Schadeverzekering voor Werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schadeverzekering voor Werknemers"

Transcriptie

1 Schadeverzekering voor Werknemers Werkgevers worden steeds vaker met succes verplicht de schade te vergoeden die ontstaat doordat een werknemer een ongeval overkomt tijdens werkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook tijdens personeelsuitjes. Ook als er géén aansprakelijkheid is. Er zijn hierover inmiddels veel rechterlijke uitspraken. Deze verplichting vloeit voort uit het beginsel van Goed Werkgeverschap dat in het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd (artikel 7:611 BW). Als u als werkgever op dit punt nalatig bent, en dus geen of onvoldoende verzekeringen voor uw werknemers sluit, is dit een grond voor aansprakelijkheid. De werkgever dient dan de schade van zijn werknemers zelf te vergoeden. Wat betekent dit voor de werkgever? Als een werknemer schade lijdt door of in verband met de uitoefening van zijn werkzaamheden zal de rechter niet alleen bekijken of de werkgever direct aansprakelijk is voor de geleden schade, bijvoorbeeld omdat er sprake was van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij zal ook beoordelen of de werkgever zijn werknemers adequaat heeft verzekerd of had kunnen verzekeren. Het kan dus zo zijn dat er geen directe aansprakelijkheid is omdat de werkgever met betrekking tot het ontstaan van de schade zelf geen enkel verwijt treft, maar dat vervolgens toch aansprakelijkheid ontstaat door slecht werkgeverschap omdat er onvoldoende verzekeringen zijn gesloten. De standaard Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven biedt volgens recente jurisprudentie tegen deze aansprakelijkheid geen dekking. Dat betekent dat de werkgever de schade zelf moet dragen. Oplossing Als werkgever kunt u zich tegen dit risico wapenen door naast de Aansprakelijkheidsverzekering de Schadeverzekering Voor Werknemers af te sluiten. In dat geval heeft u uw werkgeversaansprakelijkheid compleet afgedekt. De basis is de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB). Deze algemene aansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar voor de werkgever. Gedekt is onder meer de werkgeversaansprakelijkheid voor zaakschade of letselschade die werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden, bijvoorbeeld door een arbeidsongeval (artikel 7:658 BW). Uitgesloten zijn onder andere ongevallen veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Sommige verzekeraars kennen ook meer specifieke uitsluitingen, bijvoorbeeld voor bepaalde beroepsziekten of aansprakelijkheid op grond van Goed Werkgeverschap. In antwoord op uitspraken van de Hoge Raad is de Schadeverzekering Voor Werknemers (SVW) als aanvulling op de AVB ontwikkeld. Met deze verzekeringen bent u er zeker van, dat u zich als een goed werkgever heeft opgesteld en uw werknemers adequaat heeft verzekerd. Gedekt is een ongeval die werknemers overkomt tijdens of door de uitoefening van de werkzaamheden of activiteiten die gerelateerd zijn aan het bedrijf. Als u deze verzekering afsluit is ook uw aansprakelijkheid op grond van Goed Werkgeverschap verzekerd.

2 Productinhoudelijk informatie Soort verzekering De schadeverzekering voor werknemers zorgt ervoor dat de schade die werknemers leiden als gevolg van een bedrijfsongeval wordt vergoed. Ongeacht de vraag wie er aansprakelijk is. Complementair aan de AVB Deze verzekering biedt alleen dekking als geen sprake is van een schade waarvoor de werkgever, als hij wordt aangesproken, aansprakelijk zou zijn wegens schending van zijn zorgplicht voor veilige arbeidsomstandigheden als bedoeld in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek. Deze aansprakelijkheid is al gedekt op de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB). Waarom dit product? Van werkgevers wordt in toenemende mate door de rechter verwacht dat zij hun medewerkers goed verzekerd hebben, ongeacht hun juridische aansprakelijkheid voor het ontstaan van schade. Dit wordt Goed Werkgeverschap genoemd en is geregeld in artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek. Wie zijn verzekerd? Personen met wie de verzekeringnemer een arbeidsovereenkomst heeft. Hieronder vallen ook DGA s met een minderheidsbelang, ZZP ers die als werknemer worden gezien, oproepkrachten en dergelijke. Personen met wie verzekeringnemer geen arbeidsovereenkomst heeft, zoals stagiairs, uitzendkrachten, gedetacheerden en dergelijke, zijn ook meeverzekerd. Ook vrijwilligers die aantoonbaar in de administratie voorkomen vallen onder de verzekerden. Wie zijn niet verzekerd? Alle personen die niet worden gekwalificeerd als werknemer, zoals DGA s met een meerderheidsbelang, vennoten van een VOF, maten van een maatschap en ZZP ers die als zelfstandige worden gezien. Wat is er gedekt? Er is dekking voor zaak- en personenschade als gevolg van een ongeval tijdens of door de uitoefening van de werkzaamheden ten behoeve van de werkgever, of werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het bedrijf. Schade vanwege schending zorgplicht voor veilige arbeidsomstandigheden als bedoeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek is niet gedekt. Die is al verzekerd op de AVB. Is aansprakelijkheid vereist? Nee, de schadeverzekering voor werknemers is een schadeverzekering waarbij geen aansprakelijkheidsvereiste nodig is. Wat valt onder uitoefening van de werkzaamheden ten behoeve van de verzekeringnemer? Alle dagelijkse gangbare werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten, inclusief onderbrekingen, volgens de bedrijfshoedanigheid. Wat valt onder bedrijfsgerelateerde activiteiten? bedrijfsuitjes. bedrijfsfestiviteiten. bedrijfsopleidingen. woon/werkverkeer ongeacht vervoermiddel. zakenreizen. Wat valt buiten de dekking? Buiten de dekking valt onder andere: alle ongevallen overkomen in privé-tijd; gebeurtenissen die niet onder de definitie van het begrip ongeval vallen, zoals beroepsziekte(n); een aanspraak in situaties waarbij de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet of niet geheel uitkeert als gevolg van bijvoorbeeld: niet of te laat betalen van de premie; het niet nakomen van in de AVB neergelegde verplichtingen; de toepasselijkheid van een eigen risico.

3 Dekkingskenmerken Wat is het standaard te verzekeren bedrag? Wat is de contractsduur ,00 maximaal per gebeurtenis. Eén jaar doorlopend, met stilzwijgende verlenging voor dezelfde duur. Voor verzekerde is de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Is het verzekerd bedrag gelimiteerd per verzekeringsjaar? Ja, het verzekerd bedrag is gelimiteerd per gebeurtenis met een maximum van 2 x het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar per polis. Eigen risico s 250,- voor zaakschade per gebeurtenis, tenzij verzekerde ook personenschade heeft geleden ,- voor schade aan zaken van de DGA die onder de begripsomschrijving verzekerden is genoemd. Wat is het dekkingsgebied? Wereldwijd Jaarlijkse vaststelling van de premie De premie wordt jaarlijks per 1 januari vastgesteld aan de hand van een jaarlijkse opgave van het aantal bedrijfsmotorrijtuigen en het aantal Fte s. Fiscaal Op een eventuele uitkering wordt loonheffing (en zo nodig ZVW-premie) ingehouden. De daadwerkelijke schade wordt netto uitgekeerd. Uitkeringsgerechtigden Het vaststellen wie er recht heeft op een schadevergoeding, gebeurt conform het Burgerlijk Recht. Bij overlijden zijn dit in beginsel de perso(o)n(en) met wie verzekerde duurzaam samenwoonde.

4 Enkele voorbeelden uit de praktijk Langs de slijter De directeur vraagt een medewerker om tijdens kantoortijd voor een jarige relatie even langs de slijter te lopen voor een fles wijn. Als ze terug naar kantoor loopt, komt ze lelijk ten val en loopt een dwarslaesie op. Als gevolg hiervan kan ze haar werk niet meer uitvoeren. De directeur voelt zich medeverantwoordelijk, vooral omdat de medewerker thuis achterblijft met de zorg voor twee kindjes. Hij veronderstelt verzekerd te zijn. De werkgever is echter niet aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW. Hij heeft het namelijk niet in de hand gehad om maatregelen te treffen ter voorkoming van het ongeval. De standaard-avb keert dus niet uit. Er is weliswaar een WIA, maar die betaalt niet alles. De medewerker valt terug in inkomen en eist een schadevergoeding. Volgens de rechtspraak heeft de werkgever op grond van goed werkgeverschap artikel 7:611 BW (indirect) een plicht om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers voor de gevolgen van een dergelijk ongeval. Heeft hij dit niet gedaan, dan is hij aansprakelijk voor hetgeen deze verzekering zou hebben gedekt. De standaard-avb komt niet op voor deze schade. Schade die het gevolg is van het niet hebben van een behoorlijke verzekering wordt namelijk gekwalificeerd als zuivere vermogensschade. Een standaard-avb komt slechts op voor materiële schade en/of letsel. Als de werkgever in dit voorbeeld een Schadeverzekering Voor Werknemers had afgesloten, dan zou de medewerker direct een beroep op de dekking hebben kunnen doen, onafhankelijk van de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval. Om nog maar niet te spreken van de tijd die er mee gemoeid is om haar gelijk te krijgen via de rechter en de hoge kosten die hiermee gepaard kunnen gaan. Stagiaire fietst naar huis Een stagiaire fietst vanuit haar werk naar huis. Onderweg glijdt ze uit en komt ze lelijk ten val. Een dwarslaesie is het gevolg en zij kan haar werk niet meer uitvoeren. De werkgever is niet aansprakelijk overeenkomstig artikel 7:658 BW maar ook niet conform artikel 7:611 BW (direct en indirect). Dat komt omdat de rechtspraak tot nog toe schades in verband met woon/werkverkeer (nog) niet koppelt aan de opgedragen werkzaamheden van de werknemer. De werkgever is dus (nog) niet verplicht om een behoorlijke verzekering af te sluiten. Een van de problemen die spelen is dat op dit moment niet duidelijk is wat woon/werkverkeer precies is. Duidelijk is wel dat de standaard-avb niet opkomt voor deze schade. Er is weliswaar een WIA, maar die betaalt niet alle schade. De stagiaire kan niemand aanspreken voor de schade. Vooruitlopend op mogelijke rechtspraak dat bepaalde situaties wel binnen de reikwijdte van artikel 7:611 BW dienen te vallen, komt de SVW al wel op voor deze schade. Een gezellig bedrijfsuitje Een bedrijf bestaat 25 jaar en wil dat met werknemers vieren in een pretpark. Het bedrijfsuitje vindt plaats op zaterdag en iedereen gaat vrijwillig mee. Eén van de activiteiten is vuurspuwen. Dit loopt verkeerd af voor een medewerker die zijn mond en een deel van zijn gezicht verbrandt. Hij houdt er blijvend letsel aan over. De verbrande werknemer klaagt het bedrijf aan, maar dat is niet aansprakelijk. Het bedrijf heeft aan de zorgplicht voldaan, omdat alle voorzorgmaatregelen getroffen zijn om ongevallen te voorkomen (artikel 7:658 BW). De standaard-avb van het bedrijf keert dus niets uit. De werknemers kozen vrijwillig deze vuurdoop te onder gaan. De rechter acht het passen bij goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW indirect) om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering voor die feestdag. De werkgever in dit voorbeeld had nog geen SVW. Deze had direct dekking verleend zonder discussie over de schade en zonder tussenkomst van de rechter en de hiermee gepaard gaande hoge kosten.

5 Enkele voorbeelden uit de praktijk Zakenreis Een medewerker van een groot accountantskantoor neemt op verzoek van dit kantoor deel aan een tweedaags congres in Thailand. s Morgens pakt hij de taxi van zijn hotel naar de congreszaal. De taxichauffeur wurmt zich handig door het chaotische verkeer heen, maar vergeet voorrang te geven waar het wel hoort en moet plotseling uitwijken voor een van rechts komende stadsbus. De taxi rijdt tegen een boom aan. De medewerker houdt er blijvend letsel aan over. Hij spreekt zijn werkgever aan voor de door hem geleden schade, nadat duidelijk is geworden dat verhaal op de onverzekerde taxichauffeur onmogelijk bleek. De werkgever kan niet aansprakelijk worden gehouden op grond van artikel 7:658 BW, omdat hij geen zeggenschap heeft over de verkeersveiligheid en dus keert de standaard-avb niet uit. Indien het accountantskantoor geen behoorlijke verzekering heeft afgesloten voor de gevolgen van het ongeval, kan het aansprakelijk worden gehouden voor hetgeen deze verzekering zou hebben gedekt overeenkomstig artikel 7:611 BW (indirect). Zou een SVW zijn afgesloten, dan had deze medewerker direct een beroep op de dekking kunnen doen en zich de moeite kunnen besparen zijn gelijk te krijgen via de rechter. Taart snijden op het werk Uitzendkracht Kees verrast zijn collega s met een zelfgebakken taart. Hij pakt een mes uit de keuken van de inlener, die hier optreedt als de feitelijke werkgever. Hij schiet helaas uit bij het aansnijden en snijdt hierbij twee rechtervingertoppen af. Kees is data entry medewerker en kan als gevolg van het letsel zijn functie niet meer uitoefenen. Kees verliest zijn baan en dus ook zijn inkomsten. Zijn uitzendbureau heeft alle verantwoordelijkheid bij de inlener gelegd. De inlener is hier niet voor aansprakelijk conform artikel 7:658 BW en de standaard-avb keert dus niets uit. De werkgever hoeft niet te waarschuwen voor gevaren van algemene bekendheid, zoals de risico s die verbonden zijn aan het gebruik van een scherp mes. Op grond van de rechtspraak heeft de werkgever nog geen verplichting om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers voor de gevolgen van een dergelijk ongeval. De SVW vergoedt deze schade wel, ondanks het feit dat de werkgever hier niet aansprakelijk is en ondanks het feit dat de verzekeringsplicht hier (nog) ontbreekt.

6 Vragen Heeft u vragen of wilt u een toelichting, neemt u dan gerust contact op met onze adviseurs van de Bedrijvenadviesgroep. Zij zijn bereikbaar per telefoon: en per Of kijk op Contactgegevens Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. Bedrijvenadviesgroep Postbus AH Nieuwegein Telefoon: Mail: De informatie in deze brochure is door Kettlitz Wulfse Verzekeringen met de grootste zorg samengesteld. In voorkomende gevallen zijn de van toepassing zijnde dekkingen en voorwaarden van de verzekeraar bepalend.

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Inhoud Aangescherpte aansprakelijkheid richting medewerkers. 3 Goed werkgeverschap...

Nadere informatie

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. WA oldtimer. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. WA oldtimer. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Nadere informatie

Goed Werkgeverschap Verzekering Verzekeringsvoorwaarden

Goed Werkgeverschap Verzekering Verzekeringsvoorwaarden Goed Werkgeverschap Verzekering Verzekeringsvoorwaarden GW12-01-02 Voorwaarden Noordeloos Groep Goed Werkgeverschap Pagina 1 Algemene Voorwaarden 1 Grondslag 1.1 Inlichtingen en verklaringen Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(1013) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 434 23 50 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(0109b) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 434 23 50 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(0115) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 4 342 342 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk.

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Juni 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringspakket voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringspakket voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Verzekeringspakket voor particulieren Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Woonhuisverzekering Inboedelverzekering Glasdekking Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d Aansprakelijkheid I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p a a n s p r a k e l i j k h e i d s - en rechtsbijstandverzekeringen. De

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

Schaderegeling schuldloze derde. Bedrijfsregeling no. 7

Schaderegeling schuldloze derde. Bedrijfsregeling no. 7 Schaderegeling schuldloze derde Bedrijfsregeling no. 7 Afdeling Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Transport van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Algemene Aansprakelijkheid van

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Z220/0115 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Inhoudsopgave Hoe meldt u een zaak aan? Altijd juridische hulp, verzekerd of niet! Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel

Nadere informatie

Productwijzers Reisverzekering

Productwijzers Reisverzekering s Productwijzers Reisverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Reis- en annuleringsverzekering.. pagina 2 Rechtsbijstandverzekering.. pagina 11 Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en aansprakelijkheidsrisico. Vijf Adviezen

Vrijwilligerswerk en aansprakelijkheidsrisico. Vijf Adviezen Vrijwilligerswerk en aansprakelijkheidsrisico Vijf Adviezen Notitie van MOVISIE (voorheen CIVIQ) op basis van het gelijknamige rapport van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil?

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Pakket voor de Zaak

Voorwaarden Reaal Pakket voor de Zaak Voorwaarden Reaal Pakket voor de Zaak Persoonlijke Verzorging 03 178 15-01 VM In deze voorwaarden leest u: Wat u van ons mag verwachten en wij van u verwachten. Waarvoor u wel en niet bent verzekerd. Welke

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Bij schade neemt u zo snel mogelijk contact op met Thomas Assuradeuren.

Bij schade neemt u zo snel mogelijk contact op met Thomas Assuradeuren. Voorwaarden ZZP ZAKELIJK ADVIES In deze voorwaarden leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wij van u verwachten. n Waarvoor u wel en niet bent verzekerd. n Welke extra kosten wij betalen. n Hoe wij

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 U heeft bij ons een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Deze verzekering helpt u als u te maken krijgt met een juridisch conflict dat u

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Rechtsbijstand Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt Algemene Informatie Hoe doet u een beroep op uw polis? 1. Telefonische informatie (eerstelijns hulp) U kunt telefonisch contact opnemen

Nadere informatie

Productwijzers Camperverzekering

Productwijzers Camperverzekering s Productwijzers Camperverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Motorrijtuigenverzekering.. pagina 2 Ongevallenverzekering inzittenden.. pagina 11 Pechhulpverzekering.. pagina 17

Nadere informatie