Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen"

Transcriptie

1 Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

2 Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen fractievergoedingen van de Statenfracties van provincie Overijssel over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 maart Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden. 2 Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4400, Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie. Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden die wij met de provincie Overijssel zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op het in de verantwoordingen fractievergoedingen opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen geen accountantscontrole is toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van het in de verantwoordingen fractievergoedingen opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen daarop. Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u er op dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.

3 Pagina 2 3 Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden en bevindingen 3.1 Toetsingskader: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 Provinciale Staten van provincie Overijssel heeft in haar vergadering van 17 december 2008 de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 vastgesteld. Artikel 8, inclusief de toelichting op de verordening dient als uitgangspunt voor onze werkzaamheden. Daarnaast hebben wij in onze werkzaamheden de Verordening rechtspositie Statenleden, gedeputeerden en commissieleden 2007 betrokken Welke kosten mogen worden betaald uit de fractievergoeding? In Artikel 8 van de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 is opgenomen dat de fracties de bijdrage dienen te besteden om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. Kosten die namens de fractie gemaakt worden of de fractie betreffen kunnen, indien er een fractiebesluit aan ten grondslag ligt, uit de fractievergoeding bestreden worden. Uit de toelichting op de verordening blijkt dat hiernaast de volgende kosten voor vergoeding in aanmerking komen: kosten van aanschaf en gebruik apparatuur (niet zijnde de computerconfiguratie op basis van de verordening Rechtspositie Statenleden, gedeputeerden en commissieleden); kosten voor lief en leed namens de fractie; vergaderkosten; kosten werkbezoeken; opleidingen voor Statenleden. Ook de kosten van een administratiekantoor of een stichting voor het uitvoeren van administratieve taken mogen ten laste van de fractievergoeding worden gebracht. De kosten voor het inschakelen van derden mogen hierbij geen onevenredig beslag leggen op de fractiemiddelen Welke kosten mogen niet worden betaald uit de fractievergoeding? In Artikel 8 (lid 3) van de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 is eveneens opgenomen welke kosten niet mogen worden bestreden uit het beschikbare budget voor fractieondersteuning: uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen; betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van gespecificeerde, reële, declaraties; giften; uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden toekomen. Uit de toelichting op Artikel 8 lid 3 van de verordening blijkt dat de bijdrage niet besteed mag worden aan verkiezingscampagnes en dat Statenleden hun eigen vergoeding voor het statenwerk niet mogen aanvullen met de bijdrage voor fractieondersteuning.

4 Pagina 3 In aanvulling hierop blijkt uit bijlage II, aanvullende toelichting op Artikel 8 van de verordening dat de fractievergoedingen niet besteed mogen worden aan de volgende doeleinden: Vergoeding voor de werkzaamheden als Statenlid. Onkosten van Statenleden die gedekt dienen te worden uit de maandelijkse onkostenvergoeding. Reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van vergaderingen van Provinciale Staten of commissies van Provinciale Staten, dan wel reizen die op initiatief van de provincie Overijssel worden gemaakt. Abonnementskosten voor internet Samengevat In de toelichting op de verordening is een tabel opgenomen met een uitwerking van de soorten vergoedingen en de daarbij behorende soort uitgaven en geldende voorwaarden. Als samenvatting is deze tabel hieronder opgenomen:

5 Pagina 4 Ten aanzien van de reiskosten van Statenleden merken wij op dat provincie Overijssel op basis van een uitspraak van de Hoge Raad heeft besloten dat deze met ingang van 2014 niet meer kunnen worden betaald uit de fractievergoedingen, maar rechtstreeks bij de provincie dienen te worden gedeclareerd. De reiskosten van burgerleden of fractiemedewerkers kunnen wel worden betaald uit de 3.2 Uitgevoerde specifieke werkzaamheden Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht: 1. Vaststellen van de aansluiting van de verantwoordingen fractievergoedingen van de fracties met de onderliggende administraties. 2. Vaststellen van de aansluiting van de in de verantwoordingen fractievergoedingen opgenomen bijdragen met de door provincie Overijssel verzonden toekenningsbrieven. 3. Het uitvoeren van een globale beoordeling van de administratie op opvallende posten en de kwaliteit van de administratie, alsmede het doornemen van de opgeleverde onderbouwende brondocumentatie (facturen, bonnen en betalingsbewijzen) en het stellen van vragen aan de fracties. 4. Middels deelwaarneming vaststellen dat de gedeclareerde bedragen per fractie aansluiten met brondocumentatie (facturen, bonnen, bankafschriften) en voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel Voor 2014 hebben wij per fractie 15 kostenposten in onze deelwaarneming betrokken. Voor het eerste kwartaal van 2015 hebben wij 5 kostenposten in onze deelwaarneming betrokken. Ten aanzien van bovenstaande door ons uitgevoerde werkzaamheden merken wij nog het volgende op: Wij hebben ons bij ons onderzoek gericht op de juistheid van de verantwoorde kosten. Dit betekent dat wij geen onderzoek hebben verricht naar de volledigheid van de verantwoorde kosten. Tevens hebben wij geen onderzoek verricht naar de volledigheid van de verkregen bijdragen/opbrengsten van de fractie. Wij hebben niet onderzocht of de verantwoorde kosten ook op een andere wijze zijn gedeclareerd bij de provincie. Eventuele vragen en bevindingen zijn per afgestemd met de fracties. Het conceptrapport is afgestemd met de griffier, mevrouw R. Wiggers, alsmede de unitcontroller van de griffie, de heer H. van der Haven.

6 Pagina 5 4 Beschrijving van de feitelijke bevindingen 4.1 Aansluiting van de verantwoordingen fractievergoedingen van de fracties met de onderliggende administraties Wij hebben vastgesteld dat de door de fracties ingediende verantwoordingen fractievergoedingen aansluiten met de onderliggende administraties. Wij hebben geen verschillen geconstateerd. 4.2 Aansluiting van de in de verantwoordingen fractievergoedingen opgenomen bijdragen met de door provincie Overijssel verzonden toekenningsbrieven Wij hebben vastgesteld dat de in de verantwoordingen fractievergoedingen opgenomen bijdragen aansluiten met de door provincie Overijssel verzonden toekenningsbrieven. Wij hebben geen verschillen geconstateerd. 4.3 Uitkomsten globale beoordeling van de (kwaliteit van de) administratie Over het algemeen wordt door de fracties een overzichtelijke en adequate administratie gevoerd. In de meeste gevallen zijn de boekstukken ordentelijk in de administratie gearchiveerd en eenvoudig terug te vinden. Wel constateren wij dat de facturen/bonnetjes welke ten grondslag liggen aan ingediende declaraties niet in alle gevallen zijn opgenomen in de administratie. In een aantal gevallen konden deze ook niet meer door de fracties worden overlegd. In alle gevallen ging het om beperkte bedragen. Tevens constateren wij dat de fracties verschillend omgaan met de controle en autorisatie van declaraties. Bij sommige fracties worden declaraties geautoriseerd door de voorzitter/penningmeester; in andere gevallen worden declaraties niet geautoriseerd. Hierdoor bestaat het risico dat achteraf niet kan worden vastgesteld of declaraties inhoudelijk zijn gecontroleerd (aan de hand van de achterliggende bonnetjes/facturen) en zijn geautoriseerd (bijvoorbeeld door de voorzitter/penningmeester). Wij adviseren u met de fracties duidelijke afspraken te maken op welke wijze declaraties dienen te worden onderbouwd (aan de hand van bonnetjes/facturen) en geautoriseerd en op welke wijze dient te worden gedocumenteerd waarom de gedeclareerde kosten uit de fractievergoeding worden betaald. Aan dit laatste kan inhoud worden gegeven door met de fracties af te spreken dat op de onderliggende documentatie (facturen, bonnen, bankafschriften) moet worden gedocumenteerd waarop de kosten betrekking hebben en waarom deze ten laste van de fractievergoeding worden gebracht.

7 Pagina Uitkomsten deelwaarneming op de gedeclareerde kosten door de fracties Inleiding Door provincie Overijssel is een overzicht opgesteld van de in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 maart 2015 verstrekte bijdragen aan de fracties en de door de fracties verantwoorde kosten in de verantwoordingen Dit overzicht kan als volgt worden samengevat: Saldo Saldo Bijdragen Uitgaven CDA PvdA VVD ChristenUnie GroenLinks SP SGP D PVV Totaal In de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 is door de fracties in totaal gedeclareerd ten laste van het budget voor Wij hebben een deelwaarneming uitgevoerd op de gedeclareerde bedragen en vastgesteld of deze aansluiten met brondocumentatie (facturen, bonnen, bankafschriften) en voldoen aan de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel Voor 2014 hebben wij per fractie 15 kostenposten in onze deelwaarneming betrokken. Voor het eerste kwartaal van 2015 hebben wij 5 kostenposten in onze deelwaarneming betrokken. De in onze deelwaarneming betrokken kostenposten hebben wij geselecteerd op basis van omvang en omschrijving Algemene bevindingen Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden hebben wij een aantal bevindingen geconstateerd welke op een groot aantal fracties betrekking hebben. Deze hebben wij hieronder opgenomen: Vergoeding van representatiekosten/vergaderkosten Niet in alle gevallen is direct duidelijk met welk doel representatiekosten (bijvoorbeeld kosten van hotelovernachtingen, restaurants, cafés) worden gemaakt en of deze mogen worden gedeclareerd op basis van de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel Uit navraag bij de fracties is gebleken dat deze kosten veelal zijn gemaakt in het kader van vergaderingen van de fractie en dat deze kosten om deze reden uit de fractievergoeding mogen worden bestreden.

8 Pagina 7 Wij adviseren u met de fracties duidelijke afspraken te maken op welke wijze dient te worden gedocumenteerd waarom de gedeclareerde kosten uit de fractievergoeding worden betaald. Hieraan kan inhoud worden gegeven door met de fracties af te spreken dat op de onderliggende documentatie (facturen, bonnen, bankafschriften) moet worden gedocumenteerd waarop de kosten betrekking hebben (bijvoorbeeld vergadering van de fractie) en waarom deze ten laste van de fractievergoeding worden gebracht. Vergoeding van reis- en verblijfkosten Wij hebben geconstateerd dat een deel van de door de fracties verantwoorde kosten betrekking heeft op reiskosten. Op grond van de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 mogen alleen de reis- en verblijfkosten van niet-statenleden uit de fractievergoeding worden betaald. Uit de reiskostendeclaraties van de verschillende fracties is niet altijd eenduidig te herleiden in welk kader en met welk doel de kosten zijn gemaakt. Wij raden de fracties aan in afstemming met provincie Overijssel een declaratieformat te ontwikkelen die gehanteerd moet worden door de verschillende fracties waarbij duidelijk wordt aangegeven wat het doel van de reis/het verblijf is geweest. Gehanteerde kilometervergoeding In de toelichting op de verordening is een tabel opgenomen met een uitwerking van de soorten vergoedingen en de daarbij behorende soort uitgaven en geldende voorwaarden. Ten aanzien van de reis- en verblijfkosten van fractie-activiteiten is aangegeven dat alleen de fiscaal toegestane (onbelaste) kilometervergoeding uit de fractievergoeding mag worden betaald. Wij hebben geconstateerd dat ten aanzien van de vergoeding van reiskosten (aan fractiemedewerkers) door de verschillende fracties verschillende kilometervergoedingen worden gehanteerd, waardoor niet alle fracties dezelfde spelregels hanteren. De gehanteerde kilometervergoeding varieert van 0,19 tot 0,37. In de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Overijssel 2009 zijn omtrent de vergoeding van reiskosten aan fractiemedewerkers geen nadere voorwaarden opgenomen. Wij adviseren u voor volgend jaar voor alle fracties eenzelfde kilometervergoeding te hanteren dan wel de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 nader te verduidelijken. Fractiebesluiten Op grond van de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 dient aan kosten van cursussen, seminars en congressen en kosten voor bijeenkomsten met een overwegend sociaal karakter (alleen indien dit Statenleden en ondersteuners betreft) een fractiebesluit ten grondslag te liggen. Wij hebben geconstateerd dat deze fractiebesluiten veelal niet aanwezig zijn. Wel blijkt uit de ontvangen toelichtingen van de fracties dat een besluit is genomen, echter is deze niet formeel gedocumenteerd. Wij adviseren u conform de verordening de kosten van cursussen, seminars en congressen en kosten voor bijeenkomsten met een overwegend sociaal karakter vooraf goed te laten keuren door middel van een fractiebesluit.

9 Pagina 8 Verantwoording onder onjuiste kostencategorie Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij geconstateerd dat bij vrijwel alle fracties een of meerdere kostenposten onder de verkeerde categorie zijn geboekt. Hoewel de verschuivingen die hierdoor ontstaan overwegend van beperkte omvang zijn, vragen wij uw aandacht voor de juiste verdeling van de kosten over de categorieën en per fractie CDA Ten aanzien van de verantwoording fractievergoedingen van het CDA hebben wij het volgende verordening Het CDA heeft het stelsel van baten en lasten toegepast. PvdA Ten aanzien van de verantwoording fractievergoedingen van de PvdA hebben wij het volgende verordening De PvdA heeft het kasstelsel toegepast. Wel hebben wij geconstateerd dat ten aanzien van een ingediende declaratie ten onrechte 25 te weinig is uitbetaald. De PvdA heeft aangegeven dit bedrag alsnog uit te betalen.

10 Pagina 9 VVD Ten aanzien van de verantwoording fractievergoedingen van de VVD hebben wij het volgende verordening De VVD heeft het kasstelsel toegepast. ChristenUnie Ten aanzien van de verantwoording fractievergoedingen van de ChristenUnie hebben wij het volgende verordening De ChristenUnie heeft het kasstelsel toegepast. GroenLinks Ten aanzien van de verantwoording fractievergoedingen van GroenLinks hebben wij het volgende verordening GroenLinks heeft het kasstelsel toegepast.

11 Pagina 10 SP Ten aanzien van de verantwoording fractievergoedingen van de SP hebben wij het volgende verordening De SP heeft het stelsel van baten en lasten toegepast. SGP Ten aanzien van de verantwoording fractievergoedingen van de SGP hebben wij het volgende verordening De SGP heeft het kasstelsel toegepast. D66 Ten aanzien van de verantwoording fractievergoedingen van D66 hebben wij het volgende verordening D66 heeft het kasstelsel toegepast.

12 Pagina 11 PVV Ten aanzien van de verantwoording fractievergoedingen van de PVV hebben wij het volgende verordening De PVV heeft het kasstelsel toegepast. 50+ Ten aanzien van de verantwoording fractievergoedingen van 50+ hebben wij het volgende verordening 50+ heeft het kasstelsel toegepast. 5 Overige aspecten - beperking in verspreidingskring en het gebruik Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor de provincie Overijssel aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve de rapportage niet aan anderen te verstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. Groningen, 29 september 2015 Ernst & Young Accountants LLP drs. J. Schuurkamp-Spijkerboer RA

Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen 2011 (vanaf 9 maart 2011).

Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen 2011 (vanaf 9 maart 2011). Provincie Overijssel T.a.v. mevrouw R. Wiggers, griffier Postbus 10078 8000 GB Zwolle PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "FS/201/L/yc 2. Dat. ontv.: Routing 24 SEP 2012 a.d. Bijl.: 20 september

Nadere informatie

D t -6 OKT 2011. Routing. Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen 2010 en 2011 (tot en met 9 maart 2011)

D t -6 OKT 2011. Routing. Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen 2010 en 2011 (tot en met 9 maart 2011) Provincie Overijssel T.a.v. mevrouw R. Wiggers Postbus 10078 8000 GBZWOLLE PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.f^/Zoll/y^O D t -6 OKT 011 ontv.: Routing -«'. a.d. Bijl.: Rapport van feitelijke bevindingen

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/746

Statenvoorstel nr. PS/2012/746 Statenvoorstel nr. PS/2012/746 Vaststelling uitgaven fracties Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011 (na 9 maart) Datum PS-kenmerk Inlichtingen bij 25-9-2012 PS/2012/746 mw. drs R.

Nadere informatie

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad,

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad, Deloitte D&oitte Accountants BV. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2011/831

Statenvoorstel nr. PS/2011/831 Statenvoorstel nr. PS/011/831 Vaststelling uitgaven fracties Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 010 en 011 Datum PS-kenmerk Inlichtingen bij 09 11 011 PS/011/831 mw. drs R. Wiggers,

Nadere informatie

Betreft: rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen 2012

Betreft: rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen 2012 pwc Provincie Flevoland t.a.v. de heer drs. P.C. Liederkerken Postbus 55 8200 AB Lelystad 27 oktober 2014 Referentie: SJD/eossyóso/vg Betreft: rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen 2012

Nadere informatie

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012 EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 60 05 ey.com VERTROUWELIJK Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

statenstukken Provinciale Staten VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland, Provinciale Staten Bestuurder Vergadering PS: 17 juni 2005 belast met de Nr: SGR-57 behandeling W.T. van Gelder Documentnr: Sgr0500301 Onderwerp: Verantwoording fractievergoeding 2004 VOORSTEL Aan de Provinciale

Nadere informatie

2014-651. Vaststelling fractievergoeding 2013. Voorgestelde behandeling: - Provinciale Staten op 17 december 2014

2014-651. Vaststelling fractievergoeding 2013. Voorgestelde behandeling: - Provinciale Staten op 17 december 2014 2014-651 Vaststelling fractievergoeding 2013 Voorgestelde behandeling: - Provinciale Staten op 17 december 2014 Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 10 november 2014, kenmerk

Nadere informatie

Deloitte, Rapport. Ondcrzoek verantwoording besteding fractievergoedingen 1 januari 2013 31 maart 2014. Gemeente Breda.

Deloitte, Rapport. Ondcrzoek verantwoording besteding fractievergoedingen 1 januari 2013 31 maart 2014. Gemeente Breda. Deloitte, Rapport Ondcrzoek verantwoording besteding fractievergoedingen 1 januari 213 31 maart 214 Gemeente Breda 2141789/jd - 1 Deloitte. Inlioud 1. Inleiding 3 2. Opdracht 3 3. Aard en reikwijdte van

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Een democratisch provinciaal bestuur dat effectief, efficiënt en transparant is.

Wat willen we bereiken? Een democratisch provinciaal bestuur dat effectief, efficiënt en transparant is. Provinciale Staten Vergadering PS: 5 februari 2010 Nr: SGR-040 Agenda nr: Nr: SGR09041073 Onderwerp: Verantwoording fractievergoeding 2008 VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: De

Nadere informatie

Tel: +31 (0) Fax: +31 (0)

Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Tel: +31 (0)10 242 46 00 Fax: +31 (0)10 242 46 24 rotterdam@bdo.nl www.bdo.nl BDO Accountants 6 Belastingadviseurs B.V. K.P. van der Mandelelaan 40, 3062 MB Rotterdam Nederland Afd. /-> T. Kopie Gemëènte

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 12-6-2014 tot 1-9-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie

Nadere informatie

Controle op fractievergoedingen

Controle op fractievergoedingen Controle op fractievergoedingen De terugvorderingen over 2012 zijn allemaal ontvangen. Artikel 8: De bijdrage bestaat uit een vast deel van 2.000,- voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een

Nadere informatie

MEMO. fractievergoeding 2012 2400,00 1600,00 1800,00 1600,00 1400,00 Uit te keren (2012) 2400,00 1600,00 1800,00 1431,00 734,00

MEMO. fractievergoeding 2012 2400,00 1600,00 1800,00 1600,00 1400,00 Uit te keren (2012) 2400,00 1600,00 1800,00 1431,00 734,00 MEMO Voor : fractiepenningmeesters & leden van het Presidium Van : A. Overbeek & M.Y. Feddema-Wardenaar Datum : 14 november 2012 (verbeterde versie 2 n.a.v. afronding laatste fractie) Betreft : Fractieverantwoording

Nadere informatie

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN INZAKE FRACTIEKOSTEN 2015

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN INZAKE FRACTIEKOSTEN 2015 Accountants ~AKER TILLY Hoogheemraadschap van Delfland Aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden Baker Tilly Berk N.V. Bijster 55 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76 525 00 00 F: +31 (0)76 525

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Controle op fractievergoedingen

Controle op fractievergoedingen Controle op fractievergoedingen De terugvorderingen over 2014 zijn allemaal ontvangen. D66 heeft de terugvordering in juni betaald a.d. 1.599,37. Artikel 8: De bijdrage bestaat uit een vast deel van 2.000,-

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2017

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2017 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2017 Hoofdstuk 1 Ambtelijke bijstand Artikel 1 Verzoek om informatie of ambtelijke bijstand 1. Een Statenlid wendt zich tot de

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. PS/2008/788

Provinciaal blad nr. PS/2008/788 Provinciaal blad nr. PS/2008/788 Vaststelling toelichting op de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2009 besluit van: Provinciale Staten d.d. 17 december 2008 kenmerk: PS/2008/788 gepubliceerd

Nadere informatie

1 Doelstelling van de vergoedingsregeling ten behoeve van raadsfracties

1 Doelstelling van de vergoedingsregeling ten behoeve van raadsfracties Juli 2011 NADERE INSTRUCTIE BESTEDING EN VERANTWOORDING RAADSFRACTIE VERGOEDINGEN De gemeenteraad heeft onder meer een controlerende rol en vanuit die functie is het essentieel dat het handelen van de

Nadere informatie

Controle op fractievergoedingen

Controle op fractievergoedingen Controle op fractievergoedingen De terugvorderingen over 2013 zijn allemaal ontvangen. SP en PAS zijn niet meer in de gemeenteraad vertegenwoordigd. De eindafrekeningen zijn reeds in 2014 gecontroleerd.

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING OP GROND VAN ARTIKEL 5, 6 EN 7 VAN DE VERORDENING RECHTSPOSITIE GEDEPUTEERDEN, STATEN- EN COMMISSIELEDEN PROVINCIE LIMBURG 2012

UITVOERINGSREGELING OP GROND VAN ARTIKEL 5, 6 EN 7 VAN DE VERORDENING RECHTSPOSITIE GEDEPUTEERDEN, STATEN- EN COMMISSIELEDEN PROVINCIE LIMBURG 2012 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2012 NR.: 92 Officiële naam regeling: Uitvoeringsregeling op grond van artikel 5, 6 en 7 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden 2012 Citeertitel:

Nadere informatie

Hoofdstuk II VOORZIENINGEN VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN

Hoofdstuk II VOORZIENINGEN VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2015, nr. 15.02.09.; gelet op de artikelen 95, 96 eerste en tweede lid, en 97 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. Voorstel tot aanpassen van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning van de gemeente Aalten 2005.

AGENDAPUNT NO. Voorstel tot aanpassen van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning van de gemeente Aalten 2005. Voorstel tot aanpassen van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning van de gemeente Aalten 2005. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Voorgesteld wordt: a. artikel 8, lid 2 (bijdrage

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2008/788

Statenvoorstel nr. PS/2008/788 Statenvoorstel nr. PS/2008/788 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 Datum PS kenmerk Inlichtingen bij 18 november 2008 PS/2008/788 mw. M. Bijleveld, telefoon

Nadere informatie

ACCOUNTANTSPROTOCOL INNOVATIEPROJECT LIMBURGMAKERS

ACCOUNTANTSPROTOCOL INNOVATIEPROJECT LIMBURGMAKERS ACCOUNTANTSPROTOCOL INNOVATIEPROJECT LIMBURGMAKERS 1 Inleiding Het instrument Innovatieproject maakt deel uit van het programma LimburgMakers. LimburgMakers is gericht op het structureel versterken van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad,

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad, RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen Aan de Raad, 1. Gevraagd Raadsbesluit In te stemmen met de navolgende richtlijn besteding fractievergoeding

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening fractievergoeding gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening fractievergoeding gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening fractievergoeding gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15RB000070 Nr. 9b De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van de werkgroep Voorzieningen namens het

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

2010-38 5. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp Verantwoording besteding fracti evergoed ing 2009. 2 Gevraagd besluit

2010-38 5. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp Verantwoording besteding fracti evergoed ing 2009. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein & Gemeenteraad 2010-38 5 Onderwerp Verantwoording besteding fractievergoeding 2009 Datum 12 november 2010 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder drs. C.M. de VoS 1 Onderwerp Verantwoording

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014 B E S L U I T

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014 B E S L U I T 1 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 03-09-2014; Overwegende dat het gewenst is de

Nadere informatie

Verantwoording bijdrage fractieondersteuning Statenfractie Partij voor de Dieren Gelderland. Jaarrekening 2013

Verantwoording bijdrage fractieondersteuning Statenfractie Partij voor de Dieren Gelderland. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Verantwoording bijdrage fractieondersteuning 213 Statenfractie Partij voor de Dieren Gelderland. Partij voor de Dieren Gelderland pagina 1 van 1 Jaarrekening 213 Inhoudsopgave Inhoudsopgave............................................................2

Nadere informatie

Stroomschema Vergoedingen voor raadsleden

Stroomschema Vergoedingen voor raadsleden Stroomschema Vergoedingen voor raadsleden Recentelijk is gebleken dat er bij de fracties onduidelijkheid bestaat welke kosten nu uit het fractiebudget kunnen en mogen worden betaald. Onderstaand stroomschema

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities 3 1.3 Procedures

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2016

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2016 Werkversie De artikelen 33 en 151a van de Provinciewet bevatten bepalingen die relevant zijn voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade De raad van de gemeente Kerkrade gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening:

Nadere informatie

VERORDENING AMBTELIJKE BIJSTAND EN FRACTIE- ONDERSTEUNING PROVINCIE LIMBURG 2010

VERORDENING AMBTELIJKE BIJSTAND EN FRACTIE- ONDERSTEUNING PROVINCIE LIMBURG 2010 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2010 NR.: 13 (GEWIJZIGD) Officiële naam regeling: Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2010 Citeertitel: Verordening ambtelijke bijstand

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Rapport Deloitte inzake onderzoek naar de onkostenvergoedingen en declaraties

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/457

Statenvoorstel nr. PS/2014/457 Statenvoorstel nr. PS/2014/457 Aanpassing verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Overijssel 2009 en uitspraak Rechtbank Overijssel inzake Wob-verzoek Datum Inlichtingen bij 28 mei 2014

Nadere informatie

stuknr. B.enW. n.v.t.

stuknr. B.enW. n.v.t. 4h Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie/agendanr Raad 2014 RA14.0012 B 6 stuknr. B.enW. n.v.t. Onderwerp: Verantwoording fractievergoedingen 2011 Portefeuillehouder: C. Bijl (Dienstverlenend) Directiestaf

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 doelstelling 3 1.2 definities 3 1.3 procedures 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording van

Nadere informatie

Controleverkiaring van de onafhankefljke accountant

Controleverkiaring van de onafhankefljke accountant EY Building a better working world Controleverkiaring van de onafhankefljke accountant Aan: het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg Wij hebben bijgaande, door ons gewaarmerkte overzichten

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening ambtelijke bijstand

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN. Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN. Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd 0 x> voor het leven Sociale Verzekeringsbank RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd verloning maandlonen inzake Trekkingsrechten PGB (Bestemd

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanleiding. Motivering / toelichting. Datum raadsvergadering: 3 juli 2008

Raadsvoorstel. Aanleiding. Motivering / toelichting. Datum raadsvergadering: 3 juli 2008 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering: 3 juli 2008 Agenda nr.: Portefeuillehouder: Marijnen Registratiecode: Onderwerp: Verantwoording bijdrage fractieondersteuning 2007 Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/purmerend/3420.. pagina 1 van 8 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Purmerend Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, commissieleden en fracties gemeente Maastricht 2015

Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, commissieleden en fracties gemeente Maastricht 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 79938 23 december 2014 Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, commissieleden en fracties gemeente Maastricht 2015 D E RAAD VAN DE GEMEENTE

Nadere informatie

Accountantsrapport. 1 Inleiding 1. 2 Beheersinstrumentarium 1

Accountantsrapport. 1 Inleiding 1. 2 Beheersinstrumentarium 1 Gemeente Den Haag RIS115659s_17-MEI-2004 ACCOUNTANTSRAPPORT EN ACCOUNTANTSVERKLARING BIJ DE JAARREKENING 2003 VAN DE GRIFFIE VAN DE GEMEENTE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Accountantsrapport blz. 1 Inleiding 1

Nadere informatie

VERORDENING FRACTIEONDERSTEUNING DALFSEN 2015 (geldig vanaf 01-01-2015)

VERORDENING FRACTIEONDERSTEUNING DALFSEN 2015 (geldig vanaf 01-01-2015) VERORDENING FRACTIEONDERSTEUNING DALFSEN 2015 (geldig vanaf 01-01-2015) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Gemeente Dalfsen Verordening

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders MyCORSA-nummer: 2015-25187 Behandelaar: Hieke Ferwerda Artikel verordening Artikel nieuwe verordening Korte omschrijving

Nadere informatie

Protocol gegevensuitvraag. Medisch specialisten eenheden

Protocol gegevensuitvraag. Medisch specialisten eenheden Protocol gegevensuitvraag Medisch specialisten eenheden November 2010 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4 Leeswijzer 6 2. Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011,

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Provinciale Staten van Fryslân, Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 10 van 2005 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat; provinciale staten van Zeeland bij besluit van 8 oktober 2004 hebben vastgesteld de hierna volgende Verordening

Nadere informatie

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2015, 2016

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2014, nr. 14.08.09.;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2014, nr. 14.08.09.; Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2014, nr. 14.08.09.; besluit vast te stellen de navolgende: VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS-

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Copro 16118C Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Versie 2.0 Amsterdam, 30 november 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen Kader... 3 1.1 Bestuurlijke mededeling...

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

Gelezen de voordracht van het presidium van 17 november 2014; Gelezen de voordracht van de commissie Z,C&M van 16 februari 2015;

Gelezen de voordracht van het presidium van 17 november 2014; Gelezen de voordracht van de commissie Z,C&M van 16 februari 2015; Provinciale Staten van Noord-Holland Gelezen de voordracht van het presidium van 17 november 2014; Gelezen de voordracht van de commissie Z,C&M van 16 februari 2015; Gelet op artikel 33 van de Provinciewet;

Nadere informatie

Verordening rechtpositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Groningen

Verordening rechtpositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Groningen Verordening rechtpositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Groningen Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als

Nadere informatie

DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen

DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon (033) 469 43 79 Telefax (033) 469 54 54 DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen Aan de gemeenteraad van Amersfoort Uw brief/kenmerk

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR BESLUIT De raad van de gemeente Aalburg; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013; gehoord de overwegingen van de opiniërende vergadering d.d.. 2013; gelet

Nadere informatie

Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers

Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers CVDR Officiële uitgave van Waalre. Nr. CVDR49353_2 23 mei 2017 Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers VERORDENING RECHTSPOSITIE RAADSLEDEN EN FRACTIEVERTEGENWOORDIGERS De raad

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Vaststelling fractievergoedingen 2014 en eerste kwartaal 2015

Vaststelling fractievergoedingen 2014 en eerste kwartaal 2015 2016-720 Vaststelling fractievergoedingen 2014 en eerste kwartaal 2015 Voorgestelde behandeling: - Provinciale Staten op 3 februari 2016 Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van

Nadere informatie

Brochure over de. Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht

Brochure over de. Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht Brochure over de Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Bezoldiging en de fiscus 3. Bezoldiging 4. Reiskosten 5. Verblijfkosten 6. Cursus en congres

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes r p gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer Og.R574.OOI Inboeknummer Dossiernummer Raadsvoorstel tot vaststelling van een nieuwe fractiekostenverordening en enkele wijzigingen van

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

Deloitte. Geachte heer Van Balveren,

Deloitte. Geachte heer Van Balveren, DeIotte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GVArnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloittenl Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

: de leden van het Presidium. : PB / Griffier der Staten : vergelijkend overzicht

: de leden van het Presidium. : PB / Griffier der Staten : vergelijkend overzicht M e m o Datum : 18 oktober 2006 Aan : de leden van het Presidium Onderwerp : vraagpunten bij nieuwe Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden N-H 2004 Opsteller / Telefoon : J.J.M.

Nadere informatie

Jaargegevens over 2016 voor kantoor en privé

Jaargegevens over 2016 voor kantoor en privé BUREAu FINANCIEEL TOEZICHT Geachte mevrouw, heer, Met deze circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) u over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens over 2016 en

Nadere informatie

Voor een nadere omschrijving van deze opdracht verwijzen wij naar onze brief van 21 december 2006.

Voor een nadere omschrijving van deze opdracht verwijzen wij naar onze brief van 21 december 2006. Gemeente Haarlem Griffie t.a.v. de heer B. Nijman Postbus 511 2003 BE HAARLEM Amsterdam, 7 februari 2007 RE/ipr/07-0199 Betreft: bevindingen onderzoek raadsfractievergoedingen Geachte heer Nijman, Ingevolge

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht

Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 60 Haarlem, 21 juni 2006 Onderwerp: controle jaarrekeningen 2005 fractiebijdragen en vaststellen fractiebijdragen over 2005 Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding.

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015.

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. De raad van de gemeente Landgraaf; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2015; gelet

Nadere informatie

provinciaal blad 1. dat Provinciale Staten in hun vergadering van 18 december 2002, onder nummer 10, geamendeerd hebben vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad 1. dat Provinciale Staten in hun vergadering van 18 december 2002, onder nummer 10, geamendeerd hebben vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 1 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 24 januari 2003 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 21 januari 2003, nr. 2003-327, PO, tot bekendmaking

Nadere informatie

Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015

Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

BESLUIT. d. secretaris: de functionaris, zoals bedoeld in artikel 102 Gemeentewet; Hoofdstuk I lnleidende bepalingen

BESLUIT. d. secretaris: de functionaris, zoals bedoeld in artikel 102 Gemeentewet; Hoofdstuk I lnleidende bepalingen Reg istratien um mer: 1327 584 Onderuverp: Aanpassing verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden De raad respectievelijk burgemeester en wethouders van Purmerend, van de gemeente Purmerend,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2006 Nr. 24

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2006 Nr. 24 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2006 Nr. 24 Verordening op de financiële bijdrage aan fracties 2006 (raadsbesluit van 1 juni 2006) De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van het Presidium d.d.

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015 Raadsbesluit Jaar 2015/02/12/05A Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden van gemeente Maasdriel 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden van gemeente Maasdriel 2014 De raad van de gemeente Maasdriel; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014, gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen

Nadere informatie

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Gemeente Moerdijk 2010

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Gemeente Moerdijk 2010 De raad van de gemeente Moerdijk; Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 21 december 2009; gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet; B E S L U I T: vast te stellen de: Verordening op de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 262825 GJ Eeftink Gri -- Afrekening fractievergoeding 2007. Niet van toepassing

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 262825 GJ Eeftink Gri -- Afrekening fractievergoeding 2007. Niet van toepassing SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 262825 GJ Eeftink Gri -- ONDERWERP Afrekening fractievergoeding 2007 AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Maart, 2014 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding Dit accountantsprotocol heeft betrekking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Besluit voorzieningen burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier

Besluit voorzieningen burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier Besluit voorzieningen burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier vastgesteld door het college op 31 oktober 2006 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inleiding... 3 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen... 3 Artikel

Nadere informatie