P r o v i n c i e F l e v o l a n d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P r o v i n c i e F l e v o l a n d"

Transcriptie

1 P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur van 20 april 2006 Aanwezig zijn: Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (voorzitter), de heren W.R. Ruifrok (PvdA) en E.W. Gumbs (PvdA), de dames M.H. Koster (PvdA) en M. Jonker-Waterlander (VVD), de heren C.A.A.A. Maenhout (VVD), A. van Amerongen (VVD), J. van Wieren (CDA), R.T. Oost (CDA), M. van Daalen (ChristenUnie), J.J. Crebas (D66), P.H. Walraven (SP), L.H.M. Lammers (ONS Flevoland) en M. Bogerd (SGP) en mevrouw A. Doesburg (commissiegriffier) Ook aanwezig zijn: Leden van Gedeputeerde Staten: de heren M.J.E.M. Jager (CdK) en H. Dijksma (gedeputeerde) Dames J.D. van den Brink (Programma Manager) en A. Jorritsma-Lebbink (burgemeester Almere) Afwezig zijn: De heren A.H.R. Leijten (CDA) en E. Schaap (GroenLinks) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder mevrouw Jorritsma, burgemeester van Almere. Mevrouw Jorritsma zal alsnog de presentatie geven over de Investeringsimpuls Flevoland-Almere, die gepland stond voor 6 april jl., maar door omstandigheden in Almere niet kon doorgaan. De voorzitter geeft mevrouw Jorritsma het woord. Aan de hand van een overzicht dat aan de commissieleden wordt uitgereikt, houdt mevrouw Jorritsma een inleiding over de achtergrond en aanleiding van de investeringsimpuls van 100 miljoen euro voor de gemeente Almere. Voorafgaand aan de bespreking hiervan onder agendapunt 6.C.1 geeft de voorzitter gelegenheid tot vragen stellen aan mevrouw Jorritsma en de CdK. De SP vraagt mw. Jorritsma naar haar mening over de achteruitgang van het voorzieningenniveau in Flevoland. De voorzitter merkt op dat het de bedoeling is dat de vragen gerelateerd zijn aan de inleiding die mevrouw Jorritsma heeft gegeven. Dit is haars inziens een thema voor de gemeenteraad Almere. De SP antwoordt dat zij deze vraag stelt in het kader van dit onderwerp, want zij is bij de algemene beschouwingen in principe akkoord gegaan met de 100 miljoen, mits de overheid bereid zou zijn een inhaalslag te maken betreffende het voorzieningenniveau. De voorzitter merkt op dat deze vraag gericht is aan de CdK. De VVD heeft een aanvullende vraag: hoe is te voorkomen dat het rijk de conclusie trekt dat de provincie en de gemeente Almere dit prima hebben opgelost, zodat actie van de kant van het rijk niet meer nodig is. De PvdA is blij met de kenschets van mevrouw Jorritsma, maar vraagt in hoeverre de provincie zal meeprofiteren van de investeringsimpuls van de stad Almere. Bovendien vraagt zij wat de meerwaarde is van het samen optrekken van gemeente en provincie. Het CDA wil niet herhalen wat er tijdens de algemene beschouwingen over is gezegd. Het gaat erom dat de provincie met de stad Almere voor een langdurige periode van 10 tot 15 jaar een verplichting aangaat om ontwikkelingen te stimuleren die op andere wijze niet gerealiseerd kunnen worden. Dat houdt volgens haar in dat het niet de bedoeling is dat deze financiële impuls gebruikt wordt op terreinen waarop anderen, bijvoorbeeld de overheid, verantwoordelijkheid hebben. Mevrouw Jorritsma stelt dat - zelfs al zouden er over de schaalsprong geen afspraken gemaakt worden Almere toch doorgroeit. De druk op Almere om te bouwen zal blijven. Er kan nergens in de randstad zo gebouwd worden. Als het rijk onvoldoende investeert, zullen bepaalde plekken niet bebouwd worden. Dan wordt de rol die Almere speelt in de ontwikkeling van de noordvleugel kleiner. Dat zal volgens haar de drijfveer van het kabinet zijn om wel degelijk afspraken na te komen. Er zijn op een aantal terreinen al wel goede afspraken gemaakt. Zij zou het een ernstige zaak vinden als de provincie zou afwachten met iets te doen voor Almere, omdat men vindt dat het rijk eerst over de brug zou moeten komen. De SP zegt dat dat niet de bedoeling is, maar zij zou het jammer vinden als wel gekeken wordt naar het

2 2 voorzieningenniveau voor de randstad terwijl de provincie zelf niet aan bod zou komen. Mevrouw Jorritsma antwoordt dat het grootste gedeelte van de provincie onderdeel is van de noordvleugel van de randstad. Er hoeft alleen maar gekeken te worden naar de arbeidsrelaties en de inwoners van eigen gemeente. Velen hebben hun werk in de randstad. Die rol wordt al gespeeld en kan niet ontkend worden. Ten aanzien van de vraag van de PvdA over de meerwaarde van het samen optrekken, merkt zij op dat het een slechte zaak zou zijn om elkaar voor de voeten te lopen. Het is voor beiden van groot belang om samen op te trekken. Het zou kunnen zijn dat in sommige gevallen het belang van de gemeente niet helemaal parallel zal lopen met dat van de provincie, maar dan is het goed om dat van elkaar te weten en het goed met elkaar door te spreken. Zij is ervan overtuigd dat dat ook van beide kanten de intentie is. Ten aanzien van de vraag van de VVD antwoordt zij dat dit in de criteria is vastgelegd. Bovendien: 100 miljoen is het totaal voor een behoorlijk lange periode. Deze impuls is vooral bedoeld om te investeren in kwaliteit en niet ter vervanging van de rijksbijdragen op overige terreinen. In antwoord op de opmerking van het CDA merkt zij op dat het hier inderdaad gaat om een langdurige relatie waar gestalte aan wordt gegeven. Het is daarom goed om regelmatig te bezien of beide partijen nog op één lijn zitten. Met betrekking tot de vraag van de SP en de VVD vult de CdK nog aan dat het college van GS heeft gesteld dat het voor haar van wezenlijk belang is dat de stad Almere zich onafhankelijk van de schaalsprong weet te ontwikkelen tot een evenwichtige, hoogwaardig uitgeruste stad en daarvoor is de provincie medeverantwoordelijk. Dit kan niet gekoppeld worden aan de voorwaarden die er zijn voor de schaalsprong. De voorzitter geeft gelegenheid voor de 2 e termijn. De ChristenUnie vraagt mevrouw Jorritsma waar de belangen van de gemeente eventueel niet parallel zouden lopen met die van de provincie. Als voorbeeld noemt mevrouw Jorritsma de Zuiderzeelijn. Tot nu toe lopen de belangen volstrekt parallel, maar er zou een moment kunnen komen vooral als het kabinet besluit dat de Zuiderzeelijn niet doorgaat dat er wel verschillende belangen zijn. Dat geeft niet, maar het is dan goed om het van elkaar te weten en in goed overleg hiermee om te gaan. Daarin is Almere volgens haar trouwens niet uniek, want dat kan voor elke plaats in de provincie gelden. De voorzitter dankt mevrouw Jorritsma hartelijk voor haar inleiding en het beantwoorden van de vragen. Mevrouw Jorritsma verlaat de vergadering. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Verslag van de vergader ing van 1. de Commissie bestuur d.d. 16 maart 2006 Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 2. Lijst van Toezeggingen en Moties Toezeggingen: veiligheidsbeleid blijft staan tot 3 e kwartaal 2006; Statenconferentie Middenbestuur is gepland voor 18 mei 2006; Dag Flevoland wordt nader uitgewerkt. De eerste Dag van Flevoland zal in huis worden gehouden. In januari 2007 zal een voorstel worden gedaan voor het vervolg. Naar aanleiding van het verslag van 16 maart, waarin stond dat het de fracties vrij stond onderwerpen aan te dragen over de band met Dmitrov, geeft de voorzitter gelegenheid dit alsnog te doen. De VVD zou graag willen weten waaraan de financiële middelen zijn besteed. De CdK merkt op dat is afgesproken dat de fracties in de vergadering van 18 mei aandachtspunten konden aangeven. De vraag van de VVD wordt daarom als vooropmerking genoteerd. 4. Mededelingen Voorzitter/Presidium/Statengriffie De Follow-up Statenconferentie Middenbestuur zal gehouden worden op 18 mei van uur in het Nieuwlanderfgoedcentrum Lelystad. De verklaring voor de pers inzake uitspraak Raad van State Flevoherb c.s. is aan de commissieleden uitgereikt. 5. Door fracties ingebrachte onderwerpen 1. Daadkracht door draagvlak, initiatiefvoorstel Mediation in Flevoland (van de D66-fractie) De voorzitter spreekt haar waardering uit voor D66 die als eerste een eigen onderwerp in deze commissie indient en geeft de D66 de gelegenheid het ingebrachte voorstel toe te lichten. D66 begint met te stellen dat het meest machteloze moment van een volksvertegenwoordiger is wanneer de provincie in conflict raakt met maatschappelijke partijen. Als voorbeeld wordt de kwestie Flevoherbs genoemd. Zij heeft zich afgevraagd of er andere mogelijkheden voorhanden waren om te voorkomen dat het tot juridische procedures kwam. Daarvoor heeft zij een initiatiefvoorstel Mediation in Flevoland geschreven, dat commissieleden als vergaderstuk hebben ontvangen. Haar vraag is of er draagvlak is voor dit voorstel. Het idee is om dit bij gebleken draagvlak in te brengen bij de Algemene Beschouwingen. De voorzitter geeft gelegenheid voor vragen in de 1 e termijn. De VVD is voorstander van een methode die kan voorkomen dat er juridische stappen genomen moeten worden. Zij is er voorstander van om dan gebruik te maken van mediation. De SP spreekt waardering uit voor het voorstel van D66 en kan er van harte achter staan. Ook het CDA kan het voorstel toejuichen. Het kan voordeel bieden aan zowel de politiek als de burgers. Ons Flevoland merkt op

3 3 dat het wel van belang is dat er een onafhankelijke mediator beschikbaar is, die ook bevoegd is tot het aandragen en laten uitvoeren van oplossingen. Bovendien moeten beide partijen de wil hebben eruit te komen. Zij steunt overigens het voorstel. De PvdA vindt het een goed initiatief. Mediation heeft altijd de voorkeur boven een gang naar de rechter. Zij vraagt zich af of er een onderzoek naar de haalbaarheid nodig is als de staten hier positief tegenover staan, lijkt het haar al een voldoende positief signaal. De ChristenUnie waardeert de slogan daadkracht door draagvlak. Zij zou eigenlijk mediation een stap voor willen zijn, omdat bij het inschakelen van mediation eigenlijk het draagvlak al weg is. Het instrument kan van toepassing zijn, maar haar vraag is hoe dit instrument zo snel mogelijk onnodig gemaakt kan worden. Deze idealistische vraag kan wellicht aan een onderzoek gekoppeld worden. De SGP merkt op dat het gaat over bezwaarschriften waarbij dan sprake is geweest van een afwijzing. Dan volgt er een beroep. Degene die dit behandelt, handelt volgens bestaande verordeningen. Dat houdt in dat er maar een kleine manoeuvreerruimte is. Zij vindt dat het eigenlijk in het voortraject moet plaatsvinden. Achteraf is er bijna altijd sprake van een geschil. Zij weet niet of Mediation een bijdrage kan leveren, maar vindt een onderzoek hiernaar op zijn plaats, voorzien van praktijkvoorbeelden. De ChristenUnie voegt hier bij interruptie aan toe dat het wellicht mogelijk is een afwijzing te bespreken en daarna vast te leggen. De SGP brengt hiertegenin dat er al vaak een heel traject van communicatie is geweest op het moment dat een afwijzing plaats vindt. De voorzitter merkt op dat er goed draagvlak is. Zij geeft D66 de gelegenheid tot het beantwoorden van de vragen in de 1 e termijn. D66 is blij met het draagvlak en geeft aanvullende toelichting op de noodzaak van onderzoek. Het kan zijn dat veel in gang wordt gezet terwijl na onderzoek wellicht de conclusie getrokken wordt dat het geen toegevoegde waarde heeft. Het is mogelijk dat het onderzoek uitwijst dat het gunstig zou zijn om het in samenwerking met bijvoorbeeld de provincie Overijssel te doen. Volgens haar zijn dit vragen, die wel degelijk onderzocht kunnen worden. Zij is ook benieuwd naar de mening van de CdK hierover. De VVD vult aan dat niet in alle gevallen mediation mogelijk zal zijn. De CdK heeft het nog niet in het college besproken. Als portefeuillehouder juridische zaken lijkt het hem een goede gedachte inzichtelijk te maken wat op dit moment wel/niet gedaan wordt; het zgn. voortraject. Tevens zou advies gevraagd kunnen worden aan de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften. De CdK heeft de voorzitter van deze commissie gesproken hierover en hij is zeker bereid om over deze kwestie zijn oordeel te geven. De voorzitter van deze commissie is tevens voorzitter van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften in Overijssel. In aansluiting op wat de VVD heeft gezegd, lijkt het de CdK een goede zaak dat ook inzicht verkegen wordt over welke bezwaarschriften in aanmerking zouden komen voor mediation. D66 wil dit voorstel graag inbrengen in de Algemene Beschouwingen. De voorzitter dankt D66 nogmaals voor het inbrengen van dit initiatief. 6. Portefeuillehouder M.J.E.M. Jager a. Medelingen Er zijn geen mededelingen. b. Statenvoorstellen 1. Voorstel tot vaststelling van het Reglement 2006 voor de Provinciale Omgevingscommissie Flevoland (POCF), met daaraan gekoppeld de profielschets voor een onafhankelijke voorzitter van de POCF De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen. Het CDA heeft moeite met het feit dat diverse keren wordt gesproken over het seniorenconvent. De ChristenUnie vraagt waarom er bij de aanpassing van het reglement tegelijkertijd een stuk mandaat naar GS wordt overgedragen. Er is een aantal subcommissies die alleen aan GS rapporteren. De CdK antwoordt dat de staten het seniorenconvent zelf hebben aangewezen als een gewenst aanwezig instituut. In de verordening is het seniorenconvent genoemd en daarom wordt er in het reglement naar verwezen. Wat betreft het mandaat waar de ChristenUnie over spreekt is hem niet duidelijk wat bedoeld wordt. De staten zelf wijzen de organisaties aan door deze verordening vast te stellen. Het benoemingsbesluit wordt aan GS overgelaten. Ten aanzien van de subcommissies is er geen advies nodig van de kant van Provinciale Staten, omdat het hier een GSverantwoordelijkheid betreft. De ChristenUnie mist dit in de toelichting. De CdK geeft toe dat dit in de toelichting wel meer naar voren had kunnen komen. Er is geen behoefte aan een 2 e termijn. De voorzitter stelt voor dit als een hamerstuk te agenderen. c. Ter bespreking 1. Investeringsimpuls Almere-Flevoland De voorzitter geeft gelegenheid tot bespreking van de Investeringsimpuls. De PvdA merkt op dat het voorstel vraagt of men kan instemmen met de wijze waarop PS betrokken wordt bij de totstandkoming van de Investeringsimpuls. Uiteraard krijgen de staten het convenant t.z.t. voorgelegd. Zij vindt de uitgangspunten voortreffelijk verwoord en kan zich vinden in het traject. De SGP kan zich er ook in vinden. Hoe eerder er duidelijkheid is t.a.v. Oostvaarderswold hoe beter zij het vindt. De ChristenUnie merkt op dat bij eerder gehouden besprekingen over de 100 miljoen is gesteld dat dit bestemd was voor de groei van Almere, maar dat het zijn uitwerking zou moeten hebben op de rest van de provincie. De drie projecten die worden genoemd zijn echter Almeerse projecten. Zij vraagt of er bij de uitwerking van e.e.a. hieraan aandacht besteed kan worden. Het CDA is van mening dat de opsomming slechts een illustratie van mogelijke projecten is. Wat betreft de 100 miljoen: zij memoreert dat hieraan een andere titel gegeven zou worden. De SP blijft haar zorg uitspreken over het achterblijven van het voorzieningenniveau. Haars inziens zijn er

4 4 duidelijke afspraken gemaakt over het inhalen van de achterstanden. De CdK antwoordt op de opmerking van de ChristenUnie dat de Investeringsimpuls inderdaad in Almere plaatsvindt, maar dat natuurlijk bekeken wordt of dat bijdraagt aan het voorzieningenniveau van de provincie als geheel. De ChristenUnie antwoordt bij interruptie dat er een subsidieverordening is, waarin heel nadrukkelijk wordt gesteld dat er een bovenlokale uitstraling moet zijn. Dat wordt aan kleine organisaties gevraagd. De CdK antwoordt dat die subsidieverordening tot doel heeft te verhinderen dat de provincie lokale verantwoordelijkheden op zich neemt. Dat is hier niet aan de orde. De investeringsimpuls werkt naar twee kanten. Het is voor de gemeente Almere ook aanleiding te onderzoeken in hoeverre zij kan investeren in de provincie (bijvoorbeeld de luchthaven Lelystad). Gedeputeerde Dijksma zegt toe dat de commissie voor 1 mei het kader 2007 zal ontvangen. Daarin zal een beeld geschetst worden tot Daar wordt deze investeringsimpuls in meegenomen. Vanuit het Europese programma zijn ook convenanten gesloten met Almere en Lelystad, waar niet werd gekeken naar het bovenlokale aspect, maar hij is het hierin eens met de CdK dat de multipliergedachte tot gevolg heeft dat er vanuit impulsen in een stad als Almere navolging komt in andere steden. De ChristenUnie vraagt of dit multiplier-effect zichtbaar gemaakt kan worden, want dat is van belang voor het overige deel van de provincie. De voorzitter rondt het gesprek hierover af. d. Vragendronde Er zijn geen vragen. 7. Portefeuillehouder H. Dijksma a. Mededelingen Conform het verzoek van de commissie is aan de leden onder embargo het jaarverslag 2005 toegestuurd. Dinsdag is er een persconferentie over geweest. De tweede mededeling betreft Flevo Netwerk. Over de periode waren nog enige punten van discussie, met name rond de vraag of EZ nu wel of niet het faillissement had aangegeven. EZ heeft hiervoor verantwoordelijkheid genomen. Daarmee zijn alle discussiepunten met de Europese Commissie afgerond. Ten derde: Gedeputeerde Dijksma deelt mee dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan inzake Flevo Herbs. Hij zal ervoor zorgen dat de commissie een samenvatting hiervan zal ontvangen. Hij betreurt het dat inhoudelijk niet op de kwestie is ingegaan. De RvS concludeert dat de provincie niet op basis van deze bestuursafspraken heeft kunnen handelen. Er had een wettelijke basis voor moeten zijn. Dit geldt ook voor Consequentie zou zijn dat per direct het totaalbedrag bij Flevo Herbs teruggevorderd had kunnen worden. Daarover heeft de RvS echter de uitspraakgedaan, dat primaire besluiten niet worden herroepen, in casu de subsidievaststellingen die hebben plaatsgevonden.het zou plezieriger zijn geweest als de RvS een uitspraak gedaan zou hebben over de conclusies van de rechtbank in Zwolle. (Een zgn. voor/alsdan -uitspraak). Met betrokken ministeries zal overleg plaats vinden over de oplossing van deze kwestie, evt. een reparatiewet met terugwerkende kracht tot 1 januari Dan kan het hele proces opnieuw beginnen. Gedeputeerde Dijksma had liever gehad dat voor beide partijen duidelijkheid was gekomen in deze zaak. Een vormfout uit 1994 kan niet door de provincie worden gerepareerd. Ons Flevoland vraagt of bij de uitspraak van RvS ook de uitspraak van NIVRA m.b.t.deloitte & Touche aan de commissie kan worden toegezonden. Gedeputeerde Dijksma antwoordt dat deze uitspraak niet in zijn bezit is. De provincie Flevoland is geen partij in deze. De voorzitter is van mening dat als het niet is toegezonden aan de provincie Flevoland volstaan kan worden met het noemen van het internetadres, waarop deze uitspraak staat vermeld, zodat de commissieleden hiervan kennis kunnen nemen. De SGP deelt mee dat in 1994 het college door de staten gemachtigd is subsidies te verstrekken. Dat is dan toch een wettelijke bepaling? De CdK antwoordt dat de beschikking van de Europese Commissie om het programma goed te keuren, niet gericht was aan de provincie Flevoland, maar aan de lidstaten. De lidstaten hadden vervolgens moeten zorgen voor een wettelijke grondslag, zodat de provincie de subsidies had kunnen verlenen. De voorzitter stelt voor het gesprek hierover af te ronden. b. Statenvoorstel 1. 5 e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland De VVD maakt een opmerking over punt a. Detachering van een medewerker ter assistentie van het IPO. Daarvoor wordt een bijdrage gegeven van ,-. Vervolgens moet iemand worden ingehuurd die ,-- kost. De ChristenUnie heeft dezelfde vraag. De tweede vraag die zij heeft betreft punt f. een subsidie van ,-- aan de Hogeschool van Amsterdam. Is het aangaan van deze verplichting in eerder stadium besproken? Gedeputeerde Dijksma antwoordt t.a.v. het laatste dat een reservering is gepleegd in de strategische reserve om het mogelijk te maken hoger onderwijs naar de provincie te halen. Inhoudelijk zou hierover gesproken worden in de Commissie Samenleving. De commissiegriffier voegt hieraan toe dat conform het besluit van GS dit punt is geagendeerd voor de Commissies Samenleving + Werk. Gedeputeerde Dijksma bevestigt de opmerking van de VVD dat de detachering ,-- extra kost. Dit gebeurt in het kader van opleiding van medewerkers. (zgn. jobrotation). Een tijdelijk contract is duurder. De VVD wil dit opnieuw bespreken in de fractie. De ChristenUnie zou het graag helder geformuleerd zien. De voorzitter concludeert dat de 5 e wijziging van de begroting 2006 niet als hamerstuk geagendeerd wordt. c. Vragenronde

5 Er zijn geen vragen Presidium De VVD meldt dat de Programmaraad voorstellen hebben ingediend bij de Rekenkamer t.a.v. Jeugdzorg en t.a.v. Onderzoek Apparaatskosten. De commissiegriffier deelt mee dat met ingang van 1 juni 2006 een nieuwe adjunct griffier in dienst zal treden. Het betreft de heer Jokhan, een interne kandidaat. 9. Rondvraag De SGP deelt mede dat het kabinet een beslissing heeft genomen over de nieuwe beloningsstructuur voor gedeputeerden en statenleden. De vergoeding voor statenleden wordt verhoogd tot 1.225,-- per maand. Er komt geen uniforme wachtgeldregeling voor statenleden en ook de extra vergoeding voor fractievoorzitters wordt niet toegekend. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2006, de griffier, de voorzitter,

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: 440341 Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur van 13 juli 2006 Aanwezig zijn: Dames A.E. Bliek-de Jong (voorzitter) en

Nadere informatie

De heer Crebas zal het voorstel zo dadelijk toelichten. Kunt u met het aan de agenda toevoegen van dit voorstel instemmen?

De heer Crebas zal het voorstel zo dadelijk toelichten. Kunt u met het aan de agenda toevoegen van dit voorstel instemmen? Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland, gehouden op donderdag 11 mei 2006 om 19.30 uur in het Provinciehuis te Lelystad. Aanwezig zijn: de heer J.M. Bos (PvdA), mevrouw

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n g r i f f i e V e r s l a g Registratienummer: 682732 van de vergadering van de Commissie Bestuur van donderdag 22 mei 2008 Aanwezig zijn: De heren R.Th. Van der Avoort (voorzitter), J. van

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CBE04.045 Verslag van de vergadering van de commissie bestuur van donderdag 19 februari 2004 Aanwezig zijn: Mw. A.E. Bliek-de Jong (voorzitter),

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 PROVINCIE HM FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1617233 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) De dames R. Azarkan (PvdA), M.C.

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CRU05.064 Verslag van de vergadering van de commissie Ruimte van 18 mei 2005 Aanwezig zijn: De heren C.J.M. Goossens (voorzitter), R.A.P.

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

Ook aanwezig is: Lid van gedeputeerde Staten: de heren M.J.E.M. Jager (CdK) en H. Dijksma (gedeputeerde);

Ook aanwezig is: Lid van gedeputeerde Staten: de heren M.J.E.M. Jager (CdK) en H. Dijksma (gedeputeerde); VERSLAG P R O V I N C I E F L E V O L A N D S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *717504* Registratienummer: 717504 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 11 september 2008 Tijd: 15.30 uur

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 81 Haarlem, 13 november 2001 Onderwerp: Reglement ambtelijke bijstand aan statenleden Bijlagen: ontwerpbesluit met toelichting Inleiding Artikel 33 van de

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

Ook aanwezig zijn: Leden van gedeputeerde Staten: gedeputeerden A.E. Bliek-de Jong, J.M. Bos en H. Dijksma Ambtelijke organisatie: heer Van der Wal

Ook aanwezig zijn: Leden van gedeputeerde Staten: gedeputeerden A.E. Bliek-de Jong, J.M. Bos en H. Dijksma Ambtelijke organisatie: heer Van der Wal S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *759389* Registratienummer: 759389 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 4 december 2008 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 24 november 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 24 november 2015 2015-11-24 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 24 november 2015 1 Onderwerp: Afhandeling statenvragen PVV 9 november 2015 ambtenarensalarissen Verbeek,

Nadere informatie

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007 Versie 4 Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 27 juni 2007 PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 0 4 JUL 2007 a.d. Routing Bijl.: WOENSDAG 27 juni 2007 aanvang:

Nadere informatie

VERSLAG *719396* S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G. Registratienummer: 719396

VERSLAG *719396* S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G. Registratienummer: 719396 VERSLAG S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *719396* Registratienummer: 719396 Betreft: vergadering van Commissie Samenleving Datum: 20 november 2008 Tijd: 15.30 uur Locatie: Commissiekamer, Provinciehuis,

Nadere informatie

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD)

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD) Verslag Statengriffie Contact Frits Kas T 070-441 81 88 f.kas@pzh.nl Aanwezig Dhr. Démoed (CDA, plv. voorzitter), dhr. Hillebrand (PvdA), mw. Van Dobben de Bruijn (VVD), mw. Van Viegen (PvdD), mw. Kleijweg

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n g r i f f i e V e r s l a g Registratienummer: 535593 van de vergadering van de Commissie Samenleving van woensdag 18 april 2007 Aanwezig zijn: De heren M. Bogerd (voorzitter) en W.C. Noordegraaf

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CSA05.059 Verslag van de vergadering van de commissie Samenleving van 15 juni 2005 Aanwezig zijn: Dhr. M. Van Daalen (voorzitter), dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering G.A. Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: de heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Broens,

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: 456417 Verslag van de vergadering van de commissie Werk van 14 september 2006 Aanwezig zijn: De heren E. Schaap (voorzitter), P.T.J.

Nadere informatie

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door Verslag Vergadering van De Statencommissie Samenleving Vergaderdatum Kenmerk 3 december 2008 SML 09-5 Status verslag Vastgesteld op 4 februari 2009 Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw W.L. Walkate

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Van idee naar congres

Van idee naar congres Van idee naar congres Voorstel voor de uitwerking van de resolutie ledendemocratie Ideeën leden en voorstellen Partijbestuur We kennen verschillende manieren waarop een idee in een congresbesluit vastgelegd

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM PS2010BEM13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2010int263533 Portefeuillehouder : Haak-

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 12-6-2014 tot 1-9-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Ook aanwezig zijn: Leden van Gedeputeerde Staten: gedeputeerden J.M. Bos (tot 21.00 uur) en H. Dijksma.

Ook aanwezig zijn: Leden van Gedeputeerde Staten: gedeputeerden J.M. Bos (tot 21.00 uur) en H. Dijksma. S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *806307* Registratienummer: 806307 Betreft: extra vergadering van Commissie Samenleving Datum: donderdag 5 februari 2009 Tijd: 19.30 uur Locatie: Commissiekamer,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

. i :..'i v,-; n J 2 1 MEI 2008

. i :..'i v,-; n J 2 1 MEI 2008 STATE N VOORSTE L. i :..'i v,-; n J 2 1 MEI 2008 Aan; Provinciale Staten Onderwerp: Profielschets Commissaris van de Koningin 2008 1. Beslispunten: Vaststellen van de profielschets van de Commissaris van

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: PS04.0161 Verslag van de vergadering van de commissie Samenleving van woensdag 6 oktober 2004 Aanwezig zijn: Dhr. M. van Daalen (voorzitter),

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving)

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving) Opgemaakt door Mevr. M. Steenbergen Aanwezig De heer J. van Gulik, (voorzitter) en de heren G. v. Ostaden (SP), G. v.d. Put (PvdA), M. v. Oosterwijk (PAG), S.Sperber (CDA), J. Swaans (VVD). r dhr. Van

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

19.00 uur 1. Opening Rol van de commissaris van de Koningin in relatie tot het toezicht op de veiligheidsregio

19.00 uur 1. Opening Rol van de commissaris van de Koningin in relatie tot het toezicht op de veiligheidsregio GEWIJZIGD Agenda Statencommissie Bestuur en Middelen Contact Mw. A.M.J.M. (Anne Marie) Kortleve T 070 441 6859 amjm.kortleve@pzh.nl Aan Statenleden die deelnemen aan de Statencommissie Bestuur en Middelen

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Verbeek. drs T. van der Wal. Provinciale Staten van Flevoland D.t.v. de griffier mevrouw A. Kost INTERN

PROVINCIE FLEVOLAND. Verbeek. drs T. van der Wal. Provinciale Staten van Flevoland D.t.v. de griffier mevrouw A. Kost INTERN Postbus 55 8200 AB Lelystad Provinciale Staten van Flevoland D.t.v. de griffier mevrouw A. Kost Telefoon (0320)-265265 Fox (0320)-265260 E-ma;7 provincie@flevoland.nl Website www.flevoland.nl INTERN Verzenddafum

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/457

Statenvoorstel nr. PS/2014/457 Statenvoorstel nr. PS/2014/457 Aanpassing verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Overijssel 2009 en uitspraak Rechtbank Overijssel inzake Wob-verzoek Datum Inlichtingen bij 28 mei 2014

Nadere informatie

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss.

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 12 mei 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig : mevrouw E.W.

Nadere informatie

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 Statenstuk 853, Encyclopedie van Drenthe ter gelegenheid van het 400-jarig provinciaal bestuur in 2003 (voorstel o. Voorjaarsnota 2001) De heer VAN DER SCHOOT

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 5 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 Aanwezig: 10 15 Leden: de dames G.Th.M.van der Aar-van Lieshout (CDA) en C.C.J. Breed-Vlaar (VVD) en de heren B.

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST OVERLEG PRESIDIUM 13 JUNI 2005

AFSPRAKENLIJST OVERLEG PRESIDIUM 13 JUNI 2005 AFSPRAKENLIJST OVERLEG PRESIDIUM 13 JUNI 2005 Aanwezig: de dames Den Besten (PvdA), Schuring (GroenLinks) en Van Rooij (D66) en de heren Oldenborg (LU), Zijlstra (VVD)-voorzitter, Rietkerk (ChristenUnie),

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

VERSLAG *1402172* S TATENGRIFFIE C ONCEPT-VERSLAG. Registratienummer: 1402172

VERSLAG *1402172* S TATENGRIFFIE C ONCEPT-VERSLAG. Registratienummer: 1402172 S TATENGRIFFIE C ONCEPT- *1402172* Registratienummer: 1402172 Betreft: Panoramaronde onderzoek Procesgang Oostvaarderswold Datum: woensdag 26 september 2012 Tijd: 11.30 u Locatie: Statenzaal, Provinciehuis,

Nadere informatie

A d v i e s a a n P r o v i n c i a l e S t a t e n

A d v i e s a a n P r o v i n c i a l e S t a t e n Statengriffie L e t o p : e e n b r i e f v a n m w. K r u i s i n g a m e t n a d e r e i n f o r m a t i e i s a a n d i t a d v i e s g e h e c h t. A d v i e s a a n P r o v i n c i a l e S t a t e

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie en zorg

Maatschappelijke participatie en zorg initiatiefvoorstel datum vergadering 9 november 2015 agendapunt 12 volgnummer 15-166 onderwerp De gemeenteraad op zoek naar het verhaal achter de cijfers van Wmo en Jeugdhulp behandelen in raadscommissie

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CRU04.103 Verslag van de vergadering van de commissie Ruimte van 18 augustus 2004 Aanwezig zijn: De heren J. Jongsma (voorzitter), R.A.P.

Nadere informatie

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5 PS2011RGW02-1 - Provinciale Staten statenvoorstel Datum : 16 mei 2011 Nummer PS: PS2011RGW02 Afdeling : SGU Commissie : RGW Steller : Drs. H. Schoen Portefeuillehouder : n.v.t. Registratienummer : 2011INT268900

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Besluitenlijst nummer 5 van Provinciale Staten van Flevoland van 20 maart 2013

Besluitenlijst nummer 5 van Provinciale Staten van Flevoland van 20 maart 2013 enlijst PS Registratienummer: 1474739 *1474739* enlijst nummer 5 van Provinciale Staten van Flevoland van 20 maart 2013 Aanwezig: Voorzitter: De heer A. Stuivenberg De heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD),

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CSA04.158 Verslag van de Extra vergadering van de commissie Samenleving van woensdag 1 december 2004 Aanwezig zijn: Dhr. M. van Daalen,

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt Bijlage. Rol gemeenteraad en rol politieke partijen bij gemeentelijke herindeling als onderdeel van Plan van Aanpak Gemeentelijke herindeling Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Vooraf: algemeen

Nadere informatie