Besluitenlijst 13 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst 13 februari 2015"

Transcriptie

1 Besluitenlijst 13 februari 2015 Middelburg, 19 februari 2015 nr Besluitenlijst voor de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 13 februari 2015, uur, in de Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg. 1. Opening en berichten van verhindering Opening om 9.33 uur. Het lid De Kort (PvdA) is aanwezig tot en met de behandeling van statenvoorstel Minder geborgde zetels Waterschap. 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda T.a.v. agendapunt 6.8, statenvoorstel verkoop Windpark Kreekraksluis is besloten tot behandeling van het voorstel op 6 maart 2015 door commissie BFW, ter voorbereiding op de vergadering van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van DELTA N.V. van 9 maart Het advies van de commissie wordt geacht te zijn uitgebracht namens PS en zal als zodanig door de portefeuillehouder in de AvA DELTA NV worden ingebracht. Aan agendapunt 8.2 wordt toegevoegd de brief van GS van 11 februari 2015 met beantwoording vragen over statenvoorstel Financiële eindsprint. De brief wordt betrokken bij de behandeling van het betreffende statenvoorstel. Conclusie: de agenda wordt aldus vastgesteld. 4. Vaststellen notulen 5. PS van 14 november 2014 Conclusie: de notulen worden vastgesteld. 6. PS van 12 december 2014 Conclusie: de notulen worden vastgesteld. 7. Ingekomen stukken 8. Brief Epheos vof van 7 januari 2015 over verzoek uitstel betaling inzake subsidieverlening Epheos Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming (GS handelen deze brief af) Brief van de heer A. Boxmeer uit Middelburg van 13 januari 2015 over "Red de Zeeuwse leeuw" Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming Gewijzigd afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling moties vreemd aan de orde van de dag over Zeeuws logo Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming gewijzigd afdoeningsvoorstel met 10. Brief van mevrouw C. van Wijk uit Middelburg van 13 januari 2015 over "Red de Zeeuwse leeuw"

2 Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming Gewijzigd afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling moties vreemd aan de orde van de dag over Zeeuws logo Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming gewijzigd afdoeningsvoorstel met 12. Brief van Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren van 30 januari 2015 over bouwstop voor onnodig dieronvriendelijke stallen Afdoeningsvoorstel: behandelen in commissie REW van 27 februari Brief van ZLTO van 5 februari 2015 over geborgde zetels waterschappen Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Minder geborgde zetels Waterschap Ingekomen stukken GS en cvdk 15. Brief GS van 20 januari 2015 inzake opheffing geheimhouding Financieel Plan 2015 DELTA NV Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming Brief GS van 27 januari 2015 met eindrapportage over het collegeprogramma Stuwende Krachten Afdoeningsvoorstel: behandelen in commissie BFW van 6 maart Brief GS van 27 januari 2015 over Zienswijze ontwerpbegroting 2015 en ontwerpverordeningen GR Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta Afdoeningsvoorstel: behandelen in commissie REW van 27 februari Brief GS van 27 januari 2015 met visie vrijetijdseconomie Afdoeningsvoorstel: behandelen in commissie E&M van 2 maart Brief GS van 27 januari 2015 met adviezen PCO, ROVZ en POW op kadernota PVVP Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Kadernota PVVP Brief GS van 27 januari 2015 met advies PCO provinciale subsidieregeling 'Provinciale Impuls Wonen' Afdoeningsvoorstel: behandelen in commissie REW van 27 februari

3 21. Brief GS van 3 februari 2015 met jaarverslag archieftoezicht Afdoeningsvoorstel: behandelen in commissie BFW van 6 maart Brief GS van 3 februari 2014 met Statenvoorstel Verkoop aandelen Delta NV in Windpark Kreekraksluis BV en van 11 februari 2015 met beantwoording vragen Provinciale Staten n.a.v. Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA NV in Windpark Kreekraksluis BV Afdoeningsvoorstel: bespreken wanneer dit voorstel wordt behandeld Hamerstukken Conclusie: het voorstel met beantwoording van de vragen wordt behandeld in de commissie BFW van 6 maart Conceptbrief Provinciale Staten aan Minister van Binnenlandse Zaken met reactie op financieel toezicht; vorm en bevindingen Statenvoorstel Startnotitie herziening omgevingsplan Zeeland BLD Statenvoorstel over ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer BLD Statenvoorstel 3 e wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland SERV Statenvoorstel Bestuurlijke Integriteit provincie Zeeland en gedragscode integriteit politieke ambtsdragers 2015 SERV Voorstellen 30. Statenvoorstel Minder geborgde zetels Waterschap (wijziging reglement voor het Waterschap Scheldestromen) BLD-184 Conclusie t.a.v. voorstel: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van CDA, PBZ, SGP, VVD en één lid van de PvZ tegen. 31. Statenvoorstel Financiële eindsprint STR-190 Amendement 1 ingediend door het lid Van Unen (SP) over o.a. schrappen van een aantal voorgestelde maatregelen in de A-lijst van GS Conclusie t.a.v. amendement 1: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van D66, PvdA en SP voor. Conclusie t.a.v. voorstel: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de SP tegen. 3

4 32. Statenvoorstel Kadernota PVVP BLD-189 Motie 2 ingediend door het lid Otte (CU) over calamiteiten op- en afritten Vlaketunnel Amendement 3 ingediend door het lid Harpe (GL) met wijzigingsvoorstellen t.a.v. opgave 4.1 algemene bereikbaarheidskwaliteit en opgave 4.2. hoefijzerbeleid. Motie 4 ingediend door het lid Babijn (PvZ) over inzetten bestemde gelden voor tolvrije dagen Westerscheldetunnel voor oplossen knelpunten openbaar vervoer. Amendement 5 ingediend door het lid De Kaart (PvdA) waarin wordt voorgesteld de tekst in het PVVP op pag. 25 en 26 over de doorstroming en het hoefijzermodel te wijzigen. Amendement 3 ingetrokken door indiener. Conclusie t.a.v. amendement 5: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van D66, GL, PvdA en SP voor. Conclusie t.a.v. voorstel: zonder hoofdelijke stemming voorstel aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van GL en SP tegen. Conclusie t.a.v. motie 2: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van CU, PBZ en PVV voor. Conclusie t.a.v. motie 4: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van PvZ en SP voor. 33. Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie NV Westerscheldetunnel SERV-192A Amendement 6 ingediend door het lid Harpe (GL) over laten vervallen punt dictum over verkleinen belang in WST. Amendement 7 ingediend door het lid Hijgenaar (D66) over niet onderzoeken optie verkoop aandelen NV WST. Amendement 8 ingediend door het lid Haaze (PVV) met toevoegen onderzoeken van overgang WST naar de publiekrechtelijke sfeer. Amendement 7 ingetrokken door indiener. Toezegging gedeputeerde Van Beveren: 1. Ik zal de optie om de tolinning binnen de NV Westerscheldetunnel te brengen meenemen in het onderzoek. 2. Bij de optie 'in eigen beheer uitvoeren' hoort ook onderzoek naar de defiscalisering. Amendement 8 ingetrokken door indiener. Conclusie t.a.v. amendement 6: verworpen met de stemmen met de aanwezige leden van de fracties van D66, GL, PVV, PvZ en SP voor. Conclusie t.a.v. voorstel: zonder hoofdelijke stemming voorstel aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van GL en PvZ tegen. 34. Statenvoorstel 4 e wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland SERV-193 Conclusie: zonder discussie zonder hoofdelijke stemming voorstel aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van fracties van PvZ en SP tegen. 35. Statenvoorstel Startnotitie provinciaal cultuurbeleid BLD-186 4

5 36. Vragensessie Toezegging gedeputeerde De Reu: In de kadernota provinciaal cultuurbeleid zal worden ingegaan op de mogelijkheid van het invoeren van een kwaliteitstoets. Conclusie t.a.v. voorstel: zonder hoofdelijke stemming voorstel aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van fracties van PvZ en SP tegen. 37. Het lid Harpe (GL) met aanvullende vragen over beantwoording art. 44-vragen over sanering Thermphos. 38. Moties niet behorend bij een agendapunt 39. Motie 10.1 ingediend door het lid Babijn (PvZ) over Herinvoering logo met 'trotse strijdende leeuw' Conclusie: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van PvZ en SP voor. 40. Motie 10.2 ingediend door het lid Bierens (VVD) e.a. over aanpassing nieuwe logo provincie Conclusie: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van PvZ en SP en een lid van de PvdA-fractie tegen. 41. Motie 10.4 ingediend door het lid Van Dijen (SP) over een nieuw logo voor de provincie Zeeland Conclusie: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van PvZ en SP voor. 42. Motie 10.3 ingediend door het lid Evertz (PvdA) over hoorzitting over de Zeeuwse ziekenhuiszorg Conclusie: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van D66 en GL tegen. 43. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd 44. Sluiting om uur 5

6

7

Conclusie: de notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld.

Conclusie: de notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld. Besluitenlijst Middelburg, 7 juli 2014 nr. 14010192 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 4 juli 2014, 9.30 tot 18.55 uur, in de Statenzaal, Abdij

Nadere informatie

Besluitenlijst 1 november 2013

Besluitenlijst 1 november 2013 Besluitenlijst 1 november 2013 Middelburg, 4 november 2013 nr. 13024675 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 1 november 2013, 09.30 uur, in de

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 8 juni 2016 Nummer 16008481 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 11 maart 2016 van 9.35 uur tot 20.31

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2014

Besluitenlijst 14 maart 2014 Besluitenlijst 14 maart 2014 Middelburg, 17 maart 2014 nr. 14004292 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 14 maart 2014, 9.30 uur, in de Statenzaal,

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Datum: 16 december 2016 Tijd: 9:35 16.40 uur Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Nummer: 16020826 1. Opening om 9.35 uur. Het lid Van Tilborg (SP) is verhinderd.

Nadere informatie

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum: 2 februari 2018 Tijd: 9:30 14.55 uur Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. drs. J.M.M. Polman, commissaris van de Koning in Zeeland Nummer: 18003603 Link

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Datum: 07-07-2017 Tijd: 09:30-17:00 Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Toelichting: Nr. 17015800 1. Opening om 9.31 uur. De leden Babijn (PvZ) en Pijpelink

Nadere informatie

Agenda Provinciale Staten

Agenda Provinciale Staten Agenda Provinciale Staten Datum 01-03-2019 Tijd 9:30-19:00 Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman AGENDA - 19003665 1 Opening 2 Mededelingen 3 Vaststellen agenda - 19003665 Afdoeningsvoorstel: vaststellen

Nadere informatie

Geannoteerde gewijzigde agenda Provinciale Staten met sprekers

Geannoteerde gewijzigde agenda Provinciale Staten met sprekers Geannoteerde gewijzigde agenda Provinciale Staten met sprekers Datum 08-06-2018 Tijd 9:30-17:00 Locatie Voorzitter Omschrijving Statenzaal Dhr. Han Polman 18014123 - Rekening en Voorjaarsnota 1 Opening

Nadere informatie

GEANNOTEERDE gewijzigde AGENDA Provinciale Staten met sprekers

GEANNOTEERDE gewijzigde AGENDA Provinciale Staten met sprekers GEANNOTEERDE gewijzigde AGENDA Provinciale Staten met sprekers Datum: 05-02-2016 Tijd: 09:30 15:30 Locatie: Voorzitter: Statenzaal Dhr. Han Polman Toelichting: 16000270 Punt Omschrijving 01 Opening 02

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 13 februari (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 26 maart 2015)

Provinciale Staten. Notulen van 13 februari (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 26 maart 2015) Provinciale Staten Notulen van 13 februari 2015 (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 26 maart 2015) Index behorende bij de notulen van 13 februari 2015 1. Opening en

Nadere informatie

Opening om 9.30 uur. De leden Muste (NZ), Robesin (PvZ) en Thomaes (PVV) zijn verhinderd.

Opening om 9.30 uur. De leden Muste (NZ), Robesin (PvZ) en Thomaes (PVV) zijn verhinderd. Provinciale Staten Besluitenlijst Provincie Zeeiand Middelburg, 30 september 2014 nr. 14014140 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 september

Nadere informatie

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum 1 maart 2019 Tijd. 9: uur Locatie. Statenzaal Voorzitter

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum 1 maart 2019 Tijd. 9: uur Locatie. Statenzaal Voorzitter Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum 1 maart 2019 Tijd 9:35-15.35 uur Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman Nummer 19006771 Link naar de videotulen: https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20190301_1

Nadere informatie

Gewijzigde agenda Provinciale Staten Met sprekers

Gewijzigde agenda Provinciale Staten Met sprekers Gewijzigde agenda Provinciale Staten Met sprekers Datum: 10-02-2017 Tijd: 09:30-17:00 Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Toelichting: Punt Omschrijving 1 Opening Berichten van verhindering:

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept No. enlijst Provinciale Staten - concept Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van, voorzitter, griffier Datum: 9 november 2018 Tijd: 9.30 17.03 uur Locatie: Statenzaal

Nadere informatie

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten Met sprekers

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten Met sprekers Gewijzigde Agenda Provinciale Staten Met sprekers Datum 21-09-2018 Tijd 9:30-17:00 Locatie Voorzitter Statenzaal Dhr. Han Polman Omschrijving 18017817 1 Opening Berichten van verhindering: Tobias van Gent

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept No. Besluitenlijst Provinciale Staten - concept Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van, voorzitter, griffier Datum: 6 april 2018 Tijd: 9.30 16.30 uur Locatie:

Nadere informatie

Gewijzigde agenda Provinciale Staten

Gewijzigde agenda Provinciale Staten Gewijzigde agenda Provinciale Staten Datum: 16-12-2016 Tijd: 09:30-17:00 Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Toelichting: Punt Omschrijving 1 Opening 2 Mededelingen 3 Vaststellen agenda 4 Vaststellen

Nadere informatie

Geannoteerde Agenda Provinciale Staten

Geannoteerde Agenda Provinciale Staten Geannoteerde Agenda Provinciale Staten Datum 17-03-2017 Tijd 9:30-12:30 Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman Omschrijving 17004171 Kenmerk Omschrijving 1 Opening Bericht van verhindering: René

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten (concept)

Besluitenlijst Provinciale Staten (concept) Besluitenlijst Provinciale Staten (concept) No. 4 Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van 1 februari 2019, voorzitter, griffier Datum 7 december 2018 Tijd 9:38

Nadere informatie

Besluitenlijst, gewijzigd, Provinciale Staten (concept)

Besluitenlijst, gewijzigd, Provinciale Staten (concept) No. 4 Besluitenlijst, gewijzigd, Provinciale Staten (concept) Datum 29 juni 2018 Tijd 9:30 16.15 uur Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Polman Nr. 18017709 Link naar de videotulen: Aanwezig zijn de leden:

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept No. Besluitenlijst Provinciale Staten - concept Datum: 10 november 2017 Tijd: Locatie: Voorzitter: 9.30 17.39 uur Statenzaal Nr. 17025305 Link naar de videotulen: Aanwezig zijn de leden: Verder zijn aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

No Concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 6 april 2018 Afdoeningsvoorstel: vaststellen

No Concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 6 april 2018 Afdoeningsvoorstel: vaststellen WA Provincie ^Zeeland No. 4 Besluitenlijst Provinciale Staten - concept Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van, voorzitter, griffier Datum: 8 juni 2018 Tijd: 9.30

Nadere informatie

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten met sprekers

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten met sprekers Gewijzigde Agenda Provinciale Staten met sprekers Datum 06-04-2018 Tijd 9:30-17:00 Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman Omschrijving 18006734 1 Opening Bericht(en) van verhindering van: * Rutger

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten (concept)

Besluitenlijst Provinciale Staten (concept) Besluitenlijst Provinciale Staten (concept) No. 4 Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van 26 oktober 2018, voorzitter, griffier Datum 21 september 2018 Tijd Locatie

Nadere informatie

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU).

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU). enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 31 mei 2017 1. Regeling van Werkzaamheden Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Economie

Besluitenlijst Commissie Economie Besluitenlijst Commissie Economie Datum: 9 maart 2018 Tijd: 13.00 17.35 uur Locatie: Louise de Colignyzaal Voorzitter: Dhr. Peter van Dijk Referentienummer: 18007803 - Concept besluitenlijst Er zijn geen

Nadere informatie

Agenda Commissie Bestuur

Agenda Commissie Bestuur Agenda Commissie Bestuur Datum 15-09-2017 Tijd 9:00-12:30 Locatie Louise de Colignyzaal Voorzitter Dhr. Hans van Geesbergen Nr. 17020984 Link naar Webcast http://player.companywebcast.com/provinciezeeland/20170915_1/nl/player

Nadere informatie

05.01 Brief Rekenkamer Zeeland van 23 maart 2015 met jaarverslag

05.01 Brief Rekenkamer Zeeland van 23 maart 2015 met jaarverslag Agenda 24 april 2015 Middelburg, 13 april 2015 nr. 15005973 Agenda voor de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, te houden op: vrijdag 24 april 2015, 14.00 uur, in de Statenzaal,

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Economie

Besluitenlijst Commissie Economie Besluitenlijst Commissie Economie Datum 10-05-2019 Tijd 9:00-12:30 Locatie Louise de Colignyzaal Voorzitter J.A.M. van Hertum Toelichting Videotulen Registratienummer: 19014769 https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20190510_1

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening Nr. Voortvloeiend uit commissievergadering Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening 3 23-05-2007 Mw. Peijs n.a.v. Burgerjaarverslag: De in

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie

Agenda Commissie Economie Datum 18-05-2018 Tijd 13:30-17:00 Agenda Commissie Economie Locatie Voorzitter Louise de Colignyzaal Dhr. Peter van Dijk Omschrijving Agenda commissie Economie 18 mei 2018 (18011805) 1 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 12 december (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 13 februari 2015)

Provinciale Staten. Notulen van 12 december (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 13 februari 2015) Provinciale Staten Notulen van 12 december 2014 (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 13 februari 2015) Index behorende bij de notulen van 12 december 2014 1. Opening

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 134 Groningen, 2 juni 2016 Besluitenlijst Provinciale Staten 1 juni 2016 Woensdag

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Ruimte

Besluitenlijst Commissie Ruimte Datum: 6 Tijd: Locatie: Voorzitter: 09:00 10.05 uur Nr.: 17021786 Link naar webcast: Aanwezig: Tevens aanwezig Afwezig: Besluitenlijst Commissie Ruimte Louise de Colignyzaal Mevr. Hannie Kool-Blokland

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 6 april 2016

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 6 april 2016 PROVINCIE FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1898701 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 6 april 2016 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) Mevrouw R. Azarkan (PvdA), mevrouw

Nadere informatie

^ PROVINCIE FLEVOLAND Besluitenlijst PS. Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 21 februari 2018

^ PROVINCIE FLEVOLAND Besluitenlijst PS. Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 21 februari 2018 ^ PROVINCIE FLEVOLAND enlijst PS Registratien u m mer: 2206155 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 21 februari 2018 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) statengriffier: Mevrouw A.

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 10 maart 2011, namiddag. (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 15 april 2010)

Provinciale Staten. Notulen van 10 maart 2011, namiddag. (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 15 april 2010) Provinciale Staten Notulen van 10 maart 2011, namiddag (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 15 april 2010) Index behorende bij de notulen van 10 maart 2011 1. Opening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

VERSLAG. statencommissie

VERSLAG. statencommissie VERSLAG statencommissie Conceptverslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn, gehouden in de Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg op 12 september

Nadere informatie

onderwerp actie door voortgang afgehandeld PoHo E&D E&D E&D E&D onderwerp actie door voortgang afgehandeld PoHo Pagina 1 van 5

onderwerp actie door voortgang afgehandeld PoHo E&D E&D E&D E&D onderwerp actie door voortgang afgehandeld PoHo Pagina 1 van 5 Commissie E&M nr COM Bestuurder datum onderwerp actie door voortgang afgehandeld PoHo 50 E&M Schönknecht 3-12-2012 N.a.v. Begroting Zeeland Seaports 2013: Ik zal ZSP vragen om jaarlijks te rapporteren

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 2 november 2017 Mw. G. Boelhouwers-Stigter, Ing R.M.M.J. Duijm, A.C. Fase, H. Geluk,

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 mei 2016.

Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Omschrijving van het voorstel 1 Opening en mededelingen. Besluit De heer van Ooijen (SGP)heeft zich afgemeld voor deze vergadering(20). Mevr. Rachak (PvdA)is vanaf agendapunt

Nadere informatie

VERSLAG statencommissie

VERSLAG statencommissie VERSLAG statencommissie Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn, gehouden in de Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg op 17 januari 2014 van

Nadere informatie

Zie GS brief van 2 juni Volgt in najaar T.J. Kalverboer.

Zie GS brief van 2 juni Volgt in najaar T.J. Kalverboer. Nog niet afgehandelde toezeggingen aan de statencommissie Economie en Mobiliteit, na vergadering 12 oktober 2009 Nr Voortkomend uit cie.vergadering Toezeggingen commissie Afhandeling: 35. 17-11-2008 Poppelaars

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING. Datum vergadering

BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING. Datum vergadering BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 1 februari 2018 Mw. G. Boelhouwers-Stigter, Ing R.M.M.J. Duijm, A.C. Fase, H. Geluk,

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 26 september (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 31 oktober 2014)

Provinciale Staten. Notulen van 26 september (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 31 oktober 2014) Provinciale Staten Notulen van 26 september 2014 (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 31 oktober 2014) Index behorende bij de notulen van 26 september 2014 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 januari 2017

Besluitenlijst raad 26 januari 2017 Besluitenlijst raad 26 januari 2017 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening. In het kader van nationale gedichten dag zullen er drie gedichten door raadsleden worden voorgedragen. Voordracht gedicht

Nadere informatie

VEERE. De heer Nonnekens, voorzitter van de Dorpsraad Aagtekerke, biedt het rapport aan. Hij geeft een korte toelichting.

VEERE. De heer Nonnekens, voorzitter van de Dorpsraad Aagtekerke, biedt het rapport aan. Hij geeft een korte toelichting. G E M E E N T E VEERE datum van doorkiesnr afdeling onderwerp registratie code 5 oktober 2015 J.C. Waverijn 410 Griffie Besluitenlijst raad 15B.03455 Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 1 oktober

Nadere informatie

Provinciale Staten. Concept-notulen van 25 april (vast te stellen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 6 juni 2014)

Provinciale Staten. Concept-notulen van 25 april (vast te stellen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 6 juni 2014) Provinciale Staten Concept-notulen van 25 april 2014 (vast te stellen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 6 juni 2014) CONCEPT Index behorende bij de notulen van 25 april 2014

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 25 oktober 2018

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 25 oktober 2018 PROVINCIE FLEVOLAND Besluitenlijst PS Registratienummer: 2330970 Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 25 oktober 2018 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) Adjunct Statengriffier:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 6 juli 2017.

Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Mevrouw Fernhout (VVD)heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Dhr. Waaijenberg heeft aangegeven verlaat

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

* IJsselstein. Besluitenijst

* IJsselstein. Besluitenijst Besluitenijst ^ Gemeente * IJsselstein Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op donderdag 24 september 2015, om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis

Nadere informatie

Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek. Nr. motie : M Aangenomen Verworpen Overgenomen door GS Aangehouden Ingetrokken

Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek. Nr. motie : M Aangenomen Verworpen Overgenomen door GS Aangehouden Ingetrokken Titel motie : Nr. motie : M - 398 Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek Datum PS-Vergadering : 30 januari 2013 Voordrachtnummer : 6546 Onderwerp : Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 4 juli (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 26 september 2014)

Provinciale Staten. Notulen van 4 juli (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 26 september 2014) Provinciale Staten Notulen van 4 juli 2014 (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 26 september 2014) Index behorende bij de notulen van 4 juli 2014 1. Opening en berichten

Nadere informatie

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016.

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. 1 2 3 a Omschrijving van het voorstel Opening en mededelingen. Vaststelling van de agenda Programmabegroting 2017 Algemene beschouwingen Besluit Mevr. Rachak,

Nadere informatie

Provinciale Staten. Concept-notulen van 15 april (vast te stellen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 3 juni 2016)

Provinciale Staten. Concept-notulen van 15 april (vast te stellen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 3 juni 2016) Provinciale Staten Concept-notulen van 15 april 2016 (vast te stellen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 3 juni 2016) CONCEPT Index behorende bij de notulen van 15 april 2016

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe

Besluitenlijst. van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe gehouden op 23 mei 2011 2 BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe Maandag 23 mei 2011 U kunt de statenvoorstellen

Nadere informatie

Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012.

Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012. Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Lingewaal Aanwezigen: mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 140 Groningen, 10 november 2016 Besluiten Provinciale Staten 9 november 2016

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 30 maart 2017.

Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Als eerste agendapunt wordt de geloofsbrieven van de heer E. Biesheuvel onderzocht (agendapunt 7). De

Nadere informatie

door door Dit loopt nog. Jaarverslag is nog niet beschikbaar. Pagina 1 van 5

door door Dit loopt nog. Jaarverslag is nog niet beschikbaar. Pagina 1 van 5 Commissie Economie nr COM Bestuurder datum onderwerp 45 Economie De Reu 16-6-2017 N.a.v. GS brief evaluatie ZB Planbureau: Ik zal de statenleden regelmatig informeren over de vorderingen van ZB Planbureau

Nadere informatie

Tevens zijn de gedeputeerde Visser, Moens en Hooijmaijers genoodzaakt de statenvergadering eerder te verlaten wegens externe verplichtingen.

Tevens zijn de gedeputeerde Visser, Moens en Hooijmaijers genoodzaakt de statenvergadering eerder te verlaten wegens externe verplichtingen. Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 21 april 2008 Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts/dr. A.P. vd Meché/ Griffier: mw. mr. C.A. Peters/mr. J.J.M. Vrijburg 1.

Nadere informatie

Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017

Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017 Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2017 Voorzitter: Dhr. J.Th. Hoekema Wethouders: De heren Beers, Nieuwenhuizen en Rep Ambtenaren: -- Griffier: Dhr. G.J. de Graaf Aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 22 maart 2017

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 22 maart 2017 PROVINCIE FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 2050478 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 22 maart 2017 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) Statengriffier: Mevrouw A. Kost WD:

Nadere informatie

AFD. --'L' AFD. TERMIJN DOC.NR ZAAK NR. Bevoegdheidsverdeling bij deelnemingen van de provincie als aandeelhouder

AFD. --'L' AFD. TERMIJN DOC.NR ZAAK NR. Bevoegdheidsverdeling bij deelnemingen van de provincie als aandeelhouder Gedeputeerde Staten AFD. --'L' AFD. TERMIJN I AMBT. i/i/fh-s6 U/? 6 I I I I I I I I I I IM I I I I I DOC.NR. 10029937 ZAAK NR. bericht op brief van: Aan de voorzitter van Provinciale Staten uw kenmerk:

Nadere informatie

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening Toezeggingenlijst statencommissie Bestuurlijke en Financiële Zaken (bijgewerkt tot en met vergadering van 9 september 2009) Nr. Voortvloeiend uit commissievergadering Omschrijving toezegging aan commissie

Nadere informatie

^ PROVINCIE FLEVOLAND

^ PROVINCIE FLEVOLAND ^ PROVINCIE FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 2191180 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 24 januari 2018 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) statengriffier: Mevrouw A. Kost

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913;

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering September 2016 Nummer 6913 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Aanwezig donderdag 18 mei 2017: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 6 juni (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 4 juli 2014)

Provinciale Staten. Notulen van 6 juni (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 4 juli 2014) Provinciale Staten Notulen van 6 juni 2014 (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 4 juli 2014) Index behorende bij de notulen van 6 juni 2014 1. Opening en berichten

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst provinciale staten

Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006 03. Ingekomen stukken 04. Vragenhalfuurtje Geen vragen. 05. Vaststellen van de notulen van de vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten 29 mei 2019

Besluitenlijst Provinciale Staten 29 mei 2019 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 168 Groningen 3 juni 2019 Besluitenlijst Provinciale Staten 29 mei 2019 'Verbinden,

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 31 januari (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 14 maart 2014)

Provinciale Staten. Notulen van 31 januari (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 14 maart 2014) Provinciale Staten Notulen van 31 januari 2014 (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 14 maart 2014) Index behorende bij de notulen van 31 januari 2014 1. Opening en

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 4 juni 2018

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 4 juni 2018 Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 4 juni 2018 + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

VERSLAG statencommissie

VERSLAG statencommissie VERSLAG statencommissie Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn in het Provinciehuis te Middelburg op 17 februari 2012, van 9.30 tot 12.45 uur. Voorzitter: J.M.

Nadere informatie

Concept-Besluitenlijst raad 11 december 2014

Concept-Besluitenlijst raad 11 december 2014 Concept-Besluitenlijst raad 11 december 2014 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening en mededelingen Burg van den Bosch en mevrouw Rachak zijn verlaat. Plv voorzitter de heer Metz vervangt de raadsvoorzitter.

Nadere informatie

voortgang afgehandeld PoHo door

voortgang afgehandeld PoHo door Commissie Economie nr COM Bestuurder datum onderwerp 38 Economie De Reu 17-2-2017 N.a.v. gesprek met Omroep Zeeland: ik zeg u toe de regietaak op me te nemen m.b.t. de samenwerking tussen Omroep Zeeland,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Ruimte en Leefomgeving en Bestuur en Middelen, nummer 6787;

gelezen de voordracht van de statencommissies Ruimte en Leefomgeving en Bestuur en Middelen, nummer 6787; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2015 Nummer 6787 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie