De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid"

Transcriptie

1 De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid drs V.G.J. (Vincent) Zwijnenberg 8 april 2010

2 Onderwerpen 1. De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad 2. De behoorlijke verzekering volgens verzekeraars 3. Conclusies en remedie

3 De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad Verzekeringsplicht werkgever voor verkeersongevallen Arrest KLM/De Kuijer (HR 18 maart 2005, NJ 2009, 328) Werkgever KLM dient schade van piloot De Kuijer voor zijn rekening te nemen, eventueel door het sluiten van een adequate verzekering.

4 De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad Arrest Maasman/Akzo (HR 1 februari 2008, NJ 2009, 330) Arrest Kooiker/Taxicentrale Nijverdal (HR 1 februari 2008, NJ 2009,331) De werkgever is uit hoofde van zijn verplichting zich als een goed werkgever te gedragen, gehouden zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval. Wanneer de werkgever dit heeft nagelaten, dient hij in beginsel de dientengevolge niet door verzekering gedekte schade van de werknemer te dragen (schadeverplichting ex art. 6:74 BW). Op art. 7:611 BW kan niet zonder meer een onbeperkte aansprakelijkheid worden gegrond.

5 De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad Arrest Maatzorg/ van der Graaf (HR 12 december 2008, NJ 2009,332) De verplichting om voor een behoorlijke verzekering zorg te dragen geldt eveneens voor ongemotoriseerde werknemers die bij een verkeersongeval betrokken raken, althans zolang er een voertuig, en dat mag ook een fiets zijn, bij het ongeval betrokken is.

6 De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad Reikwijdte verzekeringsplicht Aard van het ongeval Mate van verkeersdeelname Bedrijfsterrein of openbare weg In de uitoefening van de werkzaamheden

7 De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad Verzekeringsplicht alleen bij verkeersongevallen? De kans bestaat dat de verzekeringsplicht wordt uitgebreid tot andere ongevallen waarvoor evenals voor verkeersongevallen geldt dat zij voortvloeien uit de blootstelling van de werknemers aan voor een werkgever kenbare bijzondere gevaren die zich naar hun aard niet of nauwelijks lenen voor beschermende maatregelen van werkgeverszijde. Ze verzinnen elke keer wat nieuws. Verzekeraars worden doodnerveus van de gedachte dat de Hoge Raad art. 7:611 BW als inspiratiebron gebruikt voor nieuwe aansprakelijkheden (Dansen op rollerskates, HR 17 april 2009, RvdeW 2009, 552, VR 2009, 51). Afkalvende sociale zekerheid.

8 De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad Wat is een behoorlijke verzekering volgens de HR (I)? Bestaande verzekeringsmogelijkheden Heersende maatschappelijke opvattingen omtrent de vraag voor welke schade (zowel naar aard als naar omvang) een behoorlijke verzekering dekking dient te verlenen Kan een verzekering worden verkregen tegen een premie waarvan betaling in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd Opzet of bewuste roekeloosheid behoeft niet te worden gedekt.

9 De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad Wat is een behoorlijke verzekering volgens de HR (II)? Arrest Maatzorg/Van der Graaf (HR 12 december NJ 2009, 332) de aan het gemotoriseerd verkeer verbonden, door velen met grote regelmaat gelopen, risico s van ongevallen hebben mettertijd geleid tot een goede verzekerbaarheid van deze risico s tegen betaalbare premies Doelt de HR op de WAM-verzekering, de WEGAM-verzekering, de Schade Verzekering Inzittenden (SVI), de Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI), de Verkeersschadeverzekering (VSV) of andere ongevallenverzekeringen?

10 De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad Vragen die de HR oproept (I) Mag de dekking ten behoeve van een buschauffeur afwijken van die van een taxichauffeur? Dient smartengeld gedekt te zijn? Kunnen derden aanspraak maken op uitkering (verplaatste schade, begrafeniskosten, gederfd levensonderhoud) Is affectieschade van naasten en nabestaanden gedekt? Welke causaliteitsmaatstaf dient gehanteerd te worden? Tot welk bedrag kan aanspraak worden gemaakt op uitkering? Mogen er per schadepost verschillende verzekerde sommen gehanteerd worden?

11 De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad Vragen die de HR oproept (II) Genieten werknemers met ernstig letsel wel dezelfde bescherming als werknemers met een geringer letsel? Mogen er per schadepost eigen risico s gehanteerd worden? Welke uitsluitingen zijn geoorloofd? Mogen verzekeraars een na-u-clausule hanteren, ook in verhouding tot sociale voorzieningen? Is de verzekeringsplicht ook van toepassing voor personen die weliswaar arbeid verrichten, maar met wie geen arbeidsovereenkomst is gesloten, zoals inleners of stagiaires.

12 De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad Weet u nog waar u aan toe bent?

13 De behoorlijke verzekering volgens verzekeraars Valt het risico van werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:611 BW onder de dekking van de AVB-polis? Aansprakelijkheidsbegrip Elke uit de wet of een overeenkomst voortvloeiende verplichting tot het vergoeden van schade Schadebegrip Personenschade en zaakschade Discussie indirecte aansprakelijkheid, die voortvloeit uit nalatigheid van de werkgever een behoorlijke verzekering te sluiten ter dekking van de door de werknemer opgelopen schade waarvoor de werkgever Niet rechtstreeks bij gebreke van voldoende veiligheidszorg aansprakelijk kan worden gehouden.

14 De behoorlijke verzekering volgens verzekeraars Verzekeraars worstelen met de directe aansprakelijkheid Vergoedingsplicht werkgever Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde als werkgever indien en voor zover de schadevergoedingsverplichting (uitsluitend) voortvloeit uit goed werkgeverschap (zoals vermeld in artikel 7:611 BW) en/of de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid (zoals vermeld in artikel 6:248 BW) bij de nakoming van de arbeidsovereenkomst, zonder dat sprake is van een tekortkoming in het handelen of nalaten van de werkgever. Is deze uitsluiting houdbaar?

15 De behoorlijke verzekering volgens de verzekeraars Valt het risico van de werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen met motorrijtuigen onder de dekking van de AVB-polis? Spiegelbeelddekking tussen AVB- en WAM- verzekeringen (Arresten HR 10 oktober 2003 en 3 juli 2007)

16 De behoorlijke verzekering volgens verzekeraars Wat is een behoorlijke verzekering naar de eisen van goed werkgeverschap? Toepassingsgebied behoorlijke verzekering Dekkingskarakter behoorlijke verzekering Dekkingsstructuur behoorlijke verzekering

17 De behoorlijke verzekering volgens verzekeraars Toepassingsgebied behoorlijke verzekering Art. 7:611 BW schept volgens de HR een verzekeringsverplichting voor verkeersongevallen Voor werkgever bestaat een aanvullende verplichting om voorzieningen te treffen teneinde de werknemer voor schade door verkeersongevallen, geheel of gedeeltelijk schadeloos te stellen, bijvoorbeeld door uitkering onder een door de werkgever af te sluiten behoorlijke verzekering ten behoeve van de werknemer (Arrest Maatzorg/Van der Graaf HR 12 december 2008, NJ 2009, 332) Voor de werkgever geldt de verplichting om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering ongeacht of de werknemer structureel dan wel incidenteel in de uitoefening van zijn werkzaamheden aan het wegverkeer deelneemt (Febo-arrest HR 19 december 2008, NJ 2009, 333)

18 De behoorlijke verzekering volgens verzekeraars Verzekeraars doen er mijn inziens verstandig aan te kiezen voor een breder toepassingsgebied Werknemers kunnen worden blootgesteld aan voor een goed werkgever kenbare bijzondere gevaren die eigen zijn aan de uitoefening van de te verrichten werkzaamheden of aan het deelnemen van (personeels) activiteiten die gerelateerd zijn aan de dienstbetrekking met de werkgever en die zich naar hun aard niet of nauwelijks lenen voor beschermende maatregelen van de zijde van de werkgever.

19 De behoorlijke verzekering volgens verzekeraars Art of 7:611 bieden geen soulaas Risicovolle festiviteiten of uitjes Ongeval tijdens jaarlijkse bedrijfsuitje met ballonvaart (Rb Amsterdam 8 januari 2003 en 7 april 2004) Kennismaking met collega s in Ivoorkust, ongeval in zee door klap van golf tegen nek (Hof Den Bosch 22 juni 2004) Neerschieten van caissière (Kantonrechter Rotterdam 8 mei 2008)

20 De behoorlijke verzekering volgens verzekeraars Dekkingskarakter behoorlijke verzekering HR indiceert een verzekering ten behoeve van derden (art.7: BW) Werkgever premiebetaler Werknemer uitkeringsgerechtigde

21 De behoorlijke verzekering volgens verzekeraars Verzekeraars kiezen voor een zelfstandige verzekeringsvorm voor aansprakelijkheid: Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigenverzekering (WEGAM) De verzekering dekt, tot ten hoogste het op het polisblad genoemde bedrag per gebeurtenis, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van werkgever voor, niet door een verzekering gedekte, schade die zijn werknemers kunnen lijden doordat zij in de uitoefening van hun werkzaamheden bij een ongeval Betrokken raken terwijl zij een motorrijtuig besturen.

22 De behoorlijke verzekering volgens verzekeraars Dekkingsstructuur behoorlijke verzekering Zelfstandig of aanvullend op/in de AVB-polis?

23 De behoorlijke verzekering volgens verzekeraars Dekkingsomvang behoorlijke verzekering (I) A-G Spier doet een poging in zijn conclusie voor het Arrest Maatzorg / Van der Graaf: Een minimaal te verzekeren bedrag van 1 miljoen per gebeurtenis; Een beperking van een beroep op eigen schuld; Een dekking voor niet door een verzekering gedekte kosten van medische verzorging; Een vergoeding voor inkomensderving, mogelijk met een bovengrens van bijvoorbeeld vijf of tien maal het modale inkomen.

24 De behoorlijke verzekering volgens verzekeraars Dekkingsomvang behoorlijke verzekering (II) Hoge Raad Arrest Maatzorg/Van der Graaf (HR 12 december 2008, NJ 2009, 332): Bestaande verzekeringsmogelijkheden Heersende maatschappelijke opvattingen omtrent de vraag voor welke schade (zowel naar aard als naar omvang) een behoorlijke verzekering dekking dient te verlenen Kan een verzekering worden verkregen tegen een premie waarvan betaling in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd Opzet of bewuste roekeloosheid behoeft niet te worden gedekt.

25 Conclusies en Remedie Conclusies Directe aansprakelijkheid van de werkgever ex art. 7:611 BW waaraan een tekortschieten in het bieden van voldoende veiligheidszorg ten grondslag ligt, is gedekt, behoudens een expliciete uitsluiting. Indirecte aansprakelijkheid, die voortvloeit uit nalatigheid van de werkgever een behoorlijke verzekering te sluiten ter dekking van de door de werknemer opgelopen schade waarvoor deze niet rechtstreeks bij gebreke van voldoende veiligheidszorg aansprakelijk kan worden gehouden, is niet gedekt, tenzij sprake is van expliciete insluiting. Verzekeren is een zaak van vooruitzien!

26 Conclusies en Remedie Remedie Realiseert u zich dat maatschappelijke opvattingen kunnen veranderen en verzekeringsmogelijkheden zich kunnen verbeteren Houdt uw verzekeringsportefeuille up to date!

27 Einde presentatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

Scriptie van Lineke Vlendré

Scriptie van Lineke Vlendré Scriptie van Lineke Vlendré Een ongeluk zit in een klein hoekje. Van zorgplicht naar verzekeringsplicht? Onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid en de ( on) verzekerbaarheid

Nadere informatie

Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering?

Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering? Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering? W.H. van Boom, G.N. van Kooten en P.L.M. Schneider* Zoals bekend vallen verkeersongevallen in de regel buiten het bereik

Nadere informatie

LWV Voorprogramma. Het nieuwe werken. Rob Brouwer, 8 mei 2012. Voor de inhoud van deze presentatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard

LWV Voorprogramma. Het nieuwe werken. Rob Brouwer, 8 mei 2012. Voor de inhoud van deze presentatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard LWV Voorprogramma Het nieuwe werken Rob Brouwer, 8 mei 2012 1 Het nieuwe werken Ontwikkelingen > Hoger opgeleid > Deeltijd > Thuiswerken > Work/life balance > Andere eisen aan het werk 2 Het nieuwe werken

Nadere informatie

De zzp'er: een (arbeidson)geval apart

De zzp'er: een (arbeidson)geval apart De zzp'er: een (arbeidson)geval apart Mr. C. B I a n k e n en m r. A. H. M. van N o o r t * Op 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gegeven over de vraag of een zzp'er onder het toepassingsbereik

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis?

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? M r. H. L e b b i n g e n m r. N. d e B o e r * 1. Inleiding Zoals A-G Spier in zijn conclusie voor het hierna te bespreken arrest 1 met

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Foto: Gelrenieuws.nl Open Universiteit Master Rechtsgeleerdheid Simon van Well Studentnummer 839133805 Datum: 23 juni 2013 Hoofdstuk

Nadere informatie

J. Heinsius 1. 1. Inleiding

J. Heinsius 1. 1. Inleiding Expats en zakelijk reizigers Zou goedwerkgeverschap toch tot een plicht tot het verzekeren van meer dan slechts verkeersongevallen moeten leiden en, zo ja, waarom en van wat? [Kernvraagstelling:] Zou goedwerkgeverschap

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Onderwijsinstelling aansprakelijk voor ontoereikende dekking van schoolongevallenpolis?

Onderwijsinstelling aansprakelijk voor ontoereikende dekking van schoolongevallenpolis? Onderwijsinstelling aansprakelijk voor ontoereikende dekking van schoolongevallenpolis? Enkele beschouwingen naar aanleiding van HR 28 oktober 2011, LJN BQ2324, RvdW 2011, 1313 (Beganovic/Stichting ROC

Nadere informatie

Wat staat er op de agenda? kwalitatieve aansprakelijkheden. werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658

Wat staat er op de agenda? kwalitatieve aansprakelijkheden. werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 Wat staat er op de agenda? ongevallenrecht: hoe ver strekt de zorg? kwalitatieve aansprakelijkheden werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:611: wat is de status

Nadere informatie

Schadevergoeding en goed werkgeverschap. over het gat in de aansprakelijkheidsregel. van het arbeidsrecht

Schadevergoeding en goed werkgeverschap. over het gat in de aansprakelijkheidsregel. van het arbeidsrecht Schadevergoeding en goed werkgeverschap: over het gat in de aansprakelijkheidsregel ing van het arbeidsrecht G.J.J. Heerma van Voss 1 40 Voordracht ter gelegenheid van het Tiende Nationaal ArbeidsRecht

Nadere informatie

OUBLIÉ D ASSURER, OBLIGÉ DE COMPENSER?

OUBLIÉ D ASSURER, OBLIGÉ DE COMPENSER? Willem van Boom* OUBLIÉ D ASSURER, OBLIGÉ DE COMPENSER? Enige opmerkingen over aansprakelijkheid van de werkgever wegens het niet verzekeren van zijn werknemer 1. De verschuiving van art. 7:658 naar art.

Nadere informatie

Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen

Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen Polisvoorwaarden 542-04 Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen Wegwijzer 1 Doel van de toelichting 2 Toelichting op artikel 1 Begrippen 3 Toelichting op artikel 2 Algemene omschrijving

Nadere informatie

Schadeverzekering voor Werknemers

Schadeverzekering voor Werknemers Schadeverzekering voor Werknemers Werkgevers worden steeds vaker met succes verplicht de schade te vergoeden die ontstaat doordat een werknemer een ongeval overkomt tijdens werkzaamheden, maar bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hoge Raad 18 maart 2005; KLM als goed werkgever aansprakelijk voor letselschade van piloot opgelopen bij een verkeersongeval in wachttijd.

Hoge Raad 18 maart 2005; KLM als goed werkgever aansprakelijk voor letselschade van piloot opgelopen bij een verkeersongeval in wachttijd. Hoge Raad 18 maart 2005; KLM als goed werkgever aansprakelijk voor letselschade van piloot opgelopen bij een verkeersongeval in wachttijd. Een piloot bij de KLM raakt als inzittende van een taxi, zwaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest M r. E. W. B o s c h * 1. Inleiding Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet dat voordeel,

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

Stelplicht en bewijslast bij werkgeversaansprakelijkheid

Stelplicht en bewijslast bij werkgeversaansprakelijkheid partij die volgens de hoofdregel de bewijslast zou hebben gehad. Een andere bewijslastverdeling kan voorts voortvloeien uit de eisen van redelijkheid en billijkheid. 2 In een concreet geval kan de redelijkheid

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d Aansprakelijkheid I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p a a n s p r a k e l i j k h e i d s - en rechtsbijstandverzekeringen. De

Nadere informatie

013505091 info@verzburgers.nl

013505091 info@verzburgers.nl 013505091 info@verzburgers.nl Algemeen Mijn Naam is Jan Burgers eigenaar van VAB Jan Burgers VAB Burgers; een landelijk werkend professioneel en geheel onafhankelijk assurantiekantoor te Hilvarenbeek (Brabant).

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014)

NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014) NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014) ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst beantwoordt - tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van onzekerheid

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2007)

NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2007) NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2007) Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Nederlandse Beurspolis voor Aansprakelijkheid (Nba 2007)

Algemene voorwaarden. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Nederlandse Beurspolis voor Aansprakelijkheid (Nba 2007) Nederlandse beurspolis voor aansprakelijkheid (N.B.A. 2007) Algemene en bijzondere voorwaarden Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS AANSPRAKELIJKHEID (NBA) 2007

NEDERLANDSE BEURSPOLIS AANSPRAKELIJKHEID (NBA) 2007 NEDERLANDSE BEURSPOLIS AANSPRAKELIJKHEID (NBA) 2007 Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925

Nadere informatie