Maandag 18 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht. Herengracht 584 Telefoon: +31 (0)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandag 18 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht. Herengracht 584 Telefoon: +31 (0)20 521 06 90"

Transcriptie

1 Maandag 18 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht 1

2 De nieuwe zorgplicht Flexibele arbeidskrachten en aansprakelijkheid opdrachtgever 2

3 Werkgeversaansprakelijkheid is een soep van rechtspraak. Ruim honderd jaar is het wettelijke stelsel niet meer herzien. De sociale zekerheid brokkelt af en een betere bescherming van werknemers is op zijn plaats. Ik probeer u door het moeras van werkgeversaansprakelijkheid te loodsen. 3

4 Juridisch kader: arbeidsomstandighedenwetgeving De basis van de zorgplicht van de werkgever zijn de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Arbowet. Veiligheidsbeleid Risico-inventarisiatie en evaluatie, plan van aanpak. Maar van de werkgever kan meer worden verlangd dan de verplichtingen van de Arbo-wet 4

5 Artikel 7:658 lid 1: De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. 5

6 Werkgever ontkomt alleen aan aansprakelijkheid in drie gevallen: 1. Hij bewijst dat hij zijn zorgplicht is nagekomen 2. Opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer 3. Geen causaal verband tussen schending zorgplicht en schade 6

7 Het klassieke wetsbegrip van artikel 7:658 BW spreekt over In de uitoefening van zijn werkzaamheden. Hoe zit het met: - Bedrijfsuitjes? - Meningvorm privé en werktijd? - Verkeersgerelateerde schade tijdens werktijd? 7

8 Schade buiten de werkplek, maar wel gelinkt aan het werk Stichting Reclassering Nederland (HR 22 januari 1999, NJ 1999/534) KLM/ De Kuijer (HR 18 maart 2005, NJ 2009/328) M/V Communicatie/Van den Brink (HR 17 april 2009, LJN BH1996) het rollerskate-arrest 8

9 In de uitoefening van zijn werkzaamheden Ruim begrip, maar wel beperkt door zeggenschap en invloed van de werkgever. Sociaalpsychiatrisch medewerker die op vrijdagavond thuis wordt bezocht door cliënt en 40 klappen met een ijzeren hamer krijgt 7:658 BW biedt geen grond om werkgever aansprakelijk te houden. 9

10 Mengvorm privé en werktijd Geohydroloog werkzaam bij TNO. Tezamen met andere werknemers geplaatst in Jemen. Gaan in weekend naar een gevaarlijke provincie (negatief reisadvies). Ontvoering met post traumatsche stress. TNO niet aansprakelijk. KLM wel aansprakelijk voor letsel van gezagsvoerder tijdens wachttijd in Ivoorkust. Ongeluk tijdens taxirit naar restaurant. Dwarslaesie. Door samenhang met werk kan werkgever aansprakelijkheid zijn voor schade. 10

11 KLM had de navolgende verplichtingen volgens de Hoge Raad: Het tot een minimum terugbrengen van de risico s voor de werknemer (bijv. door het verzorgen van eigen vervoer of het verschaffen van informatie over goede vervoerders) en vervolgens, voor zover het risico zich toch verwezenlijkt; Het voor haar rekening nemen daarvan (evt door sluiten adequate verzekering); Het effectief waarschuwen van de werknemers voor de bijzondere risico s en de mogelijke gevolgen ervan. 11

12 Gerechtshof Den Haag 7 mei 2013 ECLI:NL:GHDHA:2013:1294 Wanneer een werknemer bij zijn werk is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen, moet het door de werknemer te bewijzen oorzakelijk verband worden aangenomen, indien de werkgever heeft nagelaten de maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt (Vgl. HR 17 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8369). 12

13 Hoge Raad 5 december 2014 ECLI:NL:HR:2014:3519 Indien de plaats waar de werkzaamheden worden verricht eraan in de weg staat dat de werkgever direct toezicht houdt op de naleving van de door hem gegeven instructies, dient deze aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen. Relevante omstandigheden van het geval zijn in dit kader: - de aard van de werkzaamheden - de kans dat zich een ongeval zal voordoen - de ernst die de gevolgen van een ongeval kunnen hebben - de mate van de bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen 13

14 vervolg De zorgplicht van de werkgever beoogt geen absolute waarborg te scheppen voor de bescherming van de werknemer, maar gelet op de ruime strekking van de zorgplicht mag niet snel worden aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en bijgevolg niet aansprakelijk is voor door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade. 14

15 Geen uitvoering werkzaamheden dan ook geen toepassing 7:658 BW Nieuwe grondslag: Goed werkgeverschap Artikel 7:611 BW: De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als goed werkgever en goed werknemer te gedragen. 15

16 Art. 7:611 BW In de jurisprudentie is een ruime invulling aan het begrip goed werkgever gegeven. Art. 7:658 BW is de lex specialis t.o.v. de lex generalis: art. 7:611 eerst dient gekeken te worden of art. 7:658 BW soelaas biedt voor de werknemer. Indien zeggenschap ontbreekt komt art. 7:611 BW aan de orde, dit is bijvoorbeeld het geval bij schade opgelopen: - Tijdens bedrijfsuitjes; - Bij werk gerelateerde bedreiging en mishandeling; en - Bij verkeersdeelname. 16

17 Bedrijfsuitjes HR 17 april 2009, LJN BH1996: het rollerskate-arrest : Letsel door workshop rollerskaten na werktijd op de marmeren vloer van de receptie: Onvoldoende nauwe band tussen de uitoefening van de door haar te verrichten werkzaamheden en de festiviteit. Geen aansprakelijkheid o.g.v. art. 7:658 BW, maar de werkgever heeft onvoldoende gedaan om haar werknemers te beschermen tegen het gevaar van vallen tijdens workshop, dus wel aansprakelijkheid op grond van art. 7:611 BW. 17

18 Schade opgelopen bij deelname aan het wegverkeer in het kader van uitvoering werkzaamheden Kooiker/Taxicentrale Nijverdal (HR 1 februari 2008, NJ 2009/331) Maatzorg/Van der Graaf (HR 12 december 2008, JAR 2009/15) TNT/Wijenberg (Vallende Postbode, HR 11 november 2011, NJ 2011, 597) De Rooyse Wissel/Hagens (HR 11 november 2011, NJ 2011, 598) 18

19 De verzekeringsplicht op basis van art. 7:611 BW Op grond van de redelijkheid en billijkheid is de werkgever gehouden zaakschade te vergoeden. (Arrest Bruinsma/Schuitmaker HR 16 oktober 1992, LJN ZC0717 r.o. 3.3) In een latere uitspraak is bepaald dat dit ook geldt voor letselschade (HR 12 januari 2001, LJN AA9434 r.o. 3.7) In de 1-februari-arresten wordt de werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen onder art. 7:611 BW beperkt door de verzekeringsplicht. Werkgever voldoet ook aan zijn verzekeringsplicht als hij zijn werknemers financieel in staat stelt zelf een verzekering af te sluiten. 19

20 Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen Werkgever is nimmer aansprakelijk voor schade woon-werkverkeer. Privé situatie. De aansprakelijkheid van de werkgever o.g.v. art. 7:611 BW is niet onbeperkt. Kooiker/Taxicentrale. Zwaar letsel, blijvende arbeidsongeschiktheid. Taxicentale was verzekerd conform CAO eis. Verzekering dekte slechts beperkt. Schade was veel hoger. HR: dat verzekering conform CAO is afgesloten, betekent niet automatisch dat het een behoorlijke verzekering betreft. 20

21 Hoge Raad Kooiker/Taxicentrale: De omvang van deze verplichting zal van geval tot geval nader vastgesteld moeten worden met in achtneming van alle omstandigheden, waarbij in het bijzonder betekenis toekomt aan de in de betrokken tijd bestaande verzekeringsmogelijkheden waarbij mede van belang is of verzekering kan worden verkregen tegen een premie waarvan betaling in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd en de heersende maatschappelijke opvattingen omtrent de vraag voor welke schade (zowel naar aard als naar omvang) een behoorlijke verzekering dekking dient te verlenen. 21

22 Volgens de Hoge Raad in het Maatzorg/Van der Graaf arrest geldt de verplichting een verzekering af te sluiten voor de werknemers die: - als bestuurder van een motorvoertuig bij verkeersongeval betrokken raken; - als fietser of voetganger schade lijden als gevolg van een meerzijdig ongeval; en - als fietser schade lijden als gevolg van een eenzijdig ongeval. 22

23 Onderscheid gemotoriseerde en ongemotoriseerd verkeersdeelnemers en voetgangers Maatzorg/Van der Graaf verzorgingshulp bij hulpbehoevenden thuis. Dat doet zij op de fiets. Val vanwege gladheid en letsel. Art. 7:658 BW nvt: wederom geen zeggenschap en invloed werkgever. Geldt de verzekeringsplicht ook voor (eenzijdig) ongemotoriseerde verkeersongevallen? Ja, geen reden om onderscheid te maken. Wederom wordt bijzondere betekenis gegeven aan de bestaande verzekeringsmogelijkheden. 23

24 De rem erop: 11/11/11 Memorabele datum, niet alleen om te trouwen maar voor de Hoge Raad reden om twee belangrijke arresten te wijzen, die de rem zetten op de aansprakelijkheid van de werkgever. > TNT (vallende postbode) en TBS kliniek Rooyse Wissel 24

25 Postbode valt als gevolg van gladheid. Hoge Raad: eenzijdig voetgangersongeval op de openbare weg valt niet onder de verzekeringsplicht van de werkgever. Hoewel de afbakening arbitrair is, geldt dat struikelen of uitglijden naar zijn aard niet een bijzonder risico is waarvoor de werkgever aansprakelijk is. Risico van struikelen of uitglijden is ook niet eenvoudig verzekerbaar tegen een betaalbare premie. 25

26 TBS kliniek De Rooyse Wissel Sociotherapeut wordt door een patiënt vastgepakt en herhaaldelijk geslagen, onder meer op zijn hoofd. Arbeidsongeschikt, baanverlies en WAO. Schade is EUR HR: De plicht van de werkgever vormt geen absolute waarborg voor de ondernemer, maar heel veel scheelt het niet. TBS klinieken hebben vaak ambtenaren in dienst, waarbij de therapeuten een eigen wettelijke voorziening hebben. Daar betaalt de werkgever (lees: de Staat) alles. Kliniek moet betalen vanwege rechtsgelijkheid & billijkheid. 26

27 Vervolg De Rooyse Wissel: HR: geen verzekeringsplicht van de kliniek. Die plicht ziet alleen op plaatsen waar de werkgever geen of beperkte invloed heeft, zoals het verkeer. 27

28 De flexibele schil (uitzendkrachten, oproep- of invalkrachten en alle overige werknemers zonder vast dienstverband) bij bedrijven wordt steeds dikker CBS: flexibele schil meer dan 30% beroepsbevolking 28

29 Definitie flexibel inzetbaar personeel voor deze presentatie: ZZP ers Arbeidskrachten die zonder al te veel materiële investeringen te hebben gedaan werkzaamheden verrichten die voorheen vooral op basis van een arbeidsovereenkomst werden uitgevoerd. CBS: 11% beroepsbevolking ZZP er 29

30 Aantal ZZP'ers

31 Enkele feiten over ZZP ers: Aantal: (in 2000: ) 48% van de nieuwe ZZP ers was een kwartaal eerder nog werknemer 56% is verplicht aanwijzingen op te volgen 63% mag zich niet laten vervangen 20% accepteert ongewenst werk 43% realiseert een jaarwinst < EUR Gemiddeld inkomen EUR % van de ZZP ers > 75% omzet bij één opdrachtgever 50% onverzekerd 31

32 De Wet Aanpak Schijnconstructies is een uitwerking van het sociaal akkoord dat op 11 april 2013 met sociale partners is gesloten. Het wetsvoorstel is op 27 februari unaniem door de Tweede Kamer aangenomen en verankert het recht op het wettelijk minimumloon voor flexwerkers (ingeleend personeel) 32

33 Art. 7:658 lid 4 BW: Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. 33

34 Tot 2012 zorgplicht van art. 7:658 lid 4 BW niet van toepassing op ZZP ers. Werkgever is alleen aansprakelijk in geval van uitzendkracht of stagiaire Bijv. Rb Zwolle, 28 november 2001 (NJ 2002, 253), Rb Rotterdam, 4 februari 2009, LJN BI7365; Hof Den Haag 22 april 2005 (JAR 2005, 170) Hof Arnhem 17 augustus 2010 (JAR 2010, 247), 34

35 Davelaar /Allspan Davelaar is ZZP er. Maakt staalconstructies en machines. Daarnaast revisie en reparaties van machines. Verliest zijn rechterbeen als gevolg van een ongeval op bij Royalspan, als onderaannemer van Allspan. Rechtbank en Hof: Davelaar kan geen beroep doen als ZZP er o.g.v. art. 7:658 lid 4 BW. 35

36 Davelaar/Allspan HR 23 maart 2012 (RvdW 2012/447): werkgever kan aansprakelijk zijn voor de schade na het bedrijfsongeval van de ZZP er. De werkgeversaansprakelijkheid strekt zich volgens de Hoge Raad ook uit over personen die buiten dienstbetrekking voor een opdrachtgever werkzaam zijn in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De werkzaamheden van de ZZP er en de feitelijke werkzaamheden van de werkgever spelen hierbij een rol. Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving voor al het eigen en ingehuurde personeel. Schiet de werkgever hierin tekort, dan is hij zowel ten aanzien van het eigen personeel als ten aanzien van ingehuurde personeel, zoals een ZZP er, aansprakelijk. 36

37 Hoge Raad Davelaar/Allspan: Kleine zelfstandigen vallen niet categorisch buiten art. 7:658 lid 4 BW; ZZP er moet voor de zorg van zijn veiligheid afhankelijk zijn van zijn werkverschaffer; de werkzaamheden moeten zijn verricht in het kader van het beroep en bedrijf van de ander. Niet alleen de corebusiness. Als de werkzaamheden feitelijk tot de beroeps- of bedrijfsuitoefening behoren, is dat voldoende. (Reparatie van een vezelverwerkingsmachine ligt in het verlengde van verwerking resthout). 37

38 Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden 21 oktober 2014 ECLI:NL:GHARL:2015:8068 Een als zelfstandige werkzame bouwvakker overkomt een bedrijfsongeval tijdens het storten van beton op een bouwplaats. Aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 lid 4 BW? Het Hof verwijst naar HR 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan) en oordeelt dat de bouwvakker in het onderhavige geval voor de zorg van zijn veiligheid (mede)afhankelijk was van appellante. 38

39 Voorts dient de vraag te worden beantwoord of de door de bouwvakker verrichte werkzaamheden hebben plaatsgevonden in de uitoefening van het beroep of bedrijf van appellante. Het Hof acht het voorshands voldoende aannemelijk dat het storten van beton dient te worden aangemerkt als werk dat wordt verricht in de uitoefening van het bedrijf van appellante. Appellante wordt tot tegenbewijs toegelaten. 39

40 Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden 26 augustus 2014 ECLI:NL:GHARL:2014:6672 Ook een hoofdaannemer van een bouwproject kan aansprakelijk zijn voor de schade opgelopen op de bouwplaats door een zelfstandige sub onderaannemer (ZZP er) en/of uitzendkracht van de onderaannemer. 40

41 Toetsingselementen volgens het Hof - Kunnen de werkzaamheden van het slachtoffer worden gelinkt aan de activiteiten van de hoofdaannemer? - Zijn ZZP ers en/of uitzendkrachten voor de veiligheid ook afhankelijk van de hoofdaannemer? 41

42 Psychische schade Centrale Raad van Beroep 15 februari 2007 ECLI:NL:CRVB:2007:AZ8837 De zorgplicht van de werkgever strekt zich mede uit tot het voorkomen van werkomstandigheden die psychisch ziekmakend zijn. Rechtbank Noord-Holland 24 december 2014 ECLI:NL:RBNHO:2014:12431 Het oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en de gezondheidsschade kan niet op basis van een vermoeden worden aangenomen indien het verband tussen die schade en de arbeidsomstandigheden het werk werd verricht te onzeker of te onbepaald is (Vgl. HR 17 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8369). 42

43 Waar moet het heen? Rol wetgever Ze durven het niet aan om in deze tijd van herstel van de crisis te komen tot uitbreiding van aansprakelijkheid dan wel een verplichting tot een verplichte vorm van directe verzekering. Regeerakkoord zegt niets. Verzekeraars, directe werknemersverzekering? Immuniteit voor de werkgever. Maar dat kan leiden tot verwaarlozing van de preventie. 43

44 Tips & tricks had ik u beloofd. U ziet dat we het te doen hebben met normen van de HR die steeds specifiek aangeven dat het erg casuïstisch is. Uiteraard moet er een goed beleid zijn en dat beleid moet dan intensief gehandhaafd worden. Maar uiteindelijk is er maar één tip te bedenken: Houdt uw verzekeringsportefeuille up-todate. 44

45 In case of questions. 45

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Foto: Gelrenieuws.nl Open Universiteit Master Rechtsgeleerdheid Simon van Well Studentnummer 839133805 Datum: 23 juni 2013 Hoofdstuk

Nadere informatie

Scriptie van Lineke Vlendré

Scriptie van Lineke Vlendré Scriptie van Lineke Vlendré Een ongeluk zit in een klein hoekje. Van zorgplicht naar verzekeringsplicht? Onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid en de ( on) verzekerbaarheid

Nadere informatie

De zzp'er: een (arbeidson)geval apart

De zzp'er: een (arbeidson)geval apart De zzp'er: een (arbeidson)geval apart Mr. C. B I a n k e n en m r. A. H. M. van N o o r t * Op 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gegeven over de vraag of een zzp'er onder het toepassingsbereik

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW

De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW HR 23 maart 2012, RvdW 2012, 447 (Davelaar/Allspan) M r. A. K o l d e r e n m r. R. K. R. Z w o l s * 1 Inleiding Niet vaak krijgt een civiel arrest

Nadere informatie

De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt

De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt HR 23 maart 2012 De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt Sinds de invoering van art. 7:658 lid 4 BW bestaat er onduidelijkheid in de rechtspraak en literatuur over de vraag of een zzp er

Nadere informatie

Schadevergoeding en goed werkgeverschap. over het gat in de aansprakelijkheidsregel. van het arbeidsrecht

Schadevergoeding en goed werkgeverschap. over het gat in de aansprakelijkheidsregel. van het arbeidsrecht Schadevergoeding en goed werkgeverschap: over het gat in de aansprakelijkheidsregel ing van het arbeidsrecht G.J.J. Heerma van Voss 1 40 Voordracht ter gelegenheid van het Tiende Nationaal ArbeidsRecht

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan)

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan) aanknopingspunten voor de vraag of het instellen van de deelgeschillenregeling al dan niet zinvol is. Tot slot oordelen rechters verschillend over de omvang van de kosten. Dat leidt tot zeer grote verschillen

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid drs V.G.J. (Vincent) Zwijnenberg 8 april 2010 Onderwerpen 1. De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad 2. De behoorlijke verzekering

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

Wat staat er op de agenda? kwalitatieve aansprakelijkheden. werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658

Wat staat er op de agenda? kwalitatieve aansprakelijkheden. werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 Wat staat er op de agenda? ongevallenrecht: hoe ver strekt de zorg? kwalitatieve aansprakelijkheden werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:611: wat is de status

Nadere informatie

wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Inleiding

wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Inleiding ARTIKEL 68 Payrolling: wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Mr. dr. J.P.H. Zwemmer * Payrolling is een betrekkelijk nieuwe vorm

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. werkgeversaansprakelijkheid na 11-11-2011. gevolgen voor art. 7:658? dekking op AVB?

Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. werkgeversaansprakelijkheid na 11-11-2011. gevolgen voor art. 7:658? dekking op AVB? Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht ongevallenrecht: hoe ver strekt de zorg? werkgeversaansprakelijkheid na 11-11-2011 gevolgen voor art. 7:658? dekking op AVB? werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658

Nadere informatie

LWV Voorprogramma. Het nieuwe werken. Rob Brouwer, 8 mei 2012. Voor de inhoud van deze presentatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard

LWV Voorprogramma. Het nieuwe werken. Rob Brouwer, 8 mei 2012. Voor de inhoud van deze presentatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard LWV Voorprogramma Het nieuwe werken Rob Brouwer, 8 mei 2012 1 Het nieuwe werken Ontwikkelingen > Hoger opgeleid > Deeltijd > Thuiswerken > Work/life balance > Andere eisen aan het werk 2 Het nieuwe werken

Nadere informatie

Stelplicht en bewijslast bij werkgeversaansprakelijkheid

Stelplicht en bewijslast bij werkgeversaansprakelijkheid partij die volgens de hoofdregel de bewijslast zou hebben gehad. Een andere bewijslastverdeling kan voorts voortvloeien uit de eisen van redelijkheid en billijkheid. 2 In een concreet geval kan de redelijkheid

Nadere informatie

Hoge Raad, 12 januari 2001

Hoge Raad, 12 januari 2001 Hoge Raad, 12 januari 2001 Samenvatting Vier bouwvakkers rijden in een busje van de werkgever van Didam naar Amsterdam om werkzaamheden te verrichten aan de Amsterdam Arena. Het busje wordt bij toerbeurt

Nadere informatie

Onderwijsinstelling aansprakelijk voor ontoereikende dekking van schoolongevallenpolis?

Onderwijsinstelling aansprakelijk voor ontoereikende dekking van schoolongevallenpolis? Onderwijsinstelling aansprakelijk voor ontoereikende dekking van schoolongevallenpolis? Enkele beschouwingen naar aanleiding van HR 28 oktober 2011, LJN BQ2324, RvdW 2011, 1313 (Beganovic/Stichting ROC

Nadere informatie

WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID Artikel 7:658 BW en psychische schade; De stand van zaken

WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID Artikel 7:658 BW en psychische schade; De stand van zaken Master Thesis van: C.F.L. Huberts (i934019) Universiteit Maastricht, jaar 2006/2007 Master Recht Arbeid en Gezondheid Begeleider: mr. dr. E.J.A. Franssen Aantal woorden: 12.818 WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K.

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Teuben 1 Inleiding Wanneer een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk.

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Juni 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

J. Heinsius 1. 1. Inleiding

J. Heinsius 1. 1. Inleiding Expats en zakelijk reizigers Zou goedwerkgeverschap toch tot een plicht tot het verzekeren van meer dan slechts verkeersongevallen moeten leiden en, zo ja, waarom en van wat? [Kernvraagstelling:] Zou goedwerkgeverschap

Nadere informatie

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Joris Ruyters Amsterdam, 6

Nadere informatie

Geen schijn van kans?

Geen schijn van kans? Geen schijn van kans? Is een beroep door de werkgever op bewuste roekeloosheid van de werknemer in art. 7:658 BW lid 2 kansloos? Of zijn er ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak richting meer eigen

Nadere informatie

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting.

2.1. [Gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak [X] Kitwerken Zwijndrecht, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting. Auteur: Petra klein Gunnewiek Titel: noot bij: Arbeidsongeval, Verhaalsrecht werkgever, Collega-verweer, Civiel plafond.. Bron: JA 2013/12 en JA 2013/13 Contact: e-mail: petrakleingunnewiek@vbk.nl tel.

Nadere informatie

De werkgever en het kelderluik

De werkgever en het kelderluik ARTIKELEN De werkgever en het kelderluik Over toepassing van de Kelderluik-criteria bij artikel 6:162 en artikel 7:658 BW 1 Inleiding In de jaren zestig van de vorige eeuw hebben zogenoemde gezichtspuntencatalogi

Nadere informatie