Werkgeversaansprakelijkheid FiDiZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkgeversaansprakelijkheid FiDiZ"

Transcriptie

1 27 januari 2010 Werkgeversaansprakelijkheid FiDiZ Chris van Dijk

2 Werkgeversaansprakelijkheid: algemeen

3 Artikel 7:658 BW Art. 7:658 lid 1: inhoud zorgplicht werkgever: lokalen, werktuigen en gereedschappen maatregelen en aanwijzingen redelijkerwijs voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt

4 Artikel 7:658 BW Art. 7:658 lid 2: grondslag werkgeversaansprakelijkheid aansprakelijkheid, tenzij nakoming zorgplicht opzet of bewuste roekeloosheid

5 Aansprakelijkheid in de hoedanigheid van werkgever Geen risicoaansprakelijkheid, maar schuldaansprakelijkheid MAAR: wel vergaande aansprakelijkheid: zorgplicht gaat ver eigen schuld beperkt tot alles of niets (in geval van opzet of bewuste roekeloosheid)

6 Bewijslastverdeling artikel 7:658 BW Werknemer moet bewijzen: schade (door ziekte of ongevalsletsel) in de uitoefening van de werkzaamheden (causaal verband) Werkgever moet (vervolgens) bewijzen om aan aansprakelijkheid te ontkomen: nakoming zorgplicht bewuste roekeloosheid of opzet werknemer

7 Algemeen: art. 7:658 BW Bewijsverdeling HR 17 november, NJ 2001, 596 (Unilever/Dikmans) en lagere rechtspraak over bewijslastverdeling bij rugklachten en psychische klachten. Recent: HR 9 januari 2009, RvdW 2009, 172 (rugklachten). biedt mogelijkheid tot genuanceerde benadering, zie voor beroepsziekten bijvoorbeeld conclusie van AG Spier voor HR 20 mei 2005, JAR 2006, 155 (RSI)

8 Bereik artikel 7:658 BW (algemeen) Schade moet zijn ontstaan in de uitoefening van de werkzaamheden (begrip arbeidsplaats) Ook bij werkgerelateerde privé-ongevallen? HR 22 januari 1999 (NJ 1999/534): Nee, want in de regel geen zeggenschap werkplek en geen instructiebevoegdheid NB: kan dus anders zijn bij bijv. thuiswerkers!

9 Bereik art. 7:658 BW Lid 4: Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

10 Voorbeelden toepassing artikel 7:658 lid 4 BW Kantonrechter Schiedam 7 december 2004, JAR 2005, 41 Maarten en Huig

11 Voorbeelden toepassing artikel 7:658 lid 4 BW Hof Arnhem 18 maart 2008, JA 2008, 80 Golfplaten vervangen op boerderij

12 Bereik artikel 7:658 lid 4 BW Wat is (voorzichtige) conclusie? Bepalend is: kon opdrachtgever werk ook door eigen werknemers laten doen (branche-eigen werkzaamheden)? instructies gegeven (of konden er instructies worden gegeven)? eventuele zelfstandigheid: lijkt niet zonder meer doorslaggevend

13 Werkgeversaansprakelijkheid: omvang zorgplicht

14 Omvang zorgplicht Zorgplicht gaat ver (werkgever moet er rekening mee houden dat werknemer niet altijd voldoende voorzichtig is) Koersverlegging? Broodmes (HR 4 oktober 2002, NJ 2004, 175) Dakdekker (HR 16 mei 2003, NJ 2004, 176) Koffievlek (HR 12 september 2003, NJ 2004, 177) Perez/Casa Grande (HR 2 maart 2007, NJ 2007, 143) Dichtslaande laaddeur (HR 8 februari 2008, NJ 2008, 93)

15 Koersverlegging? Uitkomst van deze arresten te billijken: te zeer vergaande waarschuwings- of andere zorgverplichtingen zullen hun doel voorbij schieten Sommige werkzaamheden zijn zo weinig gevaarlijk en sommige risico s zijn zo evident dat een werkgever er niet op behoeft te wijzen. in aanmerking genomen dat van algemene bekendheid is dat een mes dat geschikt is om zachte puntbroodjes mee te snijden zo scherp is dat de gebruiker daarvan het gevaar loopt zich bij dat werk te snijden

16 Koersverlegging? De eigen verantwoordelijkheid, ervaring en opleiding van de werknemer lijken wat zwaarder te zijn gaan wegen, ten koste van de vergeetachtigheid van een werknemer om steeds op zijn eigen veiligheid te letten (m.n. Dakdekkers-arrest) A-G Spier: [Het] ligt voor de hand dat de serieus te nemen zorgverplichting van de werkgever in het algemeen ziet op qua frequentie of ernst relevante gevaren

17 Vraag? Activiteitenbegeleidster in verpleeghuis De Lozerhof krijgt openslaande (extra brede) wc-deur tegen zich aan Werkgever aansprakelijk? Antwoord: HR 5 november 2004, JAR 2004, 278

18 Hof Den Haag: bewijs zorgplicht niet geleverd gevaarlijke situatie door beperkte doorgang schuifdeur niet onmogelijk en daaraan verbonden kosten niet onevenredig hoog Hoge Raad: laat dit oordeel in stand feit dat bouwschrift/arbowetgeving niet is overtreden staat niet aan aansprakelijkheid in de weg

19 Zekere koersverlegging: geen onrealistische verplichtingen op werkgever en meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid van werknemer AG waarschuwt: verzekeraars wellicht ten onrechte haan der victorie gekraaid

20 Nog steeds vergaande zorgplicht HR 11 november 2005, JA 2006, 11 (Multivac) HR 16 maart 2007, RvdW 2007, 317 (Egemin/ t Mannetje) HR 11 april 2008, JA 2008, 78 (Tarioui/Vendrig) HR 6 juni 2008, LJN BC9344 (Portacabin)

21 HR 11 november 2005, JA 2006, 11 noot van Van Boom in JA : Gevaar van oordelen met wetenschap van achteraf en belang van achteraf genomen maatregelen Geldt onderzoeksplicht alleen voor (bijzonder) gevaarlijke machines of ook voor alledaagse situaties?

22 Zorgplicht: afrondende conclusies Beoordeling is sterk casuïstisch; hierdoor moeilijk algemene conclusies te trekken Stappenplan: invloed wet- en regelgeving gevaarlijke situatie: Kelderluik-criteria gevaarlijke situatie: voorkomen indien niet mogelijk: effectief waarschuwen

23 Werkgeversaansprakelijkheid: goed werkgeverschap (verkeersongevallen)

24 Wat te bespreken? 1. Inleiding / Voorgeschiedenis 2. De verkeersongevallen 3. Buiten het verkeer; grens werk/privé 4. Overdenkingen: 7:611 hoe, wat, waar

25 De toegenomen rol van art. 7:611 BW 1. Inleiding Artikel 7:611 BW: De werkgever en werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. de redelijkheid en billijkheid als grondslag voor aansprakelijkheid van de werkgever?; Artikel 7:611 is lex specialis van 6:248 BW voor arbeidsovereenkomst

26 De toegenomen rol van art. 7:611 BW Goed werkgeverschap: 7:611 komt mogelijk in beeld als 7:658 geen uitkomst biedt Reikwijdte 7:658: in de uitoefening van de werkzaamheden zeggenschap; instructiebevoegdheid Wanneer 7:611 BW? Geen zorgplicht i.v.m. ontbreken zeggenschap (bijv. verkeer)? Werkgebonden risico s in privé-situatie/-tijd? Wel zorgplicht maar geen schending? Onrechtvaardig mede gelet op profijtbeginsel indien geen vergoeding zou bestaan voor letsel dat werknemer bij dergelijke ongevallen oploopt?

27 De toegenomen rol van art. 7:611 BW Maar is er wel rol voor 7:611 BW? HR 17 november 1989, NJ 1990, 572 (De Kok/Janssen Schoonmaakbedrijven) ( ) er [is] geen plaats voor een op gebruik en billijkheid dan wel op goed werkgeverschap ( ) rustende verplichting om aan een werknemer die als gevolg van een hem in de uitoefening van zijn dienstbetrekking overkomen ongeval schade lijdt, een schadevergoeding ( ) te betalen.

28 De toegenomen rol van art. 7:611 BW Zulk een verplichting is met name onaanvaardbaar omdat daardoor, in strijd met de strekking van art. 1638x, op de werkgever een aansprakelijkheid zou worden gelegd zonder dat er sprake is van een tekortkoming van zijn kant.

29 De toegenomen rol van art. 7:611 BW Zonder tekortkoming dus nooit aansprakelijkheid? Maar wat is de betekenis van de passage in de rechtsoverweging van de HR die er aan vooraf ging? Wanneer de werkgever niet is tekortgeschoten in de nakoming van de in art x genoemde verplichtingen en hij overigens niet is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, is er geen plaats ( ) etc. etc.

30 De toegenomen rol van art. 7:611 BW Aansprakelijkheid in geval van zaakschade HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 264 (Bruinsma Tapijt) o.g.v. stelsel arbeidsrecht en redelijkheid en billijkheid, vergoeding van zaakschade, indien voldaan aan bepaalde voorwaarden: - gebruik krachtens verplichtingen uit arbeidsovk - naar de aard van de zaak, zoals zich in het bijzonder voordoet bij een auto, risico s van ernstige beschadiging van die zaak (mede gezien ervaringsfeit ) - geen andersluidend beding (ter zake vergoeding autokosten)

31 De toegenomen rol van art. 7:611 BW En.in geval van letselschade? HR 22 januari 1999, NJ 1999, 534 (reclasseringsambtenaar) Reclasseringsambtenaar thuis door klant opgezocht Rechtbank: ongeval in uitoefening werkzaamheden & zorgplicht geschonden Hoge Raad: - Vereisten van art. 7:658 BW ruim uitleggen, maar artikel strekt zich niet uit tot ongevallen ofschoon samenhangend met werk in privé-situatie (wegens ontbreken zeggenschap en instructiebevoegdheid) - MAAR: aansprakelijkheid kan voortvloeien uit eisen goed werkgeverschap

32 De toegenomen rol van art. 7:611 BW De Hoge Raad overweegt: Dit brengt mee dat de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor ongevallen die de werknemer, ofschoon samenhangend met zijn werkzaamheden, in zijn privé-situatie zijn overkomen, niet wordt beheerst door de bijzondere regeling van art. 7A:1638x, maar telkens naar de omstandigheden van het gegeven geval moet worden beantwoord aan de hand van wat voor dat geval de eis zich als een goed werkgever te gedragen meebrengt.

33 De toegenomen rol van art. 7:611 BW Daarbij verdient opmerking dat voor een bevestigende beantwoording van deze vraag slechts plaats is onder bijzondere omstandigheden, waarbij voor gevallen als de onderhavige kan worden gedacht aan een, ook aan de werkgever bekend, specifiek en ernstig gevaar.

34 In bijzondere omstandigheden dus rol voor 7:611 Steeds is de vraag: Wat brengt in dit geval, gegeven de bijzondere omstandigheden, de eis zich als een goed werkgever te gedragen mee? Wat zijn dan de mogelijke antwoorden? a) Preventie: Werkgever moet maatregelen treffen, instructies geven? b) of zelfs (curatief): Werkgever moet zorgen voor afdekking risico?

35 De toegenomen rol van art. 7:611 BW 2. Bijzondere omstandigheden.de verkeersongevallen! De belangrijkste arresten: - HR 12 januari 2001, NJ 2001, 253 (Vonk/Van der Hoeven) - HR 9 augustus 2002, NJ 2004, 235 (De Bont/Oudenallen) - HR 1 februari 2008, RvdW 2008/176 en 2008/178 - HR 12 december 2008, RvdW 2009/35 (Maatzorg) - In mindere mate: HR 30 november 2007, RvdW 2007/1030 HR 19 december 2008, RvdW 2009/83 en 2009/84

36 De toegenomen rol van art. 7:611 BW HR 12 januari 2001, NJ 2001, 253 (Vonk/Van der Hoeven) Feiten Van der Hoeven was verplicht zich (dagelijks) met andere collega s te vervoeren in busje van werkgever (vanaf vestigingsplaats werkgever naar werkplek: Arena, DUS: werkverkeer); Verplicht bij toerbeurt te chaufferen; Financiële gevolgen van ongeval waren voor andere inzittenden van het busje gedekt (WAM); Uitkeringen ongevallenpolis van werkgever (fl ) en leasemaatschappij (fl ) dekken schade niet; Geen sprake van opzet dan wel bewuste roekeloosheid.

37 De toegenomen rol van art. 7:611 BW Cassatiemiddel werkgeversaansprakelijkheid geen risicoaansprakelijkheid; toepassing van artikel 7:611 BW zou artikel 7:658 BW doorkuisen; Hoge Raad De klacht faalt omdat een werkgever onder omstandigheden jegens zijn werknemer aansprakelijk kan zijn voor diens schade, ook al is aan de vereisten van ( ) art. 7:658 niet voldaan.

38 De toegenomen rol van art. 7:611 BW vervolg Hoge Raad: De Rechtbank heeft verwezen naar voormeld arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 1992, waarin werd beslist dat de werkgever in beginsel aansprakelijk is voor schade aan de door de werknemer in het kader van de dienstbetrekking gebruikte eigen auto, en heeft vervolgens bij wijze van analogie, gelet op de omstandigheden waaronder de onderhavige schade is ingetreden, Vonk aansprakelijk geacht voor de niet door een verzekering gedekte, door Van der Hoeven ten gevolge van het ongeval geleden schade.

39 De toegenomen rol van art. 7:611 BW Woon/werkverkeer HR 9 augustus 2002, NJ 2004, 235 (De Bont/Oudenallen) Feiten I.v.m. door werkgever aanvaarde opdracht is De Bont aangewezen om met eigen auto vervoer te verzorgen voor zichzelf en collega s; Werk ver van woonplaats verwijderd; Op grond van CAO bepalingen reisurenvergoeding, autokostenvergoeding en meerijderstoeslag.

40 De toegenomen rol van art. 7:611 BW Hoge Raad: Geen gewoon woon/werkverkeer Op één lijn stellen met vervoer krachtens verplichtingen arbeidsovereenkomst in kader werkzaamheden. Dus: Daaruit vloeit voort dat de werkgever gezien de aard van de arbeidsovereenkomst en de eisen van redelijkheid en billijkheid in beginsel de niet door verzekering gedekte schade ( ) heeft te dragen behoudens ( ) opzet of bewuste roekeloosheid.

41 De toegenomen rol van art. 7:611 BW Situatie na De Bont/Oudenallen Moeilijk onderscheid gewoon woon-werkverkeer en woonwerkverkeer op één lijn met - HR 30 november 2007, RvdW 2007/1030 (Knoppen NCM): voorbeeld geen op één lijn - woon/werkverkeer (dus gewoon woon/werkverkeer); - HR 19 december 2008, RvdW 2008/83 (Gündogdu/Mulder); voorbeeld werkverkeer (& incidenteel of regelmatig maakt niet uit); - HR 19 december 2008, RvdW 2008/84 (Hendriks/Autoster); voorbeeld op één lijn -woon/werkverkeer

42 De toegenomen rol van art. 7:611 BW Omvang aansprakelijkheid? Volledig? Wat is niet door verzekering gedekte schade?

43 De toegenomen rol van art. 7:611 BW HR 1 februari 2008, RvdW 2007/176 en 178 Ook art. 7:611 geen onbeperkte aansprakelijkheid voor ongedekte schade. Inhoud goed werkgeverschap: zorg voor een behoorlijke verzekering. Omvang van deze zorgplicht verschilt van geval tot geval. Beoordeling ex tunc. Bij eigen auto van werknemer, kan ook budget worden gegeven voor een behoorlijke verzekering, mits duidelijk voor de werknemer. Werkgever aansprakelijk voor zover dit voortkomt uit tekortkoming niet zorgen voor behoorlijke verzekering

44 HR 12 december 2008, RvdW 2009, 35 (Maatzorg/X)

45 Feiten Verzorgingshulp bij Maatzorg Verplaatsing van huis naar huis per fiets Gevallen door (plotselinge) gladheid van weg Er waren instructie gegeven voor hoe te handelen bij extreem slechte weersomstandigheden

46 Kantonrechter en Hof Artikel 7:658 BW niet van toepassing, maar 7:611 BW biedt grondslag voor aansprakelijkheid: geen onderscheid maken voor verkeersongevallen met auto of fiets

47 Hoge Raad Zorgplicht ex art. 7:658 BW ook aan de orde bij werkzaamheden buiten de arbeidsplaats, zoals openbare weg, waar werkgever geen zeggenschap heeft ( instructies) Mbt schade in uitoefening werkzaamheden als deelnemer aan wegverkeer geldt uit hoofde van 7:611 aanvullende zorgplicht om te zorgen voor behoorlijke verzekering Geen onderscheid tussen bestuurder motorrijtuig en bestuurder fiets of voetganger die gewond raakt door ongeval waarbij voertuig is betrokken

48 Wat houdt verzekeringsplicht in? Bedoeld lijkt: First party verzekering voor werknemers Maar is dat steeds schadeverzekering? Of ook ongevallenpolis? HR in Maatzorg: Deze risico s zijn inmiddels, naar kan worden aangenomen, eveneens goed verzekerbaar tegen betaalbare premies. Wat is behoorlijk? Twee factoren zijn volgens HR van belang: de in de betrokken tijd bestaande verzekeringsmogelijkheden de heersende maatschappelijke opvattingen

49 Problemen voor de rechtspraktijk Noot Hartlief (NJ 2009, 335) - de behoorlijke verzekering bestaat niet - Hoge Raad geeft niet aan welke inhoud verzekering moet hebben (schadeverzekering? Zo ja: welke schadeposten? etc.) - Hoge Raad geeft initiatief uit handen aan verzekeringsbranche - Deel van probleem ligt in verleden: welke verzekeringsmogelijkheden bestonden al in jaren 90? Aansprakelijkheid voor niet sluiten behoorlijke verzekering gedekt op normale AVB?

50 Waarom alleen bij verkeer? Werkverkeer is bijzonder werkrisico waartegen werkgever geen adequate maatregelen kán treffen; DUS VERZEKERINGSPLICHT Waarom niet hetzelfde voor allerlei andere bijzondere werkrisico s, die niet volledig kunnen worden weggenomen door maatregelen?

51 De toegenomen rol van art. 7:611 BW 3. En buiten het werk? Grens werk/privé Wat brengt de eis zich als een goed werkgever te gedragen mee, wanneer in privétijd schade wordt geleden als gevolg van een aan het werk verbonden risico? (bezoek van klant thuis, verblijf in het buitenland, personeelsactiviteit) Uit Reclasseringsmedewerker blijkt: 7:611 ook dan een rol Maar: wanneer bestaat voldoende verband? En waar leidt dit toe?

52 De toegenomen rol van art. 7:611 BW Verblijf in buitenland: HR 18 maart 2005, JOL 2005, 169 en RvdW 2005, 46 (KLM-piloot) Piloot tijdens wachttijd in Ivoorkust, ongeluk terwijl hij met taxi naar restaurant wilde gaan: dwarslaesie. Kantonrechter: geen werktijd, ook geen aansprakelijkheid op grond van goed werkgeverschap: piloot moest van gevaren op de hoogte zijn en KLM had ongevallenverzekering aangeboden en geadviseerd.

53 De toegenomen rol van art. 7:611 BW Hof KLM heeft zich niet gedragen als goed werkgever: Tal van bestemmingen, tal van risico s Arbeidsovereenkomst brengt dan mee: - KLM maatregelen moet nemen om risico s tot minimum terug te brengen; - althans deze risico s voor haar rekening moet nemen; - althans effectief moet waarschuwen voor de bijzondere risico s en mogelijke gevolgen daarvan. KLM heeft noch één, noch ander gedaan

54 De toegenomen rol van art. 7:611 BW Hoge Raad Wachttijd inherent aan werkzaamheden: KLM s verplichtingen uit 7:611 leven gedurende die tijd voort Feit dat piloot tijd geheel zelf kon indelen doet daaraan niet af KLM dient risico s tot minimum te beperken en - verwezenlijking risico voor rekening te nemen (VRAAG: door verzekering te sluiten????) - effectief te waarschuwen tegen gevolgen van bijzondere risico s

55 HR 17 april 2009, RvdW 2009/552 (rolschaatsen) Workshop rolschaatsen: direct na werktijd, op kantoor, goedkeuring directie en rolschaatsen gehuurd door werkgever; workshop zelf uitbesteed aan derden Hof: geen rol voor 7:658 BW ( niet in uitoefening werkzaamheden ), maar in deze situatie wel zorg- en preventieplicht op grond van 7:611 BW; die is geschonden (waarbij fouten van derden voor rekening werkgever komen)

56 Hoge Raad NB: Toepasselijkheid 7:658 BW in cassatie niet meer ter discussie 3.5 Evenwel kan een werkgever ook aansprakelijk zijn voor de schadelijke gevolgen van een aan zijn werknemer buiten de uitoefening van diens werkzaamheden overkomen ongeval, indien die schade (mede) is ontstaan doordat de werkgever, beoordeeld naar de bijzondere omstandigheden van het geval, zich niet overeenkomstig art. 7:611 BW heeft gedragen als een goed werkgever. Daarbij geldt dat een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert of doet organiseren waaraan een bijzonder risico op schade voor de deelnemende werknemers verbonden is, uit hoofde van de eisen van goed werkgeverschap gehouden is de ter voorkoming van die schade redelijkerwijs van hem te verlangen zorg te betrachten. Anders dan het geval is bij toepasselijkheid van art. 7:658, gelden dan geen bijzondere regels omtrent bewijslastverdeling en eigen schuld van de werknemer.

57 Vervolg 3.6 Gelet op het voorgaande heeft het hof met inachtneming van de in de rov. 4.8 en 4.9 van zijn arrest vermelde omstandigheden zeer wel kunnen oordelen dat een zodanige samenhang bestaat tussen de activiteit in het kader waarvan het ongeval plaatsvond en de arbeidsovereenkomst, dat ten aanzien van die activiteit voor M/VC een op eisen van goed werkgeverschap gebaseerde zorg- en preventieplicht bestond die zij niet is nagekomen, zodat schending van die plicht tot haar aansprakelijkheid leidt voor de schadelijke gevolgen van het ongeval op de voet van art. 7:611 in verbinding met art. 6:74 BW. Dat oordeel is ook voldoende gemotiveerd. De klacht stuit hierop af.

58 Analyse gevallen buiten werk Vereiste samenhang indien buiten de uitoefening van de werkzaamheden? Wat is bijzonder risico? Inhoud zorg- en preventieplicht? Anders dan zorgplicht 7:658? Eventueel ook verzekeringsplicht?

59 Kritiek Casuïstische rechtspraak mist fundament Reikwijdte artikel 7:611 BW en verhouding met artikel 7:658? - Waarin ligt rechtvaardiging voor onderscheid tussen verkeersongevallen en andere arbeidsongevallen? - Ook in andere situatie verplichtingen (tot verzekering)?

60 Toekomst? Politiek aan zet? Is het aansprakelijkheidsrecht wel het middel? Hoort het niet thuis in de sociale zekerheid? Verkapte lastenverzwaring werkgevers Naar risicoaansprakelijkheid of algemene verzekeringsplicht (zie Hartlief en AG Spier)? Wansink: algemene schadeverzekering voor werknemers?

Werkgeversaansprakelijkheid: Algemeen

Werkgeversaansprakelijkheid: Algemeen @AVDRnl Werkgeversaansprakelijkheid: Algemeen Artikel 7:658 BW Art. 7:658 lid 1: inhoud zorgplicht werkgever: lokalen, werktuigen en gereedschappen maatregelen en aanwijzingen redelijkerwijs voorkomen

Nadere informatie

Het effect van de Wnra op de schaderegeling. 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom

Het effect van de Wnra op de schaderegeling. 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom Het effect van de Wnra op de schaderegeling 7 november 2017 mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom Programma Schade van de ambtenaar Rechtspositionele voorschriften Werkgeversaansprakelijkheid Goed werkgeverschap

Nadere informatie

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid drs V.G.J. (Vincent) Zwijnenberg 8 april 2010 Onderwerpen 1. De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad 2. De behoorlijke verzekering

Nadere informatie

Hoge Raad, 12 januari 2001

Hoge Raad, 12 januari 2001 Hoge Raad, 12 januari 2001 Samenvatting Vier bouwvakkers rijden in een busje van de werkgever van Didam naar Amsterdam om werkzaamheden te verrichten aan de Amsterdam Arena. Het busje wordt bij toerbeurt

Nadere informatie

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS De heeft in december 2008 wederom drie interessante arresten gewezen inzake werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersletsel

Nadere informatie

LWV Voorprogramma. Het nieuwe werken. Rob Brouwer, 8 mei 2012. Voor de inhoud van deze presentatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard

LWV Voorprogramma. Het nieuwe werken. Rob Brouwer, 8 mei 2012. Voor de inhoud van deze presentatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard LWV Voorprogramma Het nieuwe werken Rob Brouwer, 8 mei 2012 1 Het nieuwe werken Ontwikkelingen > Hoger opgeleid > Deeltijd > Thuiswerken > Work/life balance > Andere eisen aan het werk 2 Het nieuwe werken

Nadere informatie

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID ARBEIDSONGEVALLEN. Bronneberg Advocaten heet u welkom. Mr. H.F.A. Bronneberg

WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID ARBEIDSONGEVALLEN. Bronneberg Advocaten heet u welkom. Mr. H.F.A. Bronneberg WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID ARBEIDSONGEVALLEN Bronneberg Advocaten heet u welkom. Mr. H.F.A. Bronneberg Artikel 7:658 en 7:611 BW risico of schuldaansprakelijkheid?; de wet laat de zorgplicht voor de veiligheid

Nadere informatie

De Bont sprak daarop zijn werkgever aan. De rechtbank wees de vordering af omdat het vervoer als woon-werkverkeer gezien werd.

De Bont sprak daarop zijn werkgever aan. De rechtbank wees de vordering af omdat het vervoer als woon-werkverkeer gezien werd. Hoge Raad, 9 augustus 2002 Samenvatting Een bouwvakker, De Bont, reed in zijn eigen auto van huis in Oosterhout, naar de werkplek in Deventer. Een paar collega s reden mee. Door een fout van De Bont sloeg

Nadere informatie

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID door Mariken Peters sectie aansprakelijkheid, verzekeringen en (letsel)schade STELLING 1 Als de werknemer een arbeidsongeval op de werkplek overkomt, is de werkgever altijd

Nadere informatie

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? Claimcultuur, het maar raak claimen? Ook in Nederland toenemend claimbewustzijn bij burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:685 en 7:611 BW: een overzicht van de stand van zaken (deel 2) P.W.H.M. Willems en K.

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:685 en 7:611 BW: een overzicht van de stand van zaken (deel 2) P.W.H.M. Willems en K. Werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:685 en 7:611 BW: een overzicht van de stand van zaken (deel 2) P.W.H.M. Willems en K. Teuben 1 Inleiding In het eerste deel van deze bijdrage is ingegaan

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Werkgerelateerde verkeersongevallen. Lisette de Haan, 11 mei 2017, NIS bijeenkomst

Werkgerelateerde verkeersongevallen. Lisette de Haan, 11 mei 2017, NIS bijeenkomst Werkgerelateerde verkeersongevallen Lisette de Haan, 11 mei 2017, NIS bijeenkomst U kent het wel, zo n typisch Zeeuwse weg Verkeersongevallen zitten in een klein hoekje Wat nu bij (letsel)schade? Allerlei

Nadere informatie

NIS-bijeenkomst 17 januari 2013. Herstelcoach Actualiteiten. Arlette Schijns

NIS-bijeenkomst 17 januari 2013. Herstelcoach Actualiteiten. Arlette Schijns NIS-bijeenkomst 17 januari 2013 Herstelcoach Actualiteiten Arlette Schijns Wat ga ik met jullie bespreken? Herstelcoach: de juridische inbedding Actualiteiten - Verkeersongevallenjurisprudentie: 7:611

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

6 Samenloop van artikel 7:611 BW en artikel 7:658 BW

6 Samenloop van artikel 7:611 BW en artikel 7:658 BW 6 Samenloop van artikel 7:611 BW en artikel 7:658 BW Y.L.L.A.M. Delfos-Roy 1 INLEIDING Wanneer een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, is zijn werkgever daarvoor onder omstandigheden

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Zorgplicht over de landsgrenzen voor uw internationaal opererende werknemers: een juridisch perspectief

Zorgplicht over de landsgrenzen voor uw internationaal opererende werknemers: een juridisch perspectief Zorgplicht over de landsgrenzen voor uw internationaal opererende werknemers: een juridisch perspectief 1. Inleiding Steeds vaker breiden bedrijven uit naar nieuwe markten in alle delen van de wereld zelfs

Nadere informatie

Scriptie: Werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsuitjes

Scriptie: Werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsuitjes Scriptie: Werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsuitjes, 5890225 Scriptiebegeleider: E.M. Hoogeveen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1 Vooraf... 5 1.2 In de uitoefening van de werkzaamheden artikel 7:658

Nadere informatie

INVULLING GOED WERKGEVERSCHAP EX ART. 7:611 BW

INVULLING GOED WERKGEVERSCHAP EX ART. 7:611 BW INVULLING GOED WERKGEVERSCHAP EX ART. 7:611 BW Op 1 februari 2008 heeft de Hoge Raad twee interessante arresten gewezen over goed werkgeverschap (art. 7:611 BW). Hoge Raad 1 februari 2008, LJN BB4767 Feiten

Nadere informatie

De werkgeveraansprakelijkheid ex artikel 7:611 BW

De werkgeveraansprakelijkheid ex artikel 7:611 BW De werkgeveraansprakelijkheid ex artikel 7:611 BW Demi Al Studentnummer: 10309179 Scriptiebegeleider: de heer A.V.T. de Bie 2013-2014 Nieuwe Zijds Burgwal 34C 1141 TE Monnickendam t 06-285 329 50 e-mail

Nadere informatie

Zorgplicht over de landsgrenzen voor uw internationaal opererende werknemers: een juridisch perspectief

Zorgplicht over de landsgrenzen voor uw internationaal opererende werknemers: een juridisch perspectief 570000899/8338 000899/8338484. Zorgplicht over de landsgrenzen voor uw internationaal opererende werknemers: een juridisch perspectief 1. Inleiding Steeds vaker breiden bedrijven uit naar nieuwe markten

Nadere informatie

Maandag 18 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht. Herengracht 584 Telefoon: +31 (0)20 521 06 90

Maandag 18 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht. Herengracht 584 Telefoon: +31 (0)20 521 06 90 Maandag 18 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht 1 De nieuwe zorgplicht Flexibele arbeidskrachten en aansprakelijkheid opdrachtgever 2 Werkgeversaansprakelijkheid is een soep van rechtspraak. Ruim honderd

Nadere informatie

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Agenda Inleiding Bewijs Causaliteit Praktische aanpak Deskundigen Zorgplicht werkgever

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

www.avansplus.nl Welkom

www.avansplus.nl Welkom Welkom Tot 1 oktober 2006 kon werknemer niet instemmen met einde dienstverband zonder verlies WW-rechten. Heeft geleid tot pro-forma praktijk. Vanaf 1 oktober 2006 is deze mogelijkheid er wel. Voorwaarde

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen

Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen Congres Veiligheid & Toezicht 10 november 2014 Aansprakelijkheid bij Arbeidsongevallen Mr. E.H. de Joode Inleiding Veiligheid & Toezicht Op de werkvloer Ondergeschiktheid werknemer Zorgplicht werkgever

Nadere informatie

plaats waar zij hun werkzaamheden moesten uitvoeren en dat hij in verband daarmee op grond van de CAO-bepalingen een reisurenvergoeding, een

plaats waar zij hun werkzaamheden moesten uitvoeren en dat hij in verband daarmee op grond van de CAO-bepalingen een reisurenvergoeding, een Nr.234-235 begrepen of had moeten begrijpen dat de door hem ontvangen vergoeding er mede toe strekte premies van de door hem te sluiten verzekeringen te dekken. Nr.235 MOGE RAAD 9 augustus 2002, nr. COO/234HR

Nadere informatie

Schadeverzekering voor Werknemers

Schadeverzekering voor Werknemers Schadeverzekering voor Werknemers Werkgevers worden steeds vaker met succes verplicht de schade te vergoeden die ontstaat doordat een werknemer een ongeval overkomt tijdens werkzaamheden, maar bijvoorbeeld

Nadere informatie

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen prof dr mr A.J. Akkermans Beroepsziekten en bedrijfsongevallen vanuit juridisch perspectief Werkgeversaansprakelijkheid Bron: W.E. Eshuis e.a. (2011), Werkgeverskosten

Nadere informatie

De behoorlijke verzekering van de werkgeversaansprakelijkheid

De behoorlijke verzekering van de werkgeversaansprakelijkheid De behoorlijke verzekering van de werkgeversaansprakelijkheid Wat houdt het in en wat zijn de gevolgen Universiteit: Tilburg University Naam: A.J. Nieuwenhuijse ANR: 946005 Begeleiders: Mw. mr. J.M.H.P.

Nadere informatie

Uitspraak week 23, auteur: A.J.J.S. Schutte 1

Uitspraak week 23, auteur: A.J.J.S. Schutte 1 Geen schending zorgplicht bij een val tijdens het volgen van een BHV-cursus (Gerechtshof Amsterdam, 24 mei 2017) Werknemer is op 6 augustus 1977 in dienst getreden bij zijn werkgever. Werknemer vervult

Nadere informatie

Is het BYOD concept wenselijk voor werkgever en werknemer?

Is het BYOD concept wenselijk voor werkgever en werknemer? Universiteit Utrecht Paper voor het vak informatietechnologie & recht Is het BYOD concept wenselijk voor werkgever en werknemer? Auteur: Nick Verboom Docenten: Tina van de Linde Studentnummer: 3844870

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Foto: Gelrenieuws.nl Open Universiteit Master Rechtsgeleerdheid Simon van Well Studentnummer 839133805 Datum: 23 juni 2013 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord Voorwoord Voorwoord Het zit er op. Naar ongeveer vierenhalf jaar studeren sluit ik met deze scriptie mijn studie Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit af. Een studie die mij elk collegejaar maar

Nadere informatie

Scriptie van Lineke Vlendré

Scriptie van Lineke Vlendré Scriptie van Lineke Vlendré Een ongeluk zit in een klein hoekje. Van zorgplicht naar verzekeringsplicht? Onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid en de ( on) verzekerbaarheid

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2009:BH1996

ECLI:NL:HR:2009:BH1996 ECLI:NL:HR:2009:BH1996 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 17-04-2009 Datum publicatie 17-04-2009 Zaaknummer 08/00635 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BH1996

Nadere informatie

Casus 8 Even Apeldoorn bellen

Casus 8 Even Apeldoorn bellen 2010, Noordhoff Uitgevers bv Casus 8 Even Apeldoorn bellen Helaas komt het maar al te regelmatig voor dat werknemers betrokken raken bij een bedrijfsongeval. Langdurige uitval, hoge rekeningen, veel pijn

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor psychisch letsel op de voet van artikel 7:658 BW

Aansprakelijkheid voor psychisch letsel op de voet van artikel 7:658 BW Aansprakelijkheid voor psychisch letsel op de voet van artikel 7:658 BW Hoge Raad 11 maart 2005, LJN AR6657, JAR 2005, 84 Mw. mr. drs. M.S.A. Vegter Feiten en beslissing kantonrechter en hof Werknemer

Nadere informatie

Jan Hamburger, manager Markt en Product, Turien & Co. Werkgeversaansprakelijkheid, goed werkgeverschap. Jurisprudentie en ontwikkelingen.

Jan Hamburger, manager Markt en Product, Turien & Co. Werkgeversaansprakelijkheid, goed werkgeverschap. Jurisprudentie en ontwikkelingen. Agenda Turien & Co. Assuradeuren Jan Hamburger, manager Markt en Product, Turien & Co. Werkgeversaansprakelijkheid, goed werkgeverschap. Jurisprudentie en ontwikkelingen. Paul de Jong, jurist Onrechtmatige

Nadere informatie

Wat staat er op de agenda? kwalitatieve aansprakelijkheden. werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658

Wat staat er op de agenda? kwalitatieve aansprakelijkheden. werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 Wat staat er op de agenda? ongevallenrecht: hoe ver strekt de zorg? kwalitatieve aansprakelijkheden werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:611: wat is de status

Nadere informatie

Symposium Omkering van bewijslast. 27 oktober 2017 Rotterdam Studiekring Normatieve Uitleg

Symposium Omkering van bewijslast. 27 oktober 2017 Rotterdam Studiekring Normatieve Uitleg Symposium Omkering van bewijslast 27 oktober 2017 Rotterdam Studiekring Normatieve Uitleg Wettelijk vermoeden en omkering van de bewijslast Daan Asser 1 1. Feiten en recht Rechtsfeit is het feit of het

Nadere informatie

13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten Monografieën Privaatrecht 13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten S.D. Lindenbergh Tweede druk ï Kluwer a Wolters Kluwer business Kluwer- Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1 Het thema

Nadere informatie

Stelplicht en bewijslast bij werkgeversaansprakelijkheid

Stelplicht en bewijslast bij werkgeversaansprakelijkheid partij die volgens de hoofdregel de bewijslast zou hebben gehad. Een andere bewijslastverdeling kan voorts voortvloeien uit de eisen van redelijkheid en billijkheid. 2 In een concreet geval kan de redelijkheid

Nadere informatie

DE INVLOED VAN DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKNEMER OP DE WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN

DE INVLOED VAN DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKNEMER OP DE WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN DE INVLOED VAN DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKNEMER OP DE WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN Afstudeerscriptie Nederlands Recht, ongedeelde richting Open Universiteit

Nadere informatie

Safety Event 2015. Remko Roosjen en Didi Rinkel. Aansprakelijkheid na ingebruikname machine. www.vandiepen.com

Safety Event 2015. Remko Roosjen en Didi Rinkel. Aansprakelijkheid na ingebruikname machine. www.vandiepen.com Safety Event 2015 www.vandiepen.com Remko Roosjen en Didi Rinkel Aansprakelijkheid na ingebruikname machine Agenda Introductie Ce-uitspraken.eu Contractuele verplichtingen Europese product- en sociale

Nadere informatie

Schending van een verzekeringsplicht als grond voor aansprakelijkheid

Schending van een verzekeringsplicht als grond voor aansprakelijkheid Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Schending van een verzekeringsplicht als grond voor aansprakelijkheid HR 1 februari 2008, RvdW 2008, 178 (Kooiker / Taxicentrale Nijverdal) S.D.

Nadere informatie

De goede werkgever. G.J.J. Heerma van Voss Leiden Vereniging voor arbeidsrecht - 26 mei 2011. Leiden University. The university to discover.

De goede werkgever. G.J.J. Heerma van Voss Leiden Vereniging voor arbeidsrecht - 26 mei 2011. Leiden University. The university to discover. Programma 13.30 uur ontvangst 14.00 uur opening prof. mr. W. (Willem) Bouwens 14.05 uur prof. mr. E. (Evert) Verhulp 14.15 uur prof. mr. G. (Guus) Heerma van Voss 15.00 uur stellingen 15.30 uur pauze 16.00

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Voorwoord. Brunssum, 20 oktober 2009

Voorwoord. Brunssum, 20 oktober 2009 Voorwoord Deze scriptie is geschreven ter afsluiting van de master Recht & Management, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, aan de Universiteit van Tilburg. De scriptie gaat in op het leerstuk van de werkgeversaansprakelijkheid,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 572 Besluit van 20 november 1996, houdende wijziging van het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en het Besluit van

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten

Werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten Universiteit van Tilburg Faculteit Rechtswetenschappen, departement Sociaal Recht en Sociale Politiek 04.06.2011 Werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten Een onderzoek naar

Nadere informatie

BOEK 7 BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

BOEK 7 BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN Burgerlijk Wetboek BOEK 7 BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN Titel 10 Arbeidsovereenkomst Afdeling 1 Art. 610 [Definitie arbeidsovereenkomst] 1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BM9357

ECLI:NL:RBUTR:2010:BM9357 ECLI:NL:RBUTR:2010:BM9357 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 16-06-2010 Datum publicatie 25-06-2010 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 637248 UC EXPL

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Een dubbele zorgplicht en (g)een enkele zeggenschap

Een dubbele zorgplicht en (g)een enkele zeggenschap Een dubbele zorgplicht en (g)een enkele zeggenschap De werkgeversaansprakelijkheid van art. 7:658 BW in de thuiszorg Marjo Vink-Jacobs studentnummer 836174869 Master Opleiding Nederlands Recht Open Universiteit,

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K.

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Teuben 1 Inleiding Wanneer een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn

Nadere informatie

Hoge Raad 30 november 2007; werkgever niet aansprakelijk voor verkeersongeval onderweg van werk naar huis.

Hoge Raad 30 november 2007; werkgever niet aansprakelijk voor verkeersongeval onderweg van werk naar huis. Hoge Raad 30 november 2007; werkgever niet aansprakelijk voor verkeersongeval onderweg van werk naar huis. Samenvatting Een werkneemster rijdt na een teambespreking in de leaseauto van de werkgever naar

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.0156 (004.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217 Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: 4498796 UE VERZ 15-500 MAR/1217 Beschikking van 23 december 2015 hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND inzake [VERZOEKSTER], wonende te Wijk

Nadere informatie

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Auteur: Jack Damen en Gerrit Jan Mulder Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Nadere informatie

Maar wij hebben alles goed geregeld. juridische zaken waar Stichtingen Present mee te maken kunnen krijgen

Maar wij hebben alles goed geregeld. juridische zaken waar Stichtingen Present mee te maken kunnen krijgen Maar wij hebben alles goed geregeld toch? juridische zaken waar Stichtingen Present mee te maken kunnen krijgen Achtergrond Jurist (privaatrecht en strafrecht) Register-Expert Nostimos Letselschadedeskundigen

Nadere informatie

Artikel 7:611 BW en de behoorlijke verzekering

Artikel 7:611 BW en de behoorlijke verzekering Artikel 7:611 BW en de behoorlijke verzekering Tijd voor een wettelijke oplossing? Masterscriptie Privaatrechtelijke Rechtspraktijk. Door: Tessa Feller Studentnummer: 5874106 Inleverdatum: 30 Juni 2014

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor andermans fouten. Dennis Martens Steven Palm

Aansprakelijkheid voor andermans fouten. Dennis Martens Steven Palm Aansprakelijkheid voor andermans fouten Dennis Martens Steven Palm I Fouten van ondergeschikten Artikel 6:170 lid 1 Burgerlijk Wetboek Ondergeschikten Fouten van ondergeschikten Functioneel verband I Verhouding

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183 Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Auteurs: mr. M. Verheijden en mr. L. Stevens Samenvatting In maart 2009 vindt een

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto s. De ene wordt

Nadere informatie

Samenloop van verzekeringen

Samenloop van verzekeringen Samenloop van verzekeringen Jitteke Blussé van Oud-Alblas 10 november 2014 Te behandelen onderwerpen: Definitie en afbakening samenloop Schaderegelingen Verbond van Verzekeraars Onderling verhaal verzekeraars

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Schoorstenenconferentie. Veiligheid en aansprakelijkheid. 28 oktober 2015, Kantens. mr. Arvin Kolder

Schoorstenenconferentie. Veiligheid en aansprakelijkheid. 28 oktober 2015, Kantens. mr. Arvin Kolder Schoorstenenconferentie Veiligheid en aansprakelijkheid 28 oktober 2015, Kantens mr. Arvin Kolder Kraanongeval Alphen a/d Rijn, 3 augustus 2015 De bouwkranen vielen om tijdens het hijsen van een brugdeel

Nadere informatie

Het is tijd voor een heldere werkgeversaansprakelijkheid

Het is tijd voor een heldere werkgeversaansprakelijkheid Masterthesis Rechtsgeleerdheid Het is tijd voor een heldere werkgeversaansprakelijkheid Een zoektocht naar een eenvoudig systeem dat rechtszeker en rechtsgelijk is, een verdergaande bescherming aan werknemers

Nadere informatie

Peilstation Intensief Melden

Peilstation Intensief Melden Peilstation Intensief Melden Adviseren over beroepsziekten Mr.drs. Niek Weesie Beroepsziekte Artikel 9 lid 3 Arbowet De persoon bedoeld in artikel 14, eerste lid, die belast is met de taak, bedoeld in

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid Causaal verband NIS 5 juni 2014. Sprekers: Chris van Dijk (Chris.van.Dijk@kvdl.nl)

Werkgeversaansprakelijkheid Causaal verband NIS 5 juni 2014. Sprekers: Chris van Dijk (Chris.van.Dijk@kvdl.nl) Werkgeversaansprakelijkheid Causaal verband NIS 5 juni 2014 Sprekers: Chris van Dijk (Chris.van.Dijk@kvdl.nl) Artikel 7:658 lid 2 Kenmerkende elementen: Strenge norm (bijna-risicoaansprakelijkheid); strenger

Nadere informatie

Jubileumcongres Beursbengel

Jubileumcongres Beursbengel Workshop - Contracteren met de klant: omgaan met aansprakelijkheidsrisico's, exoneraties en verzekeringsdekking Jubileumcongres Beursbengel Erik van Orsouw erik.van.orsouw@kvdl.nl http://www.kvdl.nl/beursbengel/

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering?

Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering? Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering? W.H. van Boom, G.N. van Kooten en P.L.M. Schneider* Zoals bekend vallen verkeersongevallen in de regel buiten het bereik

Nadere informatie

Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering?

Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering? Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering? W.H. van Boom, G.N. van Kooten en P.L.M. Schneider* Zoals bekend vallen verkeersongevallen in de regel buiten het bereik

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

Programma Een actueel licht op aansprakelijkheid

Programma Een actueel licht op aansprakelijkheid Programma Een actueel licht op aansprakelijkheid Werkgeversaansprakelijkheid: wettelijke achtergrond jurisprudentie ingehuurde ZZP-ers Productaansprakelijkheid wettelijke achtergrond 3D printing import

Nadere informatie

WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID BIJ BEDRIJFSONGEVALLEN. Artikel 7:658 BW en de zorgplicht van de werkgever:

WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID BIJ BEDRIJFSONGEVALLEN. Artikel 7:658 BW en de zorgplicht van de werkgever: WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID BIJ BEDRIJFSONGEVALLEN Artikel 7:658 BW en de zorgplicht van de werkgever: De koers van de Hoge Raad op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW sinds

Nadere informatie

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen 13 mei 2014 Netwerk sport bewegen en gezonde leefstijl Brechtje Paijmans Doelen Advocatuur & Universiteit Utrecht paijmans@doelenadvocatuur.nl Programma van vandaag ongevallen Aspecten van verzekering

Nadere informatie

Hoge Raad, 26 januari 2001 (Weststrate/De Schelde); blootstelling aan asbest niet aangetoond. Vordering afgewezen.

Hoge Raad, 26 januari 2001 (Weststrate/De Schelde); blootstelling aan asbest niet aangetoond. Vordering afgewezen. Hoge Raad, 26 januari 2001 (Weststrate/De Schelde); blootstelling aan asbest niet aangetoond. Vordering afgewezen. Samenvatting Werknemer met mesothelioom spreekt werkgever aan. De schadevergoeding wordt

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

OUBLIÉ D ASSURER, OBLIGÉ DE COMPENSER?

OUBLIÉ D ASSURER, OBLIGÉ DE COMPENSER? Willem van Boom* OUBLIÉ D ASSURER, OBLIGÉ DE COMPENSER? Enige opmerkingen over aansprakelijkheid van de werkgever wegens het niet verzekeren van zijn werknemer 1. De verschuiving van art. 7:658 naar art.

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Ruime uitleg van de dekking onder een AVB-polis

Ruime uitleg van de dekking onder een AVB-polis UIT DE PRAKTIJK Mr. dr. P.M. Leerink* Ruime uitleg van de dekking onder een AVB-polis Enkele opmerkingen naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 30 maart 2012 (De Onderlinge/Nationale Nederlanden)

Nadere informatie

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Naar een eenvormig stelsel? Mr.H.JW.AÜ Kluwer - Deventer - 2009 Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Casus 10 Om ziek van te worden

Casus 10 Om ziek van te worden Casus 10 Om ziek van te worden De derde casus over ziekte, nu toegespitst op de vraag wanneer iemand recht heeft op een uitkering krachtens de Ziektewet, ervan uitgaande dat een thuiswerkster niet werkzaam

Nadere informatie

Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo

Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo 1. Tendens: de aansprakelijke verzekeraar draagt meer en meer zelf de kosten. 2. Geschiedenis:

Nadere informatie

Schadevergoeding en goed werkgeverschap. over het gat in de aansprakelijkheidsregel. van het arbeidsrecht

Schadevergoeding en goed werkgeverschap. over het gat in de aansprakelijkheidsregel. van het arbeidsrecht Schadevergoeding en goed werkgeverschap: over het gat in de aansprakelijkheidsregel ing van het arbeidsrecht G.J.J. Heerma van Voss 1 40 Voordracht ter gelegenheid van het Tiende Nationaal ArbeidsRecht

Nadere informatie

Risico s en aansprakelijkheid

Risico s en aansprakelijkheid Risico s en aansprakelijkheid voor een flexibele onderneming in de Grafische sector Mirelle van Gemert, segmentmanager HI&D Mark Hoogeveen, accountmanager HI&D Inhoud Introductie Risico s in bedrijfsvoering

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie