Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013"

Transcriptie

1 Claimsafhandeling in polisclausules Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013

2 Agenda Schaderegelingsclausule Algemene opmerkingen Brandverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

3 Algemeen De aard van de verzekeringsovereenkomst brengt in beginsel mee dat de verzekeraar een verzoek om dekking niet dan na behoorlijk onderzoek dient af te wijzen en dat hij de afwijzing duidelijk behoort te motiveren. HR 3 februari 1989, NJ 1990, 476 (Ohra/Goilo).

4 Algemeen Mogelijke gevolgen: Bewijsrechtelijk (onvoldoende gemotiveerd betwist) Tuchtraad Assurantiën (zie o.a. uitspraken 2013 nr. 1 en 2) Schadeplichtig (art. 6:119 BW gefixeerd op rente en kosten) (zie ook Lindenbergh, De prijs van vertraging, AVS 2013/15)

5 Algemeen Gedragscodes: Gedragscode behandeling letselschade Gedragsregels bij expertise motorrijtuigen Gedragscode persoonlijk onderzoek Gedragscode schade-expertiseorganisaties Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

6 Algemeen CvB Kifid 2012/440: Indien een verzekerde aanspraak maakt op uitkering op grond van een verzekering, dan zal de verzekeraar die vordering niet dan na behoorlijk onderzoek mogen afwijzen en de afwijzing behoorlijk moeten motiveren. Uit de eisen van redelijkheid en billijkheid kàn voortvloeien dat, wanneer de verzekeraar zijn afwijzing op een bepaalde grond heeft doen steunen, hij daarop niet kan terugkomen door haar nadien, wanneer die grond onjuist is gebleken, op een andere grond te baseren (vgl. HR 3 februari 1989, NJ 1990/476).

7 Algemeen CvB Kifid 2012/440: Omstandigheden van het geval bepalend, o.a. o de mate van precisie en stelligheid, o gaat het om een verzoek van de verzekerde een standpunt te willen innemen in verband met door hem te maken kosten of om een verzoek om dekking van reeds geleden schade. In deze zaak gaat het om een verzoek om dekking van reeds veroorzaakte schade en het aanvoeren van nieuwe verweren door verzekeraar in hoger beroep. Dat mocht.

8 AOV Voorbeeld polisclausule De mate en de duur van de arbeidsongeschiktheid en de omvang van de uitkering worden door Generali vastgesteld aan de hand van de gegevens van door haar aangewezen medische en andere deskundigen. Soms is ook opgenomen een recht op herbeoordeling.

9 AOV Protocol bij claims op individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov). Voorziet in duidelijke communicatie over: melding claimbehandeling bezwaarmogelijkheden

10 AOV Hof Amsterdam 21 oktober 2008, LJN BH5983 AOV-verzekeraar is onderzoeksplicht naar claim niet nagekomen. Stelplicht en bewijslast bij verzekerde. Als sanctie stelt Hof lage eisen aan stelplicht verzekerde en hoge eisen aan gemotiveerde betwisting door verzekeraar.

11 AOV Hof Amsterdam 30 november 2010 ECLI:NL:GHAMS:2010:BO7193 Langslepende zaak tegen NH1816. Cassatieberoep NH afgewezen. Vervolgens stelt NH niet voortvarend alsnog mate van arbeidsongeschiktheid vast. Gestelde 100% arbeidsongeschiktheid staat als onvoldoende gemotiveerd betwist vast.

12 AOV Hof Amsterdam 11 augustus 2009 ECLI:NL:GHAMS:2009:BK9363 Claim afgewezen na neurologisch en psychiatrisch onderzoek Post whiplash syndroom voldoende medisch vastgesteld als herkenbaar en benoembaar ziektebeeld Somatoforme stoornis niet medisch vastgesteld Cognitieve beperkingen passend bij PWS onvoldoende onderzocht/meegenomen

13 AOV CvB Kifid 2012/21 Geen aanleiding voor nader medisch onderzoek. Verzekerde heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waarom de voorhanden zijnde medische informatie kan wijzen op een toename van arbeidsongeschiktheid. GC Kifid 2012/19 Commissie gelast nader medisch onderzoek naar gehoorklachten.

14 AOV Hof Arnhem/Leeuwarden 13 augustus 2013 ECLI:NL:GHARL:2013:6004 AOV-claim correct onderzocht en afgewezen Na 1,5 jaar bezwaar. Verzekeraar werkt voortvarend mee aan nieuw onderzoek Na 4 jaar komt recht op uitkering 40% arbeidsongeschiktheid vast te staan Verzekeraar keert alsnog uit maar weigert rente te vergoeden, omdat zij niet is tekort geschoten

15 AOV Hof Den Bosch 4 september 2012 ECLI:NL:GHSHE:2012:BX9465 Rapport persoonlijk onderzoek uitgesloten van bewijs In brief alleen grond opgenomen vermoeden van fraude, niet dat feitenonderzoek onvoldoende uitsluitsel geeft voor verantwoorde beslissing Alternatieve en minder ingrijpende wegen waren mogelijk

16 Aansprakelijkheid NBA 2007: 4.3. Schaderegeling Verzekeraars belasten zich met de regeling en vaststelling van de schade. Zij hebben het recht benadeelde derden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen ( ).

17 Aansprakelijkheid P.M. Leerink, 'Schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen'; ACIS-serie deel 8, 2011 Contractuele vertegenwoordigingsbevoegdheid tot regeling en vaststelling van de schade In naam en voor rekening van verzekerde aanspraak beoordelen en schade te regelen Uit de aard van de aansprakelijkheidsverzekering vloeit voort dat de verzekeraar de leiding van het geschil heeft en kosten van verweer draagt

18 Aansprakelijkheid Vrijheid in uitoefening volmacht door verzekeraar kent grenzen Belang van verzekerde in het oog houden/overleg Verzekeraar heeft legitiem belang om binnen grenzen van de dekking zelf te beslissen over aansprakelijkheid en schade Verzekerde kan ook afzien van beroep op dekking waarmee volmacht vervalt Verweer is niet goed deelbaar in een gedekt deel en niet gedekt deel

19 Aansprakelijkheid Tegengestelde belangen: Maximaal verzekerde som Eigen risico Commerciële relatie Affectieve relatie Tegenvordering Voor diverse casusposities zie J.J. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering, 2006 en mijn bijdrage uit 2011.

20 Aansprakelijkheid Hof Den Haag 6 maart 2007, S&S 2008, 90 Aegon had de leiding in proces Geen overleg gevoerd over appèl In appèl eisvermeerdering, schade boven max. Rb: Aegon aansprakelijk Hof: Geen causaal verband

21 Aansprakelijkheid Claimbehandeling Dekkingsvoorbehoud Verzekerde som Eigen risico Cost inclusive Advocaatkeuze Overleg verzekerde Binden verzekerde (volmacht, schijn van?)

22 Brand Hof Amsterdam 1 maart 2007 ECLI:NL:GHAMS:2007:BA9981 Voorop staat dat de verzekerde het verzekerde evenement aannemelijk moet maken, waarna verzekeraars daartegen tegenbewijs kunnen leveren. In dat kader zijn verzekeraars in redelijkheid tot onderzoek naar de oorzaak van het evenement gerechtigd. Dat onderzoek vindt onder meer zijn begrenzing in de voortvarendheid waarmee die onderzoeken worden verricht en de resultaten die het onderzoek oplevert.

23 Brand Hof Arnhem Leeuwarden 30 juli 2013 ECLI:NL:GHARL:2013:5719 Onderzoek brandstichting door verzekeraar Art. 6 lid 2 EVRM niet van toepassing Geen onrechtmatig verkregen bewijs Voldoende gemotiveerde betwisting door verzekerde Hof gelast nieuw deskundigenonderzoek

24 Brand HR 21 januari 2011 ECLI:NL:HR:2011:BO5203 Herbouwwaarde als herbouw binnen 3 jaar voltooid Bevoorschotting Tekst polis Art. 6:248 lid 1 en 2 BW

25 Brand Art. 8.9 NBB 2006 Elke verschuldigde schadevergoeding zal door verzekeraars worden voldaan binnen 4 weken na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens. Verzekeraars zullen nooit eerder in verzuim zijn dan vanaf 4 weken na deze ontvangst. Art. 6:81 BW: verzuim, opeisbaar, artikelen 6:82 en 6:83, behalve voor zover de vertraging niet toerekenbaar is.

26 DANK VOOR UW AANDACHT

Algemene verzekeringsvoorwaarden

Algemene verzekeringsvoorwaarden Voorwaarden Aanvullende en tandartsverzekering 2015 Algemene verzekeringsvoorwaarden Be smart. Algemene verzekeringsvoorwaarden Deze algemene verzekeringsvoorwaarden geven zo duidelijk mogelijk de voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motorrijtuigen

Algemene Voorwaarden Motorrijtuigen AVM LVP 10.01 Algemene Voorwaarden Motorrijtuigen Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-076 d.d. 9 maart 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Bestemmingswijziging.

Nadere informatie

Autotrust Europe B.V., gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

Autotrust Europe B.V., gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-136 d.d. 14 mei 2013 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mevrouw mr. F.E. Uijleman,

Nadere informatie

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest M r. E. W. B o s c h * 1. Inleiding Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet dat voordeel,

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78255

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering 8 Mevrouw mr. L. van den Ham-Leerkes Nysingh Advocaten Heeft een zelfde gebeurtenis voor

Nadere informatie

74 Schadevergoeding en verjaring

74 Schadevergoeding en verjaring 74 Schadevergoeding en verjaring baar geworden schade en vervolgens op het gekapitaliseerde bedrag. Buitengerechtelijke kosten 4.14. De gevorderde buitengerechtelijke kosten, bestaande uit de declaratie

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Uitleg van verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemene Voorwaarden (026) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met GENERALI schadeverzekering maatschappij nv. Verzekerde: verzekeringnemer

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet?

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? HR 26 oktober 2012, LJN BX0357 (Reaal/Athlon) M r. M. O u d e n a a r d e n * Inleiding Aanleiding voor deze

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2015-002 d.d. 5 januari 2015 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Unigarant N.V., gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Unigarant N.V., gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-081 d.d. 13 maart 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Consument heeft een woonhuis-

Nadere informatie

Biedt de Wet Deelgeschilprocedure een oplossing voor de situatie van slachtoffers van de beroepsziekte OPS?

Biedt de Wet Deelgeschilprocedure een oplossing voor de situatie van slachtoffers van de beroepsziekte OPS? Biedt de Wet Deelgeschilprocedure een oplossing voor de situatie van slachtoffers van de beroepsziekte OPS? Introductie De Vereniging OPS ziet het als een van haar taken de leden bij te staan in het opvangen

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Bijlage 1.C Januari 2004 Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor verzekeraars, lid van het Verbond, onderzoeksbureaus die werken

Nadere informatie

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon Een nadere concretisering van de privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon met betrekking tot de verschillende fasen van

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens Nieuwsbrief In dit nummer: Deskundigenbericht en medische gegevens Normering en medisch adviseurs De omkeringsregel revisited BTW-plicht bij medisch advies Observatie van claimanten Onterecht en onfatsoenlijk

Nadere informatie

Bulletin 7/8. Gedragscode Behandeling Letselschade. Inhoud. Wordt nu alles anders?

Bulletin 7/8. Gedragscode Behandeling Letselschade. Inhoud. Wordt nu alles anders? piv Bulletin 7/8 Inhoud Pagina 2 Ten Geleide Pagina 4 Wetsvoorstel deelgeschillenprocedure Pagina 10 A/N/P Conges 06-10-2006 Pagina 12 OPS en RSI - HR arresten juni 2006 Pagina 21 Overstap Pagina 24 Agenda

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K.

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Teuben 1 Inleiding Wanneer een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inkomen Continu. Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Nederland www.averoachmea.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inkomen Continu. Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Nederland www.averoachmea. ALGEMENE VOORWAARDEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Nederland www.averoachmea.nl Inkomen Continu Inhoudsopgave Art. 1 Begrippen

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie