezet te worden, moeten actief geïnformeerd worden over de opleidings- en tewerkstellingskansen in deze sector. We beschouwen dit als een eerste belangrijke stap om meer toeleiding naar de sector te realiseren.

13 13 / 19 Acties: Informeer in Talentenstroom voor werkzoekenden: De huidige presentatie van Informeer wordt herbekeken en aangevuld met extra informatie over opleidingen. Tweewekelijkse (of afhankelijk van vraag) infosessie over de sector, jobs en opleidingen voor werkzoekenden die zich willen heroriënteren Sectorale bemiddeling VDAB past zijn dienstverlening aan met het oog op een betere opvolging van werkzoekenden. Het informeren van kandidaten zal nog steeds binnen Talentenstroom gebeuren, maar de bemiddeling verhuist naar het servicepunt. VDAB zal de eigenlijke bemiddeling ook sterker monitoren. Kandidaten worden door VDAB gevisualiseerd en toegeleid naar Talentenstroom voor specifiek projecten (expeditie haven, opleiding, werkplekleren) waarin concrete stappen worden vastgelegd. 3.5 Informeren Leerlingen Logistieke studierichtingen kennen vaak een lage instroom. Vanuit die vaststelling ondersteunt Talentenstroom een betere bekendmaking van het logistiek opleidingsaanbod bij jongeren. Daarnaast ondersteunt Talentenstroom scholen met logistieke richtingen ook inhoudelijk op vlak van educatief materiaal, stages, vorming voor leerkrachten. Hierbij wordt afgestemd met LOGOS voor wat betreft de convenantscholen. Talentenstroom wil leerkrachten (in het secundair onderwijs) maximaal ondersteunen om haven en logistiek als thema in de klas te behandelen. Daarbij richt Talentenstroom zich in de eerste plaats op de ASO-TSO-BSO richtingen in de studiegebieden Economie-Handel. Talentenstroom streeft naar een maximaal bereik van jongeren in het secundair onderwijs. Een beter geïnformeerde studiekeuze bij Antwerpse leerlingen staat hier voorop. Door hen correct te informeren over de sector en opleidingsmogelijkheden wil Talentenstroom ervoor zorgen dat jongeren een realistische en eigentijdse kijk op de haven en logistiek ontwikkelen en deze meenemen in hun keuzeproces. Acties: Actie SID-in Antwerpen De laatstejaars secundair onderwijs kunnen op een studie-informatiedag (SID-in) kennismaken met een brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden. De verschillende hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen geven informatie over hun opleidingen en andere studiemogelijkheden. Dat helpt de leerlingen bij hun studie- of beroepskeuze. Tijdens deze SID-in beurs in Antwerpen zal Talentenstroom de onderwijsinstellingen die opleidingen in Logistiek organiseren, ondersteunen met een gerichte actie om de jobs in de haven en logistiek bekender te maken. De actie bestaat uit een informatieve bustour door de haven tijdens het weekend van 7 en 8 februari waarbij de nadruk zal liggen op het uitleggen van bediendejobs. De opleidingsverstrekkers mogen deze bustour aanbieden aan alle laatstejaars middelbaar die interesse tonen in een studierichting/ job in de logistiek. De leerlingen kunnen zich samen met hun ouders inschrijven. Op die manier krijgen ze een realistisch beeld van wat ze mogen verwachten als ze starten aan deze studierichting. Leerlingenbereik 3 de graad Secundair Onderwijs: 50 leerlingen en ouders

14 14 / Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering Ook dit jaar organiseert Talentenstroom een logistiek event voor laatstejaars ASO-TSO-BSO uit de studiegebieden Economie-Handel-Kantoor. Logistieke studierichtingen zijn onvoldoende gekend; daarom laten we leerlingen kennismaken met verschillende opleidings- en beroepsmogelijkheden in de haven- en logistieke sector met een bijzondere focus op de Se-n-se richting Internationaal Transport en Goederenverzending. Leerlingenbereik 3 de graad Secundair Onderwijs: 300 leerlingen en leerkrachten Jonge Haven Als partner in Talentenstroom zal het Havencentrum Lillo trekker blijven van de Jonge Haven. Op deze manier trachten we zoveel mogelijk Antwerpse jongeren de haven op een positieve manier te laten beleven met in de derde graad bijzondere aandacht voor studie- en beroepskeuze. Dit project krijgt een vaste plaats in de missie van het Havencentrum. In overleg en afstemming met Talentenstroom (voor Logistiek) en Talentenfabriek (voor Industrie) zijn volgende objectieven vastgelegd voor 2015: Bereik van scholen vergroten door gerichte promotie-acties Leerlingenbereik Secundair Onderwijs: objectief: leerlingen uit de 1 ste graad, leerlingen uit de 3 de graad Voor -en natrajecten voor Jonge Haven uitwerken Acties ondernemen om ouderbetrokkenheid te verhogen Draagvlak vergroten bij betrokken sectoren Routeplanner en Informatie studie- en beroepskeuze voor sector Haven en Logistiek De logistieke knelpuntberoepen waarvan sprake zijn vaak complex en daardoor niet eenvoudig uit te leggen aan een buitenstaander. Daarom heeft Talentenstroom een instrument ontwikkeld dat visueel weergeeft wat deze jobs inhouden en hoe die zich tot mekaar verhouden. Dit wordt gekoppeld aan de routeplanner zelf, een overzicht van de logische leerlijnen die aangeven welke studierichtingen toeleiden naar logistieke beroepen. Acties In 2015 wordt een concept uitgewerkt om de routeplanner en beroepenposter te gebruiken als ondersteuning voor leerkrachten bij studie- en beroepskeuze van leerlingen op scholen. infosessies op scholen met educatief materiaal Talentenstroom zal infofiche maken voor allerhande gidsen die jongeren willen vertellen over jobs in de haven: deze zal in een latere fase ook worden ontworpen als leuke flyer/folder met foto s en QR codes om mee in infozakjes te stoppen. De beroepenposter zal worden gekoppeld aan het logistieke spel dat wordt ontwikkeld door LOGOS.

15 15 / Afstemming bovenlokaal beleid De inspanningen die Talentenstroom onderneemt om het logistieke verhaal meer tot bij de leerlingen te brengen, vragen om bovenlokale afstemming. Enerzijds met de bedoeling een aantal knelpunten aan te kaarten, anderzijds om optimale aansluiting te vinden bij initiatieven op Vlaams niveau. Dit betekent concreet: Op het domein onderwijs: na positieve feedback op de vraag over om logistiek op te nemen in het leerplan Economie, plan uit werken hoe dit kan worden gerealiseerd. Op het domein Flanders Logistics / Flanders Port Area: Deelname aan de werkgroep Onderwijs-Arbeidsmarkt en aandringen op continuering van promotiecampagnes zoals de Belevingstour/ Vlaamse Havendag. Input geven voor gericht onderzoek naar gezamenlijke problematiek. Verkennen of samenwerking en bundeling van middelen mogelijk is om een Vlaamse variant van de Serious Game te ontwikkelen Informeren Werkgevers Talentenstroom wil werkgevers in de Antwerpse regio optimaal informeren en sensibiliseren over mogelijke instroomkanalen voor de sector. Opleidingsinitiatieven, stagemogelijkheden, Individuele Beroepsopleiding, werkplekleren en tewerkstellingsmaatregelen worden vanuit Talentenstroom gepromoot bij de bedrijven. Ook de eigen dienstverlening moet nog meer uitgedragen worden bij de haven- en logistieke bedrijven. Zij moeten duidelijker weten waarvoor zij terecht kunnen bij het job- en opleidingspunt van en vóór hun sector. Acties: Versterken proactieve aanpak Meer bedrijfsbezoeken nav vacatures, stageplaatsen, IBO en gerichte prospectie om Talentenstroom voor te stellen en verborgen vacatures te ontdekken. Objectief: 5/maand vanaf sep. 20 prospectiebezoeken, 40 bedrijfsbezoeken in totaal Efficiënter beheer en netwerk uitbreiden van bedrijfscontacten. Objectief: netwerk uitbouwen van min. 300 contacten via LinkedIn. Sterke kandidaten spontaan voorstellen aan bedrijven Objectief: min. 1 keer per trimester kandidatenmailing + maandelijks 1 kandidaat in de kijker social media Aanwezigheid en ondersteuning op events van de partners: Talentenstroom is aanwezig of ondersteunt events van partners zoals Alfaport, Port of Antwerp, de Werkgeversfederatie van PC226 of andere relevante fora waar werkgevers uit de sector samenkomen. Talentenstroom onderneemt acties om Employer Branding Strategie nav de oefening van Alfaport uit te dragen en bedrijven te sensibiliseren.

16 16 / Opleidingsaanbod in de kijker Gerichte communicatie acties over de sectorspecifieke opleidingen in verschillende stelsels: werken & leren, Se-n-se, beroepsopleidingen en opleidingen op maat van bedrijven. Actieve promotie van stages bij werkgevers dmv jobdates tijdens elke opleiding waar TS de toeleiding en opvolging van verzorgt Stimuleren van werkplekleren en waar mogelijk vertalen naar concrete projecten (IBO, stages, duaal leren, etc) 4 Oriëntering en Screening 4.1 Situering De sector kampt niet alleen met een kwantitatief maar ook een kwalitatief tekort aan kandidaten. De vraag naar goed opgeleide werknemers blijft groter dan het aanbod. Bovendien ontbreekt het werkzoekenden met interesse vaak aan de juiste competenties om ingezet te kunnen worden. Daarom is gerichte screening en oriëntering een erg belangrijke stap in de doelstelling om meer werkzoekenden te laten doorstromen naar de sector. 4.2 Doelstelling Talentenstroom wil geïnteresseerde en potentiële kandidaten maximaal inzetbaar maken voor de knelpuntberoepen in de haven en logistiek. Na de eerste stap van informeren, is een goede bemiddeling en een gerichte screening en oriëntering van werkzoekenden erg belangrijk. Dit proces moet zo efficiënt mogelijk georganiseerd worden om een zo kort mogelijke weg naar werk te garanderen Expeditie Haven: kennismaken met haven & logistiek Talentenstroom wil werkzoekenden laten kennismaken met de haven als mogelijke plaats van tewerkstelling. Potentiële kandidaten krijgen daardoor meer inzicht in de verschillende activiteiten, bereikbaarheid, arbeidsomstandigheden, waardoor ze realistische jobverwachtingen ontwikkelen. Acties:. Talentenstroom organiseert min. 1 Expeditie Haven in 2015

17 17 / Screening kandidaten Servicepunt detecteert potentiële kandidaten en verwijst deze door naar screening in VDAB CC. Actie: Talentenstroom/ Servicepunt ICT & Business en het competentiecentrum van VDAB maken nieuwe afspraken zodat kandidaten voor de logistieke sector kunnen deelnemen aan de screenings die plaatsvinden bij VDAB. Deze permanente samenwerking is nodig om werkzoekenden te laten doorstromen naar taaltrainingen indien nodig (zie verder) Oefenbedrijf VDAB Naast talenkennis zijn ook administratieve vaardigheden vereist voor een opleiding of job als bediende in de haven of logistiek. Om deze te screenen, kunnen werkzoekenden een dag meewerken in het oefenbedrijf van VDAB. Op die manier proeven zij van een onderneming en de voornaamste activiteiten in een commercieel bedrijf. De meest gevraagde competenties worden in kaart gebracht: taalvaardigheid, computerkennis, inzicht in logistieke processen en organisatievermogen komen hierbij aan bod. Acties: Er worden duidelijke afspraken gemaakt rond plaatsen die worden voorzien voor TS/Servicepunt in Oefenbedrijf als screeningsinstrument en/of werkplekleren in opleidingstraject. In 2015 werkt VDAB verder aan de uitbouw van de Marnixnatie, een logistiek oefenbedrijf waar onder meer Navitrans (sectorspecifieke software) geoefend kan worden Jongere werkzoekenden Wanneer Talentenstroom versterkt inzet op de jongerendoelgroep, zal ook een aangepast aanbod voor oriëntatie & screening nodig zijn. Actie: Talentenstroom stemt af met de lopende initiatieven ihkv het jeugdwerkloosheidsplan van Stad, VDAB en OCMW. VDAB CC, kan op vraag van en in samenwerking met TS, een aantal specifieke acties organiseren voor jonge werkzoekenden Toeleiding naar opleidingsaanbod Vanuit de voorgaande stappen zal Talentenstroom kandidaten toeleiden naar sectorspecifieke opleidingen. De opleidingsverstrekker blijft zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke selectie van kandidaten voor de door hem aangeboden opleiding.

18 18 / 19 5 Opleidingen & werkplekleren 5.1 Situering Talentenstroom profileert zich als verbinding tussen kandidaten, mogelijkheden tot opleidingen en WPL en bedrijven. De rechtstreekse vacaturebemiddeling verhuist met de sectorale werking naar het servicepunt. Bedrijven met openstaande vacatures kunnen hun aanbod nog steeds via Talentenstroom kenbaar maken en beroep doen op de sectorale bemiddeling van de consulenten binnen het servicepunt. Werkzoekenden met ervaring en/of interesse in de sector kunnen bij het servicepunt/talentenstroom terecht voor vacature- en opleidingsaanbod, info & advies, sollicitatietips en feedback van werkgeverszijde. Talentenstroom zal sterk inzetten op maatwerk voor bedrijven en het opleidingsaanbod uitbreiden waar nodig. Daarnaast ligt er een sterke focus op de promotie van werkplekleren (waaronder IBO) en jobdates. Acties: Maatwerk voor bedrijven Met het oog op betere matching tussen vraag en aanbod worden acties op maat ontwikkeld. Promotie en begeleiding van de Individuele Beroepsopleiding: daar te weinig kandidaten over de gevraagde competenties beschikken, zal Talentenstroom IBO zoveel mogelijk naar voren schuiven als opleidingsinstrument/aanwervingskanaal voor werkgevers. Objectief: min. 10 nieuwe contacten/bedrijven om een IBO op te starten Project Werkplekleren met werkzoekenden: Talentenstroom onderzoekt kanalen om een project werkplekleren op te starten. Objectief: 1 project werkplekleren (onder voorbehoud: mits ondersteuning van VDAB inzake concrete uitwerking) Jobdates: op vraag van een werkgever kunnen jobdates georganiseerd worden zodat vooraf gescreende kandidaten in groep kennismaken met het bedrijf in kwestie en ter plaatse kunnen solliciteren voor de openstaande functie(s). Objectief: min. 2 jobdates Toeleiding naar opleidingsaanbod Vanuit de voorgaande stappen zal Talentenstroom kandidaten toeleiden naar sectorspecifieke opleidingen. De opleidingsverstrekker blijft zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke selectie van kandidaten voor de door hem aangeboden opleiding. Creëren van extra opleidingen ism competentiecentrum van VDAB

19 19 / Uitbreiding opleidingsaanbod Om meer kandidaten inzetbaar te maken voor de jobs in deze sector blijft competentieversterking via opleidingen een belangrijke sleutel. Het gaat hier om de vaak nog ontbrekende schakel om werkzoekenden inzetbaar en aantrekkelijk te maken voor werkgevers in de sector. Acties: Taalbad: Werkzoekenden met onvoldoende talenkennis kunnen via een taalbad hun kennis van Frans en/of Engels verbeteren tot het minimumniveau vereist voor een job of opleiding in de sector. Dit gaat nog éénmaal door in 2015 en wordt nadien geëvalueerd. Nieuwe opleidingstrajecten in modules uitwerken in functie van de vraag. De nieuwe projectleider bedrijven werkt samen met de nieuwe instructeur Logistiek en Expeditie van VDAB om modules te ontwikkelen op vraag en maat van de werkgevers. Continueren aanbod korte modules expeditie en internationale handel voor werkzoekenden met ervaring in de sector. Legende: AOB DB FTE/ VTE GO! HBO IBO JH POM SFTL Se-n-se SG TS VDAB CC WG WNE WPL WZ Algemeen Onderwijsbeleid Dagelijks Bestuur Fulltime equivalent Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Hoger Beroepsopleiding Individuele beroepsopleiding Jonge Haven Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Sociaal Fonds voor Transport & Logistiek Secundair na Secundair Stuurgroep Talentenstroom VDAB Competentiecentrum Werkgevers Werk en Economie Werkplekleren Werkzoekenden

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

1.1. Opleveren regionale vraag en aanbodanalyse van de sector 1.2. Monitoring resultaten Talentenstroom

1.1. Opleveren regionale vraag en aanbodanalyse van de sector 1.2. Monitoring resultaten Talentenstroom Jaaractieplan 2013 Inhoud Inleiding...3 1. MONITORING EN ANALYSE...5 1.1. Opleveren regionale vraag en aanbodanalyse van de sector...5 1.2. Monitoring resultaten Talentenstroom...5 2. INFORMEREN EN SENSIBILISEREN...6

Nadere informatie

1. Missie en Visie Strategische doelstellingen Tactische doelstellingen... 3

1. Missie en Visie Strategische doelstellingen Tactische doelstellingen... 3 JAARACTIEPLAN 2017 2 / 9 Inhoudsopgave 1. Missie en Visie... 3 1.1. Strategische doelstellingen... 3 1.2. Tactische doelstellingen... 3 2. Operationele doelstellingen en acties... 4 2.1. OD 1: Talentenstroom

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Opleiding Kennis Arbeidsmarkt

Opleiding Kennis Arbeidsmarkt Opleiding Kennis Arbeidsmarkt Infosessie stageproject Topcoaches voor Toptalent van O.T.M. Woensdag 18 september 2013 POM Limburg 1. Opleiding Kennis Arbeidsmarkt (OKA) Hoofddoelstelling: Bijdragen aan

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN. Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers

PROVINCIE ANTWERPEN. Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers PROVINCIE ANTWERPEN Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers Tussentijdse evaluatie SAB II - PROVINCIE ANTWERPEN 1 Tussentijdse evaluatie SAB II - PROVINCIE ANTWERPEN 2 1.1. Doelstelling samenwerking

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Wij focussen op opleiding, tewerkstelling en competentiebeleid, om toekomstige

Nadere informatie

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek Vierkante tafel de haven werkt Scholing in de logistiek Freek De Witte & Dorien Zelderloo Inhoud Kader Project Voorbereidingsfase Partners Logistiek overlegplatform Doedagen en training Logistieke gps

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 1 Overzicht evolutie sector opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden campagnes voor het onderwijs 25 jaar FTMA Talentenfabriek samenwerking VIBAM activiteitenverslag

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in beeld

Arbeidsmarkt in beeld Arbeidsmarkt in beeld Veerle Goossens - Product Manager Logistiek & Transport Infosessie Een job in de logistiek? Klinkt logisch! 26 januari 2011 Logistiek is al lang meer dan enkel schuiven met dozen

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16 VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. VDAB INTEGRATIE VIA WERK INHOUD: 1.AANPAK VDAB 2.ACTIES 3.VOORBEELDEN & GOOD PRACTICES 4.VRAGEN? AANPAK VDAB AANPAK VDAB / PRINCIPES: Aanpak krijgt vorm op basis van:

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Provinciale Netwerkdag Sociale Economie over Werken op maat 06 oktober 2016 Job-Link - Faruk Akkus GTB - Stefany Tan Kennismaken Agenda DEEL

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Overzicht opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden talentenfabriek campagnes voor het onderwijs Opleidingsinitiatieven voor werknemers jaarbudget en

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Freddy Van Malderen - VDAB Tom Goris Voka-KvKAW 1 Probleemstelling Arbeidsmarkt in Antwerps-Wase regio uit balans Steeds moeilijker om correct geschoolde arbeidskrachten

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK INTEGRATIE DOOR WERK Het VDAB-programma gericht op anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. Een programma gebaseerd op: - het advies van de Commissie

Nadere informatie

Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun

Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun leerkrachten om op interactieve en ervaringsgerichte wijze kennis te maken met een brede waaier aan praktisch uitvoerende

Nadere informatie

nr. 598 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 16 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Knelpuntopleidingen VDAB - Aanvragen en wachtlijsten

nr. 598 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 16 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Knelpuntopleidingen VDAB - Aanvragen en wachtlijsten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 598 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 16 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Knelpuntopleidingen VDAB - Aanvragen en wachtlijsten Werkzoekenden

Nadere informatie

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 1. Cijfers en jongerengarantie 2 September 2014: enkele cijfers Cijfers en jongerengarantie 3 57.374 NWWZ jonger dan 25 jaar op een totaal van 242.084 (23,7%) Cijfers en

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking 2/12/14 VDAB voor werkgevers Matching Partner in rekrutering en opleiding (google) QUIZ (Google) Filmronde VDAB-kennismaking VDAB Beleidsraamwerk uitdagingen voor de toekomst 1 Filmvragen Een opwarmertje

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Project doorstroom naar NEC

Project doorstroom naar NEC 1 Project doorstroom naar NEC Mei 2012- December 2013 Doel: realiseren van duurzame tewerkstelling voor ocmw cliënten Knelpunt: Kloof tussen reguliere werkgever enerzijds en trajectbegeleider die de doelgroep

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken?

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 308 van EMMILY TALPE datum: 2 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Campagne Ervaring werkt - Jobkanaal De VDAB heeft

Nadere informatie

Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid onderwijs opleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: vzw Tracé Brussel

Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid onderwijs opleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: vzw Tracé Brussel Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0494 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid onderwijs opleiding - arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Een nieuwe wind door RTC Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Wat is Wat doet Wie maakt Hoe werkt Wat realiseert Hoe evolueert opleidingen maïzena STEM werkplekleren apparatuur infrastructuur perceptie

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 STREEKPACT 2013-2019 Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 VOORSTELLING - Sociaaleconomisch streekoverleg - Tripartiet samengesteld: streekpolitici (lok., prov.) werkgevers - werknemers + deskundigen,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

PERSBERICHT Hasselt, 7 mei 2013

PERSBERICHT Hasselt, 7 mei 2013 PERSBERICHT Hasselt, 7 mei 2013 UNIZO-Limburg en VKW Limburg: Sterker op werkgevers gerichte VDAB-werking nodig 50% krijgt vacatures nog steeds moeilijk ingevuld 4 op 10 doen vandaag beroep op arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Beheer zelf uw wervingsactiviteiten

Beheer zelf uw wervingsactiviteiten Beheer zelf uw wervingsactiviteiten > Recruitment Technologie > Applicant Tracking > Webbased HR Software EEN COMPLEET E-RECRUITMENT SYSTEEM HR Organizer by Echoweb Moorselsteenweg 83 1933 Zaventem 02

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel Projectomschrijving De krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Bustoers. "promotie logistieke opleidingen. in bedrijfscontext"

Bustoers. promotie logistieke opleidingen. in bedrijfscontext Bustoers "promotie logistieke opleidingen in bedrijfscontext" 1 Leuven, 31 maart 2009 Betreft: Jaaractieplan 2009 Logistiek: Beste RTC-Partner, Ondanks de huidige economische terugval blijft logistiek

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Wegwijs in de social-profitsector

Wegwijs in de social-profitsector 09/10/2014 Schaarbeek Wegwijs in de social-profitsector SPREKERS: Bart van Opstal (VIVO) Sandra Vermeulen (Servicepunt Zorg Gent) 09/10/2014 Wegwijs in de social-profitsector Opbouw van de sessie VIVO

Nadere informatie

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties VDAB publiceert

Nadere informatie

Voorstel Stad Gent: wijkantennes gekoppeld aan de centrale werkwinkels. Werkgroep GSIW 4 juni 2013

Voorstel Stad Gent: wijkantennes gekoppeld aan de centrale werkwinkels. Werkgroep GSIW 4 juni 2013 Voorstel Stad Gent: wijkantennes gekoppeld aan de centrale werkwinkels Werkgroep GSIW 4 juni 2013 Aansluiting te vinden bij andere vormen van dienstverlening om de maatschappelijke positie van de werkzoekende

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven VLOR 19/12/2012 Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde Voka titel 1 Voka titel 2 Filmpje batac Overzicht presentatie

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 mei 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 3/1 Budget 2016. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Gezamenlijke doelstellingen

Gezamenlijke doelstellingen 1 Gezamenlijke doelstellingen Stad Antwerpen Lokale tewerkstelling Ondersteunen onderwijs Antwerpen fvb-ffc Constructiv Gekwalificeerde bouwvakarbeiders Eén loket voor iedereen. VDAB Arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

Ook zien we dat in 2014 voor het eerst in jaren minder vacatures vanuit VDAB aan Actiris en Forem zijn bezorgd.

Ook zien we dat in 2014 voor het eerst in jaren minder vacatures vanuit VDAB aan Actiris en Forem zijn bezorgd. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 629 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 27 mei 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Interregionale arbeidsmobiliteit - Samenwerking VDAB-Forem

Nadere informatie

WIE ZIJN WE? WIE ZIJN WIJ? Wij zijn VFU, het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten.

WIE ZIJN WE? WIE ZIJN WIJ? Wij zijn VFU, het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. WIE ZIJN WE? Wij zijn VFU, het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. Kunnen wij u helpen? Jazeker! Wij ondersteunen de opleiding van uw (kandidaat-)uitzendkrachten. Onze opleidingen versterken hun competenties

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag!

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! Programma workshop 1. Algemeen kader Situering Aanleiding Project -model 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! 1 Achtergrond: Evoluties op de AM: uitdagingen toenemend aantal knelpuntberoepen

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector

nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector In 2015 hebben

Nadere informatie

Beheer zelf uw wervingsactiviteiten

Beheer zelf uw wervingsactiviteiten Beheer zelf uw wervingsactiviteiten > Recruitment Technologie > Applicant Tracking > Webbased HR Software EEN COMPLEET E-RECRUITMENT SYSTEEM HR Organizer by Echoweb Spoorwegstraat 5 bus 3 1933 Zaventem

Nadere informatie

2 '%" 3( 1%$! 2 %/!" 2 2 -.-" 22 4) / 5 %/. 5 -.-" 6 %/.% 6 -!7"8 6 ). 9 -.-" : -!

2 '% 3( 1%$! 2 %/! 2 2 -.- 22 4) / 5 %/. 5 -.- 6 %/.% 6 -!78 6 ). 9 -.- : -! #$ &' ())*''*+,'+'+*''-.'+ 01 ' 2 ' 1 3( 1$ 01. 2 2 2 -.- 22 4) 0-5. 5 -.- 6. 6-78 6 ). 9-9 -.- : *# : - # $ & '()$ * +(, -.0 1 2.3 454 46 +)( +75, +75, # '8)6 & ')(5 * ')(5 - ')(5 1 ')(5 ' ''4 ' 5'' 97

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs VVKSO CODIS/DOC/11/09 2011-02-07 Arbeidsmarktrapport 2010 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Secundair Onderwijs Basisonderwijs Secundair onderwijs Structuur van

Nadere informatie

PETER- / METERSCHAP. Ook in jouw onderneming! Vragen, opmerkingen of suggesties?

PETER- / METERSCHAP. Ook in jouw onderneming! Vragen, opmerkingen of suggesties? Vormingsfonds van het Paritair Comité van de Bedienden van de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek Fonds de Formation de la Commission Paritaire pour les Employés du Commerce International,

Nadere informatie

Voorstelling Bijblijfproject. ACV ACLVB ABVV EAD-consulentendag 2011

Voorstelling Bijblijfproject. ACV ACLVB ABVV EAD-consulentendag 2011 Voorstelling Bijblijfproject ACV ACLVB ABVV EAD-consulentendag 2011 1 Opzet workshop Korte inleiding Wat doet de bijblijfconsulent Hoe? Bijblijf-quiz Vragen? 2 Een korte inleiding (1) Bijblijfwerking is

Nadere informatie

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1 LOKALE CONTEXT BS Omgevingsanalyse Kinderen en jongeren Partners De BS brengt bij de omgevingsanalyse zowel de noden als kansen van de lokale kinderen en jongeren in kaart: houdt hierbij rekening met de

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift PERSBERICHT Hasselt, 31 augustus 2017 Onderzoek VKW Limburg en UNIZO Limburg: Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift Bedrijven willen minstens 3 maanden stage in élke opleiding Limburgse

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Springplank naar zelfstandige - Resultaten

nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Springplank naar zelfstandige - Resultaten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Springplank naar zelfstandige - Resultaten Sinds 1

Nadere informatie

E-learning tool voor uitzendarbeid

E-learning tool voor uitzendarbeid Thema: werving, selectie en onthaal Sectorfiches toolbox-website E-learning tool voor uitzendarbeid Laagdrempelige, gratis e-learning tool die alle vragen beantwoordt over het solliciteren en werken als

Nadere informatie

Inspiratiemoment NEET jongeren

Inspiratiemoment NEET jongeren Inspiratiemoment NEET jongeren Schooluitval terugdringen = NEET aanpakken! 30 oktober 15 Samenwerking Stad Antwerpen VDAB OCWM Antwerpen Wat doen we al? Er zijn een heel wat acties/projecten die bijdragen

Nadere informatie

nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) Stand

Nadere informatie